Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring Værd at vide om forsikring Forsikringsbegreber Oversigt over Nykredits forsikringer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer..."

Transkript

1 Forsikringsguide

2 Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Fra forsikringstilbud til -police Når skaden er sket Anmeld skade Sådan behandler vi dine personlige oplysninger Oplysning om provisioner Foreningen Østifterne Nykredit på internettet Gyldig fra 1. januar 2012 Der tages forbehold for ændringer af vilkår og gebyrer. 2

3 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide Når du tegner en forsikring, kan der være mange spørgsmål at tage stilling til. Denne forsikringsguide kan hjælpe dig med at besvare disse spørgsmål og give dig overblik over de forskellige forsikringstyper og deres betingelser. Bemærk, at Forsikringsguiden omfatter dine privatforsikringer. Har du en landbrugsforsikring til et momsregistreret landbrug, gælder der andre vilkår for fortrydelsesfrister og klageadgange, hvilket vil fremgå af dine forsikringsbetingelser. Du kan også finde nyttig information på nykredit.dk, og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon , hvis du søger råd eller vejledning. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S 3

4 Velkommen hos Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring A/S er et skadeforsikringsselskab og en del af Gjensidige-gruppen. Nykredit Realkredit A/S formidler forsikringsaftaler på vegne af Nykredit Forsikring. Nykredit Forsikring er som alle andre forsikringsselskaber underlagt løbende kontrol af Finanstilsynet, samt underlagt lov om garantifond for skadeselskaber. Aftaler med Nykredit Forsikring indgås på dansk. Betalingsvilkår Når du tegner en forsikring, betaler du altid forud, normalt et år ad gangen. Nogle forsikringer kan du dog vælge at betale halvårligt eller kvartalvis. Du kan betale din forsikring via indbetalingskort eller BS (Betalingsservice). Du skal betale din forsikring senest på sidste rettidige indbetalingsdag. Betaler du ikke din første forsikringspræmie, ophører forsikringen uden yderligere varsel. Ved en eksisterende forsikring sender Nykredit Forsikring dig en påmindelse, hvis du ikke betaler din præmie rettidigt. Reagerer du ikke på denne påmindelse, vil vi opsige din forsikring. Gebyrer Nykredit Forsikring må opkræve gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostninger og serviceydelser. Du kan altid finde de aktuelle gebyrer på nykredit.dk. Priserne er enten faste eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres. Nykredit Forsikring opkræver afgifter og gebyrer på vegne af offentlige myndigheder afhængigt af, hvilken forsikring der er tegnet. Det drejer sig om stempelafgift, miljøbidrag, CRM-gebyr, garantifond og stormflodsafgift mv. Fortrydelsesfrist Du kan altid fortryde købet af en privatforsikring. Nykredit Forsikring har ret til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter den dag, forsikringen trådte i kraft. Præmie, statsafgift og gebyrer for perioden beregnes som en forholdsmæssig andel af prisen for et helt år (365-dage) Fortryder du dit køb af en forsikring, der allerede er trådt i kraft, kan du orientere dig om fortrydelsesretten i din private forsikringspolice. 4

5 Opsigelsesfrister Forsikringen købes for ét år ad gangen. Forsikringen løber fra den dato, du sammen med Nykredit aftaler, at den skal træde i kraft. Denne dato kaldes hovedforfaldsdatoen. Normalt kan forsikringen opsiges med en måneds varsel til denne dato. Privatforsikringer kan opsiges udenfor hovedforfald. Det koster et gebyr og skal ske med en måneds varsel. I forbindelse med anmeldelse af en skade har både du og Nykredit Forsikring mulighed for at opsige forsikringen. Muligheden gælder i indtil én måned efter, at Nykredit Forsikring har betalt erstatning eller afvist skaden. Opsigelsen skal være skriftlig med 14 dages varsel. Nykredit Forsikring har den samme frist til at gennemføre ændringer i forsikringsaftalen som en betingelse for, at den kan fortsætte. Nykredit Forsikring kan med øjeblikkelig virkning opsige brandforsikringen for bygninger, hvis de ikke er forsvarligt brandsikrede eller er forladte. Opsigelse af forsikring i andet selskab Hvis du har en forsikring i et andet selskab, kan Nykredit Forsikring opsige denne på din anmodning. Svamp- og insektskader Hvis det nye forsikringstilbud omfatter svamp- og insektdækning og den gamle forsikring også omfatter denne dækning, vil en eventuel skade normalt blive afgjort af det tidligere forsikringsselskab, hvis skaden konstateres indenfor en vis periode (3 eller 6 måneder) efter, at Nykredit Forsikring har overtaget forsikringen. Se dine forsikringsbetingelser. Gennemgå forsikringstilbuddet Når du modtager et forsikringstilbud, bør du gennemgå tilbuddet for at sikre dig at forsikringen er som ønsket og at forsikringssum, bygningernes areal, dækningsomfang, selvrisiko og tegningsperiode m.m. er korrekte. Er oplysningerne ikke korrekte, kan en eventuel erstatning blive nedsat. Klageadgang Ønsker du at klage over en afgørelse fra Nykredit Forsikring eller vores sagshåndtering og produkter, skal du i første omfang kontakte den afdeling, der har behandlet sagen. Løses uoverensstemmelsen på denne måde, vil det være nemmest og hurtigst for alle parter. Løses uoverensstemmelsen ikke på denne måde, kan du kontakte Nykredit Forsikrings klageansvarlige enhed via (se nykredit.dk) eller pr. brev: Nykredit Forsikring A/S Compliance Den klageansvarlige enhed Otto Mønsteds Plads København V Privatforsikringer Hvis en uoverensstemmelse ikke kan løses, efter henvendelse til den klageansvarlige enhed, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Yderligere information om Ankenævnet for Forsikring fås i forsikringsbetingelserne eller via Ankenævnets hjemmeside. Forsikringsoversigt Én gang om året modtager du en forsikringsoversigt, der viser alle de skadesforsikringer, som enten allerede er trådt i kraft, eller som træder i kraft på et senere tidspunkt. Forsikringsoplysningen På forsikringogpension.dk er det muligt at få hjælp og stille spørgsmål angående forsikring. Derudover sammenligner siden udvalgte private forsikringer og giver overblik over de privattegnede pensioner inkl. ATP. 5

6 Værd at vide om forsikring Forsikringsformer Når du tegner en forsikring, skal du som kunde vælge, hvordan bygningens eller genstandenes værdi skal opgøres efter en skade. Du kan vælge mellem forskellige former for værdier også kaldet forsikringsformer. Den forsikringsform, du vælger, får også betydning for, hvordan skadesudbetalingen bliver opgjort. Ikke alle forsikringer tillader dig at vælge forsikringsform. De specifikke regler vil altid fremgå af forsikringsbetingelserne. Nyværdi er den mest almindelige forsikringsform og betyder, at genstanden eller bygningen erstattes med et beløb, der svarer til nyprisen for køb eller genopførelse af en tilsvarende genstand/ bygning. For genstande kan den maksimale erstatning være fastsat ud fra en forsikringssum, men for bygninger er der ingen sum. Nykredit Forsikring opgør altså, som udgangspunkt erstatningen til nyværdi. Der er dog specifikke bygningsdele og genstande, hvor vi foretager afskrivning i erstatningen ud fra bygningsdelens eller genstandens alder. Dagsværdi uden sum betyder, at der vil være et nedslag i den udbetalte erstatning på baggrund af det beskadigedes alder og slid. Dagsværdi med sum svarer til Dagsværdi uden sum, blot er der angivet en maksimal forsikringssum. Sumforsikring bruges oftest til meget nedslidte og udtjente bygninger, hvor der i skadestilfælde bliver udbetalt en sum penge, og hvor der ikke nødvendigvis bliver genopført en tilsvarende bygning. Førsterisiko bruges til meget dyrt byggeri, hvor skaden opgøres til Nyværdi, men hvor erstatningen maksimalt kan udgøre den angivne forsikringssum. Mulige dobbeltforsikringer Nykredit Forsikring sørger normalt for at opsige den eksisterende forsikring i et andet forsikringsselskab, når der tegnes en ny, tilsvarende forsikring. En genstand eller risiko kan dog være omfattet af flere forsikringer på én gang. Det betyder, at der i så fald skal betales forsikringspræmie for dækning af samme genstand/ risiko flere gange, men at der kun bliver udbetalt erstatning for samme genstand eller risiko én gang. Den eneste undtagelse fra dette er ulykkesforsikringen. Dobbeltforsikring kan bl.a. forekomme i følgende tilfælde: Ulykkesforsikring kan tegnes flere gange. I tilfælde af en dækningsberettiget skade, udbetales der erstatning fra alle de tegnede forsikringer. Konkrete udgifter som eksempelvis behandlingsudgifter dækkes dog kun én gang. Glas- og kummedækning kan være omfattet af både hus-, ejendoms-, erhvervsbygnings- og familie/indboforsikringen. Rejseforsikring dækker indbo, rejsegods og privatansvar under rejse i udlandet. Men det meste er typisk også dækket af familieeller landbrugsforsikringen. Desuden tilbyder de fleste forsikringsselskaber at tegne en rejseforsikring som tillæg til familie- eller landbrugsforsikringen. Dækningen omfatter normalt EU/EØS, men kan udvides til at omfatte hele verden. Rejseforsikringen gælder for rejser uden for Danmarks grænser og omfatter f.eks. erstatningsrejse, sygeledsagelse og hjemtransport. Er en sådan dækning inkluderet i familie- eller landbrugsforsikringen, er det ikke nødvendigt at tegne en selvstændig rejseforsikring. Ofte vil der dog være behov for at tegne en selvstændig afbestillingsforsikring, ligesom der kan være behov for længere rejseperiode. Garantiforsikring tegnes ofte ved køb af radio, tv, hårde hvidevarer mv. og gælder typisk i en periode på 3 5 år. En række af de dækninger, der findes i en sådan forsikring, vil ofte være omfattet af hjem- og landbrugsforsikringen. Redningsforsikring sikrer akut skadeshjælp, hvis uheldet er ude. Flere af redningstjenesterne kan være indeholdt i andre forsikringer. For eksempel dækker hus-, ejendoms- og landbrugsforsikringen afdækning af hustag efter en stormskade, og bilens kaskoforsikring vil typisk dække transport af bil til værksted efter en skade. Underforsikring Underforsikring kan forekomme, hvis det i skadestilfældet viser sig, at de reelle værdier overstiger den forsikringssum, som er valgt. Du bør derfor kontakte os, hvis du erhverver dig nye genstande af væsentlig værdi, så vi kan forhøje din forsikringssum. Der kan være forsikringer som indeholder en underforsikringsgaranti - det vil fremgå af betingelserne. Fordelingsvejledning Det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt en bestemt bygningsdel eller genstand er forsikret under bygningens eller genstandens forsikring. Forsikringsbranchen har derfor lavet en officiel fordeling af alle disse genstande, som fastslår hvilken forsikring, der dækker hvilke genstande. Denne fordeling hedder en fordelingsvejledning og findes hos Forsikring & Pension. Selvrisiko og afskrivning Under de enkelte forsikringer kan der være valgt en selvrisiko, eller selve forsikringsbetingelserne kan have indbygget nogle bestemte selvrisici. En selvrisiko er den egenbetaling, som du selv betaler, før forsikringsselskabet udbetaler erstatning. På en lang række af Nykredit Forsikrings produkter kan du få en lavere præmie ved at vælge en højere selvrisiko og/eller anden form for dækning. Hvis en skadeudbetaling er sket til en anden person eller virksomhed, eksempelvis et autoværksted, sender Nykredit Forsikring dig en opkrævning på selvrisiko og evt. moms, når skaden er afsluttet. 6

7 En afskrivning er også en form for selvrisiko men er normalt ikke et fast beløb. En afskrivning betyder, at når genstanden er over en vis alder, bliver erstatningen sat ned. Dette ses blandt andet for: Cykler IT-udstyr Hårde hvidevarer Briller Rør (vand- og kloakrør) Elskade på visse maskiner. De specifikke afskrivningsregler fremgår alle af forsikringsbetingelserne for de enkelte forsikringsprodukter. Skærpede vilkår for hus- og bygningsforsikringer I tilbud om hus-/bygningsforsikring tager Nykredit Forsikring altid forbehold for eventuelt skærpede vilkår på baggrund af besigtigelsen af ejendommen. Nykredit Forsikring oplyser naturligvis, hvis forsikringen kun kan tegnes med skærpede vilkår. Først når du har accepteret de skærpede vilkår, sørger Nykredit Forsikring for at opsige lignende forsikringer, der må være i andet selskab. Er der tale om en nytegnet forsikring, f.eks. ved køb af hus/ejendom, og er forsikringen allerede trådt i kraft, vil de skærpede vilkår først gælde, når huset/ejendommen er besigtiget, og du har modtaget besked om vilkårene. Indtil da gælder forsikringen uden hensyn til skærpede vilkår. Besigtigelse af ejendommen ved hus- og fritidshusforsikring er som regel unødvendig, hvis der findes en tilstandsrapport for ejendommen, som er under tre år gammel. De forhold der er beskrevet i tilstandsrapporten vil være undtaget på husforsikringen. Helbredsoplysninger Når du tegner ulykkesforsikring i Nykredit Forsikring, skal du ikke afgive helbredsoplysninger. Nykredit Forsikring betaler dog ikke tidligere skader og lidelser, men sker der en forværring i forbindelse med et nyt ulykkestilfælde, vil du være dækket. Begunstigelse under ulykkesforsikring Det er vigtigt at tage stilling til, hvem erstatningen skal udbetales til ved din død. Ved at indsætte en begunstiget dvs. en person der får førsteret til erstatningen sikrer du, at pengene går til en person, du selv har valgt, og at dette sker uden om boet, så eventuelle kreditorer ikke får del i udbetalingen. Ikke mindst når der sker familiemæssige ændringer i livet, f.eks. ved familieforøgelse, giftermål eller skilsmisse, bør du overveje om der er behov for at ændre begunstigelsen. Nykredit Forsikring skal altid have skriftlig besked om ændringen. Nærmeste pårørende Med mindre andet er anført, eller hvis der er tale om krydsdækning (dvs. at begge parter har begunstiget hinanden), udbetales erstatning ved dødsfald til nærmeste pårørende. Følgende personkreds indbefattes under begrebet nærmeste pårørende i den nævnte rækkefølge: Ægtefælle/registreret partner Samlever, hvis man bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller har fået barn sammen, og hvis begunstigelsen er oprettet efter 1. januar 2008* Livsarvinger dvs. børn, børnebørn osv. Arvinger i henhold til testamente Arvinger i henhold til arvelovens regler Navngivet begunstiget Ønsker du, at en eventuel erstatning skal udbetales til en person, der ikke hører under nærmeste pårørende er det muligt i stedet at indsætte en eller flere begunstigede med navns nævnelse. Det kan f.eks. være din fraskilte mand/kone eller forretningspartner. Ingen begunstiget Det er også muligt at indsætte Ingen som begunstiget. Så tilfalder forsikringsdækningen boet, og udbetalingen sker til arvinger i henhold til testamente eller efter arvelovens almindelige regler. Forsikringens udbetaling er i så fald ikke beskyttet mod eventuelle kreditorer. Uigenkaldelig begunstiget En begunstigelse kan gøres uigenkaldelig, hvis du over for den begunstigede afgiver løfte om ikke at tilbagekalde den. Begunstigelsen kan i så fald ikke ændres uden samtykke fra den begunstigede. Indsættes en begunstiget som uigenkaldelig, kan der kun disponeres over forsikringen med den begunstigedes samtykke. Denne form for begunstigelse anvendes meget sjældent. Boafgift Ægtefæller/registrerede partnere er de eneste, der ikke skal betale en afgift af erstatningen til staten. Lovgivning Drift af forsikringsvirksomhed er underlagt to love. Den ene opstiller regler for aftalen (policen), mens den anden opstiller de spilleregler, som forsikringsvirksomheden har. Førstnævnte er Forsikringsaftaleloven (FAL) og den anden er Lov om finansiel virksomhed (LOF). * Samlever: Fra 1. januar 2008 er samlever som udgangspunkt den første i rækken af nærmeste pårørende, hvis man bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller har fået/venter barn sammen. 7

8 Forsikringsbegreber Forsikringsbranchen bruger mange fagudtryk, som kan være svære at forstå. Betydningen af disse ord er oversat i forsikringsbetingelserne, men nedenfor er nogle af begreberne forklaret yderligere: ABB er en forkortelse af Anden Bygningsbeskadigelse, som dækker over følgende skadesårsager: Storm Tilfældig udstrømning af vand Snetryk Tyveri/hærværk Frostsprængning Sky- eller tøbrud Anden skade er et begreb indenfor landbrugsforsikringen, som betyder, at en skade, som sker øjeblikkeligt og uventet, er dækket. Dette indbefatter eksempelvis: Storm Vandskade Snetryk Brud på glas/kumme Nedstyrtning af genstande Tabt genstand Pludselig skade (se næste spalte) Pludselig skade er et begreb indenfor hus-/ejendomsforsikringen. Hermed forstås skade, hvis årsag er udefrakommende, og hvor både årsag og skadevirkning er øjeblikkelig og uventet. Den samlede hændelse (årsag og virkning) skal altså være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Vær opmærksom på den enkelte polices dækningsomfang og at der kan være forskel på Privat- og Landbrugsområdet. Ikke pludselig skade forstås som skade, som sker over et tidsrum. Det er for eksempel vandskade forårsaget ved kondensvand, dryp eller udsivning, revnedannelser på grund af frost, tæring, bygningens sætning, rystelser fra trafik, svindrevner og bevægelser i trækonstruktioner, gener fra dyr som gnaver eller bygger rede og lignende skader. Sådanne skader regnes ikke for pludselige skader. Stormflod defineres i henhold til lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod. Via Stormrådet, der er nedsat af staten, kan der under visse forudsætninger ydes erstatning for skader på fast ejendom og løsøre/indbo efter oversvømmelse opstået som følge af ekstrem høj vandstand. I tilfælde af stormflodsskade skal henvendelse rettes til det forsikringsselskab, hvor bygningsbrandforsikringen er tegnet. Hårdt tag er tag af tegl, cementsten, beton, skifer, eternit, glas, tagpap eller metalplader. Blødt tag er tag af strå, spåner eller lignende. 8

9 Oversigt over Nykredits forsikringer I Nykredit Forsikring er der en bred vifte af forsikringsprodukter til privatkunder. Skemaet nedenfor giver overblik over de forsikringer, Nykredit Forsikring tilbyder. Flere af forsikringerne er kombinationsprodukter, og mange af deldækningerne er derfor inkluderet i flere forsikringer. Det er ikke muligt at tegne deldækninger som enkeltstående forsikringer, da de altid indgår i den enkelte forsikring. Deldækninger kan eksempelvis være retshjælp, restværdi, bedriftsansvar, husejeransvar, huslejetab, cykeldækning og golfdækning. Bygninger Genstande Personer/ansatte Selvstændigt ansvar Privat Husforsikring Hjemforsikring Ulykkesforsikring Landbrugsforsikring Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Kritisk sygdomsforsikring Hundeansvarsforsikring Landbrugsforsikring Bilforsikring Sundhedssikring Bilforsikring Dyreforsikring Tab af erhvervsevneforsikring Øvrig motorforsikring 1828 Hjemforsikring Landbrug 9

10 Fra forsikringstilbud til -police Nykredit Forsikring sender et forsikringstilbud, som du skal acceptere. Herefter er der en række praktiske ting, som skal gøres og tages stilling til. Figuren nedenfor viser de forskellige faser. Besigtigelse af ejendommen Nykredit Forsikring kan vælge at besigtige en ejendom på grund af bygningens konstruktion, alder, en særlig brandfarlig risiko, tyverisikring eller lignende. På baggrund af besigtigelsen fastsætter Nykredit Forsikring risiko og vilkår. Accept af risiko og vilkår Når risiko og vilkår er fastlagt, skal du acceptere dette før forsikringen kan træde i kraft. Opsigelse i andet forsikringsselskab Hvis der er tegnet forsikring i et andet forsikringsselskab, sørger Nykredit Forsikring på din anmodning for, at opsige denne forsikring, så du undgår dobbeltforsikring. Når Nykredit Forsikring har modtaget accepten fra andet selskab, er forsikringen klar til at blive sat i kraft. Policeudstedelse Tilbuddet bliver nu lavet om til en police. Policen er det juridiske dokument inkl. forsikringsbetingelserne. Dette danner grundlaget for den aftale, som er indgået. Opkrævning Du modtager første opkrævning ca. 28 dage før, forsikringen træder i kraft. Opkrævningen sker enten som et fysisk indbetalingskort eller via BS. Opsigelse af forsikring Hvis privatforsikringer opsiges udenfor hovedforfald, overføres evt. overskydende præmie til din NemKonto, med mindre du har fravalgt dette. I så fald udbetales beløbet som check. Læs mere om NemKonto på nykredit.dk/privat Eventuel besigtigelse af ejendommen Accept af risiko og vilkår Private forsikringer kan fortrydes indtil 14 dage efter policeudstedelsen Opsigelse af forsikring i andet forsikringsselskab Policeudstedelse Opkrævning 10

11 Når skaden er sket Hvis der sker en skade, som du mener er dækket af forsikringen, skal Nykredit Forsikring have besked. Når Nykredit Forsikring har modtaget din skadeanmeldelse, er der en række praktiske ting, som skal gøres og tages stilling til. Figuren nedenfor viser processen. Begræns skaden Først og fremmest skal du forsøge at begrænse skaden. Ved akut skade kan du kontakte Politianmeldelse Kriminelle forhold skal du melde til politiet hurtigst muligt. Tyveri skal du kun melde til politiet, hvis det overstiger kr., dog skal du altid anmelde cykeltyverier. Anmeld skaden til Nykredit Forsikring Skaden skal anmeldes så hurtigt som muligt til Nykredit Forsikring via nykredit.dk eller telefon , og du skal give en beskrivelse af, hvornår og hvordan skaden er opstået, samt hvilket omfang skaden har. Dokumentation Det er altid relevant at kunne dokumentere eller sandsynliggøre sit erstatningskrav, eksempelvis i form af fotos, kvitteringer mv. Undlad at smide beskadigede genstande ud, inden Nykredit Forsikring har accepteret dette. Vurdering En lang række skader kan Nykredit Forsikring vurdere ud fra en telefonisk eller skriftlig henvendelse, men i visse situationer er det nødvendigt at besigtige skaden. Afgørelse Hvis skaden ikke er dækket af forsikringen, vil Nykredit Forsikring naturligvis give en begrundelse. Erstatning Du kan få udbetalt din erstatning enten via din NemKonto eller via Nykredit Forsikrings webshop, som udbydes i samarbejde med Scalepoint. Nykredit Forsikring bruger NemKonto, medmindre du har fravalgt dette. I så fald udbetales beløbet per check. Læs mere om Nem- Konto på nykredit.dk/privat. Bemærk, at ved udbetaling af erstatning i personskadesager, udbetales der kun til NemKonto, hvis det er aftalt i forbindelse med skaden. Begræns skaden Anmeld eventuelt skaden til politiet Anmeld skaden til Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring vurderer skaden Eventuel erstatning udbetales 11

12 Anmeld skade I Nykredit Forsikrings skadecentre kan en lang række skader behandles ud fra en enkelt telefonsamtale. Skadecentrene har åbent alle hverdage mellem kl og og telefonisk henvendelse kan ske på : kan sendes til: Privatforsikringer: Landbrugsforsikringer: Autoforsikringer: Det er muligt at anmelde skader eller bestille telefonopkald på nykredit.dk/skade. Nykredit Forsikring påbegynder sagsbehandlingen af 95% af henvendelserne inden for 48 timer. Ved akut skade uden for åbningstiderne kan du kontakte Nykredit skadeservice på telefon Ved akutskade i udlandet kan du kontakte SOS International på telefon eller 12

13 Sådan behandler vi dine personlige oplysninger Som kunde i Nykredit Forsikring har du krav på at vide, hvordan vi behandler dine kundeoplysninger. Formålet ved at få dine personlige oplysninger. Det/de selskab(er) du er kunde hos indsamler dine oplysninger. Oplysningerne indsamles til brug for tilbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art f.eks. kunderådgivning, kundepleje, kreditopfølgning og administration, lovpligtige indberetninger, statistik og markedsføring. Ud over de oplysninger, som du selv giver til Nykredit, beder Nykredit om ejendoms- og personoplysninger fra offentlige ejendoms- og personregistre, og fra andre offentlige kilder og registre. I forbindelse med betalingsformidling, beder Nykredit om oplysninger fra forretninger og pengeinstitutter. Ved kreditvurdering mv. beder Nykredit om nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Hvilke oplysninger har Nykredit brug for? Det er frivilligt at afgive oplysninger, men du skal være opmærksom på, at der i selskaberne Nykredit Bank A/S og Nykredit Forsikring stilles krav om, at du underskriver samtykkeerklæringen om videregivelse af kundeoplysninger imellem selskaber i Nykredit koncernen. Såfremt du tegner forsikring hos Nykredit Forsikring, stilles der tillige krav om, at du giver samtykke til videregivelse af oplysninger om dit kundeforhold i Nykredit Forsikring til Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S og mellem Nykredit Forsikring og Gjensidige Forsikring. Manglende afgivelse af oplysninger medfører, at rådgivning kun kan ske på baggrund af kendte oplysninger. Det kan følge af lovgivningen, at selskaberne skal have visse oplysninger, som for eksempel personnummer, der skal bruges ved indberetning til skattemyndighederne. Videregivelse af oplysninger. Videregivelse af kundeoplysninger mellem selskaberne kan kun ske i begrænset omfang, da alle selskaberne er undergivet en lovbestemt tavshedspligt. Du vil i samtykkeerklæringen derfor blive bedt om at give dit samtykke til videregivelse af oplysninger mellem Selskaberne og såfremt du tegner forsikring hos Nykredit Forsikring mellem Nykredit Forsikring og Gjensidige Forsikring for at sikre dig den bedste betjening. Desuden videregiver Nykredit Forsikring oplysninger til Foreningen Østifterne til brug for oprettelse og administration af dit medlemskab af denne forening. I øvrigt videregiver Selskaberne kun nødvendige oplysninger til offentlige myndigheder. I tilfælde af misligholdelse giver selskaberne oplysninger til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, for eksempel Experian A/S (tidligere RKI Kredit Information A/S). Videregivelse til andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv. sker kun i det omfang, det er nødvendigt som led i sagsbehandling, betalingsformidling eller lignende. Indsigtsret Alle kunder har mulighed for efter gældende regler at få indsigt i, hvilke oplysninger det pågældende selskab har registreret, herunder hvilke typer af oplysninger der kan videregives, til hvilket formål videregivelsen kan ske, samt hvem der kan modtage oplysningerne. Ønskes oplysningerne på skrift, kan Nykredit Forsikring kræve et gebyr. Fejl i oplysninger Er der fejl i de behandlede oplysninger, eller er de vildledende, vil de naturligvis blive rettet på kundens anmodning. Ved kundeforhold flere steder, er det nok at rette henvendelse ét sted. NemKonto Da der sker en elektronisk udveksling af NemKonto-nr. og cpr. nr. mellem Nykredit Forsikring og NemKonto-systemet, skal vi ifølge Persondataloven oplyse om følgende: Det er KMD A/S, der administrerer NemKonto-systemet på vegne af Økonomistyrelsen. Når Nykredit Forsikring fremsender en betalingsmeddelelse og et cpr.nr., via PBS til KMD A/S, anvendes cpr.nr. alene til at identificere det NemKonto-nr., som returneres til PBS, hvorefter betalingen gennemføres til NemKontoen. 13

14 Oplysning om provisioner Nykredit Realkredit A/S modtager provision fra Gjensidige A/S og Nykredit Forsikring A/S. Du kan læse mere om provision til og fra Nykredit på nykredit.dk. Foreningen Østifterne Foreningen Østifterne har til formål at fremme skadeforebyggende aktiviteter, forskning i skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål inden for Nykredit koncernens interesseområde. Foreningen uddeler hvert år ca. 6 mio. kr. til sådanne projekter og aktiviteter. Et af kriterierne for at få støtte er, at projektet kan gøres tilgængeligt eller gøre nytte for en større gruppe i samfundet. Foreningen uddeler ligeledes støttende beløb af forskellig størrelse til personer, som har ydet en heltemodig og bemærkelsesværdig indsats. Foreningen har en aktiepost på knap 1 mia. kr. i Nykredit Holding A/S og har derudover 200 mio. kr. i frie midler. Det er forrentningen af de frie midler, som Foreningen Østifterne bruger til udbetaling af støtte til forskellige aktiviteter. Historie Østifterne blev i 1889 etableret som gensidigt forsikringsselskab og havde 100 år senere - i 1980 erne og 1990 erne udviklet sig til en vigtig spiller i den danske forsikringsbranche, specielt inden for privatforsikring og landbrugsforsikring. Den 1. januar 2000 fusionerede Østifterne Forsikring med Nykredit Forsikring, og i den forbindelse etableredes Foreningen Østifterne. Foreningen Østifterne er repræsenteret i bestyrelsen i såvel Nykredit Holding A/S og Nykredit Forsikring, som i 2010 blev købt af Forsikringsselskabet Gjensidige. Medlemmer Alle, der har en forsikring i Nykredit Forsikring er medlemmer i Foreningen Østifterne. Endvidere er alle, der er kunde i et forsikringsselskab i Gjensidige koncernen medlemmer af Foreningen Østifterne, hvis kundeforholdet er etableret på grundlag af formidling eller henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen eller en franchisetager til et selskab i Nykredit koncernen. Ansøgning om støtte For at ansøge om støtte til et projekt, rekvirere materiale eller sende gode idéer til skadeforebyggende projekter kontaktes: Foreningen Østifterne f.m.b.a. Anker Heegaards gade København V Tlf.:

15 Nykredit på internettet Som en naturlig del af Nykredit Forsikrings kundebetjening tilbydes en række internetbaserede services. De mest anvendte selvbetjeningsmuligheder på nykredit.dk er: Skadeanmeldelse på forsikring Ændringer af bestående forsikringer Beregning af private forsikringer Nykredit.dk/privat Udover de nævnte selvbetjeningsmuligheder er der mulighed for at få: Overblik over rabatmulighederne samt ekstra tryghedsfordele En guide og tjekliste til, hvad der kan gøres for at sikre huse mod indbrud og brand Vejledning i, hvad der skal gøres i tilfælde af en skade Gode råd til ferien Information om, og afmelding af NemKonto Aktuelle gebyrer Mit Nykredit På Mit Nykredit, kan du se en oversigt over hvilke forsikringer du har. 15

16 Kontakt Nykredit Privat Mandag-torsdag 8-21 Fredag 8-17 Søndag Anmeldelse af skade sker på nykredit.dk eller på Mandag-fredag Nykredit Nykredit Forsikring A/S. CVR-nr København

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information Nyttig information Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring...

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Forsikringsbogen. Nyttige links

Forsikringsbogen. Nyttige links Nyttige links Når du alligevel bevæger dig rundt på internettet, er her nogle links som kan anbefales: www.hk.dk/forsikring her kan du læse om privat- og medlemsforsikringer www.alka.dk her kan du se,

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring Forsikringstilbud Ejer Af Sommerhus I E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 3 Dit forsikringstilbud Her er vores tilbud på en forsikringsløsning til dig. Tilbuddet er sammensat ud

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere