GMI 20 Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GMI 20 Brugervejledning"

Transkript

1 GMI 20 Brugervejledning Juni _0A Trykt i Taiwan

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GMI er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Dette varemærke må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. NMEA, NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Enhedskonfiguration... 1 Profiler... 1 Valg af en profil... 1 Omdøbe en profil... 1 Oprette brugerdefinerede profiler... 1 Låse en profil... 1 Gendanne profiler til deres standardindstillinger... 1 Instrumentsider... 1 Bladre gennem instrumentsider... 1 Konfigurering af datafelterne... 1 Ændre layout for instrumentsider... 2 Tilføje en instrumentside... 2 Fjerne en instrumentside... 2 Ændre rækkefølgen af instrumentsider... 2 Enhedskonfiguration... 2 Systemindstillinger... 2 Displayindstillinger... 3 Alarmindstillinger... 3 Visning af NMEA 2000 indstillinger... 3 NMEA 2000 Oplysninger om datatype... 3 Registrering af din enhed... 3 Indeks...4 Indholdsfortegnelse i

4

5 Introduktion ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Enhedskonfiguration BEMÆRK: Visse funktioner er kun tilgængelige, hvis de relevante sensorer er tilsluttet enheden. GMI 20 giver dig mulighed for at vise data fra sensorer, der er tilsluttet enheden på et NMEA 2000 eller NMEA 0183 netværk. Tilpasset (1,2,3): Tomme profiler, der gør det muligt at oprette tilpassede profiler. Tilpassede profiler indeholder ingen forudindstillede instrumentsider. Valg af en profil 1 Vælg > Profiler > Vælg profil. 2 Vælg en profil. Omdøbe en profil 1 Vælg > Profiler > Omdøb profil. 2 Vælg eller for at rulle gennem bogstaverne. 3 Vælg Vælg for at vælge et bogstav. 4 Vælg Udført. Oprette brugerdefinerede profiler Du kan oprette op til tre brugerdefinerede profiler. Du kan tilføje op til ti sider fra forskellige instrumentsamlinger til en brugerdefineret profil. 1 Vælg > Profiler > Vælg profil. 2 Vælg Brugerdefineret 1, Brugerdefineret 2 eller Brugerdefineret 3. 3 Vælg en side. 4 Vælg et instrument eller flere instrumenter. 5 Vælg en funktion: Vælg Ja for at fortsætte med at tilføje instrumentsider til den brugerdefinerede profil. Vælg Nej for at fuldføre den brugerdefinerede profil. eller Vælges for at gå tilbage til den forrige menu eller til instrumentskærmbilledet. Vælges for at få vist menuen for et instrument eller skærmbillede. Vælges for at rulle igennem instrumentsiderne og menuerne. Vælges for at få vist skærmindstillingerne. Vælges to gange for at få vist indstillingerne for baggrundslys. Holdes nede for at få vist indstillingerne for strøm slukket. Profiler Profiler er en samling af instrumentsider, der kan tilpasses. Profiler kan bestå af instrumentsider, der viser ens data, f.eks. brændstofdata eller motordata. I løbet af den indledende opsætning kan du vælge én af fire forudindstillede profiler, eller ud kan oprette en tilpasset profil. Du kan til enhver tid vælge en anden profil. Motorbåd: Som standard viser denne side instrumentsider med visning af GPS-hastighed, positionskoordinater, pejling til et waypoint, afstand til næste waypoint samt en GPS-triptæller. Sejlbåd: Som standard viser denne side instrumentsider med visning af tilsyneladende vindhastighed, GPS-kurs, positionskoordinater, pejling til et waypoint, afstand til næste waypoint samt en GPS-triptæller. Fiskeri: Som standard viser denne side instrumentsider med visning af GPS-hastighed, vandtemperatur og dybde. Motor/brændstof: Som standard viser denne side instrumentsider oplysninger om motor og brændstof. Tilgængelige motoroplysninger omfatter omdrejningstal, trim, temperatur, spænding, olietryk, boost-tryk samt kølemiddeltryk. Brændstofoplysninger omfatter brændstofhastighed, brændstofstand, estimeret samlet mængde brændstof om bord, brændstoftryk samt rækkevidde. Låse en profil Du kan låse en profil, så der ikke kan foretages ændringer i datafelter, sideopsætning eller antal sider, der kan vises ad gangen. Vælg > Profiler > Lås profil > Ja. Låse en profil op Vælg > Profiler > Lås op for profil > Ja. Gendanne profiler til deres standardindstillinger Du kan gendanne fabriksindstillingerne for profiler, der ikke er låst. 1 Vælg > Profiler > Nulstil standardindstillinger. 2 Vælg Aktuel profil eller Alle profiler. 3 Vælg Ja. Instrumentsider Bladre gennem instrumentsider Vælg eller fra instrumentsiden. Brug af automatisk rullefunktion Du kan bruge den automatiske rullefunktion til at løbe igennem alle instrumentsiderne. 1 Vælg fra instrumentsiden. 2 Vælg System > Automatisk rullefunktion > Til. 3 Vælg varigheden for, hvor lang tid hver enkelt instrumentside skal vises. 4 Vælg Udført. Konfigurering af datafelterne Data på en instrumentside kan vises på forskellige måder afhængigt af den viste instrumentside. Introduktion 1

6 Vælg > Konfigurer datafelter. Konfiguration af grafdatafelter Visse instrumentsider viser grafdata. Du kan konfigurere de data, der vises på graferne. 1 På instrumentsiden skal du vælge > Konfigurer datafelter. 2 Vælg en funktion: Du kan få vist data som et tal i stedet for en graf ved at vælge Vis nummer. Du kan ændre visningstypen af data på grafen ved at vælge Grafdata. Du kan bestemme, i hvor lang tid grafdataene vises, ved at vælge Grafvarighed. Du kan konfigurere skalaen for de værdier, der vises på grafen, ved at vælge Grafisk skala. Du kan nulstille grafskalaen til standardværdierne ved at vælge Nulstil skala. Ændre layout for instrumentsider BEMÆRK: Layout for instrumentsider kan kun ændres på sider, der viser mere end ét instrument. Du kan ændre layoutet for instrumentsiderne for at få vist op til fire instrumenter fra en hvilken som helst kategori. 1 Vælg > Skift sidelayout. 2 Vælg antallet af instrumentskærmbilleder, der skal vises samtidigt. 3 Vælg Skift for at skifte instrument. 4 Vælg en kategori. 5 Vælg et instrument. 6 Vælg evt. en datastil. 7 Vælg Udført. Tilføje en instrumentside 1 Vælg > Sider > Tilføj side. 2 Vælg en samling af instrumentsider. 3 Vælg eller for at rulle gennem instrumentsiderne. 4 Vælg en instrumentside, du vil tilføje. 5 Vælg om nødvendigt Ja for at tilføje flere instrumentsider. Fjerne en instrumentside 1 Vælg > Sider > Fjern side. 2 Vælg en side, du vil fjerne. 3 Vælg Ja. Ændre rækkefølgen af instrumentsider Du kan ændre rækkefølgen på instrumentsiderne. 1 Vælg > Sider > Omarranger sider. 2 Vælg en instrumentside. 3 Vælg eller for at flytte instrumentsiden op eller ned i rækkefølgen. 4 Vælg Vælg for at sætte instrumentsiden ind på den nye plads i rækkefølgen. Enhedskonfiguration Systemindstillinger Vælg > Opsætning > System. Enheder: Ændring af måleenheder. Retning: Indstiller den reference, der bruges til at beregne kursoplysninger. Signaltone: Indstiller om og hvornår, der anvendes lyd. Tænd automatisk: Lader enheden tændes automatisk, når NMEA 2000 netværket aktiveres. Sprog: Indstiller sproget for skærmen. Funktionstilstand: Indstiller funktionstilstanden til normal eller butiksdemofunktion. Brændstofkapacitet: Indstiller den maksimale brændstofkapacitet for din båd. Tid: Indstiller tidsformatet, tidszone og sommertid for din placering. Kilder til hastighed: Indstiller kilder til hastighed for brændstoføkonomi og vind. Systemoplysninger: Viser softwareinformation. Fabriksindstillinger: Gendanner enhedens fabriksindstillinger. Vælg kursvisningstype 1 Vælg > Opsætning > System > Retning. 2 Vælg en funktion: Du kan vælge automatisk at indstille den magnetiske deklination for din GPS-position ved at vælge Automagnetisk. Du kan indstille geografisk nord som kursreference ved at vælge Sand. Du kan angive værdien for magnetisk variation ved at vælge Bruger magnetisk. Konfiguration af bipper 1 Vælg > Opsætning > System > Signaltone. 2 Vælg en funktion: Du kan deaktivere bipperen ved at vælge Fra. Du kan indstille bipperen til kun at afspilles, når der udløses alarmer, ved at vælge Kun alarmer. Du kan indstille bipperen til afspilning, når taster trykkes ned, og alarmer udløses, ved at vælge Til (tastatur og alarmer). Aktivering af popup-meddelelser BEMÆRK: Du kan indstille varigheden for popup-meddelelser til 1-10 sekunder. Popup-meddelelser informerer dig, når motortrim og trimror har ændret sig ud over en bestemt tærskel. 1 Vælg > Opsætning > Pop-ups. 2 Vælg en popup-meddelelse. 3 Vælg varigheden for popup-meddelelser. Tilpasning af målergrænser Du kan konfigurere de øvre og nedre grænser samt området for den ønskede standarddrift for en måler. Når værdien overstiger området for standarddrift, bliver måleren rød. BEMÆRK: Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle målere. 1 Vælg > Opsætning > Indstil målergrænser. 2 Vælg en måler. 3 Vælg en funktion: Indstil minimumsværdien for standarddriftsområdet ved at vælge Arbejdsminimum. Indstil maksimumværdien for standarddriftsområdet ved at vælge Arbejdsmaksimum. Du kan angive den nedre grænse for måleren til en værdi, der ligger under det nominelle minimum ved at vælge Skalaminimum. 2 Enhedskonfiguration

7 Du kan angive den øvre grænse for måleren til en værdi, der ligger over det nominelle maksimum ved at vælge Skalamaksimum. 4 Angiv grænseværdien. 5 Gentag trin 3 og 4 for at indstille flere målergrænser. 6 Vælg evt. Ja for at dele indstillingerne for målergrænser på tværs af alle Garmin enheder på netværket. Konfiguration af positionsformat BEMÆRK: Undgå at ændre positionsformatet eller kortdatum, hvis du anvender et kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat. Positionsformat indstiller det positionsformat, som en given position vises i. Kortdatum indstiller det koordinatsystem, som kortet er struktureret i. 1 Vælg > Opsætning > System > Position. 2 Vælg en funktion: Du kan ændre det positionsformat, som en udlæsnings vises i, ved at vælge Positionsformat. Du kan ændre det koordinatsystem, som kortet er struktureret efter, ved at vælge Kortdatum. Gendannelse af systemindstillinger til fabriksstandarder Du kan gendanne standardindstillingerne fra fabrikkens side for alle systemindstillinger. 1 Vælg > Opsætning > System > Fabriksindstillinger. 2 Vælg Ja. Displayindstillinger Vælg > Opsætning > Display. Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver. Konfigurer farver: Indstiller farvekonfigurationen for hvert farvevalg. For hvert farvevalg kan du vælge en konfiguration med fuld farve eller høj kontrast. For nattefarver kan du vælge en konfiguration med fuld farve, rød og sort eller grøn og sort. Baggrundslys: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen. Netværksdeling: Deler farvevalg, farvekonfiguration og indstillinger for baggrundsbelysning med enheder på NMEA 2000 netværket. Alarmindstillinger Vælg > System > Alarmer. Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver mindre end den angivne værdi. Dybt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver større end den angivne værdi. Overfladetemperatur: Indstiller en alarm til at lyde, når transduceren rapporterer en temperatur, der er 1,1 C (2 F) over eller under den angivne temperatur. Total brændstof ombord: Indstiller en alarm til at lyde, når den resterende brændstofmængde (på baggrund af oplysninger om brændstoftilstrømning fra en brændstofsensor) når det angivne niveau. Maskinstatus: Indstiller en alarm til at lyde, når en motor indikerer et problem. Relativ vindhastighed: Indstiller en alarm til at lyde, når den relative vindhastighed ligger på, over eller under den angivne hastighed. Sand vindhastighed: Indstiller en alarm til at lyde, når den sande vindhastighed ligger på, over eller under den angivne hastighed. Relativ vindvinkel: Indstiller en alarm til at lyde, når den relative vindvinkel er lig med, større eller mindre end den angivne vinkel. Sand vindvinkel: Indstiller en alarm til at lyde, når den sande vindvinkel er lig med, større eller mindre end den angivne vinkel. Enhedsspænding: Indstiller en alarm til at lyde, når batterispændingen når et bestemt niveau. Ankervagt: Indstiller en alarm til at lyde, når båden er kommet en bestemt afstand væk fra det punkt, hvor GPS'en modtog koordinaterne for, hvor ankeret blev kastet. Total mængde ankertov ombord: Indstiller en alarm til afspilning, når længden af en ankerkæde når en bestemt afstand. Afstand til ankerplads: Indstiller en alarm til afspilning, når længden af en ankerkæde når under en bestemt afstand. Visning af NMEA 2000 indstillinger Du kan få vist oplysninger om NMEA 2000 enheder og ændre tilgængelige enhedsspecifikke funktioner for enheden. 1 Vælg > Opsætning > NMEA 2000 enheder. 2 Vælg en funktion: Du kan få vist oplysninger om enheden såsom du vil have vist oplysninger om, f.eks. softwareversion og serienummer ved at vælge Enhedsliste. Du kan redigere navnet på en enhed ved at vælge Etiketenheder. NMEA 2000 Oplysninger om datatype Hver NMEA 2000 certificeret sensor leverer unikke oplysninger til den NMEA 2000 certificerede skærmenhed såsom GMI 20. De data, som du kan vise på din skærm, afhænger af de sensorer, som du har installeret og konfigureret. Se Generelt NMEA 2000 Emnet Datatypekrav i Manualen Teknisk reference for Garmin NMEA 2000 produkter på Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted. Enhedskonfiguration 3

8 Indeks A alarmer ankervagt 3 brændstof 3 dybt vand 3 enhedsspænding 3 lavt vand 3 total brændstof om bord 3 automatisk rullefunktion 1 B bipper 2 brændstofalarm 3 D displayindstillinger 3 E enhed, registrering 3 G gendanne indstillinger 3 I indstillinger 2, 3 instrumenter 2 fjerne sider 2 konfigurering 1, 2 siderækkefølge 2 tilføje sider 2 K kurs, kursvisningstype 2 M marine, alarmopsætning 3 målere, grænser 2 N NMEA P positionsformat 3 produktregistrering 3 profiler 1 brugerdefineret 1 gendanne 1 låse 1 låse op 1 omdøbe 1 vælge 1 R registrering af enheden 3 S systeminformation 2 4 Indeks

9

10 (0) (0) Garmin International, Inc East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europa) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere