Programdokument: Attraktive bydele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programdokument: Attraktive bydele"

Transkript

1 Programdokument: Attraktive bydele 1. Baggrund De udsatte boligområder i Gladsaxe kæmper med en række fysiske udfordringer: Områderne er bygget i stor skala med et ensartet udtryk, der ikke giver store muligheder for individuelt præg. Trods mange grønne arealer med et stort potentiale fremstår byrummene ofte uden rumlig variation, utrygge og uden synligt liv. Boligområderne lukker sig om sig selv og er dårligt forbundet med den øvrige by, afgrænset af store trafikale færdselsårer. De fysiske udfordringer betyder blandt andet, at områder som og Høje Gladsaxe har svært ved at fastholde og tiltrække ressourcestærke borgere. Samtidig ved vi, at det fysiske miljø har betydning for, om vi oplever det sted, vi bor, som attraktivt. Det fysiske miljø har stor betydning for menneskers livskvalitet og trivsel, og det er med til at forme vores adfærd, stedtilknytning og sociale relationer. Der er gode erfaringer fra både ind og udland, der viser os, at ændrer vi et boligområdes fysiske udtryk (fx ved variation, nedbryde skala, oplevelsesrige byrum med synligt liv, nye funktioner og bedre forbindelser ind og ud af området), så gør vi områderne mere trygge og attraktive for flere. En nyere dansk litteraturgennemgang af 27 effektstudier fra ni lande, gennemført af Akademisk Arkitektforening og Københavns Kommune, samt studier fra Statens Byggeforskningsinstitut understreger betydningen af fysiske indsatser, som løftestang for at skabe social forandring i udsatte boligområder. Fysiske forandringer signalerer også forandringsvilje, og det kan i sig selv være med til at forbedre et områdes image både overfor nuværende og kommende beboere. Samtidig ved vi, at fysiske tiltag ikke kan stå alene, men bør integreres i en bred, helhedsorienteret indsats. 2. Formål Med dette program vil vi gøre de udsatte boligområder mere attraktive for en bred variation af beboere i forskellige livsfaser. Det skal være attraktivt at blive boende, og det skal være attraktivt at flytte til områderne. Det skal være trygt at opholde sig, dyrke fællesskabet og benytte de mange funktioner boligområderne rummer, så som skoler, dagtilbud og bibliotek. Og det skal være nemt at færdes ind og ud af områderne. På sigt skal de fysiske greb være med til at ændre områdernes image og beboersammensætningen, så den i højere grad kommer til at afspejle boligområder i den øvrige del af byen. På den lange bane skal den fysiske indsats bevirke, at vi skaber forandringer, der gør op med de grundlæggende fysiske udfordringer i vores udsatte boligområder og integrerer områderne med den omkringliggende by. 3. Målgruppe Målgruppen for programmet er nuværende og kommende beboere samt borgere, der færdes i områderne eller benytter områdernes funktioner, særligt skoler og dagtilbud. J. nr P20 1

2 4. Programmets elementer At gøre udsatte boligområder til attraktive bydele tager tid og er ofte dyrt. I de kommende fire år vil vi i programmet arbejde på to niveauer med målet: På den kortere bane vil vi arbejde med at etablere trygge byrum med et synligt og mangfoldigt liv. Der kan være tale om både etablering af permanente byrum men også afprøvninger af, hvad der virker i en lokal kontekst. I sættes der fokus på at skabe vinterliv på forpladsen, arbejde med belysning af centrale udearealer og etablere et nyt rekreativt område Loopet. I Høje Gladsaxe vil der blive etableret et rekreativt udeareal, og vi vil arbejde videre med at forbedre Byens Arena som et attraktivt byrum for mange. Disse mindre greb er med til at give os værdifulde erfaringer, der kan støtte og kvalificere de mere langsigtede greb. På den lidt længere bane vil vi arbejde for, at områder som Høje Gladsaxe og bliver en del af sammenhængende, attraktive bydele. I handler det her og nu om i vores etablerede partnerskab med Gladsaxe almennyttige Boligselskab at udvikle en strategisk plan for omdannelsen af boligområdet. I Høje Gladsaxe vil vi indlede en dialog om potentialet og de konkrete muligheder ift. at styrke sammenhængen til den øvrige by. Sammenhængen mellem programmets mål og indsatser er illustreret nedenfor. Vinterliv på forpladsen i Byrum opleves som trygge Blå bokse: Programindsatser Grå bokse: Tilsigtede effekter Belysning af udvalgte pladser i LOOP med stier i Videreudvikling af Byens Arena i Høje Gladsaxe Nyt rekreativt udeareal i Høje Gladsaxe Byrum er kendetegnet ved synligt positivt byliv Byrum danner ramme om mangfoldige fællesskaber Beboer/brugere har engagement og ejerskab til byrum Udsatte bydele er kendetegnet ved attraktive byrum Strategisk plan for omdannelse af Dialog med boligforeninger i Høje Gladsaxe Boligområder indeholder en variation af boliger og funktioner Det er let og attraktivt at færdes på tværs af bydele Grænserne mellem bydele er opblødte Sammenhængende, blandede bydele Attraktive bydele De enkelte programindsatser beskrives uddybende i det følgende. I takt med at programmet skrider frem og der gøres erfaringer med de enkelte indsatser, vil programmets indsatser blive videreudviklet og suppleret. Programindsats 1: Strategisk plan for omdannelse af Hvis vi for alvor skal ændre ved de grundlæggende fysiske udfordringer i så er der brug for en samlet langsigtet plan for, hvordan boligområdet skal udvikle sig, samt hvordan det kan kobles stærkere på den omkringliggende by og dermed blive en del af en samlet byområde. I J. nr P20 2

3 første del af programperioden vil vi derfor påbegynde arbejdet med at udvikle en samlet strategisk plan for omdannelse af fra isoleret boligområde til sammenhængende bydel. Arbejdet med at lave en strategisk plan er en del af partnerskabet om udviklingen af Værebro Park, der er indgået mellem Gladsaxe Kommune, Gladsaxe almennyttige Boligselskab og boligafdelingen i. Arbejdet vil bl.a. inddrage de erfaringer, vi har gjort os med konkrete indsatser og afprøvninger i de sidste par år, og ideer fra beboerne. Desuden vil vi hente inspiration i de input, vi har fået fra modningsprojektet Boligliv i Balance. Strategien forventes udviklet i løbet af 2016/2017. Det foreslås, at der i 2016 afsættes kr. fra puljen til social balance til at udarbejde den strategiske plan, bl.a. til eksterne rådgivere i processen. Der er udarbejdet en strategisk plan for omdannelsen af fra isoleret boligområde til sammenhængende bydel Programindsats 2: Dialog om at styrke Høje Gladsaxes sammenhæng til den øvrige by Høje Gladsaxe har nogle af de samme fysiske udfordringer som, f.eks. manglende sammenhæng til den øvrige by og få forbindelser ind og ud af området. Modsat er der dog ikke formuleret mål om at ændre på fysikken i området, ligesom der ikke er etableret et partnerskab med boligorganisationerne om den fysiske udvikling af området. For at afklare ønsker og potentialer ift. at skaber fysisk forandring i og omkring boligområdet, lægges der i programperioden op til at igangsætte en dialog med de respektive boligorganisationer om, hvordan Høje Gladsaxe skal udvikle sig. Der er etableret en fokuseret dialog mellem Gladsaxe Kommune og boligorganisationerne i Høje Gladsaxe om den fysiske udvikling af området Programindsats 3: Etablering af LOOPet med tilhørende stier i Som led i arbejdet for at gøre til en attraktiv bydel, hvor byrummet danner ramme om trygge fællesskaber og positiv adfærd, er det besluttet at etablere et sti og aktivitetsområde LOOPet på det tidligere ubenyttede grønne areal mellem Bagsværd Svømmehal, Skovbrynet Skole og boligområdets blok 8. LOOPet med tilhørende stisystem er pt. under etablering, og i programperioden vil de sidste tilpasninger blive udført og der vil blive etableret lys på området, og tyndet ud i beplantning omkring søen, så hele området fremstår præsentabelt. J. nr P20 3

4 LOOPet og det tilhørende stisystem er en del af partnerskabet mellem kommune og boligorganisation om udviklingen af. Projektet er finansieret dels af puljen til social balance, der i 2015 bevilligede kr. til projektet, dels af fondsbevillinger fra Realdania, Friluftsrådet og Den A. P. Møllerske Støttefond på i alt kr. Kvalitativ vurdering blandt beboere og brugere af LOOP områdets betydning for livet og trygheden i området (evaluering tilrettelægges i samspil med beboerne) Programindsats 4: Udmøntning af belysningsstrategien for Som led i partnerskabet om udviklingen af, arbejdes der systematisk med at bruge lys som virkemiddel til at skabe attraktive og trygge byrum i området. En række studier peger på, at belysning kan tilføre byrum ny værdi og bidrage til at flere mennesker bruger de offentlige rum. Og kan være med til at afhjælpe utryghed og kriminalitet. 1 Samtidig vil lys ofte være et billigere alternativ til fysiske forandringer af f.eks. bygningsmassen eller byrum. En tryghedsvandring i i 2013 pegede på, at der var behov for at arbejde med belysningen i. Efterfølgende er der udarbejdet en belysningsstrategi, som giver retningslinjer for den langsigtede udvikling og renovering af belysningen i området samt peger på en række her og nu potentialer i at forbedre belysningen i området. Visionen er, at belysningen i bydelen skal blive en markant del af identiteten, som forbinder og associerer området med lys, glæde og fællesskab samt moderne design, viden og innovativ teknologi. Indsatsen i programperioden handler om at udmønte belysningsstrategien i en række konkrete belysningsløsninger herunder at træffe bevidste valg af løsninger, der udformes så de tilfører mest mulig værdi til området. Der fokuseres i første omgang på at etablere belysning på udvalgte legepladser og evt. foran beboerhuset. Indsatsen udformes i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen og beboerne i. Der er som led i partnerskabet om udviklingen af afsat kr. til projektet, heraf kr. fra puljen til social balance og kr fra boligafdelingen i. Midlerne anvendes til at udarbejde strategi og gennemføre de første konkrete belysningsløsninger i løbet af Den første konkrete løsning i form af beboerdesignede YOLO lamper er etableret på de nye stier omkring LOOPet. Ud over det allerede skitserede fokus vil der i programperioden være et løbende fokus på at afprøve, hvordan lys kan være med til at løfte området. Der vil løbende blive søgt fonde mv. til arbejdet. 1 Se bl.a. Statens Byggeforskningsinstitut (2013): Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø og byplanlægning; Center for Boligsocial Udvikling (2012): Tryghed i udsatte boligområder; og Udlændinge, Integrations og Boligministeriet (2016): Lys på livet: Liv og tryghed gennem nyt lys m.fl. J. nr P20 4

5 Udviklingen i aktivitetsniveau i belyste områder (evt. bevægelsesmåling før og efter udmøntningen af belysningsstrategien i de enkelte områder) Udviklingen i trygheden blandt områdets beboere (der gennemføres en årlig tryghedsmåling fra 2016 og frem) Programindsats 5: Vinterliv på forpladsen i Forpladsen i blev i forbindelse med en tryghedsvandring i 2013 udpeget som et sted, hvor det opleves utrygt at færdes. Forpladsen fremstår ofte trist og uden synligt liv, og der er et stort ønske fra beboerne om at omdanne forpladsen til et attraktivt opholdsrum. I regi af partnerskabet om udviklingen af er der i sommeren 2014 og 2015 gjort en række erfaringer med, hvordan pladsen kan blive en ramme for liv og fælleskaber i sommerhalvåret. I vinteren 2016/2017 vil der nu blive etableret en ramme for vinterliv på forpladsen, der kan afprøve mulighederne for at skabe synligt byliv i den grå del af året. Indsatsen forventes at være fokuseret omkring hovedindgangen til centret og vil forventes tæt koblet med bibliotekets aktiviteter. Indsatsen udformes og udføres i tæt samarbejde med beboerne/afdelingsbestyrelsen og partnerskabets naboskabsspor. Projektet er besluttet i partnerskabet og har fået bevilliget i alt kr. i støtte fra puljen til social balance, hvoraf hovedparten af midlerne er brugt på sommer på forpladsen 2014 og Planlægningen af vinterlivet påbegyndes i forår/sommer Udviklingen i aktivitetsniveau på forpladsen (evt. bevægelsesmåling før hhv. under vinterlivsprojektet gennemføres) Udviklingen i trygheden blandt områdets beboere (der gennemføres en årlig tryghedsmåling fra 2016 og frem som led i den boligsociale helhedsplan for området) Programindsats 6: Etablering af rekreativt udeareal i Høje Gladsaxe I forbindelse med at Gladsaxe Kommune pr har overtaget et grundareal fra regionen på kvm., der støder op til Grønnemose Skole, er det besluttet at etablere et nyt rekreativt udeareal ved Grønnemose Skole med nyttehaver, der kan benyttes af både områdets beboere og af skolens elever som led i undervisningsforløb. Formålet med projektet er at skabe synligt liv, øge trygheden og styrke det lokale ejerskab til området. Den nærmere fysiske udformning af området er endnu ikke fastlagt, og skal besluttes i en proces der involverer skole og beboere. Der er som led i budget 2016 bevilliget 1,5 mio. kr. fra puljen til social balance til projektet. Implementeringen af projektet forventes påbegyndt i foråret/sommeren J. nr P20 5

6 Kvalitativ vurdering blandt beboere og skole af det rekreative udeareals betydning for livet og trygheden i området Programindsats 7: Videreudvikling af Byens Arena i Høje Gladsaxe Byens Arena blev etableret i 2011 på det kommunalt ejede tidligere parkeringsareal foran bebyggelsen Høje Gladsaxe. Byens Arena er planlagt som et aktivitetsstrøg, bestående af en række arenaer, der opfordrer til leg og bevægelse. Det er dog kun i et vist omfang lykkedes at indfri visionen for Byens arena, og der er derfor behov for at videreudvikle området, så beboere, brugere og besøgende udefra får et attraktivt og trygt byrum, der indbyder til ophold. De konkrete udviklingstiltag på Byens Arena skal fastlægges i samspil med beboere og brugere af området, bl.a. via beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe. Der afsøges aktuelt muligheder for at indgå et samarbejde med PPG/Dyrup om etablering af kunst og midlertidigt værksted på pladsen. Det er også en mulighed at afprøve opstilling af forskelligt byinventar fra GladsaxeLivprojektet i sommeren 2016 som løftestang for at skabe liv i området i sommerperioden. Et forslag om, at GladsaxeLiv støtter videreudviklingen af Byens Arena med kr. i 2016 behandles politisk i februar/marts. Det foreslås, at der fra puljen til social balance yderligere afsættes kr. til projektet i Kvalitativ vurdering blandt beboere og brugere af Byens arenas betydning for livet og trygheden i området 5. Programplan Programmet løber frem til Der er i første omgang planlagt konkrete indsatser for de første 1 2 år, men nye indsatser vil løbende komme til i forbindelse med den årlige justering af programmet. Herunder skitseres tidsplanen for de enkelte programindsatser i programmets levetid: Programindsats K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 1. Strategi for omdannelse, VP Planlægning Implementering 2. Dialog om udvikling af HG Planlæg. Implem. 3. LOOP med stier i VP Implem. Eval. 4. Lys i Planlæg. Implem. Eval. Løbende afprøvning/evaluering 5. Vinterliv i Planlæg. Implement. E. 6. Rekreativt udeareal i HG Planlæg. Implementering E. 7. Udvikling af Byens Arena i HG Planlæg. Implem. Eval. J. nr P20 6

7 6. Økonomi Økonomien for programmet i 2016 fremgår nedenfor. Det er forventningen at især arbejdet med de langsigtede strategier i programmets løbetid vil afføde et behov for yderligere programfinansiering, eksempelvis fra puljen til social balance. Programindsats 2016 (kr.) 2017 (kr.) 2018 (kr.) 2019 (kr.) Total 1. Strategi for omdannelse, VP Puljen til social balance LOOP med stier i VP Puljen til social balance* Tilskud fra fonde Lys i Puljen til social balance* Tilskud fra boligafdelingen Vinterliv i Puljen til social balance* Rekreativt udeareal i HG Puljen til social balance* Udvikling af Byens Arena i HG Puljen til social balance GladsaxeLiv (forventet) Programomkostninger, total Heraf foreslåede nyudmøntninger fra puljen til social balance Note: Finansiering fra puljen til social balance markeret med * er allerede udmøntet. 7. Programopfølgning og evaluering Programmets fremdrift og resultater følges halvårligt af Rådet for Social Balance med udgangspunkt i effektindikatorer for de enkelte indsatser, jf. afsnit 4 ovenfor. Derudover følges den samlede effekt af programmet i den løbende monitorering af udviklingen af udsatte boligområder. For de indsatser, der har karakter af afprøvningsprojekter med finansiering fra puljen til social balance, gennemføres selvstændige evalueringer af indsatsens implementering og resultater med henblik på stillingtagen til den evt. efterfølgende forankring af indsatsen. Tidsplanen for evalueringen fremgår af programplanen, jf. afsnit Programansvar Ejerskabet for programmet ligger hos By og Miljøforvaltningen. Rådet for Social Balance er programstyregruppe. Implementeringen af de enkelte indsatser foregår i de relevante faglige miljøer på tværs af forvaltninger. Social Balance har ansvaret for den løbende udvikling af og opfølgning på programmet, og sikrer at alle relevante forhold vedrørende programmets implementering og effekt bringes til drøftelse i Rådet for Social Balance. J. nr P20 7

Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte

Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte bydele 1. Baggrund Gladsaxe Kommune har allerede i dag en lang række fagsystemer, der rummer en betydelig viden om kommunens borgere og fysiske forhold.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park Projekt Social balance i Værebro Park 20. august 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke eventuelle udfordringer

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel?

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? Projekt Social balance i Værebro Park 30. april 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? eventuelle udfordringer

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter Trafik- og Teknikudvalget 16.02.2013 Punkt 97, bilag 2 BUU 14.01.2014, Punkt 8, bilag 2 Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar 2014 Indsatsbeskrivelse Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter

Læs mere

Bydele i social balance

Bydele i social balance Bydele i social balance Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune Revideret udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret: 9. februar 2016 J. nr. 00.01.00P05 1 Gladsaxe Kommune er et attraktivt sted

Læs mere

Bydele i social balance

Bydele i social balance gladsaxe.dk Bydele i social balance Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune er et attraktivt sted at bo og vokse op. Det skal det blive ved med at være. Der er dog områder i kommunen,

Læs mere

Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag

Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag Økonomiudvalget 18.06.2013 Punkt nr. 140, 20. bilag juni 2013 1 Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og nærområder

Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og nærområder Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 26. september 2017 Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og Det foreslås, at der udarbejdes en fælles udviklingsplan

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender:

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender: 6. "Fremtidens Vollsmose" - Byudvikling og Infrastrukturplan Åbent - 2014/133021 Sagsresumé Landsbyggefonden har afsat en ramme på 220 millioner kr. til ny infrastruktur i Vollsmose under den forudsætning,

Læs mere

Prækvalifikation til boligsocial helhedsplan

Prækvalifikation til boligsocial helhedsplan Prækvalifikation til boligsocial helhedsplan Denne prækvalifikation vedrører boligafdelingen, som hører under Gladsaxe almennyttige Boligselskab (GaB) og administreres af Dansk almennyttigt Boligselskab

Læs mere

FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER!

FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER! FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER! VISION På hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige fremtidsløsninger

Læs mere

Forandringsprocesser i udsatte boligområder. Realdania By i balance Marie Stender, Antropolog, Forsker Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Forandringsprocesser i udsatte boligområder. Realdania By i balance Marie Stender, Antropolog, Forsker Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Forandringsprocesser i udsatte boligområder Realdania By i balance 8.3.2017 Marie Stender, Antropolog, Forsker Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Fra områdebaseret til bystrategisk fokus Bebyggelsernes

Læs mere

Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte byområder samt ren- og vedligeholdelsen.

Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte byområder samt ren- og vedligeholdelsen. Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 11 Green Teams i de udsatte byområder (TMF 138) Baggrund Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL Overordnet vision og delvisioner På Hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Kommissorium 28. april 2016 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed,

Læs mere

UDKAST FREDERIKSBERG HOSPITAL HELE BYENS NYE KVARTER VISION

UDKAST FREDERIKSBERG HOSPITAL HELE BYENS NYE KVARTER VISION UDKAST HELE BYENS NYE KVARTER FREDERIKSBERG HOSPITAL VISION JANUAR 2019 JUNI 2018 BORGERDIALOG Visionsprocessen - i tre spor IDÉWORKSHOP 1, 2, 3, 4 & 5 + KULTURNAT + DIGITALE INPUT AKTØRDIALOG AKTØRMØDER

Læs mere

Indsatsbeskrivelse Forplads 2015

Indsatsbeskrivelse Forplads 2015 Projekt Social balance i Værebro Park 28. november 2014 Indsatsbeskrivelse Forplads 2015 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke

Læs mere

Introduktion. Fælles Rum. Foto: Emilie Koefoed for Realdania. Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden

Introduktion. Fælles Rum. Foto: Emilie Koefoed for Realdania. Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Introduktion Fælles Rum Foto: Emilie Koefoed for Realdania Foto: Bjarke Ørsted for Realdania Foto: Leif Tuxen for Lokale og Anlægsfonden Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Introduktion

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Referat fra bestyrelses møde den 9. november 2015 er godkendt. Der var ingen yderligere opfølgning.

Referat fra bestyrelses møde den 9. november 2015 er godkendt. Der var ingen yderligere opfølgning. Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 14. december 2015 kl. 17.30-19.30 Tilstede: René Junker, Jannik Nyrop, William

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Bilag: Forslag om borgerbudgetforløb på Kong Hans Allé

Bilag: Forslag om borgerbudgetforløb på Kong Hans Allé 24. januar 2017 Bilag: Forslag om borgerbudgetforløb på Kong Hans Allé Kort beskrivelse af det grønne område på Kong Hans Allé Det grønne område syd for Kong Hans Allé indgår i klimatilpasningen af Buddinge

Læs mere

Oversigt over kommunalt finansierede projekter i Værebro Park og Høje Gladsaxe kr. Formålet er at sikre, at flest mulige familier

Oversigt over kommunalt finansierede projekter i Værebro Park og Høje Gladsaxe kr. Formålet er at sikre, at flest mulige familier GLADSAXE KOMMUNE Social Balance Bilag 2: Oversigt over igangværende kommunalt finansierede projekter i Værebro Park og Høje Gladsaxe 2017 NOTAT Dato: 2. marts 2018 Af: Kathrine Bek Nyboe Oversigt over

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

For uddybning af en beskrivelse af selve case området Værebro Park henvises til bilag 1.

For uddybning af en beskrivelse af selve case området Værebro Park henvises til bilag 1. 21.09.16/aot Bilag 1 til samarbejdsaftale Strategisk udviklingsplan for bydelen Værebro Park - Fra isoleret boligområde til en velfungerende, blandet bydel. Denne projektbeskrivelse beskriver case projektet

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Social balance i Høje Gladsaxe 14. januar Indsats for unge +17 år i Høje Gladsaxe

Indsatsbeskrivelse. Social balance i Høje Gladsaxe 14. januar Indsats for unge +17 år i Høje Gladsaxe Social balance i Høje Gladsaxe 14. januar 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke eventuelle udfordringer

Læs mere

Almen Boligforum 5. oktober 2017

Almen Boligforum 5. oktober 2017 Almen Boligforum 5. oktober 2017 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima BYUDVIKLING NÆRHEDEN 3000 nye boliger HØJE-TAASTRUP C 1200 nye boliger UDSATTE BOLIGOMRÅDER Den almene sektor 28%

Læs mere

Strategi for BAGSVÆRD I SOCIAL BALANCE

Strategi for BAGSVÆRD I SOCIAL BALANCE BAGSVÆRD I SOCIAL BALANCE KOLOFON Bagsværd i social balance er udviklet i et partnerskab mellem Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), Gladsaxe Almene Boligselskab (GAB), boligafdelingen Værebro Park og

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Program Velfærd. Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! / Centralværkstedet i Aarhus

Program Velfærd. Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! / Centralværkstedet i Aarhus Program Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! Centralværkstedet i Aarhus Årskonferencen handler om velfærd. Vi sætter fokus på hvordan de boligsociale indsatser bidrager til

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Børn og Unge - Budgetforliget

Børn og Unge - Budgetforliget - Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges

Læs mere

FREMTIDENS VOLLSMOSE PROGRAM Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Reg Syd

FREMTIDENS VOLLSMOSE PROGRAM Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Reg Syd PROGRAM 20190513 Baggrund ift. Vollsmose Vision og mission Den sidste Vollsmoseplan Den fysiske transformation Investorperspektiv Samlede tiltag Spørgsmål FREMTIDENS VOLLSMOSE Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Økonomiudvalget 02.10.2012 Punkt nr. 247-1 04.09.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013. På vegne af Byrådet,

Læs mere

UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION

UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK INVITATION TIL FEBRUAR 2017 INVITATION TIL Realdania og Partnerskabet for Værebro Park DAB/Gladsaxe Almennyttige Boligselskab og Gladsaxe Kommune indbyder

Læs mere

Strategi for BAGSVÆRD I SOCIAL BALANCE

Strategi for BAGSVÆRD I SOCIAL BALANCE Bagsværd i social balance sætter retningen for den næste fase og fælles træk i partnerskabet mellem Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), Gladsaxe Almene Boligselskab (GAB), boligafdelingen Værebro Park

Læs mere

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. august 2015 Sagsbehandler Mette Albrandt Telefon direkte 76 16 13 09 Sagsid 15/11910 Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune 1. Forord... - 2-2. Strategien i

Læs mere

Til orientering, Skoleudvalget ser frem til at følge indsatsen. Indsatsen drøftes i regi af budget 2018.

Til orientering, Skoleudvalget ser frem til at følge indsatsen. Indsatsen drøftes i regi af budget 2018. Punkt 5. Orientering om samarbejde med boligorganisationerne Alabu Bolig og Lejerbo om boligsocial helhedsplan i Aalborg øst, for perioden 1. januar 2017-31. januar 2021 2016-072864 Skoleforvaltningen

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Vejledning Fælles Rum

Vejledning Fælles Rum Vejledning Fælles Rum Foto: Emilie Koefoed for Realdania Foto: Bjarke Ørsted for Realdania Foto: Leif Tuxen Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Vejledning Fælles Rum side 2 Introduktion

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Indsatsens navn Mentorordningen Indsats Formål Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke udfordringer adresserer den? Mentorordningen skal medvirke til

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Kultur og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 20. februar Mødetidspunkt: 21:40. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Kultur og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 20. februar Mødetidspunkt: 21:40. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 21:40 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 30. Fortsat udvikling under Bispeengbuen Åbent - 01.11.20-P20-6-17

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab

Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab 2018-2021 1 1. Aftale om Folehaven Tryghedspartnerskab Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale

Læs mere

Byudvikling i Nørresundby

Byudvikling i Nørresundby Byudvikling i Nørresundby Borgermøde tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 16.30-18.30 på Gl. Lindholm Skole Dagsorden 16:30 Velkommen v/rådmand Hans Henrik Henriksen 16:40 Baggrund for mødet og intro til temaworkshops

Læs mere

Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke rekreative funktioner der skal være i området.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke rekreative funktioner der skal være i området. Dagsordenpunkt Borgerbudgetforløb og samskabelse på det grønne område på Kong Hans Allé Beslutning For: 22 (A, B, C, F, I, V, Ø) Imod: 3 (O) Tiltrådt. Gennemgang af sagen Som en del af klimatilpasningen

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE INDHOLD Indledning 3 Handlingsplan 2017 5 Pejlemærke 1 5 Pejlemærke 2 9

Læs mere

Evaluering af midlertidige rammer og aktiviteter på Forpladsen i Værebro Park, sommer 2014

Evaluering af midlertidige rammer og aktiviteter på Forpladsen i Værebro Park, sommer 2014 Gladsaxe Kommune Blå orientering nr. 15 By- og Miljøforvaltningen Trafik- og Teknikudvalget Den 18. november 2014 Evaluering af midlertidige rammer og aktiviteter på Forpladsen i Værebro Park, sommer 2014

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

Den 12. juni 2009 Århus Kommune

Den 12. juni 2009 Århus Kommune Notat Til: Til: Den politiske styregruppe Orientering/Drøftelse Den 12. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forslag til fase 1 initiativer Fase 1 initiativer skal understøtte helhedsplanens

Læs mere

I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER

I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER BEBOERE ANBEFALER BOLIG- SELSKABET SJÆLLAND SOM

Læs mere

Børne- og skolepolitikkens indsatshus

Børne- og skolepolitikkens indsatshus Børne- og skolepolitikkens indsatshus De 4 indsatsområder Indsatsområderne tager afsæt i større udfordringer, der bedst løses i samarbejde mellem flere parter, eller som har særlig faglig eller politisk

Læs mere

TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale

TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale 2017-2020 Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

Applebys plads Karréen

Applebys plads Karréen Applebys plads Karréen Placering i byen Applebys Plads karréen ligger indenfor gåafstand af 500 m til Christianshavns Torv med indkøbsmuligheder, metro og gode busforbindelser. Langs med Christianshavns

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Notat Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Ansøgningsfrist: Den 12. september 2019, kl. 12.00 1. Formål Initiativet

Læs mere

BYENS NETVÆRK STATUS PÅ BYUDVIKLING I TINGBJERG v/ Pia Nielsen, direktør fsb, Drift, byg og jura

BYENS NETVÆRK STATUS PÅ BYUDVIKLING I TINGBJERG v/ Pia Nielsen, direktør fsb, Drift, byg og jura BYENS NETVÆRK 22.01.2019 STATUS PÅ BYUDVIKLING I TINGBJERG v/ Pia Nielsen, direktør fsb, Drift, byg og jura 1 TINGBJERG kort præsentation Planlagt mønsterby opført 1956-75 Steen Eiler Rasmussen og C. TH.

Læs mere

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00 Sted: Byrådssalen i Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Godkendelse af dagsorden 3 24 Opsamling på byvandring og anbefalinger 4 25

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Fokus for Friluftsrådet. frem mod 2020

Fokus for Friluftsrådet. frem mod 2020 Vores vision FRILUFTSLIV FOR ALLE i en rig natur på bæredygtigt grundlag. Friluftsrådets vision er, at alle har gode muligheder for at dyrke friluftsliv i en spændende natur. Naturen er grundlaget for

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Miljøudvalget 15.11.2012 Sag 99, bilag 1 02.10.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013.

Læs mere

Almene boliger i Aarhus

Almene boliger i Aarhus 13. NOVEMBER 2018 Almene boliger i Aarhus - Aftale mellem BL s 5. kreds og Aarhus Kommune om genhusning og nybyggeri 1. Den blandede by er en fælles opgave BL s 5. kreds og Aarhus Kommune har tradition

Læs mere

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Introduktion Introduktion Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Åben og bred adgang til

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

EBELTOFT I UDVIKLING fælles om fremtiden

EBELTOFT I UDVIKLING fælles om fremtiden EBELTOFT I UDVIKLING fælles om fremtiden Vi udvikler Ebeltoft sammen Sammen med borgere og andre aktører i Ebeltoft, udarbejdede Realdania i 2016 en analyse af byen. Analysen pegede på, at der med fordel

Læs mere

BILAG: Mere mangfoldige skoler og dagtilbud i Roskilde - forslag til handleplan til en boligpolitik i social balance

BILAG: Mere mangfoldige skoler og dagtilbud i Roskilde - forslag til handleplan til en boligpolitik i social balance Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 307636 Brevid. 3043114 Ref. CHBJ Dir. tlf. 4631 4578 charlottebj@roskilde.dk BILAG: Mere mangfoldige skoler og dagtilbud i Roskilde - forslag til handleplan til en boligpolitik

Læs mere