Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006"

Transkript

1 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006

2 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium og sammensætning... 2 III. Anbefalinger... 3 IV. Revisors planlægning af revisionen... 5 A. Informationsindsamling... 5 a. Revisionsgrundlaget (overordnede revisionskrav) samt revisionens konkrete formål og afgrænsning...5 b. Den revideredes rammebetingelser...6 c. Forventningerne til revisors arbejde...6 B. Vurdering og fastlæggelse af risiko og væsentlighed... 7 C. Beskrivelse af revisionsopgaven... 8 D. Valg af den konkrete revisionstilgang... 9 E. Revisors resurseanvendelse (krav til kompetencer) og habilitet... 9 F. Tidsmæssig relevans V. Revisors afrapportering af revisionen A. Rapporteringens indhold B. Brugen af erklæringer eller påtegninger VI. Forholdet til nationale og internationale revisionsstandarder VII. Afsluttende bemærkninger Bilag 1. Vurdering af risiko og væsentlighed... 15

3 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS

4 INDLEDNING 1 I. Indledning 1. På mødet i Kontaktudvalget for Offentlig Revision den 10. juni 2004 blev det besluttet at etablere en uformel ERFA-gruppe, som skulle drøfte juridisk-kritisk revision inden for det offentlige område på baggrund af den rapport, som en arbejdsgruppe i Rigsrevisionen i 2003 havde udarbejdet om emnet. Den tiltagende offentlige regulering har medført øgede krav til den politisk valgte ledelses fx ministerens, borgmesterens, rådmandens/udvalgsformandens, regionsrådsformandens indseende med, at dispositioner, som kommer til udtryk i offentlige regnskaber mv., er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. Ledelsen af underliggende institutioner (styrelser, skoler mv.) må nødvendigvis også have fokus på disse forhold. Der er derfor også et øget krav til udførelse af juridisk-kritisk revision inden for det offentlige område, som indebærer, at revisor vurderer og rapporterer om de nævnte forhold. Ved revisors rapportering sikres en yderligere ledelsesmæssig opmærksomhed på overholdelsen af lovgivningen og indgåede aftaler mv. samt borgernes krav på retssikkerhed. Revisor skal som en konsekvens af, at rapporteringen om revisionen af offentlige regnskaber mv. i sidste instans ofte behandles i politiske fora, medinddrage dette i sin vurdering af væsentlighed og risiko vedrørende de undersøgte forhold. I denne rapport er regioner og sammenstillede ord hermed anvendt i stedet for amter og sammenstillede ord hermed.

5 2 II. ERFA-gruppens kommissorium og sammensætning 2. ERFA-gruppen udarbejdede på sit første møde den 29. september 2004 et kommissorium med følgende hovedformål: ERFA-gruppen finder, at den tiltagende retlige regulering nødvendiggør en øget fokus på den juridisk-kritiske revision. ERFA-gruppen har derfor til formål at drøfte juridisk-kritisk revision ud fra et (stort set) fælles retsgrundlag og ud fra medlemmernes erfaringer. På baggrund heraf udarbejder ERFA-gruppen en række anbefalinger til bedste praksis på området, der dækker organisationer helt eller delvist finansieret af offentlige midler. 3. I ERFA-gruppens kommissorium var det endvidere angivet, at der ved udarbejdelsen af anbefalinger til bedste praksis vedrørende juridisk-kritisk revision særligt skulle lægges vægt på følgende opgaver: revisors overvejelser ved planlægningen af denne revision revisors afrapportering af den udførte juridisk-kritiske revision hvordan juridisk-kritisk revision skal ses i forhold til revisionsstandarderne (RS erne) følge arbejdet i INTOSAI s arbejdsgruppe om compliance audit sideløbende med udarbejdelsen af anbefalingerne. 4. ERFA-gruppen har holdt 8 møder. Herudover har ERFA-gruppen afholdt et møde med statsamtmanden for København og et møde med Undervisningsministeriet. Disse møder blev bl.a. holdt for, at ERFA-gruppen i forbindelse med analysen af forventningerne til revisors arbejde, jf. kap. IV.A.c, kunne henvise til praktiske, konkrete erfaringer. Rigsrevisionen har fungeret som sekretariat for ERFA-gruppen. I ERFA-gruppen har deltaget: Ib Ketelsen (Kommunernes Revision) Lynge Skovgaard (FSR) Tommy Jacobsen (Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune) Ole Nielsen (Revisionsaktieselskabet af ) Søren Larsen (Rigsrevisionen) Lene Boisen (Rigsrevisionen) som sekretær.

6 ANBEFALINGER 3 III. Anbefalinger 5. ERFA-gruppens kommissorium lagde op til, at drøftelserne af juridisk-kritisk revision skulle munde ud i en række anbefalinger. Anbefalingerne skulle på enkel og praktisk vis sætte fokus på de særlige juridisk-kritiske elementer og kunne bruges af revisor i forbindelse med henholdsvis planlægningen og afrapporteringen af den almindelige revision. 6. Hvad enten juridisk-kritisk revision tager sit udspring i den finansielle revision, i forvaltningsrevision eller sker i forbindelse med større revisionsundersøgelser, er ERFA-gruppens drøftelser og resultater baseret på følgende definition: På baggrund af det forelagte eller indhentede materiale efterprøver revisor, om foretagne dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen (i vid betydning), er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Efterprøvelsen vedrører en vurdering af, om der er (eller mangler) lovligt grundlag for de foretagne aktiviteter, og om grundlaget i øvrigt er anvendt korrekt. 7. ERFA-gruppens anbefalinger, som er opstillet nedenfor, kan genfindes i rapportens kap. IV og V. ERFA-GRUPPENS ANBEFALINGER Revisors planlægning af juridisk-kritisk revision Revisor bør sikre sig alle nødvendige oplysninger og rapportere til den reviderede/opdragsgiver, hvis indhentelse heraf ikke er mulig. Der må ikke være uoverensstemmelse mellem de enkelte led i revisionsgrundlaget (overordnede revisionskrav), og den reviderede/opdragsgiver skal gøres opmærksom herpå, hvis dette alligevel er tilfældet, så der træffes beslutning om et entydigt grundlag for revisionen. Revisor må i den konkrete revisionssituation altid afgøre, hvor mange lag af nationale og EU-retlige regler der skal afdækkes i forhold til revisionsopgaven. Typen af revision/revisionsopgave afgør, hvilke oplysninger revisor i øvrigt søger. Revisor bør undersøge den revideredes rammebetingelser, fx: om den revideredes formål/opgaver er klart defineret om der for nylig er sket ændringer i formål/aktiviteter om der er ny eller ændret lovgivning på området om den reviderede udøver legal risk management ved at fastsætte interne forretningsgange/kontroller og ledelsesmæssige tilsyn.

7 4 ANBEFALINGER Revisor må sikre sig, at den reviderede/opdragsgiver bliver bekendt med afgrænsningen af revisionen og dermed kan afstemme forventningerne til denne, herunder må revisor gøre det klart, at når tvivlsspørgsmål om lovgivning opstår, kan revisor ikke fastsætte, hvad der er gældende ret på et område. Vurdering af risikoniveauet tillige med vurderingen af væsentlighedsniveauet udgør den samlede vurdering, ud fra hvilken revisor må afgøre, om der skal udføres en mere detaljeret juridisk-kritisk revision med sædvanlig rapportering og nødvendig opfølgning herpå til følge. Revisor skal uanset fastsatte krav til revisionen altid sikre sig, at der bevares en sådan grad af frihed i tilrettelæggelsen af revisionen og i valg af revisionsmetode at revisors uafhængighed og metodefrihed ikke antastes. Revisor skal overveje, om revisor (revisionsorganet) besidder de nødvendige kompetencer/resurser til at udføre revisionen, ligesom revisor skal overveje sin habilitet. Revisors afrapportering af juridisk-kritisk revision Revisors afrapportering skal angive revisionsgrundlag, afgrænsning og revisionstilgangen samt afspejle forståelse for den revideredes retsgrundlag og for de centrale bevillings- og regnskabsretlige og juridiske problemstillinger i øvrigt. De juridiske begreber og argumenter skal anvendes og gengives korrekt, og rapporteringen skal ske i overensstemmelse med begrænsningerne i den juridiskkritiske revision, fx at revisor kun kan opfordre den reviderede til at få afklaret, men ikke selv kan fastlægge, hvad der er gældende ret. Revisor skal ved afrapporteringen have fokus på, at resultaterne af revisionen knytter sig direkte til revisionsbeviserne, at konklusionerne kan henføres til de beskrevne resultater og logisk kan udledes heraf, og at eventuelle anbefalinger fremstår som sådanne og er klare. Erklæringen respektive påtegningen skal fremstå så klar og enkel, at der hos læseren det være sig den reviderede, tilskudsgiver, tilsynsmyndighed, det relevante politiske forum eller borgeren ikke kan opstå tvivl om revisors vurdering af de reviderede forhold.

8 REVISORS PLANLÆGNING AF REVISIONEN 5 IV. Revisors planlægning af revisionen A. Informationsindsamling 8. Revisors planlægning af revisionen sker med udgangspunkt i indsamling af informationer set i lyset af revisionsgrundlaget (overordnede revisionskrav) og den konkrete revisionsopgave samt oplysningerne om den reviderede, herunder dennes opgaver og organisation mv. Det gælder generelt for informationsindsamlingsfasen, at revisor i tilfælde af manglende konkrete oplysninger må tage stilling til, hvordan disse indhentes. Hvis indhentelse af nødvendige oplysninger ikke er mulig, må revisor rapportere herom til sin opdragsgiver. a. Revisionsgrundlaget (overordnede revisionskrav) samt revisionens konkrete formål og afgrænsning 9. Oplysninger, der belyser de overordnede revisionskrav, og som følger af lovgivning, vedtægter, interessentskabskontrakt mv., er uden videre tilgængelige for revisor. De overordnede revisionskrav, som på nogle punkter vil være forskellige fx også fra kommune til kommune kan bestå af flere led. Der er lovgrundlaget (styrelsesloven, rigsrevisorloven, særlovgivning, fx støttelovgivning og herunder regnskabs- og revisionsbekendtgørelser), revisionsinstrukser, revisionsregulativ og/eller revisionskontrakt samt eventuelle aftaler om tillægsydelser. Revisor bør sikre sig, at der ikke er uoverensstemmelse mellem de enkelte led i revisionsgrundlaget og gøre den reviderede/opdragsgiver opmærksom herpå, hvis dette alligevel er tilfældet, så der træffes beslutning om et entydigt grundlag for revisionen. 10. Det konkrete revisionsgrundlag fastlægges indledningsvist som oftest i et aftalebrev/ kommissorium, som afgrænser revisionen, dvs. hvilke forhold er omfattet at revisionen, og hvilke er ikke. Det er i denne fase, at der skabes grobund for en forventningsafstemning i forhold til den reviderede og eventuelt dennes politiske ledelse, jf. pkt Udførelsen af juridisk-kritisk revision er ofte forskellig, alt efter hvilken type revision der er tale om. Det er således vigtigt, at revisionens formål og afgrænsning altid på forhånd bliver klarlagt helt konkret. Ved årsrevisionen vil den juridisk-kritiske revision typisk koncentrere sig om de nære regelsæt, dvs. revisor efterprøver, om bevillingsregler/-forudsætninger, regnskabsregler og disponeringsregler samt interne kompetenceregler er overholdt af den reviderede. Herudover må det vurderes, om foretagne dispositioner i øvrigt savner hjemmel. I forbindelse med en særberetning eller anden større undersøgelse vil omfanget (dybden) af den juridisk-kritiske revision afhængig af undersøgelsestemaerne typisk være større end ved den årlige finansielle revision. Denne type revision vil således ofte betyde indkrævning af mange flere oplysninger end dem, der vedrører den lovgivning og de regelsæt i øvrigt, som den reviderede administrerer. I den konkrete revisionssituation må revisor i øvrigt altid afgøre, hvor mange lag af nationale og EU-retlige regler, der skal afdækkes i forhold til revisionsopgaven, sådan som den er afgrænset på baggrund af revisionens formål.

9 6 REVISORS PLANLÆGNING AF REVISIONEN Således må der også ske efterprøvelse af, om dispositionerne er udtryk for gennemførelse af konkret indgåede aftaler, og om disse er lovlige og/eller i overensstemmelse med sædvanlig praksis, samt om de bevilgende myndigheders formålsangivelse (bevillingsforudsætningerne) kan indeholdes heri. Typen af revision/revisionsopgave afgør således, hvilke oplysninger revisor i øvrigt søger. 12. En central del af den juridisk-kritiske revision vedrører således vurderingen af, om der er disponeret efter gældende regler eller i strid hermed, eller om der i øvrigt er disponeret uden tilstrækkelig hjemmel. Årsagerne til, at der eventuelt ikke er forvaltet i overensstemmelse med gældende regler, vil ofte være, at administrationen har misforstået eller fejlfortolket rækkevidden af en hjemmel eller urigtigt har fundet, at dens dispositioner var i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne. De økonomiske konsekvenser af fejladministration kan være vanskelige at vurdere, men de kan være meget store for såvel de reviderede og eventuelle tilskudsydere som for borgerne. I sidstnævnte tilfælde står borgernes retssikkerhed i hvert fald for de resursesvage borgere på spil, også selv om der altid vil være adgang til rekurs, hvor borgerne kan opnå fornyet bedømmelse af deres sager og opnå den ret, de skulle have haft i første omgang. b. Den revideredes rammebetingelser 13. Den revideredes rammebetingelser sætter den reviderede i fokus. Oplysningerne om rammebetingelserne hentes bl.a. fra den revideredes lovgrundlag, herunder bevillingslove, og i beskrivelsen af bevillingernes forudsætninger, styringsgrundlaget (minister eller folkevalgt organ og eventuelt andre former for styring, fx en bestyrelse for en skole e.l.) og organisationens struktur i øvrigt. Opgavevaretagelsen knytter sig til disse forhold og udføres på baggrund af de tilstedeværende kompetencer (besidder den reviderede den nødvendige viden?) og resurser (er der tilstrækkelige finansielle og menneskelige resurser?). Revisor bør fx undersøge: om den revideredes formål/opgaver er klart defineret om der for nylig er sket ændringer i formål/aktiviteter om der er ny eller ændret lovgivning på området om den reviderede udøver legal risk management ved at fastsætte interne forretningsgange/kontroller og ledelsesmæssige tilsyn. Undersøgelsen af rammebetingelserne skal bruges til revisors efterfølgende vurdering af den revideredes forhold, herunder navnlig fastlæggelse af risiko og væsentlighed i den juridisk-kritiske revision. c. Forventningerne til revisors arbejde 14. Når der er tale om forventningerne til revisors arbejde, tænkes der først og fremmest på den revideredes/opdragsgivers forventninger, men også andre kan have forventninger til revisors arbejde, såsom tilskudsyderne, tilsynsmyndighederne og i visse tilfælde også borgerne. Revisor kan vanskeligt forholde sig til borgernes eventuelle forventninger, men i visse situationer er det væsentligt, at revisor er opmærksom på forventningerne og forholder sig til dem. 15. En væsentlig faktor for revisors planlægning af revisionen er således den revideredes/ opdragsgivers forventninger til revisor. Det er derfor vigtigt, at revisor klart melder ud, hvis det undervejs opdages, at disse forventninger er urealistiske, jf. pkt. 10. Forventningerne kan vedrøre såvel revisionens omfang som resultat. I den forbindelse skal det pointeres, at uanset at revisor undersøger et forhold, medfører det ikke, at der sker en overflytning af ansvaret for dette forhold. Ledelsen af den reviderede enhed er altid ansvarlig for de trufne beslutninger og de konsekvenser af enhver art, som følger af disse. Eventuel forudgående rådgivning fra revisor ændrer ikke på dette.

10 REVISORS PLANLÆGNING AF REVISIONEN 7 Revisor må løbende sikre sig, at den reviderede/opdragsgiver bliver bekendt med afgrænsningen af revisionen, og herunder gøre klart, at når tvivlsspørgsmål om lovgivning opstår, kan revisor ikke fastsætte, hvad der er gældende ret på et område. Der bør i disse tilfælde gives den reviderede rådgivning om at søge afklaret sådanne forhold hos de relevante myndigheder mv., dvs. hos det relevante fagministerium (fx Finansministeriet, Indenrigsog Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet mv.), Konkurrencerådet eller domstolene. I EU-retlige spørgsmål kan tvivlstilfælde afklares hos Europa-Kommissionen og/eller ved undersøgelse af EF-Domstolens afgørelser og afgørelser fra Retten i 1. instans, som ikke er indbragt for EF-Domstolen. 16. Ud over den reviderede kan der, som nævnt i pkt. 14, være en række andre, der har forventninger til revisors arbejde. Det kan fx være et ministerium, som har givet tilskud eller refusion til dækning af udgifter. Det kan for det kommunale og det regionale område være tilsynsmyndighederne, dvs. statsamterne (efter 1. januar 2007 statsforvaltningerne, som også vil være tilsynsmyndigheder for regionerne). I de tilfælde, hvor revisors erklæring er direkte henvendt til fx et ministerium/en tilskudsgiver, må revisor endvidere tage særligt hensyn til de forhold, som er relevante for ministeriet i relation til kontrollen af, at anvendelsen af tilskuddet er sket i overensstemmelse med de betingelser, hvorunder det er ydet. Ministeriet kan for at hjælpe revisor hermed have opstillet en række tjeklister, som revisor skal udfylde. I disse tilfælde må revisor dog have skærpet fokus på, hvordan sådanne lister kan påvirke metodefriheden og dermed også uafhængigheden, jf. også pkt. 23. Tjeklisterne må ikke forveksles med revisors rapportering, da de alene kan betragtes som serviceoplysninger til den udstedende myndighed, fx et ministerium. B. Vurdering og fastlæggelse af risiko og væsentlighed 17. Revisor skal holde sig for øje, at de beslutninger, som revisor tager ved fastlæggelsen af risiko og væsentlighed, får meget stor indflydelse på resten af planlægningens faser. Fokus i den juridisk-kritiske revision kan i givet fald komme til at afvige betydeligt fra den revideredes og andres forventninger til denne revision. Formålet med dette afsnit er bl.a. at søge at gøre begreberne risiko og væsentlighed mere operationelle. Til brug herfor er udarbejdet en række separate elementer, som kan vurderes i forhold til henholdsvis risiko og væsentlighed, jf. bilag Det skal dog bemærkes, at der kan være visse situationer, hvor revisors muligheder for at foretage en selvstændig vurdering af risiko og væsentlighed er fjernet/indskrænket betydeligt. Væsentlighedsniveauet kan således være fastlagt på forhånd i særlovgivningen, fx ved revision af EU-midler, hvor væsentlighedsniveauet i mange tilfælde er endog meget lavt. 19. Risiko i juridisk-kritisk revision vedrører spørgsmålet om, hvor stor sandsynligheden er for overtrædelse/tilsidesættelse af gældende regler eller brud på/misligholdelse af indgåede aftaler og dermed for et fejlbehæftet regnskab. Indikatorerne herpå kan fx være kompliceret eller uklar lovgivning eller anvendelsen af skøn eller tilsvarende forhold for indgåede aftaler. Det samlede risikoniveau må bl.a. vurderes på baggrund af undersøgelsen af de i bilag 1 omtalte 6 niveauer af risikoelementer. Risikoniveauet vil nå et uacceptabelt niveau, såfremt den foreløbige undersøgelse efterlader usikkerhed om: rækkevidden af den reviderede enheds lovgrundlag rækkevidden af øvrige regelsæt eller indgåede aftaler, som den reviderede skal anvende/er forpligtet af hensigtsmæssigheden af den revideredes organisering tilstedeværelsen af nødvendige kompetencer.

11 8 REVISORS PLANLÆGNING AF REVISIONEN Risikoniveauet vil endvidere være uacceptabelt, hvis det konstateres, at: materielle og/eller finansielle bestemmelser er overtrådt indgåede kontrakter er uopfyldte/misligholdte af nogen af parterne i begge disse tilfælde uden at ledelsen er blevet opmærksom herpå og har reageret på en måde, så fremtidige overtrædelser mv. undgås. De forannævnte 6 tilfælde med uacceptabelt risikoniveau kan i høj grad henføres til manglende udøvelse af legal risk management fra ledelsens side, jf. pkt. 13. Ved vurderingen af den politiske risiko kan det være en særskilt risiko, såfremt fx et regionsråd, et byråd eller en bestyrelse i særlig grad er præget af konsensus, navnlig hvis det skyldes et svagt og/eller passivt mindretal. Det samme gør sig gældende, hvis den politiske ledelse udviser manglende opmærksomhed i forhold til den daglige administration. I disse situationer vil der også være risiko for, at der på det administrative og/eller det politiske niveau træffes beslutninger, hvor borgernes krav på retssikkerhed ikke tilgodeses. 20. Ved vurderingen af væsentlighed ved juridisk-kritisk revision tages der hensyn til: antallet af personer/institutioner, der berøres af reglerne eller de indgåede aftaler beløbets størrelse sagens eller informationens karakter den sammenhæng, hvori den indgår. Det har også betydning, hvilken vægt statsrevisorerne eller et regionsråd/byråd tillægger sagen, dvs. den politiske væsentlighed, eller en tilsynsmyndigheds fokus på et område, jf. herom ovenfor under kap. IV.A.c. Forventningerne til revisors arbejde. Vurderingen af væsentlighed må tage sit udgangspunkt i forhold til et på forhånd fastlagt væsentlighedsniveau, jf. bilag 1. De heri omtalte elementer inden for hver af de opstillede 3 kategorier af væsentlighed (1. Forhold, der uden videre anses for væsentlige, 2. Forhold af kvantitativ karakter og 3. Særlige kvalitative forhold) kan således medføre, at væsentlighedsniveauet bliver uacceptabelt højt. I så fald må revisor foretage substansrevision og herunder eventuelt udvide sin stikprøvekontrol mv. vedrørende det eller de pågældende væsentlighedselementer. Vurdering af risikoniveauet tillige med vurderingen af væsentlighedsniveauet udgør den samlede vurdering, ud fra hvilken revisor må afgøre, om der skal udføres en mere detaljeret juridisk-kritisk revision med sædvanlig rapportering og nødvendig opfølgning herpå til følge. C. Beskrivelse af revisionsopgaven 21. Revisor bør ved beskrivelse af den konkrete revisionsopgave have fokus på det forannævnte revisionsgrundlag (overordnede revisionskrav), herunder typen af den forudsatte revision og den konkrete afgrænsning heraf, den revideredes rammebetingelser, forventningerne i øvrigt til revisors arbejde og fastlæggelsen af risiko og væsentlighed. Når revisor har foretaget overvejelser i relation til disse fokusområder, kan der opstilles en samlet beskrivelse af revisionsopgaven. De nævnte forhold skal klart fremgå af beskrivelsen, så der ikke er tvivl om, på hvilken lovmæssig og anden baggrund revisionen er iværksat, ligesom der må ske en tydelig identifikationen af den reviderede og det regnskab eller regnskabsområde, som omfattes af revisionen og den nærmere afgrænsning af denne.

12 REVISORS PLANLÆGNING AF REVISIONEN 9 Herudover skal af beskrivelsen også fremgå valget af den konkrete revisionstilgang (revisionsmetoder), forventet resurseanvendelse (krav til kompetencer) og habilitet samt den tidsmæssige planlægning (tidsmæssig relevans), jf. efterfølgende afsnit D, E og F. Den samlede beskrivelse sikrer tillige en afstemning vedrørende revisionens mulige konklusioner i forhold til forventningerne, bl.a. hos ledelsen af den reviderede enhed, jf. pkt. 9 og 10 om aftalebrev/kommissorium. Såfremt der på dette tidspunkt kan konstateres afvigelser i forhold til det aftalebrev/kommissorium, som blev fastlagt indledningsvist, må der ske justering heraf. 22. Ved mere specielle og/eller større revisionsopgaver kan revisor endvidere have brug for at udføre en forundersøgelse (indledende revision) af det område, der skal revideres, som kan danne grundlag for såvel beskrivelsen af revisionsopgaven som tilgangen til denne. I dette tilfælde må forundersøgelsen adviseres særskilt og kortfattet over for den reviderede, og resultatet heraf skal kort fremhæves i beskrivelsen af revisionsopgaven. D. Valg af den konkrete revisionstilgang 23. Revisors konkrete tilgang vil bl.a. afhænge af opgavedefinitionen, dvs. hvor specifik er revisionsopgaven, og hvor stor er friheden for revisor til selv at skære opgaven til. Revisor kan således i visse tilfælde være bundet af krav fra opdragsgiver/tilskudsyder til et bestemt omfang og type af revision, eventuelt som følge af specifik lovgivning eller på baggrund af en revisionskontrakt, jf. pkt. 9 og 10. Sådanne krav kan dog kun være minimumskrav til revisionen. Støder revisor under revisionen på problematiske forhold, som ligger uden for revisionsopgaven, bør der ske underretning herom til opdragsgiver med henblik på eventuelt at foretage en undersøgelse heraf, enten i forlængelse af den eksisterende revision eller som en efterfølgende selvstændig revision. Revisor skal uanset fastsatte krav til revisionen altid sikre sig, at der bevares en sådan grad af frihed i tilrettelæggelsen af revisionen og i valg af revisionsmetode at revisors uafhængighed og metodefrihed ikke antastes. Revisor skal i den forbindelse ud fra revisionsopgaven/kommissoriet også tage stilling til, hvorvidt det er muligt/formålstjentligt at kombinere den juridisk-kritiske revision med den finansielle revision, forvaltningsrevisionen, eller om den skal foretages som en særskilt større undersøgelse. E. Revisors resurseanvendelse (krav til kompetencer) og habilitet 24. På baggrund af den konkrete revisionsopgave sammenholdt med den tidsmæssige faktor, dvs. eventuelle deadlines mv., må revisor definere, hvilke samlede resurser/kompetencer der er nødvendige for at løfte opgaven. Som udgangspunkt må det antages, at revisor (revisionsorganet) selv besidder de nødvendige kompetencer til at udføre revisionen. I de tilfælde, hvor revisor ikke er i besiddelse af nødvendige specialistkompetencer, kan det være nødvendigt at søge ekstern bistand fra fx et advokatfirma e.l. Dette skal meddeles opdragsgiver, som i givet fald må betale særskilt for sådan ekstraordinær assistance. Ud over afklaring af spørgsmålet om kompetencer er det i øvrigt altid nødvendigt, at revisor overvejer sin habilitet. Dette er en generel overvejelse, som skal gennemføres allerede inden opstarten af revisionen, og som skal gælde for alle revisorer hos revisionsorganet, som er involveret i revisionsprocessen. Revisor bør endvidere sikre sig, at der ikke i lovgrundlaget, fx rigsrevisorloven, lovgivningen om statsautoriserede og registrerede revisorer eller kommunestyrelsesloven/regionsloven, er forhold, som medfører, at revisor ikke har kompetence (hjemmel) til at foretage den anmodede undersøgelse/revision.

13 10 REVISORS PLANLÆGNING AF REVISIONEN F. Tidsmæssig relevans 25. Dette er en faktor, som kan have stor indflydelse på planlægningen. Umiddelbart kan der være tale om 2 ydersituationer med en række mellemliggende situationer. For det første er der de optimale situationer, nemlig hvor den juridisk-kritiske revision uden tidsmæssige problemer kan udføres og afrapporteres efter forud fastlagte (faste) turnusplaner for den samlede revision. For det andet er der de situationer, hvor de juridisk-kritiske revisionsundersøgelser har en sådan hastende karakter, at de ikke kan afvente medtagelse i forbindelse med turnusplaner, men som omhandler forhold, der skal undersøges uden forsinkelse. Dette medfører derfor fastlæggelse af særlige tidsplaner for sådanne revisioner, herunder for rapporteringen. Endelig vil der være situationer, hvor det er muligt at udføre en del af en separat juridiskkritisk revision sammen med revisionen efter en turnusplan, fordi dette kan indpasses tidsog opgavemæssigt, mens eventuelle supplerende eller særlige undersøgelser i tilknytning til den separate revision må udføres særskilt.

14 REVISORS AFRAPPORTERING AF REVISIONEN 11 V. Revisors afrapportering af revisionen A. Rapporteringens indhold 26. I afrapporteringen til den reviderede/opdragsgiver er det vigtigt, at det lovmæssige og/eller andet grundlag for revisionen, den konkrete afgrænsning af revisionen og den anvendte konkrete revisionstilgang anføres, dvs. gentages fra beskrivelsen af revisionsopgaven, jf. pkt. 21. Disse forhold danner sammen med revisionsbeviserne grundlaget for revisors vurdering og den deraf følgende erklæring om eller påtegning på regnskabet. Revisors afrapportering skal afspejle forståelse for den revideredes retsgrundlag og for de centrale bevillings- og regnskabsretlige og juridiske problemstillinger i øvrigt. Det er i den forbindelse vigtigt, at de juridiske begreber og argumenter anvendes og gengives korrekt, samt at rapporteringen sker i overensstemmelse med begrænsningerne i den juridiskkritiske revision, fx at revisor ikke kan fastsætte, hvad der er gældende ret, jf. pkt Da tilsynsmyndighederne, dvs. statsamterne (statsforvaltningerne) og de ministerier, som giver tilskud/refusion, ofte har mange institutioner under deres tilsyn, er de afhængige af en sagkyndig revision af høj kvalitet. Tilsynsmyndighederne har endvidere en berettiget forventning om, at revisor i protokollatet eller beretningen medtager alle relevante og væsentlige konstateringer/bemærkninger. Disse interessenter skal have mulighed for hurtigt at danne sig et overblik over revisors vurdering af den revideredes dispositioner. Derfor er det vigtigt, at revisor formulerer sig klart og tydeligt med en forståelse for de enkelte forholds revisionsmæssige væsentlighed. 28. Endelig kan også andre interessenter, fx borgerne, have en berettiget forventning om at få en vis indsigt i offentlige regnskaber og dermed i den revideredes økonomiske forhold, herunder navnlig på baggrund af revisionens bemærkninger til disse regnskaber. Borgerne skal således kunne stole på oplysningerne i de offentlige regnskaber. Revisor bør endelig være opmærksom på, at offentlige regnskaber også kan have mediernes bevågenhed. 29. Revisor skal ved afrapporteringen have fokus på, at resultaterne af den juridisk-kritiske revision knytter sig direkte til revisionsbeviserne, at konklusionerne kan henføres til de beskrevne resultater og logisk kan udledes heraf, og at eventuelle anbefalinger fremstår som sådanne og er klare. Herved kan den reviderede/opdragsgiver eller andre interessenter umiddelbart anvende revisors afrapportering. Der skal være balance i rapporteringen med fokus på de væsentligste konstateringer/bemærkninger. Endvidere skal der rapporteres loyalt både i forhold til den reviderede og disses interessenter (som regel politiske fora) og i forhold til tilsynsmyndigheder. Dette kan bedst opnås ved, at der inden den endelige rapportering sker en høring hos den reviderede og i visse tilfælde endvidere hos andre (tilskudsydere) afhængigt af lovgrundlaget af beskrivelsen af de faktiske forhold og ofte tillige af de heraf udledte (foreløbige) konklusioner af revisionen. Høringssvarene må da indgå i revisors overvejelser om, hvorvidt fremstillingen af de faktiske forhold skal justeres for at undgå fejl og uklarheder. Derved opnås også, at de revisionsmæssige konklusioner uddrages på et så korrekt og klart grundlag som muligt.

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Intern Revision NOTAT Til: Økonomiforvaltningen Dato 16. september 2013 Fra: Revisionschef Kurt Wagner Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Nærværende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere