Varmepumper til boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmepumper til boliger"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro +

2 Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 2006/42/EF) Copyright Danfoss A/S

3 Indholdsfortegnelse 1 Forord Sikkerhedsforanstaltninger Om din varmepumpe Styresystem Indstillinger og justeringer Regelmæssig kontrol Standardindstilling i styreenheden Kontrolliste Installationen er udfør af: Danfoss Heating Solutions VUGFE201 3

4 1 Forord Køb af en varmepumpe fra Danfoss er en investering i en bedre fremtid. En varmepumpe fra Danfoss er klassificeret som en vedvarende energikilde, hvilket betyder, at den repræsenterer et miljøvenligt alternativ. Det er en sikker og enkel løsning, som leverer varme, varmt vand og i visse tilfælde køling i dit hus til lave driftsomkostninger. Vi takker for den tillid, du har vist os, ved at købe en varmepumpe fra Danfoss. Vi håber, at du vil få glæde af din varmepumpe i rigtig mange år. Med venlig hilsen Danfoss varmepumper 4 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

5 2 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Vigtig information Forsigtig Fronten på varmepumpen må kun åbnes af faguddannede installatører. Forsigtig Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, medmindre de er under opsyn eller har fået anvisninger i brugen af produktet af en person, som er ansvarlig for sikkerheden. N Børn må ikke lege med produktet. Systemet kan anses for vedligeholdelsesfrit, men visse eftersyn er nødvendige og lovpligtige. Kontakt din installatør i forbindelse med eventuelt servicearbejde. 2.2 Installation og vedligeholdelse Forsigtig Installation, betjening, vedligeholdelse og reparation af varmepumpen må kun udføres af faguddannede installatører. Forsigtig Den elektriske installation må kun udføres af faguddannede elektrikere. Forsigtig Arbejde på kølemiddelkredsen må kun udføres af faguddannede køleteknikere med KMO-bevis. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 5

6 2.3 Systemmodifikationer Modificering af følgende komponenter må kun udføres af faguddannede installatører: Varmepumpeenheden Rør til kølemiddel-, kuldebærer- og varmesystemet Strømforsyningen Sikkerhedsventilerne Konstruktionsmæssige ændringer, som har indvirkning på driftsikkerheden for varmepumpen, må ikke udføres. 2.4 Sikkerhedsventiler Bloker aldrig tilslutningen til en sikkerhedsventils overløbsrør. Følgende sikkerhedsforanstaltninger gælder for varmtvandskredsløbets sikkerhedsventil med tilhørende overløbsrør: Vand udvider sig, når det opvarmes, hvilket betyder, at der via overløbsrøret frigives en lille mængde vand fra systemet. Vand, som løber ud af overløbsrøret, kan være varmt! Det skal derfor ledes til et afløb for at forhindre skoldning. 6 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

7 3 Om din varmepumpe 3.1 Komponenter i varmepumpen Varmepumpen er en komplet varmepumpeinstallation til opvarmning og varmt vand. Visse modeller er udstyret med en intern vandvarmer. Ved brug af teknologien TWS (Tap Water Stratification) opnås en mere effektiv varmeoverførsel og effektiv lagdeling af vandet i varmtvandsbeholderen. Varmepumpen er forsynet med betjeningsudstyr, som betjenes via et kontrolpanel. Varmen fordeles ud i huset via et vandbaseret varmesystem. Varmepumpen leverer så stor en del af varmebehovet som muligt, inden tilskudsvarmen aktiveres og bidrager til opvarmningen. Varmepumpen består af fem grundlæggende enheder: Varmepumpeenhed med kompressor, varmeveksler, cirkulationspumper til kuldebærer- og varmesystemer, ventiler og sikkerhedsudstyr. 2 Vandvarmer 3 Omskifterventil eller shuntventil, som det opvarmede vand passerer igennem til enten varmesystemet eller vandvarmeren, afhængigt af om der produceres varme eller varmt vand. 4 Elektrisk tilskud, som er installeret på varmesystemets fremløb. 5 Betjeningsudstyr Udedel og afrimningsfunktion Gælder for DHP-A Opti. DHP-A Opti er udstyret med en udedel, som bruger luft som varmekilde ved ned til -20 C. Udedelen har en energioptager, som bruger en kuldebærerkreds til at udvinde energi fra udeluften. Under normal drift bliver energioptageren kold, da der opstår et energitab gennem varmeudvekslingen. Under forhold med fugtig luft kan der dannes et lag af is på energioptageren. DHP-A Opti har en automatisk funktion til afrimning af energioptageren ved hjælp af genbrug af den producerede varmeenergi. Når det er nødvendigt, aktiveres afrimningssekvensen. Afrimningssekvensen kan beskrives på følgende måde: Danfoss Heating Solutions VUGFE201 7

8 Afrimningssekvensen starter, når temperaturen på kuldebærervæsken når den indstillede parameter for afrimning. Kompressoren stoppes, så afrimningssekvensen ikke unødigt belaster kompressoren. Men kompressoren stoppes ikke, når den producerer varmt vand, da vandvarmeren køles under afrimningssekvensen. Ventilatoren på udedelen stoppes for at reducere varigheden af afrimningssekvensen. Shuntventilen i varmepumpen åbnes, så varm kuldebærervæske fra afrimningstanken blandes med kold kuldebærervæske, der cirkuleres til udedelen. Blandingen har en temperatur på ca. 15 C. Kuldebærervæsken, som opvarmes til 15 C, smelter islaget på energioptageren. På samme tid afkøles kuldebærervæsken pga. varmeudvekslingen. Når kuldebærervæsken ikke længere afkøles til temperaturer under 11 C, antages det, at energioptageren er afrimet tilstrækkeligt. Shuntventilen lukker gennemstrømningen af varm kuldebærer fra afrimningstanken. Normal drift genoptages. 3.3 Hastighedsstyrede (O/MIN) cirkulationspumper Gælder kun for visse varmepumpemodeller. En varmepumpe kræver optimale forhold i både varmesystemet og kuldebærerkredsløbet, for at der kan opnås den bedst mulige effektivitet. Temperaturforskellen mellem varmesystemets fremløb og returløb skal ligge mellem 7 og 10 C. For kuldebærerkredsløbet kræves der en temperaturforskel på 3 C mellem frem- og returløbet. Hvis forskellene er større eller mindre end de anførte værdier, er varmepumpen ikke 100 % effektiv og besparelserne reduceres. En varmepumpe med hastighedsstyrede cirkulationspumper sikrer, at temperaturforskellene opretholdes. Styringen registrerer, hvis temperaturdifferencen er forkert, og øger eller sænker hastigheden for cirkulationspumperne, hvis det er nødvendigt. 3.4 HGW-teknologi Gælder kun for visse varmepumpemodeller. HGW-teknologi er en ny og unik metode til opvarmning af brugsvand. Ved opvarmning af vandet i varmesystemet ledes en lille del gennem endnu en varmeveksler og bruges til at opvarme brugsvandet i varmtvandsbeholderen. En shuntventil styrer gennemstrømningen mellem det varme vand og varmesystemet. 8 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

9 3.5 Vandvarmer Danfoss-varmepumperne af typen DHP-H og DHP-C leveres med en integreret vandvarmer til 180 liter. De er udstyret med en tws-spiral, som medfører en mere effektiv varmoverførsel og en mere effektiv lagdeling af vandet i vandvarmeren Varmt brugsvand 2 Øverste temperaturføler 3 Vandvarmer 4 Tws-spiral 5 Starttemperaturføler 6 Fremløb til tws-spiral 7 Returløb fra tws-spiral 8 Koldtvandsrør Produktion af varmt vand har en højere prioritet end varmeproduktion. Temperaturen på det varme vand kan ikke justeres. Produktionen af varmt vand stopper ikke ved en forudindstillet temperatur. Den stopper, når kompressorens driftspressostat har nået dens maksimale tryk. Dette svarer til en vandtemperatur på ca C under normale forhold. For at forhindre bakterievækst i varmtvandsbeholderen øges temperaturen i regelmæssige intervaller ved hjælp af den integrerede elektriske varmeenhed (anti-legionella-funktion). Det fabriksindstillede tidsinterval er syv dage (kan justeres). Når anti-legionella-funktionen er aktiv, producerer varmepumpen varmt vand, indtil temperaturen for starttemperaturføleren (5) har nået 60 C. I menuen TEMPERATUR i styresystemet vises temperaturerne, som måles og beregnes for det varme vand og varmesystemets fremløb. Den aktuelle temperatur for den øverste temperaturføler (2) og temperaturen på fremløbet under opvarmning og produktion af varmt vand vises. Temperaturen på fremløbet overstiger under brugsvandsproduktion ofte den maksimalt tilladte fremløbstemperatur. Varmtvandsbeholderen til DHP-A Opti adskiller sig fra andre varmepumper, da funktionen til afrimning af udedelen er anderledes. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 9

10 3.6 Tilskudsvarme Hvis varmebehovet overstiger kapaciteten for varmepumpens kompressor, aktiveres tilskudsvarmeren automatisk i driftsindstillingen AUTO. Varmeelementet består af et elektrisk varmeelement på fremløbet, som har to effekttrin, TILSKUD 1 og TILSKUD 2, og kan styres i tre trin. DHP-A Opti har tre effektudgange, TILSKUD 1, TILSKUD 2 og TILSKUD 3, og udgangen kan styres i fem trin. DHP-H, DHP-L, DHP-C DHP-A Opti 230V 400V 230V 400V Trin 1 1,5 3 1,5 3 Trin Trin 3 4,5 9 4,5 9 Trin 4 12 Trin 5 15 Trin Trin Tab. 1: Effekt for tilskudsvarmer i kw De to strømtrin, trin 4 og trin 5, til DHP-A Opti kan ikke aktiveres, når kompressoren kører. Trinene +4 og +5 for tilskudsvarmeren kan tilsluttes, når kompressoren kører, og må kun vælges på betingelse af, at bygningen, hvor varmepumpen installeres, har et stort varmebehov, og hvis bygningens elinstallationer er egnet til et stort strømforbrug. I tilfælde af en alarm aktiveres tilskudsvarmeren automatisk, når driftsindstillingen AUTO er valgt, og varmepumpen er stillet til, at mindst et yderligere trin er tilladt. 10 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

11 4 Styresystem Varmepumpen har et integreret styresystem, som automatisk beregner varmebehovet i huset, så det sikres, at den korrekte mængde varme produceres og leveres, når der er behov for den. Styresystemet betjenes vha. tastaturet, og oplysningerne vises i et display eller vha. en indikator. N Oplysningerne i displayet og menuerne varierer afhængigt af varmepumpens model og det tilsluttede tilbehør. 20 C RUM INTET VARMEBEHOV DRIFT AUTO 3 1 Tastatur 2 Indikator 3 Display Tastatur + Plustegnet bruges til at gå op i en menu eller øge værdierne. - Minustegnet bruges til at gå ned i en menu eller mindske værdierne. > Højre pil bruge til at vælge en værdi eller åbne en menu. < Venstre pil bruges til at annullere et valg eller afslutte en menu. 4.2 Indikator Indikatoren nederst på kontrolpanelet kan vise tre tilstande: Når den ikke lyser, er der ingen strømforsyning til varmepumpen. Når den lyser grønt, er der strømforsyning, og varmepumpen er klar til at producere varme eller varmt vand. Når den blinker grønt, er en alarm blevet aktiveret. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 11

12 4.3 Display Displayet viser oplysninger om varmepumpens drift, status og alarmer. Symboler, som viser varmepumpens status: Symbol Betydning KOMPRESSOR Angiver, at kompressoren er i drift. LYN Angiver, at tilskudsvarme er aktiveret. Tallet angiver, hvilket trin tilskudsvarmen er aktiveret på. HUS Angiver, at varmepumpen producerer varme til opvarmning af boligen. VANDHANE Angiver, at varmepumpen producerer vand til vandvarmeren. F FLOWVAGT - Et "F" angiver, at flowet er tilstrækkeligt, eller at flowvagten er aktiveret. UR Angiver, at rumsænkning er aktiv. BEHOLDER Angiver mængden af varmt vand i vandvarmeren. Når der produceres varmt vand, angives dette ved et blinkende beholder-ikon. Et lynsymbol ud for dette symbol angiver topvarmeladning (anti-legionella-funktion). FIRKANT Angiver enten, at driftspressostaten er aktiveret, eller at temperaturen i trykrøret har nået den maksimale temperatur. AFRIMNING Vises, når afrimning er aktiv (DHP-A Opti). BLÆSER Vises, når blæseren er aktiv (DHP-A Opti). L = lav hastighed, H = høj hastighed KØLING Vises, hvis der leveres køling. A = aktiv køling. Følgende betjeningsoplysninger vises muligvis også: Meddelelse RUM START EVU STOP INTET VARMEBEHOV VARMEPUMPE START --XX VARMEPUMPE+TIL- SKUD START_MIN Betydning Viser den indstillede værdi for RUM. Standardværdi: 20 C. Hvis rumføleren (tilbehør) er installeret, vises den aktuelle temperatur, mens den ønskede indetemperatur vises i parentes. Angiver, at der er behov for produktion af varme eller varmt vand, og at varmepumpen starter. Angiver, at ekstrafunktionen EVU er aktiv. Dette betyder, at varmepumpen er deaktiveret, så længe EVU er aktiv. Angiver, at der ikke er behov for produktion af varme eller varmt vand. Angiver, at der er behov for produktion af varme eller varmt vand, og at varmepumpen starter om XX minutter. Angiver, at varmeproduktionen er aktiv med både kompressor og tilskudsvarme. Angiver, at der er behov for produktion af varme og varmt vand, men at en startforsinkelse er aktiv. 12 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

13 Meddelelse TILSKUD KØLING AKTIV KØLING AFRIMNING X(Y) Betydning Angiver, at der er behov for tilskudsvarme. Vises, når der produceres passiv køling. Vises, når der produceres aktiv køling. Vises, når afrimning er aktiv. X viser den aktuelle temperatur. Y viser den ønskede afrimningstemperatur (gælder for DHP-A Opti). 4.4 Hovedmenu Menuen INFORMATION på displayet bruges til at indstille og justere varmpumpefunktionerne, og den åbnes ved at trykke på højre eller venstre knap. Menuen er opbygget på følgende måde: INFORMATION DRIFT VARMEKURVE TEMPERATUR DRIFTSTID AFRIMNING 1 1 Undermenuer 2 Retur 3 Markør 4 Hvis der vises en pil, angiver det, at der findes yderligere undermenuer Brug knapperne + og - til at flytte markøren mellem undermenuerne. Brug højre knap til at vælge en undermenu. Brug venstre knap til at gå tilbage i menuen. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 13

14 5 Indstillinger og justeringer En faguddannet installatør indstiller varmepumpens grundlæggende indstillinger under installationen. De justeringer, der kan foretages af installatøren/brugeren, er beskrevet nedenfor. N Foretag ikke ændringer i styreenhedens indstillinger, uden først at have forstået ændringens konsekvenser. Noter standardindstillingerne. 5.1 Indstilling af driftsindstillingen DRIFT AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND 1. Åbn menuen DRIFT i menuen INFORMATION. Pilen angiver det aktuelle valg. 2. Vælg den nye tilstand vha. knappen + eller Tryk på højre knap én gang for at bekræfte valget. 4. Tryk på venstre knap to gange. Følgende driftsindstillinger kan vælges: Driftsindstilling (OFF) AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND Betydning Varmepumpen er slukket. Denne tilstand bruges til at bekræfte visse alarmer. Varmepumpe og tilskudsvarmer styres automatisk af styresystemet. Styresystemet styres, så det kun er varmepumpeenheden (kompressor), der tillades at være i drift. Med denne driftsindstilling er anti-legionella-funktionen slået fra, da tilskudsvarmeren ikke bruges. Styresystemet tillader kun drift med tilskudsvarmeren. I denne tilstand producerer varmepumpen kun varmt vand. Der ledes ikke varme til varmesystemet. Advarsel Hvis driftsindstillingerne FRA eller VARMT VAND bruges i længere perioder i løbet af vinteren, skal varmesystemet tømmes for vand, da der ellers kan opstå risiko for frostskader. 14 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

15 5.2 Justering af indetemperaturen Indetemperaturen justeres ved at ændre varmepumpens varmekurve. Denne kurve er styresystemets redskab til beregning af den korrekte fremløbstemperatur for vandet i varmesystemet. Varmekurven er en graf, som sammenligner udetemperaturen med fremløbstemperaturen. En koldere udetemperatur medfører, at der leveres vand med højere temperatur til varmesystemet. Varmekurven vælges ved installationen. Den skal dog justeres senere for at opnå en behagelig indetemperatur under alle former for vejrforhold. En korrekt indstillet varmekurve reducerer vedligeholdelse og sparer energi. Varmekurven kan justeres på to måder. Ved hjælp af undermenuen VARMEKURVE eller ved hjælp af værdien RUM. En typisk varmekurve er vist nedenfor. Ved en udetemperatur på 0 C skal fremløbstemperaturen være 40 C. Ved en udetemperatur, der er lavere end 0 C, skal fremløbstemperaturen være varmere end 40 C. Ved udetemperaturer, der er højere end 0 C, skal fremløbstemperaturen være koldere end 40 C. Når værdien KURVE øges, bliver varmekurven stejlere, og når værdien reduceres, bliver den fladere. Dette er den mest energieffektive og omkostningseffektive måde at indstille den rette indetemperatur på. Den bør derfor bruges til de langsigtede temperaturindstillinger Fremløbstemperatur ( C) 2 Maksimal værdi for sætpunkt 3 Udetemperatur ( C) 4 0 C 5 Indstillet værdi (standard 40 C) Følgende parametre kan justeres: Parameter KURVE MIN. MAKS. KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOP Beskrivelse Hvis værdien KURVE øges, bliver varmekurven stejlere. Hvis værdien reduceres, bliver den fladere. Den hæves for at øge fremløbstemperaturen og sænkes for at reducere indetemperaturen. Minimum fremløbstemperatur. Maksimum fremløbstemperatur. Bruges til at justere varmekurven ved en udetemperatur på +5 C. Bruges til at justere varmekurven ved en udetemperatur på 0 C. Bruges til at justere varmekurven ved en udetemperatur på -5 C. Denne funktion stopper centralvarmeproduktion, når udetemperaturen er lig med eller højere end den indstillede værdi for varmestop. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 15

16 N Høje temperaturer i et gulvvarmesystem kan beskadige parketgulve. Juster varmekurven på følgende måde i menuen VARMEKURVE: VARMEKURVE KURVE MIN MAKS. KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOP 40 C 22 C 70 C 0 C 0 C 0 C 17 C 1. Åbn menuen VARMEKURVE i menuen INFORMA- TION. 2. Vælg den påkrævede parameter vha. knappen + eller Åbn parameteren ved at trykke på højre knap én gang. 4. Øg eller reducer værdien med knappen + eller Tryk på venstre knap tre gange. Varmekurven og derved indetemperaturen påvirkes af værdien RUM. Hvis værdien RUM bruges til at påvirke systemets varmekurve, bliver varmekurven ikke stejlere eller fladere, som den gør, når værdien KURVE ændres. I stedet flyttes hele varmekurven med 3 C for hver grad, der ændres i værdien RUM. N Juster værdien RUM for at øge eller reducere indetemperaturen. Værdien RUM kan ændres på følgende måde: 1. Tryk på enten knappen + eller - for at åbne og ændre værdien RUM. 2. Øg eller reducer værdien RUM vha. knappen + eller - for at ændre fremløbstemperaturen. 3. Vent ti sekunder, eller tryk på venstre knap én gang for at forlade menuen. 5.3 Aflæsning af temperaturer TEMPERATUR UDE RUM FREMLØB RETURLØB VARMT VAND INTEGRAL KULDEBÆRER UD 0 C 20 C 38(70) C 34(48) C 52 C C Sætpunktsværdien for fremløbet og maks. værdien for returløbet er vist i parentes. Maks. værdien angiver temperaturen, hvor kompressoren stopper. Værdierne i denne menu kan ikke ændres. De aktuelle temperaturer i systemet er vist her. Temperaturerne registreres og lagres i 100 minutter, så de kan vises grafisk. Hvis RUM viser 20 C, påvirkes varmekurven ikke. Hvis RUM viser en højere eller lavere værdi, indikerer dette, at varmekurven er justeret op eller ned. 16 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

17 5.4 Aflæsning af driftstid DRIFTSTID VARMEPUMPE TILSKUD 1 TILSKUD 2 VARMT VAND 0H 0H 0H 0H VARMEPUMPE viser den samlede driftstid i timer, siden varmepumpen blev installeret. TILSKUD 1 og 2 henviser til tilskudsvarmerens effekttrin på 3 kw og 6 kw. VARMT VAND medtages i den samlede tid for VARMEPUMPE og angiver antallet af timer, som vandproduktionen har kørt siden installationen. 5.5 Manuel afrimning, udedelen Hvis det er nødvendigt at afrime varmepumpen, kan du køre en afrimningsprocedure via styringen: 1. Tryk på enten højre eller venstre knap for at åbne menuen INFORMATION. Markøren står på menupunktet DRIFT. 2. Tryk på minusknappen for at flytte markøren til menupunktet AFRIMNING. 3. Åbn menuen ved at trykke på den højre knap en enkelt gang. 4. Tryk på minusknappen for at flytte markøren til menupunktet MANUEL AFRIMNING. 5. Tryk på højre knap én gang. 6. Tryk på plusknappen for at starte afrimningen. 7. Tryk på højre knap tre gange for at forlade menuen. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 17

18 6 Regelmæssig kontrol 6.1 Driftskontrol ALARM LAVTRYK UDLØST Under normal drift lyser alarmindikatoren kontinuerligt grønt for at vise, at alt er i orden. Når alarmen aktiveres, blinker den grønt samtidigt med, at der vises en tekstmeddelelse i displayet. Kontroller regelmæssigt alarmindikatoren for at sikre, at installationen fungerer korrekt. I tilfælde af en alarm vil varmepumpen, hvis det er muligt, levere varme til huset primært vha. kompressoren og sekundært vha. tilskudsvarmeren. For at indikere, at der er opstået en fejl, stopper varmtvandsproduktionen under en alarm. 6.2 Alarm Hvis der opstår en hændelse, som aktiverer alarmen, angives dette i displayet med teksten ALARM og den relevante alarmmeddelelse. De mulige alarmmeddelelser er: Meddelelse HØJTRYK UD- LØST LAVTRYK UD- LØST FEJL FASEFØLGE Andre alarmmeddelelser Betydning Varmekredsløbet er varmepumpens højtrykskredsløb. Kontroller og ret om nødvendigt kredsløbsniveauet, som beskrevet nedenfor: Nulstil alarmen, som beskrevet nedenfor. Kuldebærerkredsløbet er varmepumpens lavtrykskredsløb. Kontroller kredsløbsniveauet, som beskrevet nedenfor. Kontakt en servicetekniker. Kan vises efter opstart af varmepumpen eller efter arbejde på ledningsnettet f.eks. efter en midlertidig strømafbrydelse. Nulstil alarmen, som beskrevet nedenfor. Sluk om nødvendigt for strømforsyningen i et minut eller to. Nulstil alarmen, som beskrevet nedenfor. Hvis alarmen varer ved, skal du kontakte en servicetekniker. For alarmer, der ikke nulstilles automatisk, er bekræftelse påkrævet. Bekræft alarmen ved at sætte varmepumpen til driftsindstillingen FRA og derefter tilbage til den ønskede driftstilstand. 18 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

19 6.3 Kontroller vandmængden i centralvarmesystemet. Systemtrykket i installationen skal kontrolleres en gang om måneden. Det eksterne manometer skal vise en værdi mellem 1-1,5 bar. Hvis værdien ligger under 0,8 bar, når vandsystemet er koldt, skal vandet fyldes op (gælder for systemer med trykekspansion). Du kan bruge almindeligt vand fra vandhanen, når varmesystemet fyldes op. I visse usædvanlige tilfælde kan den kemiske sammensætning i vandet være så ringe (f.eks. meget hårdt vand), at det ikke er egnet til opfyldning af varmesystemet. Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte din installatør. N Brug ikke tilsætningsstoffer til behandling af vandet i varmesystemet. N En trykekspansionsbeholder er luftfyldt på den ene side af membranen, så den kan absorbere det varme vands udvidelser. Den må under ingen omstændigheder tømmes for luft. 6.4 Kontroller kuldebærermængden i kuldebærerkredsløbet Kuldebærerkredsløbet skal fyldes med den korrekte mængde væske, da der ellers kan opstå driftsudfald. Kuldebæreren skal fyldes op, når kuldebærerniveauet falder så meget, at det ikke længere er synligt i ekspansionsbeholderen Korrekt niveau 2 For lavt niveau I løbet af den første driftsmåned kan mængden af kuldebærer falde en smule, når evt. luftbobler frigives fra kuldebærerkredsløbet. Dette er helt normalt. Væskemængden kan også variere afhængigt af temperaturen på varmekilden. Væskemængden må aldrig falde til et niveau, så det ikke længere er synligt i ekspansionsbeholderen. For DHP-A Opti med kuldebærerkredsløb under tryk skal manometeret på ekspansionsbeholderen vise ca. 1,0 bar. Kontakt altid din installatør, hvis det er nødvendigt at påfylde mere kuldebærer. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 19

20 6.5 Kontrol af sikkerhedsventiler Sikkerhedsventilerne til installationen skal kontrolleres mindst fire gange om året for at forhindre, at kalkaflejringer tilstopper mekanismen. Sikkerhedsventilen på vandbeholderen beskytter beholderen mod overtryk. Den er monteret på indløbsrøret for koldt vand. Hvis sikkerhedsventilen ikke kontrolleres regelmæssigt, er der risiko for, at varmtvandsbeholderen kan tage skade. Det er meget normalt, at sikkerhedsventilen lækker små mængder vand, når varmtvandsbeholderen opvarmes særligt hvis der lige er brugt meget varmt vand. Sikkerhedsventilerne kan kontrolleres ved at dreje hætten en kvart omgang, indtil der løber vand ud af overløbsrøret. Hvis en sikkerhedsventil ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes. Kontakt din installatør. Sikkerhedsventilernes åbningstryk kan ikke justeres. 6.6 I tilfælde af lækage I tilfælde af lækage i varmtvandsrørene mellem varmepumpen og vandhanerne skal afspærringsventilen på indløbsrøret for koldt vand lukkes med det samme. Kontakt derefter din installatør. I tilfælde af lækage i kuldebærerkredsløbet skal varmepumpen slukkes, og din installatør skal kontaktes med det samme. 6.7 Rengøring af filtre til varme- og kuldebærerkredsløb N Varmepumpen skal slukkes på hovedkontakten, inden rengøringen påbegyndes. N Filteret skal rengøres to gange om året efter installationen. Intervallet kan forlænges, hvis det er tydeligt, at rengøring to gange om året ikke er nødvendig. N Hav en klud ved hånden, når filterdækslet åbnes, da der typisk løber en lille mængde vand ud. D C B B C D 1 Afspærringshane 2 Dæksel 3 Filter 4 O-ring A A 20 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

21 Rengør filteret på følgende måde: 1. Sluk for varmepumpen. 2. For at få adgang til filteret til kuldebærerkredsløbet: Fjern isoleringen omkring påfyldningsaggregatet. 3. Drej afspærringshanen (A) til lukket position. 4. Skru dækslet (B) af, og fjern det. 5. Fjern filteret. 6. Skyl filteret (C). 7. Genmonter filteret. 8. Kontroller, at O-ringen (D) på dækslet ikke er beskadiget. 9. Skru dækslet på igen. 10. Drej afspærringshanen til åben position. 11. Ved filteret til kuldebærerkredsløbet: Genmonter isoleringen omkring påfyldningsaggregatet. 12. Start varmepumpen. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 21

22 7 Standardindstilling i styreenheden Den første kolonne i tabellen nedenfor viser parametrene, som kan justeres af brugeren. Den anden kolonne viser fabriksindstillingerne, og den tredje kolonne viser indstillingerne, der foretages af installatøren i forbindelse med installationen af varmepumpen. Parameter Fabriksindstilling Eventuelle kundespecifikke indstillinger RUM 20 C DRIFT AUTO KURVE 40 C MIN. 10 C MAKS. 55 C KURVE 5 0 C KURVE 0 0 C KURVE -5 0 C VARMESTOP 17 C 22 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

23 8 Kontrolliste Sted Niveaujustering Dræn Rørinstallation, varm og kold side Rørtilslutninger i henhold til diagrammet Fleksible slanger Ekspansions- og udluftningsbeholder Filter, varm og kold side Rørisolering Åbne radiatorventiler Lækagetest, varm og kold side Elinstallation Automatsikring Sikring Placering af udeføleren Idriftsættelse Udluftning, varm og kold side Indstillinger i styresystem Manuelle test af komponenter Manuel test af alle driftstilstande Støjkontrol Funktionstest af sikkerhedsventiler Funktionstest af blandeventil Indregulering af varmesystemet Kundeoplysninger Indhold i denne vejledning Sikkerhedsforanstaltninger Styreenhed, funktion Indstillinger og justeringer Regelmæssig kontrol Reference til servicekrav Garanti og forsikring Danfoss Heating Solutions VUGFE201 23

24 9 Installationen er udfør af: Rørinstallation Dato: Virksomhed: Navn: Tlf.- nr.: Elinstallation Dato: Virksomhed: Navn: Tlf.- nr.: Systemindregulering Dato: Virksomhed: Navn: Tlf.- nr.: 24 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

25 Danfoss Heating Solutions VUGFE201 25

26 26 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

27 Danfoss Heating Solutions VUGFE201 27

28 Danfoss Heat Pumps Box ARVIKA Phone Internet: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. VUGFE201 Produced by Danfoss Heating Solutions 2012

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA Servicevejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 08L030 Rev. 3 DA Hvis denne

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss varmepumper. Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss varmepumper. Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss varmepumper Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet 2 Varmepumper er fremtidens teknologi! Reducér din varmeregning

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed >

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss jordvarmepumper. Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out eller

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Brugervejledning. Online. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Brugervejledning. Online. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.heating.danfoss.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere