Ekstern(litteratur(til(afløsningsseminarer!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstern(litteratur(til(afløsningsseminarer!"

Transkript

1 Ekstern(litteratur(til(afløsningsseminarer afløsningsseminar:medborgerskab,deltagelseogmagt(fagpakke:velfærdsanalyse)i alt307sider G.Delanty(1997) ModelsofCitizenship:definingEuropeanIdentityand Citizenship ThomasP.Boje,2011:*Social*rights,*active*citizenship,*and*governance*in*the* BookServiceInc. Lister.R.,2003Citizenship* edition,(newyorkuniversitypress Siim.B.,2000,Gender*and*citizenship* *politics*and*agency*in*france,*britain*and* ThomasP.Boje(2011)kap.10 Civilsamfund,medborgerskabogdeltagelse InBent (25(sider) Young,Marion.I,1990,inJustice*and*the*politics*of*difference,kap.2;Fivefacesof 256.(30( sider) PsykeogLogos temademokrati,2006,køn, ondecircler og(dis)empowerment omsamfundsmæssigeogpersonligebetydningerafvoldtægts ((33( sider) Putnam,RobertD.2007: EPluribusUnum:DiversityandCommunityinthe No.2,2007,p.

2 Lolle,HenrikogTorpe,Lars2011: Growingethnicdiversityandsocialtrustin sider). Olsen,Lars: ulighedensdynamic,in:dennyeulighed.københavn:gyldendahl,p. DemocracyandTrust,Harré,Rom;Trustanditssurrogates:Psychological foundationsofpoliticalprocesss (23(sider)(((( MargitLundøJensen47663:Arbejde,etik&mangfoldighed.Ialt308sider Fourcade,M.(2009):Economists*and*societies.*Discipline*and*profession*in*the*United* States,*Britain,*and*France,*1890s*to*1990s.*PrincetonUniversityPress,Princeton. (60(sider) Hochschild,Arlie(2003):Tidsfælden*O*når*familien*bliver*arbejde*og*arbejdet*bliver* familie.*københavn.hansreitzelsforlag(248(sider) MathiasBonneSindberg,studienummer46717:Socialvidenskabeligogpolitiskteorisom somsamfundskritik.ialt325sider. Held,David(1980):Introduction*to*Critical*Theory.*Horkheimer*to*Habermas.* Fraser,Nancy(2003):Social*Justice*in*the*Age*of*Identity*Politics*iFraser,Nancy& Habermas,Jürgen(1980/1996):Teorien*om*den*kommunikative*handlen,*oversataf Weber,Max(1977):Vetenskap*som*yrke*og*Samhällsvetenskapernas*objektivitet,*i* Max*Weber.*Vetenskap*och*Politik,oversatafA.ogS.Andersson.Göteborg,

3 AndreasPeterLarsen47101:Velfærd,solidaritetogsocialsammenhængskraft(Fagpakke: Velfærdsanalyse)Ialt:300sider Wilkinson,RichardogPickett,Kate2010: NoteonGraphs + MaterialSuccess,Social Failure(PartOne),in:do.:The*Spirit*Level**(45(sider) Fraser,Nancy2008[1995]: Fraomfordelingtilanerkendelse? retfærdighedens dilemmaerien postsocialistisk tidsalder,i:michaelhviidjacobsenograsmuswillig (red.):anerkendelsespolitik.(36(sider) Honneth,Axel2008[2000]: Anerkendelsenspointe etsvarpåetsvar,i:michaelhviid JacobsenogRasmusWillig(red.):Anerkendelsespolitik.(28(sider) GunnarLindHaaseSvendsen: Hvadersocialkapital?,in:Dansk*Sociologi,Vol12. Putnam,RobertD.1993: SocialCapitalandInstitutionalSuccess,in:do.:Making* Democracy*Work.*Civic*Traditions*in*Modern*Italy.Princeton/NewJersey:Princeton Putnam,RobertD.2000: TheDarksideofSocialCapital,in:do.:Bowling*Alone.*The* sider) Wilkinson,RichardogPickett,Kate2010: Communitylifeandsocialrelations,in:do.:The* ArlieRussellHochschildt:Outsourced*Self* *what*happens*when*we*pay*others*to*live*our* sider) Greve,B.(2015),Densocialeoginnovativevelfærdsstat.Kap.5,9,11og12.(60(sider) København,HansReitzel. Eriksen,*Tine*Rask*(2008):* Fra*kropslige*erfaringer*til*forhandlingserfaringer* *ændringer* sygplejestuderendes*omsorgserfaringer*fra*1987o2002,*kvinder,*køn*&*forskning,*17*(3):*33o 42*(10$sider)* Karen*Jensen*og*Bodil*Tveit*(2005):* Youth*Culture* *a*source*of*energy*and*renewal* for*the*field*of*nursing*in*norway *I*H.M.*Dahl*og*Tine*Rask*Eriksen,*Dilemmas*of*Care* in*the*nordic*welfare*state* *continuity*and*change.*aldershot Ashgate:*161O175*(15$ sider)*

4 Hansen,*L.L.*(2015):* Solidaritet*mellem*arbejdstagere* *død*eller*dynamisk? *i*greve,* B.*(red):*Grundbog*i*socialvidenskab* *fem*perspektiver,*nyt*fra* samfundsvidenskaberne,*(20$sider)** Holtug,*N.*(2014):*Retfærdighed,*fordeling*og*ulighed*udkommer*i*Jørgensen,*A,*ElmOLarsen,*J.* og*greve,*b.**det*danske*samfund,*københavn:*hans*reitzel*(20$sider).* Rawls,*John(*2005),*En*teori*om*Retfærdighed.*Frederiksberg,*Det*lille*Forlag.*Kapitel*2* Retfærdighedsprincipper*fra*side*76O94.*(18$sider)* Fitpatrick,*T.*(2001),*Kap.*2*:Equality*i*Welfare*Theory*an*introduction.*(20$sider)** HelenaHeðinsdóttiráKrákusteini53967.Velfærd,solidaritetogsocialsammenhængskraft. Ialt306sider Allardt,Erik(1976),DimensionsofWelfareinaComparativeScandinavianStudy, Greve,Bent(2008),WhatisWelfare,CentralEuropeanJournalofPublicPolicyVol. 2 1 July2008,s.50 73(24(sider) Greve,B.(2015),Densocialeoginnovativevelfærdsstat.Kap.5,9,11og12. København,HansReitzel.(60(sider) (20(sider) NancyFraser:Fortunes*of*Feminism.FromStateManagedCapitalismtoNeoliberal Fraser,Nancy2008[1995]: Fraomfordelingtilanerkendelse? retfærdighedens dilemmaerien postsocialistisk tidsalder,i:michaelhviidjacobsenograsmus 94(36(sider).

5 Honneth,Axel2008[2000]: Anerkendelsenspointe etsvarpåetsvar,i:michael HviidJacobsenogRasmusWillig(red.):Anerkendelsespolitik.Odense:Syddansk GunnarLindHaaseSvendsen: Hvadersocialkapital?,in:Dansk*Sociologi,Vol12. Putnam,RobertD.1993: SocialCapitalandInstitutionalSuccess,in:do.:Making* Democracy*Work.*Civic*Traditions*in*Modern*Italy.Princeton/NewJersey:Princeton Putnam,RobertD.2000: TheDarksideofSocialCapital,in:do.:Bowling*Alone.* The*Collapse*and*Revival*of*American*Community.*NewYork:Simon&Schuster,s. Hansen,L.L:Kap16(2015): Solidaritetmellemarbejdstagere dødeller dynamisk? igreve,b.(red):grundbogisocialvidenskab femperspektiver,nytfra

6 Bilag&1:&Organisationsdiagram& Kilde:'Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, Københavns Kommune'

7 Bilag&2:&Litteraturstudie& 1.&Omhandlersocialrådgivere 2.Økonomiske 3.Vejledningmv.tilungeunder30år Formåletmedrapporterneeratopnåendybereogbredereforståelseogen overordnetfællesnævnerover,kontanthjælpssystemet,uddannelsesdog kontanthjælpsmodtagernesregelindenforsystemetsamthvilkeydelserdefårtildelt. Nærmerebestemtvilrapporternegiveosetbilledeafhvordankontanthjælpssystemet hængersammenoghvordandetpåvirkeruddannelsesdogkontantmodtagerne mulighederforatkunnedeltageisamfundslivetpåligefodmedandre.dettevil tilsammengiveenforståelseforinformanternesoplevelserafderesøkonomiske situationogderesoplevelserafanerkendelseimødetmedkontanthjælpssystemet. 1.&Omhandler&socialrådgivere Hvadomhandlerde: RapporternebeskriverdennyeindsatsforuddannelsesDogkontanthjælpsmodtagere. Rapporterneermålrettetmedarbejderneijobcentret,ydelseskontorerogandre aktører.formåleterbl.a.hvorledessocialrådgiverneskalgiveborgernemere inddragelse,deltagelseogmedbestemmelse,medforskelligeredskabersomfx empowerment,foratfåinddragetborgerne.enbarriereblandtrapporterneer udredningenafdenaktivebeskæftigelsesindsats,atsættemerefokuspå forhindringernefordentværgåendeindsats.tilsidst,viserrapporternehvordan jobcentreneskalinspirerestilindsatserforaktivitetsparatekontanthjælpsmodtagere, medhenblikpåudviklingafentidlig,jobrettetindsatsogdetskalværeenkvalificeret indsats. & Hvadkonkludererde: Detcentraleforrapporterneer,atderbliverfokuseretpådrevetafjobcentrenes eksterneoverordnedestrukturerogrammer,dererfastsatvedbekendtgørelserog lovgivning,ogsomudgørdetgrundlag,jobcentreneskalagereudfraiudmøntningen afdenaktivebeskæftigelsesindsatsforuddannelsesdogkontanthjælpsmodtagerne. 1

8 Udgangspunkteter,atdenkoordinerendesagsbehandlerfølgerborgerengennemhele forløbet,indtilborgerneeruddannelsesdellerjobparate.rapporternekonkluderer videre,atsparringaftværgåendeindsatsermellemsocialrådgivernekankvalificeres medenbedreogtidligerejobrettetindsats.formåletmeddisserapportererbl.a.atfå identificeretdeforhold,dertagertidfradenbeskæftigelsesrettedeindsatsogfraden reelleborger Hvilkenrelevanshardeforvoresprojekt: Disserapportererrelevanteforosdadegiverosetbilledeafhvilkeforudsætninger socialrådgiverneharoghvilkeudfordringerdeharideresarbejdesomfxdet administrative,inddragelseafborgere,detværgåendeindsatsersamtdettværfaglige arbejde,derskalkoordineresisocialrådgivernestidspressedearbejde.derforervi interesseredeisocialrådgiverensopgaver,dadeungekontanthjælpsmodtagere,har udtaltsigatværeefterladtmedenfølelseaf,atværeblevetmødtsometnummeri kontanthjælpssystemet,snarereendetheltoguniktmenneske. 2.&Økonomi Hvadomhandlerde: Rapporternetagerafsætisocialeydelserogsætterfokuspådeøkonomiskeogsociale ulighederisamfundet.videreomhandlerrapporternestatistikkeroverantalletaf ydelsesmodtagereoghvilkeydelsermanertildelt.ungeunder30årudenen kompetencegivendeuddannelseharsomfølgeafkontanthjælpsreformenikkelængere rettilkontanthjælp,deskalistedetmodtageuddannelseshjælp.forudsætningernefor modtagelseafkontanthjælper,atmanikkeeristandtilatforsørgesigselvogat behovetforforsørgelseikkekandækkesafandreydelser. Hvadkonkludererde: Endemåletfordem,dererpåuddannelsesDogkontanthjælp,eratmodtageen økonomiskydelse,somsikrerderesmulighederforatopretholdenoglelevevilkår,der sikrer,atuddannelsesdogkontanthjælpsmodtagerikkekommerlængerevækfra arbejdeelleruddannelse.videreskaldernævnes,atderertaleometbegrænset rådighedsbeløb,atdenlaveydelseharenrækkekonsekvenserforuddannelsesdog 2

9 kontanthjælpsmodtagerneogforderesmulighedforligedeltagelseisamfundetsom andre,idenperiode,deerpåuddannelsesdellerkontanthjælp.endviderebliverder konkluderetatreformenvilmedføre,atderbliverfærreuddannelsesdog kontanthjælpsmodtagere,fordiflerekommeriarbejdeoguddannelse.påbaggrundaf dette,kanderkonkluderesatdetmedførerfærreudgiftertilkontanthjælpogviløge skatteindtægternefradepersonerdermedreformenkommeriarbejde. Hvilkenrelevanshardeforvoresprojekt: Nårmanerøkonomiskafhængigafetoffentligtsystem,kananerkendelsevirke lettendefordensituation,manopleveratbefindersigi.iforlængelseafrapporterne betragtervidetøkonomiskeaspektafkontanthjælpssystemetsomafgørendefor forståelsenafmuligeuretfærdighederisystemet,derbesværliggørellerforhindrer ligedeltagelseisamfundet.dermederennærmereanalyseafuddannelsesdog kontanthjælpsmodtagernesudsagnomderesøkonomiskesituationvæsentlig,for voresprojekt. 3.&Vejledning&mv.&til&unge&under&30&år& Hvadomhandlerde: Rapporternetagerafsæti,atjobcentreneskalhjælpedeungeiuddannelse,ogdeunge skalselvgøreenindsatsforatbliveklartilogkommeigangmedenuddannelse.det skalbl.a.skeigennemengrundigerevisitationogentidligindsats.derudviklesnye mulighederforatrusteungetilatkommeindiuddannelsesmiljøerne,tilbudom mentorordning,træffeetkvalificeretuddannelsesvalgogudvikledekompetencer,de skalbrugeforatkunnetageenuddannelse.nogleafrapporternebelyserogså arbejdsmarkedsuddannelserne,etudvalgaferhvervsrettedeuddannelserforunge over25år,dererufaglærteogfaglærte,somløbendeønskerattilegnesig kompetencerogkvalifikationer,dekanbrugepåarbejdsmarkedet. Hvadkonkludererde: Udfrarapporterne,bliverderhenvisttil,atpersoner,somhargennemførten erhvervskompetencegivendeuddannelse,genereltopnårbedretilknytningtil arbejdsmarkedetendpersoner,somikkehar.deermindreledige,hartypisken 3

10 højereindkomstogtrækkersigseneretilbagefraarbejdsmarkedetendufaglærte. Formåletmednogleafrapporterneerogså,atgiveetdetaljeretogaktueltbilledeaf mentorordningensanvendelse.undersøgelserviserbl.a.,atmentorordningen primærtbrugestilborgere,dererlangtfraarbejdsmarkedetogharkomplekse socialeellerpersonligeproblemer.detbetyder,atmentorernesarbejdeoftebliver afsocialkarakter. Hvilkenrelevanshardeforvoresprojekt Disserapportererrelevanteforosdadegiverosetbilledeaf,atungeunder30,der ikkeiforvejenharfærdiggjortenerhvervskompetencegivendeuddannelse,skal forpligtesigtilatsøgeindpåenuddannelsehurtigstmuligt.atuddannelsesdog kontanthjælpsmodtageropleveratskulleunderlæggesignoglenormerisystemet om,atuddannelseerløsningenforenhverpersonogatenhvermåhavemotivation herfor.dermederennærmereanalyseafuddannelsesdog kontanthjælpsmodtagernesudsagnomderesuddannelsesogerhvervssituation væsentlig,forvoresprojekt. 4

11 Bilag&3:&Oprindelig&interviewguide&for&modtagere&af& uddannelses7&eller&kontanthjælp& Tema:&Introduktion #Projektetsoginterviewetsformål #Anonymitet #Ikkenogetdererrigtigtellerforkert,barebesvarspørgsmåletså godt,dunukan. Opvarmning:&demografi&mv.&&& Hvorgammelerdu? Hvorbordu?Boform,antalbofæller. Hvorerdufødt?(hvisikkeiDanmark,hvornårankomdudatil Danmark?) Hvorerduopvokset? Hvilketlanderdineforældrefra? Hvilkenuddannelsehardineforældre(hardineforældreen uddannelse)? Hvaderdineforældresbeskæftigelse? Hvaderdinhøjestsidstafsluttedeuddannelse?Eller:kandufortælle lidtomdinuddannelsesmæssigebaggrund? Hvorlangtidharduværetpåuddannelses#/kontanthjælp? (opfølgningsspørgsmål)hvisdererkommetentidshorisontfor afslutningafforløbet,hvordankandetsåvære? Hvornårvardusidstiarbejdeoghvadarbejdededumed? Hvisduhareventuelletidligereerfaringmedkontanthjælpssystemet, hvordansynesduda,detnuværendeforløbadskillersig positivt/negativt? 1

12 Hvilketcentererdutilknyttet? Hvadvildusigeerårsagernetilatduansøgteomuddannelses# /kontanthjælp? Vildufortælleomditforløbfradetbegyndte,ogfremtilidag?Spørg& ind Tema&1:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&anerkendelse& repræsentation&i&mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvilkeforventningerharduhafttilkontanthjælpssystemet?Hvilken hjælphavdeduforventetatfå? Erdublevetvurderetaktivitets#,uddannelses#elleråbenlyst uddannelsesparat? Opfølgningsspørgsmål: hvordanforegikdenvurdering? Hvordanhardudetmeddenvurdering? Hvaderdinedrømme/ambitioner/forventningerforditlividen nærmestefremtid?uddannelseellerarbejdeellernogethelttredje? Hvisdusertilbagepåforløbet,synesduda,atdetharbragtdig tætterepåatnådinemål/ambitioner/forventninger? Hvilkenformforkontaktharderværet?hvormegetkontakt tilstrækkeligt?(iforholdnærmestekontaktpersonisystemet) Hvordanharduoplevettelefonsamtalerne,møderne,breveogmails medsocialrågiverne? Harduføltatdublevhørtoglyttettilidennekontakt? følerdu,atdinesagsbehandlere(etc)hartillidtildet,dufortæller dem?(ogtildig?) 2

13 Harduoplevetnogleusagteforventningertil,hvordanmanskulle taleogopføresig,nårmansnakkedemedsocialrådgiverne(eller andresystemrepræsentanter)? Synesduatduharhafttilstrækkeligindflydelse(medbestemmelse) påforløbet? Hvordanserduforløbetiforholdtildeforventninger,duhavdeinden detbegyndte? Tema&2:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&omfordeling&i& mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvordanerdinprivatøkonomi? Eruddannelses#/kontanthjælpentilstrækkelig? Følerdubeløbetsstørrelseerbegrænsendefordigpådeneneeller andenmåde? Tema&3:&Etnicitet&og&kontanthjælp Hardureflekteretover,hvordandinetnicitetspillerindiforholdtil ditforløbpåuddannelses#/kontanthjælp? Hvisikke,hvordankandetsåvære?(opfølgningsspørgsmål) Harduigennemditforløbstøtindiandrepåuddannelses# /kontanthjælpsomharenandenetnicitetenddansk? Tema&4:&Opsamlende&spørgsmål& Hvisdusertilbagepåditforløbindtilnu,hvadersådetre væsentligsteproblemer,duharoplevet? Erderflereting,dutænkerkunneværeinteressant,somviikkehar 3

14 spurgtindtil? Kenderduevt.andre,somkunneværeinteresseredeiatafgiveet interview? 4

15 Bilag&4:&Revideret&interviewguide&for&modtagere&af& uddannelses6&eller&kontanthjælp&& Introduktion #Projektetsoginterviewetsformål #Anonymitet #Ikkenogetdererrigtigtellerforkert.Dadeterdineoplevelservier interesseredei,erdetkundigderkendersvarene#såbarebesvar spørgsmåletsågodt,dunukan. Opvarmning:&demografi&mv.&& Hvorgammelerdu? Hvorbordu?Boform,antalbofæller. Hvorerdufødt?(hvisikkeiDanmark,hvornårankomdudatil Danmark?) Hvorerduopvokset? Hvilketlanderdineforældrefra? Hvilkenuddannelsehardineforældre(hardineforældreen uddannelse)? Hvaderdineforældresbeskæftigelse? Hvaderdinhøjestsidstafsluttedeuddannelse?Eller:kandufortælle lidtomdinuddannelsesmæssigebaggrund? Hvorlangtidharduværetpåuddannelses#/kontanthjælp? (opfølgningsspørgsmål)hvisdererkommetentidshorisontfor afslutningafforløbet,hvordankandetsåvære? Hvornårvardusidstiarbejdeoghvadarbejdededumed? Hvisduhareventuelletidligereerfaringmedkontanthjælpssystemet, 1

16 hvordansynesduda,detnuværendeforløbadskillersig positivt/negativt? Hvilketcentererdutilknyttet? Hvadvildusigeerårsagernetilatduansøgteomuddannelses# /kontanthjælp? Vildufortælleomditforløbfradetbegyndte,ogfremtilidag? Spørg&ind: o Hvadsketeder,daduhenvendtedigpåSkelbækgade?Komdu indtilensamtalemeddetsamme? o Hvadfikduatvideunderdennesamtale?Hvadvardetnæste skridtiforløbet?#villedekontaktedigigen,blevduselvbedt omatgørenoget?blevdueksempelvisbedtomatindsendeen rækkedokumenterellerhvordan?ogisåfaldhvilke? o Hvilketyperaftilbudhardufået?(nyttejob,aktivering,kursus, kompetenceforløb,mv.) o Hardufåettilbudtenmentorordning#hvordererenperson, somertilknyttetdinsagiheleforløbet?hvisja:hvordanhar detværet?hvadhardetgjortafforskelfordig? Hvisnej:Vardetenordningdukendtetil?Vardetenordning duønskede,mensomduikkeblevtildelt?takkededunejtil tilbuddet,ogisåfald,hvorfor? Tema&1:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&anerkendelse&i& mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvilkeforventningerharduhafttilkontanthjælpssystemet?Hvilken hjælphavdeduforventetatfå? 2

17 Erdublevetvurderetaktivitetsparat,uddannelsesparateller åbenlystuddannelsesparat? (opfølgningsspørgsmål) Hvordanforegikdenvurdering? Hvordanhardudetmeddenvurdering? Hvaderdineforventningertilditlividennærmestefremtid? Uddannelseellerarbejdeellernogethelttredje? Hvisdusertilbagepåforløbet,synesduda,atdetharbragtdig tætterepåatnådinemål/ambitioner/forventninger? Hvilkenformforkontaktharderværet?hvormegetkontakt tilstrækkeligt?(iforholdnærmestekontaktpersonisystemet) Hvordanharadgangentilinformationværetiforløbet?Hardet eksempelvisværetnemtatkommeigennempåtlf.,mailellerandet? Hardufåetsvarpådespørgsmålduharstillet?Harrådgivningenog vejledningenværettilstrækkelig#påhvilkepunkterhardetværet problematisk. Hvordanharduoplevettelefonsamtalerne,møderne,breveogmails medsocialrådgiverne? Harduhaftenbisidder/støttepersonmedtilnogleafdemøderdu harværettil?hvisja,hvem?påhvisinitiativvarbisidderenmed#dit initiativ?vardetsærligetyperafmøder?følteduatdetgjordeen forskelathaveenbisidder/støttepersonmed? Hardufølt,atdublevhørtoglyttettilidennekontakt? Følerdu,atdinesagsbehandlere(etc)hartillidtildet,dufortæller dem?(ogtildig?) 3

18 Harduoplevetnogleusagteforventningertil,hvordanmanskulle taleogopføresig,nårmansnakkedemedsocialrådgiverne(eller andresystemrepræsentanter)? Eksempelvisatderernogetmanikke må sige,ellernogetderer særligtgodtatsige? Synesduatduharhafttilstrækkeligindflydelse(medbestemmelse) påforløbet? Hvordanserduforløbetiforholdtildeforventninger,duhavdeinden detbegyndte? Tema&2:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&omfordeling&i& mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvordanerdinprivatøkonomi? Eruddannelses#/kontanthjælpentilstrækkelig? Følerdubeløbetsstørrelseerbegrænsendefordigpådeneneeller andenmåde? Hvordansynesdu,atdenøkonomiskeydelsepassersammenmed det,dererblevetkrævetafdig? Tema&3:&Etnicitet&og&kontanthjælp Hardureflekteretover,hvordandinetnicitetspillerindiforholdtil ditforløbpåuddannelses#/kontanthjælp? Hardunogensindefølt,atetniskedanskereerblevetbehandlet anderledesenddig?hvordanoghvornår? Harduoplevet,atderharværetforskelimåden,somduerblevet mødtpåogtalttil,sammenlignetmeddanskemodtagereaf 4

19 uddannelses#/kontanthjælp? Hardupånogettidspunktiditforløbpåuddannelses#/kontanthjælp oplevetatdinetnicitetharspilletenpositivrolle? Hvisikke,hvordankandetsåvære?(opfølgningsspørgsmål) Harduigennemditforløbstødtindiandrepåuddannelses# /kontanthjælpsomharenandenetnicitetenddansk? Tema&4:&Opsamlende&spørgsmål Hvisdusertilbagepåditforløbindtilnu,hvadersådetre væsentligsteproblemer,duharoplevet? Erderflereting,dutænkerkunneværeinteressant,somviikkehar spurgtindtil? Kenderduevt.andre,somkunneværeinteresseredeiatafgiveet interview? 5

20 Bilag&5:&Anonymitetspapir&&&&&& & Anonymitet&i&forbindelse&med&interview&til&RUC&projekt& forårssemester&2015& & & Du&vil&være&anonym&i&forbindelse&med&interviewet&på&følgende&måde:& & Vi&anvender&ikke&dit&navn&i&projektrapporten& Vi&anvender&ikke&de&navne,&du&måtte&nævne&under&interviewet,&i& projektrapporten& Du&har&mulighed&for&at&læse&den&endelige&projektrapport&efter& aflevering&d.& & Projektrapporten&vil&være&offentlig&tilgængelig,&men&optagelserne&vil& ikke&være&offentlig&tilgængelige& I&den&offentlig&tilgængelige&projektrapport,&vil&det&du&har&sagt,&ikke& kunne&spores&tilbage&til&dig&& & 1

21 1 Bilag&6:&Transskription&af&interview&med&konsulent&i&DS 1 Dato:7/ InformantDS:KonsulentiDanskSocialrådgiverforening 3 Interviewer1(Andreas) 4 Interviewer2(Mathias) 5 Interviewer1:Ja,oginterviewetstarter.Hvadhedderdet,jaaltså.Mankansigevihar 6 sådansetetanonymitetspapiriforholdtilsådanretningslinjernefor,hvaddetellerser 7 sådanrentsådanforskningsetisk 8 informantds:okay 9 Interviewer1:Såja.Hvisdubarelæserder. 10 (InformantDSkiggerpåanonymitetspapiretogdererstilhedinoglesekunder) 11 Interviewer1:Ogdeternetoprarteller,selvfølgeligerdetetpolitiskemnealtså,menikke 12 som(medlemafpolitiskparti)+deterikkedetvisådanerudeefter,determeresom 13 repræsentantfords 14 InformantDS:ja. 15 interviewer1:såhvisviligesådanstartermedkortomvoresprojektoghvadvisådan 16 skriverom,såerdetetprojektderhandleromanerkendelseogomfordelingi 17 kontanthjælpssystemet.sådanfraborgernesside.såerviinteresseretisådanathøre 18 socialrådgivernesvinkelpåhvordanborgernesåmøderkontanthjælpssystemet.ogdet 19 gørviblandtandetpåbaggrundafdensenestekontanthjælpsreform.viermest 20 interesseretikøbenhavnskommunefordideflesteafdemviharinterviewetkommerfra 21 KøbenhavnsKommuneogenkeltefraFrederiksbergmendetsådansetlidtligegyldig. 22 InformantDS:okay.Ogdeerungeallesammen? interviewer1:ja.deterallesammenungeimellem23til30dengruppevisådanfokuser 25 på.såharviså...deterlidtlangtinterviewvisådanharplanlagtforatkommeidybden 26 meddet.sådethåberjegduhartidtil?detvedjegikkeomhvordantidsplanensådanser 27 ud? 28 InformantDS:Jegharsådanen+altsåjeghartilkl.10ikke? 29 interviewer1:okayja. 30

22 2 InformantDS:Cirka.Såladossehvorlangtvinåroghvordanoghvorledesikke? 1 interviewer1:jo.ja.desådantemaersomviharersådan:arbejdspressetskonsekvenseri 2 behandlingafborgeren 3 InformantDS:Hvadsigerdu? 4 interviewer1:altsåarbejdspresellersådanellerhvadskalmansigesådan...tempoeti 5 arbejdetoguddannelsespålægogkoordinerendesagsbehandler,ydelsepåsuniveau, 6 visitation,tilbudtilaktivitetsparateogborgerensmedindflydelsepåegetforløbogså 7 afsluttende:spørgsmål,somhandleromhvordankanvievt.forandreveddether.som 8 måskenokgodtkanværepolitiskalligevel.menja.nunævntedudetligefør,menhvisdu 9 baresådanligeigensådantilreferatsådansiger,hvaddinuddannelsesmæssigbaggrund 10 er,ogkarrieremæssigtogsådannogleting?hvordandublevkonsulentids? 11 informantds:jamenjegeruddannetsocialrådgiveristartenaf2011trorjeg,sådeterikke 12 retlangtidsiden.såharjegværetijobcentret,detvarjegiminstudietidjobcenter 13 København,meddemestudsatte,dengangheddetvelmatchgruppefire+fem,seneretre 14 ognuvildetværeaktivitetsparate.dervarjegihalvandetårellersådannoget.såharjeg 15 væretiarbejdeticenterforafklaringogbeskæftigelsesomliggerudeisydhavn,somjo 16 harallemuligemålgruppermenderarbejdedejegmeddemestudsatteborgere interviewer1:ja informantds:såharjegværetidansksocialrådgiverforening(anonymiseretinformation) 21 Ogderarbejderjegprimærtmedbeskæftigelsespolitikken,politisk.Altsålaverpolitisk 22 interessevaretagelse.ogderharjoværetrigtigmangereformeriløbetafdesidsteparår. 23 Jegkomefteratfleksreformenvarvedtaget,detvardenligeblevetidecember,sådenhar 24 vifulgt,ogsåblev,jahvadvar,såkomkontanthjælpsaftalen,ogsåsygedagpengeaftalenog 25 såharderligeværetenbeskæftigelsesreformikke? 26 interviewer1:jo. 27 InformantDS:OgnusenestharvisenestfåetCarstenKoch,(udvalgderskaludrededen 28 aktivebeskæftigelsesindsatsred.)nå,mendetharhanjoikkenogetmed...sådeterdetjeg 29 arbejdermedogsålaverjegselvfølgeligmasserandet. 30 interviewer1:ja. 31 informantds:ogvedsidenaferjegpolitiker(anonymiseretinformation)ogdeter 32 selvfølgeligogsåendelafmig,menjegprøveralligevelatholdedetrimeligadskilt. 33

23 3 interviewer1:erdetogsåpåbeskæftigelsesområdetdusådanharfokusderellerhvordan? 1 informantds:jegsidderi(udvalg). 2 Interviewer1:Jaokay.Nustartervilidtbredt,sådaniforholdtildether.Hvadfornogle 3 problematikkerserduiforholdtilungepåuddannelseshjælp,kontanthjælp? 4 InformantDS:JamenDuharjosagtatdukommerindpådetseneredetomkring 5 visitationen.altsånogetafdetdererproblemetmeddenneheruddannelseshjælpogde 6 ungepåuddannelseshjælpenerjo,hvisvisitationenikkebliverrigtig,altsåmankanjo 7 faktiskvære...ibemærkningernestårder,ogjegkanikkehuskeomdetogsåståri 8 lovgivningen,athvisduindenforetårkankommeiuddannelse,såerdu 9 uddannelsesparat, 10 interviewer1:ja. 11 InformantDS:menetår,deterjolangtidatværepåenmegetlavydelseoghvadsåhvis 12 detikkeerindenfordetår?hvormangeårkanmansåblivevedmedatsigedetindenfor 13 etår?detsynesjegerproblematiskvedydelsen,mendetbetyderogså,atmanskal 14 virkeligværeskarppåvisitationen.pådenandensidesynesjegatdeterrigtiggodtatder 15 erkommetetstærktuddannelsesfokusfordivivedbareatuddannelseernogetderkan 16 løftefolk,unge.detkangivedenbaseforatfåenfremtidiarbejde 17 interviewer1:ja. 18 InformantDS:menvimåskeogsåerkende,dererligekommetrapportenigår,nogetder 19 hedderrådetfordesocialeudsattekommedderesårsberetningtrorjegdethedder,og 20 deharbl.a.fåetlavetenundersøgelsenukanjegingenganghuskehvemderharlavetden, 21 mendetkanigåindogse,somviseratderernogleungederikkekanhonorerededer 22 krav.altsåderikkekankommeiuddannelse,derikkekangennemføreen,måskeskalvi 23 findeudafhvadskalderskehvaderenandenvejderskalihvertfaldværeenandenvej 24 forenperiodesåkandetgodtværedekanalligeveldetvedjegikke.menviernødttil, 25 ogsåatanerkendeatdetikkeerallederbareskalheilesigennemdetder 26 uddannelsessystem,måskeerdernoglederskalnogetandet. 27 interviewer1:ja. 28 InformantDS:Såmanskalmåskepassepåikkeatensrettetingaltformeget. 29 Interviewer1:Jegtrorogsådetnogetvikommertilbagetilsenere.Menaltså.Hvisduser 30 påkøbenhavnskommunebådemedegneerfaringermenselvfølgeligogsåhvadduhar 31 kendtsomkonsulent,menhvordanadskillerkøbenhavnskommunesigfraandresådan 32 kommuneriforholdtildetmedungepåkontanthjælpoguddannelseshjælp? 33

24 4 InformantDS:Deterlidtsværtformigatsvarepå,fordijegikkeersåtætpådetlængere. 1 JegserdetmereietbredereperspektividagsomkonsulentiDSogkanikkeheltsådan 2 præcistsigehvordandetforegårikøbenhavnskommune,menmankansigedetdererhelt 3 særligtforkøbenhavnskommuneogmåskeogsåandrestørrekommunerer,atdeterså 4 kæmpestort.såtitvilduskullegårundtmellem,altsåiflereforskelligeenhederikke? 5 interviewer1:ja. 6 InformantDS:menjegtrorfaktiskmanplejeratsamledet.Detmåderværenogleandre 7 dervedbedreendmig,detmåjegogsåprøveatfindeudaf.såvidtjegvedharmanprøvet 8 atsamleungeindsatsenbedreikøbenhavnfaktisk,endhvadmangjordeføritiden. 9 Interviewer2:DeharISkelbæksgadehardedet,derhedderetungecenter. 10 InformantDS:Ja,nemligogdererflereforskelligemulighederogsåiforholdtilsocialhjælp 11 tilsocialeproblemerellerhvad?jegerfaktiskikkeheltklaroverdet 12 Interviewer2:pas.Jegvedikke,omderflereendiandrekommuner,menderersmå 13 centre,aktiveringscentre,somsådansåtrorjegforløbetermegetoverordnetdetsamme 14 somiandrekommuner. 15 InformantDS:Ja,mantalermereomatmangernevilsamlehjælpenmeresåmankangive 16 denenkelte,hvadentendeterenungellervoksenellerhvemdeter,enmere 17 helhedsorienterethjælpikke?påstedet,énindgang.deterheltklartdenretningvigår 18 imod,menjegvedikke,jegerikkeheltskarppåhvorlangtmanernået. 19 Interviewer1:Nej.Mendeterbareeksempelvissådannogetsomvoresandreinformanter 20 somviharinterviewetsomharsagtdetheromadskillelsenmellemskelbæksgadealtså 21 servicedelen,hvadskalmansige,modtagelsesdelenogsåudbetalingen,atdeeradskiltom 22 deternoget? 23 InformantDS:Ja.Ja.Detvedjegvedikkehvordandeteriandrekommunermendetharjo 24 altid,dethardetværetigennemflereårikøbenhavnskommuneogdetkanjoværeen 25 udfordringnoglegange.mendetkommerogsåanpåhvilketsamarbejdederermellem 26 YdelsesserviceogJobcentretikke?Jegvedikkehvaddeterfornogleproblematikkerde 27 nævner,mendetderharværetproblematikkenfornogleborgereharværetdetdermed 28 hvismanblevsanktioneretfordimanerudeblevet,såkunnemanikkekommeikontakt 29 meddem,mankunneikkeengangmødeopiydelsescentret 30 Interviewer8:Nej.Deterogsådetmedkommunikationensommegeterdet,ogdeterogså 31 detsommangeafvoresinformanterhartaltom,dethermedatdeikkekanfåfatide 32 rigtigepersonerogdergårretlangtidførdeendeligfårfatpådemsådannogleting. 33

25 5 InformantDS:Ja.Ogmankansigenogetderkanværeudfordringen,erjoentravlhverdag 1 altså.jegersikkerpå,atdehersagsbehandlereharrigtigtravlt,såerdetenudfordringat 2 fåsamarbejdettilatfungere.bådemellemsocialcentretogydelsesserviceoghvisden 3 ungeogsåerudeietellerandetaktiveringsforløbelleraltså.ogfådenderkommunikation 4 tilatfungere,deterderikkemegetpladstil 5 Interviewer1:Nej.Nusagdeduogsådetdermedtravlhed,hvisvinugårtildetførstetema 6 dethermedarbejdspressetskonsekvenserforborgerensbehandling.viharkiggetpåen 7 rækkeundersøgelser,blandtandetenundersøgelselavetafjerselvsomviser,denerlavet 8 i2014,somviserhvadkonsekvenserneblevafdennehernyekontanthjælpsreformog 9 hvorderer66%dersiger,afdeadspurgtesocialrådgiveredersiger,atdererkommetflere 10 arbejdsmiljøproblemerefterflekstidsogførtidspensionsreformenikke?ogsåenanden 11 undersøgelsedererlavetførdet,meddetmeregenerellearbejdsmiljøforsocialrådgiver 12 derharvistderermegetsådanproblemermedtempoetiarbejdetogmanskalskjule 13 mangefølelseriarbejdetogsådannogleting,såaltså.hvordanserdudisseherforhold 14 spillerindiforholdtilsagsbehandlingen? 15 InformantDS:Ja,hvordanserjegdet.Mankanjosigeat(InformantDSholderen 16 tænkepause)iforholdtildetarbejdemanskaludføre,såerdermangestederethøjt 17 sagsantal.altsåmanskalmangestederhavekontakttilrigtigmangeborgereogmankan 18 sigeathvismanskalgøreetordentligtstykkearbejdefordenenkeltesåerdetjovigtigtat 19 kunnefølgeop,ogfølgeheltkontinuerligtogdetkanjoværesværthvisduharen 20 sagsstammepå(pause)ladossige150,200,altsådeterjoumuligt 21 Interviewer1:Ja. 22 InformantDS:Detbetyderselvfølgelig,atmangekommertilatfølesigpresset,jegkanikke 23 huske,menjegkanprøveatfinde,vimåprøveatfindenoglesagstal+undersøgelser,men 24 demharimåskeogsåfradshjemmeside?fordisådannogletalkanjegikkehuskei 25 hovedet. 26 Interviewer1:Viharhvertfald.Deterselvfølgeligtforskelligtfrakommunetilkommune, 27 menatsagsmængdennokliggermellem80til100persagsbehandler. 28 InformantDS:Jaogsåkanmansige,detkombineretmed,ogdeterjoogsånogetsomvi 29 harundersøgt,alledeadministrativekravderer,hvormanskalnotereiflereforskellige 30 systemerogsystemerderikkerigtigfungerer,detgiverogsåetpres.istartenafårettror 31 jegdetvar,dervardernogleudfordringermedetnytit+systemfrakl,deriflereugerikke 32 fungerede,altsådetersådannogetderpressersindssygtmeget,fordimankanbareikke 33 kommevidereellerharetkæmpehængeparti,ikke? 34

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

[Til interviewer: Hvis personen ikke har tid, så spørg om et andet tidspunkt evt. vil passe bedre]

[Til interviewer: Hvis personen ikke har tid, så spørg om et andet tidspunkt evt. vil passe bedre] INTRO CATI (TLF) Hej mit navn er jeg ringer fra Epinion på vegne af Vejen Kommune. Jeg ringer angående en undersøgelse vi gennemfører blandt alle sygedagpengemodtagere i Vejen Kommune. Den handler om kontakten

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Signe Færch, MB Dato 27. maj 2014 Sagsnr. 2014-0099873 Dokumentnr. 2014-0099873-6 Kære Signe Færch Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Overordnet billede af unge på offentlig Tabel 1. Længerevarende forløb, over et halvt år. Forsørgelse ultimo 2011 juli 2012 januar juli september Kontanthjælp,

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT UDKAST TIL UNGEAFTALE Ungeaftale Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Tæt kobling - mellem skole og praktik. CPHWEST EUD Laila Justesen Johnny Plambæk

Tæt kobling - mellem skole og praktik. CPHWEST EUD Laila Justesen Johnny Plambæk Tæt kobling - mellem skole og praktik CPHWEST EUD Laila Justesen Johnny Plambæk Baggrund - frisør Behov for tydeligere forventningsafstemning mellem praktiksted og frisøruddannelsen Sikre at der er et

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere

Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007

Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007 Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007 Bilagsrapport Evaluering af anonymisering af ansøgninger 1 Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger Ambios

Læs mere

Har du nogensinde kommenteret på et indlæg? Jeg tror jeg har kommenteret én eller to gange.

Har du nogensinde kommenteret på et indlæg? Jeg tror jeg har kommenteret én eller to gange. 5 10 15 20 25 Aktører Interviewperson:Cecilie 27år Orlovfradanskstudiet,fortidensygemeldtfrajobiKulturministerietpgagraviditet. Harselvenlilleblog,derhandleromstortogsmåtihverdagen. Interviewer:Signe Interview

Læs mere

LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN

LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN WORKSHOP PÅ FAGLIGE FORÅRSDAGE 12. MAJ 2015 0 PROGRAM: FØRSTE DEL Dagens program og præsentation 09.10-09.30 Introduktion til læringsscrum

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Vejledning og introduktion til dialogguiden

Vejledning og introduktion til dialogguiden Vejledning og introduktion til dialogguiden Dialogguiden er udviklet til dig, der skal interviewe et menneske med ADHD om jobmuligheder og jobønsker. Dialogguiden kan, når den anvendes korrekt, give dig

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Klar RET. Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1. MARTS 2011(revideret august 2015)

Klar RET. Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1. MARTS 2011(revideret august 2015) 03 MARTS 2011(revideret august 2015) Klar RET Borgerrådgiverens guide om kommunens vejledningspligt Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1 VESTER

Læs mere

Samarbejde hjælper de unge

Samarbejde hjælper de unge Samarbejde hjælper de unge Det kræver samarbejde på tværs af eksempelvis organisationer, skoler, gymnasier og erhvervsskoler, hvis vi skal opfylde 95-procent-målsætningen og dermed undgå at tabe store

Læs mere

Ansøgningsform for rådgivning

Ansøgningsform for rådgivning C L Ibsensvej 11 2820 Gentofte Landlinie: +44 1276 514 200 Mobil 31 15 00 50 hj@iipdanmark.dk Ansøgningsform for rådgivning Introduktion Den information, som De udfylder i denne ansøgning, vil give Deres

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES TILBUD 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES TILBUD INTRODUKTION Som led i Satspuljeprojektet Fremme af mental sundhed hos

Læs mere

Aktører Interviewperson: Marie Louise 30 år Cand,mag.IT. fra DDK. Interviewer: Signe

Aktører Interviewperson: Marie Louise 30 år Cand,mag.IT. fra DDK. Interviewer: Signe 5 10 15 20 25 Aktører Interviewperson:Marie Louise 30år Cand,mag.IT.fraDDK Interviewer:Signe Interview HvorkenderduEmilySalomonsblogfra? Detersikkertigennemenellerandenblog,jegharmåskefulgtdenietårellerhalvandet,

Læs mere

Brugen af sanktioner overfor unge kontanthjælpsmodtagere

Brugen af sanktioner overfor unge kontanthjælpsmodtagere Ungdomsarbejdsløshed Konference den 14. november 2012 Brugen af sanktioner overfor unge kontanthjælpsmodtagere Stella Mia Sieling Introduktion og indhold Præsentation to projekter Sanktioner i tal Hvem

Læs mere

ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER. Mette Lausten, SFI

ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER. Mette Lausten, SFI ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER Mette Lausten, SFI DISPOSITION Statistik Forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995 (AFU) Resultater fra rapporten 2 Andel 0-17-årige i forebyggelse

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Treserva. Større sammenhæng i sagsbehandlingen. Esben Nielsen og Flemming Friis Mortensen, Logica

Treserva. Større sammenhæng i sagsbehandlingen. Esben Nielsen og Flemming Friis Mortensen, Logica Treserva Større sammenhæng i sagsbehandlingen Esben Nielsen og Flemming Friis Mortensen, Logica Børnesager stiller store krav til kommunernes ressourcer 2 Øget sagsmængde på børn og unge området 3 Kommunerne

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus

Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus Hold 21 - Aarhus Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus A Introduktion og adgangstest Tirsdag 22. september 18.15 22.15 3. sal B Hospitalsinfektioner/hygiejne Lørdag 26. september 8.00 12.00 2. sal +

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nationale indsats

Sundhedsstyrelsens nationale indsats Sundhedsstyrelsens nationale indsats MELD HÆNDELSER MED MEDICINSK UDSTYR Vejledning til PowerPoint præsentation om medicinsk udstyr Maj 2013 1. Indledning Du sidder nu med vejledningen til den Power Point

Læs mere

Social inklusion for voksne. Introduktion til det at arbejde med forandringsteori

Social inklusion for voksne. Introduktion til det at arbejde med forandringsteori Social inklusion for voksne Introduktion til det at arbejde med forandringsteori Kært barn har mange navne Forandringsteori = Den overordnede teori om, årsager og virkninger inden for et felt Fx antallet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse. Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst

Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse. Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst 7 ud af 10 unge er på uddannelseshjælp = uden uddannelse Ydelsesmodtagere under 30 år i København A-dagpenge

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Evaluering af kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen i Status 1 år efter reformens ikrafttrædelse

Evaluering af kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen i Status 1 år efter reformens ikrafttrædelse 215 Evaluering af kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen i 214 - Status 1 år efter reformens ikrafttrædelse 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER...

Læs mere

Videnskabsteori - Introduktion og videnskabelige metoder. Mette Dencker Adjunkt, Faggruppen for Medicinsk Informatik

Videnskabsteori - Introduktion og videnskabelige metoder. Mette Dencker Adjunkt, Faggruppen for Medicinsk Informatik Videnskabsteori - Introduktion og videnskabelige metoder Mette Dencker Adjunkt, Faggruppen for Medicinsk Informatik 1 Dagens program Introduktion til kurset Viden Videnskabelige metoder Overordnede studiedesigns

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

I alt er der ti aktører, som har fokus på arbejdet med de unge. Heraf er de otte kommunale:

I alt er der ti aktører, som har fokus på arbejdet med de unge. Heraf er de otte kommunale: Bilag Forstærket indsats på ungeområdet i Furesø Kommune Furesø Kommune har et ambitiøst mål om at flest mulig unge mennesker i kommunen enten skal have en ungdomsuddannelse eller være i beskæftigelse.

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Kommunal høring af kravmateriale for Kommunerne Ydelsessystem. Kære høringskoordinator (projektleder)

Kommunal høring af kravmateriale for Kommunerne Ydelsessystem. Kære høringskoordinator (projektleder) Kommunal høring af materiale for Kommunerne Ydelsessystem Kære høringskoordinator (projektleder) I dette notat skitserer vi det arbejde, du er blevet udpeget som ansvarlig for at koordinere i forbindelse

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Implementering og Drift Bilag 1 04-11-2011 Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere Formålet med dette notat er

Læs mere

Oplæg til gennemførelse af HSU s arbejdsmiljødrøftelse 2011 Sagsbehandler: Anette Tørning/Martin Dahl Nielsen

Oplæg til gennemførelse af HSU s arbejdsmiljødrøftelse 2011 Sagsbehandler: Anette Tørning/Martin Dahl Nielsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Oplæg til gennemførelse af HSU s arbejdsmiljødrøftelse 2011 Sagsbehandler: Anette Tørning/Martin Dahl Nielsen Baggrund

Læs mere

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser En definition: Mentorskab er en dynamisk relation mellem en mentor og en mentee, som bidrager til at inkludere udsatte og marginaliserede unge frem

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS. Fyldt med medier, marked og mennesker!

KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS. Fyldt med medier, marked og mennesker! KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS Fyldt med medier, marked og mennesker! Brænder du for medier og marketing? IUM Aarhus søger to målrettede praktikanter, der brænder for medier og marketing, og som har

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Skema 1. Første afprøvning for etablering af evalueringspraksis Ærøskøbing SHF. Evalueringsredskabernes. Redskaber Hvornår Procedure

Skema 1. Første afprøvning for etablering af evalueringspraksis Ærøskøbing SHF. Evalueringsredskabernes. Redskaber Hvornår Procedure Skema 1. Første afprøvning for etablering af evalueringspraksis Ærøskøbing SHF. Evalueringsredskabernes. Evaluerings perspektiv De studerendes evaluering af den kliniske undervisning Redskaber Hvornår

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, ph.d.

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, ph.d. Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, ph.d. Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder Bottom up = traditionelle metoder vendes på

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012 5. maj 2013 6. maj 2013 Matematik A, netadgang, stx stx131-matn/a-06052013 udlevering af bilagsmateriale 7. maj 2013 8. maj 2013 9. maj 2013 Kristi himmelfartsdag 10. maj 2013 11. maj 2013 12. maj 2013

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2014 Godkendt af Studienævnet for Medicin 01.10.13 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 29.10.13 Ny dato for kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin indsat

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser September 2015 23. september 2015 Teknologi B, udlevering af projektoplæg eux eux153-tek/b-23092015 November 2015 16. november 2015 Teknologi B, aflevering af projektrapport 23. november 2015 Offentliggørelse

Læs mere

Junglebog for gymnasieelever

Junglebog for gymnasieelever Junglebog for gymnasieelever Af Jakob Dreyer og Lau Skovgaard 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Omslag: Nils Thobo-Carlsen Fotos: Colourbox: s.13, 16, 18,45,

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Bilag 1 Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Styregruppen for AspIT har bedt Danmarks Evalueringsinstitut, EVA om at gennemføre en evaluering af afklaringsforløbene til AspIT-uddannelsen.

Læs mere

Thomas Harboe Metode og

Thomas Harboe Metode og Thomas Harboe Metode og projektskrivning - en introduktion 2. udgave Thomas Harboe Metode og projektskrivning en introduktion 2. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur 2010 Omslag: Imperiet Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015-2016 Institution Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620, Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Semesterplan for 2. semester Jura og Erhvervsjura Februar 2013 Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5

Semesterplan for 2. semester Jura og Erhvervsjura Februar 2013 Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Februar 2013 5 Introdag til 2. semester Program kommer på Moodle 1 6 7 8 9 Kl. 8.15-12.00 Audi. T Introduktion til erstatningsret Regeringen Erstatningsret, børns erstatningsansvar Den udøvende magt Erstatningsret,

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-12-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:10 Tilstede:

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvor mange klager? Københavns Kommune modtog i hvert fald 30.628 klager i 2013 Fraregnet parkeringsklager

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 2009 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 16-11-2016 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

Dr. Alexandrines Børnehave

Dr. Alexandrines Børnehave Århus Kommune Børn og Unge-Afdelingen Institutionsrapport for Dr. Alexandrines Børnehave Udarbejdet af NIRAS Konsulenterne A/S December 2005 1. Introduktion Børn og Unge-afdelingen i Århus Kommune har

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere