echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning"

Transkript

1 echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December _0A Trykt i Taiwan

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echo er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Registrering af din enhed... 1 Kontakt til Garmins produktsupport... 1 Generelt om brugervejledningen... 1 Angivelse af numeriske værdier... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Taster... 1 Automatisk aktivering af enheden... 1 Justering af baggrundslys... 1 Justering af farveskalaen... 1 Indstilling af farvevalg... 1 Valg af transducertype... 1 Justering af kontrasten... 1 Indstillingen af bipperen... 1 Menuen timeout... 1 Brug af hurtig justering... 2 Sider... 2 Valg af en side... 2 Siden Fuld skærm... 2 Siden Split zoom... 2 Siden Splitfrekvens... 2 Indstillinger for logside... 2 Siden Blinkfunktion... 2 Siden Tal... 3 Nulstilling af distancetæller... 3 Ekkolod... 3 DownVü Ekkolodvisning... 3 Ekkolodfrekvenser... 3 Justering af området for dybdeskala... 3 Justering af zoom... 3 Låsning af skærmen til havbunden... 3 Pause på skærmen Ekkolod... 3 Åbning af ekkolodhistorik... 3 Indstilling af rullehastigheden for Ekkolod... 4 Visning og justering af dybdelinjen... 4 Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål... 4 Aktivering af A-Scope... 4 Ekkolods-gain og indstillinger for støj... 4 Alarmer... 5 Ekkolodstalindstillinger... 5 Systemindstillinger... 5 Systemets enhedsindstillinger... 5 Gendannelse af fabriksindstillingerne... 5 Kalibrering... 5 Indstilling af køl offset... 5 Indstilling af vandtemperatur offset... 5 Kalibrering af farttransducer... 6 Appendiks...6 Specifikationer... 6 Rengøring af yderside... 6 Rengøring af skærmen... 6 Softwarelicensaftale... 6 Indeks...7 Indholdsfortegnelse i

4

5 Introduktion ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted. Kontakt til Garmins produktsupport Gå til og klik på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande. I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020. I Storbritannien skal du ringe på I Europa skal du ringe på +44 (0) 870, Generelt om brugervejledningen I denne vejledning bruges ordet "vælg" til at beskrive følgende handlinger. Markering af et menupunkt og tryk på ENTER. Tryk på en knap som f.eks. ENTER eller MENU. Når du bliver bedt om at vælge menupunkter, vises der muligvis små pile i teksten. De viser, at du skal markere en række punkter på skærmen vha. og og vælge ENTER efter hvert punkt. Hvis du for eksempel skal vælge MENU > Pause/Spol tilbage, skal du vælge MENU og derefter vælge eller, indtil Pause/Spol tilbage er markeret, og derefter vælge ENTER. Angivelse af numeriske værdier Du kan angive numeriske værdier ved indstilling af alarmer eller angivelse af en forskydning. 1 Vælg og for at vælge den første numeriske værdi. 2 Vælg eller ENTER for at gå videre til næste ciffer. 3 Gentag trin 1 og 2 for at justere alle numeriske værdier. Automatisk aktivering af enheden Du kan indstille enheden til at tænde automatisk, når der tændes for strømmen. Ellers skal du vælge. Vælg MENU > Opsætning > System > Tænd automatisk > Til. Justering af baggrundslys 1 Vælg MENU > Opsætning > System > Baggrundslys. 2 Vælg og. Justering af farveskalaen For enheder i echo 300 og 500 serien kan du indstille farveskalaen for alle ekkolodsskærme. 1 Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Farveskala. 2 Vælg en farveskala. Indstilling af farvevalg For enheder i echo 300 og 500 serien kan du indstille ekkolodsskærmens farvevalg til brug om dagen eller om natten. 1 Vælg MENU > Opsætning > System > Farvevalg. 2 Vælg Dag eller Nat. Valg af transducertype Før du kan vælge transducertypen, skal du vide, hvilken slags transducer du har. Du skal muligvis indstille transducertypen for at få ekkoloddet til at fungere korrekt. 1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Transducertype. 2 Vælg en funktion: Hvis du har en 200/77 khz transducer med dobbeltstråle, skal du vælge Dual stråle. Hvis du har en 200/50 khz transducer med dobbeltfrekvens, skal du vælge Dual frekvens. Hvis du har en DownVü transducer, skal du vælge DownVü. Hvis du har en anden type transducer, skal du vælge den på listen. Taster Sådan kommer du i gang Justering af kontrasten BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller. 1 Vælg MENU > Opsætning > System > Kontrast. 2 Vælg eller. TIP: Hold eller nede for hurtigt at foretage store justeringer. 3 Vælg ENTER. MENU ENTER Viser eller skjuler en liste over indstillinger. Vælger et menupunkt. Ruller gennem valgmulighederne eller ændrer indstillinger. Vælger sideindstillinger. Tænder og slukker enheden og justerer baggrundslyset. Indstillingen af bipperen Du kan indstille, hvornår enheden skal lave lyde. 1 Vælg MENU > Opsætning > System > Signaltone. 2 Vælg en funktion: Hvis du vil have enheden til at bippe, når du vælger en enhed, og når en alarm udløses, skal du vælge Til. Hvis du vil have enheden til kun at bippe, når alarmer udløses, skal du vælge Kun alarmer. Menuen timeout Når en menu har været åbnet i 15 sekunder, og der ikke er blevet foretaget nogen valg, lukker menuen, og den forrige skærm vises. Introduktion 1

6 Brug af hurtig justering Når du har justeret en indstilling og kommet tilbage til en side, kan du hurtigt vende tilbage til indstillingerne. Vælg eller. Sider Du kan få vist ekkolodsoplysninger i forskellige formater ved hjælp af menuen Sider. Valg af en side Forøgelse af bredden på skærmen Zoom Du kan gøre den forstørrede del af siden Split zoom bredere. Fra siden Split zoom skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Splitstørrelse > Stor. Siden Splitfrekvens Du kan få vist to frekvenser på siden Splitfrekvens. BEMÆRK: Du skal have en transducer med dobbeltstråle eller en transducer med dobbeltfrekvens for at bruge siden Splitfrekvens. Vælg MENU > Sider > Splitfrekvens. 1 Vælg MENU > Sider. 2 Vælg en side. TIP: For enheder i echo 200 og 500 serien kan du åbne menuen Sider ved at vælge eller fra et hvilket som helst skærmbillede. Siden Fuld skærm Du kan se en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger fra en transducer på siden Fuld skærm. Fra menuen Sider skal du vælge Traditionel eller DownVü. Indstillinger for logside À Á Â Ã Ä Å Bunddybde Vandtemperatur Fart gennem vand (når der er tilsluttet en transducer til registrering af fart gennem vand) Ikke-bundfaste mål Transducer-frekvens Skærmdybde, når skærmen ruller fra højre mod venstre Siden Split zoom På siden Split zoom kan du se den fulde visning af et dybdeområde på højre side af skærmen og et forstørret udsnit af visningen i venstre side af skærmen. Vælg MENU > Sider > Split zoom. À Á Â 2 Vælg MENU > Sider > Log. Dybde: Viser en grafiklog over dybdeaflæsninger over tid. Varighed for dybdelog: Indstiller tidsskalaen for dybdeloggen. Hvis varigheden øges, vises der dybdeforskelle over længere tid. Hvis varigheden reduceres, vises der flere detaljer over kortere tid. Skala: Indstiller skalaen for dybdeområdet. Hvis skalaen for dybdeområde øges, vises der flere dybdeforskelle. Hvis skalaen for dybdeområde reduceres, vises der flere detaljer i forskellene. Automatisk justerer dybdeområdet, så alle logværdier vises inden for den valgte varighed. Temperatur: Viser en grafiklog over vandtemperaturaflæsninger over tid. Hvis skalaen for temperaturområde øges, vises der flere temperaturforskelle. Hvis skalaen for temperaturområde reduceres, vises der flere detaljer i forskellene. Automatisk justerer visningen, så alle logværdier vises inden for den valgte varighed. Siden Blinkfunktion Siden Blinkfunktion viser ekkolodsoplysninger på en cirkulær dybdeskala, som angiver, hvad der befinder sig under båden. Den er organiseret som en ring, der starter i toppen og fortsætter med uret rundt. Dybden angives af skalaen inden i ringen. Ekkolodsoplysninger blinker på ringen, når de registreres på den angivne dybde. Farverne angiver de forskellige styrker af ekkoloddets returdata. Vælg MENU > Sider > Blinkfunktion. Indzoomet dybdeskala Vinduet Zoom Dybdeområde Sider

7 bedre ned på større dybder. De kan også anvendes til søgning efter strukturer som grenbunker. Samtidig visning af to frekvenser med dobbelfrekvensvisningen gør det muligt for dig at se dybere med den lave frekvens og samtidig se flere detaljer med den høje frekvens. Valg af en frekvens 1 Vælg MENU. 2 Vælg Frekvens eller FREKVENS. 3 Vælg en frekvens. À Á Dybde på nuværende position Dybdeskala Siden Tal Du kan få vist numeriske oplysninger i stedet for en grafik fra siden Tal. Vælg MENU > Sider > Tal. Nulstilling af distancetæller Før du kan nulstille distancetælleren, skal du tilslutte enheden til en farttransducer. Fra siden Tal vælger du MENU > Nulstil distancetæller. Ekkolod Siden Fuld skærm, Split zoom, Splitfrekvens og Blinkfunktion er alle visuelle repræsentationer af området under din båd. Du kan tilpasse disse ekkolodvisninger. BEMÆRK: Ikke alle enheder har disse funktioner. DownVü Ekkolodvisning BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter DownVü ekkolodteknologi og transducere. BEMÆRK: For at modtage DownVü scanningekkolod, skal du have en kompatibel plotter eller fishfinder og en kompatibel transducer. DownVü ekkolod med høj frekvens leverer et klart billede af området under båden for en mere detajeret visning af de strukturer, båden sejler hen over. Traditionelle transducere udsender en kegleformet stråle. DownVü scanningekkolodteknologien udsender en smal stråle, der minder om formen på strålen i en kopimaskine. Denne stråle giver et klarere, fotolignende billede af, hvordan området under båden ser ud. Ekkolodfrekvenser BEMÆRK: De tilgængelige frekvenser afhænger af, hvilken transducer der anvendes. Justering af frekvensen hjælper med at tilpasse ekkoloddet til dit bestemte formål og den aktuelle vanddybde. Højere frekvenser bruger smalle strålebredder og er bedre til anvendelse ved høje hastigheder og urolige havforhold. Bunddefinition og springlagsdefinition kan blive bedre ved en højere frekvens. Lavere frekvenser bruger bredere strålebredder, der dækker et større område og gør det muligt for fiskeren at se flere mål, men det kan også generere mere overfladestøj og reducere kontinuiteten på bundsignalet ved barske havforhold. Bredere strålebredder genererer større ekkostyrke for fiskebuer, hvilket er ideelt ved lokalisering af fisk. Bredere strålebredder er også bedre ved store vanddybder, da den lave frekvens trænger Justering af området for dybdeskala Du kan justere området for dybdeskalaen, der vises til højre på skærmen. Automatisk områdevalg holder bunden inden for den nederste tredjedel af ekkolodskærmen og er nyttig til sporing af bunden, hvor der er langsomme eller moderate terrænændringer. Når dybden ændrer sig dramatisk, f.eks. ved banker, huller eller rev, gør manuel justering af dybdeområdet det muligt at få vist en specificeret dybdeområde. Bunden vises på skærmen så længe den befinder inden for det manuelt oprettede område. 1 Vælg MENU > Rækkevidde. 2 Vælg en funktion. For at gøre det muligt for enheden at justere rækkevidden automatisk skal du vælge Automatisk. For at øge eller reducere rækkevidden manuelt skal du vælge Manuel og vælge eller. BEMÆRK: Hvis rækkevidden indstilles på en side, anvendes den indstilling på alle sider. Justering af zoom Du kan justere zoom manuelt ved at specificere spændvidden og en fast startdybde. Hvis dybden f.eks. er 15 meter og startdybden er 5 meter, viser enheden et forstørret område fra 5 meters dybde til 20 meters dybde. Du kan også få enheden til at justere zoom automatisk ved at specificere en spændvidde. Enheden beregner zoomområdet fra havbunden. Hvis du f.eks. vælger en spændvidde på 10 meter, viser enheden et forstørret område fra havbunden til 10 meter over bunden. 1 Vælg MENU > Zoom. 2 Vælg Manuel zoom eller Auto Zoom. 3 Vælg Interval, og vælg eller for at øge eller reducere forstørrelsen af det forstørrede område. 4 Om nødvendigt kan du vælge Dybde for at justere zoomvinduet op eller ned. BEMÆRK: Zoom-vinduet sporer kun bunden i auto-tilstand. Låsning af skærmen til havbunden Du kan låse skærmen til havbunden. Hvis du f.eks. vælger en spændvidde på 20 meter, viser enheden et område fra havbunden til 20 meter over bunden. Spændvidden vises på højre side. 1 Fra en ekkolodvisning vælger du MENU > Zoom > Bundlås. 2 Vælg en spændvidde. Pause på skærmen Ekkolod I en ekkolodvisning vælger du MENU > Pause/Spol tilbage eller MENU > Ekkolod pause. Åbning af ekkolodhistorik BEMÆRK: Ikke alle enheder har denne funktion. 1 Fra en ekkolodvisning vælger du MENU > Pause/Spol tilbage. Ekkolod 3

8 2 Vælg eller for at justere den lodrette linje. 3 Vælg eller for at justere den vandrette dybdelinje. Indstilling af rullehastigheden for Ekkolod Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkoloddet ruller fra højre til venstre. Brug en højere rullehastigheden til at se flere detaljer, især ved bevægelse eller trolling. En lavere rullehastighed viser ekkolodoplysninger på skærmen i længere tid. 1 Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Rullehastighed. 2 Vælg en rullehastighed. BEMÆRK: Hvis rullehastigheden indstilles på én side, anvendes den på alle siderne. Visning og justering af dybdelinjen Du kan få vist og justere en vandret linje på en ekkolodsskærm. Linjens dybde angives til højre på skærmen. BEMÆRK: Hvis dybdelinjen vises på én side, vises dybdelinjen på alle sider. 1 Vælg MENU > Dybde linje > Til. 2 Vælg eller. Konfiguration af udseendet af ikkebundfaste mål BEMÆRK: Ved konfigurering af udseendet af ikke-bundfaste mål på én side, anvendes denne indstilling på alle sider. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle transducere. Ikke-bundfaste mål vises som symboler. Ikke-bundfaste mål vises som symboler med oplysninger om måldybde. Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod. Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod og oplysninger om måldybde. 1 Fra en ekkolodvisning vælger du MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Fiskesymbol. 2 Vælg en funktion. Aktivering af A-Scope A-scope er en lodret blinkfunktion langs højre side af fuldskærmsviningen af ekkolod. Visningen udvider de senest modtagne ekkolodsdata, så de bliver tydeligere. Den kan også være nyttig ved registrering af fisk tæt på havbunden. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle transducere. Fra fuldskærmsvisningen vælger du MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > A-Scope > Til. À Á A-scope Ekkolodskeglens diameter ved nuværende dybde Ekkolods-gain og indstillinger for støj Du kan justere mængden af gain og støj på en ekkolodsskærm. Gain-indstillingen kontrollerer ekkoloddets følsomhed for at kompensere for vandets dybde og klarhed. Ved at øge gain, vises der flere detaljer og ved at reducere gain, reduceres skærmclutter. BEMÆRK: Hvis gain indstilles på én side, anvendes indstillingen på alle sider. Manuel indstilling af gain 1 Vælg MENU > Gain > Manuel. 2 Vælg indtil du kan se støj i vanddelen af skærmen. 3 Vælg for at reducere gain en anelse. Automatisk indstilling af gain BEMÆRK: For at indstille gain på siden splitfrekvens skal du indstille hver frekvens separat. 1 Vælg MENU > Gain. 2 Vælg en funktion: For at få vist mere følsomme, svagere ekkolodresultater med mere støj automatisk skal du vælge Auto høj. For at få vist middelfølsomme ekkolodresultater med moderat støj automatisk skla du vælge Auto mellem. For at få vist mindre følsomme ekkolodresultater med mindre støj automatisk skal du vælge Auto lav. Indstilling af støjundertrykkelse Du kan reducere forekomsten af svage ekkolodsresultater ved at øge støjundertrykkelsen. BEMÆRK: Indstillingen af støjundertrykkelsen på én side, vil blive anvendt på alle sider. BEMÆRK: For at indstille støjundertrykkelse på siden splitfrekvens skal du hver frekvens separat. 1 Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Støjreduktion. 2 Indstil niveau for støjundertrykkelse. Sådan skjules overfladestøj Du kan indstille, om ekkolodsresultater tæt på vandets overflade skal vises eller skjules. Når overfladestøj skjules, reduceres skærmclutter. BEMÆRK: Når overfladestøj indstilles til at vises eller skjules på én side, anvendes indstillingen på alle sider. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning > Overfladestøj > Skjul. Justering af kontrasten Re området og intensiteten for farver ved at justere lysstyrken og kontrasten for DownVü transducere. Kontrasten styrer farveområdet mellem mål med høj intensitet og lav intensitet støj. En indstilling med høj kontrast viser en større farveforskel mellem støj og mål. En indstilling med lav kontrast har flere mellemtoner. 1 Vælg MENU > Kontrast. 2 Brug bjælken til at øge eller reducere kontrasten. Justering af farveintensiteten Lysstyrken styrer farveintensiteten. En højere lysstyrkeværdi gør mål mere synlige ved anvendelse af højere farveintensitet. En lavere lysstyrkeværdi skjuler baggrundsstøj ved anvendelse af lavere farveintensitet. 1 Vælg MENU > Lysstyrke. 2 Vælg en manuel værdi, eller vælg en valgmulighed: For at få vist mere følsomme, svagere ekkolodresultater med mere støj automatisk skal du vælge Auto høj. 4 Ekkolod

9 For at få vist middelfølsomme ekkolodresultater med moderat støj automatisk skla du vælge Auto mellem. For at få vist mindre følsomme ekkolodresultater med mindre støj automatisk skal du vælge Auto lav. Alarmer Vælg MENU > Opsætning > Alarmer. Batteri: Lyder, når batteriet når en specificeret lav spænding. Dybt vand: Lyder, når vanddybden er dybere end den specificerede dybde. Afdrift: Lyder, når dybdeforskelle på det aktuelle sted overstiger den specificerede dybde. Fisk: Lyder, når enheden registrerer et ikke-bundfast mål. indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser registreres. indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og store fisk registreres. indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk registreres. Lavt vand: Lyder, når vanddybden er lavere end den specificerede dybde. Vandtemperatur: Lyder, når vandtemperaturen varierer mere end ± 1,1 C (± 2 F). Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes. BEMÆRK: Du skal tilslutte enheden til en temperaturtransducer for at anvende denne alarm. Ekkolodstalindstillinger Du kan indstille, hvilke tal der vises på fuldskærmsvisningen, siden split zoom og siden splitfrekvens. Du kan også justere størrelsen på tallene. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodstal. Batteri: Viser batterispændingen. Tal størrelse: Indstiller talstørrelsen. Distancetæller: Viser distancetælleren. BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en transducer for fart gennem vandet for at distancetælleren kan anvendes. Fart gennem vandet: Viser fart gennem vandet. BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en transducer for fart gennem vandet for at du kan få vist farten gennem vand. Vandtemperatur: Viser vandtemperaturen. BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en temperaturtransducer for at du kan få vist vandtemperaturen. Systemindstillinger Vælg MENU > Opsætning > System. Sprog: Indstiller sproget for skærmen. Systemoplysninger: Gør det muligt at se softwareinformation. Systemets enhedsindstillinger Vælg MENU > Opsætning > Enheder. Dybde: Indstiller dybdeenheder til fod (ft), meter (m) eller favne (fa). Afstand: Indstiller afstandsenheder. Temperatur: Indstiller temperaturenheder til fahrenheit ( F) eller celsius ( C). BEMÆRK: Du skal have en temperaturlæsende transducer tilsluttet for at få vist temperaturen. Fart gennem vand: Indstiller enheder for fart gennem vandet. BEMÆRK: Du skal have tilsluttet en transducer til registrering af fart gennem vandet for at få vist fart gennem vandet. Gendannelse af fabriksindstillingerne BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har indtastet. 1 Vælg MENU > Opsætning > System > Systemoplysninger > Fabriksindstillinger. 2 Vælg en funktion. Kalibrering Indstilling af køl offset Du kan angive en køl offset for at kompensere for overfladeaflæsningen for køldybden, så det bliver muligt at måle dybden fra bunden af kølen i stedet for fra transducerens placering. 1 Vælg en indstilling baseret på transducerens placering: Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen À, skal du måle afstanden fra transducerens til bådens køl. Angiv denne værdi i trin 3 som et positivt tal. Hvis transduceren er installeret i bunden af kølen Á, skal du måle afstanden fra transduceren til vandlinjen. Angiv denne værdi i trin 3 som et negativt tal. 2 Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Køl offset. 3 Brug piletasterne til at indtaste det køl offset, der blev målt i trin 1. Indstilling af vandtemperatur offset Du kan indstille temperatur offset for at kompensere for temperaturaflæsningen fra en temperatursensor. 1 Mål vandtemperaturen ved hjælp af en transducer, der kan måle temperatur, og som er tilsluttet enheden. 2 Mål vandtemperaturen ved hjælp af et andet termometer eller en anden temperatursensor, som du ved er nøjagtig. 3 Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den vandtemperatur, du målte i trin 2. Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 6 som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet enheden, måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig er. Angiv denne værdi i trin 6 som et negativt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet enheden, måler vandtemperaturen til at være varmere, end den egentlig er. 4 Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Temperatur offset. 5 Brug piletasterne til at indtaste det temperatur offset, der blev målt i trin 3. Kalibrering 5

10 Kalibrering af farttransducer 1 Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Juster fart gennem vandet. 2 Følg instruktionerne på skærmen. BEMÆRK: Sørg for at angive tophastigheden som målt af en ekstern kilde, f.eks. en GPS. Indtast ikke værdien for fart gennem vandet fra en tilsluttet hastighedstransducer. Specifikationer Appendiks Specifikation Model Mål Temperaturområde echo 101 og 151 Fra -15 til 55 C (fra 5 til 131 F ) Sikkerhedsafstand for kompas Strømkildes spændingsområde echo 201, 301 og 500 serien echo 101 og 151 echo 201 og 301 echo 500 serien echo 101 echo 201, 301 og 500 serien Nominel strømstyrke Alle modeller 1 A Fra -15 til 55 C (fra 5 til 131 F ) 250 mm (10 tommer) 250 mm (10 tommer) 400 mm (15,75 tommer) Fra 10 til 20 V Fra 10 til 28 V Sikring Alle modeller AGC/3AG - 3,0 A Dybde - ferskvand* echo m (1600 fod) ved 77 khz echo 201, 201dv, 301 og 301dv echo 500 og 500dv serien 533 m (1750 fod) ved 77 khz 701 m (2300 fod) ved 77 khz Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/ eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land. *Dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold, bundtypen og andre vandforhold. Rengøring af yderside BEMÆRK Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne. 1 Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel. 2 Tør enheden af med en tør klud. Rengøring af skærmen BEMÆRK Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader antirefleks-laget. Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er meget følsomt over for hudfedt, voks og skuremidler. 1 Anvend en brillerens, som er angivet som værende sikker til rengøring af anti-refleks-flader. 2 Tør skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud. Softwarelicensaftale VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører. 6 Appendiks

11 A alarmer, ekkolod 5 B baggrundslys 1 bipper 1 D data 1 displayindstillinger 1 DownVü 3 Indeks E ekkolod 2, 3 a-scope 4 alarmer 5 blinkfunktion 2 bundlås 3 distancetæller 3 DownVü 3 dybdelinje 4 dybdeskala 2, 3 frekvenser 1 4 gain 4 ikke-bundfaste mål 2, 4 log 2 rullehastighed 4 støj 4 tal 2, 3, 5 udseende 2, 4 visninger 2 zoom 2, 3 enhed registrering 1 rengøring 6 F fabriksindstillinger 5 H hjælp 1 hurtig justering 2 I indstillinger 1, 3 systeminformation 5 K kontrast 1 køl offset 5 M måleenheder 5 O offset, køl 5 P produktregistrering 1 R registrering af enheden 1 S side. Se ekkolod sider. Se ekkolod softwarelicensaftale 6 specifikationer 6 sprog 5 systeminformation 5 sætte på pause 3 T taster 1 tænd/sluk 1 timeout 1 transducer 1 3 tænd/sluk-knap 1 V vand hastighed 6 temperatur offset 5 Z zoom, ekkolod 3 Indeks 7

12 (0) (0) (+52) (+35) GARMIN ( ) +27 (0) (0) ct./anruf. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./anruf Garmin International, Inc East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europa) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fishfinder 400C. betjeningsvejledning

Fishfinder 400C. betjeningsvejledning Fishfinder 400C betjeningsvejledning 2006, 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397 8200 eller 800/800 1020

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radomer installationsvejledning 2007-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397,8200

Læs mere

GPS 152H Brugervejledning

GPS 152H Brugervejledning F O R E L Ø B I G GPS 152H Brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

Installationsvejledning til GSD 24/26

Installationsvejledning til GSD 24/26 Installationsvejledning til GSD 24/26 For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin GSD 24/26-enheden i henhold til den følgende vejledning. Professionelt udført

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand)

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Vejledning til opsætning af forstørret tekst og farver/kontrast i Windows 8.1. Med Windows 8 introducerede Microsoft en ny Startskærm med flise-genveje

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere