HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE."

Transkript

1 HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de skrivende og elektroniske mediers interesse for dette emne. DFUs lokalunioner opfordrede DFU til at arbejde med problematikken, og sagen blev rejst i DBUs Dommerudvalg, der på sit møde d besluttede, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en strategi for det præventive og fremadrettede samarbejde for at komme problemet med vold mod fodbolddommere til livs. Arbejdsgruppens kommissorium. 1. At afdække problemets omfang indenfor det seneste år, både hvad angår antallet af tilfælde af vold mod dommere i DBUs og DBUs lokalunioners kampe, og også hvad angår de konkrete tilfældes geografiske placering. 2. At opstille en oversigt over de mange initiativer, der indtil nu er forsøgt fra DBU, DFU og lokalunionerne for at dæmme op for dette problem. 3. At udarbejde en strategi for det præventive holdningsarbejde, der skal udføres i fodboldklubberne med spillere, trænere, ledere og forældre som målgruppe. 4. At udarbejde en strategi for det præventive holdningsarbejde til brug for presse og andre medier. 5. At udarbejde en aftale om en handleplan, der skal indeholde beskrivelse af procedurer i DBUs og DFUs Lokalunioner, når der har været et tilfælde af vold mod en dommer, både hvad angår administrative forholdsregler, oplistning af sanktionsmuligheder samt vejledning til dommeren omkring juridisk og psykologisk opfølgning. 6. Arbejdsgruppen skal have udarbejdet analyse samt forslag til handleplan senest Arbejdsgruppen bestod af flg. personer: Kurt Bagge-Hansen, formand for SBU og formand for DBUs Dommerudvalg Anoir Hassouni, formand for Grønne Stjerne Finn Jensen, JBU Ulrik S. van der Leeden, elitedommer og medlem af SFUs Akutgruppe Jørn West Larsen, næstformand i DFU og medlem af DBUs Uddannelsesudvalg Arbejdsgruppen har holdt 3 arbejdsmøder ultimo 2007 og primo 2008.

2 Arbejdsgruppens vision. Vi har arbejdet ud fra en fælles vision om, at alle fodboldkampe i Danmark skal afvikles ud fra flg. værdier: Det er værdifuldt, at alle parter omkring en fodboldkamp bestræber sig på, at kampen afvikles på en sikker og tryg måde for alle. Det er værdifuldt, at alle fodboldkampe giver en sportslig, fair og sjov oplevelse for alle parter omkring kampen. Det er værdifuldt, at en fair og tryg afvikling af alle fodboldkampe er en del af sportsopdragelsen af forældre og børn. Det er værdifuldt, at en fair og tryg afvikling af alle fodboldkampe er en del af træneres og lederes ansvar og rolle. Kommissorium, pkt. 1: Problemets omfang. Vi har indhentet oversigter over disciplinærsager fra de 6 lokalunioner fra 2007, hvor kampen er blevet afbrudt. Der viser sig et meget forskelligt billede fra lokalunion til lokalunion. Disciplinære sager i 2007 Vold mod dommeren Union Trusler Spytte Puffe/skubbe Forsøg på skalle Sparke Slå I alt Antal kampe afviklet med påsatte dommere på årsbasis SBU KBU FBU JBU BBU LFBU Total

3 Kommissorium pkt. 2: Oversigt over initiativer Vi har opstillet en liste over en lang række aktuelle initiativer, som der i de senere år er taget med henblik på at sætte fokus på en korrekt afvikling af kampene samt tryghed for alle parter. Initiativerne kan opdeles i 3 kategorier: A) Det overordnede præventive holdningsarbejde samt uddannelse B) Det løbende arbejde med konkrete handleplaner C) Procedurer og sanktioner, når det er gået galt. Union A: DBUs Fair Play Udvalg og DBUs Breddedommergruppe KBU/KFD DBUs Dommeruddannelsesgruppe DBUs Dommeruddannelsesgruppe DBU Uddannelse Initiativ Projekt holdningskampagne Folder DVD: Har du en holdning Fælleserklæring Stop vold i fodbold Temakursus: Konflikthåndtering Nyt kursus: Dommer i vanskelige kampe Den strukturerede træneruddannelse fairplaydelen i uddannelsen. B: SBU, JBU, KBU JBU, SBU SBU Alle lokalunioner Alle lokalunioner Københavns Kommune Fairplayobservatører Dommerkontaktperson Humørbarometer Konsulentbesøg i klubber Dommerbesøg i klubber Integration gennem fodbold Indendørsturnering i København SBU Dialogmøder i klubberne anbefalet adfærd i praksis (Projekt Nultolerance). C: SFU SFU`s Akutgruppe JBU Procedure for sagsbehandling ( ) DFU Guide for vold mod dommere. Vejledning til den enkelte dommer og den enkelte

4 dommerklub Kommissorium pkt. 3: Præventivt holdningsarbejde. Vi har på et af vore arbejdsmøder haft mulighed for at se den nye DVD Har du en holdning. Det er gruppens holdning, at DVD en kan indarbejdes i DBUs strukturerede træneruddannelse. Vi er af den opfattelse, at DBUs Fair Play Udvalg og DBUs Breddedommergruppe med dette initiativ på en meget fin måde vil kunne nå ud til den målgruppe, som vi også skulle nå med kommissoriets pkt. 3. Vi vil derfor indarbejde dette initiativ i denne handleplan. Kommissorium pkt. 4: Pressen og andre medier. Vi anbefaler, at denne strategi udarbejdes af DBUs kommunikationsafdeling med afsæt i vort øvrige arbejde. Vi forventer, at DBUs kommunikationsafdeling kan udarbejde en samlet strategi i forhold til både skrevne og elektroniske medier, herunder DBUs lokalunioners blade. Det er meget afgørende, at budskabet når ud til alle spillere og klubber, og det forventes derfor, at det vil være en del af den overordnede strategi, at klubberne anbefales at udarbejde en konkret informationsstrategi. Kommissorium pkt. 5: Udarbejdelse af handleplan. Vort baggrundsmateriale viser, at der hvert år afbrydes mange fodboldkampe. Det er dog ikke hver gang, at afbrydelsen skyldes vold mod dommeren. I mange tilfælde er der tale om afbrydelser som følge af uoverensstemmelser mellem andre parter i og omkring kampen. Det er vigtigt, at der skelnes mellem de 2 dagsordener vold mod dommeren og afbrudte kampe. For lokalunionerne er det et irritationsmoment med de mange afbrudte kampe, og der arbejdes forståeligt nok på at nedbringe antallet af afbrudte kampe. Det vil dog være forkert, at denne dagsorden skal overtrumfe den dagsorden, der går ud på at begrænse vold mod dommeren. Eller med andre ord: Hvis der forekommer vold mod dommeren, skal kampen altid afbrydes uanset at der i lokalunionen er et generelt problem med et stort antal afbrudte kampe. Det er derfor vigtigt. At der er en fælles forståelse af, hvad der kan defineres som vold og trusler mod dommeren, og hvad konsekvensen er.

5 Vi har defineret dette på flg. måde: Det betragtes som vold mod dommeren, hvis dommeren bliver slået, sparket eller spyttet på. I disse tilfælde afbrydes kampen. Det betyder at: Slag mod dommeren omfatter også situationer, hvor der kastes ting mod dommere. I disse tilfælde udvises/bortvises den person, der kaster tingen og kampen fortsætter, hvis dommerne vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed. Hvis der spyttes PÅ dommeren, afbrydes kampen. Hvis der spyttes EFTER dommeren, udvises/bortvises den person, der spytter, og kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed. Hvis dommeren trues, udvises/bortvises den person, der truer, og kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed. I alle tilfælde indberettes sagen til lokalunionen med kopi til dommerklubben. Ved vold mod dommeren følger dommeren DFUs Guide for vold mod dommere Med denne definition som basis, anbefaler arbejdsgruppen flg. handleplaner: DBU: Udveksler information om karantæner mellem de 4 organisationer DBU, DGI, KFUM og DFIF.

6 Vedtager ændring i klagesystemer, således at sager med vold mod dommeren i højere grad kan afgøres af lokalunionen. DBUs lokalunioner (LU): DFU: Anbefaler, at alle fodboldklubbers trænere og ledere gøres bekendt med holdningerne bag fairplay (evt. via kamplederkursus eller gennem DBUs holdningsdvd). Indfører fairplayhilsen før og efter kampen. Fortsat drøftelse af spillerpas i både turnerings- og træningskampe. Indfører krav til klubberne om at have en dommerkontaktperson. Anvender DBUs DVD Har du en holdning. Indskærper overfor klubberne, at træneren og forældrene ikke må råbe i ungdomskampe Indskærper overfor klubberne, at ingen spillere åbenlyst må protestere mod dommeren i et forsøg på at påvirke ham. Bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer gennemfører klubbesøg indenfor 2 uger hos de klubber, som har haft en disciplinærsag på baggrund af trusler og vold. Besøget skal munde ud i konkret handlingsplan for den enkelte klub. Lokalunionen sikrer, at der principielt påsættes rutinerede dommere til klubber, hvor der tidligere har været kampe med problemer. Gennemfører fairplaykampagne. Gennemfører sanktion ved at fratage nogle hold/klubber ret til sort dommer. Gennemfører sanktion mod hold, hvis spillere har udøvet vold mod dommeren (f.eks. strafpoints, tab af mulighed for at vinde rækken, tab af oprykningsmulighed). Gennemfører skærpede sanktioner overfor bortvist træner. Forhøjer bøder og karantæner, således at disse virker præventivt. Anerkender positive indsatser, f.eks. via Humørbarometer, smileys på hjemmesider, fairplaykonkurrencer, Fair Match day (KBU) o.s.v Lokalunionerne opfordres til at arbejde med ideen om observatører til problemkampe.

7 Giver vejledning til dommere, der har været udsat for tort, svie og/eller smerte. Vejledningen omfatter forsikringsforhold og arbejdsskadeforhold. Sikrer omtale af denne handleplan i Fodbolddommeren. DFU`s lokalunioner: Arbejder med dommerens holdning til at dømme den vanskelige kamp. Indskærper overfor dommerne, at Fair Play-hilsen er obligatorisk. Indskærper overfor dommerne, at indberetninger SKAL indsendes. Etablerer en kollegial coaching uden formel udfyldelse af skema. Anbefaler alle dommere, at de gennemfører kursus i konflikthåndtering Sikrer at den enkelte dommer er informeret om procedure i forbindelse med vold mod dommer. Fodboldklubberne: Opfordres til at udarbejde en dommerpolitik (som beskrevet i SBUs folder og i DBUs folder tag godt i mod dommeren ). Tilslutter sig lokalunionens handleplaner på fairplayområdet. Anføreren, trænerne og lederne medvirker til en fair afvikling af kampe samt udlevering af navne på spillere, som er blevet udvist. At enhver klub med repræsentanter fra bestyrelse og trænerstab med passende mellemrum tager initiativ til et møde med en repræsentant fra den lokale dommerklubs bestyrelse, hvor handlingsplan til imødegåelse af vold mod fodbolddommere drøftes.

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben!

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Baggrundsrapport udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund for Dansk Boldspil-Union og Dansk Fodbolddommer-Union Oktober 2001 Indhold Forord Baggrund og kommissorium

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

TRÆNER SIDE 4 DOMMER SIDE 22 LEDELSE SIDE 26

TRÆNER SIDE 4 DOMMER SIDE 22 LEDELSE SIDE 26 TRÆNER SIDE 4 DOMMER SIDE 22 LEDELSE SIDE 26 2011 Indholdsfortegnelse Hold kurser hjemme i din egen klub 3 TRÆNER Børnetrænerkurser 4 Seminarer og inspirations-dage 13 Træneruddannelse 18 DOMMER Dommergrundkurser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere