Varmepumper til boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmepumper til boliger"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro +

2 Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 2006/42/EF) Copyright Danfoss A/S

3 Indholdsfortegnelse 1 Forord Sikkerhedsforanstaltninger Om din varmepumpe Styresystem Indstillinger og justeringer Regelmæssig kontrol Standardindstilling i styreenheden Kontrolliste Installationen er udfør af: Danfoss Heating Solutions VUGFE201 3

4 1 Forord Køb af en varmepumpe fra Danfoss er en investering i en bedre fremtid. En varmepumpe fra Danfoss er klassificeret som en vedvarende energikilde, hvilket betyder, at den repræsenterer et miljøvenligt alternativ. Det er en sikker og enkel løsning, som leverer varme, varmt vand og i visse tilfælde køling i dit hus til lave driftsomkostninger. Vi takker for den tillid, du har vist os, ved at købe en varmepumpe fra Danfoss. Vi håber, at du vil få glæde af din varmepumpe i rigtig mange år. Med venlig hilsen Danfoss varmepumper 4 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

5 2 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Vigtig information Forsigtig Fronten på varmepumpen må kun åbnes af faguddannede installatører. Forsigtig Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, medmindre de er under opsyn eller har fået anvisninger i brugen af produktet af en person, som er ansvarlig for sikkerheden. N Børn må ikke lege med produktet. Systemet kan anses for vedligeholdelsesfrit, men visse eftersyn er nødvendige og lovpligtige. Kontakt din installatør i forbindelse med eventuelt servicearbejde. 2.2 Installation og vedligeholdelse Forsigtig Installation, betjening, vedligeholdelse og reparation af varmepumpen må kun udføres af faguddannede installatører. Forsigtig Den elektriske installation må kun udføres af faguddannede elektrikere. Forsigtig Arbejde på kølemiddelkredsen må kun udføres af faguddannede køleteknikere med KMO-bevis. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 5

6 2.3 Systemmodifikationer Modificering af følgende komponenter må kun udføres af faguddannede installatører: Varmepumpeenheden Rør til kølemiddel-, kuldebærer- og varmesystemet Strømforsyningen Sikkerhedsventilerne Konstruktionsmæssige ændringer, som har indvirkning på driftsikkerheden for varmepumpen, må ikke udføres. 2.4 Sikkerhedsventiler Bloker aldrig tilslutningen til en sikkerhedsventils overløbsrør. Følgende sikkerhedsforanstaltninger gælder for varmtvandskredsløbets sikkerhedsventil med tilhørende overløbsrør: Vand udvider sig, når det opvarmes, hvilket betyder, at der via overløbsrøret frigives en lille mængde vand fra systemet. Vand, som løber ud af overløbsrøret, kan være varmt! Det skal derfor ledes til et afløb for at forhindre skoldning. 6 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

7 3 Om din varmepumpe 3.1 Komponenter i varmepumpen Varmepumpen er en komplet varmepumpeinstallation til opvarmning og varmt vand. Visse modeller er udstyret med en intern vandvarmer. Ved brug af teknologien TWS (Tap Water Stratification) opnås en mere effektiv varmeoverførsel og effektiv lagdeling af vandet i varmtvandsbeholderen. Varmepumpen er forsynet med betjeningsudstyr, som betjenes via et kontrolpanel. Varmen fordeles ud i huset via et vandbaseret varmesystem. Varmepumpen leverer så stor en del af varmebehovet som muligt, inden tilskudsvarmen aktiveres og bidrager til opvarmningen. Varmepumpen består af fem grundlæggende enheder: Varmepumpeenhed med kompressor, varmeveksler, cirkulationspumper til kuldebærer- og varmesystemer, ventiler og sikkerhedsudstyr. 2 Vandvarmer 3 Omskifterventil eller shuntventil, som det opvarmede vand passerer igennem til enten varmesystemet eller vandvarmeren, afhængigt af om der produceres varme eller varmt vand. 4 Elektrisk tilskud, som er installeret på varmesystemets fremløb. 5 Betjeningsudstyr Udedel og afrimningsfunktion Gælder for DHP-A Opti. DHP-A Opti er udstyret med en udedel, som bruger luft som varmekilde ved ned til -20 C. Udedelen har en energioptager, som bruger en kuldebærerkreds til at udvinde energi fra udeluften. Under normal drift bliver energioptageren kold, da der opstår et energitab gennem varmeudvekslingen. Under forhold med fugtig luft kan der dannes et lag af is på energioptageren. DHP-A Opti har en automatisk funktion til afrimning af energioptageren ved hjælp af genbrug af den producerede varmeenergi. Når det er nødvendigt, aktiveres afrimningssekvensen. Afrimningssekvensen kan beskrives på følgende måde: Danfoss Heating Solutions VUGFE201 7

8 Afrimningssekvensen starter, når temperaturen på kuldebærervæsken når den indstillede parameter for afrimning. Kompressoren stoppes, så afrimningssekvensen ikke unødigt belaster kompressoren. Men kompressoren stoppes ikke, når den producerer varmt vand, da vandvarmeren køles under afrimningssekvensen. Ventilatoren på udedelen stoppes for at reducere varigheden af afrimningssekvensen. Shuntventilen i varmepumpen åbnes, så varm kuldebærervæske fra afrimningstanken blandes med kold kuldebærervæske, der cirkuleres til udedelen. Blandingen har en temperatur på ca. 15 C. Kuldebærervæsken, som opvarmes til 15 C, smelter islaget på energioptageren. På samme tid afkøles kuldebærervæsken pga. varmeudvekslingen. Når kuldebærervæsken ikke længere afkøles til temperaturer under 11 C, antages det, at energioptageren er afrimet tilstrækkeligt. Shuntventilen lukker gennemstrømningen af varm kuldebærer fra afrimningstanken. Normal drift genoptages. 3.3 Hastighedsstyrede (O/MIN) cirkulationspumper Gælder kun for visse varmepumpemodeller. En varmepumpe kræver optimale forhold i både varmesystemet og kuldebærerkredsløbet, for at der kan opnås den bedst mulige effektivitet. Temperaturforskellen mellem varmesystemets fremløb og returløb skal ligge mellem 7 og 10 C. For kuldebærerkredsløbet kræves der en temperaturforskel på 3 C mellem frem- og returløbet. Hvis forskellene er større eller mindre end de anførte værdier, er varmepumpen ikke 100 % effektiv og besparelserne reduceres. En varmepumpe med hastighedsstyrede cirkulationspumper sikrer, at temperaturforskellene opretholdes. Styringen registrerer, hvis temperaturdifferencen er forkert, og øger eller sænker hastigheden for cirkulationspumperne, hvis det er nødvendigt. 3.4 HGW-teknologi Gælder kun for visse varmepumpemodeller. HGW-teknologi er en ny og unik metode til opvarmning af brugsvand. Ved opvarmning af vandet i varmesystemet ledes en lille del gennem endnu en varmeveksler og bruges til at opvarme brugsvandet i varmtvandsbeholderen. En shuntventil styrer gennemstrømningen mellem det varme vand og varmesystemet. 8 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

9 3.5 Vandvarmer Danfoss-varmepumperne af typen DHP-H og DHP-C leveres med en integreret vandvarmer til 180 liter. De er udstyret med en tws-spiral, som medfører en mere effektiv varmoverførsel og en mere effektiv lagdeling af vandet i vandvarmeren Varmt brugsvand 2 Øverste temperaturføler 3 Vandvarmer 4 Tws-spiral 5 Starttemperaturføler 6 Fremløb til tws-spiral 7 Returløb fra tws-spiral 8 Koldtvandsrør Produktion af varmt vand har en højere prioritet end varmeproduktion. Temperaturen på det varme vand kan ikke justeres. Produktionen af varmt vand stopper ikke ved en forudindstillet temperatur. Den stopper, når kompressorens driftspressostat har nået dens maksimale tryk. Dette svarer til en vandtemperatur på ca C under normale forhold. For at forhindre bakterievækst i varmtvandsbeholderen øges temperaturen i regelmæssige intervaller ved hjælp af den integrerede elektriske varmeenhed (anti-legionella-funktion). Det fabriksindstillede tidsinterval er syv dage (kan justeres). Når anti-legionella-funktionen er aktiv, producerer varmepumpen varmt vand, indtil temperaturen for starttemperaturføleren (5) har nået 60 C. I menuen TEMPERATUR i styresystemet vises temperaturerne, som måles og beregnes for det varme vand og varmesystemets fremløb. Den aktuelle temperatur for den øverste temperaturføler (2) og temperaturen på fremløbet under opvarmning og produktion af varmt vand vises. Temperaturen på fremløbet overstiger under brugsvandsproduktion ofte den maksimalt tilladte fremløbstemperatur. Varmtvandsbeholderen til DHP-A Opti adskiller sig fra andre varmepumper, da funktionen til afrimning af udedelen er anderledes. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 9

10 3.6 Tilskudsvarme Hvis varmebehovet overstiger kapaciteten for varmepumpens kompressor, aktiveres tilskudsvarmeren automatisk i driftsindstillingen AUTO. Varmeelementet består af et elektrisk varmeelement på fremløbet, som har to effekttrin, TILSKUD 1 og TILSKUD 2, og kan styres i tre trin. DHP-A Opti har tre effektudgange, TILSKUD 1, TILSKUD 2 og TILSKUD 3, og udgangen kan styres i fem trin. DHP-H, DHP-L, DHP-C DHP-A Opti 230V 400V 230V 400V Trin 1 1,5 3 1,5 3 Trin Trin 3 4,5 9 4,5 9 Trin 4 12 Trin 5 15 Trin Trin Tab. 1: Effekt for tilskudsvarmer i kw De to strømtrin, trin 4 og trin 5, til DHP-A Opti kan ikke aktiveres, når kompressoren kører. Trinene +4 og +5 for tilskudsvarmeren kan tilsluttes, når kompressoren kører, og må kun vælges på betingelse af, at bygningen, hvor varmepumpen installeres, har et stort varmebehov, og hvis bygningens elinstallationer er egnet til et stort strømforbrug. I tilfælde af en alarm aktiveres tilskudsvarmeren automatisk, når driftsindstillingen AUTO er valgt, og varmepumpen er stillet til, at mindst et yderligere trin er tilladt. 10 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

11 4 Styresystem Varmepumpen har et integreret styresystem, som automatisk beregner varmebehovet i huset, så det sikres, at den korrekte mængde varme produceres og leveres, når der er behov for den. Styresystemet betjenes vha. tastaturet, og oplysningerne vises i et display eller vha. en indikator. N Oplysningerne i displayet og menuerne varierer afhængigt af varmepumpens model og det tilsluttede tilbehør. 20 C RUM INTET VARMEBEHOV DRIFT AUTO 3 1 Tastatur 2 Indikator 3 Display Tastatur + Plustegnet bruges til at gå op i en menu eller øge værdierne. - Minustegnet bruges til at gå ned i en menu eller mindske værdierne. > Højre pil bruge til at vælge en værdi eller åbne en menu. < Venstre pil bruges til at annullere et valg eller afslutte en menu. 4.2 Indikator Indikatoren nederst på kontrolpanelet kan vise tre tilstande: Når den ikke lyser, er der ingen strømforsyning til varmepumpen. Når den lyser grønt, er der strømforsyning, og varmepumpen er klar til at producere varme eller varmt vand. Når den blinker grønt, er en alarm blevet aktiveret. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 11

12 4.3 Display Displayet viser oplysninger om varmepumpens drift, status og alarmer. Symboler, som viser varmepumpens status: Symbol Betydning KOMPRESSOR Angiver, at kompressoren er i drift. LYN Angiver, at tilskudsvarme er aktiveret. Tallet angiver, hvilket trin tilskudsvarmen er aktiveret på. HUS Angiver, at varmepumpen producerer varme til opvarmning af boligen. VANDHANE Angiver, at varmepumpen producerer vand til vandvarmeren. F FLOWVAGT - Et "F" angiver, at flowet er tilstrækkeligt, eller at flowvagten er aktiveret. UR Angiver, at rumsænkning er aktiv. BEHOLDER Angiver mængden af varmt vand i vandvarmeren. Når der produceres varmt vand, angives dette ved et blinkende beholder-ikon. Et lynsymbol ud for dette symbol angiver topvarmeladning (anti-legionella-funktion). FIRKANT Angiver enten, at driftspressostaten er aktiveret, eller at temperaturen i trykrøret har nået den maksimale temperatur. AFRIMNING Vises, når afrimning er aktiv (DHP-A Opti). BLÆSER Vises, når blæseren er aktiv (DHP-A Opti). L = lav hastighed, H = høj hastighed KØLING Vises, hvis der leveres køling. A = aktiv køling. Følgende betjeningsoplysninger vises muligvis også: Meddelelse RUM START EVU STOP INTET VARMEBEHOV VARMEPUMPE START --XX VARMEPUMPE+TIL- SKUD START_MIN Betydning Viser den indstillede værdi for RUM. Standardværdi: 20 C. Hvis rumføleren (tilbehør) er installeret, vises den aktuelle temperatur, mens den ønskede indetemperatur vises i parentes. Angiver, at der er behov for produktion af varme eller varmt vand, og at varmepumpen starter. Angiver, at ekstrafunktionen EVU er aktiv. Dette betyder, at varmepumpen er deaktiveret, så længe EVU er aktiv. Angiver, at der ikke er behov for produktion af varme eller varmt vand. Angiver, at der er behov for produktion af varme eller varmt vand, og at varmepumpen starter om XX minutter. Angiver, at varmeproduktionen er aktiv med både kompressor og tilskudsvarme. Angiver, at der er behov for produktion af varme og varmt vand, men at en startforsinkelse er aktiv. 12 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

13 Meddelelse TILSKUD KØLING AKTIV KØLING AFRIMNING X(Y) Betydning Angiver, at der er behov for tilskudsvarme. Vises, når der produceres passiv køling. Vises, når der produceres aktiv køling. Vises, når afrimning er aktiv. X viser den aktuelle temperatur. Y viser den ønskede afrimningstemperatur (gælder for DHP-A Opti). 4.4 Hovedmenu Menuen INFORMATION på displayet bruges til at indstille og justere varmpumpefunktionerne, og den åbnes ved at trykke på højre eller venstre knap. Menuen er opbygget på følgende måde: INFORMATION DRIFT VARMEKURVE TEMPERATUR DRIFTSTID AFRIMNING 1 1 Undermenuer 2 Retur 3 Markør 4 Hvis der vises en pil, angiver det, at der findes yderligere undermenuer Brug knapperne + og - til at flytte markøren mellem undermenuerne. Brug højre knap til at vælge en undermenu. Brug venstre knap til at gå tilbage i menuen. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 13

14 5 Indstillinger og justeringer En faguddannet installatør indstiller varmepumpens grundlæggende indstillinger under installationen. De justeringer, der kan foretages af installatøren/brugeren, er beskrevet nedenfor. N Foretag ikke ændringer i styreenhedens indstillinger, uden først at have forstået ændringens konsekvenser. Noter standardindstillingerne. 5.1 Indstilling af driftsindstillingen DRIFT AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND 1. Åbn menuen DRIFT i menuen INFORMATION. Pilen angiver det aktuelle valg. 2. Vælg den nye tilstand vha. knappen + eller Tryk på højre knap én gang for at bekræfte valget. 4. Tryk på venstre knap to gange. Følgende driftsindstillinger kan vælges: Driftsindstilling (OFF) AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND Betydning Varmepumpen er slukket. Denne tilstand bruges til at bekræfte visse alarmer. Varmepumpe og tilskudsvarmer styres automatisk af styresystemet. Styresystemet styres, så det kun er varmepumpeenheden (kompressor), der tillades at være i drift. Med denne driftsindstilling er anti-legionella-funktionen slået fra, da tilskudsvarmeren ikke bruges. Styresystemet tillader kun drift med tilskudsvarmeren. I denne tilstand producerer varmepumpen kun varmt vand. Der ledes ikke varme til varmesystemet. Advarsel Hvis driftsindstillingerne FRA eller VARMT VAND bruges i længere perioder i løbet af vinteren, skal varmesystemet tømmes for vand, da der ellers kan opstå risiko for frostskader. 14 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

15 5.2 Justering af indetemperaturen Indetemperaturen justeres ved at ændre varmepumpens varmekurve. Denne kurve er styresystemets redskab til beregning af den korrekte fremløbstemperatur for vandet i varmesystemet. Varmekurven er en graf, som sammenligner udetemperaturen med fremløbstemperaturen. En koldere udetemperatur medfører, at der leveres vand med højere temperatur til varmesystemet. Varmekurven vælges ved installationen. Den skal dog justeres senere for at opnå en behagelig indetemperatur under alle former for vejrforhold. En korrekt indstillet varmekurve reducerer vedligeholdelse og sparer energi. Varmekurven kan justeres på to måder. Ved hjælp af undermenuen VARMEKURVE eller ved hjælp af værdien RUM. En typisk varmekurve er vist nedenfor. Ved en udetemperatur på 0 C skal fremløbstemperaturen være 40 C. Ved en udetemperatur, der er lavere end 0 C, skal fremløbstemperaturen være varmere end 40 C. Ved udetemperaturer, der er højere end 0 C, skal fremløbstemperaturen være koldere end 40 C. Når værdien KURVE øges, bliver varmekurven stejlere, og når værdien reduceres, bliver den fladere. Dette er den mest energieffektive og omkostningseffektive måde at indstille den rette indetemperatur på. Den bør derfor bruges til de langsigtede temperaturindstillinger Fremløbstemperatur ( C) 2 Maksimal værdi for sætpunkt 3 Udetemperatur ( C) 4 0 C 5 Indstillet værdi (standard 40 C) Følgende parametre kan justeres: Parameter KURVE MIN. MAKS. KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOP Beskrivelse Hvis værdien KURVE øges, bliver varmekurven stejlere. Hvis værdien reduceres, bliver den fladere. Den hæves for at øge fremløbstemperaturen og sænkes for at reducere indetemperaturen. Minimum fremløbstemperatur. Maksimum fremløbstemperatur. Bruges til at justere varmekurven ved en udetemperatur på +5 C. Bruges til at justere varmekurven ved en udetemperatur på 0 C. Bruges til at justere varmekurven ved en udetemperatur på -5 C. Denne funktion stopper centralvarmeproduktion, når udetemperaturen er lig med eller højere end den indstillede værdi for varmestop. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 15

16 N Høje temperaturer i et gulvvarmesystem kan beskadige parketgulve. Juster varmekurven på følgende måde i menuen VARMEKURVE: VARMEKURVE KURVE MIN MAKS. KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOP 40 C 22 C 70 C 0 C 0 C 0 C 17 C 1. Åbn menuen VARMEKURVE i menuen INFORMA- TION. 2. Vælg den påkrævede parameter vha. knappen + eller Åbn parameteren ved at trykke på højre knap én gang. 4. Øg eller reducer værdien med knappen + eller Tryk på venstre knap tre gange. Varmekurven og derved indetemperaturen påvirkes af værdien RUM. Hvis værdien RUM bruges til at påvirke systemets varmekurve, bliver varmekurven ikke stejlere eller fladere, som den gør, når værdien KURVE ændres. I stedet flyttes hele varmekurven med 3 C for hver grad, der ændres i værdien RUM. N Juster værdien RUM for at øge eller reducere indetemperaturen. Værdien RUM kan ændres på følgende måde: 1. Tryk på enten knappen + eller - for at åbne og ændre værdien RUM. 2. Øg eller reducer værdien RUM vha. knappen + eller - for at ændre fremløbstemperaturen. 3. Vent ti sekunder, eller tryk på venstre knap én gang for at forlade menuen. 5.3 Aflæsning af temperaturer TEMPERATUR UDE RUM FREMLØB RETURLØB VARMT VAND INTEGRAL KULDEBÆRER UD 0 C 20 C 38(70) C 34(48) C 52 C C Sætpunktsværdien for fremløbet og maks. værdien for returløbet er vist i parentes. Maks. værdien angiver temperaturen, hvor kompressoren stopper. Værdierne i denne menu kan ikke ændres. De aktuelle temperaturer i systemet er vist her. Temperaturerne registreres og lagres i 100 minutter, så de kan vises grafisk. Hvis RUM viser 20 C, påvirkes varmekurven ikke. Hvis RUM viser en højere eller lavere værdi, indikerer dette, at varmekurven er justeret op eller ned. 16 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

17 5.4 Aflæsning af driftstid DRIFTSTID VARMEPUMPE TILSKUD 1 TILSKUD 2 VARMT VAND 0H 0H 0H 0H VARMEPUMPE viser den samlede driftstid i timer, siden varmepumpen blev installeret. TILSKUD 1 og 2 henviser til tilskudsvarmerens effekttrin på 3 kw og 6 kw. VARMT VAND medtages i den samlede tid for VARMEPUMPE og angiver antallet af timer, som vandproduktionen har kørt siden installationen. 5.5 Manuel afrimning, udedelen Hvis det er nødvendigt at afrime varmepumpen, kan du køre en afrimningsprocedure via styringen: 1. Tryk på enten højre eller venstre knap for at åbne menuen INFORMATION. Markøren står på menupunktet DRIFT. 2. Tryk på minusknappen for at flytte markøren til menupunktet AFRIMNING. 3. Åbn menuen ved at trykke på den højre knap en enkelt gang. 4. Tryk på minusknappen for at flytte markøren til menupunktet MANUEL AFRIMNING. 5. Tryk på højre knap én gang. 6. Tryk på plusknappen for at starte afrimningen. 7. Tryk på højre knap tre gange for at forlade menuen. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 17

18 6 Regelmæssig kontrol 6.1 Driftskontrol ALARM LAVTRYK UDLØST Under normal drift lyser alarmindikatoren kontinuerligt grønt for at vise, at alt er i orden. Når alarmen aktiveres, blinker den grønt samtidigt med, at der vises en tekstmeddelelse i displayet. Kontroller regelmæssigt alarmindikatoren for at sikre, at installationen fungerer korrekt. I tilfælde af en alarm vil varmepumpen, hvis det er muligt, levere varme til huset primært vha. kompressoren og sekundært vha. tilskudsvarmeren. For at indikere, at der er opstået en fejl, stopper varmtvandsproduktionen under en alarm. 6.2 Alarm Hvis der opstår en hændelse, som aktiverer alarmen, angives dette i displayet med teksten ALARM og den relevante alarmmeddelelse. De mulige alarmmeddelelser er: Meddelelse HØJTRYK UD- LØST LAVTRYK UD- LØST FEJL FASEFØLGE Andre alarmmeddelelser Betydning Varmekredsløbet er varmepumpens højtrykskredsløb. Kontroller og ret om nødvendigt kredsløbsniveauet, som beskrevet nedenfor: Nulstil alarmen, som beskrevet nedenfor. Kuldebærerkredsløbet er varmepumpens lavtrykskredsløb. Kontroller kredsløbsniveauet, som beskrevet nedenfor. Kontakt en servicetekniker. Kan vises efter opstart af varmepumpen eller efter arbejde på ledningsnettet f.eks. efter en midlertidig strømafbrydelse. Nulstil alarmen, som beskrevet nedenfor. Sluk om nødvendigt for strømforsyningen i et minut eller to. Nulstil alarmen, som beskrevet nedenfor. Hvis alarmen varer ved, skal du kontakte en servicetekniker. For alarmer, der ikke nulstilles automatisk, er bekræftelse påkrævet. Bekræft alarmen ved at sætte varmepumpen til driftsindstillingen FRA og derefter tilbage til den ønskede driftstilstand. 18 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

19 6.3 Kontroller vandmængden i centralvarmesystemet. Systemtrykket i installationen skal kontrolleres en gang om måneden. Det eksterne manometer skal vise en værdi mellem 1-1,5 bar. Hvis værdien ligger under 0,8 bar, når vandsystemet er koldt, skal vandet fyldes op (gælder for systemer med trykekspansion). Du kan bruge almindeligt vand fra vandhanen, når varmesystemet fyldes op. I visse usædvanlige tilfælde kan den kemiske sammensætning i vandet være så ringe (f.eks. meget hårdt vand), at det ikke er egnet til opfyldning af varmesystemet. Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte din installatør. N Brug ikke tilsætningsstoffer til behandling af vandet i varmesystemet. N En trykekspansionsbeholder er luftfyldt på den ene side af membranen, så den kan absorbere det varme vands udvidelser. Den må under ingen omstændigheder tømmes for luft. 6.4 Kontroller kuldebærermængden i kuldebærerkredsløbet Kuldebærerkredsløbet skal fyldes med den korrekte mængde væske, da der ellers kan opstå driftsudfald. Kuldebæreren skal fyldes op, når kuldebærerniveauet falder så meget, at det ikke længere er synligt i ekspansionsbeholderen Korrekt niveau 2 For lavt niveau I løbet af den første driftsmåned kan mængden af kuldebærer falde en smule, når evt. luftbobler frigives fra kuldebærerkredsløbet. Dette er helt normalt. Væskemængden kan også variere afhængigt af temperaturen på varmekilden. Væskemængden må aldrig falde til et niveau, så det ikke længere er synligt i ekspansionsbeholderen. For DHP-A Opti med kuldebærerkredsløb under tryk skal manometeret på ekspansionsbeholderen vise ca. 1,0 bar. Kontakt altid din installatør, hvis det er nødvendigt at påfylde mere kuldebærer. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 19

20 6.5 Kontrol af sikkerhedsventiler Sikkerhedsventilerne til installationen skal kontrolleres mindst fire gange om året for at forhindre, at kalkaflejringer tilstopper mekanismen. Sikkerhedsventilen på vandbeholderen beskytter beholderen mod overtryk. Den er monteret på indløbsrøret for koldt vand. Hvis sikkerhedsventilen ikke kontrolleres regelmæssigt, er der risiko for, at varmtvandsbeholderen kan tage skade. Det er meget normalt, at sikkerhedsventilen lækker små mængder vand, når varmtvandsbeholderen opvarmes særligt hvis der lige er brugt meget varmt vand. Sikkerhedsventilerne kan kontrolleres ved at dreje hætten en kvart omgang, indtil der løber vand ud af overløbsrøret. Hvis en sikkerhedsventil ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes. Kontakt din installatør. Sikkerhedsventilernes åbningstryk kan ikke justeres. 6.6 I tilfælde af lækage I tilfælde af lækage i varmtvandsrørene mellem varmepumpen og vandhanerne skal afspærringsventilen på indløbsrøret for koldt vand lukkes med det samme. Kontakt derefter din installatør. I tilfælde af lækage i kuldebærerkredsløbet skal varmepumpen slukkes, og din installatør skal kontaktes med det samme. 6.7 Rengøring af filtre til varme- og kuldebærerkredsløb N Varmepumpen skal slukkes på hovedkontakten, inden rengøringen påbegyndes. N Filteret skal rengøres to gange om året efter installationen. Intervallet kan forlænges, hvis det er tydeligt, at rengøring to gange om året ikke er nødvendig. N Hav en klud ved hånden, når filterdækslet åbnes, da der typisk løber en lille mængde vand ud. D C B B C D 1 Afspærringshane 2 Dæksel 3 Filter 4 O-ring A A 20 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

21 Rengør filteret på følgende måde: 1. Sluk for varmepumpen. 2. For at få adgang til filteret til kuldebærerkredsløbet: Fjern isoleringen omkring påfyldningsaggregatet. 3. Drej afspærringshanen (A) til lukket position. 4. Skru dækslet (B) af, og fjern det. 5. Fjern filteret. 6. Skyl filteret (C). 7. Genmonter filteret. 8. Kontroller, at O-ringen (D) på dækslet ikke er beskadiget. 9. Skru dækslet på igen. 10. Drej afspærringshanen til åben position. 11. Ved filteret til kuldebærerkredsløbet: Genmonter isoleringen omkring påfyldningsaggregatet. 12. Start varmepumpen. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 21

22 7 Standardindstilling i styreenheden Den første kolonne i tabellen nedenfor viser parametrene, som kan justeres af brugeren. Den anden kolonne viser fabriksindstillingerne, og den tredje kolonne viser indstillingerne, der foretages af installatøren i forbindelse med installationen af varmepumpen. Parameter Fabriksindstilling Eventuelle kundespecifikke indstillinger RUM 20 C DRIFT AUTO KURVE 40 C MIN. 10 C MAKS. 55 C KURVE 5 0 C KURVE 0 0 C KURVE -5 0 C VARMESTOP 17 C 22 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

23 8 Kontrolliste Sted Niveaujustering Dræn Rørinstallation, varm og kold side Rørtilslutninger i henhold til diagrammet Fleksible slanger Ekspansions- og udluftningsbeholder Filter, varm og kold side Rørisolering Åbne radiatorventiler Lækagetest, varm og kold side Elinstallation Automatsikring Sikring Placering af udeføleren Idriftsættelse Udluftning, varm og kold side Indstillinger i styresystem Manuelle test af komponenter Manuel test af alle driftstilstande Støjkontrol Funktionstest af sikkerhedsventiler Funktionstest af blandeventil Indregulering af varmesystemet Kundeoplysninger Indhold i denne vejledning Sikkerhedsforanstaltninger Styreenhed, funktion Indstillinger og justeringer Regelmæssig kontrol Reference til servicekrav Garanti og forsikring Danfoss Heating Solutions VUGFE201 23

24 9 Installationen er udfør af: Rørinstallation Dato: Virksomhed: Navn: Tlf.- nr.: Elinstallation Dato: Virksomhed: Navn: Tlf.- nr.: Systemindregulering Dato: Virksomhed: Navn: Tlf.- nr.: 24 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

25 Danfoss Heating Solutions VUGFE201 25

26 26 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

27 Danfoss Heating Solutions VUGFE201 27

28 Danfoss Heat Pumps Box ARVIKA Phone Internet: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. VUGFE201 Produced by Danfoss Heating Solutions 2012

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere