Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening"

Transkript

1 Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune. 2. Formål Foreningen, der er tilsluttet FTF, er en partipolitisk neutral organisation, og dens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser. at etablere samarbejde med andre organisationer til fremme af medlemmernes interesser. 3. Optagelse Som medlemmer af foreningen optages de i Frederiksberg Kommune ansatte, samt personer, der er ansat på tilsvarende vilkår i fælleskommunale virksomheder eller i institutioner, hvori Frederiksberg Kommune er interessent eller på anden måde parthaver og for hvem Frederiksberg Kommunalforening har forhandlings- og aftaleretten. Pensionerede fra ovennævnte kan ligeledes optages. Arbejdsløse kan forblive medlem. Stk. 2 Ekstraordinære medlemmer. Som ekstraordinære medlemmer kan optages hidtidige medlemmer, der tidligere var ansat i stillinger nævnt i stk. 1. Stk. 3. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til tillidsposter. Stk. 4. Ekstraordinære medlemmer vil modtage FKFs medlemsblad og kan deltage i foreningens arrangementer. Stk. 5. Ekstraordinære medlemmer vil ikke, når de overgår til FKFs pensionistforening, få stemmeret eller blive valgbare. 4. Frederiksberg Kommunalforenings Garantifond Medlemmer af Frederiksberg Kommunalforening er obligatorisk medlem af Frederiksberg Kommunalforenings Garantifond. Stk. 2. Dette gælder dog ikke medlemmer, der er pensionerede samt ekstraordinære medlemmer. Stk. 3. Overenskomstansatte, for hvem Frederiksberg Kommunalforening i fællesskab med en anden organisation har forhandlingsretten, kan optages som medlem af garantifonden. Tjenestemænd, der er omfattet af en

2 samarbejdsaftale med en anden organisation, er ikke obligatorisk medlem af Frederiksberg Kommunalforenings Garantifond. Stk. 4. Frederiksberg Kommunalforenings Garantifond er en forening med selvstændige vedtægter. Stk. 5. Tvivlsspørgsmål om optagelse og medlemskab af Frederiksberg Kommunalforenings Garantifond afgøres af Frederiksberg Kommunalforenings bestyrelse. 5. Indmeldelse Indmeldelse i foreningen kan ske til enhver tid ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, og medlemskabet er da normalt gyldigt fra den førstkommende måneds begyndelse. Stk. 2. Bestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål om optagelsesadgang og optagelsestidspunkt. Stk. 3. Der udleveres hvert medlem et eksemplar af foreningens og garantifondens vedtægter. 6. Udmeldelse Udmeldelse sker skriftligt med mindst en måneds varsel til en måneds udgang. Stk. 2. Hvis årsagen til udmeldelsen ikke skyldes fratrædelse af stilling under foreningens organisationsområde, kan genoptagelse kun finde sted mod indbetaling af et indskud svarende til 3 måneders kontingent til Kommunalforeningen, samt til Garantifonden for de i 4 nævnte medlemmer. Stk. 3. Når en konflikt er varslet, kan udmeldelse, medmindre denne skyldes fratrædelse af stilling under foreningens organisationsområde, ikke finde sted, så længe konflikten pågår. Såfremt der i henhold til Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforenings Garantifond 4 stk. 2 er fastsat ekstraordinært kontingent, som ikke er endeligt opkrævet ved konfliktens afslutning, forlænges tidspunktet for udmeldelse til sidste forfaldstidspunkt for disse ydelser. 7 Eksklusion Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser, kan ekskluderes. Eksklusionen, der træder i kraft straks, kan kun ske ved en bestyrelsesbeslutning, hvor mere end 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusionen. Eksklusionen kan indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling, der har den endelige afgørelse. 8. Kontingent Kontingentets grundbeløb fastsættes af generalforsamlingen og kan kun ændres, hvis dagsordenen som særligt punkt indeholder forslag herom. Grundbeløbet reguleres i takt med grundløn til assistenter. Fuldt kontingent oprundes til helt kronebeløb. Stk. 2. Medlemmer, der har orlov i.h.t. lovgivningen skal betale kontingent.

3 Stk. 3. Arbejdsløse og elever betaler halvt kontingent af det i stk. 1 fastsatte. Pensionister betaler 28 % af kontingentets grundbeløb i kontingent. Kontingentet oprundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 4. Medlemmer, der aftjener værnepligt eller har orlov uden løn, i henhold til gældende kollektive overenskomst/aftale, fritages for at betale kontingent i værnepligts- eller orlovsperioden. Stk. 5. Et medlem, som i 3 måneder har undladt at betale kontingent, og som ikke inden en måned efter skriftlig varsel har betalt restancen, slettes som medlem og kan kun genoptages mod betaling af kontingentrestancen. Stk. 6. For medlemmer der er omfattet af samarbejdsaftaler med andre organisationer, fastsættes kontingentet indbyrdes mellem samarbejdsaftaleparterne. Stk. 7. Ekstraordinære medlemmer betaler 28 % af kontingentets grundbeløb i kontingent. Kontingentet oprundes til nærmeste hele kronebeløb. 9. Generalforsamling Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen og er enten ordinær eller ekstraordinær. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den sammenkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel enten ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller ved meddelelse i medlemsbladet. Samtidig med indkaldelsen bekendtgøres generalforsamlingens dagsorden, der skal indeholde følgende faste punkter: Valg af dirigent(er). Beretning. Forslag. Fremlæggelse af regnskab og budget. Valg til de i vedtægtens 12 nævnte poster. Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden den 1. februar. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid med mindst 3 hverdages varsel ved cirkulærer i de respektive afdelinger/institutioner eller ved bekendtgørelse i medlemsbladet sammenkaldes efter bestyrelsens eller en generalforsamlingsbeslutning. Endvidere er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde ekstraordinær generalforsamling, når formanden har modtaget motiveret begæring herom fra mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller fra mindst 25 medlemmer, og generalforsamlingen skal i så fald afholdes senest 2-ugers dagen efter begæringens modtagelse. Forslag, der ønskes behandlet af den ekstraordinære generalforsamling, skal vedlægges begæringen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. 10. Dirigent Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal dirigent(er), som ikke må være medlem af bestyrelsen.

4 11. Afstemning Kun tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kan afgive stemme på generalforsamlingen. Stk. 2. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig og hemmelig, såfremt blot ét stemmeberettiget medlem begærer det. Stk. 3. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog 12, 22 og 23. Stk. 4. Der føres referater af alle generalforsamlinger. De(n) pågældende dirigent(er) underskriver referatet. 12. Bestyrelse m.v. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges ved relativt flertal på den ordinære generalforsamling eller en med dette punkt på dagsordenen indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Valgperioden er 2 år. Stk. 3. I år med lige sluttal vælges formanden først. Herefter 2 bestyrelsesmedlemmer. I år med ulige sluttal vælges kassereren først. Herefter 3 bestyrelsesmedlemmer. Opstilling til valg som formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer skal skriftligt tilstilles Frederiksberg Kommunalforening senest 3 uger før generalforsamlingen. Stk. 4. Afstemninger skal i øvrigt være skriftlige og hemmelige. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal en stemmeseddel udfyldes med navnene på mindst 1 højst 2, henholdsvis mindst 1 højst 3 af de foreslåede kandidater. Navnene må ikke være identiske. I tilfælde af stemmelighed skal nyt valg mellem de pågældende kandidater finde sted. Giver omvalget uændret resultat, afgøres valget ved lodtrækning. Stk. 5. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år. Ved valg af suppleanter gælder tilsvarende regler som ved valg af medlemmer til bestyrelsen. Stk. 6. Hvis en ekstraordinær generalforsamling vedtager et forslag om, at den siddende bestyrelse træder tilbage og nyvalg foretages, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en generalforsamling med valg af ny bestyrelse på dagsordenen. Denne generalforsamling skal være afholdt inden 1 måned efter den generalforsamling, som vedtog forslaget. Stk. 7. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år. Stk. 8. Generalforsamlingen kan ikke vælge et medlem til mere end én tillidspost. 13. Tillidsrepræsentanter Til varetagelse af medlemmernes interesser kan der, efter retningslinier fastsat af bestyrelsen, i samråd med repræsentantskabet, vælges tillidsrepræsentanter efter gældende regler i Frederiksberg Kommune.

5 14. Repræsentantskabet. Repræsentantskabets opgave er overfor bestyrelsen at udtale sig om økonomiske og fagpolitiske spørgsmål. Stk. 2. Repræsentanterne kan til behandling af særlige opgaver indgå i udvalg, som nedsættes af bestyrelsen. Stk. 3. Repræsentantskabet består af Frederiksberg Kommunalforenings tillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentantsuppleanter samt kontaktpersoner jfr. stk. 4. Stk. 4. På de institutioner/valgområder, hvor der i medfør af gældende regler ikke har kunnet vælges tillidsrepræsentant, kan der vælges en kontaktperson. Stk. 5. Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes 4 gange årligt. Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse med dagsorden til repræsentanterne. Stk. 6. Ekstraordinære møder indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 5 repræsentanter ønsker dette og skal afholdes senest 4 uger efter at ønsket herom er fremsat. Ekstraordinære møder indkaldes normalt efter samme regler som for ordinære møder jfr. 14. stk. 5. Stk. 7. Der skrives referat af alle repræsentantskabsmøder. Referat fra et møde udsendes til repræsentanterne senest 14 dage efter mødets afholdelse. 15. Konstitution Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand og en vicekasserer, der fungerer i formandens, henholdsvis kassererens forfald. Endvidere vælges en sekretær. Stk. 2. Såfremt formands- eller kassererposten bliver vakant, skal en generalforsamling vælge en ny formand, henholdsvis en ny kasserer inden 1 måned efter vakancen. 16. Bestyrelsens beføjelser Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 2. Bestyrelsen varetager foreningens arbejde i funktionsperioden og er ansvarlig herfor over for generalforsamlingen. Stk. 3. Bestyrelsen udøver forhandlingsretten på medlemmernes vegne, men skal forinden bindende godkendelse af generelle ændringer vedrørende løn-, pensions- eller ansættelsesforhold indkalde repræsentantskabet til orientering og høring. Stillingtagen til de generelle aftalefornyelser sker dog ved urafstemning jfr Bestyrelsesmøde

6 Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden eller mindst 2 af de øvrige medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige dens medlemmer er indkaldt, og mindst 3 medlemmer foruden formanden (eventuelt næstformanden) er mødt. Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens (næstformandens) stemme udslaget. Stk. 3. Der skrives referat af alle bestyrelsesmøder og disse godkendes af bestyrelsen. 18. Urafstemning Urafstemning skal anvendes i forbindelse med stillingtagen til de generelle aftalefornyelser. Medlemmer af FKF, der er elever, pensionister eller ekstraordinære medlemmer, er ikke stemmeberettigede. Urafstemningen ledes af et af bestyrelsen nedsat stemmeudvalg. Stk. 2. Urafstemningen er gyldig og bindende, såfremt 50 % af de stemmeberettigede medlemmer har afgivet stemme. Deltager et lavere antal stemmeberettigede, tilfalder beslutningsretten bestyrelsen. 19. Regnskab Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden (eventuelt næstformanden) og kassereren. Stk. 3. Udover budgettet kan bestyrelsen til ekstraordinære faglige og kollegiale formål disponere over beløb svarende til 10 % af budgettet. Stk. 4. Foreningens midler ud over nødvendig arbejdskapital anbringes og henlægges i pengeinstitutter, fast ejendom, børsnoterede obligationer, der noteres på foreningens navn, samt anvendes til køb af aktier i selskaber, hvis formål det er i kommunalforeningens interesse at støtte. Stk. 5. Bogføringen forestås af kassereren eller en af bestyrelsens valgt regnskabsfører. 20. Revision Årsregnskabet ledsaget af regnskabsbilagene skal af bestyrelsen tilstilles revisorerne inden den 30. januar det følgende år og skal i revideret stand være tilbagesendt bestyrelsen senest 14 dage efter, at revisorerne har modtaget det. Årsregnskabet skal offentliggøres mindst 8 dage før den ordinære general forsamling. Stk. 2. Revisorerne og formanden kan til enhver tid foretage revision af regnskabet og eftersyn af beholdningerne, og revisorerne skal i hvert regnskabsår foretage mindst 2 uanmeldte kasseeftersyn. Notater om sådanne eftersyn forelægges bestyrelsen. 21. Medlemsblad

7 Foreningen udgiver et medlemsblad, og foreningens formand er bladets ansvarshavende redaktør. Stk. 2. Udgivelsen forestås af en af bestyrelsen valgt redaktionssekretær, og bestyrelsen nedsætter et redaktionsudvalg. 22. Opløsning af foreningen Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af foreningens medlemmer, der har stemmeret, stemmer derfor på en i dette øjemed med 14 dages varsel indkaldt generalforsamling. Stk. 2. Hvad der ved opløsningen måtte tilhøre foreningen, anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse. 23. Vedtægtsændring Denne vedtægt kan kun ændres, såfremt ændringsforslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne, der har stemmeret, er mødt. Stk. 2. Hvis et tilstrækkeligt antal ikke er mødt, sættes forslaget alligevel til behandling og afstemning. Såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget med eventuelle ændringer, indkaldes en ny generalforsamling, i modsat fald er forslaget bortfaldet. Stk. 3. Sidstnævnte generalforsamling kan, uanset de fremmødtes antal, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer endeligt vedtage det af den foregående generalforsamling tiltrådte forslag i uændret skikkelse. Ikrafttræden Denne vedtægt er vedtaget den 20. marts 2013 og på ekstraordinær generalforsamling den 9. april 2013.

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere