echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning"

Transkript

1 echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December _0A Trykt i Taiwan

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echo er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Registrering af din enhed... 1 Kontakt til Garmins produktsupport... 1 Generelt om brugervejledningen... 1 Angivelse af numeriske værdier... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Taster... 1 Automatisk aktivering af enheden... 1 Justering af baggrundslys... 1 Justering af farveskalaen... 1 Indstilling af farvevalg... 1 Valg af transducertype... 1 Justering af kontrasten... 1 Indstillingen af bipperen... 1 Menuen timeout... 1 Brug af hurtig justering... 2 Sider... 2 Valg af en side... 2 Siden Fuld skærm... 2 Siden Split zoom... 2 Siden Splitfrekvens... 2 Indstillinger for logside... 2 Siden Blinkfunktion... 2 Siden Tal... 3 Nulstilling af distancetæller... 3 Ekkolod... 3 DownVü Ekkolodvisning... 3 Ekkolodfrekvenser... 3 Justering af området for dybdeskala... 3 Justering af zoom... 3 Låsning af skærmen til havbunden... 3 Pause på skærmen Ekkolod... 3 Åbning af ekkolodhistorik... 3 Indstilling af rullehastigheden for Ekkolod... 4 Visning og justering af dybdelinjen... 4 Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål... 4 Aktivering af A-Scope... 4 Ekkolods-gain og indstillinger for støj... 4 Alarmer... 5 Ekkolodstalindstillinger... 5 Systemindstillinger... 5 Systemets enhedsindstillinger... 5 Gendannelse af fabriksindstillingerne... 5 Kalibrering... 5 Indstilling af køl offset... 5 Indstilling af vandtemperatur offset... 5 Kalibrering af farttransducer... 6 Appendiks...6 Specifikationer... 6 Rengøring af yderside... 6 Rengøring af skærmen... 6 Softwarelicensaftale... 6 Indeks...7 Indholdsfortegnelse i

4

5 Introduktion ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted. Kontakt til Garmins produktsupport Gå til og klik på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande. I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020. I Storbritannien skal du ringe på I Europa skal du ringe på +44 (0) 870, Generelt om brugervejledningen I denne vejledning bruges ordet "vælg" til at beskrive følgende handlinger. Markering af et menupunkt og tryk på ENTER. Tryk på en knap som f.eks. ENTER eller MENU. Når du bliver bedt om at vælge menupunkter, vises der muligvis små pile i teksten. De viser, at du skal markere en række punkter på skærmen vha. og og vælge ENTER efter hvert punkt. Hvis du for eksempel skal vælge MENU > Pause/Spol tilbage, skal du vælge MENU og derefter vælge eller, indtil Pause/Spol tilbage er markeret, og derefter vælge ENTER. Angivelse af numeriske værdier Du kan angive numeriske værdier ved indstilling af alarmer eller angivelse af en forskydning. 1 Vælg og for at vælge den første numeriske værdi. 2 Vælg eller ENTER for at gå videre til næste ciffer. 3 Gentag trin 1 og 2 for at justere alle numeriske værdier. Automatisk aktivering af enheden Du kan indstille enheden til at tænde automatisk, når der tændes for strømmen. Ellers skal du vælge. Vælg MENU > Opsætning > System > Tænd automatisk > Til. Justering af baggrundslys 1 Vælg MENU > Opsætning > System > Baggrundslys. 2 Vælg og. Justering af farveskalaen For enheder i echo 300 og 500 serien kan du indstille farveskalaen for alle ekkolodsskærme. 1 Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Farveskala. 2 Vælg en farveskala. Indstilling af farvevalg For enheder i echo 300 og 500 serien kan du indstille ekkolodsskærmens farvevalg til brug om dagen eller om natten. 1 Vælg MENU > Opsætning > System > Farvevalg. 2 Vælg Dag eller Nat. Valg af transducertype Før du kan vælge transducertypen, skal du vide, hvilken slags transducer du har. Du skal muligvis indstille transducertypen for at få ekkoloddet til at fungere korrekt. 1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Transducertype. 2 Vælg en funktion: Hvis du har en 200/77 khz transducer med dobbeltstråle, skal du vælge Dual stråle. Hvis du har en 200/50 khz transducer med dobbeltfrekvens, skal du vælge Dual frekvens. Hvis du har en DownVü transducer, skal du vælge DownVü. Hvis du har en anden type transducer, skal du vælge den på listen. Taster Sådan kommer du i gang Justering af kontrasten BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller. 1 Vælg MENU > Opsætning > System > Kontrast. 2 Vælg eller. TIP: Hold eller nede for hurtigt at foretage store justeringer. 3 Vælg ENTER. MENU ENTER Viser eller skjuler en liste over indstillinger. Vælger et menupunkt. Ruller gennem valgmulighederne eller ændrer indstillinger. Vælger sideindstillinger. Tænder og slukker enheden og justerer baggrundslyset. Indstillingen af bipperen Du kan indstille, hvornår enheden skal lave lyde. 1 Vælg MENU > Opsætning > System > Signaltone. 2 Vælg en funktion: Hvis du vil have enheden til at bippe, når du vælger en enhed, og når en alarm udløses, skal du vælge Til. Hvis du vil have enheden til kun at bippe, når alarmer udløses, skal du vælge Kun alarmer. Menuen timeout Når en menu har været åbnet i 15 sekunder, og der ikke er blevet foretaget nogen valg, lukker menuen, og den forrige skærm vises. Introduktion 1

6 Brug af hurtig justering Når du har justeret en indstilling og kommet tilbage til en side, kan du hurtigt vende tilbage til indstillingerne. Vælg eller. Sider Du kan få vist ekkolodsoplysninger i forskellige formater ved hjælp af menuen Sider. Valg af en side Forøgelse af bredden på skærmen Zoom Du kan gøre den forstørrede del af siden Split zoom bredere. Fra siden Split zoom skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Splitstørrelse > Stor. Siden Splitfrekvens Du kan få vist to frekvenser på siden Splitfrekvens. BEMÆRK: Du skal have en transducer med dobbeltstråle eller en transducer med dobbeltfrekvens for at bruge siden Splitfrekvens. Vælg MENU > Sider > Splitfrekvens. 1 Vælg MENU > Sider. 2 Vælg en side. TIP: For enheder i echo 200 og 500 serien kan du åbne menuen Sider ved at vælge eller fra et hvilket som helst skærmbillede. Siden Fuld skærm Du kan se en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger fra en transducer på siden Fuld skærm. Fra menuen Sider skal du vælge Traditionel eller DownVü. Indstillinger for logside À Á Â Ã Ä Å Bunddybde Vandtemperatur Fart gennem vand (når der er tilsluttet en transducer til registrering af fart gennem vand) Ikke-bundfaste mål Transducer-frekvens Skærmdybde, når skærmen ruller fra højre mod venstre Siden Split zoom På siden Split zoom kan du se den fulde visning af et dybdeområde på højre side af skærmen og et forstørret udsnit af visningen i venstre side af skærmen. Vælg MENU > Sider > Split zoom. À Á Â 2 Vælg MENU > Sider > Log. Dybde: Viser en grafiklog over dybdeaflæsninger over tid. Varighed for dybdelog: Indstiller tidsskalaen for dybdeloggen. Hvis varigheden øges, vises der dybdeforskelle over længere tid. Hvis varigheden reduceres, vises der flere detaljer over kortere tid. Skala: Indstiller skalaen for dybdeområdet. Hvis skalaen for dybdeområde øges, vises der flere dybdeforskelle. Hvis skalaen for dybdeområde reduceres, vises der flere detaljer i forskellene. Automatisk justerer dybdeområdet, så alle logværdier vises inden for den valgte varighed. Temperatur: Viser en grafiklog over vandtemperaturaflæsninger over tid. Hvis skalaen for temperaturområde øges, vises der flere temperaturforskelle. Hvis skalaen for temperaturområde reduceres, vises der flere detaljer i forskellene. Automatisk justerer visningen, så alle logværdier vises inden for den valgte varighed. Siden Blinkfunktion Siden Blinkfunktion viser ekkolodsoplysninger på en cirkulær dybdeskala, som angiver, hvad der befinder sig under båden. Den er organiseret som en ring, der starter i toppen og fortsætter med uret rundt. Dybden angives af skalaen inden i ringen. Ekkolodsoplysninger blinker på ringen, når de registreres på den angivne dybde. Farverne angiver de forskellige styrker af ekkoloddets returdata. Vælg MENU > Sider > Blinkfunktion. Indzoomet dybdeskala Vinduet Zoom Dybdeområde Sider

7 bedre ned på større dybder. De kan også anvendes til søgning efter strukturer som grenbunker. Samtidig visning af to frekvenser med dobbelfrekvensvisningen gør det muligt for dig at se dybere med den lave frekvens og samtidig se flere detaljer med den høje frekvens. Valg af en frekvens 1 Vælg MENU. 2 Vælg Frekvens eller FREKVENS. 3 Vælg en frekvens. À Á Dybde på nuværende position Dybdeskala Siden Tal Du kan få vist numeriske oplysninger i stedet for en grafik fra siden Tal. Vælg MENU > Sider > Tal. Nulstilling af distancetæller Før du kan nulstille distancetælleren, skal du tilslutte enheden til en farttransducer. Fra siden Tal vælger du MENU > Nulstil distancetæller. Ekkolod Siden Fuld skærm, Split zoom, Splitfrekvens og Blinkfunktion er alle visuelle repræsentationer af området under din båd. Du kan tilpasse disse ekkolodvisninger. BEMÆRK: Ikke alle enheder har disse funktioner. DownVü Ekkolodvisning BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter DownVü ekkolodteknologi og transducere. BEMÆRK: For at modtage DownVü scanningekkolod, skal du have en kompatibel plotter eller fishfinder og en kompatibel transducer. DownVü ekkolod med høj frekvens leverer et klart billede af området under båden for en mere detajeret visning af de strukturer, båden sejler hen over. Traditionelle transducere udsender en kegleformet stråle. DownVü scanningekkolodteknologien udsender en smal stråle, der minder om formen på strålen i en kopimaskine. Denne stråle giver et klarere, fotolignende billede af, hvordan området under båden ser ud. Ekkolodfrekvenser BEMÆRK: De tilgængelige frekvenser afhænger af, hvilken transducer der anvendes. Justering af frekvensen hjælper med at tilpasse ekkoloddet til dit bestemte formål og den aktuelle vanddybde. Højere frekvenser bruger smalle strålebredder og er bedre til anvendelse ved høje hastigheder og urolige havforhold. Bunddefinition og springlagsdefinition kan blive bedre ved en højere frekvens. Lavere frekvenser bruger bredere strålebredder, der dækker et større område og gør det muligt for fiskeren at se flere mål, men det kan også generere mere overfladestøj og reducere kontinuiteten på bundsignalet ved barske havforhold. Bredere strålebredder genererer større ekkostyrke for fiskebuer, hvilket er ideelt ved lokalisering af fisk. Bredere strålebredder er også bedre ved store vanddybder, da den lave frekvens trænger Justering af området for dybdeskala Du kan justere området for dybdeskalaen, der vises til højre på skærmen. Automatisk områdevalg holder bunden inden for den nederste tredjedel af ekkolodskærmen og er nyttig til sporing af bunden, hvor der er langsomme eller moderate terrænændringer. Når dybden ændrer sig dramatisk, f.eks. ved banker, huller eller rev, gør manuel justering af dybdeområdet det muligt at få vist en specificeret dybdeområde. Bunden vises på skærmen så længe den befinder inden for det manuelt oprettede område. 1 Vælg MENU > Rækkevidde. 2 Vælg en funktion. For at gøre det muligt for enheden at justere rækkevidden automatisk skal du vælge Automatisk. For at øge eller reducere rækkevidden manuelt skal du vælge Manuel og vælge eller. BEMÆRK: Hvis rækkevidden indstilles på en side, anvendes den indstilling på alle sider. Justering af zoom Du kan justere zoom manuelt ved at specificere spændvidden og en fast startdybde. Hvis dybden f.eks. er 15 meter og startdybden er 5 meter, viser enheden et forstørret område fra 5 meters dybde til 20 meters dybde. Du kan også få enheden til at justere zoom automatisk ved at specificere en spændvidde. Enheden beregner zoomområdet fra havbunden. Hvis du f.eks. vælger en spændvidde på 10 meter, viser enheden et forstørret område fra havbunden til 10 meter over bunden. 1 Vælg MENU > Zoom. 2 Vælg Manuel zoom eller Auto Zoom. 3 Vælg Interval, og vælg eller for at øge eller reducere forstørrelsen af det forstørrede område. 4 Om nødvendigt kan du vælge Dybde for at justere zoomvinduet op eller ned. BEMÆRK: Zoom-vinduet sporer kun bunden i auto-tilstand. Låsning af skærmen til havbunden Du kan låse skærmen til havbunden. Hvis du f.eks. vælger en spændvidde på 20 meter, viser enheden et område fra havbunden til 20 meter over bunden. Spændvidden vises på højre side. 1 Fra en ekkolodvisning vælger du MENU > Zoom > Bundlås. 2 Vælg en spændvidde. Pause på skærmen Ekkolod I en ekkolodvisning vælger du MENU > Pause/Spol tilbage eller MENU > Ekkolod pause. Åbning af ekkolodhistorik BEMÆRK: Ikke alle enheder har denne funktion. 1 Fra en ekkolodvisning vælger du MENU > Pause/Spol tilbage. Ekkolod 3

8 2 Vælg eller for at justere den lodrette linje. 3 Vælg eller for at justere den vandrette dybdelinje. Indstilling af rullehastigheden for Ekkolod Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkoloddet ruller fra højre til venstre. Brug en højere rullehastigheden til at se flere detaljer, især ved bevægelse eller trolling. En lavere rullehastighed viser ekkolodoplysninger på skærmen i længere tid. 1 Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Rullehastighed. 2 Vælg en rullehastighed. BEMÆRK: Hvis rullehastigheden indstilles på én side, anvendes den på alle siderne. Visning og justering af dybdelinjen Du kan få vist og justere en vandret linje på en ekkolodsskærm. Linjens dybde angives til højre på skærmen. BEMÆRK: Hvis dybdelinjen vises på én side, vises dybdelinjen på alle sider. 1 Vælg MENU > Dybde linje > Til. 2 Vælg eller. Konfiguration af udseendet af ikkebundfaste mål BEMÆRK: Ved konfigurering af udseendet af ikke-bundfaste mål på én side, anvendes denne indstilling på alle sider. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle transducere. Ikke-bundfaste mål vises som symboler. Ikke-bundfaste mål vises som symboler med oplysninger om måldybde. Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod. Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod og oplysninger om måldybde. 1 Fra en ekkolodvisning vælger du MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Fiskesymbol. 2 Vælg en funktion. Aktivering af A-Scope A-scope er en lodret blinkfunktion langs højre side af fuldskærmsviningen af ekkolod. Visningen udvider de senest modtagne ekkolodsdata, så de bliver tydeligere. Den kan også være nyttig ved registrering af fisk tæt på havbunden. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle transducere. Fra fuldskærmsvisningen vælger du MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > A-Scope > Til. À Á A-scope Ekkolodskeglens diameter ved nuværende dybde Ekkolods-gain og indstillinger for støj Du kan justere mængden af gain og støj på en ekkolodsskærm. Gain-indstillingen kontrollerer ekkoloddets følsomhed for at kompensere for vandets dybde og klarhed. Ved at øge gain, vises der flere detaljer og ved at reducere gain, reduceres skærmclutter. BEMÆRK: Hvis gain indstilles på én side, anvendes indstillingen på alle sider. Manuel indstilling af gain 1 Vælg MENU > Gain > Manuel. 2 Vælg indtil du kan se støj i vanddelen af skærmen. 3 Vælg for at reducere gain en anelse. Automatisk indstilling af gain BEMÆRK: For at indstille gain på siden splitfrekvens skal du indstille hver frekvens separat. 1 Vælg MENU > Gain. 2 Vælg en funktion: For at få vist mere følsomme, svagere ekkolodresultater med mere støj automatisk skal du vælge Auto høj. For at få vist middelfølsomme ekkolodresultater med moderat støj automatisk skla du vælge Auto mellem. For at få vist mindre følsomme ekkolodresultater med mindre støj automatisk skal du vælge Auto lav. Indstilling af støjundertrykkelse Du kan reducere forekomsten af svage ekkolodsresultater ved at øge støjundertrykkelsen. BEMÆRK: Indstillingen af støjundertrykkelsen på én side, vil blive anvendt på alle sider. BEMÆRK: For at indstille støjundertrykkelse på siden splitfrekvens skal du hver frekvens separat. 1 Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Støjreduktion. 2 Indstil niveau for støjundertrykkelse. Sådan skjules overfladestøj Du kan indstille, om ekkolodsresultater tæt på vandets overflade skal vises eller skjules. Når overfladestøj skjules, reduceres skærmclutter. BEMÆRK: Når overfladestøj indstilles til at vises eller skjules på én side, anvendes indstillingen på alle sider. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Overfladestøj > Skjul. Justering af kontrasten Re området og intensiteten for farver ved at justere lysstyrken og kontrasten for DownVü transducere. Kontrasten styrer farveområdet mellem mål med høj intensitet og lav intensitet støj. En indstilling med høj kontrast viser en større farveforskel mellem støj og mål. En indstilling med lav kontrast har flere mellemtoner. 1 Vælg MENU > Kontrast. 2 Brug bjælken til at øge eller reducere kontrasten. Justering af farveintensiteten Lysstyrken styrer farveintensiteten. En højere lysstyrkeværdi gør mål mere synlige ved anvendelse af højere farveintensitet. En lavere lysstyrkeværdi skjuler baggrundsstøj ved anvendelse af lavere farveintensitet. 1 Vælg MENU > Lysstyrke. 2 Vælg en manuel værdi, eller vælg en valgmulighed: For at få vist mere følsomme, svagere ekkolodresultater med mere støj automatisk skal du vælge Auto høj. 4 Ekkolod

9 For at få vist middelfølsomme ekkolodresultater med moderat støj automatisk skla du vælge Auto mellem. For at få vist mindre følsomme ekkolodresultater med mindre støj automatisk skal du vælge Auto lav. Alarmer Vælg MENU > Opsætning > Alarmer. Batteri: Lyder, når batteriet når en specificeret lav spænding. Dybt vand: Lyder, når vanddybden er dybere end den specificerede dybde. Afdrift: Lyder, når dybdeforskelle på det aktuelle sted overstiger den specificerede dybde. Fisk: Lyder, når enheden registrerer et ikke-bundfast mål. indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser registreres. indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og store fisk registreres. indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk registreres. Lavt vand: Lyder, når vanddybden er lavere end den specificerede dybde. Vandtemperatur: Lyder, når vandtemperaturen varierer mere end ± 1,1 C (± 2 F). Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes. BEMÆRK: Du skal tilslutte enheden til en temperaturtransducer for at anvende denne alarm. Ekkolodstalindstillinger Du kan indstille, hvilke tal der vises på fuldskærmsvisningen, siden split zoom og siden splitfrekvens. Du kan også justere størrelsen på tallene. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodstal. Batteri: Viser batterispændingen. Tal størrelse: Indstiller talstørrelsen. Distancetæller: Viser distancetælleren. BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en transducer for fart gennem vandet for at distancetælleren kan anvendes. Fart gennem vandet: Viser fart gennem vandet. BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en transducer for fart gennem vandet for at du kan få vist farten gennem vand. Vandtemperatur: Viser vandtemperaturen. BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en temperaturtransducer for at du kan få vist vandtemperaturen. Systemindstillinger Vælg MENU > Opsætning > System. Sprog: Indstiller sproget for skærmen. Systemoplysninger: Gør det muligt at se softwareinformation. Systemets enhedsindstillinger Vælg MENU > Opsætning > Enheder. Dybde: Indstiller dybdeenheder til fod (ft), meter (m) eller favne (fa). Afstand: Indstiller afstandsenheder. Temperatur: Indstiller temperaturenheder til fahrenheit ( F) eller celsius ( C). BEMÆRK: Du skal have en temperaturlæsende transducer tilsluttet for at få vist temperaturen. Fart gennem vand: Indstiller enheder for fart gennem vandet. BEMÆRK: Du skal have tilsluttet en transducer til registrering af fart gennem vandet for at få vist fart gennem vandet. Gendannelse af fabriksindstillingerne BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har indtastet. 1 Vælg MENU > Opsætning > System > Systemoplysninger > Fabriksindstillinger. 2 Vælg en funktion. Kalibrering Indstilling af køl offset Du kan angive en køl offset for at kompensere for overfladeaflæsningen for køldybden, så det bliver muligt at måle dybden fra bunden af kølen i stedet for fra transducerens placering. 1 Vælg en indstilling baseret på transducerens placering: Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen À, skal du måle afstanden fra transducerens til bådens køl. Angiv denne værdi i trin 3 som et positivt tal. Hvis transduceren er installeret i bunden af kølen Á, skal du måle afstanden fra transduceren til vandlinjen. Angiv denne værdi i trin 3 som et negativt tal. 2 Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Køl offset. 3 Brug piletasterne til at indtaste det køl offset, der blev målt i trin 1. Indstilling af vandtemperatur offset Du kan indstille temperatur offset for at kompensere for temperaturaflæsningen fra en temperatursensor. 1 Mål vandtemperaturen ved hjælp af en transducer, der kan måle temperatur, og som er tilsluttet enheden. 2 Mål vandtemperaturen ved hjælp af et andet termometer eller en anden temperatursensor, som du ved er nøjagtig. 3 Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den vandtemperatur, du målte i trin 2. Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 6 som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet enheden, måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig er. Angiv denne værdi i trin 6 som et negativt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet enheden, måler vandtemperaturen til at være varmere, end den egentlig er. 4 Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Temperatur offset. 5 Brug piletasterne til at indtaste det temperatur offset, der blev målt i trin 3. Kalibrering 5

10 Kalibrering af farttransducer 1 Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Juster fart gennem vandet. 2 Følg instruktionerne på skærmen. BEMÆRK: Sørg for at angive tophastigheden som målt af en ekstern kilde, f.eks. en GPS. Indtast ikke værdien for fart gennem vandet fra en tilsluttet hastighedstransducer. Specifikationer Appendiks Specifikation Model Mål Temperaturområde echo 101 og 151 Fra -15 til 55 C (fra 5 til 131 F ) Sikkerhedsafstand for kompas Strømkildes spændingsområde echo 201, 301 og 500 serien echo 101 og 151 echo 201 og 301 echo 500 serien echo 101 echo 201, 301 og 500 serien Nominel strømstyrke Alle modeller 1 A Fra -15 til 55 C (fra 5 til 131 F ) 250 mm (10 tommer) 250 mm (10 tommer) 400 mm (15,75 tommer) Fra 10 til 20 V Fra 10 til 28 V Sikring Alle modeller AGC/3AG - 3,0 A Dybde - ferskvand* echo m (1600 fod) ved 77 khz echo 201, 201dv, 301 og 301dv echo 500 og 500dv serien 533 m (1750 fod) ved 77 khz 701 m (2300 fod) ved 77 khz Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/ eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land. *Dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold, bundtypen og andre vandforhold. Rengøring af yderside BEMÆRK Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne. 1 Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel. 2 Tør enheden af med en tør klud. Rengøring af skærmen BEMÆRK Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader antirefleks-laget. Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er meget følsomt over for hudfedt, voks og skuremidler. 1 Anvend en brillerens, som er angivet som værende sikker til rengøring af anti-refleks-flader. 2 Tør skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud. Softwarelicensaftale VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører. 6 Appendiks

11 A alarmer, ekkolod 5 B baggrundslys 1 bipper 1 D data 1 displayindstillinger 1 DownVü 3 Indeks E ekkolod 2, 3 a-scope 4 alarmer 5 blinkfunktion 2 bundlås 3 distancetæller 3 DownVü 3 dybdelinje 4 dybdeskala 2, 3 frekvenser 1 4 gain 4 ikke-bundfaste mål 2, 4 log 2 rullehastighed 4 støj 4 tal 2, 3, 5 udseende 2, 4 visninger 2 zoom 2, 3 enhed registrering 1 rengøring 6 F fabriksindstillinger 5 H hjælp 1 hurtig justering 2 I indstillinger 1, 3 systeminformation 5 K kontrast 1 køl offset 5 M måleenheder 5 O offset, køl 5 P produktregistrering 1 R registrering af enheden 1 S side. Se ekkolod sider. Se ekkolod softwarelicensaftale 6 specifikationer 6 sprog 5 systeminformation 5 sætte på pause 3 T taster 1 tænd/sluk 1 timeout 1 transducer 1 3 tænd/sluk-knap 1 V vand hastighed 6 temperatur offset 5 Z zoom, ekkolod 3 Indeks 7

12 (0) (0) (+52) (+35) GARMIN ( ) +27 (0) (0) ct./anruf. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./anruf Garmin International, Inc East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europa) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

GPSMAP 700-serien brugervejledning

GPSMAP 700-serien brugervejledning GPSMAP 700-serien brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere