Ekstern(litteratur(til(afløsningsseminarer!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstern(litteratur(til(afløsningsseminarer!"

Transkript

1 Ekstern(litteratur(til(afløsningsseminarer afløsningsseminar:medborgerskab,deltagelseogmagt(fagpakke:velfærdsanalyse)i alt307sider G.Delanty(1997) ModelsofCitizenship:definingEuropeanIdentityand Citizenship ThomasP.Boje,2011:*Social*rights,*active*citizenship,*and*governance*in*the* BookServiceInc. Lister.R.,2003Citizenship* edition,(newyorkuniversitypress Siim.B.,2000,Gender*and*citizenship* *politics*and*agency*in*france,*britain*and* ThomasP.Boje(2011)kap.10 Civilsamfund,medborgerskabogdeltagelse InBent (25(sider) Young,Marion.I,1990,inJustice*and*the*politics*of*difference,kap.2;Fivefacesof 256.(30( sider) PsykeogLogos temademokrati,2006,køn, ondecircler og(dis)empowerment omsamfundsmæssigeogpersonligebetydningerafvoldtægts ((33( sider) Putnam,RobertD.2007: EPluribusUnum:DiversityandCommunityinthe No.2,2007,p.

2 Lolle,HenrikogTorpe,Lars2011: Growingethnicdiversityandsocialtrustin sider). Olsen,Lars: ulighedensdynamic,in:dennyeulighed.københavn:gyldendahl,p. DemocracyandTrust,Harré,Rom;Trustanditssurrogates:Psychological foundationsofpoliticalprocesss (23(sider)(((( MargitLundøJensen47663:Arbejde,etik&mangfoldighed.Ialt308sider Fourcade,M.(2009):Economists*and*societies.*Discipline*and*profession*in*the*United* States,*Britain,*and*France,*1890s*to*1990s.*PrincetonUniversityPress,Princeton. (60(sider) Hochschild,Arlie(2003):Tidsfælden*O*når*familien*bliver*arbejde*og*arbejdet*bliver* familie.*københavn.hansreitzelsforlag(248(sider) MathiasBonneSindberg,studienummer46717:Socialvidenskabeligogpolitiskteorisom somsamfundskritik.ialt325sider. Held,David(1980):Introduction*to*Critical*Theory.*Horkheimer*to*Habermas.* Fraser,Nancy(2003):Social*Justice*in*the*Age*of*Identity*Politics*iFraser,Nancy& Habermas,Jürgen(1980/1996):Teorien*om*den*kommunikative*handlen,*oversataf Weber,Max(1977):Vetenskap*som*yrke*og*Samhällsvetenskapernas*objektivitet,*i* Max*Weber.*Vetenskap*och*Politik,oversatafA.ogS.Andersson.Göteborg,

3 AndreasPeterLarsen47101:Velfærd,solidaritetogsocialsammenhængskraft(Fagpakke: Velfærdsanalyse)Ialt:300sider Wilkinson,RichardogPickett,Kate2010: NoteonGraphs + MaterialSuccess,Social Failure(PartOne),in:do.:The*Spirit*Level**(45(sider) Fraser,Nancy2008[1995]: Fraomfordelingtilanerkendelse? retfærdighedens dilemmaerien postsocialistisk tidsalder,i:michaelhviidjacobsenograsmuswillig (red.):anerkendelsespolitik.(36(sider) Honneth,Axel2008[2000]: Anerkendelsenspointe etsvarpåetsvar,i:michaelhviid JacobsenogRasmusWillig(red.):Anerkendelsespolitik.(28(sider) GunnarLindHaaseSvendsen: Hvadersocialkapital?,in:Dansk*Sociologi,Vol12. Putnam,RobertD.1993: SocialCapitalandInstitutionalSuccess,in:do.:Making* Democracy*Work.*Civic*Traditions*in*Modern*Italy.Princeton/NewJersey:Princeton Putnam,RobertD.2000: TheDarksideofSocialCapital,in:do.:Bowling*Alone.*The* sider) Wilkinson,RichardogPickett,Kate2010: Communitylifeandsocialrelations,in:do.:The* ArlieRussellHochschildt:Outsourced*Self* *what*happens*when*we*pay*others*to*live*our* sider) Greve,B.(2015),Densocialeoginnovativevelfærdsstat.Kap.5,9,11og12.(60(sider) København,HansReitzel. Eriksen,*Tine*Rask*(2008):* Fra*kropslige*erfaringer*til*forhandlingserfaringer* *ændringer* sygplejestuderendes*omsorgserfaringer*fra*1987o2002,*kvinder,*køn*&*forskning,*17*(3):*33o 42*(10$sider)* Karen*Jensen*og*Bodil*Tveit*(2005):* Youth*Culture* *a*source*of*energy*and*renewal* for*the*field*of*nursing*in*norway *I*H.M.*Dahl*og*Tine*Rask*Eriksen,*Dilemmas*of*Care* in*the*nordic*welfare*state* *continuity*and*change.*aldershot Ashgate:*161O175*(15$ sider)*

4 Hansen,*L.L.*(2015):* Solidaritet*mellem*arbejdstagere* *død*eller*dynamisk? *i*greve,* B.*(red):*Grundbog*i*socialvidenskab* *fem*perspektiver,*nyt*fra* samfundsvidenskaberne,*(20$sider)** Holtug,*N.*(2014):*Retfærdighed,*fordeling*og*ulighed*udkommer*i*Jørgensen,*A,*ElmOLarsen,*J.* og*greve,*b.**det*danske*samfund,*københavn:*hans*reitzel*(20$sider).* Rawls,*John(*2005),*En*teori*om*Retfærdighed.*Frederiksberg,*Det*lille*Forlag.*Kapitel*2* Retfærdighedsprincipper*fra*side*76O94.*(18$sider)* Fitpatrick,*T.*(2001),*Kap.*2*:Equality*i*Welfare*Theory*an*introduction.*(20$sider)** HelenaHeðinsdóttiráKrákusteini53967.Velfærd,solidaritetogsocialsammenhængskraft. Ialt306sider Allardt,Erik(1976),DimensionsofWelfareinaComparativeScandinavianStudy, Greve,Bent(2008),WhatisWelfare,CentralEuropeanJournalofPublicPolicyVol. 2 1 July2008,s.50 73(24(sider) Greve,B.(2015),Densocialeoginnovativevelfærdsstat.Kap.5,9,11og12. København,HansReitzel.(60(sider) (20(sider) NancyFraser:Fortunes*of*Feminism.FromStateManagedCapitalismtoNeoliberal Fraser,Nancy2008[1995]: Fraomfordelingtilanerkendelse? retfærdighedens dilemmaerien postsocialistisk tidsalder,i:michaelhviidjacobsenograsmus 94(36(sider).

5 Honneth,Axel2008[2000]: Anerkendelsenspointe etsvarpåetsvar,i:michael HviidJacobsenogRasmusWillig(red.):Anerkendelsespolitik.Odense:Syddansk GunnarLindHaaseSvendsen: Hvadersocialkapital?,in:Dansk*Sociologi,Vol12. Putnam,RobertD.1993: SocialCapitalandInstitutionalSuccess,in:do.:Making* Democracy*Work.*Civic*Traditions*in*Modern*Italy.Princeton/NewJersey:Princeton Putnam,RobertD.2000: TheDarksideofSocialCapital,in:do.:Bowling*Alone.* The*Collapse*and*Revival*of*American*Community.*NewYork:Simon&Schuster,s. Hansen,L.L:Kap16(2015): Solidaritetmellemarbejdstagere dødeller dynamisk? igreve,b.(red):grundbogisocialvidenskab femperspektiver,nytfra

6 Bilag&1:&Organisationsdiagram& Kilde:'Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, Københavns Kommune'

7 Bilag&2:&Litteraturstudie& 1.&Omhandlersocialrådgivere 2.Økonomiske 3.Vejledningmv.tilungeunder30år Formåletmedrapporterneeratopnåendybereogbredereforståelseogen overordnetfællesnævnerover,kontanthjælpssystemet,uddannelsesdog kontanthjælpsmodtagernesregelindenforsystemetsamthvilkeydelserdefårtildelt. Nærmerebestemtvilrapporternegiveosetbilledeafhvordankontanthjælpssystemet hængersammenoghvordandetpåvirkeruddannelsesdogkontantmodtagerne mulighederforatkunnedeltageisamfundslivetpåligefodmedandre.dettevil tilsammengiveenforståelseforinformanternesoplevelserafderesøkonomiske situationogderesoplevelserafanerkendelseimødetmedkontanthjælpssystemet. 1.&Omhandler&socialrådgivere Hvadomhandlerde: RapporternebeskriverdennyeindsatsforuddannelsesDogkontanthjælpsmodtagere. Rapporterneermålrettetmedarbejderneijobcentret,ydelseskontorerogandre aktører.formåleterbl.a.hvorledessocialrådgiverneskalgiveborgernemere inddragelse,deltagelseogmedbestemmelse,medforskelligeredskabersomfx empowerment,foratfåinddragetborgerne.enbarriereblandtrapporterneer udredningenafdenaktivebeskæftigelsesindsats,atsættemerefokuspå forhindringernefordentværgåendeindsats.tilsidst,viserrapporternehvordan jobcentreneskalinspirerestilindsatserforaktivitetsparatekontanthjælpsmodtagere, medhenblikpåudviklingafentidlig,jobrettetindsatsogdetskalværeenkvalificeret indsats. & Hvadkonkludererde: Detcentraleforrapporterneer,atderbliverfokuseretpådrevetafjobcentrenes eksterneoverordnedestrukturerogrammer,dererfastsatvedbekendtgørelserog lovgivning,ogsomudgørdetgrundlag,jobcentreneskalagereudfraiudmøntningen afdenaktivebeskæftigelsesindsatsforuddannelsesdogkontanthjælpsmodtagerne. 1

8 Udgangspunkteter,atdenkoordinerendesagsbehandlerfølgerborgerengennemhele forløbet,indtilborgerneeruddannelsesdellerjobparate.rapporternekonkluderer videre,atsparringaftværgåendeindsatsermellemsocialrådgivernekankvalificeres medenbedreogtidligerejobrettetindsats.formåletmeddisserapportererbl.a.atfå identificeretdeforhold,dertagertidfradenbeskæftigelsesrettedeindsatsogfraden reelleborger Hvilkenrelevanshardeforvoresprojekt: Disserapportererrelevanteforosdadegiverosetbilledeafhvilkeforudsætninger socialrådgiverneharoghvilkeudfordringerdeharideresarbejdesomfxdet administrative,inddragelseafborgere,detværgåendeindsatsersamtdettværfaglige arbejde,derskalkoordineresisocialrådgivernestidspressedearbejde.derforervi interesseredeisocialrådgiverensopgaver,dadeungekontanthjælpsmodtagere,har udtaltsigatværeefterladtmedenfølelseaf,atværeblevetmødtsometnummeri kontanthjælpssystemet,snarereendetheltoguniktmenneske. 2.&Økonomi Hvadomhandlerde: Rapporternetagerafsætisocialeydelserogsætterfokuspådeøkonomiskeogsociale ulighederisamfundet.videreomhandlerrapporternestatistikkeroverantalletaf ydelsesmodtagereoghvilkeydelsermanertildelt.ungeunder30årudenen kompetencegivendeuddannelseharsomfølgeafkontanthjælpsreformenikkelængere rettilkontanthjælp,deskalistedetmodtageuddannelseshjælp.forudsætningernefor modtagelseafkontanthjælper,atmanikkeeristandtilatforsørgesigselvogat behovetforforsørgelseikkekandækkesafandreydelser. Hvadkonkludererde: Endemåletfordem,dererpåuddannelsesDogkontanthjælp,eratmodtageen økonomiskydelse,somsikrerderesmulighederforatopretholdenoglelevevilkår,der sikrer,atuddannelsesdogkontanthjælpsmodtagerikkekommerlængerevækfra arbejdeelleruddannelse.videreskaldernævnes,atderertaleometbegrænset rådighedsbeløb,atdenlaveydelseharenrækkekonsekvenserforuddannelsesdog 2

9 kontanthjælpsmodtagerneogforderesmulighedforligedeltagelseisamfundetsom andre,idenperiode,deerpåuddannelsesdellerkontanthjælp.endviderebliverder konkluderetatreformenvilmedføre,atderbliverfærreuddannelsesdog kontanthjælpsmodtagere,fordiflerekommeriarbejdeoguddannelse.påbaggrundaf dette,kanderkonkluderesatdetmedførerfærreudgiftertilkontanthjælpogviløge skatteindtægternefradepersonerdermedreformenkommeriarbejde. Hvilkenrelevanshardeforvoresprojekt: Nårmanerøkonomiskafhængigafetoffentligtsystem,kananerkendelsevirke lettendefordensituation,manopleveratbefindersigi.iforlængelseafrapporterne betragtervidetøkonomiskeaspektafkontanthjælpssystemetsomafgørendefor forståelsenafmuligeuretfærdighederisystemet,derbesværliggørellerforhindrer ligedeltagelseisamfundet.dermederennærmereanalyseafuddannelsesdog kontanthjælpsmodtagernesudsagnomderesøkonomiskesituationvæsentlig,for voresprojekt. 3.&Vejledning&mv.&til&unge&under&30&år& Hvadomhandlerde: Rapporternetagerafsæti,atjobcentreneskalhjælpedeungeiuddannelse,ogdeunge skalselvgøreenindsatsforatbliveklartilogkommeigangmedenuddannelse.det skalbl.a.skeigennemengrundigerevisitationogentidligindsats.derudviklesnye mulighederforatrusteungetilatkommeindiuddannelsesmiljøerne,tilbudom mentorordning,træffeetkvalificeretuddannelsesvalgogudvikledekompetencer,de skalbrugeforatkunnetageenuddannelse.nogleafrapporternebelyserogså arbejdsmarkedsuddannelserne,etudvalgaferhvervsrettedeuddannelserforunge over25år,dererufaglærteogfaglærte,somløbendeønskerattilegnesig kompetencerogkvalifikationer,dekanbrugepåarbejdsmarkedet. Hvadkonkludererde: Udfrarapporterne,bliverderhenvisttil,atpersoner,somhargennemførten erhvervskompetencegivendeuddannelse,genereltopnårbedretilknytningtil arbejdsmarkedetendpersoner,somikkehar.deermindreledige,hartypisken 3

10 højereindkomstogtrækkersigseneretilbagefraarbejdsmarkedetendufaglærte. Formåletmednogleafrapporterneerogså,atgiveetdetaljeretogaktueltbilledeaf mentorordningensanvendelse.undersøgelserviserbl.a.,atmentorordningen primærtbrugestilborgere,dererlangtfraarbejdsmarkedetogharkomplekse socialeellerpersonligeproblemer.detbetyder,atmentorernesarbejdeoftebliver afsocialkarakter. Hvilkenrelevanshardeforvoresprojekt Disserapportererrelevanteforosdadegiverosetbilledeaf,atungeunder30,der ikkeiforvejenharfærdiggjortenerhvervskompetencegivendeuddannelse,skal forpligtesigtilatsøgeindpåenuddannelsehurtigstmuligt.atuddannelsesdog kontanthjælpsmodtageropleveratskulleunderlæggesignoglenormerisystemet om,atuddannelseerløsningenforenhverpersonogatenhvermåhavemotivation herfor.dermederennærmereanalyseafuddannelsesdog kontanthjælpsmodtagernesudsagnomderesuddannelsesogerhvervssituation væsentlig,forvoresprojekt. 4

11 Bilag&3:&Oprindelig&interviewguide&for&modtagere&af& uddannelses7&eller&kontanthjælp& Tema:&Introduktion #Projektetsoginterviewetsformål #Anonymitet #Ikkenogetdererrigtigtellerforkert,barebesvarspørgsmåletså godt,dunukan. Opvarmning:&demografi&mv.&&& Hvorgammelerdu? Hvorbordu?Boform,antalbofæller. Hvorerdufødt?(hvisikkeiDanmark,hvornårankomdudatil Danmark?) Hvorerduopvokset? Hvilketlanderdineforældrefra? Hvilkenuddannelsehardineforældre(hardineforældreen uddannelse)? Hvaderdineforældresbeskæftigelse? Hvaderdinhøjestsidstafsluttedeuddannelse?Eller:kandufortælle lidtomdinuddannelsesmæssigebaggrund? Hvorlangtidharduværetpåuddannelses#/kontanthjælp? (opfølgningsspørgsmål)hvisdererkommetentidshorisontfor afslutningafforløbet,hvordankandetsåvære? Hvornårvardusidstiarbejdeoghvadarbejdededumed? Hvisduhareventuelletidligereerfaringmedkontanthjælpssystemet, hvordansynesduda,detnuværendeforløbadskillersig positivt/negativt? 1

12 Hvilketcentererdutilknyttet? Hvadvildusigeerårsagernetilatduansøgteomuddannelses# /kontanthjælp? Vildufortælleomditforløbfradetbegyndte,ogfremtilidag?Spørg& ind Tema&1:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&anerkendelse& repræsentation&i&mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvilkeforventningerharduhafttilkontanthjælpssystemet?Hvilken hjælphavdeduforventetatfå? Erdublevetvurderetaktivitets#,uddannelses#elleråbenlyst uddannelsesparat? Opfølgningsspørgsmål: hvordanforegikdenvurdering? Hvordanhardudetmeddenvurdering? Hvaderdinedrømme/ambitioner/forventningerforditlividen nærmestefremtid?uddannelseellerarbejdeellernogethelttredje? Hvisdusertilbagepåforløbet,synesduda,atdetharbragtdig tætterepåatnådinemål/ambitioner/forventninger? Hvilkenformforkontaktharderværet?hvormegetkontakt tilstrækkeligt?(iforholdnærmestekontaktpersonisystemet) Hvordanharduoplevettelefonsamtalerne,møderne,breveogmails medsocialrågiverne? Harduføltatdublevhørtoglyttettilidennekontakt? følerdu,atdinesagsbehandlere(etc)hartillidtildet,dufortæller dem?(ogtildig?) 2

13 Harduoplevetnogleusagteforventningertil,hvordanmanskulle taleogopføresig,nårmansnakkedemedsocialrådgiverne(eller andresystemrepræsentanter)? Synesduatduharhafttilstrækkeligindflydelse(medbestemmelse) påforløbet? Hvordanserduforløbetiforholdtildeforventninger,duhavdeinden detbegyndte? Tema&2:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&omfordeling&i& mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvordanerdinprivatøkonomi? Eruddannelses#/kontanthjælpentilstrækkelig? Følerdubeløbetsstørrelseerbegrænsendefordigpådeneneeller andenmåde? Tema&3:&Etnicitet&og&kontanthjælp Hardureflekteretover,hvordandinetnicitetspillerindiforholdtil ditforløbpåuddannelses#/kontanthjælp? Hvisikke,hvordankandetsåvære?(opfølgningsspørgsmål) Harduigennemditforløbstøtindiandrepåuddannelses# /kontanthjælpsomharenandenetnicitetenddansk? Tema&4:&Opsamlende&spørgsmål& Hvisdusertilbagepåditforløbindtilnu,hvadersådetre væsentligsteproblemer,duharoplevet? Erderflereting,dutænkerkunneværeinteressant,somviikkehar 3

14 spurgtindtil? Kenderduevt.andre,somkunneværeinteresseredeiatafgiveet interview? 4

15 Bilag&4:&Revideret&interviewguide&for&modtagere&af& uddannelses6&eller&kontanthjælp&& Introduktion #Projektetsoginterviewetsformål #Anonymitet #Ikkenogetdererrigtigtellerforkert.Dadeterdineoplevelservier interesseredei,erdetkundigderkendersvarene#såbarebesvar spørgsmåletsågodt,dunukan. Opvarmning:&demografi&mv.&& Hvorgammelerdu? Hvorbordu?Boform,antalbofæller. Hvorerdufødt?(hvisikkeiDanmark,hvornårankomdudatil Danmark?) Hvorerduopvokset? Hvilketlanderdineforældrefra? Hvilkenuddannelsehardineforældre(hardineforældreen uddannelse)? Hvaderdineforældresbeskæftigelse? Hvaderdinhøjestsidstafsluttedeuddannelse?Eller:kandufortælle lidtomdinuddannelsesmæssigebaggrund? Hvorlangtidharduværetpåuddannelses#/kontanthjælp? (opfølgningsspørgsmål)hvisdererkommetentidshorisontfor afslutningafforløbet,hvordankandetsåvære? Hvornårvardusidstiarbejdeoghvadarbejdededumed? Hvisduhareventuelletidligereerfaringmedkontanthjælpssystemet, 1

16 hvordansynesduda,detnuværendeforløbadskillersig positivt/negativt? Hvilketcentererdutilknyttet? Hvadvildusigeerårsagernetilatduansøgteomuddannelses# /kontanthjælp? Vildufortælleomditforløbfradetbegyndte,ogfremtilidag? Spørg&ind: o Hvadsketeder,daduhenvendtedigpåSkelbækgade?Komdu indtilensamtalemeddetsamme? o Hvadfikduatvideunderdennesamtale?Hvadvardetnæste skridtiforløbet?#villedekontaktedigigen,blevduselvbedt omatgørenoget?blevdueksempelvisbedtomatindsendeen rækkedokumenterellerhvordan?ogisåfaldhvilke? o Hvilketyperaftilbudhardufået?(nyttejob,aktivering,kursus, kompetenceforløb,mv.) o Hardufåettilbudtenmentorordning#hvordererenperson, somertilknyttetdinsagiheleforløbet?hvisja:hvordanhar detværet?hvadhardetgjortafforskelfordig? Hvisnej:Vardetenordningdukendtetil?Vardetenordning duønskede,mensomduikkeblevtildelt?takkededunejtil tilbuddet,ogisåfald,hvorfor? Tema&1:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&anerkendelse&i& mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvilkeforventningerharduhafttilkontanthjælpssystemet?Hvilken hjælphavdeduforventetatfå? 2

17 Erdublevetvurderetaktivitetsparat,uddannelsesparateller åbenlystuddannelsesparat? (opfølgningsspørgsmål) Hvordanforegikdenvurdering? Hvordanhardudetmeddenvurdering? Hvaderdineforventningertilditlividennærmestefremtid? Uddannelseellerarbejdeellernogethelttredje? Hvisdusertilbagepåforløbet,synesduda,atdetharbragtdig tætterepåatnådinemål/ambitioner/forventninger? Hvilkenformforkontaktharderværet?hvormegetkontakt tilstrækkeligt?(iforholdnærmestekontaktpersonisystemet) Hvordanharadgangentilinformationværetiforløbet?Hardet eksempelvisværetnemtatkommeigennempåtlf.,mailellerandet? Hardufåetsvarpådespørgsmålduharstillet?Harrådgivningenog vejledningenværettilstrækkelig#påhvilkepunkterhardetværet problematisk. Hvordanharduoplevettelefonsamtalerne,møderne,breveogmails medsocialrådgiverne? Harduhaftenbisidder/støttepersonmedtilnogleafdemøderdu harværettil?hvisja,hvem?påhvisinitiativvarbisidderenmed#dit initiativ?vardetsærligetyperafmøder?følteduatdetgjordeen forskelathaveenbisidder/støttepersonmed? Hardufølt,atdublevhørtoglyttettilidennekontakt? Følerdu,atdinesagsbehandlere(etc)hartillidtildet,dufortæller dem?(ogtildig?) 3

18 Harduoplevetnogleusagteforventningertil,hvordanmanskulle taleogopføresig,nårmansnakkedemedsocialrådgiverne(eller andresystemrepræsentanter)? Eksempelvisatderernogetmanikke må sige,ellernogetderer særligtgodtatsige? Synesduatduharhafttilstrækkeligindflydelse(medbestemmelse) påforløbet? Hvordanserduforløbetiforholdtildeforventninger,duhavdeinden detbegyndte? Tema&2:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&omfordeling&i& mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvordanerdinprivatøkonomi? Eruddannelses#/kontanthjælpentilstrækkelig? Følerdubeløbetsstørrelseerbegrænsendefordigpådeneneeller andenmåde? Hvordansynesdu,atdenøkonomiskeydelsepassersammenmed det,dererblevetkrævetafdig? Tema&3:&Etnicitet&og&kontanthjælp Hardureflekteretover,hvordandinetnicitetspillerindiforholdtil ditforløbpåuddannelses#/kontanthjælp? Hardunogensindefølt,atetniskedanskereerblevetbehandlet anderledesenddig?hvordanoghvornår? Harduoplevet,atderharværetforskelimåden,somduerblevet mødtpåogtalttil,sammenlignetmeddanskemodtagereaf 4

19 uddannelses#/kontanthjælp? Hardupånogettidspunktiditforløbpåuddannelses#/kontanthjælp oplevetatdinetnicitetharspilletenpositivrolle? Hvisikke,hvordankandetsåvære?(opfølgningsspørgsmål) Harduigennemditforløbstødtindiandrepåuddannelses# /kontanthjælpsomharenandenetnicitetenddansk? Tema&4:&Opsamlende&spørgsmål Hvisdusertilbagepåditforløbindtilnu,hvadersådetre væsentligsteproblemer,duharoplevet? Erderflereting,dutænkerkunneværeinteressant,somviikkehar spurgtindtil? Kenderduevt.andre,somkunneværeinteresseredeiatafgiveet interview? 5

20 Bilag&5:&Anonymitetspapir&&&&&& & Anonymitet&i&forbindelse&med&interview&til&RUC&projekt& forårssemester&2015& & & Du&vil&være&anonym&i&forbindelse&med&interviewet&på&følgende&måde:& & Vi&anvender&ikke&dit&navn&i&projektrapporten& Vi&anvender&ikke&de&navne,&du&måtte&nævne&under&interviewet,&i& projektrapporten& Du&har&mulighed&for&at&læse&den&endelige&projektrapport&efter& aflevering&d.& & Projektrapporten&vil&være&offentlig&tilgængelig,&men&optagelserne&vil& ikke&være&offentlig&tilgængelige& I&den&offentlig&tilgængelige&projektrapport,&vil&det&du&har&sagt,&ikke& kunne&spores&tilbage&til&dig&& & 1

21 1 Bilag&6:&Transskription&af&interview&med&konsulent&i&DS 1 Dato:7/ InformantDS:KonsulentiDanskSocialrådgiverforening 3 Interviewer1(Andreas) 4 Interviewer2(Mathias) 5 Interviewer1:Ja,oginterviewetstarter.Hvadhedderdet,jaaltså.Mankansigevihar 6 sådansetetanonymitetspapiriforholdtilsådanretningslinjernefor,hvaddetellerser 7 sådanrentsådanforskningsetisk 8 informantds:okay 9 Interviewer1:Såja.Hvisdubarelæserder. 10 (InformantDSkiggerpåanonymitetspapiretogdererstilhedinoglesekunder) 11 Interviewer1:Ogdeternetoprarteller,selvfølgeligerdetetpolitiskemnealtså,menikke 12 som(medlemafpolitiskparti)+deterikkedetvisådanerudeefter,determeresom 13 repræsentantfords 14 InformantDS:ja. 15 interviewer1:såhvisviligesådanstartermedkortomvoresprojektoghvadvisådan 16 skriverom,såerdetetprojektderhandleromanerkendelseogomfordelingi 17 kontanthjælpssystemet.sådanfraborgernesside.såerviinteresseretisådanathøre 18 socialrådgivernesvinkelpåhvordanborgernesåmøderkontanthjælpssystemet.ogdet 19 gørviblandtandetpåbaggrundafdensenestekontanthjælpsreform.viermest 20 interesseretikøbenhavnskommunefordideflesteafdemviharinterviewetkommerfra 21 KøbenhavnsKommuneogenkeltefraFrederiksbergmendetsådansetlidtligegyldig. 22 InformantDS:okay.Ogdeerungeallesammen? interviewer1:ja.deterallesammenungeimellem23til30dengruppevisådanfokuser 25 på.såharviså...deterlidtlangtinterviewvisådanharplanlagtforatkommeidybden 26 meddet.sådethåberjegduhartidtil?detvedjegikkeomhvordantidsplanensådanser 27 ud? 28 InformantDS:Jegharsådanen+altsåjeghartilkl.10ikke? 29 interviewer1:okayja. 30

22 2 InformantDS:Cirka.Såladossehvorlangtvinåroghvordanoghvorledesikke? 1 interviewer1:jo.ja.desådantemaersomviharersådan:arbejdspressetskonsekvenseri 2 behandlingafborgeren 3 InformantDS:Hvadsigerdu? 4 interviewer1:altsåarbejdspresellersådanellerhvadskalmansigesådan...tempoeti 5 arbejdetoguddannelsespålægogkoordinerendesagsbehandler,ydelsepåsuniveau, 6 visitation,tilbudtilaktivitetsparateogborgerensmedindflydelsepåegetforløbogså 7 afsluttende:spørgsmål,somhandleromhvordankanvievt.forandreveddether.som 8 måskenokgodtkanværepolitiskalligevel.menja.nunævntedudetligefør,menhvisdu 9 baresådanligeigensådantilreferatsådansiger,hvaddinuddannelsesmæssigbaggrund 10 er,ogkarrieremæssigtogsådannogleting?hvordandublevkonsulentids? 11 informantds:jamenjegeruddannetsocialrådgiveristartenaf2011trorjeg,sådeterikke 12 retlangtidsiden.såharjegværetijobcentret,detvarjegiminstudietidjobcenter 13 København,meddemestudsatte,dengangheddetvelmatchgruppefire+fem,seneretre 14 ognuvildetværeaktivitetsparate.dervarjegihalvandetårellersådannoget.såharjeg 15 væretiarbejdeticenterforafklaringogbeskæftigelsesomliggerudeisydhavn,somjo 16 harallemuligemålgruppermenderarbejdedejegmeddemestudsatteborgere interviewer1:ja informantds:såharjegværetidansksocialrådgiverforening(anonymiseretinformation) 21 Ogderarbejderjegprimærtmedbeskæftigelsespolitikken,politisk.Altsålaverpolitisk 22 interessevaretagelse.ogderharjoværetrigtigmangereformeriløbetafdesidsteparår. 23 Jegkomefteratfleksreformenvarvedtaget,detvardenligeblevetidecember,sådenhar 24 vifulgt,ogsåblev,jahvadvar,såkomkontanthjælpsaftalen,ogsåsygedagpengeaftalenog 25 såharderligeværetenbeskæftigelsesreformikke? 26 interviewer1:jo. 27 InformantDS:OgnusenestharvisenestfåetCarstenKoch,(udvalgderskaludrededen 28 aktivebeskæftigelsesindsatsred.)nå,mendetharhanjoikkenogetmed...sådeterdetjeg 29 arbejdermedogsålaverjegselvfølgeligmasserandet. 30 interviewer1:ja. 31 informantds:ogvedsidenaferjegpolitiker(anonymiseretinformation)ogdeter 32 selvfølgeligogsåendelafmig,menjegprøveralligevelatholdedetrimeligadskilt. 33

23 3 interviewer1:erdetogsåpåbeskæftigelsesområdetdusådanharfokusderellerhvordan? 1 informantds:jegsidderi(udvalg). 2 Interviewer1:Jaokay.Nustartervilidtbredt,sådaniforholdtildether.Hvadfornogle 3 problematikkerserduiforholdtilungepåuddannelseshjælp,kontanthjælp? 4 InformantDS:JamenDuharjosagtatdukommerindpådetseneredetomkring 5 visitationen.altsånogetafdetdererproblemetmeddenneheruddannelseshjælpogde 6 ungepåuddannelseshjælpenerjo,hvisvisitationenikkebliverrigtig,altsåmankanjo 7 faktiskvære...ibemærkningernestårder,ogjegkanikkehuskeomdetogsåståri 8 lovgivningen,athvisduindenforetårkankommeiuddannelse,såerdu 9 uddannelsesparat, 10 interviewer1:ja. 11 InformantDS:menetår,deterjolangtidatværepåenmegetlavydelseoghvadsåhvis 12 detikkeerindenfordetår?hvormangeårkanmansåblivevedmedatsigedetindenfor 13 etår?detsynesjegerproblematiskvedydelsen,mendetbetyderogså,atmanskal 14 virkeligværeskarppåvisitationen.pådenandensidesynesjegatdeterrigtiggodtatder 15 erkommetetstærktuddannelsesfokusfordivivedbareatuddannelseernogetderkan 16 løftefolk,unge.detkangivedenbaseforatfåenfremtidiarbejde 17 interviewer1:ja. 18 InformantDS:menvimåskeogsåerkende,dererligekommetrapportenigår,nogetder 19 hedderrådetfordesocialeudsattekommedderesårsberetningtrorjegdethedder,og 20 deharbl.a.fåetlavetenundersøgelsenukanjegingenganghuskehvemderharlavetden, 21 mendetkanigåindogse,somviseratderernogleungederikkekanhonorerededer 22 krav.altsåderikkekankommeiuddannelse,derikkekangennemføreen,måskeskalvi 23 findeudafhvadskalderskehvaderenandenvejderskalihvertfaldværeenandenvej 24 forenperiodesåkandetgodtværedekanalligeveldetvedjegikke.menviernødttil, 25 ogsåatanerkendeatdetikkeerallederbareskalheilesigennemdetder 26 uddannelsessystem,måskeerdernoglederskalnogetandet. 27 interviewer1:ja. 28 InformantDS:Såmanskalmåskepassepåikkeatensrettetingaltformeget. 29 Interviewer1:Jegtrorogsådetnogetvikommertilbagetilsenere.Menaltså.Hvisduser 30 påkøbenhavnskommunebådemedegneerfaringermenselvfølgeligogsåhvadduhar 31 kendtsomkonsulent,menhvordanadskillerkøbenhavnskommunesigfraandresådan 32 kommuneriforholdtildetmedungepåkontanthjælpoguddannelseshjælp? 33

24 4 InformantDS:Deterlidtsværtformigatsvarepå,fordijegikkeersåtætpådetlængere. 1 JegserdetmereietbredereperspektividagsomkonsulentiDSogkanikkeheltsådan 2 præcistsigehvordandetforegårikøbenhavnskommune,menmankansigedetdererhelt 3 særligtforkøbenhavnskommuneogmåskeogsåandrestørrekommunerer,atdeterså 4 kæmpestort.såtitvilduskullegårundtmellem,altsåiflereforskelligeenhederikke? 5 interviewer1:ja. 6 InformantDS:menjegtrorfaktiskmanplejeratsamledet.Detmåderværenogleandre 7 dervedbedreendmig,detmåjegogsåprøveatfindeudaf.såvidtjegvedharmanprøvet 8 atsamleungeindsatsenbedreikøbenhavnfaktisk,endhvadmangjordeføritiden. 9 Interviewer2:DeharISkelbæksgadehardedet,derhedderetungecenter. 10 InformantDS:Ja,nemligogdererflereforskelligemulighederogsåiforholdtilsocialhjælp 11 tilsocialeproblemerellerhvad?jegerfaktiskikkeheltklaroverdet 12 Interviewer2:pas.Jegvedikke,omderflereendiandrekommuner,menderersmå 13 centre,aktiveringscentre,somsådansåtrorjegforløbetermegetoverordnetdetsamme 14 somiandrekommuner. 15 InformantDS:Ja,mantalermereomatmangernevilsamlehjælpenmeresåmankangive 16 denenkelte,hvadentendeterenungellervoksenellerhvemdeter,enmere 17 helhedsorienterethjælpikke?påstedet,énindgang.deterheltklartdenretningvigår 18 imod,menjegvedikke,jegerikkeheltskarppåhvorlangtmanernået. 19 Interviewer1:Nej.Mendeterbareeksempelvissådannogetsomvoresandreinformanter 20 somviharinterviewetsomharsagtdetheromadskillelsenmellemskelbæksgadealtså 21 servicedelen,hvadskalmansige,modtagelsesdelenogsåudbetalingen,atdeeradskiltom 22 deternoget? 23 InformantDS:Ja.Ja.Detvedjegvedikkehvordandeteriandrekommunermendetharjo 24 altid,dethardetværetigennemflereårikøbenhavnskommuneogdetkanjoværeen 25 udfordringnoglegange.mendetkommerogsåanpåhvilketsamarbejdederermellem 26 YdelsesserviceogJobcentretikke?Jegvedikkehvaddeterfornogleproblematikkerde 27 nævner,mendetderharværetproblematikkenfornogleborgereharværetdetdermed 28 hvismanblevsanktioneretfordimanerudeblevet,såkunnemanikkekommeikontakt 29 meddem,mankunneikkeengangmødeopiydelsescentret 30 Interviewer8:Nej.Deterogsådetmedkommunikationensommegeterdet,ogdeterogså 31 detsommangeafvoresinformanterhartaltom,dethermedatdeikkekanfåfatide 32 rigtigepersonerogdergårretlangtidførdeendeligfårfatpådemsådannogleting. 33

25 5 InformantDS:Ja.Ogmankansigenogetderkanværeudfordringen,erjoentravlhverdag 1 altså.jegersikkerpå,atdehersagsbehandlereharrigtigtravlt,såerdetenudfordringat 2 fåsamarbejdettilatfungere.bådemellemsocialcentretogydelsesserviceoghvisden 3 ungeogsåerudeietellerandetaktiveringsforløbelleraltså.ogfådenderkommunikation 4 tilatfungere,deterderikkemegetpladstil 5 Interviewer1:Nej.Nusagdeduogsådetdermedtravlhed,hvisvinugårtildetførstetema 6 dethermedarbejdspressetskonsekvenserforborgerensbehandling.viharkiggetpåen 7 rækkeundersøgelser,blandtandetenundersøgelselavetafjerselvsomviser,denerlavet 8 i2014,somviserhvadkonsekvenserneblevafdennehernyekontanthjælpsreformog 9 hvorderer66%dersiger,afdeadspurgtesocialrådgiveredersiger,atdererkommetflere 10 arbejdsmiljøproblemerefterflekstidsogførtidspensionsreformenikke?ogsåenanden 11 undersøgelsedererlavetførdet,meddetmeregenerellearbejdsmiljøforsocialrådgiver 12 derharvistderermegetsådanproblemermedtempoetiarbejdetogmanskalskjule 13 mangefølelseriarbejdetogsådannogleting,såaltså.hvordanserdudisseherforhold 14 spillerindiforholdtilsagsbehandlingen? 15 InformantDS:Ja,hvordanserjegdet.Mankanjosigeat(InformantDSholderen 16 tænkepause)iforholdtildetarbejdemanskaludføre,såerdermangestederethøjt 17 sagsantal.altsåmanskalmangestederhavekontakttilrigtigmangeborgereogmankan 18 sigeathvismanskalgøreetordentligtstykkearbejdefordenenkeltesåerdetjovigtigtat 19 kunnefølgeop,ogfølgeheltkontinuerligtogdetkanjoværesværthvisduharen 20 sagsstammepå(pause)ladossige150,200,altsådeterjoumuligt 21 Interviewer1:Ja. 22 InformantDS:Detbetyderselvfølgelig,atmangekommertilatfølesigpresset,jegkanikke 23 huske,menjegkanprøveatfinde,vimåprøveatfindenoglesagstal+undersøgelser,men 24 demharimåskeogsåfradshjemmeside?fordisådannogletalkanjegikkehuskei 25 hovedet. 26 Interviewer1:Viharhvertfald.Deterselvfølgeligtforskelligtfrakommunetilkommune, 27 menatsagsmængdennokliggermellem80til100persagsbehandler. 28 InformantDS:Jaogsåkanmansige,detkombineretmed,ogdeterjoogsånogetsomvi 29 harundersøgt,alledeadministrativekravderer,hvormanskalnotereiflereforskellige 30 systemerogsystemerderikkerigtigfungerer,detgiverogsåetpres.istartenafårettror 31 jegdetvar,dervardernogleudfordringermedetnytit+systemfrakl,deriflereugerikke 32 fungerede,altsådetersådannogetderpressersindssygtmeget,fordimankanbareikke 33 kommevidereellerharetkæmpehængeparti,ikke? 34

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Aktører Interviewperson: Marie Louise 30 år Cand,mag.IT. fra DDK. Interviewer: Signe

Aktører Interviewperson: Marie Louise 30 år Cand,mag.IT. fra DDK. Interviewer: Signe 5 10 15 20 25 Aktører Interviewperson:Marie Louise 30år Cand,mag.IT.fraDDK Interviewer:Signe Interview HvorkenderduEmilySalomonsblogfra? Detersikkertigennemenellerandenblog,jegharmåskefulgtdenietårellerhalvandet,

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser En definition: Mentorskab er en dynamisk relation mellem en mentor og en mentee, som bidrager til at inkludere udsatte og marginaliserede unge frem

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

20#03#2014' Generalforsamling' Rafting'Club'Copenhagen'

20#03#2014' Generalforsamling' Rafting'Club'Copenhagen' 20#03#2014 Generalforsamling RaftingClubCopenhagen 1 ReferatafgeneralforsamlingiRaftingClubCopenhagen Dato:20/3+2014 Tidspunkt:Kl.19.00 Sted:KøbenhavnsRådhus udvalgsværelsed Tilstedeværendetilgeneralforsamlingen:

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 AKTIVITETSKALENDER HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisnings-tilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2013 starter alle hold

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR.

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Projektdesign. Projektdesign. Projektdesign. Mål: Midler/program: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er.

Projektdesign. Projektdesign. Projektdesign. Mål: Midler/program: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er. Projektdesign Mål: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er. 1 Midler/program: Projektdesign Hvad er et projektdesign? Mål, midler, dokumenter og status for såvel projektet som processen Eksempler

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag.

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Team og grupper med et stærkt sammenhold præsterer bedre og mere. Få hjælp til at sikre, at jeres teamwork også fungerer optimalt til

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Standardblanket B, i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (juni 2007)

Standardblanket B, i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (juni 2007) Standardblanket B, i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (juni 2007) TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne JobASE gode hoveder til ASE SMV erne VISION Vi vil skabe en a-kasse, der matcher det moderne Danmarks ønsker og behov MISSION Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

Kvalitet i samarbejdet en beskrivelse af samarbejdet mellem visiterende kommune og KKUC Kirkens Korshærs Udviklings og Behandlingscenter

Kvalitet i samarbejdet en beskrivelse af samarbejdet mellem visiterende kommune og KKUC Kirkens Korshærs Udviklings og Behandlingscenter Kvalitetisamarbejdet enbeskrivelseafsamarbejdetmellemvisiterende kommuneogkkuckirkenskorshærsudviklings ogbehandlingscenter Dennebeskrivelseafsamarbejdetredegørfordeoverordnedevilkårhvorunderklienter indskrivesikkuc.

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik B Mia Hauge Dollerup 2s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER EFTERVÆRN Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT EFTERVÆRN 3 NÅR DU FYLDER 18 ÅR 6 FACTS OM EFTERVÆRN 10 CASE: SIMONE FIK HJÆLP, DA HUN VAR FLYTTET

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

Inspirationsmagasin UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Inspirationsmagasin UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udarbejdet af: Discus A/S Design og layout: Wanek & Myrner September 2014 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Få succés med projekter og projektledelse

Få succés med projekter og projektledelse Få succés med projekter og projektledelse Mikkel Lundstrøm, Unik Consult www.unikconsult.dk ml@unikconsult.dk +(45) 2163 1872 9. oktober 2014 Få succes med projekter og projektledelse 1 Introduktion til

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Projektplan. Målbeskrivelse.

Projektplan. Målbeskrivelse. Projektplan. Målbeskrivelse. Problemfelt. Det centrale problemfelt er, at Litteraturfestivalen Ordskælvs målgruppe er unge mellem 15 og 30 år. Denne gruppe af mennesker har det været arbejdsgruppens primære

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Stensballeskolen 2.c. Erhverv: Løvbjerg, Horsens

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Stensballeskolen 2.c. Erhverv: Løvbjerg, Horsens Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Stensballeskolen 2.c Erhverv: Løvbjerg, Horsens 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet

Læs mere

Tid til talent? BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM

Tid til talent? BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM Tid til talent? Har du talent for sport, og vil du gerne have tid til at udvikle det samtidig med, at skolegangen passes? Bagsværd Kostskole & Gymnasium tilbyder fra 7. kl. et skema, der gør det muligt

Læs mere

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension Fra 1. januar 2013 er der nye regler om førtids pension Er du syg og overvejer førtidspension efter 1. januar 2013, gælder de nye regler Du er under 40 år Du kan som hovedregel ikke få førtidspension,

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N I N T R O D U K T I O N Nærværende skrift giver på meget overordnet niveau en beskrivelse af miljøinformationssystemet Geo- Environ, der er udviklet til danske og udenlandske

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere