Afslutnings- og status rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslutnings- og status rapport"

Transkript

1 Afslutnings- og status rapport Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre i Region Nordjylland Elene Fleischer, Ph.d Jonna Pleisner, Overlæge Projektleder Projektansvarlig 1

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 KORT RESUME... 4 ORGANISATORISK BAGGRUND... 6 GEOGRAFISK INDSATSOMRÅDE... 6 BAGGRUND FOR DEN NORDJYSKE INDSATS... 8 GENEREL STIGNING I SELVMORD BLANDT DE ÆLDSTE... 8 ALDERSBETINGEDE ÅRSAGSFAKTORER OG FOREBYGGELSE... 9 BELASTNINGSGRAD I REGION NORDJYLLAND... 9 OVERORDNET MÅLSÆTNING OG HANDLINGSPLAN OPKVALIFICERING AF FAGPERSONER DELMÅL I DET STØTTENDE OG LEDSAGENDE PRINCIP UDDANNELSE AF NØGLEPERSONER KURSUS I - KURSUSPLAN KURSUS II, SUPPLERINGSKURSUS ANTAL UDDANNEDE NØGLEPERSONER I REGION NORDJYLLAND BEGRUNDELSE FOR VALGTE DESIGN PERSONALET I CENTER FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE NØGLEPERSONER I DEN KOMMUNALE SEKTOR NØGLEPERSONERNE I SYGEHUSSEKTOREN DEN FRIVILLIGE SEKTOR OFFENTLIGE ARRANGEMENTER TEMADAGE OG FYRAFTENSMØDER PRAKTISERENDE LÆGER FLEKSIBEL EFTERUDDANNELSE MED E-LÆRING TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE - DELMÅL DE TVÆRFAGLIGE INTERNE MØDER ERFARINGER OG UDFORDRINGER MED SAMARBEJDE NETVÆRKSDANNELSE - DELMÅL OPSØGENDE SAMARBEJDE, STYRING OG AKTIVITET EVALUERING METODE DATAINDSAMLING I REGION NORDJYLLAND BESKRIVENDE DATA HVAD DE KAN FORTÆLLE PERSONLIGE CASES EN INDIREKTE EVALUERING TEMADAGE, NETVÆRKSMØDER OG KONFERENCER AFSLUTNINGS- OG VISIONSKONFERENCEN FORMIDLING UDFORDRINGER OG PROBLEMER I PROJEKTPERIODEN LITTERATURLISTE BILAGSOVERSIGTEN

3 Indledning Det er med fornøjelse, at vi i Center for Selvmordsforebyggelse kan præsentere denne afslutnings- og status rapport for projektet Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre i Region Nordjylland, Projektet er gennemført i perioden 1/ / med støtte fra Velfærdsministeriets Satspuljemidler. Projektet har organisatorisk været knyttet til Center for Selvmordsforebyggelse, Aalborg Psykiatriske Sygehus, afdeling S, Århus Universitetssygehus, Psykiatrien i Nordjylland. Indsatsen består i faglig opkvalificering af både professionelle og frivillige personer, der har kontakt med ældre mennesker. Det har haft høj prioritet i følgegruppen at formalisere det tværsektorielle samarbejde, øge viden om selvmordsforebyggelse, etablere tværgående netværk og udvikle et netbaseret og lettilgængeligt e-læringsprogram. Ligeledes har implementering af indsatsens delmål været i fokus. Projektet blev iværksat med det formål at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg blandt regionens ældre over 65 år. Som det fremgår af rapporten er en række delmål undervejs gjort til indsatsområder, og således videreført efter projektets afslutning. Nærværende rapport er en status- og procesbeskrivelse af projektet. Rapporten på 39 sider er suppleret med en Bilagsdel på 220 sider indeholdende nogle af de mange elementer, artikler og aktiviteter der er arbejdet med og afviklet i projektperioden. Henvendelse vedrørende projekt og rapport kan rettes til Center for Forskning og Forebyggelse ved Elene Fleischer (tlf , Elene Fleischer, Ph.d April

4 Kort resume Sammenfattende gik det første år (2006) med udarbejdelse af projektprotokol, organisering og formalisering af strukturen for projektet (Bilag 1, 2 og 3). Parallelt hermed foregik forarbejde og etablering af kontaktflader, herunder kontakter med ældresektorerne i kom-munerne og overvejelser om mulige samarbejdspartnere. Dette blev imidlertid vanskeliggjort af kommunesammenlægningen og de regionale strukturændringer var præget af arbejdet med oprettelsen af et e-læringsprogram for praktiserende læger samt kurser og temadage for fagpersonale og frivillige i Aalborg og Jammerbugt Kommune. Evalueringsstrategien blev fastlagt, og der blev udviklet et spørgeskema. I 2008 blev hovedparten af opkvalificeringen af de kommunale nøglepersoner og de mange 2-3 dages kurser for nøglepersonerne i hospitalssektoren gennemført. I 2009 blev der gennemført enkelte kurser, afholdt samarbejdsmøder og planlagt afslutningskonference samt databearbejdning af evalueringens spørgeskema. Opkvalificering af personale og frivillige. Der er gennemført en række målrettede uddannelsestilbud til: Personalet i Center for Selvmordsforebyggelse Personalet i den kommunale ældresektor/ældrepleje Personalet i sygehussektoren Den frivillige sektor Praktiserende læger Der er gennemført temadage og konferencer undervejs i projektet. Efter en forlænget projektperiode, blev der afsluttet med en international konference ultimo 2009 Formalisering af samarbejde Der er i tilknytning til projektet nedsat en tværsektorielt sammensat følgegruppe, bestående af repræsentanter fra kommunerne, psykiatrisk og somatisk sygehus, praktiserende læger, embedslægeinstitutionen, ældreråd og frivilligsektoren. Med støtte fra følgegruppen og som følge af styregruppens arbejde blev der i projektperioden udarbejdet og præsenteret forslag til kommunale samarbejdsfora, samarbejdsaftaler og optimering af det eksisterende samarbejde. Netværksdannelse I forbindelse med projektets gennemførelse er der sat fokus på dannelse og fastholdelse af netværk blandt fagpersonale i ældreplejen og sygehussektoren dels i form af erfaringsudvekslingsgrupper (ERFA-grupper), dels gennem tilrettelæggelse af tilbagevendende temadage. De frivillige udgør et meget værdifuldt supplement til den offentlige indsats, hvorfor de er inkorporeret i netværket. 4

5 Milepælene i de knap fire år kan sammenfattes således: 200 personer er opkvalificeret som nøglepersoner i den kommunale sektor (gennemført Kursus I et ugekursus a 30 timers undervisning). 49 kommunale forebyggere, visitatorer og hjemmesygeplejersker har gennemført Kursus II et supplerende ugekursus a 30 timers undervisning. Efterfølgende har de fungeret som undervisere i egen kommune for kollegaer, nyansatte, elever og i enkelte kommuner også for de frivillige. Undervisning af personale (2-3 dage) på flere sygehusafdelinger i hele regionen. Udvikling af e-læringsprogram om i samarbejde med lægeforeningens uddannelsesafdeling. I første omgang var programmet udelukkende tilgængeligt for læger. I foråret 2009 blev det tilgængeligt for alle interesserede. Tværsektorielt samarbejde, især med Jammerbugt Kommune, der har udviklet et kommunalt design på indsatsen og efterfølgende implementeret denne til gavn for ældre og fagpersoner også i fremtiden. (Særskilt evalueringsrapport og projektprotokol: Bilag 22 og Bilag 23). Oprettelsen af en uformel tværsektoriel samarbejdsgruppe i Aalborg med repræsentanter fra det psykiatriske sygehus, det somatiske sygehus og forebyggerne i kommunen. Udsendelse af nyhedsbreve til alle netværkspersoner i hele regionen. 5

6 Organisatorisk baggrund Nødvendigheden af en målrettet selvmordsforebyggelse var allerede på tale i det daværende Nordjyllands Amt. I 2002 søgte og fik man midler fra Referencegruppe til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord 1. Formålet var at udvikle et modelprojekt, der skulle resultere i en strategiplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Nordjyllands Amt. Modelprojektet blev dengang forankret hos Sygehusledelsen i Sygehus Vendsyssel. I april 2004 blev det endeligt besluttet, at implementere størstedelen af den udarbejdede strategi, og samtidig lade opgaven overgå til Nordjyllands Amt. Sygehusledelserne i amtet nedsatte en styregruppe som skulle prioritere elementer fra strategiplanen og gennemføre implementeringen. Der blev udpeget medlemmer til projektgruppen, oprettet arbejds-grupper og udviklet et projektoplæg. Prioriteringen omfattede en målrettet indsats overfor den selvmordstruede i form af tilbud om støttende, afklarende og rådgivende samtaler hos et specialuddannet team, samt en uddannelsesmæssig indsats overfor faggrupper, der er i kontakt med særlige risikogrupper. I løbet af 2005 blev det vedtaget at denne nye strategiplan skulle forankres i Psykiatrien i Nordjyllands Amt, og at planen skulle udbygges til en centermodel. Center for Selvmordsforebyggelse kunne således åbne i lokaler på Aalborg Psykiatriske sygehus 1. januar I 2005 blev der desuden søgt og bevilliget midler fra Velfærdsministeriets Satspuljemidler til en forebyggende indsats målrettet ældre borgere. Projektet startede samtidig med centrets åbning, og er gennemført i perioden 1/ / Sluttidspunkt var i planlagt til 31/ , men blev begrundet strukturelle forhold forlænget med et år. 2 Projektet har organisatorisk været knyttet til Center for Selvmordsforebyggelse, Aalborg Psykiatriske Sygehus, afdeling S, Århus Universitetssygehus, Psykiatrien i Nordjylland. Geografisk indsatsområde Kommunalreformen Figur 1 (Kilde: Danmarks Statistik) 1 Referencegruppen var nedsat af Sundhedsministeriet og Socialministeriet og der blev i perioden gennemført modelprojekter i flere amter. Grupperne videndelte og inspirerede hinanden i netværk på tværs af amterne. 2 Kommunesammenlægningen op til 2007 og strejken blandt sundhedspersonalet i 2008, 6

7 Den 1. januar 2007 overgik Nordjyllands Amt til Region Nordjylland. De daværende 27 kommuner fusionerede til 11. Strukturændringerne, der gav øget arbejdspres i kommunerne og påvirkede beslutningsvejene, udfordrede således projektet massivt i 2006 og Region Nordjylland dækker kvadratkilometer. Pr. 1.januar 2010 var indbyggertallet Indbyggertal i de enkelte kommuner Kommuner efter kommunalreformen Indbyggere Indbyggere pr. km² Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune Figur 2 (Kilde: Danmarks Statistik)

8 Baggrund for den nordjyske indsats Generel stigning i selvmord blandt de ældste Som det fremgår af tallene i figur 3 og 4 (herunder), udgør ældre mennesker gruppen med den højeste selvmordsrate i Danmark. Det er især de ældre mænd, som begår selvmord. Ældre mænd fyldt 80 år eller derover har en markant højere selvmordsrate end resten af befolkningen, idet deres selvmordsrate er ca. 5 gange højere end baggrundsbefolkningens. Sammen- lignet med de yngre menneskers selvmordshandlinger, udføres de ældre menneskers selvmordshandlinger desuden med en betydelig højere selvmordsintention. Konkret ud-møntes dette i anvendelse voldsommere selvmordsmetoder. Selvmordsrate per 100,000 for mænd i Danmark, Figur 2. (Kilde: Danmarks Statistik, beregning: Annette Erlangsen) Selvmordsrate per 100,000 for kvinder i Danmark, Figur 3. (Kilde: Danmarks Statistik, beregning: Annette Erlangsen) 8

9 Aldersbetingede årsagsfaktorer og forebyggelse Siden midten af 1980erne e har der været et generelt fald i selvmordshyppigheden i Danmark. Dette gælder dog ikke for de ældste ældre over 80 år. Velkendte aldersbetingede belastninger for de ældste Figur 4. Selvmordshandlinger blandt ældre mennesker er en yderst kompleks størrelse. I forhold til yngre mennesker er der langt flere forskellige årsagsfaktorer, der spiller ind. En forebyggende indsats skal derfor tage udgangspunkt i de forskellige årsagsfaktorer og ydes på forskellige niveauer fra det samfundsmæssige og institutionelle nelle niveau til det individuelle niveau. Belastningsgrad i Region Nordjylland Optællingen i figur 5 viser antallet af selvmord blandt ældre og gamle i de enkelte regioner. Antal selvmord fordelt på region, alder, køn i perioden Alders Køn Region Selvmord Alders Køn Region Selvmord -gruppe gruppe år Mænd Hovedstaden Mænd Hovedstaden 161 Sjælland 172 Sjælland Syddanmark 219 Syddanmark 131 Midtjylland 160 Midtjylland 78 Nordjylland 65 Nordjylland år Kvinder Hovedstaden Kvinder Hovedstaden 96 Sjælland 64 Sjælland Syddanmark 97 Syddanmark 48 Midtjylland 70 Midtjylland 33 Nordjylland 39 Nordjylland Figur 5. (Kilde: Danmarks Statistik) 9

10 Grafikken i figur 6 gør det muligt at sammenligne regionernes belastningsgrad. De sammenlignelige rater er opnået ved at bearbejde antal selvmord på baggrund af befolkningsunderlaget (Beregning: seniorforsker Annette Erlangsen, Ph.d. (registerforskning ved Århus Universitet). I samtlige regioner er antallet af selvmord blandt ældre størst blandt de + 80 årige, og med overhyppighed blandt mænd. Region Nordjylland har en høj selvmordsrate for de ældste og de gamle mænd over 80 år. Region Hovedstaden og Region Sjælland ligger højest her, mens Region Midtjylland ligger lavest. Suicide rates per 100,000 by region, Men aged Men aged 80+ Women aged Women aged Figur 6 (Kilde: Danmarks Statistik, beregning: Annette Erlangsen) 10

11 Overordnet målsætning og handlingsplan Det overordnede formål med projektet er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg blandt ældre i Region Nordjylland. I projektet fremhæves følgende områder som vitale i den forebyggende indsats: Opkvalificering af fagpersoner Etablering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Etablering af netværk Primære målgruppe og fokus Ældre mennesker over 65 år, som er kendetegnet ved: Sociale belastninger og tab af ægtefælle og børn, der kan føre til forskellige former for ensomhed Uopdaget eller ikke adækvat behandlet depression Somatiske lidelser og funktionsnedsættelser Svækket handleevne og få personlige ressourcer Hvert tredje selvmord i Danmark begås af denne aldersgruppe Som grundlæggende elementer i støtten fokuseres der på: at fysiske og psykiske sygdomme identificeres, så relevant behandling kan iværksættes at det ældre menneske oplever, at alderdommen er en værdifuld fase i livet at primærkommunale medarbejdere er kvalificerede til at varetage opgaven Målrettet kvalificering Fagpersoner, der har kontakt med ældre mennesker kvalificeres til at kunne afdække tidlige tegn på mistrivsel, og til at reagere på mistanken før der opstå en egentlig selvmordsrisiko. Efteruddannelsen af fagpersoner har til hensigt at give dem: Teoretisk viden om symptomer på begyndende demens og sammenhængen med selvmord Teoretisk viden om symptomer på depression, maskeret depression, alkoholmisbrug og selvmordsadfærd Aktuel viden om, hvilke tilbud, der er tilgængelige Undervisning på flere niveauer I sammenhæng med projektet blev der udviklet e-læringsundervisning kombineret med traditionel undervisning for derigennem at skabe bedre muligheder for en opdateret og tilgængelig viden om emnet. Den faglige del af undervisningen blev knyttet sammen med den eksisterende forebyggende indsats mod selvmord. Der holdes åbne informationsmøder for alle potentielle aktører: personalegrupper, frivillige, præster m.fl. 11

12 Fagpersoner, der foretager forebyggende hjemmebesøg, bliver kvalificeret til at varetage opgaven ved hjælp af kurser og e-læring. De praktiserende læger får tilbud om efteruddannelse og et e-læringsprogram, som er udarbejdet i samarbejde med praksiskonsulent. E-læringsdelen af projektet omfatter udvikling af læringsprogrammer til kompetenceudvikling af medarbejdere med kontakt til ældre, introduktion til IT-anvendelse og adgang til elektronisk lagret information, vejledningsmateriale, casebeskrivelser mv. Faglige netværk Forebyggelsen af selvmord blandt ældre er tilrettelagt således, at støtten til ældre styrkes ved: at støtte hjælperne i det faglige og frivillige netværk. faglig opkvalificering, vejledning, formaliseret samarbejde og etablering af tværfaglige og tværsektorielle netværk. etablering af hjælp til selvmordstruede ældre efter det støttende og ledsagende princip, således at den pågældende ældre ikke slippes, før en anden tager over. 12

13 Opkvalificering af fagpersoner Delmål I Sundhedsstyrelsens anbefalinger Både i 2004 og i 2007 anbefaler sundhedsstyrelsen, at der bør udpeges og uddannes et korps af nøglepersoner i alle kommuner, på alle plejehjem og i alle sygehusafdelinger 3. Nøglepersoner udpeges af den overordnede leder men det bør ske i samarbejde med den udpegede, idet motivation og interesse er en forudsætning for stabile og motiverede nøglepersoner. Er der i forvejen udpeget nøglepersoner til det generelle selvmordsforebyggende arbejde, kan det være hensigtsmæssigt at opkvalificere disse nøglepersoner yderligere. Minimum 2 personer i samtlige sektorer, der har kontakt med ældre mennesker over 65 år, bør udpeges som nøglepersoner. Nøglepersoner skal have en koordinerende og vejledende funktion, både i forhold til de selvmordstruede personer og til det personale, der skal håndtere ældre menneskers selvmordsadfærd i hverdagen. Det er derfor nødvendigt, at nøglepersonerne får en specifik og målrettet opkvalificering. Det støttende og ledsagende princip Indholdet i projektets opkvalificering følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der uddannes et korps af nøglepersoner, der til hver en tid er i stand til at vurdere det ældre medmenneske i forhold til en evt. selvmordsrisiko, Desuden skal nøglepersonerne være i stand til at give støtte, rådgive og supervisere kollegaer, samt have det fornødne kendskab til de hjælpemuligheder, der findes i forhold til selvmordstruede ældre mennesker. Enhver nøgleperson skal vide, at når et ældre menneske har været indlagt uanset om det er på en somatisk eller en psykiatrisk afdeling - så sker der flere selvmord i de første uger efter udskrivelse fra hospitalet, end der sker under indlæggelsen. Ligesom trusler om selvmord aldrig må negligeres. Derfor er en af grundstenene i det opkvalificerende arbejde, at alle fagpersoner kender til det støttende og ledsagende princip, der betyder, at ingen selvmordstruet person må slippes, før en anden fagperson har taget over. Nøglepersonens opgaver: At sikre opkvalificering af social- og sundhedspersonalet og de frivilliges viden om selvmord hos ældre, risikofaktorer ved selvmordsadfærd samt at udvikle deres evne til at kommunikere med ældre herom. At få etableret en kommunal samarbejdsform med eksterne samarbejdspartnere om en fælles støttende og behandlende indsats overfor selvmordstruede ældre og ældre i risikogruppen. At udarbejde en oversigt over kommunens tilbud til ældre i risikogruppen. 3 Sundhedsstyrelsen: Vurdering og visitation af selvmordstruede. Rådgivning til sundhedspersonale. 1. Oplæg udkom i 2004, Genoptrykt efter revidering i

14 Uddannelse af nøglepersoner Fagpersoner skal gennemføre et 30 timers grundkursus - Kursus I, der kvalificerer dem til at fungere som nøglepersoner. Kurserne foregår på tværs af kommuner, afdelinger/arbejdssted, faggrupper og jobfunktion. Indholdet i Kursus I er generel basisviden målrettet alle faggrupper og jobfunktioner Undervisningens form og indhold er tilrettelagt på baggrund af erfaringer fra Vejle Amt hvor kurset er gennemprøvet og evalueret. 4 Kursus I - Kursusplan Grundkurset afvikles som et 30 timers uge-kursus og omfatter følgende elementer: Selvmordsvurdering og risiko, selvmordsprocessen, holdningsbevidsthed. Kriser og krisehåndtering, herunder ensomhed og forskellige mestringsstrategier. Depression og især atypiske aldersbetingede depressionssymptomer. Den vanskelige og tunge udrednings-samtale. Efterladt efter selvmord. Mandag: Faktuel viden og definitioner. Belastningsfaktorer, der kan føre til, at ældre mennesker kan udvikle mistrivsel og selvmordsadfærd. Holdningsbevidsthed i forhold til ældre mennesker og deres selvmordshandlinger. Det støttende og ledsagende princip Tirsdag: Krisereaktion og krisehåndtering. Herunder redskaber til brug i den vanskelige samtale om temaer som eksistentiel ensomhed, tab af værdighed, dødsønsker og selvmordstanker Onsdag: Ældre mennesker og depression, årsager og belastninger og de særlige karakteristika. Forskel på krise, demens og depression Torsdag: Selvmordsproccessen, adfærd og kommunikation og mødet med den gnavne, afvisende måske selvmordstruede ældre mand samt introduktion til supervisionsredskabet det reflekterende team. Fredag: At møde efterladte efter selvmord egenomsorg og kollegaomsorg samt overvejelser om tværfagligt samarbejde og hvorledes gribe det an? 4 Oudshoorn & Fleischer 2002, Holler, Fleischer og Oudshoorn

15 Metodevalg - Kursus I Der er udarbejdet kursusmateriale på Power Point til hvert undervisningstema. Papirkopi udleveres i forbindelse med undervisningen på kurset. 5 Undervisningen har lagt vægt på at styrke kommunikationen med borgeren, og der har været særligt fokus på at træne samtaler om tunge temaer med potentielt suicidale personer (Torsdagens tema). I læringssituationen er der benyttet autentisk rollespil, med en skuespiller, der tæt på virkeligheden har kunnet give kursisterne modspil som en afvisende, måske depressiv mand. Efterfølgende har skuespilleren i samarbejde med projektlederen givet kursisterne feedback på deres kommunikation timers kursus forudsætter, at de undervisningsansvarlige og underviserne i særdeleshed bruger aktiverende og involverende pædagogik. Traditionel undervisning benyttes derfor kun i mindre grad og altid i vekselvirkning med gruppearbejde, film samt reflekterende og aktiverende dialogbaseret undervisning. Kursus II, suppleringskursus De uddannede nøglepersoner tilbydes et 30 timers supplerende kursus: Kursus II. Formålet med dette supplerende kursus er at klæde nøglepersonerne på til at undervise kollegaer, nyansatte og elever. Kursus II udbydes ligeledes på tværs af kommunegrænser m.v. Men, mens indholdet i grundkursus I er basisviden og målrettet alle faggrupper og jobfunktioner, tilpasses suppleringskursets indhold til deltagernes behov og involverer desuden materialet fra grundkurset. Kursusplan sendes ud før kursusstart. Elektronisk materiale udleveres på kurset. Forudgående krav til deltagerne på kursus II er bl.a. kendskab til brug af Word i Microsoft Officepakken. Kendskab til brug af PowerPoint ikke er en forudsætning. Deltagerne medbringer selv en bærbar computer og USB stik. Der kræves ej heller forudgående undervisningserfaring. Kursus II - Kursusplan: På Kursus II (bilag 11) skal deltagerne bl.a. arbejde med at udvikle og tilrettelægge egne 3 timers kursusmoduler, hvor indholdet tilgodeser kommende kursisters behov. Alle deltagere får udleveret en elektronisk matrix i PowerPoint samt materialet fra grundkurset. Undervejs skal de ligeledes producere deres eget elektroniske undervisningsmateriale til det korte kursusmodul og gennemføre en prøveundervisning. 5 Bilag 10 og 11: Kursusprogram og Bilag 12: eksempel på udleveret PowerPoint-materiale. 6 Skuespilleren kan ses i aktion som borger/patient på vælg Karrierer og kurser Uddannelse - e-læringsportalen - Kliniske kurser : 15

16 Indholdet i det pædagogiske kursus II kan kort opdeles i 6 faser. Metoden er udviklet af projetktteamet bag modelprojektet i Vejle Amt ( ), og specifikt målrettet undervisning i det selvmordsforebyggende og opkvalificerende arbejde. Fase 1. Indledende får nøglepersonerne en kort introduktion til de pædagogiske principper og metoder. De skal bl.a. overveje to vigtige punkter: Hvem vil jeg undervise? Hvad skal deltagerne vide noget om efter mit kursus?. Udgangspunktet er her, at deres jobfunktioner og målgrupper på kursusmodulet er forskellige og derfor kræver noget forskelligt af undervisningen, fx skal en visitator, have andre former for viden med hjem end hjemmesygeplejersken eller de forebyggende medarbejdere. Undervejs træner de i at bruge aktiverende metode, og lærer bl.a. om (pædagogisk) hensigtsmæssig brug af PowerPoint i undervisning (anbefales max 10 PowerPoint slides pr. times oplæg). Fase 2. På dag to skal deltagerne i gang med elektronikken. PowerPoint-præsentationer fra første dag overføres til deres USB-stik, de instrueres i den grundlæggende brug af PowerPoint, og i hvordan man beholde data på sit USB-stik og gemmer en kopi på skrivebordet, så det er nemt finde sit materiale. Alle kan faktisk ikke disse ret basale ting. Herefter udleveres alle PowerPoint -præsentationer fra de 30 timers undervisning på Kursus I. Hver deltager har ca. 250 dias som de frit kan vælge mellem, når de skal planlægge deres eget kursusoplæg. Fase 3. Derefter arbejder hver enkelt deltager med at udvikle sine 'egne' præsentationer, således de er skræddersyet til deltagerens egen specifikke undervisning. Hermed er materialet tilegnet den enkelte kursist. Det er interessant, at deltagerne stort set vælger de samme PowerPoint slides og indenfor samme kerneområder (definitioner, holdninger, selvmordsprocessen og kommunikation om f.eks. ensomhed). Fase 4. Hver enkelt kursist skal levere en prøveundervisning på ca. ½ time, på baggrund af det valgte materiale. Bilag 13 kursistoplæg/ prøveundervisning. Fase 5. Efter sessionen med prøveundervisning får kursisten feedback, dels på den pædagogiske fremlæggelse, dels på fremlæggelsen af det teoretiske indhold. (Hvad er godt, hvad kan gøres endnu bedre, og hvor kan de risikere at komme ud på dybt vand - risikere at miste overblikket og/eller få en fra målgruppen til at gå i stykker - reagerer følelsesmæssigt, f.eks. fordi vedkommende selv er efterladt efter selvmord, eller selv har forsøg at tage sit eget liv. Fase 6. Når nøglepersonerne i løbet af kursusuge II, har fået planlagt det 3 timers kursusmodul til brug i deres egen kommune, kan de gøre brug af projektlederens tilbud som fluen på væggen forudsat de planlægger tidspunktet for deres første undervisning i et samarbejde med projektlederen. (Hermed bibringes hver enkelt nøgleperson også erfaring i at tilrettelægge, koordinere, planlægge og afholde en undervisningssession). 16

17 Antal uddannede nøglepersoner i Region Nordjylland 200 personer (nøglepersoner) har gennemført Kursus I et grundkursus på 30 timer. 49 personer har desuden gennemført Kursus II - et supplerende kursus på 30 timer for deltager med gennemført Kursus I, der skal undervise kollegaer m.fl. De 49 nøglepersoner har gennemført flere introduktionskurser af 3 timers varighed. Ved mail-forespørgsel til nøglepersoner og uddannelsesansvarlige i de forskellige kommuner er det oplyst, at der er gennemført minimum 50 forløb. Der mangler dog fortsat svar fra nogle af de adspurgte. Enkelte nøglepersoner har endnu ikke har fået mulighed for at undervise. En del nøglepersoner har undervist 1-2 gange. Enkelte i bl.a. Jammerbugt Kommune har undervist mere end 5 gange siden deres uddannelse på Kursus II. Begrundelse for valgte design Udvikling af kursusdesignet for de kommunale fagpersoners opkvalificering indenfor selvmordsforebyggelse bygger på den kendsgerning, at det ikke ser ud til at konventionel teoretisk og faktabaseret opkvalificering forbedrer den enkeltes selvmordsforebyggende kompetencer på lang sigt hverken de teoretiske, de fagspecifikke eller de personlige. Forskning og evalueringsrapporter viser endvidere, at effekten af en primær teoretisk opkvalificering måske ikke holder over tid. Dog er der usikkerhed om baggrunden. Men det kan generelt påvises, at effekten af en opkvalificerende indsats forbedres markant såfremt fagpersoner får mulighed for at videreformidle og anvende den nyerhvervede viden - især umiddelbart efter et kursusforløb. Personalet i Center for Selvmordsforebyggelse Det har været projektets mål og intention, at behandlingspersonalet ved Center for Selvmordsforebyggelse efter projektperioden skal kunne varetage og vedligeholde undervisningen i det selvmordsforebyggende arbejde, både i forhold til den kommunale sektor og sygehussektoren. Det har undervejs vist sig at være hensigtsmæssigt, at centrets behandlingspersonale også kan varetage opkvalificeringen af læger, psykologer, præster med flere. Det har derimod ikke været hensigten, at centrets behandlingspersonale skal kunne varetage opkvalificeringen af den frivillige sektor. Behandlerne ved Center for Selvmordsforebyggelse har fået mulighed til at deltage i et forløb bestående af 2 x 30 timers uddannelse for nøglepersoner i den kommunale sektor (Kurserne I og II). Dermed er behandlingspersonalet opkvalificeret i forhold til nyeste forskningsmæssige viden og har samtidig haft mulighed for at møde fremtidige samarbejdspartnere i den kommunale sektor og deres praksisfelt. 17

18 Nøglepersoner i den kommunale sektor Enkelte kommuner - Jammerbugt, Frederikshavn og delvis Aalborg - har været interesseret i at indgå et tværsektorielt samarbejde med Center for Selvmordsforebyggelse. I disse kommuner har der været tilrettelagt kurser af de uddannelsesansvarlige i de kommunale ældresektorer. Disse kommuner har indgået i et ligeværdigt samarbejde med Forebyggelsescentret i Region Nordjylland, og de har fået uddannet et korps af nøglepersoner med særligt kendskab til selvmordsproblematikken hos ældre mennesker. Dette korps udgør en støttefunktion for selvmordstruede ældre mennesker, ligesom det uddanner frontpersonalet, dvs. social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og det øvrige sundhedsfaglige personale ansat i det kommunale plejecenter samt i vis grad også de frivillige i kommunen. Kommunerne i den nuværende Region Nordjylland, har på grund af kommune sammenlægningen var yderst pressede og ikke alle har følt de havde de fornødne ressourcer til at indgå i et ligeværdigt samarbejde med projektlederen fra Center for Selvmordsforebyggelse. Disse kommuner fik derfor tilbud om at kunne tilmelde fagpersoner til de opkvalificerende kurser, som Centret planlagde og gennemførte i psykiatriens lokaler i Aalborg. Der blev således løbende sendt invitation med program og nye kursusdatoer til samtlige ældrechefer, samtlige ledere for myndighedsafdelingerne, samtlige ledere for forebyggerne og til lederne for visitationsafdelingen i de enkelte kommuner. I løbet af projektets sidste år fik også lederne for de kommunale plejecentre og plejehjem en invitation, ligesom invitationen også blev sendt til distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien. Antal dage fordelt på Kursus I og Kursus II 30 Kurser afholdt i Region Nordjylland (for kommunerne fordelt på kursus I og II og år) Antal dage Kursus I 2007 Kursus I 2008 Kursus I 2009 Kursus II 2007 Kursus II 2008 Kursus II Figur 7 18

19 Nøglepersonerne i sygehussektoren I forebyggelse selvmord og forsøg på selvmord hos ældre mennesker er en tidlig opsporing af fysiske og psykiske problemer af afgørende betydning. Det er derfor nødvendigt at sygehuspersonalet har nok viden om sammenhænge i selvmordsprocessen og om risikovurdering til at kunne gribe ind. Men det er også en forudsætning at man får etableret et formaliseret samarbejde med hjemmeplejen. Nøglepersoner i sygehussektoren er efter ganske få timers opkvalificerende kursus (2 dage = 15 timer) + eventuelle opfølgningsdage i stand til: At kunne håndtere den vanskelige samtale om tunge temaer som selvmordstanker, selvmordsadfærd og dødsønsker uden at være bange for at sige noget forkert. At være ressourceperson i forhold til arbejdet med forebyggelse af selvmord blandt de ældre patienter på afdelingsniveau. Sammen med afdelingssygeplejersken at uddanne afsnittets sygeplejepersonale, studerende og elever inden for selvmordsforebyggelse generelt, og til specifikt at varetage de ældres behov. At sikre opkvalificeringen af nyansatte i basale færdigheder som risikovurdering og kommunikation med den selvmordstruede og videregive informationer om relevante visiteringsmuligheder efter udskrivelsen. At kunne udarbejde specifikke handlingsplaner for afdelingens personale, således at enhver ansat i afdelingen ved, hvorledes de skal handle i tilfælde af selvmord i afdelingen. Handlingsplanen er så detaljeret, at der drages omsorg for alle implicerede fra vagthavende læge til personen, der fandt den afdøde og til pårørende. Uddannelsen af nøglepersoner på hospitalsafdelinger er en af Center for Selvmordsforebyggelsens opgaver og ligger for så vidt uden for projektets kerneområde. Dog har det vist sig hensigtsmæssigt at fokusere på de særlige vilkår, der er til stede, når sygehusafdelingens personale har ældre over 65 år indlagt. Ældre mennesker, der taler om døden som et naturligt vilkår, kan f.eks. komme til at aktivere personalets dødsangst. Der er udarbejdet to grundprogrammer et til brug for personalet i det somatiske sygehus (Bilag 8). Og et andet for psykiatriens personale (Bilag 7 og 9). 19

20 I 2009 blev der gennemført en række kurser indenfor de to grundprogrammer, hvor interesserede kunne deltage uanset hvilken arbejdsplads de havde i sundhedssektoren. Antal dage fordelt på dagkurser afholdt på sygehusene 10 Kurser afholdt i Region Nordjylland (for sygehusene fordelt på år) 9 Antal dage Kursus Brønderslev 2006 Kursus Hjørring 2007 Kursus Brønderslev 2007 Kursus Aalborg 2008 Kursus Thisted/Mors 2009 Kursus Aalborg 2009 Kursus Hjørring Figur 8 Den frivillige sektor Det er ofte de frivillige, der udgør det primære netværk til ressourcesvage ældre. De har derfor også fået tilbudt viden om selvmordsforebyggelse og kendskab til risikofaktor. De frivillige repræsenterer en stor bredde, og der er udviklet og afholdt særligt tilrettelagte kurser for denne målgruppe. I Aalborg er kurserne gennemført ved et formaliseret samarbejde med Huset for de frivillige. 7 I Jammerbugt Kommune har der været et tæt samarbejde mellem Frivillighuset i Jammerbugt og dermed hele den frivillige sektor og de kommunale fagpersoner. Dette er et eksempel på et optimalt gennemført opkvalificerende forløb med ældre menneskers trivsel som det centrale omdrejningspunkt. Der har været tilrettelagt temadage, hvor de frivillige blev inviteret af Frivillighuset, og hvor flere af de uddannede nøglepersoner (i Jammerbugt Kommune kaldet koordinatorer) har stået for undervisning, foredrag, workshop og dialoger (Bilag 16 og 21). Der er etableret et samarbejde, således at de frivillige hjælpere og de kommunale ansatte kender hinanden og kan tage kontakt direkte, såfremt der opstår et akut behov for hurtig indsats. Uddannelsesafdelingen i Jammerbugt Kommune har desuden udarbejdet en folder med 7 Dagskursus: Bilag 14, Suppleringskursus: Bilag 15 20

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne.

Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne. Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projektmedarbejdere Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Hvornår begår ældre mænd selvmord?

Hvornår begår ældre mænd selvmord? Hvornår begår ældre mænd selvmord? Annette Erlangsen PhD Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Center for the Study and Prevention of Suicide, Department of Psychiatry, University of Rochester,

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning Status 2002 over arbejdet med uddannelsesplan ved Center for Selvmordsforskning pr. 1. august 2002 Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. august 2002 Uddannelsesplanen (juni 2001), som er udarbejdet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger Døds kvalitet - et spørgsmål om ressourcer og holdninger Døden på plejehjem - en undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død Resultater, konklusioner og holdninger November 2006 Metode og gennemførelse

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Selvmordsproblematik

Selvmordsproblematik Selvmordsproblematik V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen 1. Hvad ved vi generelt om selvmordsproblematik? 2. Vurdering af selvmordsrisiko Fakta Selvmord I Danmark i 2012: 661 heraf 494 mænd

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere