Ekstern(litteratur(til(afløsningsseminarer!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstern(litteratur(til(afløsningsseminarer!"

Transkript

1 Ekstern(litteratur(til(afløsningsseminarer afløsningsseminar:medborgerskab,deltagelseogmagt(fagpakke:velfærdsanalyse)i alt307sider G.Delanty(1997) ModelsofCitizenship:definingEuropeanIdentityand Citizenship ThomasP.Boje,2011:*Social*rights,*active*citizenship,*and*governance*in*the* BookServiceInc. Lister.R.,2003Citizenship* edition,(newyorkuniversitypress Siim.B.,2000,Gender*and*citizenship* *politics*and*agency*in*france,*britain*and* ThomasP.Boje(2011)kap.10 Civilsamfund,medborgerskabogdeltagelse InBent (25(sider) Young,Marion.I,1990,inJustice*and*the*politics*of*difference,kap.2;Fivefacesof 256.(30( sider) PsykeogLogos temademokrati,2006,køn, ondecircler og(dis)empowerment omsamfundsmæssigeogpersonligebetydningerafvoldtægts ((33( sider) Putnam,RobertD.2007: EPluribusUnum:DiversityandCommunityinthe No.2,2007,p.

2 Lolle,HenrikogTorpe,Lars2011: Growingethnicdiversityandsocialtrustin sider). Olsen,Lars: ulighedensdynamic,in:dennyeulighed.københavn:gyldendahl,p. DemocracyandTrust,Harré,Rom;Trustanditssurrogates:Psychological foundationsofpoliticalprocesss (23(sider)(((( MargitLundøJensen47663:Arbejde,etik&mangfoldighed.Ialt308sider Fourcade,M.(2009):Economists*and*societies.*Discipline*and*profession*in*the*United* States,*Britain,*and*France,*1890s*to*1990s.*PrincetonUniversityPress,Princeton. (60(sider) Hochschild,Arlie(2003):Tidsfælden*O*når*familien*bliver*arbejde*og*arbejdet*bliver* familie.*københavn.hansreitzelsforlag(248(sider) MathiasBonneSindberg,studienummer46717:Socialvidenskabeligogpolitiskteorisom somsamfundskritik.ialt325sider. Held,David(1980):Introduction*to*Critical*Theory.*Horkheimer*to*Habermas.* Fraser,Nancy(2003):Social*Justice*in*the*Age*of*Identity*Politics*iFraser,Nancy& Habermas,Jürgen(1980/1996):Teorien*om*den*kommunikative*handlen,*oversataf Weber,Max(1977):Vetenskap*som*yrke*og*Samhällsvetenskapernas*objektivitet,*i* Max*Weber.*Vetenskap*och*Politik,oversatafA.ogS.Andersson.Göteborg,

3 AndreasPeterLarsen47101:Velfærd,solidaritetogsocialsammenhængskraft(Fagpakke: Velfærdsanalyse)Ialt:300sider Wilkinson,RichardogPickett,Kate2010: NoteonGraphs + MaterialSuccess,Social Failure(PartOne),in:do.:The*Spirit*Level**(45(sider) Fraser,Nancy2008[1995]: Fraomfordelingtilanerkendelse? retfærdighedens dilemmaerien postsocialistisk tidsalder,i:michaelhviidjacobsenograsmuswillig (red.):anerkendelsespolitik.(36(sider) Honneth,Axel2008[2000]: Anerkendelsenspointe etsvarpåetsvar,i:michaelhviid JacobsenogRasmusWillig(red.):Anerkendelsespolitik.(28(sider) GunnarLindHaaseSvendsen: Hvadersocialkapital?,in:Dansk*Sociologi,Vol12. Putnam,RobertD.1993: SocialCapitalandInstitutionalSuccess,in:do.:Making* Democracy*Work.*Civic*Traditions*in*Modern*Italy.Princeton/NewJersey:Princeton Putnam,RobertD.2000: TheDarksideofSocialCapital,in:do.:Bowling*Alone.*The* sider) Wilkinson,RichardogPickett,Kate2010: Communitylifeandsocialrelations,in:do.:The* ArlieRussellHochschildt:Outsourced*Self* *what*happens*when*we*pay*others*to*live*our* sider) Greve,B.(2015),Densocialeoginnovativevelfærdsstat.Kap.5,9,11og12.(60(sider) København,HansReitzel. Eriksen,*Tine*Rask*(2008):* Fra*kropslige*erfaringer*til*forhandlingserfaringer* *ændringer* sygplejestuderendes*omsorgserfaringer*fra*1987o2002,*kvinder,*køn*&*forskning,*17*(3):*33o 42*(10$sider)* Karen*Jensen*og*Bodil*Tveit*(2005):* Youth*Culture* *a*source*of*energy*and*renewal* for*the*field*of*nursing*in*norway *I*H.M.*Dahl*og*Tine*Rask*Eriksen,*Dilemmas*of*Care* in*the*nordic*welfare*state* *continuity*and*change.*aldershot Ashgate:*161O175*(15$ sider)*

4 Hansen,*L.L.*(2015):* Solidaritet*mellem*arbejdstagere* *død*eller*dynamisk? *i*greve,* B.*(red):*Grundbog*i*socialvidenskab* *fem*perspektiver,*nyt*fra* samfundsvidenskaberne,*(20$sider)** Holtug,*N.*(2014):*Retfærdighed,*fordeling*og*ulighed*udkommer*i*Jørgensen,*A,*ElmOLarsen,*J.* og*greve,*b.**det*danske*samfund,*københavn:*hans*reitzel*(20$sider).* Rawls,*John(*2005),*En*teori*om*Retfærdighed.*Frederiksberg,*Det*lille*Forlag.*Kapitel*2* Retfærdighedsprincipper*fra*side*76O94.*(18$sider)* Fitpatrick,*T.*(2001),*Kap.*2*:Equality*i*Welfare*Theory*an*introduction.*(20$sider)** HelenaHeðinsdóttiráKrákusteini53967.Velfærd,solidaritetogsocialsammenhængskraft. Ialt306sider Allardt,Erik(1976),DimensionsofWelfareinaComparativeScandinavianStudy, Greve,Bent(2008),WhatisWelfare,CentralEuropeanJournalofPublicPolicyVol. 2 1 July2008,s.50 73(24(sider) Greve,B.(2015),Densocialeoginnovativevelfærdsstat.Kap.5,9,11og12. København,HansReitzel.(60(sider) (20(sider) NancyFraser:Fortunes*of*Feminism.FromStateManagedCapitalismtoNeoliberal Fraser,Nancy2008[1995]: Fraomfordelingtilanerkendelse? retfærdighedens dilemmaerien postsocialistisk tidsalder,i:michaelhviidjacobsenograsmus 94(36(sider).

5 Honneth,Axel2008[2000]: Anerkendelsenspointe etsvarpåetsvar,i:michael HviidJacobsenogRasmusWillig(red.):Anerkendelsespolitik.Odense:Syddansk GunnarLindHaaseSvendsen: Hvadersocialkapital?,in:Dansk*Sociologi,Vol12. Putnam,RobertD.1993: SocialCapitalandInstitutionalSuccess,in:do.:Making* Democracy*Work.*Civic*Traditions*in*Modern*Italy.Princeton/NewJersey:Princeton Putnam,RobertD.2000: TheDarksideofSocialCapital,in:do.:Bowling*Alone.* The*Collapse*and*Revival*of*American*Community.*NewYork:Simon&Schuster,s. Hansen,L.L:Kap16(2015): Solidaritetmellemarbejdstagere dødeller dynamisk? igreve,b.(red):grundbogisocialvidenskab femperspektiver,nytfra

6 Bilag&1:&Organisationsdiagram& Kilde:'Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, Københavns Kommune'

7 Bilag&2:&Litteraturstudie& 1.&Omhandlersocialrådgivere 2.Økonomiske 3.Vejledningmv.tilungeunder30år Formåletmedrapporterneeratopnåendybereogbredereforståelseogen overordnetfællesnævnerover,kontanthjælpssystemet,uddannelsesdog kontanthjælpsmodtagernesregelindenforsystemetsamthvilkeydelserdefårtildelt. Nærmerebestemtvilrapporternegiveosetbilledeafhvordankontanthjælpssystemet hængersammenoghvordandetpåvirkeruddannelsesdogkontantmodtagerne mulighederforatkunnedeltageisamfundslivetpåligefodmedandre.dettevil tilsammengiveenforståelseforinformanternesoplevelserafderesøkonomiske situationogderesoplevelserafanerkendelseimødetmedkontanthjælpssystemet. 1.&Omhandler&socialrådgivere Hvadomhandlerde: RapporternebeskriverdennyeindsatsforuddannelsesDogkontanthjælpsmodtagere. Rapporterneermålrettetmedarbejderneijobcentret,ydelseskontorerogandre aktører.formåleterbl.a.hvorledessocialrådgiverneskalgiveborgernemere inddragelse,deltagelseogmedbestemmelse,medforskelligeredskabersomfx empowerment,foratfåinddragetborgerne.enbarriereblandtrapporterneer udredningenafdenaktivebeskæftigelsesindsats,atsættemerefokuspå forhindringernefordentværgåendeindsats.tilsidst,viserrapporternehvordan jobcentreneskalinspirerestilindsatserforaktivitetsparatekontanthjælpsmodtagere, medhenblikpåudviklingafentidlig,jobrettetindsatsogdetskalværeenkvalificeret indsats. & Hvadkonkludererde: Detcentraleforrapporterneer,atderbliverfokuseretpådrevetafjobcentrenes eksterneoverordnedestrukturerogrammer,dererfastsatvedbekendtgørelserog lovgivning,ogsomudgørdetgrundlag,jobcentreneskalagereudfraiudmøntningen afdenaktivebeskæftigelsesindsatsforuddannelsesdogkontanthjælpsmodtagerne. 1

8 Udgangspunkteter,atdenkoordinerendesagsbehandlerfølgerborgerengennemhele forløbet,indtilborgerneeruddannelsesdellerjobparate.rapporternekonkluderer videre,atsparringaftværgåendeindsatsermellemsocialrådgivernekankvalificeres medenbedreogtidligerejobrettetindsats.formåletmeddisserapportererbl.a.atfå identificeretdeforhold,dertagertidfradenbeskæftigelsesrettedeindsatsogfraden reelleborger Hvilkenrelevanshardeforvoresprojekt: Disserapportererrelevanteforosdadegiverosetbilledeafhvilkeforudsætninger socialrådgiverneharoghvilkeudfordringerdeharideresarbejdesomfxdet administrative,inddragelseafborgere,detværgåendeindsatsersamtdettværfaglige arbejde,derskalkoordineresisocialrådgivernestidspressedearbejde.derforervi interesseredeisocialrådgiverensopgaver,dadeungekontanthjælpsmodtagere,har udtaltsigatværeefterladtmedenfølelseaf,atværeblevetmødtsometnummeri kontanthjælpssystemet,snarereendetheltoguniktmenneske. 2.&Økonomi Hvadomhandlerde: Rapporternetagerafsætisocialeydelserogsætterfokuspådeøkonomiskeogsociale ulighederisamfundet.videreomhandlerrapporternestatistikkeroverantalletaf ydelsesmodtagereoghvilkeydelsermanertildelt.ungeunder30årudenen kompetencegivendeuddannelseharsomfølgeafkontanthjælpsreformenikkelængere rettilkontanthjælp,deskalistedetmodtageuddannelseshjælp.forudsætningernefor modtagelseafkontanthjælper,atmanikkeeristandtilatforsørgesigselvogat behovetforforsørgelseikkekandækkesafandreydelser. Hvadkonkludererde: Endemåletfordem,dererpåuddannelsesDogkontanthjælp,eratmodtageen økonomiskydelse,somsikrerderesmulighederforatopretholdenoglelevevilkår,der sikrer,atuddannelsesdogkontanthjælpsmodtagerikkekommerlængerevækfra arbejdeelleruddannelse.videreskaldernævnes,atderertaleometbegrænset rådighedsbeløb,atdenlaveydelseharenrækkekonsekvenserforuddannelsesdog 2

9 kontanthjælpsmodtagerneogforderesmulighedforligedeltagelseisamfundetsom andre,idenperiode,deerpåuddannelsesdellerkontanthjælp.endviderebliverder konkluderetatreformenvilmedføre,atderbliverfærreuddannelsesdog kontanthjælpsmodtagere,fordiflerekommeriarbejdeoguddannelse.påbaggrundaf dette,kanderkonkluderesatdetmedførerfærreudgiftertilkontanthjælpogviløge skatteindtægternefradepersonerdermedreformenkommeriarbejde. Hvilkenrelevanshardeforvoresprojekt: Nårmanerøkonomiskafhængigafetoffentligtsystem,kananerkendelsevirke lettendefordensituation,manopleveratbefindersigi.iforlængelseafrapporterne betragtervidetøkonomiskeaspektafkontanthjælpssystemetsomafgørendefor forståelsenafmuligeuretfærdighederisystemet,derbesværliggørellerforhindrer ligedeltagelseisamfundet.dermederennærmereanalyseafuddannelsesdog kontanthjælpsmodtagernesudsagnomderesøkonomiskesituationvæsentlig,for voresprojekt. 3.&Vejledning&mv.&til&unge&under&30&år& Hvadomhandlerde: Rapporternetagerafsæti,atjobcentreneskalhjælpedeungeiuddannelse,ogdeunge skalselvgøreenindsatsforatbliveklartilogkommeigangmedenuddannelse.det skalbl.a.skeigennemengrundigerevisitationogentidligindsats.derudviklesnye mulighederforatrusteungetilatkommeindiuddannelsesmiljøerne,tilbudom mentorordning,træffeetkvalificeretuddannelsesvalgogudvikledekompetencer,de skalbrugeforatkunnetageenuddannelse.nogleafrapporternebelyserogså arbejdsmarkedsuddannelserne,etudvalgaferhvervsrettedeuddannelserforunge over25år,dererufaglærteogfaglærte,somløbendeønskerattilegnesig kompetencerogkvalifikationer,dekanbrugepåarbejdsmarkedet. Hvadkonkludererde: Udfrarapporterne,bliverderhenvisttil,atpersoner,somhargennemførten erhvervskompetencegivendeuddannelse,genereltopnårbedretilknytningtil arbejdsmarkedetendpersoner,somikkehar.deermindreledige,hartypisken 3

10 højereindkomstogtrækkersigseneretilbagefraarbejdsmarkedetendufaglærte. Formåletmednogleafrapporterneerogså,atgiveetdetaljeretogaktueltbilledeaf mentorordningensanvendelse.undersøgelserviserbl.a.,atmentorordningen primærtbrugestilborgere,dererlangtfraarbejdsmarkedetogharkomplekse socialeellerpersonligeproblemer.detbetyder,atmentorernesarbejdeoftebliver afsocialkarakter. Hvilkenrelevanshardeforvoresprojekt Disserapportererrelevanteforosdadegiverosetbilledeaf,atungeunder30,der ikkeiforvejenharfærdiggjortenerhvervskompetencegivendeuddannelse,skal forpligtesigtilatsøgeindpåenuddannelsehurtigstmuligt.atuddannelsesdog kontanthjælpsmodtageropleveratskulleunderlæggesignoglenormerisystemet om,atuddannelseerløsningenforenhverpersonogatenhvermåhavemotivation herfor.dermederennærmereanalyseafuddannelsesdog kontanthjælpsmodtagernesudsagnomderesuddannelsesogerhvervssituation væsentlig,forvoresprojekt. 4

11 Bilag&3:&Oprindelig&interviewguide&for&modtagere&af& uddannelses7&eller&kontanthjælp& Tema:&Introduktion #Projektetsoginterviewetsformål #Anonymitet #Ikkenogetdererrigtigtellerforkert,barebesvarspørgsmåletså godt,dunukan. Opvarmning:&demografi&mv.&&& Hvorgammelerdu? Hvorbordu?Boform,antalbofæller. Hvorerdufødt?(hvisikkeiDanmark,hvornårankomdudatil Danmark?) Hvorerduopvokset? Hvilketlanderdineforældrefra? Hvilkenuddannelsehardineforældre(hardineforældreen uddannelse)? Hvaderdineforældresbeskæftigelse? Hvaderdinhøjestsidstafsluttedeuddannelse?Eller:kandufortælle lidtomdinuddannelsesmæssigebaggrund? Hvorlangtidharduværetpåuddannelses#/kontanthjælp? (opfølgningsspørgsmål)hvisdererkommetentidshorisontfor afslutningafforløbet,hvordankandetsåvære? Hvornårvardusidstiarbejdeoghvadarbejdededumed? Hvisduhareventuelletidligereerfaringmedkontanthjælpssystemet, hvordansynesduda,detnuværendeforløbadskillersig positivt/negativt? 1

12 Hvilketcentererdutilknyttet? Hvadvildusigeerårsagernetilatduansøgteomuddannelses# /kontanthjælp? Vildufortælleomditforløbfradetbegyndte,ogfremtilidag?Spørg& ind Tema&1:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&anerkendelse& repræsentation&i&mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvilkeforventningerharduhafttilkontanthjælpssystemet?Hvilken hjælphavdeduforventetatfå? Erdublevetvurderetaktivitets#,uddannelses#elleråbenlyst uddannelsesparat? Opfølgningsspørgsmål: hvordanforegikdenvurdering? Hvordanhardudetmeddenvurdering? Hvaderdinedrømme/ambitioner/forventningerforditlividen nærmestefremtid?uddannelseellerarbejdeellernogethelttredje? Hvisdusertilbagepåforløbet,synesduda,atdetharbragtdig tætterepåatnådinemål/ambitioner/forventninger? Hvilkenformforkontaktharderværet?hvormegetkontakt tilstrækkeligt?(iforholdnærmestekontaktpersonisystemet) Hvordanharduoplevettelefonsamtalerne,møderne,breveogmails medsocialrågiverne? Harduføltatdublevhørtoglyttettilidennekontakt? følerdu,atdinesagsbehandlere(etc)hartillidtildet,dufortæller dem?(ogtildig?) 2

13 Harduoplevetnogleusagteforventningertil,hvordanmanskulle taleogopføresig,nårmansnakkedemedsocialrådgiverne(eller andresystemrepræsentanter)? Synesduatduharhafttilstrækkeligindflydelse(medbestemmelse) påforløbet? Hvordanserduforløbetiforholdtildeforventninger,duhavdeinden detbegyndte? Tema&2:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&omfordeling&i& mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvordanerdinprivatøkonomi? Eruddannelses#/kontanthjælpentilstrækkelig? Følerdubeløbetsstørrelseerbegrænsendefordigpådeneneeller andenmåde? Tema&3:&Etnicitet&og&kontanthjælp Hardureflekteretover,hvordandinetnicitetspillerindiforholdtil ditforløbpåuddannelses#/kontanthjælp? Hvisikke,hvordankandetsåvære?(opfølgningsspørgsmål) Harduigennemditforløbstøtindiandrepåuddannelses# /kontanthjælpsomharenandenetnicitetenddansk? Tema&4:&Opsamlende&spørgsmål& Hvisdusertilbagepåditforløbindtilnu,hvadersådetre væsentligsteproblemer,duharoplevet? Erderflereting,dutænkerkunneværeinteressant,somviikkehar 3

14 spurgtindtil? Kenderduevt.andre,somkunneværeinteresseredeiatafgiveet interview? 4

15 Bilag&4:&Revideret&interviewguide&for&modtagere&af& uddannelses6&eller&kontanthjælp&& Introduktion #Projektetsoginterviewetsformål #Anonymitet #Ikkenogetdererrigtigtellerforkert.Dadeterdineoplevelservier interesseredei,erdetkundigderkendersvarene#såbarebesvar spørgsmåletsågodt,dunukan. Opvarmning:&demografi&mv.&& Hvorgammelerdu? Hvorbordu?Boform,antalbofæller. Hvorerdufødt?(hvisikkeiDanmark,hvornårankomdudatil Danmark?) Hvorerduopvokset? Hvilketlanderdineforældrefra? Hvilkenuddannelsehardineforældre(hardineforældreen uddannelse)? Hvaderdineforældresbeskæftigelse? Hvaderdinhøjestsidstafsluttedeuddannelse?Eller:kandufortælle lidtomdinuddannelsesmæssigebaggrund? Hvorlangtidharduværetpåuddannelses#/kontanthjælp? (opfølgningsspørgsmål)hvisdererkommetentidshorisontfor afslutningafforløbet,hvordankandetsåvære? Hvornårvardusidstiarbejdeoghvadarbejdededumed? Hvisduhareventuelletidligereerfaringmedkontanthjælpssystemet, 1

16 hvordansynesduda,detnuværendeforløbadskillersig positivt/negativt? Hvilketcentererdutilknyttet? Hvadvildusigeerårsagernetilatduansøgteomuddannelses# /kontanthjælp? Vildufortælleomditforløbfradetbegyndte,ogfremtilidag? Spørg&ind: o Hvadsketeder,daduhenvendtedigpåSkelbækgade?Komdu indtilensamtalemeddetsamme? o Hvadfikduatvideunderdennesamtale?Hvadvardetnæste skridtiforløbet?#villedekontaktedigigen,blevduselvbedt omatgørenoget?blevdueksempelvisbedtomatindsendeen rækkedokumenterellerhvordan?ogisåfaldhvilke? o Hvilketyperaftilbudhardufået?(nyttejob,aktivering,kursus, kompetenceforløb,mv.) o Hardufåettilbudtenmentorordning#hvordererenperson, somertilknyttetdinsagiheleforløbet?hvisja:hvordanhar detværet?hvadhardetgjortafforskelfordig? Hvisnej:Vardetenordningdukendtetil?Vardetenordning duønskede,mensomduikkeblevtildelt?takkededunejtil tilbuddet,ogisåfald,hvorfor? Tema&1:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&anerkendelse&i& mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvilkeforventningerharduhafttilkontanthjælpssystemet?Hvilken hjælphavdeduforventetatfå? 2

17 Erdublevetvurderetaktivitetsparat,uddannelsesparateller åbenlystuddannelsesparat? (opfølgningsspørgsmål) Hvordanforegikdenvurdering? Hvordanhardudetmeddenvurdering? Hvaderdineforventningertilditlividennærmestefremtid? Uddannelseellerarbejdeellernogethelttredje? Hvisdusertilbagepåforløbet,synesduda,atdetharbragtdig tætterepåatnådinemål/ambitioner/forventninger? Hvilkenformforkontaktharderværet?hvormegetkontakt tilstrækkeligt?(iforholdnærmestekontaktpersonisystemet) Hvordanharadgangentilinformationværetiforløbet?Hardet eksempelvisværetnemtatkommeigennempåtlf.,mailellerandet? Hardufåetsvarpådespørgsmålduharstillet?Harrådgivningenog vejledningenværettilstrækkelig#påhvilkepunkterhardetværet problematisk. Hvordanharduoplevettelefonsamtalerne,møderne,breveogmails medsocialrådgiverne? Harduhaftenbisidder/støttepersonmedtilnogleafdemøderdu harværettil?hvisja,hvem?påhvisinitiativvarbisidderenmed#dit initiativ?vardetsærligetyperafmøder?følteduatdetgjordeen forskelathaveenbisidder/støttepersonmed? Hardufølt,atdublevhørtoglyttettilidennekontakt? Følerdu,atdinesagsbehandlere(etc)hartillidtildet,dufortæller dem?(ogtildig?) 3

18 Harduoplevetnogleusagteforventningertil,hvordanmanskulle taleogopføresig,nårmansnakkedemedsocialrådgiverne(eller andresystemrepræsentanter)? Eksempelvisatderernogetmanikke må sige,ellernogetderer særligtgodtatsige? Synesduatduharhafttilstrækkeligindflydelse(medbestemmelse) påforløbet? Hvordanserduforløbetiforholdtildeforventninger,duhavdeinden detbegyndte? Tema&2:&kontanthjælpsmodtagernes&oplevelse&af&omfordeling&i& mødet&med&socialrådgiverne&og&systemet& Hvordanerdinprivatøkonomi? Eruddannelses#/kontanthjælpentilstrækkelig? Følerdubeløbetsstørrelseerbegrænsendefordigpådeneneeller andenmåde? Hvordansynesdu,atdenøkonomiskeydelsepassersammenmed det,dererblevetkrævetafdig? Tema&3:&Etnicitet&og&kontanthjælp Hardureflekteretover,hvordandinetnicitetspillerindiforholdtil ditforløbpåuddannelses#/kontanthjælp? Hardunogensindefølt,atetniskedanskereerblevetbehandlet anderledesenddig?hvordanoghvornår? Harduoplevet,atderharværetforskelimåden,somduerblevet mødtpåogtalttil,sammenlignetmeddanskemodtagereaf 4

19 uddannelses#/kontanthjælp? Hardupånogettidspunktiditforløbpåuddannelses#/kontanthjælp oplevetatdinetnicitetharspilletenpositivrolle? Hvisikke,hvordankandetsåvære?(opfølgningsspørgsmål) Harduigennemditforløbstødtindiandrepåuddannelses# /kontanthjælpsomharenandenetnicitetenddansk? Tema&4:&Opsamlende&spørgsmål Hvisdusertilbagepåditforløbindtilnu,hvadersådetre væsentligsteproblemer,duharoplevet? Erderflereting,dutænkerkunneværeinteressant,somviikkehar spurgtindtil? Kenderduevt.andre,somkunneværeinteresseredeiatafgiveet interview? 5

20 Bilag&5:&Anonymitetspapir&&&&&& & Anonymitet&i&forbindelse&med&interview&til&RUC&projekt& forårssemester&2015& & & Du&vil&være&anonym&i&forbindelse&med&interviewet&på&følgende&måde:& & Vi&anvender&ikke&dit&navn&i&projektrapporten& Vi&anvender&ikke&de&navne,&du&måtte&nævne&under&interviewet,&i& projektrapporten& Du&har&mulighed&for&at&læse&den&endelige&projektrapport&efter& aflevering&d.& & Projektrapporten&vil&være&offentlig&tilgængelig,&men&optagelserne&vil& ikke&være&offentlig&tilgængelige& I&den&offentlig&tilgængelige&projektrapport,&vil&det&du&har&sagt,&ikke& kunne&spores&tilbage&til&dig&& & 1

21 1 Bilag&6:&Transskription&af&interview&med&konsulent&i&DS 1 Dato:7/ InformantDS:KonsulentiDanskSocialrådgiverforening 3 Interviewer1(Andreas) 4 Interviewer2(Mathias) 5 Interviewer1:Ja,oginterviewetstarter.Hvadhedderdet,jaaltså.Mankansigevihar 6 sådansetetanonymitetspapiriforholdtilsådanretningslinjernefor,hvaddetellerser 7 sådanrentsådanforskningsetisk 8 informantds:okay 9 Interviewer1:Såja.Hvisdubarelæserder. 10 (InformantDSkiggerpåanonymitetspapiretogdererstilhedinoglesekunder) 11 Interviewer1:Ogdeternetoprarteller,selvfølgeligerdetetpolitiskemnealtså,menikke 12 som(medlemafpolitiskparti)+deterikkedetvisådanerudeefter,determeresom 13 repræsentantfords 14 InformantDS:ja. 15 interviewer1:såhvisviligesådanstartermedkortomvoresprojektoghvadvisådan 16 skriverom,såerdetetprojektderhandleromanerkendelseogomfordelingi 17 kontanthjælpssystemet.sådanfraborgernesside.såerviinteresseretisådanathøre 18 socialrådgivernesvinkelpåhvordanborgernesåmøderkontanthjælpssystemet.ogdet 19 gørviblandtandetpåbaggrundafdensenestekontanthjælpsreform.viermest 20 interesseretikøbenhavnskommunefordideflesteafdemviharinterviewetkommerfra 21 KøbenhavnsKommuneogenkeltefraFrederiksbergmendetsådansetlidtligegyldig. 22 InformantDS:okay.Ogdeerungeallesammen? interviewer1:ja.deterallesammenungeimellem23til30dengruppevisådanfokuser 25 på.såharviså...deterlidtlangtinterviewvisådanharplanlagtforatkommeidybden 26 meddet.sådethåberjegduhartidtil?detvedjegikkeomhvordantidsplanensådanser 27 ud? 28 InformantDS:Jegharsådanen+altsåjeghartilkl.10ikke? 29 interviewer1:okayja. 30

22 2 InformantDS:Cirka.Såladossehvorlangtvinåroghvordanoghvorledesikke? 1 interviewer1:jo.ja.desådantemaersomviharersådan:arbejdspressetskonsekvenseri 2 behandlingafborgeren 3 InformantDS:Hvadsigerdu? 4 interviewer1:altsåarbejdspresellersådanellerhvadskalmansigesådan...tempoeti 5 arbejdetoguddannelsespålægogkoordinerendesagsbehandler,ydelsepåsuniveau, 6 visitation,tilbudtilaktivitetsparateogborgerensmedindflydelsepåegetforløbogså 7 afsluttende:spørgsmål,somhandleromhvordankanvievt.forandreveddether.som 8 måskenokgodtkanværepolitiskalligevel.menja.nunævntedudetligefør,menhvisdu 9 baresådanligeigensådantilreferatsådansiger,hvaddinuddannelsesmæssigbaggrund 10 er,ogkarrieremæssigtogsådannogleting?hvordandublevkonsulentids? 11 informantds:jamenjegeruddannetsocialrådgiveristartenaf2011trorjeg,sådeterikke 12 retlangtidsiden.såharjegværetijobcentret,detvarjegiminstudietidjobcenter 13 København,meddemestudsatte,dengangheddetvelmatchgruppefire+fem,seneretre 14 ognuvildetværeaktivitetsparate.dervarjegihalvandetårellersådannoget.såharjeg 15 væretiarbejdeticenterforafklaringogbeskæftigelsesomliggerudeisydhavn,somjo 16 harallemuligemålgruppermenderarbejdedejegmeddemestudsatteborgere interviewer1:ja informantds:såharjegværetidansksocialrådgiverforening(anonymiseretinformation) 21 Ogderarbejderjegprimærtmedbeskæftigelsespolitikken,politisk.Altsålaverpolitisk 22 interessevaretagelse.ogderharjoværetrigtigmangereformeriløbetafdesidsteparår. 23 Jegkomefteratfleksreformenvarvedtaget,detvardenligeblevetidecember,sådenhar 24 vifulgt,ogsåblev,jahvadvar,såkomkontanthjælpsaftalen,ogsåsygedagpengeaftalenog 25 såharderligeværetenbeskæftigelsesreformikke? 26 interviewer1:jo. 27 InformantDS:OgnusenestharvisenestfåetCarstenKoch,(udvalgderskaludrededen 28 aktivebeskæftigelsesindsatsred.)nå,mendetharhanjoikkenogetmed...sådeterdetjeg 29 arbejdermedogsålaverjegselvfølgeligmasserandet. 30 interviewer1:ja. 31 informantds:ogvedsidenaferjegpolitiker(anonymiseretinformation)ogdeter 32 selvfølgeligogsåendelafmig,menjegprøveralligevelatholdedetrimeligadskilt. 33

23 3 interviewer1:erdetogsåpåbeskæftigelsesområdetdusådanharfokusderellerhvordan? 1 informantds:jegsidderi(udvalg). 2 Interviewer1:Jaokay.Nustartervilidtbredt,sådaniforholdtildether.Hvadfornogle 3 problematikkerserduiforholdtilungepåuddannelseshjælp,kontanthjælp? 4 InformantDS:JamenDuharjosagtatdukommerindpådetseneredetomkring 5 visitationen.altsånogetafdetdererproblemetmeddenneheruddannelseshjælpogde 6 ungepåuddannelseshjælpenerjo,hvisvisitationenikkebliverrigtig,altsåmankanjo 7 faktiskvære...ibemærkningernestårder,ogjegkanikkehuskeomdetogsåståri 8 lovgivningen,athvisduindenforetårkankommeiuddannelse,såerdu 9 uddannelsesparat, 10 interviewer1:ja. 11 InformantDS:menetår,deterjolangtidatværepåenmegetlavydelseoghvadsåhvis 12 detikkeerindenfordetår?hvormangeårkanmansåblivevedmedatsigedetindenfor 13 etår?detsynesjegerproblematiskvedydelsen,mendetbetyderogså,atmanskal 14 virkeligværeskarppåvisitationen.pådenandensidesynesjegatdeterrigtiggodtatder 15 erkommetetstærktuddannelsesfokusfordivivedbareatuddannelseernogetderkan 16 løftefolk,unge.detkangivedenbaseforatfåenfremtidiarbejde 17 interviewer1:ja. 18 InformantDS:menvimåskeogsåerkende,dererligekommetrapportenigår,nogetder 19 hedderrådetfordesocialeudsattekommedderesårsberetningtrorjegdethedder,og 20 deharbl.a.fåetlavetenundersøgelsenukanjegingenganghuskehvemderharlavetden, 21 mendetkanigåindogse,somviseratderernogleungederikkekanhonorerededer 22 krav.altsåderikkekankommeiuddannelse,derikkekangennemføreen,måskeskalvi 23 findeudafhvadskalderskehvaderenandenvejderskalihvertfaldværeenandenvej 24 forenperiodesåkandetgodtværedekanalligeveldetvedjegikke.menviernødttil, 25 ogsåatanerkendeatdetikkeerallederbareskalheilesigennemdetder 26 uddannelsessystem,måskeerdernoglederskalnogetandet. 27 interviewer1:ja. 28 InformantDS:Såmanskalmåskepassepåikkeatensrettetingaltformeget. 29 Interviewer1:Jegtrorogsådetnogetvikommertilbagetilsenere.Menaltså.Hvisduser 30 påkøbenhavnskommunebådemedegneerfaringermenselvfølgeligogsåhvadduhar 31 kendtsomkonsulent,menhvordanadskillerkøbenhavnskommunesigfraandresådan 32 kommuneriforholdtildetmedungepåkontanthjælpoguddannelseshjælp? 33

24 4 InformantDS:Deterlidtsværtformigatsvarepå,fordijegikkeersåtætpådetlængere. 1 JegserdetmereietbredereperspektividagsomkonsulentiDSogkanikkeheltsådan 2 præcistsigehvordandetforegårikøbenhavnskommune,menmankansigedetdererhelt 3 særligtforkøbenhavnskommuneogmåskeogsåandrestørrekommunerer,atdeterså 4 kæmpestort.såtitvilduskullegårundtmellem,altsåiflereforskelligeenhederikke? 5 interviewer1:ja. 6 InformantDS:menjegtrorfaktiskmanplejeratsamledet.Detmåderværenogleandre 7 dervedbedreendmig,detmåjegogsåprøveatfindeudaf.såvidtjegvedharmanprøvet 8 atsamleungeindsatsenbedreikøbenhavnfaktisk,endhvadmangjordeføritiden. 9 Interviewer2:DeharISkelbæksgadehardedet,derhedderetungecenter. 10 InformantDS:Ja,nemligogdererflereforskelligemulighederogsåiforholdtilsocialhjælp 11 tilsocialeproblemerellerhvad?jegerfaktiskikkeheltklaroverdet 12 Interviewer2:pas.Jegvedikke,omderflereendiandrekommuner,menderersmå 13 centre,aktiveringscentre,somsådansåtrorjegforløbetermegetoverordnetdetsamme 14 somiandrekommuner. 15 InformantDS:Ja,mantalermereomatmangernevilsamlehjælpenmeresåmankangive 16 denenkelte,hvadentendeterenungellervoksenellerhvemdeter,enmere 17 helhedsorienterethjælpikke?påstedet,énindgang.deterheltklartdenretningvigår 18 imod,menjegvedikke,jegerikkeheltskarppåhvorlangtmanernået. 19 Interviewer1:Nej.Mendeterbareeksempelvissådannogetsomvoresandreinformanter 20 somviharinterviewetsomharsagtdetheromadskillelsenmellemskelbæksgadealtså 21 servicedelen,hvadskalmansige,modtagelsesdelenogsåudbetalingen,atdeeradskiltom 22 deternoget? 23 InformantDS:Ja.Ja.Detvedjegvedikkehvordandeteriandrekommunermendetharjo 24 altid,dethardetværetigennemflereårikøbenhavnskommuneogdetkanjoværeen 25 udfordringnoglegange.mendetkommerogsåanpåhvilketsamarbejdederermellem 26 YdelsesserviceogJobcentretikke?Jegvedikkehvaddeterfornogleproblematikkerde 27 nævner,mendetderharværetproblematikkenfornogleborgereharværetdetdermed 28 hvismanblevsanktioneretfordimanerudeblevet,såkunnemanikkekommeikontakt 29 meddem,mankunneikkeengangmødeopiydelsescentret 30 Interviewer8:Nej.Deterogsådetmedkommunikationensommegeterdet,ogdeterogså 31 detsommangeafvoresinformanterhartaltom,dethermedatdeikkekanfåfatide 32 rigtigepersonerogdergårretlangtidførdeendeligfårfatpådemsådannogleting. 33

25 5 InformantDS:Ja.Ogmankansigenogetderkanværeudfordringen,erjoentravlhverdag 1 altså.jegersikkerpå,atdehersagsbehandlereharrigtigtravlt,såerdetenudfordringat 2 fåsamarbejdettilatfungere.bådemellemsocialcentretogydelsesserviceoghvisden 3 ungeogsåerudeietellerandetaktiveringsforløbelleraltså.ogfådenderkommunikation 4 tilatfungere,deterderikkemegetpladstil 5 Interviewer1:Nej.Nusagdeduogsådetdermedtravlhed,hvisvinugårtildetførstetema 6 dethermedarbejdspressetskonsekvenserforborgerensbehandling.viharkiggetpåen 7 rækkeundersøgelser,blandtandetenundersøgelselavetafjerselvsomviser,denerlavet 8 i2014,somviserhvadkonsekvenserneblevafdennehernyekontanthjælpsreformog 9 hvorderer66%dersiger,afdeadspurgtesocialrådgiveredersiger,atdererkommetflere 10 arbejdsmiljøproblemerefterflekstidsogførtidspensionsreformenikke?ogsåenanden 11 undersøgelsedererlavetførdet,meddetmeregenerellearbejdsmiljøforsocialrådgiver 12 derharvistderermegetsådanproblemermedtempoetiarbejdetogmanskalskjule 13 mangefølelseriarbejdetogsådannogleting,såaltså.hvordanserdudisseherforhold 14 spillerindiforholdtilsagsbehandlingen? 15 InformantDS:Ja,hvordanserjegdet.Mankanjosigeat(InformantDSholderen 16 tænkepause)iforholdtildetarbejdemanskaludføre,såerdermangestederethøjt 17 sagsantal.altsåmanskalmangestederhavekontakttilrigtigmangeborgereogmankan 18 sigeathvismanskalgøreetordentligtstykkearbejdefordenenkeltesåerdetjovigtigtat 19 kunnefølgeop,ogfølgeheltkontinuerligtogdetkanjoværesværthvisduharen 20 sagsstammepå(pause)ladossige150,200,altsådeterjoumuligt 21 Interviewer1:Ja. 22 InformantDS:Detbetyderselvfølgelig,atmangekommertilatfølesigpresset,jegkanikke 23 huske,menjegkanprøveatfinde,vimåprøveatfindenoglesagstal+undersøgelser,men 24 demharimåskeogsåfradshjemmeside?fordisådannogletalkanjegikkehuskei 25 hovedet. 26 Interviewer1:Viharhvertfald.Deterselvfølgeligtforskelligtfrakommunetilkommune, 27 menatsagsmængdennokliggermellem80til100persagsbehandler. 28 InformantDS:Jaogsåkanmansige,detkombineretmed,ogdeterjoogsånogetsomvi 29 harundersøgt,alledeadministrativekravderer,hvormanskalnotereiflereforskellige 30 systemerogsystemerderikkerigtigfungerer,detgiverogsåetpres.istartenafårettror 31 jegdetvar,dervardernogleudfordringermedetnytit+systemfrakl,deriflereugerikke 32 fungerede,altsådetersådannogetderpressersindssygtmeget,fordimankanbareikke 33 kommevidereellerharetkæmpehængeparti,ikke? 34

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn.

Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn. Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn. Alle unge har ret til en god fremtid For langt de fleste unge i Danmark er det at flytte hjemmefra en positiv begivenhed, som

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse Højskole som genvej til uddannelse Motiverende indsats over for unge uden uddannelse 1 Indhold Motiverende og forebyggende indsats over for de 16-25 årige... 4 Finansiering... 5 Eksempler... 7 En motiverende

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter Lokalt eller nationalt? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Fordele og ulemper? Erfaringer fra Danmark Hvad kendetegner æresrelaterede konflikter? Komplicerede og indviklede Berører hele familien Kan udvikle sig voldsomt,

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere