Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide Velkommen hos Nykredit Forsikring Værd at vide om forsikring... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7"

Transkript

1 Forsikringsguide

2 Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber Oversigt over Nykredits forsikringer Fra forsikringstilbud til -police Når skaden er sket Anmeld skade Information om behandling af personoplysninger Oplysning om provisioner Foreningen Østifterne Nykredit på internettet Oversigt over summer og selvrisici i forsikringsbetingelserne Gyldig fra 1. januar 2010 Der tages forbehold for ændringer af vilkår og gebyrer. 2

3 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide Der er meget at tage stilling til, når der skal tegnes forsikring. Derfor har Nykredit udarbejdet en forsikringsguide, der forhåbentligt kan besvare de spørgsmål, der måtte opstå undervejs. I forsikringsguiden er samlet en række oplysninger, der kan hjælpe med at skabe overblik over det videre forløb. Samtidig er de forskellige forsikringstyper og egenskaber beskrevet. Derudover indeholder forsikringsguiden lovpligtige informationer, som forsikringstagere i Nykredit skal modtage i forbindelse med forsikringens tegning. Den tilbudte forsikring er beskrevet samlet i forsikringstilbuddet, forsikringsguiden og forsikringsbetingelserne. Gem derfor forsikringsguiden sammen med tilbuddet og den efterfølgende forsikringspolice og brug den som et opslagsværk, hvis der senere opstår spørgsmål vedrørende forsikringen. Nykredit hjælper naturligvis gerne med råd og vejledning, når der skal tegnes forsikring. Kontakt det lokale Nykredit center eller besøg os på nykredit.dk. 3

4 Velkommen hos Nykredit Forsikring Lovgivningen stiller en række krav til forsikringsselskaber om at informere kunderne om selskabet og dets forsikringer. Disse informationer er samlet her, og vi anbefaler at læse samt opbevare dem sammen med forsikringspapirerne. Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring er et skadeforsikringsselskab i Nykredit koncernen og er et dansk ejet selskab. Aftaler med Nykredit Forsikring indgås på dansk. Nykredit Forsikring er som alle andre forsikringsselskaber underlagt løbende kontrol af Finanstilsynet. Betalingsvilkår Forsikringspræmien betales altid forud Forsikringspræmien bliver normalt betalt for et år ad gangen For nogle forsikringer er det dog muligt at vælge halv- eller kvartårlig betaling Forsikringen kan betales via indbetalingskort eller BS (Betalingsservice) Forsikringspræmien for Sælger- og Ejerskifteforsikring bliver opkrævet én gang for hele perioden Beløbet skal være betalt senest på sidste rettidige indbetalingsdag Hvis den første præmie ikke bliver betalt, ophører forsikringen med det samme Hvis de efterfølgende præmier ikke betales rettidigt, sendes en påmindelse, hvorefter Nykredit opsiger forsikringen Privat kundeforhold Privat kundeforhold er en privatforsikring, hvor forsikringstageren hovedsageligt handler udenfor sit erhverv. Når forsikringen er indtegnet som privatforsikring gælder der særlige regler for tegningsperiode, opsigelsesfrister og fortrydelsesret. Det vil fremstå af de enkelte punkter, om der gælder særlige regler for privatforsikringer. Gebyrer Nykredit må opkræve gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkassosager, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadesbehandling. Priserne er enten faste eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres. Nykredit opkræver på vegne af offentlige myndigheder en række afgifter og gebyrer afhængigt af, hvilken forsikring der er tegnet. 4

5 Det drejer sig om stempelafgift, miljøbidrag, CRM-gebyr, garantifond og stormflodsafgift mv. Herudover beregner Nykredit følgende priser for serviceydelser: Præmieopkrævning (gældende fra 1. januar 2010) Betaling via indbetalingskort Betaling via BS Betaling af arbejdsskade Præmierestance Rykkerbrev Øvrige serviceydelser (gældende fra 1. januar 2010) Indgåelse/ændring af forsikringsaftale (erhvervs- og landbrugsprodukter) Indgåelse/ændring af forsikringsaftale (privat- og autoprodukter) Bestilling af grønt eller rødt forsikringskort til motorkøretøjer Bestilling af ekstra kopi af police (genpartspolice) Udstedelse af check ved præmietilbagebetaling (ristorno) Opsigelse af forsikring udenfor hovedforfald (private forsikringer) Opsigelse af forsikring indenfor første år (private forsikringer) 30,00 kr. 10,00 kr. 10,00 kr. 100,00 kr. 95,00 kr. 45,00 kr. 45,00 kr. 45,00 kr. 45,00 kr. 75,00 kr. 500,00 kr. Fortrydelsesfrist Hvis forsikringen er en privatforsikring, er det altid muligt at fortryde købet af en forsikring. Nykredit har ret til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter den dag, forsikringen trådte i kraft. Præmie, statsafgift og gebyrer for perioden beregnes som en forholdsmæssig andel af prisen for et helt år efter 365-dages reglen. Hvis forsikringen træder i kraft, og forsikringstager derefter fortryder, fremgår de specifikke regler for fortrydelsesfristen af den private forsikringspolice. Opsigelsesfrister Forsikringen købes for ét eller flere år ad gangen. Ved købet aftales en årlig hovedforfaldsdato, som forsikringsåret løber fra, hvor forsikringstager kan ændre forsikringen. Normalt kan forsikringen opsiges med enten en eller tre måneders varsel fra denne dato. Vær dog opmærksom på, at hvis forsikringen er tegnet for flere år ad gangen, kan den normalt først opsiges en eller tre måneder før udløbet af den flerårige tegningsperiode. Privatforsikringer kan opsiges udenfor hovedforfald. Det koster et gebyr og skal ske med en måneds varsel. I forbindelse med anmeldelse af en skade har både forsikringstager og Nykredit mulighed for at opsige forsikringen. Muligheden gælder i indtil én måned efter, at Nykredit har betalt erstatning eller afvist skaden. Opsigelsen skal være skriftlig med 14 dages varsel. Nykredit har den samme frist til at gennemføre ændringer i forsikringsaftalen som en betingelse for, at den kan fortsætte. Nykredit kan med øjeblikkelig virkning opsige brandforsikringen for bygninger, hvis de ikke er forsvarligt brandsikrede eller er forladte. Opsigelse af forsikring i andet selskab Såfremt der er tegnet forsikring i andet selskab, opsiger Nykredit denne, hvis opsigelsesformularen er udfyldt. Efteranmeldelsesfrist: Erhvervs- og produktansvar Vi gør opmærksom på, at der er en tre måneders efteranmeldelsesfrist overfor tidligere forsikringsselskab. Hvis forsikringstager i den tidligere forsikrings dækningsperiode har modtaget enten et skriftligt erstatningskrav eller har en viden om, at der er sket en skade eller er umiddelbar fare for, at skade vil ske, skal forsikringstager sørge for at anmelde det til det tidligere selskab. Hvis det ikke anmeldes inden for 3 måneder efter, at den tidligere forsikring er ophørt, vil der ikke være dækning. Svamp- og insektskader Hvis det nye forsikringstilbud omfatter svamp- og insektdækning og den gamle forsikring også omfatter denne dækning, vil en eventuel skade, som konstateres indenfor 3 eller 6 måneder efter, at Nykredit har overtaget forsikringen, normalt blive afgjort af det gamle forsikringsselskab. Arbejdsskade Hvis en af virksomhedens medarbejdere kommer til skade i arbejdstiden, skal skaden anmeldes til forsikringsselskabet senest 12 måneder efter, at den er sket. For erhvervssygdomme skal skaden anmeldes fra det tidspunkt, hvor medarbejderen er blevet uarbejdsdygtig. Hvis det ikke sker, er der risiko for, at forsikringen ikke dækker. Skaden skal anmeldes til det selskab, hvor forsikringen var tegnet, da skaden indtraf. 5

6 Gennemgå forsikringstilbuddet Tilbuddet danner grundlaget for udstedelsen af policen. For at sikre at indholdet er det aftalte, opfordres forsikringstager til at gennemgå tilbuddet, herunder forsikringssummer, bygningernes areal, skitse over bygningerne, dækningsomfang, selvrisiko og tegningsperiode m.m. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke er korrekte, kan en eventuel erstatning blive nedsat. Klageadgang Ved klage over Nykredits afgørelse, sagshåndtering eller produkter, kontaktes i første omfang den afdeling, der har behandlet sagen. Kan uoverensstemmelsen løses på denne måde, vil det være nemmest og hurtigst for alle parter. Er det nødvendigt at gå videre, kan Nykredits klageansvarlige enhed kontaktes via (se nykredit.dk) eller pr. brev: Nykredit Juridisk afdeling Den klageansvarlige enhed Kalvebod Brygge København V Privatforsikringer Hvis en uoverensstemmelse ikke kan løses, kan der - mod et mindre gebyr - sendes en klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Yderligere information om Ankenævnet for Forsikring fås i forsikringsbetingelserne. Forsikringsoversigt Én gang om året modtager forsikringstager en forsikringsoversigt, der viser alle de skadesforsikringer, som enten allerede er trådt i kraft, eller som træder i kraft på et senere tidspunkt. Forsikringsoplysningen På forsikringogpension.dk er det muligt at få hjælp og stille uvildige spørgsmål angående forsikring. Derudover sammenligner siden udvalgte private forsikringer og giver overblik over de privattegnede pensioner inkl. ATP. Afdelingen kan vejlede om, hvor det er muligt at henvende sig, hvis sagshåndteringen eller løsningen stadig ikke findes tilfredsstillende. 6

7 Værd at vide om forsikring Ved køb af nye forsikringer er det vigtigt at være opmærksom på flere ting. Disse vil i det følgende blive gennemgået. Forsikringsformer Når der tegnes forsikring, skal forsikringstager vælge, hvordan bygningens eller genstandenes værdi skal opgøres efter en skade. Her kan vælges mellem forskellige former for værdier også kaldet forsikringsformer. Den valgte forsikringsform får også betydning for, hvorledes skadesudbetalingen bliver opgjort. På udvalgte forsikringer kan der ikke vælges forsikringsform, og de specifikke regler vil altid fremgå af forsikringsbetingelserne. Nyværdi er den mest almindelige forsikringsform og betyder, at der udbetales erstatning for genstanden/bygningen svarende til, hvis en ny og tilsvarende skulle købes/genopføres. For genstande kan den maksimale erstatning være fastsat ud fra en forsikringssum, men for bygninger er der ingen sum. Hver gang Nykredit opgør en erstatning, vurderes det om genstanden/bygningen er værdiforringet med mere end 30%. Hvis dette ikke er tilfældet bliver erstatningen fastsat efter nyværdi. Hvis værdiforringelsen er over 30% vil erstatningen blive nedsat. For indbogenstande gælder, at hvis genstanden er over 2 år gammel, kan der være specielle regler for opgørelsen, hvilket fremgår af forsikringsbetingelserne og den enkelte genstand. Dagsværdi uden sum betyder, at der vil være et nedslag i den udbetalte erstatning på baggrund af det beskadigedes alder og slid. Dagsværdi med sum betyder det samme som Dagsværdi uden sum. Den eneste forskel er, at der er en angivet maksimal forsikringssum. Sumforsikring bruges oftest til meget nedslidte og udtjente bygninger, hvor der i skadestilfælde bliver udbetalt en sum penge, og hvor der ikke nødvendigvis bliver genopført en tilsvarende bygning. Førsterisiko bruges til meget dyrt byggeri, hvor skaden opgøres til Nyværdi, men hvor erstatningen er maksimeret til den angivne forsikringssum. Mulige dobbeltforsikringer Nykredit sørger normalt for at opsige den eksisterende forsikring i et andet forsikringsselskab, når der tegnes en ny, tilsvarende forsikring. En genstand eller risiko kan dog være omfattet af flere forsikringer på én gang. Det betyder, at der i så fald skal betales forsikringspræmie for dækning af samme genstand/risiko flere gange, men at der kun bliver udbetalt erstatning for samme genstand eller risiko én gang. Den eneste undtagelse fra dette er ulykkesforsikringen. Dobbeltforsikring kan bl.a. forekomme i følgende tilfælde: Ulykkesforsikring kan tegnes flere gange. I tilfælde af en dækningsberettiget skade, udbetales der erstatning fra alle de tegnede forsikringer. Konkrete udgifter som eksempelvis behandlingsudgifter dækkes dog kun én gang. Glas- og kummedækning kan være omfattet af både hus-, ejendoms-, erhvervsbygnings- og familie/indboforsikringen. Rejseforsikring dækker indbo, rejsegods og privatansvar under rejse i udlandet. Men det meste er typisk også dækket af familieeller landbrugsforsikringen. Desuden tilbyder de fleste forsikringsselskaber at tegne en rejseforsikring som tillæg til familie- eller landbrugsforsikringen. Dækningen omfatter normalt EU/EØS, men kan udvides til at omfatte hele verden. Rejseforsikringen gælder for rejser uden for Danmarks grænser og omfatter f.eks. erstatningsrejse, sygeledsagelse og hjemtransport. Er en sådan dækning inkluderet i familie- eller landbrugsforsikringen, er det ikke nødvendigt at tegne en selvstændig rejseforsikring. Ofte vil der dog være behov for at tegne en selvstændig afbestillingsforsikring, ligesom der kan være behov for længere rejseperiode. Garantiforsikring tegnes ofte ved køb af radio, tv, hårde hvidevarer mv. og gælder typisk i en periode på 3 5 år. En række af de dækninger, der findes i en sådan forsikring, vil ofte være omfattet af hjem- og landbrugsforsikringen. Redningsforsikring sikrer akut skadeshjælp, hvis uheldet er ude. Flere af redningstjenesterne kan være indeholdt i andre forsikringer. For eksempel dækker hus-, ejendoms-, erhvervsbygnings og landbrugsforsikringen afdækning af hustag efter en stormskade, og bilens kaskoforsikring vil typisk dække transport af bil til værksted efter en skade. Underforsikring Underforsikring kan forekomme, hvis det i skadestilfældet viser sig, at de reelle værdier overstiger den forsikringssum, som er valgt. Forsikringstageren bør derfor være opmærksom på at sætte forsikringssummen op, hvis der købes nye genstande af væsentlig værdi. I tilfælde af en skade vil erstatningen blive nedsat i forholdet forsikringssum kontra den reelle værdi, såfremt det viser sig, at der er underforsikring. Der kan være forsikringer som indeholder en underforsikringsgaranti - det vil fremgå af betingelserne. 7

8 Fordelingsvejledning Det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt en bestemt bygningsdel eller genstand er forsikret under bygningens eller genstandens forsikring. Forsikringsbranchen har derfor lavet en officiel fordeling af alle disse genstande, som fastslår hvilken forsikring, der dækker hvilke genstande. Denne fordeling hedder en fordelingsvejledning og findes hos Forsikring & Pension. Selvrisiko og afskrivning Under de enkelte forsikringer kan der være valgt en selvrisiko, eller selve forsikringsbetingelserne kan have indbygget nogle bestemte selvrisici. En selvrisiko er den egenbetaling, som kunden selv betaler, før forsikringsselskabet udbetaler erstatning. På en lang række af Nykredits produkter er der mulighed for at få lavere præmie, hvis der vælges en højere selvrisiko og/eller anden form for dækning. Hvis en skadeudbetaling er sket til en anden person eller virksomhed, eksempelvis et autoværksted, sender Nykredit en opkrævning på selvrisiko og evt. moms til kunden, når skaden er afsluttet. En afskrivning er også en form for selvrisiko men er normalt ikke et fast beløb. En afskrivning betyder, at når genstanden er over en vis alder, bliver erstatningen sat ned. Dette ses blandt andet for: Cykler IT-udstyr Hårde hvidevarer Briller Rør (vand- og kloakrør) på erhvervsforsikringer Elskade på visse maskiner De specifikke afskrivningsregler fremgår alle af forsikringsbetingelserne for de enkelte forsikringsprodukter. Skærpede vilkår for hus- og bygningsforsikringer I tilbud om hus-/bygningsforsikring tager Nykredit altid forbehold for eventuelt skærpede vilkår på baggrund af besigtigelsen af ejendommen. Nykredit oplyser naturligvis, hvis forsikringen kun kan tegnes med skærpede vilkår. Først når forsikringstager har accepteret de skærpede vilkår, sørger Nykredit for at opsige lignende forsikringer, der må være i andet selskab. Er der tale om en nytegnet forsikring, f.eks. ved køb af hus/ejendom, og forsikringen allerede er trådt i kraft, vil de skærpede vilkår først gælde, når huset/ejendommen er besigtiget, og forsikringstager har modtaget besked om vilkårene. Indtil da gælder forsikringen uden hensyn til skærpede vilkår. For hus- og fritidshusforsikring gælder, at såfremt der er udarbejdet en tilstandsrapport for ejendommen, som er under ét år gammel, er yderligere besigtigelse af ejendommen som regel unødvendig. De forhold der er beskrevet i tilstandsrapporten vil være undtaget på husforsikringen. Helbredsoplysninger Ved tegning af ulykkesforsikring i Nykredit skal der ikke afgives helbredsoplysninger. Nykredit betaler dog ikke tidligere skader og lidelser, men sker der en forværring i forbindelse med et nyt ulykkestilfælde, dækkes denne. Begunstigelse under ulykkesforsikring Det er vigtigt at tage stilling til, hvem erstatningen skal udbetales til ved forsikringstagers død. Ved at indsætte en begunstiget dvs. en person der får førsteret til erstatningen - sikres, at pengene går til den person, som forsikringstager ønsker, og at dette sker uden om boet, så eventuelle kreditorer ikke får del i udbetalingen. Ikke mindst når der sker familiemæssige ændringer i livet, f.eks. ved familieforøgelse, giftermål eller skilsmisse, bør det overvejes, om der er behov for at ændre begunstigelsen. Nykredit skal altid have skriftlig besked om ændringen. Nærmeste pårørende Med mindre andet er anført, eller hvis der er tale om krydsdækning (dvs. at begge parter har begunstiget hinanden), udbetales erstatning ved dødsfald til nærmeste pårørende. Følgende personkreds indbefattes under begrebet nærmeste pårørende i den nævnte rækkefølge: Ægtefælle/registreret partner Samlever, hvis man bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller har fået barn sammen, og hvis begunstigelsen er oprettet efter 1. januar 2008 * Livsarvinger dvs. børn, børnebørn osv. Arvinger i henhold til testamente Arvinger i henhold til arvelovens regler Navngivet begunstiget Ønsker forsikringstager, at en eventuel erstatning skal udbetales til en person, der ikke hører under nærmeste pårørende er det muligt at indsætte en eller flere begunstigede med navns nævnelse i stedet. Det kan f.eks. være forsikringstagers fraskilte mand/kone eller forretningspartner. * Samlever Fra 1. januar 2008 er samlever den første i rækken af nærmeste pårørende, hvis man bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller har fået/venter barn sammen. 8

9 Ingen begunstiget Det er også muligt at indsætte Ingen som begunstiget. Så tilfalder forsikringsdækningen boet, og udbetalingen sker til arvinger i henhold til testamente eller efter arvelovens almindelige regler. Forsikringens udbetaling er i så fald ikke beskyttet mod eventuelle kreditorer. Uigenkaldelig begunstiget En begunstigelse kan gøres uigenkaldelig, hvis forsikringstager over for den begunstigede afgiver løfte om ikke at tilbagekalde den. Begunstigelsen kan i så fald ikke ændres uden samtykke fra den begunstigede. Indsættes en begunstiget som uigenkaldelig, kan der kun disponeres over forsikringen med den begunstigedes samtykke. Denne form for begunstigelse anvendes meget sjældent. Boafgift Ægtefæller/registrerede partnere er de eneste, der ikke skal betale en afgift af erstatningen til staten. Sikring af virksomhedens løsøre Sikring af virksomhedens løsøre handler om at dække beskadigelse af maskiner, inventar, værktøj, IT-udstyr mv. som følge af brand-, tyveri- eller vandskade. Ved indbrud kan skadeudgifterne blive ganske store, hvis virksomheden ikke er sikret korrekt mod sådanne oftest uventede og uforskyldte hændelser. Nykredit har udarbejdet en brochure, der omhandler, hvordan virksomheden sikrer sit løsøre i forhold til de gældende regler for varegrupper og sikringsniveauer, som fastsættes af forsikringsbranchen. Den samme information kan også fås på nykredit.dk/ tyverisikring. Hvis der opstår en tyveriskade, hvor summerne i varegruppeskemaet og/eller sikringsniveauet ikke er overholdt, vil det betyde en stor reduktion i skadesudbetalingen. Hvis begge dele ikke er overholdt, vil reduktionen være 60%, mens den vil være 40% hvis det kun er én af delene. Dvs. at hvis der er skade for eksempelvis kr , vil der kun blive udbetalt enten kr eller kr Lovgivning Drift af forsikringsvirksomhed er underlagt to love. Den ene opstiller regler for aftalen (policen), mens den anden opstiller de spilleregler, som forsikringsvirksomheden har. Førstnævnte er Forsikringsaftaleloven (FAL) og den anden er Lov om finansiel virksomhed (LOF). 9

10 Forsikringsbegreber Forsikringsbranchen bruger mange fagudtryk, som kan være svære at forstå. Betydningen af disse ord er oversat i forsikringsbetingelserne, men nedenfor er nogle af begreberne forklaret yderligere: ABB er en forkortelse af Anden Bygningsbeskadigelse, som dækker over følgende skadesårsager: Storm Tilfældig udstrømning af vand Snetryk Tyveri/hærværk Frostsprængning Sky- eller tøbrud Anden skade er et begreb indenfor landbrugsforsikringen, som betyder, at en skade, som sker øjeblikkeligt og uventet, er dækket. Dette indbefatter eksempelvis: Storm Vandskade Snetryk Brud på glas/kumme Nedstyrtning af genstande Tabt genstand Pludselig skade (se næste spalte) Pludselig skade er et begreb indenfor hus-/ejendomsforsikringen. Hermed forstås skade, hvis årsag er udefrakommende, og hvor både årsag og skadevirkning er øjeblikkelig og uventet. Den samlede hændelse (årsag og virkning) skal altså være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Vær opmærksom på den enkelte polices dækningsomfang og at der kan være forskel på Privat-, Erhvervs- og Landbrugsområdet. Ikke pludselig skade forstås som skade, som sker over et tidsrum. Det er for eksempel vandskade forårsaget ved kondensvand, dryp eller udsivning, revnedannelser på grund af frost, tæring, bygningens sætning, rystelser fra trafik, svindrevner og bevægelser i trækonstruktioner, gener fra dyr som gnaver eller bygger rede og lignende skader. Sådanne skader regnes ikke for pludselige skader. Stormflod defineres således, at i henhold til lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod, kan der via Stormrådet - der er nedsat af staten - under visse forudsætninger ydes erstatning for skader på fast ejendom og løsøre/indbo efter oversvømmelse opstået som følge af ekstrem høj vandstand. I tilfælde af stormflodsskade skal henvendelse rettes til det forsikringsselskab, hvori bygningsbrandforsikringen er tegnet. Hårdt tag er tag af tegl, cementsten, beton, skifer, eternit, glas, tagpap eller metalplader. Blødt tag er tag af strå, spåner eller lignende. 10

11 Oversigt over Nykredits forsikringer I Nykredit er der en bred vifte af forsikringsprodukter til både privat- og erhvervskunder. Skemaet nedenfor giver overblik over de forsikringer, Nykredit tilbyder. Flere af forsikringerne er kombinationsprodukter, og mange af deldækningerne er derfor inkluderet i flere forsikringer. Det er ikke muligt at tegne deldækninger som enkeltstående forsikringer, da de altid indgår i den enkelte forsikring. Deldækninger kan eksempelvis være retshjælp, restværdi, bedriftsansvar, husejeransvar, huslejetab, cykeldækning og golfdækning. Bygninger Genstande Personer/ansatte Selvstændigt ansvar Privat Husforsikring Hjemforsikring Ulykkesforsikring Landbrugsforsikring Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Kritisk sygdomsforsikring Hundeansvarsforsikring Landbrugsforsikring Bilforsikring Sundhedssikring Ejerskifte/sælgerforsikring Dyreforsikring Tab af erhvervsevneforsikring Øvrig motorforsikring 1828 Hjemforsikring DGU-Golfforsikring Bryllupsforsikring Erhverv Landbrugsforsikring Bil/traktorforsikring Arbejdsskadeforsikring Erhvervsansvarsforsikring Ejendomsforsikring Øvrig motorforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring Erhvervsbygningsforsikring Landbrugsforsikring Tab af erhvervsevneforsikring Landbrugsforsikring Entrepriseforsikring Erhvervsforsikring Gruppelivsforsikring Glasforsikring Virksomhedsforsikring Edb-forsikring 11

12 Fra forsikringstilbud til -police Nykredit sender et forsikringstilbud, som forsikringstager skal acceptere. Når dette er gjort, er der en række praktiske ting, som skal gøres og tages stilling til. Figuren nedenfor viser de forskellige faser. Besigtigelse I tilfælde af at Nykredit vælger at besigtige en ejendom kan det skyldes bygningens konstruktion, alder, en særlig brandfarlig risiko, tyverisikring eller lignende. På baggrund af besigtigelsen fastsætter Nykredit risiko og vilkår. Accept af risiko og vilkår Når risiko og vilkår er fastlagt, og dækningsomfanget eventuelt er blevet indskærpet, skal det accepteres af forsikringstager. Opsigelse i andet forsikringsselskab Hvis der er tegnet forsikring i et andet forsikringsselskab, sørger Nykredit for at opsige denne forsikring, således at der ikke er dobbeltforsikring. Når Nykredit har modtaget accepten fra andet selskab, er forsikringen klar til at blive sat i kraft. Policeudstedelse Tilbuddet bliver nu lavet om til en police. Policen er det juridiske dokument inkl. forsikringsbetingelserne. Dette danner grundlaget for den aftale, som er indgået. Opkrævning Forsikringstager modtager første opkrævning ca. 28 dage før forsikringen træder i kraft. Opkrævningen sker enten som et fysisk indbetalingskort eller via BS. Opsigelse af forsikring Hvis privatforsikringer opsiges udenfor hovedforfald, overføres evt. ristornobeløb til Nemkonto, med mindre dette er fravalgt, så udbetales beløbet på en check. Læs mere om Nemkonto på nykredit.dk/privat Hvis erhvervsforsikringer ophører udenfor hovedforfald udbetales evt. ristornobeløb altid på en check. Eventuel besigtigelse Accept af eventuelle forbehold Private forsikringer kan fortrydes indtil 14 dage efter policeudstedelsen Opsigelse af forsikring i andet forsikringsselskab Policeudstedelse Opkrævning 12

13 Når skaden er sket Hvis der sker en skade, som menes at være dækket af forsikringen, skal Nykredit have besked. Når Nykredit har modtaget skadeanmeldelsen, er der en række praktiske ting, som skal gøres og tages stilling til. Figuren nedenfor viser processen. Begræns skaden Først og fremmest skal skaden forsøges begrænset. Politianmeldelse Kriminelle forhold skal meldes til politiet hurtigst muligt. Tyveri skal kun meldes til politiet, hvis det overstiger kr., dog skal cykeltyverier altid anmeldes. Anmeld skaden til Nykredit Skaden skal anmeldes så hurtigt som muligt til Nykredit, og der skal gives en beskrivelse af, hvornår og hvordan skaden er opstået, samt hvilket omfang skaden har. Det går hurtigere, hvis der inden anmeldelsen er indhentet specificerede overslag på, hvad det vil koste at udbedre skaden. Dokumentation Generelt er det en god idé at kunne dokumentere sit erstatningskrav, eksempelvis i form af fotos, kvitteringer mv. Undlad at smide beskadigede genstande ud, inden Nykredit har accepteret dette. Afgørelse Hvis skaden ikke er dækket af forsikringen, vil Nykredit naturligvis give en begrundelse. Erstatning For privatkunder overføres erstatningen til Nemkonto, med mindre dette er fravalgt, så udbetales erstatningen på en check. Læs mere om Nemkonto på nykredit.dk/privat For erhvervskunder gælder at hvis der ved anmeldelse af skaden oplyses registreringsnummer og kontonummer, vil Nykredit overføre erstatningen direkte til den angivne konto, ellers udbetales erstatningen på en check. Klage Hvis der ønskes at klage over afgørelsen af en sag, har Nykredit en intern klageenhed. Hvis der herefter fortsat ønskes at klage, er der i første omgang to muligheder: Ved privatforsikringer kan sagen - mod et mindre gebyr - forelægges Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Yderligere informationer om Ankenævnet for Forsikring findes i forsikringsbetingelserne. Ved ikke-privatforsikringer kan der rettes henvendelse til Forsikring & Pension, Amaliegade 10, 1256 København K. Vurdering En lang række skader kan Nykredit vurdere ud fra en telefonisk eller skriftlig henvendelse, men i visse situationer er det nødvendigt at besigtige skaden. Begræns skaden Anmeld skaden til politiet Anmeld skaden til Nykredit Nykredit vurderer skaden Eventuel erstatning udbetales 13

14 Anmeld skade I Nykredits skadecentre kan en lang række skader behandles ud fra en enkelt telefonsamtale. Skadecentrene har åbent alle hverdage mellem kl og Telefonisk henvendelse kan ske på: kan sendes til: , privatforsikringer , erhvervsforsikringer , landbrugsforsikringer , autoforsikringer Telefon, privatforsikringer Telefon, erhvervsforsikringer Telefon, landbrugsforsikringer Telefon, autoforsikringer Det er muligt at anmelde skader eller bestille telefonopkald på nykredit.dk/skade. Nykredit påbegynder sagsbehandlingen af 95% af henvendelserne inden for et døgn. 14

15 Information om behandling af personoplysninger Kunder i Nykredit* har krav på information om, hvordan kundeoplysninger behandles. Formål med indhentning af oplysninger Det/de selskab(er) i Nykredit koncernen, der har kundeforholdet, indsamler oplysningerne. Oplysningerne indsamles og behandles til brug for udbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art, den heraf følgende rådgivning, kundepleje, kreditopfølgning og administration, lovpligtige indberetninger, statistik og markedsføring. Ud over de oplysninger, som kunden selv giver til Nykredit, indhenter Nykredit ejendoms- og personoplysninger fra offentlige ejendoms- og personregistre og fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre. I forbindelse med betalingsformidling indhenter Nykredit oplysninger fra forretninger og pengeinstitutter. Til brug for kreditvurdering mv. indhenter Nykredit nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Hvilke oplysninger skal Nykredit have? Det er frivilligt at afgive oplysninger, men vær opmærksom på, at der i selskaberne Nykredit Bank A/S, Nykredit Portefølje Bank A/S og Nykredit Forsikring A/S stilles krav om, at alle kunder underskriver en samtykkeerklæring om videregivelse af kundeoplysninger imellem selskaber i Nykredit koncernen. Endvidere stilles krav om underskrift på samtykkeerklæringen i forbindelse med indgåelse af tinglysningsaftale i Nykredit Realkredit A/S. Manglende afgivelse af oplysninger medfører, at rådgivning kun kan ske på baggrund af kendte oplysninger. Det følger af lovgivningen, at Nykredit skal have visse oplysninger, som for eksempel personnummer, der skal bruges ved indberetning til skattemyndighederne. Videregivelse af oplysninger Videregivelse af kundeoplysninger mellem Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Portefølje Bank A/S og Nykredit Forsikring A/S sker kun i begrænset omfang, da alle selskaberne er undergivet en lovbestemt tavshedspligt. For kunder der søger finansiering via Dansk Pantebrevbørs A/S, kan der mod forudgående samtykke videregives oplysninger til dette selskab. I øvrigt videregiver Nykredit kun nødvendige oplysninger til offentlige myndigheder. I tilfælde af misligholdelse giver Nykredit oplysninger til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, såsom RKI Kredit Information A/S. Videregivelse til andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv. sker kun i det omfang, det er nødvendigt som led i sagsbehandling, betalingsformidling eller lignende. Indsigtsret Alle kunder har mulighed for efter gældende regler at få indsigt i, hvilke oplysninger det pågældende selskab har registreret, herunder hvilke typer af oplysninger der kan videregives, til hvilket formål videregivelsen kan ske, samt hvem der kan modtage oplysningerne. Ønskes oplysningerne på skrift, kan Nykredit kræve et gebyr. Fejl i oplysninger Er der fejl i de behandlede oplysninger, eller er de vildledende, vil de naturligvis blive rettet på kundens anmodning. Ved kundeforhold flere steder, er det nok at rette henvendelse ét sted. Nemkonto Da der sker en elektronisk udveksling af Nemkonto-nr. og cpr. nr. mellem Nykredit Forsikring og Nemkonto-systemet, skal vi ifølge Persondataloven oplyse om følgende: Det er KMD A/S, der administrerer Nemkonto-systemet på vegne af Økonomistyrelsen. Når Nykredit Forsikring fremsender en betalingsmeddelelse og et cpr.nr., via PBS til KMD A/S, anvendes cpr.nr. alene til at identificere det Nemkonto-nr., som returneres til PBS, hvorefter betalingen gennemføres til Nemkontoen. * Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Portefølje Bank A/S og Nykredit Forsikring A/S. 15

16 Oplysning om provisioner Nedenfor fremgår, hvilke provisioner mv. Nykredit Forsikring A/S modtager, jf. bekendtgørelse om god skik, 9, stk. 2. Samarbejdspartnere Henvisningsprovision Salgsprovision Øvrige provisioner Nykredit Bank A/S Nykredit Livsforsikring A/S Topdanmark A/S Assurandører ansat i Nykredit Forsikring A/S Nykredits assurandører modtager direkte eller indirekte salgsprovision fra såvel Nykredit Forsikring A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Portefølje Bank A/S, Forsikrings-Aktieselskabet ALKA, Nykredit Livsforsikring A/S og Topdanmark A/S. Foreningen Østifterne Alle, der har en forsikring i Nykredit Forsikring A/S er samtidig medlemmer i Foreningen Østifterne. Foreningens formål er at fremme skadeforebyggende aktiviteter, forskning i skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære støtteog hjælpeaktiviteter samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål inden for Nykredit koncernens interesseområde. Foreningen Østifterne er på jagt efter projekter, som kan forebygge skader. Foreningen uddeler hvert år ca. 6 mio. kr. til sådanne projekter og aktiviteter. Et af kriterierne for at få støtte er, at projektet kan gøres tilgængeligt eller gøre nytte for en større gruppe i samfundet. Foreningen Østifterne uddeler ligeledes støttende beløb af forskellig størrelse til personer, som har ydet en heltemodig og bemærkelsesværdig indsats. For at ansøge om støtte til et projekt, rekvirere en brochure eller sende gode idéer til skadeforebyggende projekter kontaktes: Foreningen Østifterne f.m.b.a. Anker Heegaards gade København V Tlf.:

17 Nykredit på internettet Som en naturlig del af Nykredits kundebetjening tilbydes en række internetbaserede services inden for bank, realkredit og forsikring: aktuelle kurser, oplysninger om priser på private forsikringer, rådgivning om skadeforebyggelse samt WebDesk, som giver privatkunder mulighed for at holde et sikkert, personligt møde med en rådgiver via internettet. Nykredit.dk Nykredits hjemmeside henvender sig til både privat- og erhvervskunder og giver information om produkter, aktuelle tiltag og anbefalinger mv. De mest anvendte selvbetjeningsmuligheder på nykredit.dk er: skadeanmeldelse på forsikring ændringer af bestående forsikringer bestilling af erhvervstilbud beregning af private forsikringer mulighed for at finde nærmeste Nykredit center. Nykredit.dk/privat Udover de nævnte selvbetjeningsmuligheder er der mulighed for at få: Overblik over rabatmulighederne samt ekstra tryghedsfordele. En guide og tjekliste til, hvad der kan gøres for at sikre huse mod indbrud og brand. Vejledning i, hvad der skal gøres i tilfælde af en skade. Gode råd til ferien. Information om, og afmelding af Nemkonto. Nykredit.dk/erhverv Udover de nævnte selvbetjeningsmuligheder er der mulighed for at få: Råd og vejledning om skadeforebyggelse. Vejledning om forsikringsbranchen og sikring af værdier. Vejledning om snerydning og glat føre. Vejledning om snerydning med landbrugsmaskiner. Vejledning om vejrets indvirkning på landbrugsafgrøder, f.eks. ved lyn og torden, skybrud samt haglbyger. Via Brandsikker Bolig kan Nykredit hjælpe dig med at redde liv og sikre ejendommens værdier. I et samarbejde med Foreningen Østifterne har Nykredit klarlagt, de brandrisici der især truer beboelsesejendomme. Nykredit kan derfor hjælpe dig med, at identificere din ejendoms ømme punkter og giver dig redskaberne til at brandsikre ejendommen. Der kan også stilles spørgsmål om skadeforebyggelse direkte til en af Nykredits bygningskonsulenter via Brandsikrings-panelet. På Nykredit.dk/erhverv kan du læse mere om, hvordan du med få midler kan sikre netop din beboelsesejendom mod brand. Mit Nykredit Mit Nykredit er et personligt internetunivers, hvor privat- og erhvervskunder kan få overblik over deres engagement med Nykredit. Mit Nykredit giver adgang til oplysning om restgæld, saldi, depoter og forsikringspræmier. Ligeledes er det muligt at se tidligere posteringer, fremtidige renter og afdrag mv. Alle kunder modtager automatisk et bruger-id og en adgangskode til Mit Nykredit, der aktiveres på mitnykredit.dk ved at klikke på Første log på. Andelsbolig.dk Andelsbolig.dk henvender sig til andelshavere og foreninger. Portalen yder rådgivning til eksisterende og nystiftede andelsboligforeninger og giver mulighed for at købe, sælge og bytte andelsboliger. Erhvervsportal.dk På erhvervsportal.dk fås information om køb, salg og drift af erhvervsejendomme. Portalen tilbyder blandt andet vejledning om skadeforebyggelse af ejendomme samt information og rådgivning i forbindelse med ejendommes økonomi. Nyhedstjenester Tilmelding til Nykredits gratis nyhedsbreve giver mulighed for løbende at holde sig ajour med Nykredits rådgivning og anbefalinger. Nykredit Bolignyt sendes til nuværende og kommende boligejere og indeholder blandt andet låneanbefalinger og idéer til boligen. Nykredit Bolignyt udsendes 6-12 gange om året. Tilmelding kan ske på nykredit.dk/bolignyt. Nykredit Erhvervsnyt er målrettet erhvervskunder. Nykredit Erhvervsnyt udsendes 1-2 gange om måneden og indeholder blandt andet finansielle nyheder, analyser af markedet og låneanbefalinger. Tilmelding kan ske på nykredit.dk/erhvervsnyt. Nyt fra andelsbolig.dk henvender sig til andelshavere og -foreninger. Nyhedsbrevet udsendes 4-6 gange om året og informerer om nye finansielle muligheder og den aktuelle situation på boligmarkedet. Tilmelding kan ske på andelsbolig.dk. 17

18 Oversigt over summer og selvrisici i forsikringsbetingelserne I de fleste forsikringsbetingelser er der et loft for, hvor meget der kan opnås i erstatning efter en bestemt skade eller for bestemte genstande. Følgende oversigt viser de enkelte forsikringsprodukter og er et supplement til forsikringsbetingelserne, der udsendes sammen med policen. Oversigten indeholder opdaterede forsikringssummer samt selvrisici. Såfremt den valgte forsikring er tilbudt med en højere selvrisiko, end oversigterne viser, er det den valgte selvrisiko på forsikringstilbuddet, som er gældende. Oversigten er delt op i privat- og erhvervsrelaterede forsikringsprodukter 18

19 Indhold Privatforsikringer Privatforsikringer Husforsikring Fritidshusforsikring Ejerskifteforsikring...21 Sælgerforsikring...21 Hjemforsikring Hjemforsikring...24 Dyreforsikring Hundeansvarsforsikring Bryllupsforsikring DGU-Golfforsikring Bilforsikring Knallertforsikring MC-/EU-knallertforsikring Camping-/teltvognsforsikring Ulykkesforsikring Landbrugsforsikring Erhvervsforsikringer Landbrugsforsikring Bygningsforsikring Erhvervsbygningsforsikring Entrepriseforsikring Glasforsikring Erhvervsforsikring Edb- og svagstrøms forsikring Virksomhedsforsikring Traktor- og høstmaskineforsikring Arbejdsskadeforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Erhvervsansvarsforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring

20 Summer og selvrisici i betingelser for Husforsikring (indeks for år 2010: 205,77) Husejeransvarsdækning Forsikringssummer (afs og 38.2) maks. kr pr. person maks. kr pr. ting Retshjælpdækning Forsikringssummer (afs. 41.4) kr kr Mindre ombygninger Skade på entreprisen (afs. 60.2) kr pr. kalenderår Skade på eksisterende bygninger (afs. 63.2) kr pr. kalenderår Udvidet vandskade Vandskade (afs. 66) kr pr. kalenderår Grøn forsikring Grænse for Energitjek (afs. 68.4) maks. Kr Tilskud til vinduer og døre (afs. 68.5) 25% af udgifterne, dog maks. kr Tilskud til miljørigtige forbedringer (afs. 68.5) 25% af udgifterne, dog maks. kr Særlige erstatningsregler Elskader m.v. (afs a) kr Mekaniske funktionsfejl (afs b) kr Skade på antenneanlæg og tilbehør (afs c) kr Skade på indvendige skjulte rør (afs d) kr Skade på stikledning (afs e) kr Summer og selvrisici i betingelser for Fritidshusforsikring (indeks for år 2010: 205,77) Husejeransvarsdækning Forsikringssummer (afs og 37.2) maks. kr pr. person maks. kr pr. ting Retshjælpsdækning Forsikringssummer (afs. 40.5) maks. kr kr Mindre ombygninger Skade på entreprisen (afs. 58.2) kr pr. kalenderår Skade på eksisterende bygninger (afs. 61.2) kr pr. kalenderår Særlige erstatningsregler Elskader m.v. (afs. 72.1) kr Flytning og huslejetab (afs. 77.1d) kr pr. uge, maks. kr

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information Nyttig information Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring...

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909

YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909 YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere