!"##$%&'$('$%)$*' Martin Lykkegaard Mogensen Gerlev Idrætshøjskole Orlovsperiode: D. 1. august 2010 d. 28. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"##$%&'$('$%)$*' Martin Lykkegaard Mogensen Gerlev Idrætshøjskole Orlovsperiode: D. 1. august 2010 d. 28. februar 2011"

Transkript

1 !"##$%&'$('$%)$*' Martin Lykkegaard Mogensen Gerlev Idrætshøjskole Orlovsperiode: D. 1. august 2010 d. 28. februar 2011 I min orlov har jeg beskæftiget mig med 3 sammenhængende arbejdsopgaver: 1. Uddannelse i konflikthåndtering 2. Bogprojekt 3. Dvd-projekt Herunder vil jeg give en status på de tre arbejdsopgaver. Hvordan den første arbejdsopgave er gennemført, og hvordan jeg er i gang med at færdiggøre de to sidste. Jeg har vedlagt et bilagsmateriale som dokumentation og inspirationsmateriale for mine højskolekollegaer. +,'-.."//0)10'2'3$/4)23&56/.&0%2/7' Jeg har gennemført uddannelsesmodulet Konflikthåndtering som kulturkompetence på Professionshøjskolen UUC i København, september januar. Dette kursus har givet nye idéer til, hvordan mit fag kampsport kan integreres med konflikthåndtering. Det er blevet mere klart for mig, hvordan at krop, konflikter, kamp, anerkendelse, ritualer og respekt hænger sammen, i kraft af at jeg har modtaget undervisning i nogle teorier og modeller om disse sammenhænge. De perspektiver og idéer jeg har fået via uddannelsesmodulet Konflikthåndtering som kulturkompetence vil være oplagte at inddrage i forhold til højskolers politiforberedende forløb og kultur generelt set. Den kraft, der udfoldes i kampe og konflikter, kan omformes til konstruktiv udvikling, stærkere relationer og almendannelse. I min eksamenssynopsis har jeg skrevet om hvordan. Her anvender jeg nogle teorier og modeller, der kan medvirke til at fremme en kultur og en pædagogik rundt om et fag, der kan håndtere konflikter, således at det fremmer såvel demokratisk dannelse som anerkendelsesdannelse. I de to andre arbejdsopgaver har jeg arbejdet med at diskutere (bogprojektet) og eksemplificere (dvd-projektet) konfliktløsning og dannelsestænkning ud fra en række praktiske forslag til kommunikationsøvelser, kampsportslege og kampøvelser. Hensigten er at skabe et håndgribeligt undervisningsmateriale, der er anvendeligt i højskoleverdenen og andre skoleformer. Bilag 1: Fagbeskrivelse for faget Konflikthåndtering som kulturkompetence Bilag 2: Eksamensbevis for faget Konflikthåndtering som kulturkompetence Bilag 3: Eksamenssynopsis for faget Konflikthåndtering som kulturkompetence

2 8,'9$7#%$:03&' Bogens praksisdel er færdigskrevet. Denne del var noget af det første, jeg gik i gang med i min orlov, idet denne del spiller sammen med mit dvd-projekt. Jeg har fået skrevet meget tekst til bogens teoridel, men der er samtidig et godt stykke vej igen med at få teksten til at hænge bedre sammen. Nogle af de mere rammesættende kapitler betragter jeg som meget tæt på færdige, hvorimod andre kapitler på nuværende tidspunkt kræver en del mere arbejde. Meget af min tid har været brugt på at strukturere og opdele indholdet i kapitler. Arbejdsprocessen har været spændende, men samtidig tidskrævende. Jeg håber på at kunne blive færdig med bogprojektet i september og oktober, hvor jeg har undervisningsfri-periode fra Gerlev. Omvendt vil jeg kun udgive en bog, jeg er tilfreds med så det må tage den tid det tager. Bilag 4: Indholdsfortegnelse for praksisdel (Denne er tænkt som et opslagsregister i bogen) Bilag 5: Bogens indholdsfortegnelse ;,'<*.=#%$:03&' Status er, at alt er optaget. Alt speak er indtalt og indsat i filmen. Fire dele af syv er totalt færdigredigeret. De tre resterende dele er grov-redigeret. Pt. er min videomand rejst til Canada. Når han vender hjem til sommer, kan dvd-projektet afsluttes. Det er omvendt ikke noget, der haster, idet dvd en skal udkomme sammen med bogen. De syv dele på dvd en er de samme som i praksisdelen. Bilag 6: Stillbilleder fra dvd en Med indlemmelsen af demokratisk dannelse i højskolelovens formålsbestemmelse fordres nytænkning og refleksion i forhold til skoleformens brug af dette dannelsesbegreb, og jeg håber, at denne rapport og ikke mindst den bog og dvd, der i fremtiden kommer ud af min orlovsperiode, vil inspirere og give praktisk-pædagogiske idéer såvel bredt i skoleformen som mere specifikt på min egen højskole. Endvidere håber jeg på, at mit arbejde giver anledning til, at jeg inddrages som underviser på idrætshøjskolernes fælles sensommerseminar og/eller som foredrags/workshopsholder på andre højskoler. Interesserede højskolelærere er naturligvis velkomne til at kontakte mig på: Gerlev Idrætshøjskole, d.16. februar 2011!

3

4

5 92)"7';A'E31"(0/11F/$#121'4$%'4"70&'C$/4)23&56/.&0%2/7'1$('3?)&?%3$(#0&0/D0'

6 Indledning Jo mere jeg læser om konflikthåndtering, jo mere tydeligt bliver det for mig, at kampsport og konflikthåndtering har væsentlige og interessante fællestræk. Derudover har jeg igennem mange år erfaret sammenhænge mellem kampsport og konflikthåndtering. Disse sammenhænge og fællestræk skal nu udforskes på en professionsrettet måde. Som10-årig blev jeg meldt ind Aalborg judo klub, hvor min første kamp var i vægtklassen under 30 kg. Selvom det er mange år og kilo siden, er min passion for kampsport kun vokset. Igennem de sidste 11 år har kampsport også været en del af min profession. I 1999 blev jeg ansat til at undervise i kampsport (herunder: kampkunst og selvforsvar) på Gerlev Idrætshøjskole. Siden 2006 har jeg arbejdet som ekstern underviser på Syddansk Universitets idrætsuddannelse til at varetage undervisning i kampsport. Det er en stor udfordring at undervise i kampsport som et almendannende højskolefag og som et uddannelsesfag på SDU, der skal balanceres mellem at være en faglig uddannelse og en pædagogisk rettet uddannelse på SDU. PD-modulet konflikthåndtering som kulturkompetence er en del af min forberedelse til disse to fag. Endvidere håber jeg at kunne være med til at uddanne lærere og pædagoger i konkrete redskaber i forhold til, hvordan man på forskellig vis kan rumme kropslige kampe og konflikter på en konstruktiv måde i pædagogiske sammenhænge. Problemfelt Hvordan kan kampsport som idrætsområde i skolen være med til at fremme konflikthåndtering som kulturkompetence? Afgrænsning, præcisering og metode I denne synopsis er mit fokus, at jeg vil belyse sammenhænge mellem kampsport og konflikthåndtering for derved at besvare problemfeltet. Min metode er at opstille teorier og modeller, der er anvendelige i forhold til at arbejde med en kropsfænomenologisk form for konflikthåndtering i kampsport som en del af skoleidrætten. Maurice Merelau-Pontys kropsfænomenologi forsøger at ophæve en af de mest sejlivede dualismer i vestlig filosofi, nemlig den mellem bevidsthed og krop. Denne tilgang stemmer overens med den kropslige form for konflikthåndtering, jeg gerne vil arbejde med, samt de dele af den østlige kampfilosofi jeg vælger at inddrage her i synopsen. 1!

7 Begrebsafklaring og -anvendelse Konflikt: Stammer etymologisk set fra det latinske conflictus, hvilket betyder sammenstød, modsætning en kamp mellem forskellige kræfter. Konfliktforskeren De Bono foreslår i forlængelse deraf en neutral definition: En konflikt er en kollision mellem interesser, vurderinger, handlinger eller indstillinger (De Bono i Lennéer-Axelson & Thylefors, 1998, s.11). Endvidere arbejder jeg ud fra: - at konflikter ikke nødvendigvis er destruktive, men også kan være konstruktive. - at konflikthåndtering også omfatter det forebyggende arbejde. Sport: Kropslig konkurrence efter et internationalt regelsæt, hvor essensen er, at man kan måle hvem, der er mest effektiv - vinderen. Idræt: Det nordiske ord idræt stammer fra gerning, håndværk og anerkendelse (Rønholt & Peitersen, 2010). I vores samfund er der en udbredt enighed om, at kampen i sport kan medføre en form for dannelse, som bl.a. omhandler dyder som mod og mådehold, respekt og anerkendelse af modstanderen (Arnold, 1997, s.7). På den anden side kan man i medierne jævnligt opleve sport, der medfører brutalitet, snyd og eksklusion. Ud fra det perspektiv er det nærliggende at slå fast, at idrætsundervisning i skolen ikke er det samme som sport som underholdnings-industri. Kampsport som idræt i skolen. Ud fra min overbevisning, og erfaringer, kan en hård kamp i kampsport være forenelig med en høj etik, fair-play og gensidig anerkendelse. Det kræver dog pædagogiske og didaktiske refleksioner af kampsport, idræt og sport - samt en etisk sortering af det kampsportsfaglige mulighedsfelt. Kampsport skal som idræt i skolen bidrage til menneskelig og kulturel udvikling ved at gøre idrætten mere kulturel og kulturen mere kropslig. Det handler om, at idræt i skolen skal vedkende sig sin rolle som et bredt almendannede fag og ikke nøjes med at reducere sig selv til sundhedsmæssigt nyttefag. Legitimering af kampen i skolen Professor i pædagogisk filosofi Ove Korsgaard pointerer, at det er en uklog pædagogik at tage afstand fra enhver form for kamp, fordi der i kampens væsen findes et dannelsesmæssigt og demokratisk potentiale. Han argumenterer for, at velmenende reformpædagoger i 70 erne og 80 erne ødelagde vores forståelse af kamp, fordi de dogmatisk og unuanceret betragtede kamp som motiveret af ærgerrighed og egoistiske interesser. Reformpædagogerne forstod ikke kampens potentiale, fordi de undlod at skelne mellem destruktive og livgivende former for kamp. Det fælles udgangspunkt for kamp i kampsport og den ideelle politiske kamp i et 2!

8 demokrati er, at der skal være respekt og en anerkendelse tilstede mellem de kæmpende parter. For at nuancere forståelsen af sammenhængen mellem en kamp i kampsport og en kamp i et demokrati, så er det vigtigt at forstå det fællestræk, at de ikke bygger på konflikt eller konsensus alene, men på en vedvarende spænding mellem konflikt og konsensus. På baggrund af dette forhold argumenterer Korsgaard for, at opdragelse og dannelse må bygge på samme spænding for at være demokratisk (Korsgaard, 2007, s.146). Det at danne til demokrati omfatter det at lære at omgås mennesker, man er uenige med, på en civiliseret måde, hvilket kampene i kampsport rummer et potentiale til at arbejde med på en konkret måde. Synoptisk opstillede teorier Teori: Sag og relation. I forhold til at præcisere, hvordan kampsport som idrætsområde i skolen kan være med til at fremme konflikthåndtering som kulturkompetence, er det frugtbart at skelne mellem sag og relation. I kampsport kan man øve sig i at have en uoverensstemmelse med sin makker. Sagen, man er uenige om, er det ønskelige udfald af kampen. Det bemærkelsesværdige potentiale ved kampsport er, at de to makkere kan erfare at bevare en god relation, selvom de er uenige om sagen. Teori: Krops- og mavefornemmelse for konflikter / Gå Slå Stå. Optakten til en konflikt mærkes først i kroppen. I kampsport kan man øve sig i at lytte til sin krops signaler (Ottesen & Mogensen, 2006). Ligesom man kan øve sig i at vise fred med kroppen, gennem kropssprog og grounding. Vi har lettere ved at være i balance, hvis vi er centrerede, ifølge Østens filosofi. Dér er krop og sjæl ikke adskilte som i Vestens menneskesyn. I den udprægede konfliktsituation som en kamp er, er det særlig vigtigt ikke at blive ophidset, opskræmt, forstyrret, ude af sig selv eller nedtrykt. Den der mister sit centrum, mister kontrollen over sig selv. Det gælder fysisk som psykisk (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1998, s.31). I kampsport kan man øve sig i at stå og bevare balancer. I kampsport lærer man at erkende konflikter, konfrontere dem og møde modstanderen. Når man kæmper, bevarer man kontakten, hvorved man er i stand til at udveksle (Hammerich & Frydenlund, 2009, s. 53). Teori: Kampsportsfilosofien om tori og uke / Alex Honneth. I den østlige kampsportsfilosofi betragtes den angribende part som Tori den som giver og den der bliver angrebet som Uke den som tager. Kampen er på den måde en form for gensidig og fortløbende vejledning, hvor de to makkere bygger hinanden op i fællesskab (Bonde, 1989; 3!

9 Mogensen, 2006). I følge Alex Honneth kan at ingen blive ét selv - for sig selv. For at få anerkendelse, må man vise - og gives mulighed for at vise - hvad man kan: Og det kan kun ske i interaktion og vekselvirkning med andre (Honneth, 2006). Teori: Selvindsigt og konfliktstil. Blakes og Moutons model om konfliktstile kan anvendes i kampsport i skolernes idrætsundervisning til at italesætte vigtigheden af at have omsorg for egne og makkerens interesser på samme tid. Derudover kan man med udgangspunkt i modellen bevidstgøre børn og unge om deres individuelle konfliktstile, hvilket gør det nemmere for dem at arbejde med deres personlige konfliktstil (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1998, s.78). Selvindsigten er et vigtigt element i den konstruktive konflikthåndtering. Modellen viser indirekte at den konkurrerende konfliktstil, hvor eleverne kun har blik for egne interesser, udgør den centrale udfordring for kampsport i skolen. Endvidere anskueliggøre modellen det uholdbare ved en undvigende og en tilpassende konfliktstil i kampsports kamp - og i mange andre af livets udfordringer. Teori: Vind-vind / Kampfællesskab / Galtungs appelsinlund. Selv om kampsport i skolen umiddelbart kan ligne en sportsaktivitet, hvor det kun handler om at vinde, så behøver det ikke være sådan. I ethvert godt kampfællesskab vil man skiftes til at vinde over og tabe til hinanden, uden at udfaldet af kampene er aftalt på forhånd. Denne gensidige udveksling af sejre og nederlag vil på den lange bane skabe et vind-vind kampfællesskab, hvor alle lærer noget. Indenfor konflikt- og fredsforskning har Johan Galtungs på smuk vis illustreret lignende perspektiv med en historie om to drenge, der slås om en appelsin. Løsningsmetoder Vind-tab Tab-vind Kompromis Stilstand Tab-tab Overskridelse Vind-vind To drenge slås om en appelsin (Galtung) Den ene dreng får appelsinen, den anden bliver vred og pønser på hævn. Den anden dreng får appelsinen, den første dreng bliver vred og pønser på hævn. Hver dreng får en halv appelsin, og hver dreng bliver kun delvist tilfreds. Appelsinen bliver smidt væk, og ingen får noget. Drengene presser appelsinen, deler saften, sår kernerne i en ny fælles appelsinlund, og nyder frugterne og lunden i fællesskab fremover. To børn der kæmper en kamp i kampsport Den ene dreng dominerer fuldstændigt og er ligeglad med sin makker. Den anden dreng dominerer fuldstændigt og er ligeglad med sin makker. De aftaler hvem der skal vinde på forhånd - og kæmper reelt ikke og bliver kun delvis tilfredse. De får ikke lov til at kæmpe. De lærer, at man her i livet både vinder og taber. De erkender, at de kan lære af hinanden ved at kæmpe. Model inspireret fra foredrag af Bjørn Nygaard om Kulturmødet på arbejdspladsen interkulturel kompetence som konkurrenceparameter. Professionshøjskolen Metropol d !

10 Konklusion Kampsport kan som idrætsområde i skolen være med til at fremme konflikthåndtering som kulturkompetence, fordi vi i kampsport kan lære:! at omgås mennesker, man er uenige med, på en civiliseret måde. At man går efter bolden og ikke efter manden.! vigtigheden af fokus på grounding og kropslighed i forhold til at håndtere konflikter.! at blive stående og bevare kontakten i konflikter, således at man er i stand til at udveksle.! at kampen kan være en gensidig og fortløbende vejledning, hvor man i fællesskab udvikler hinanden. Begreberne Tori og Uke kan inddrages i den sammenhæng.! selvindsigt om egen konfliktstil.! at vi vinder sammen på den lange bane, hvis vi indgår i et kampfællesskab. Selvom kampsport i skolen først og fremmest er et meget kropsligt fag, så er det vigtigt at huske på, at man som idrætslærer er forpligtet til at italesætte, og lære eleverne at italesætte, hvordan vi/de beskæftiger sig med indholdet i idrætsundervisningen. I denne synopsis har jeg vist, at teorier fra konflikthåndtering er et emancipatorisk potentiale til at åbne for nye sider af kampsport i skolen måske endda idrætsundervisning generelt. Perspektivering Jeg vil argumentere for, at kampsport i skolen kan indeholde et potentiale, der i et større perspektiv kan danne modvægt til den, ud fra min mening, aktuelle og uhensigtsmæssige konkurrenceorientering af skolen. Her tænker jeg især på det voldsomme fokus på individuel optimering i særdeleshed i form af tests og evalueringer. For mig handler konkurrenceevne ikke om enhver er sin egen lykkes smed, men om hvordan vi kæmper sammen. Jeg tror på, at den praktiske erfaring med kampsport i idrætsundervisningen og en italesættelse deraf kan give børn og unge en sociologisk fantasi, der sætter dem i stand til at se sammenhængen mellem deres lille kamp og kampen i det store samfund. Herunder vigtigheden af, at vi behandler hinanden med omsorg og respekt og at vi har brug for hinanden både i og efter vores kampe - uanset om de er kropslige eller verbale. Et endnu mere vidtgående perspektiv for kampsport som et pædagogisk værktøj kunne være at inddrage kampsport som en form for opdragelse til ikke-vold. Dels ved hjælp af de aspekter jeg har nævnt her i konklusionen, men også fordi unge i kampsport vil kunne lære at drage omsorg for hinanden på en legitim maskulin måde og lære at kroppen er sårbar. 5!

11 Bilag 1: Udtryk af indtryk I et forsøg på at komme tæt på børn og unges oplevelse af kampen i kampsport vil jeg her vise to udtryk af indtryk. De er udført af højskoleelever, indenfor fem minutter efter en lektion i kampsport. Jeg håber det giver en praksis-nær oplevelse af hvilke potentialer der kan være i kampsport og konflikthåndtering som idræt i skolen. 6!

12 Litteratur Arnold, P. J. (1998). Sport, ethics and education. London: Cassell. Bonde, H. (1989). Judo - den milde vej (1. udgave, 1. oplag. ed.). Valby: Borgen. Erlendsson, O. K. (2009). Frihed - helt konkret : lille bog om frihed, lighed og broderskab. Kbh.: Books on Demand. Hammerich, E., Frydensberg, K. (2009). Konflikt og kontakt om at forstå og håndtere konflikter (2. udgave ed.). Højbjerg: Hovedland i samarbejde med Center for konfliktløsning. Hangaard Rasmussen, T. (2004). Kroppens filosof : Maurice Merleau-Ponty. Brøndby: Semi-forlaget. Honneth, A. (2006). Kamp om anerkendelse : sociale konflikters moralske grammatik (1. bogklubudgave, 1. oplag. ed.). Kbh.: Gyldendals Bogklubber. Korsgaard, O. (2007). At slå sig sammen. Om kamp som pædagogisk værdi. In K. O. Nielsen, A-M E. (red.) (Ed.), Pædagogiske værdier og politik. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Kotev, S. (2010). Aikido and Conflict Resolution: What's the Connection? Hentet fra www d på Lennéer-Axelson, B., & Thylefors, I. (1998). Om konflikter hjemme og på arbejdet oversat af Ole Thornye. Kbh.: Hans Reitzel. Mogensen, M. L. (2006). Kampens Æstetik Bevægelsens Poetik (s ). København: Museum Tusculanums Forlag. Nygaard, B. (2010). Foredrag. Kulturmødet på arbejdspladsen interkulturel kompetence som konkurrenceparameter på Professionshøjskolen Metropol d Ottesen, J., & Mogensen, L. Konflikthåndtering - håndbog for hverdagens krigere (1. udgave ed.). Kbh.: Aschehoug. Plenge, N. (2007). Hånd om konflikten : fra sammenstød til løsning (1. udgave, 1. oplag. ed.). Kbh.: Børsen. Rivers, F. (1996). The way of the owl: succeeding with integrity in a conflicted world (1st ed.). [San Francisco]: HarperSanFrancisco. Thøgersen, U. (2006). Krop og fænomenologi : en introduktion til Maurice Merleau-Pontys filosofi (1. e-bogudgave, 1. oplag. ed.). Academica,. Wilken, L. (2006). Pierre Bourdieu (1. udgave. ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Winther, J. (2003). Martin Buber. Kbh.: Anis. Zahavi, D. (2003). Fænomenologi (1. udgave. ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 7!

13 92)"7'GA'H/.5$).14$%&07/0)10'4$%'#%"3121.0)'

14

15 92)"7'IA'9$70/1'2/.5$).14$%&07/0)10'

16

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17 Indhold Leder i mit liv... 3 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

42 veje til bedre trivsel

42 veje til bedre trivsel Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel M E T O D E H Å N D B O G Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Nærværende metodehåndbog er en del af kampagnen Attention Mobning, der er et

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere