2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse."

Transkript

1 E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over gården med følgende dagsorden. Dagsorden i henhold til indkaldelsen var følgende: 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år til godkendelse. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. 3) Bestyrelsens forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår til godkendelse. 4) Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt vedkommende afgår. Formand Ole Møller er ikke på valg. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Henriette Bech, Asta Wendt-Larsen og Anne Marie Bowen. 6) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 7) Valg af revisor. 8) Valg af administrator. 9) Behandling af forslag fra bestyrelsen. 10) Behandling af indkomne forslag fra medlemmer. 11) Eventuelt. Indledningsvis bød bestyrelsesformand Ole Møller de tilstedeværende medlemmer velkommen og præsenterede den øvrige tilstedeværende bestyrelse henholdsvis Henriette Bech, Asta Wendt-Larsen og Anne Marie Bowen GF 2011

2 På bestyrelsens vegne foreslog Ole Møller, at advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup Administration A/S, valgtes til dirigent og referent, hvilket de tilstedeværende enstemmigt tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter og tillige beslutningsdygtig i relation til de rejste dagsordensforslag. Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen. Ejerlejl. nr. 1020, 1026, 1031, 1040, 1043, 1044, 1052, 1057, 1081, 1083, 1095, 1101, 2002, 2005, 2007, 2008, 2011, 2017, 2026, 2027, 2033, 2035, 2036, 2038, 2040, 2043, 2051, 2053, 2059, 2060, 2070, 2072, 2074, 2075, 2084, 2090, 2091, 2100, 2101, 2108, 2115, 2118, 2122, 2123, 3002, 3004, 3008, 3010, 3017, 3026, 3031, 3035, 3036, 3038, 3044, 3052, 3053, 3064, 3070, 3072, 3087, 3088, 3100, 3101, 3107 samt restejendommen. Ad 1. Bestyrelsens beretning I tilslutning til den sammen med indkaldelsen udsendte skriftlige beretning fremhævede Ole Møller følgende forhold. Økonomi Det er glædeligt, at foreningen i henhold til drøftelserne på de sidste mange års generalforsamlinger har fået afviklet gælden på de oprindelige fælleslån, så der i henhold til tidligere beslutning nu er yderligere 1,5-1,7 mio kr. mere til rådighed om året. Alligevel er der i 2011 grund til at udvise stor tilbageholdenhed med udgifterne og vurdere om en udgift er tvingende nødvendig eller kan vente til efter Ved årets begyndelse har der været et stort indhug, når en stor del af den konverterede merindtægt fra fælleslånene skulle anvendes til nyt porttelefonanlæg og videoovervågning. Der er herudover betydelige stigninger på dagrenovation og vand. Det har vedrørende videoanlægget været nødvendigt at udbygge dette i større omfang end oprindeligt antaget, hvilket medfører en samlet merudgift på den pågældende projektering på i alt ca. kr I de kommende år skal der også anvendes betydelige midler til udskiftning af radiatorer, der ved en aktuel gennemgang fra ejendomsfunktionærernes side er optalt til ca. i alt 540 stk. Herudover skal der foretages udskiftning af faldstammer og forsyningsledninger samt løbende renovering af vaskerier. Endelig skal naturligvis også anvendes midler til renovering af hovedtrapper og hovedistandsættelse af køkkentrapper GF

3 Nyt porttelefonanlæg og videoovervågning Som følge af det nye porttelefonanlæg er der samtidig udleveret elektroniske nøgler, der skal afløse de oprindelige nøgler. Nøglerne er programmeret, så de bliver personlige og programmeret til en bestemt lejlighed, og når og hvis en beboer fraflytter, vil den blive afkodet, så der opstår større sikkerhed mod uautoriseret adgang til ejendommen. Der kan for de enkelte lejligheder tilkøbes ekstra nøglebrikker. De medlemmer, der fortsat ikke har afhentet deres nøglebrikker, anmodes om at foretage dette snarest belejligt. Endelig skal anlægget over en periode udvides med bagdørene samt kælderindgangsdøre. Alt dette er forberedt, og de fleste kabler er allerede trukket, ligesom den elektroniske boks er forberede til bagdøre, kælderdøre og vaskerier. Ejendommens skal være forsynet med elektroniske nøgler i løbet af 3-4 år, så hele ejendommen vil være beskyttet mod uautoriseret indtrængen. Udgiften til det udestående arbejde anslås til at andrage i alt ca. kr Metrostation Aksel Møllers Have Byggeriet af metrostation Aksel Møller begynder i efteråret Forinden da skal ejendommen registreres, så det er muligt at bevise over for metroselskabet eventuelle skader forårsaget af metrobyggeriet. Vor metrorådgiver Kurt Hansen fra Rambøll anbefaler, at bygningen gennemfotograferes udefra og indefra fra kælder til loft. Rent praktisk vil ejendomsfunktionærerne gennemfotografere ejendommens fællesarealer, herunder kælder, trappeopgange og facader på passende udvalgte steder. Desuden tilbydes alle beboere efter sommerferien at funktionærerne kan fotografere samtlige lejligheder fra et udvalgt sted i lejligheden, således at registreringen bliver ensartet. Alle fotos bliver forsynet med dato og lejlighedsidentifikation. Som en ekstra sikkerhed anbefaler vi i bestyrelsen, at alle beboere kan foretage deres egen supplerende digitale registrering ved gennemfotografere lejligheden vægge, lofter, gulve og altan, herunder murværk på loft og bund. Det er klogt, at alle fotos er dateret elektronisk og foretages umiddelbart forinden metrobyggeriets påbegyndelse. Der gøres særligt opmærksom på, at bestyrelsen og dermed ejerforeningen ikke er ansvarlig for registrering af den enkelte lejlighed. Ud over denne registrering er der opsat lydmåler og et kamera på facaden pegende ned mod metropladsen. Under byggeriet vil alle kunne gå ind på hjemmesiden og se en kurve, der viser støjbelastningen om dagen i ugen samt opdaterede billeder fra metrostationen, hvor man kan se, hvad der foregår nu. Det kan i den forbindelse dokumenteres, at der fra et tilsvarende me GF

4 trobyggeri er indgivet flere klager på baggrund af fornøden dokumentation fra lydmålinger over det arbejde, der udføres af metroselskabet. Port ved nr. 28 Porten er blevet påkørt endnu engang, denne gang så alvorligt, at udskiftning er nødvendig. Den nye port er enfløjet, meget lettere at åbne og lukke samt sikret mod påkørsel. Prisen hertil andrager ca. kr excl. moms. Tilbud på nye gadedøre Bestyrelsen har på baggrund af drøftelser på sidste års generalforsamling indhentet tilbud på, hvad det vil koste at henholdsvis udskifte eller totalrenovere samtlige hovedindgangsdøre. Prisniveauet på udskiftning af døre, der udseendemæssigt fuldstændig ligner de nuværende døre, men som er lavet af aluminium ligesom dørene til gården, ligger mellem kr incl. moms. En totalrenovering af de gamle døre vil formentlig andrage et beløb på kr , men uden garanti for holdbarhed, samt for at dørene forbliver tætte. De fleste håndværkere, vi har været i kontakt med, fraråder gennemførelse af en renovering. Bestyrelsen vil gerne høre medlemmernes tilkendegivelse herom i aften, herunder eventuelt etablering af en prototype. - O - I tilslutning til beretningen blev der særligt forespurgt om bevissikring i relation til billeddokumentation som følge af det kommende metrobyggeri. Ole Møller oplyste, at man følger den fra foreningens tekniske rådgiver Kurt Hansen (Rambøll) anbefalede løsning til indhentelse af fornøden fotodokumentation, hvorfor der ud over det af foreningens ejendomsfunktionærer som anført i beretningen tilbudte løsningsforslag ligeledes vil udsendes en vejledning til de enkelte beboere om evt. at foretage supplerende fotomæssig registrering på nærmere angivne steder i lejligheden. Der blev fra et medlem forespurgt, om der i forbindelse med udskiftning af port fremtidigt kunne anvendes elektroniske nøgler, samt hvorvidt den kunne være lukket konstant. Ole Møller oplyste, at det på grund af pladsforholdene ikke var muligt at gennemføre alternative løsninger, herunder eksempelvis etablering af rulleport, samt at nøglebrikkerne fremtidigt kan anvendes til oplukning af porten. Det vil på baggrund af tidligere erfaring næppe være hensigtsmæssigt at foretage konstant aflukning af porten, men bestyrelsen vil løbende vurdere dette forhold. I relation til eventuel etablering af nye hovedindgangsdøre kunne dirigenten konstatere, at der blandt medlemmerne var overvældende tilslutning til, at bestyrelsen bemyndiges til at få etableret en prototype på et passende sted på ejendommen, der danner baggrund for en eventuel senere beslutning om udskiftning af samtlige resterende døre GF

5 Efter enkeltstående yderligere spørgsmål samt uddybende kommentarer fra bestyrelsens side kunne dirigenten konstatere, at beretningen var taget til efterretning. Ad 2. Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse Advokat Jens Anker Hansen gennemgik herefter den af foreningens revisor udfærdigede årsrapport med behørig dokumentation af de væsentligste enkeltposter i årsregnskabet. Regnskabet udviste et samlet årsunderskud på i alt ca. kr , således at foreningens egenkapital herefter fortsat var negativ med i alt ca. kr Det skal dog bemærkes, at foreningens viceværtlejlighed er optaget til anskaffelsessum og ikke realisationsværdi, hvorfor der allerede på dette punkt foreligger mulighed for udligning af den negative egenkapital. Det bemærkedes herudover, at den på sidste års generalforsamling vedtagne beslutning om udskiftning af porttelefonanlæg og videoovervågning er aktiveret i regnskabet og endelig udgiftsføres i indeværende regnskabsår med den konsekvens, at der også i dette år skal udvises stor tilbageholdenhed med gennemførelse af øvrige udgiftskrævende installationer. Det er fortsat bestyrelsens ambition, at den negative egenkapital skal være endelig udlignet i løbet af 2012/ senest ved regnskabsaflæggelsen i På forespørgsel kunne det oplyses, at foreningens udgifter til teknisk assistance vedrørende metrobyggeriet har beløbet sig til ca. kr , og der kan ligeledes forventes anvendt tilsvarende beløb i de kommende år. Det er bestyrelsens formodning, at de største genevirkninger som følge af metrobyggeriet vil være størst i de to første år. Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer til årsrapporten kunne dirigenten konstatere, at denne var godkendt. Ad 3. Bestyrelsens forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår til godkendelse Advokat Jens Anker Hansen gennemgik herefter det af foreningens bestyrelse i samarbejde med administrationen udfærdigede budget for indeværende regnskabsår udvisende uforandrede fællesudgifter med tillæg af konvertering af ydelsen på tidligere fælleslån, der jo blev endeligt indfriet i løbet af Fællesudgifterne andrager således i alt kr (og ikke som i regnskabet angivet kr ). Det er bestyrelsens ambition at holde fællesudgifterne på et stabilt niveau i de kommende år til gennemførelse af de i beretningen anførte vedligeholdelsesopgaver GF

6 Fællesudgifterne andrager herefter pr. fordelingstal følgende beløb: kr : = kr. 272,26 pr. år eller kr. 68,06 pr. kvartal. Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer blev budgettet enstemmigt godkendt. Ad 4. Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt vedkommende afgår Punktet udgik i konsekvens af, at formanden ikke var på valg. Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg var Henriette Bech, Asta Wendt-Larsen og Anne Marie Bowen, der alle genvalgtes med akklamation. Ad 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen Til suppleanter valgtes henholdsvis Bente Schwartz og Alice Juhl. Bestyrelsen er herefter sammensat således: Formand Ole Møller Aksel Møllers have 14, 7.tv Frederiksberg På valg i 2012 Henriette Bech Aksel Møllers have 30, 4.tv Frederiksberg På valg i 2013 Asta Wendt-Larsen Aksel Møllers Have 9, 2.tv Frederiksberg På valg i 2013 Palle Dønvig Aksel Møllers Have 16, Frederiksberg På valg i 2012 Anne Marie Bowen Godthåbsvej 37, 1.th Frederiksberg På valg i 2013 Suppleanter: 1. suppl. Bente Schwartz Aksel Møllers Have 16, 5.th Frederiksberg På valg i suppl. Alice Juhl Aksel Møllers Have 12, 1.tv Frederiksberg På valg i 2012 Ad 7. Valg af revisor Til revisor genvalgtes revisionsfirmaet AP Revision. Ad 8. Valg af administrator Til administrator genvalgtes med akklamation Qvortrup Administration A/S GF

7 Ad 9. Behandling af forslag fra bestyrelsen Punktet udgik i konsekvens af, at der ikke var indkommet forslag. Ad 10. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer Punktet udgik i konsekvens af, at der ikke var indkommet forslag. Ad 11. Eventuelt -indkaldelse Det blev fra et medlem henstillet til bestyrelsens vurdering at ændre vedtægterne således, at de medlemmer, der måtte ønske det, alternativt kan indkaldes til generalforsamling mv. via . Forslaget er ment som en frivillig ordning, hvorfor medlemmer, der ikke benytter PC og lignende naturligvis fortsat kan opretholde modtagelse som postfremsendelse. Antenneforhold Det blev fra et medlem henstillet, at fællesantennen justeres, idet en række tyske kanaler ikke fungerer hensigtsmæssigt. Cykelkaos Der fra flere medlemmer henstillet til, at der evt. foretages etablering af yderligere cykelplads på ejendommen. Ole Møller oplyste, at foreningen allerede nu disponerer over cykelkælder med over 100 ledige pladser. Såfremt foreningens medlemmer ønsker etablering af nye pladser, skal det således ske på bekostning af andre fællesarealer, hvilket tidligere generalforsamlinger har været tilbageholdende overfor. Det blev fra et medlem foreslået, at man kunne overveje at benytte dele af arealet ved nedgangen til ejendomsfunktionærerne. Bestyrelsen har bedt funktionærerne undersøge, om der er mulighed for at etablere yderligere cykelstativer ud for de nu permanent lukkede kældervinduer. Porttelefonanlæg Det blev fra et medlem henstillet til bestyrelsen at vurdere, hvorvidt det var muligt at få flyttet ringeklokken til den pågældendes lejlighed. Dette er ordnet i indeværende uge. Trappevinduer Det blev til foreningens medlemmer henstillet, at trappeopgangsvinduer i videst muligt omfang aflukkes efter gennemført udluftning. Foreningen har lige afholdt udgifter til reparation af et vindue, der var unødigt påvirket af vindbelastning til i alt kr GF

8 Endelig blev det fra et medlem endnu engang påtalt, at der fortsat ikke må henstilles effekter på fællesarealer, herunder køkkentrapper og hovedtrapper, idet disse skal sikres som flugtveje. Det blev endvidere henstillet, at altaner ikke benyttes til at ryste ting udover, idet skidtet generer og flyver ind på de underliggende altaner. ---oo0oo--- Idet der ikke forelå yderligere punkter til drøftelse, hævede dirigenten generalforsamlingen kl København, den../ København, den../ Som dirigent: Som formand for bestyrelsen: Jens Anker Hansen Advokat Bestyrelsen 5902 GF

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 14. okt. 2008 Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2007, den 27. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Helge Dyregaard bød velkommen.

Læs mere