Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl DGI-HUSET i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl DGI-HUSET i"

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den kl DGI-HUSET i

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse: Strategi for det nære sundhedvæsen i Aalborg Kommune Orientering fra borgerrådgiver Maria Louise Friis 6 4 Orientering: Status Rehabiliteringscenter Aalborg Godkendelse: Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomirapprt ultimo april Godkendelse: Finansiering af tiltag på Fremtidens Plejehjem 12 7 Godkendelse: Anvendelse af option vedrørende pleje-og overvågning af respiratorbrugere 8 Godkendelse: Antal leverandører i udbudsområdet Svenstrup - Skalborg 16 9 Godkendelse: Events som markering af 100 års jubilæum for centralinstitutionen i Hammer Bakker 10 Godkendelse af høringsmateriale Dagtilbud til dementramtes dagtilbud Øst Eventuelt Orientering fra rådmand og direktør Godkendelse af referat

3 Tid Onsdag 27. maj 2015, kl Sted DGI-HUSET i Nordkraft, Teglgårds Plads 1, Mødelokale 6.1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige deltagere Hans Peter Beck, Niels Thomas Krarup, Lene Krabbe Dahl, Mette Ekstrøm, Jørgen Hein, Christian Korsgaard, Kirsten Algren Jan Nielsen, Bo Pedersen, Alice Aa. Hagemann, Lars Nøhr og Uffe Viegh Jørgensen (referent) Kl fællesmøde med Sundheds- og Kulturudvalget og Socialudvalget. kl frokost. Derefter ordinært udvalgsmøde i mødelokale 6.1.

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt kl Side 1 af 126

5 Punkt 2. Godkendelse: Strategi for det nære sundhedvæsen i Aalborg Kommune Ældre - og Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds og Kultur forvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at forslag til pejlemærker og indsatser i Udkast til strategi for det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune 2020 anvendes som platform for det fremadrettede arbejde, og at forvaltningerne udarbejder handleplaner inklusiv budget for udmøntning. Beslutning: Godkendt kl Side 12 af 426

6 Sagsbeskrivelse Sundhedsvæsnet i Danmark har været under forandring i en årrække. Allerede i 2010 udarbejdede Aalborg Kommune en strategi for, hvordan vi i Aalborg Kommune vil arbejde med at styrke det nære sundhedsvæsen. Strategien fra 2010, KL s strategi for styrkelse af det nære sundhedsvæsen og udmøntningen af de seneste års økonomiaftaler har betydet, at Aalborg Kommune allerede har en lang række indsatser og tilbud, som gør, at Aalborg Kommune er langt, og står godt rustet i forhold til den fortsatte styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Udviklingen i sundhedsvæsenet går stærkt, og nye teknologiske muligheder, nye nationale tiltag og erfaringer nødvendiggør, at strategien fra 2010 revitaliseres. Eksempelvis er der brug for et stærkere fokus på det psykiatriske område og på sammenhængen mellem sundhed og beskæftigelsesområdet. Udfordringsbilledet viser at: Aktiviteten på sygehusene omlægges til færre og korte indlæggelsesforløb og mere ambulant behandling. Flere borgere er i kontakt med behandlingspsykiatrien, hvilket nødvendiggør et styrket samarbejde på tværs af sektorerne og sikring af relevante kommunale tilbud. Flere og mere komplekse opgaver skal løses i regi af det nære sundhedsvæsen. Rekruttering af almen praktiserende læger udenfor Aalborg by er en udfordring. Der bliver flere ældre borgere og et uændret antal primært erhvervsaktive. På den baggrund foreslås, at Aalborg Kommune udvikler det nære sundhedsvæsen indenfor fire pejlemærker: A. Udbygning af tilbud og styrket samarbejde internt i Aalborg Kommune Her foreslås følgende indsatser: 1. Styrkelse af tilbuddene og indsatser for borgere, der har mentale helbredsproblemer lige fra symptomer på stress til tilbud til borgere med psykiske diagnoser. 2. Fælles målsætninger for borgere, der er uden for arbejdsmarkedet eller i fare for at falde ud af arbejdsmarkedet. 3. Oprettelse af sundhedshuse tæt på borgerens bopæl. 4. Strategisk arbejde med kompetenceudvikling og ledelsesinformation. B. Styrket samarbejde mellem almen praksis og Aalborg Kommune Her foreslås følgende indsatser: 5. Udbygge samarbejde med almen praksis omkring sårbare gravide og tidlig opsporing af psykisk sårbare børn. 6. Invitere almen praksis ind i sundhedshuse tæt på borgernes bopæl og undersøge muligheden for fast tilknyttet læge på plejehjem og bosteder. 7. Shared care løsninger med almen praksis fortsat styrkelse af indsatsen før, under og efter en indlæggelse (intermediære pladser akut og oberservationspladser). 8. Styrkelse af praksiskonsulentordningen, således at rådgivning og bistand målrettes de enkelte driftsområder. C. Styrket samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital og Aalborg Kommune Her foreslås følgende indsatser: 9. Oprettelse af et udskrivnings- og visitationscenter (arbejdstitel) tæt på det nye supersygehus i Aalborg Øst. 10. Styrket adgang til specialiseret viden fra sygehuset. D. Borgerinddragelse Her foreslås følgende indsatser: 11. Fortsat udvikling af telemedicinske løsninger. 12. Aktiv støtte til de grupper, som har de største social- og sundhedsproblemer. Ovenstående forslag til indsatser er udarbejdet på baggrund af både interne og eksterne erfaringer, forskning, anbefalinger mv. kl Side 23 af 426

7 Den videre proces Efter politisk godkendelse skal der udarbejdes udmøntningsplaner for det de enkelte temaområder. Udmøntningen vil blive forankret i Styregruppen for det nære sundhedsvæsen, hvor direktørerne fra de tre involverede forvaltninger er repræsenteret. Udmøntningen vil ske løbende frem mod 2020, og vil ske i et samarbejde på tværs af forvaltningerne og med inddragelse af relevante eksterne parter. Nogle af indsatserne hænger sammen med kommende nationale puljer, og nogle vil kræve samarbejde med eksterne parter. Dette vil have indflydelse på prioritering af rækkefølgen for udmøntning. Udvalgene vil blive løbende orienteret om status på udmøntningsarbejdet. kl Side 34 af 426

8 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Udkast til strategi for det nære sundhedsvæsen kl Side 45 af 426

9 Punkt 3. Orientering fra borgerrådgiver Maria Louise Friis Borgerrådgiver Maria Louise Friis deltager fra kl Beslutning: Til orientering. Kirsten Algren var fraværende. kl Side 16 af 126

10 Punkt 4. Orientering: Status Rehabiliteringscenter Aalborg Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at status 2014 for Rehabiliteringscenter Aalborg tages til orientering. Leder Hanne Hostrup deltager i behandlingen af punktet. Beslutning: Til orientering. Kirsten Algren var fraværende. kl Side 17 af 26

11 Sagsbeskrivelse Ældre og Handicapforvaltningen har igennem flere år arbejdet målrettet med forebyggende og rehabiliterende indsatser i ældreplejen, og det udgør samtidig en vigtig brik i Vision 2020, som sætter retningen for det fremtidige arbejde i Ældre- og Handicapforvaltningen. Et af disse rehabiliteringstiltag er Rehabiliteringscenter Aalborg, som startede op i Mou september 2013 med fuld drift i En helt central forudsætning for etableringen af Rehabiliteringscenteret var, at Centret skulle være selvfinansierende. Der blev i den forbindelse fastsat mål, som minimum skulle være opfyldt for, at driften af Centret hang økonomisk sammen herunder et årligt klientindtag på 103 borgere, en gns. opholdstid på 6 uger og et gennemsnitlig reduceret behov for hjemmepleje svarende til 5,1 timer pr uge pr klient. I nedenstående oversigt er måltallene sammenholdt med aktiviteten i Endvidere er der lavet en økonomisk beregning af effekten af rehabiliteringsindsatsen med udgangspunkt i en timepris på hjemmepleje på 350 kr. Udover de kvantitative mål er Rehabiliteringscenter Aalborg i 2015 startet op med at arbejde med målinger på borgerens selvvurderede helbred, som kan indgå i den fremadrettede kvalitative opfølgning af Centrets aktiviteter. Status faktuelle tal: Aktivitet Oprindelige mål før opstart Resultat 2014 Antal afsluttede kursister Besparelse (hjemmehjælpstimer pr. uge pr. kursist) 5,1 7,6 Opholdets gennemsnitlige varighed i uger 6 4 Økonomi baseret på 2014-resultaterne Årligt i timer Årligt i kroner Hjælp før ophold (gennemsnitligt 10,7 t/uge pr. kursist) ,1 mio. Hjælp efter ophold (gennemsnitligt 3,1 t/uge pr. kursist) ,0 mio. Årlig bruttobesparelse ,1 mio. Årlig drift af centret 9,6 mio. Årlig nettobesparelse 7,5 mio. *) *) Nettobesparelsen er excl. den lidt kunstige besparelse, der opnås ved, at kursisten ikke skal have hjemmehjælp under opholdet. Gevinsten på de ca. 7 mio. indgår som en del af den besparelse på hjemmehjælpsområdet, der skal hentes via rehabilitering/træning før pleje. En uddybende beskrivelse af hverdagen på Rehabiliteringscenter Aalborg og 2 kursisters oplevelse af et ophold findes ved at klikke her. Tidsplan: Forvaltningsledelsen: Ældre- og Handicapudvalget: Ældrerådet (orientering): Handicaprådet (orientering): FMU-ÆH: kl Side 28 af 26

12 Punkt 5. Godkendelse: Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomirapprt ultimo april Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo april Beslutning: Godkendt kl Side 19 af 326

13 Sagsfremstilling Vedlagt fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomirapport pr. ultimo april 2014 til godkendelse. Ældre- og Handicapforvaltningens økonomi viser ultimo april en forbrugsprocent på 34,2 og har dermed et samlet merforbrug. Til sammenligning kan nævnes, at forbrugsprocenten var 34,5 på samme tid sidste år. Det lave forbrug i april 2015 skyldes bogføring af indtægter for første kvartal Der er udbetalt særlig feriegodtgørelse i april, hvilket generelt øger forbruget i april. På sektor serviceydelser for ældre er det væsentligste opmærksomhedspunkt serviceområdet hjemmepleje, hvor både Myndighedsafdelingen og Ældre- og Sundhedsafdelingen har merforbrug. På sektor tilbud for mennesker med handicap forventes balance ved årets udgang. Myndighedsøkonomien er under pres og opmærksomhedspunkter i 2015 er håndtering af det overførte underskud i Myndighedsafdelingen, den fortsatte udviklings og omstillingsproces, udviklingen på BPA-området samt en eventuel tilgang af nye førtidspensionister med behov for tilbud på handicapområdet. På sektor myndighedsopgaver og administration giver økonomirapporten ikke anledning til bemærkninger. Tidsplan: FL 19. maj 2015 (eftersendes) Ældre- og Handicapudvalget 27. maj 2015 Bilag: Økonomirapport ultimo april 2014 Aktivitetsrapport ældre Bilag Hjemmeplejens reviderede budgetforudsætninger 2015 ultimo april Sygefraværsrapport Redegørelse fra Ældre- og Sundhed, Frit valg kl Side 210 af af 326

14 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Økonomirapport u. april.pdf Aktivitetsrapport ultimo april 2015 Ældre.pdf Bilag Hjemmepleje reviderede budgetforudsætninger 2015 april.pdf Sygefraværsrapport ultimo april 2015.pdf Redegørelse fra Ældre- og Sundhed, Frit valg..pdf kl Side 311 af af 326

15 Punkt 6. Godkendelse: Finansiering af tiltag på Fremtidens Plejehjem Forvaltningen indstiller til udvalgets godkendelse At nødvendige yderligere ressourcer til Fremtidens Plejehjem finansieres af udisponerede midler i henhold til sagsbeskrivelsen. Beslutning: Godkendt. Tildelte ressourcer går til direkte pleje. kl Side 12 af af 226

16 Sagsbeskrivelse: På udvalgets møde den 13. maj 2015 blev der orienteret om den aktuelle sag på Fremtidens Plejehjem. Under udvalgets drøftelse blev det tilkendegivet, at der skulle stilles de nødvendige ressourcer til rådighed for genetablering af normal drift af fremtidens plejehjem. Forvaltningen har umiddelbart efter udvalgets møde igangsat processen med ansættelse af supplerende personale på Fremtidens Plejehjem. Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående, at Udvalgets udisponerede midler i Buffer på ældreområdet og Udvalgets pulje åbnes til finansiering af de nødvendige tiltag. At puljerne åbnes betyder, at det ikke er muligt at fastsætte et bestemt beløb, men der løbende vurderes, hvad der er nødvendigt for at genetablere normal drift på plejehjemmet. Udvalget vil løbende blive orienteret om sagen. kl Side 213 af af 226

17 Punkt 7. Godkendelse: Anvendelse af option vedrørende pleje-og overvågning af respiratorbrugere Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at optionen for perioden til vedrørende pleje og overvågning af respirator- og kanylebrugere anvendes. Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren var fraværende. kl Side 14 af af 226

18 Sagsbeskrivelse Forvaltningen gennemførte i 2012 udbud vedrørende pleje og overvågning af respirator- og kanylebrugere, som kræver 24 timers overvågningspleje. Adecco vandt udbudet. Der er tale om brugere i eget hjem, der ikke selv magter opgaven med at ansætte og varetage driften af et hjælperteam. Samt brugere, som udover overvågningen pga. af deres respiratoriske problemer også har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Hjælpen bevilges af Ældre- og Handicapforvaltningens Myndighedsafdeling (Visitationsenheden Voksen-Handicap) efter servicelovens 95, stk. 3. Her kan kommunen i særlige tilfælde beslutte, at mere end 20 timers hjælp om ugen, som efter 95, stk. 2 kan udbetales som tilskud til selv at ansætte hjælpere (BPA ordning), fortsat kan gives som naturalhjælp. Det betyder for respirator- og kanylebrugere, at kommunen sørger for, at der bliver ansat hjælperteams. Der er særlige krav til oplæring af hjælperne i respiratorbruger team. Den respiratoriske pleje beskrives af Respirationscenter Vest, mens det er Ældre- og Handicapforvaltningen, der afgør og beskriver brugernes hjælpebehov i øvrigt. Behovene er forskellige fra sag til sag. Regionen Nordjylland afholder udgiften til den respiratoriske hjælp og der aftales udgiftsdeling for de overlappende hjælpetimer. Af kontrakten fremgår, at Ældre- og Handicapforvaltningen senest den 1. juni 2015 er forpligtiget til at meddele Adecco, om Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at gøre brug af optionen. Adecco varetager pt. 4 ordninger. Tidsplan FL Udvalg kl Side 215 af af 226

19 Punkt 8. Godkendelse: Antal leverandører i udbudsområdet Svenstrup - Skalborg Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At det besluttes, hvorvidt stand-in aftalen indgået med hjemmeplejefirmaet Privatplejen i udbudsområdet skal benyttes Beslutning: Sagen er udsat med henblik på indhentning af supplerende oplysninger. Kirsten Algren var fraværende. kl Side 16 af af 226

20 Sagsbeskrivelse I forbindelse med gennemførelsen af udbud af praktisk hjælp og personlig pleje i områderne Aalborg SV og Svenstrup primo 2014, blev der indgået rammeaftale med tre private leverandører. Attendo fik hovedleverancen, mens Kærkommen fik leveranceaftale 2. Den tredje aftale er en såkaldt stand-in aftale med hjemmeplejefirmaet Privatplejen, som giver Aalborg Kommune mulighed for enten at indgå en hovedleveranceaftale eller en leveranceaftale 2 med firmaet, skulle en af de oprindelige kontraktvindere falde fra. Aftalen er indgået således, at det er en ret Aalborg Kommune har, men ikke en pligt Efter Kærkommens konkurs er der nu 2 leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i udbudsområdet: Attendo og Hjemmepleje Aalborg. Hermed overholdes frit valgs reglerne kun lige, idet der her stilles krav om minimum to leverandører at vælge frit imellem. Enkelte borgere i området har efter Kærkommens konkurs endvidere klaget over, at der nu kun er én privat leverandør at vælge imellem. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt der skal gøres brug af den stand-in mulighed, der er på baggrund af den indgåede rammeaftale med Privatplejen. Det skal dog tilføjes, at den leveranceaftale, der kan indgås med Privatplejen, vil skulle indgås på baggrund af det tilbud de indgav i forbindelse med udbuddet. Afregningspriserne i Privatplejens tilbud afviger fra Kærkommens, idet Privatplejens tilbud var 1 procentpoint billigere samlet set over en kontraktperiode på 4 år end Kærkommens tilbud i forhold til priser afgivet til leveranceaftale 2. Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget kl Side 217 af af 226

21 Punkt 9. Godkendelse: Events som markering af 100 års jubilæum for centralinstitutionen i Hammer Bakker Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse At 100 års jubilæet i Hammer Bakker markeres med 4 events fordelt over 2016 At der fra Ældre- og Handicapudvalgets pulje afsættes kroner til afvikling af events i forbindelse med jubilæumsåret Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren var fraværende. H. P. Beck kan ikke godkende indstillingen. H. P. Beck vil gerne være med til at fejre jubilæet, men med den pressede økonomi i i baghovedet, er der ikke brug for at bruge kr. på at holde fest. H. P. Beck mener i højere grad man bør inddrage civilsamfundet og i stedet fokusere på kerneopgaven i Ældre- Handicapforvaltningen. kl Side 18 af af 326

22 Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse At 100 års jubilæet i Hammer Bakker markeres med 4 events fordelt over 2016 At der fra Ældre- og Handicapudvalgets pulje afsættes kroner til afvikling af events i forbindelse med jubilæumsåret Sagsbeskrivelse I 2016 er det 100 år siden, at Centralinstitutionen i Hammer Bakker blev etableret. Der er sket mange revolutioner på handicapområdet i de 100 år, der er gået, og jubilæet er en vigtig anledning til at markere den positive udvikling området har gennemgået. Jubilæet er en god anledning til at markere den nytænkning, som Handicapområdet gennemgår i disse år, hvor fokus retter sig mod rehabilitering/habilitering, samskabelse og velfærdsinnovation. Det planlagte omstillingsarbejde på Handicapområdet skal være i mål i Jubilæet kan derfor også være med til at profilere områdets nye visioner, og måder at møde borgeren på, samt brande Aalborg Kommune som en visionær kommune indenfor handicapområdet. For at sætte positivt fokus på borgere med handicap i Aalborg Kommune anbefaler vi, at der iværksættes en række events for at markere jubilæumsåret. Markering af jubilæumsåret Handicapsekretariatet har på baggrund af et idéoplæg, som er udarbejdet sammen med de frivillige fra Museet i Hammer Bakker, indledt et samarbejde med Aalborg Events om initiativer, der markerer jubilæumsåret. Events der markerer jubilæet kan med fordel integreres i 3-4 allerede planlagte højdepunkter i Aalborg i Fordelene ved det er; at få Aalborg Event hjælp til succesfuld gennemførelse, at blive dækket ind under i forvejen meget store og omkostningstunge markedsføringskampagner, at vores events sker i samskabelse med mange andre aktører, at sikre at vi har et stort og bredt publikum til vores arrangementer og dermed får større synlighed omkring handicapområdet. I samråd med Eventchef Søren Thorst fra Aalborg Events anbefaler vi, at handicapområdet deltager i følgende tiltag i 2016: Aalborgs Bedste (februar/marts 2016) Event der hylder de bedste indenfor sport, kultur og foreningsliv i Aalborg. Der er et gallashow om eftermiddagen, men inden da er der mulighed for at få synlighed i løbet af dagen, hvor der er opvisninger og legeland i Kedelhallen. Vi er velkomne til at deltage med en opvisning, ligesom der er mulighed for at uddele en Handicappris, som hylder et særligt initiativ eller særlig performance inden for sport eller kultur på handicapområdet. Aalborg Regatta ( juni 2016) Foregår fortrinsvis på havnen og vi har mulighed for at deltage med en lille koncert ved aktivitetsområdet ved Elbjørn. Her kan nogle af områdets brugerbands gå på scenen, ligesom Fristedet kan inddrages og optræde med en jubilæumssang. Det er en mulighed for at samarbejde med et populært band, som hjælper med at lave sangen for at få mere branding. I anledning af Aalborg Regatta er der mange både i havnen og det giver mulighed for at deltage i sejladsen med handicapbåde. Aalborg i Rødt ( august 2016) I anledning af Aalborg i Rødt har vi mulighed for at anvende Toldbodplads til at lave marked og udstillinger, f.eks. af kunsthåndværk, effekter fra museet mv., og Aalborg Events tilbyder at sponsorere en scenevogn til koncerter med eksempelvis brugerbands. Omkostninger for opstilling og leje af telte mv. skal forvaltningen selv afholde, Det forventes, at vi bruger de leverandører som Aalborg Event benytter i forvejen. På Toldbodplads er Kaffé Fair også velkomne med en salgsvogn, såfremt hygiejneforholdene er i orden (vand, køl mv.) kl Side 219 af af 326

23 Høstfestival i Hammer Bakker (Sidste torsdag i august) Som en særlig ting i anledning af jubilæet vil Aalborg Events gerne være med til at markedsføre arrangementet på deres sociale medier, og yde et mindre tilskud til koncerten Formålet med at iværksætte tiltag som de ovenstående er at give borgere med handicap stemme på forskellig vis, åbne handicapområdet for omverdenen og dermed udfolde billedet og kendskabet til målgruppen. Dette fremmer rummelighed og inklusion og sætter Aalborg på landkortet, som en progressiv kommune. Aktiviteterne skal både være med, for og om borgere med handicap. Jubilæumsåret som en tværgående samskabende proces Aktiviteter og tiltag, som kan bruges til at markere jubilæumsåret, er af en sådan karakter, at udvikling, arrangement og afholdelse af dem gerne må ske i et samspil mellem kommunens forvaltninger og sammen med handicaporganisationer og frivillige aktører. I samskabelsens ånd samarbejder Handicapsekretariatet allerede med Selskabet for Aalborgs Historie, Stadsarkivet samt den frivillige vidensgruppe på Museet i Hammer Bakker om en Aalborgbog med fokus på de 100 år, der er gået. Der er koblet en forfatter på bogprojektet, Allan Skou Kristensen, som i øjeblikket er i gang med research og skriveprocess. Vi afholder løbende møder i redaktionsgruppen for at sikre bogen er i god gænge. Forventet udgivelse og lancering primo november Økonomi Forvaltningen forventer, at der i forbindelse med ovennævnte events vil være udgifter for ca kroner til eksempelvis teltleje på Toldbodplads, køkkenvogn, transport og tilvirkning af boder. Tidsplan Chefgruppemøde 4. maj 2015 FL 19. maj 2015 ÆHU 27. maj 2015 kl Side 320 af af 326

24 Punkt 10. Godkendelse af høringsmateriale Dagtilbud til dementramtes dagtilbud Øst Ældre og Sundhed indstiller til orientering i Ældre- og Handicapudvalget At dagtilbud til dementramte borgere flyttes fra Storvorde til Mou Beslutning: Godkendt kl Side 121 af af 326

25 Sagsbeskrivelse Flytning af dagstilbud for demensramte fra Storvorde til Mou, samt øgning af kapacitet Havehuset i Storvorde er et af to dagtilbud for demensramte i Øst. Havehuset er etableret i en ældrevenlig bolig i forbindelse med Hassinghave ældreboliger. Videnscenter for Demens ønsker at flytte dagtilbuddet fra Storvorde til lokaler i Aktivitetscentret i Mou. Årsagen hertil er, at den nuværende placering ikke længere vurderes hensigtsmæssigt bl.a. på grund af støjgener, ligesom de begrænsede kvadratmeter giver arbejdsmiljømæssige udfordringer. Endelig tilgodeser de nuværende rammer ikke et ønske om at udvide tilbuddet til flere borgere. Flytningen til lokaler i forbindelse med Aktivitetscentret i Mou giver mulighed for at fordoble kapaciteten fra seks til tolv dementramte borgere dagligt, hvilket vil nedbringe ventelisten til dagtilbud til dementramte betragteligt. Ligeledes vil lokalet i Mou forbedre kvaliteten af tilbuddet, da det bliver muligt at skærme de dementramte, der har det behov, mens der er aktiviteter for andre. Fordoblingen af kapaciteten gør tillige, at sårbarheden mindskes, da der vil være flere medarbejdere tilknyttet. For medarbejderne vil flytningen forbedre arbejdsmiljøet, da de ergonomiske forhold forbedres betydeligt og medarbejderne får mulighed for faglig sparring. Lokaliteten i Mou, med stimulerende omgivelser, giver mulighed for udeliv og samarbejde med Træning og Aktivitetscenter. Det nærliggende plejehjem giver en mulighed for at arbejde med at lette overgangen til plejehjem for den dementramte og vedkommendes pårørende. Aktiviteten Øst har allerede ved hjælp af bedre logistik kunne frigøre et stort rum, der i opbygning ligner et allerede velfungerende dagtilbud til dementramte i Svenstrup. Flytningen giver en øget transport tid på ca. 10 min. for de nuværende dementramte i dagtilbuddet, men det forventes opvejet af det faglige bedre tilbud, der vil bliver mulighed for. Efter endelig beslutning i Ældre- og Handicapudvalget inddrages de berørte borgere og deres pårørende, så flytningen kan foregå så skånsom som muligt, ligesom lejemålet i Storvorde vil blive opsagt. Økonomi: Flytningen vil være udgiftsneutral. Tidsplan: FL Udvalg Høringsgrundlag besluttes Høringsfase (Område Med, Centerråd, Lokalråd samt eventuelt de berørte borgere og pårørende) FL Behandling af høringssvar Udvalg Beslutning De berørte borgere og deres pårørende inddrages til Lejemålet i Storvorde opsiges per med virkning fra kl Side 22 af af 326

26 Det fraflyttede lejemål skal istandsættes og overgår derefter til boligselskabet senest kl Side 323 af af 326

27 Punkt 11. Eventuelt Beslutning: Drøftedes kl Side 124 af af 126

28 Punkt 12. Orientering fra rådmand og direktør Beslutning: Rådmand og direktør orienterede om Fremtidens Plejehjem. Klager ang. Fremtidensplejehjem fremsendes til udvalgsmedlemmerne. Bo Pedersen orienterede om tre partsmidler og Voksenelever. kl Side 125 af af 126

29 Punkt 13. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt kl Side 126 af af 126