Studienævnet for Veterinærmedicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studienævnet for Veterinærmedicin"

Transkript

1 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag den 25. juni 2013 STUDERENDE Sted: Referent: Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Biblioteket (med svane og løve), Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl Louise Berntsen BLEGDAMSVEJ 3 B 2200 KØBENHAVN N TLF DIR Til stede: Peter Holm og Charlotte Bjørnvad Linea Falk Theut, Karl Johan Møller Jensen og Svend Erik Garbus Øvrige tilstedeværende: Louise Berntsen (sekretær) Christina Stigaard (leder af den veterinære studievejledning) Therese Christoffersen (veterinær studievejleder) Afbud: Maria Vang Johansen, Stine Jacobsen og Bonnie Edahl Hoelstad REF: LOB SAG: / Sagsnr. oplyses ved henv.

2 Dagsorden: SIDE 2 AF Dagsorden for mødet ca. kl Bemærkninger til referat fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 (bilag) ca. kl Udelegering af beslutningskompetence til formandskabet vedr. ændring eksamensformved reeksamen, hvis der er 10 eller færre studerende tilmeldt reeksamen 14 stk. 3 Studieordningernes fællesdel ca. kl Justering af bemyndigelse til administrative afgørelser af dispensationssager ca. kl Orientering fra møde om planlægning af rotationseksaminerne og planlægning af det videre forløb vedr. optimering ca. kl Drøftelse af oplæg til skabelon/krav til ansøgning om dispensation (bilag) kl Fortroligt punkt ca. kl A. Fortroligt referat fra behandling af dispensationssager fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 (bilag) B. Behandling af dispensationsansøgninger (bilag kommer senest fredag den 21. juni 2013) 8. Meddelelser fra Studievejledningen, studieledere mv. ca. kl Orientering fra Uddannelsesråd (bilag) ca. kl Emner til efterårets møder ca. kl Meddelelse ca. kl A. Mødedatoer for efteråret 2013 B. Ændret eksamensform for Almen klinisk praksis store husdyr SVEK Evt. ca. kl Ad. 1. Dagsorden for mødet Ingen bemærkninger. Ad. 2. Bemærkninger til referat fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 Ingen bemærkninger.

3 Ad. 3. Udelegering af beslutningskompetence til formandskabet vedr. ændring af eksamensform ved reeksamen, hvis der er 10 eller færre studerende tilmeldt reeksamen 14 stk. 3 Studieordningernes fællesdel. I studieordningens fællesdel står der følgende i 14: Stk. 3. Såfremt der er 10 eller færre tilmeldte til en eksamen, kan studienævnet i samarbejde med den relevante kursus- og institutleder ændre eksamensformen for den pågældende eksamen. Studienævnet besluttede, at de ville give dispensation til alle undervisere, der ønskede at ændre deres eksamensform til enten mundtlig eller praktisk mundtlige ved en reeksamen, hvor der er 10 eller færre tilmeldt. Ovennævnte dispensation kan gives administrativt. Hvis der er kursusansvarlige, der ønsker andre eksamensformer, skal formandskabet inddrages. Studienævnet skal orienteres om ovennævnte beslutninger. SIDE 3 AF 14 Ad. 4. Justering af bemyndigelse til administrative afgørelser af dispensationssager Studienævnet må ikke give dispensation til de studerende der første år kan besvare på engelsk. Fællesbestemmelserne giver alene mulighed for at tage ordbøger med. Ovennævnte betyder, at bestemmelsen udgår af bemyndigelse til administrative afgørelser af dispensationssager for Studienævnet for Veterinærmedicin. Den rettede udgave skal sendes til undervisningsudvalgsformændene. Efter mødet er der indført præciseringer vedr. henvisninger til studieordningernes fælles del. Derudover er det præciseret at ansøgning om alternativ differentiering også er et område hvor administrationen kan meddele afgørelsen efter at sagen har været til høring hos studielederen. Ad. 5. Orientering fra møde om planlægning af rotationseksaminerne og planlægning af det videre forløb vedr. optimering Peter Holm orienterede om, at han den 24. juni 2013 havde holdt møde med Martin Stampe Noer, Birgit Thomsen, Stine Jacobsen, Bonnie Hoelstad og Lina Theut for at få fastlagt, hvilke rammer fakultetet har for eksamensplanlægningen. Formålet med mødet var at finde ud af, hvordan man kan bruge de nuværende rammer for eksamensplanlægning til at gøre reeksamensplanlægningen fleksibel for de studerende og for institutterne. Derudover er det vigtigt at bruge færrest mulige ressourcer på afholdelse af eksamen. Det er udvalgets opfattelse, at man klart vil spare ressourcer både administrativt og på institutterne, hvis man kan minimere antallet af eksaminer.

4 Dvs. det forhold at administrationen skal håndholde tilmelding til reeksamen, der afholdes på samme tidspunkt som en ordinær reeksamen, vil klart blive opvejet af, at institutterne kun skal afholde eksamen/reeksamen på et tidspunkt dvs. at der ikke skal arrangeres en reeksamen ugen efter f.eks. mellemugen efter blok 3. SIDE 4 AF 14 Alle rotationer afholder eksamen i hver blok. I mellemugen efter blok 3 afholdes reeksamen for blok 1 og 2. Det betyder, at nogle kursusansvarlige afholder eksamen to uger i træk, hvilket ikke er optimalt mht. ressourceforbrug. Reeksamen for blok 3 og 4 afholdes i august. Peter Holm foreslog, at man planlagde reeksaminerne for rul/rotationsfag på følgende måde: Blok 1 ordinær eksamen ingen reeksamen Blok 2 ordinær eksamen ingen reeksamen Blok 3 ordinær eksamen reeksamen fra blok 1 og 2 afholdes på de tidspunkter der er fastsat til den ordinære eksamen. Studerende kan også vælge at benytte augusteksamen, hvis de vurderer, at reeksamen kolliderer med ordinæreksamen i blokken. Blok 4 ordinær eksamen. Det er usikkert, om det vil være muligt at afholde reeksamen fra de øvrige blokke (1,2 eller 3). August reeksamen i alle rotationsfag. Studerende kan med de nuværende tilmeldingsregler ikke tilmelde sig til ordinære eksaminer og dermed bruge dem som reeksamensdatoer. Der er følgende regler for tilmelding til undervisning/eksamen (KU regler): 15. august til 15. september tilmelding til blok 1 og januar til 15. februar tilmelding til blok 3 og 4 Der er følgende regler for tilmelding til reeksamen (KU regler): De 3 første dage i den sidste uge i juli for tilmelding til reeksamen i august. De 3 første dage i den første hele uge af februar til reeksamen i mellemugen efter blok 3. Gruppen Stine Jacobsen, Bonnie Hoelstad, Lina Theut og Peter Holm vil mødes for at udarbejde et oplæg, der kunne være klar til behandling på studienævnets møde den 19. august. Hvis ordinær- og reeksamen bliver lagt på tidspunktet af den ordinære eksamen, vil eksamen blive placeret, så de studerende, der følger kurserne, har

5 det mest optimale forløb. Eksaminerne vil ikke blive planlagt ud fra, at alle skal kunne gå til reeksamen i alle fag. SIDE 5 AF 14 Eventuelle rettelser vil træde i kraft fra studieåret 2014/2015. Ad. 6. Drøftelse af oplæg til skabelon/krav til ansøgning om dispensation Studienævnet har over længere tid haft mange ansøgninger om dispensation til at gå til eksamen for 4. gang. Sager, hvor studienævnet skal se på de forhold, den studerende fremfører for den manglende beståelse af de enkelte eksaminer, er at betragte som usædvanlige forhold. I den forbindelse er det vigtigt, at de studerende indsender så fyldestgørende ansøgninger og dokumentation som muligt. I sager vedr. udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven/udsættelse af maksimal indskrivningstid vurderes den studerendes studieegnethed. Dvs. har den studerende haft fremdrift set i relation til de årsager, der fremføres for den manglende opnåelse af studiefremdrift. Studienævnet finder, at de vil kunne støtte de studerende og dermed sagsbehandlingen ved at fokusere på vigtigheden af at indsende fyldestgørende ansøgninger og dokumentation første gang, der indsendes en ansøgning. Derfor ville studienævnet arbejde på at give mere præcise informationer til de studerede om krav og forventninger til ansøgningen og dokumentation. Studienævnet besluttede, at nedenstående forslag til vejledning skal placeres på blanketsiden, så de studerende kan orientere sig i dokumentet, før de skriver ansøgningen. Studievejledningen kan derudover bruge dokumentet i en vejledningssituation for på en simpel og illustrativ måde at forklare krav og rammer. Det er meget vigtigt at slå fast (skal fremgå af dokumentet), at det kun er eksempler der er fremført. Studienævnet fortager en individuel vurdering (skøn over regel) og der er derfor ikke nogen bestemt årsag (eller årsager) der kan garantere en dispensation. Hvis den studerende, som årsag til manglende beståelse af eksamen, fremlægger f.eks. sygdom eller forhold i nærmeste familie, der har påvirket vedkommende, skal de som hovedregel fremsende dokumentation for dette. Studienævnet vil først behandle dispensationen, når det vurderes, at der er fremsendt tilstrækkelig dokumentation. En del sager om dispensation til at gå til eksamen 4. gang vil kunne undgås, hvis de studerende framelder sig rettidig til eksamen eller melder sig syge på eksamensdagen efter de gældende regler.

6 I studienævnet blev det drøftet, hvornår i klageprocessen det har opsættende virkning for den studerende (der har fået afslag og dermed ikke har yderlig studiemulighed). SIDE 6 AF 14 I studieordningens fællesdel står der i 36 Klagevejledning og klagers opsættende virkning: Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af et studienævn eller af dekanen samt klager og anker i forbindelse med eksamen har ikke opsættende virkning i forhold til den studerendes mulighed for at deltage i eksamener. Ved klager som de nævnte kan klageren, mens klagesagen eller anken verserer, deltage i obligatorisk undervisning, når klagesagen vedrører bedømmelsen af obligatorisk undervisning eller af eksamener, hvor den pågældende obligatoriske undervisning eller den pågældende eksamen er indtegningsbetingelse eller indgangskrav. Det betyder, at studerende, der ikke har opnået dispensation til at gå til eksamen i et obligatorisk fag for 4. gang, ikke kan deltage i denne eksamen. Den studerende kan heller ikke deltage i andre obligatoriske kursers undervisning og eksaminer, da den studerende ikke har fortsat studiemulighed. Den relevante eksamenskoordinator/studiesekretær annullerer alle eksamenstilmeldinger, da det ikke giver mening at deltage i kurser/eksamener, hvis den studerende alligevel skal udskrives. Studienævnet for Veterinærmedicin har tidligere opfordret de studerende til at søge om udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven/maksimal indskrivning, så snart de kunne se at de ikke kunne overholde denne. Dermed ville de studerende så tidligt som muligt få atvide om de kunne fortsætte uddannelsen eller ej. På gl.sund har praksis været at ansøgninger om f.eks. udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven/maksimal indskrivning, behandles efter tidsfristen er udløbet. Dette begrundes med, at resultatet af de seneste eksaminer skal foreligge, inden en ansøgning om forlængelse kan behandles. Ellers kendes aktuelle status på studieegnethed ikke. Efter mødet er det af fakultetet blevet henstillet studienævnet at tillempe sin praksis på dette område i forhold til fakultetets øvrige studienævn. Det konkrete resultat er at afgørelsen af en sag er blevet udskudt til efter tidsfristen for den studerende.

7 Studienævnet for Veterinærmedicin skal fremover ændre praksis, så de studerende først skal/kan søge om dispensation, når fristen er udløbet eller de studerende har været til eksamen i alle de fag, der var mulighed for indenfor fristen. SIDE 7 AF 14 Hvis den studerende efterfølgende får medhold (af Rektor) og den studerende har behov for forlænget frist til at bestå 1. årsprøven o.l., vil dette blive givet. Hvis der er tale om en ansøgning om yderligere eksamensforsøg, kan økonomiske forhold meget vel indgå. Økonomiske forhold kan i mange tilfælde rubriceres som usædvanlige forhold, som kan danne grundlag for dispensation til yderligere forsøg. Det er den studerendes ansvar at fremsende en fyldestgørende ansøgning. Studienævnssekretæren kan påpege pr. mail, at der mangler dokumentation for diverse forhold og hvornår det senest skal fremsendes (mail journaliseres), men det er ikke studienævnssekretærens opgave at ringe og rykke den studerende. Skabelonen/vejledningen skal behandles på studienævnets møde den 19. august. Udkast til skabelon der kan bruges til udformning af dispensationsansøgning Denne vejledning skal sikre, at de dispensationsansøgninger, studienævnet behandler, er belyst på bedste vis, dvs. at alle begrundelser og argumenter er blevet præsenteret og der er fremsendt den nødvendige dokumentation til at understøtte begrundelser og argumenter. Særligt i sager, hvor et afslag kan resultere i udmeldelse af uddannelsen, er det særlig vigtigt, at beslutningsgrundlaget er så retvisende som muligt. 1. Søg i god tid og hold dig orienteret om fristen for indsendelse af ansøgninger til studienævnet (10 hverdage før mødet) 2. Udførlig og præcis beskrivelse af forhold der er årsag(er) til manglende beståelse af eksaminer 3. Tidslinjeoversigt der giver et fuldt overblik over, hvilket tidspunkt eksamen blev afholdt, hvilke forhold der var årsag til den manglende beståelse og om der er dokumentation for disse forhold 4. Dokumentation for de forhold der er fremført i ansøgningen. Jo mere præcise lægeerklæringer mv. er, jo bedre kan de belyse forholdene. 5. Plan for afslutning af uddannelsen, der er udarbejdet i samarbejde med en studievejleder

8 Dispensation til at gå til eksamen for 4. gang. I henhold til eksamensbekendtgørelsens 13. stk. 2. har den studerende 3 prøveforsøg til at bestå en prøve. Universitetet kan dog tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke et usædvanligt forhold. SIDE 8 AF 14 Dispensation til at få udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven. I henhold til eksamensbekendtgørelsens 15 skal den studerende senest bestå de prøver, som indgår i førsteårsprøven, inden udgangen af den studerendes andet studieår efter studiestart for, at den studerende kan fortsætte uddannelsen. I henhold til 17 kan universitetet dispensere fra tidsfristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensation til at få udsættelse af fristen for maksimal indskrivningstid. I studieordningen for bacheloruddannelsen i veterinærmedicin står der: 4. Maksimal indskrivningstid Studerende, der er optaget i september 2005 eller senere, skal gennemføre bacheloruddannelsen inden for maksimalt fem år fra optagelsesdatoen. Studerende, der er optaget i perioden september 2001 til februar 2005, skal gennemføre bacheloruddannelsen inden for maksimalt seks år fra optagelsesdatoen. I studieordningen for kandidatuddannelsen i veterinærmedicin står der: 4. Maksimal indskrivningstid Studerende, der er optaget i september 2005 eller senere, skal gennemføre kandidatuddannelsen inden for maksimalt fem år fra optagelsesdatoen. Studerende, der er optaget i perioden september 2001 til februar 2005, skal gennemføre uddannelsen inden for maksimalt 10 år fra optagelsesdatoen. Dispensation fra studieaktivitetskravet 3 Studieaktivitetskrav Har en studerende ikke gennemført mindst 30 ECTS-point inden for de seneste to år, vil indskrivningen blive bragt til ophør, jf. dog reglen om førsteårsprøven i eksamensbekendtgørelsens 15. Stk. 2. En studerende, som inden for det seneste år ikke har gennemført mindst 15 ECTS-point, tilbydes vejledning. Stk. 3. Studienævnet kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. I ovennævnte type af dispensationsansøgning er det vigtigt, at de forhold der fremføres som årsag til, at en eksamen ikke er bestået eller der ikke er opnået den nødvendige studiefremdrift, bliver udførligt og præcist beskrevet og dokumenteret. Det er vigtigt, at studienævnet har det bedst mulige grundlag for at træffe sin afgørelse. Hvis studienævnet ikke imødekommer ansøgningen, betyder det, at du vil blive udmeldt af uddannelsen.

9 Nedenfor er givet eksempel på en tidslinje, der kan give et overblik over, hvornår man dumpede til eksamen, hvilke forhold der lå til grund for dette og om der er vedlagt dokumentation. Oversigten skal indeholde ultra korte beskrivelser, der bør uddybes i selve ansøgningen: SIDE 9 AF 14 Det er meget vigtigt at slå fast (skal fremgå af dokumentet), at det kun er eksempler der er fremført. Studienævnet foretager altid en individuel vurdering af en dispensationsansøgning. Der er derfor ikke nogen bestemt årsag (eller årsager), der kan garantere en dispensation. Fx ved ansøgning om dispensation til at gå til eksamen for 4. gang: Dato/ periode Kursus navn Bedømmelse Kommentarer og nummer registreret År 1. Blok Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Dumpet 1. forsøg (xx.xx.2013) Jeg var syg (lægeerklæring vedlagt) Reeksamen August 2014 År 1. Blok Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Dumpet 2. forsøg (xx.xx.2014) Dumpet 3. forsøg (xx.xx.2014) Sygdom i nærmeste familie. (Lægeerklæring der beskriver, hvilken påvirkning dette havde) Problemer i nærmeste familie. (Lægeerklæring der beskriver, hvilken påvirkning dette havde) Fx ved ansøgning om dispensation til at udskyde fristen for 1. årsprøve/dispensation fra aktivitetskravet/ overskride fristen for maksimal indskrivning : Dato/ periode Kursus navn og nummer Bedømmelse registreret Kommentarer År 1. Blok År 1. Blok Ingen aktivitet Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Veterinær etik og videnskabsteori SVEB13001 Dumpet 1. forsøg (xx.xx.2013) Dumpet 1. forsøg (xx.xx.2013) Jeg var syg (lægeerklæring vedlagt) Jeg var syg (lægeerklæring vedlagt) I denne periode blev jeg behandlet for en depression, derfor var det ikke muligt at deltage i undervisning og eksamen (doku-

10 mentation vedlagt) SIDE 10 AF 14 Reeksamen August 2014 År 1. Blok Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Dumpet 2. forsøg (xx.xx.2014) Dumpet 3. forsøg (xx.xx.2014) Jeg var forkølet (dokumentation) Problemer i nærmeste familie. (Lægeerklæring der beskriver, hvilken påvirkning dette havde) Første gang du dumper en eksamen, bør du tage det meget alvorligt og kontakte en studievejleder. Ad. 7. Fortroligt punkt Ad. A. Fortroligt referat fra behandling af dispensationssager fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 Ingen bemærkninger. Ad. B. Behandling af dispensationsansøgninger fra møde nr. 99 den 25. juni 2013 Ad. 8. Meddelelser fra Studievejledningen, studieledere mv. Studievejledningen: Facebook: Har oprettet en Facebookside, hvor de ikke svarer på henvendelser, men giver vigtig information Studievejledningen på veterinærmedicin. Rusture og dispensationer: Studievejledningen vil tage ud på rusturerne og fortælle om, hvordan de studerende skal forholde sig, hvis de dumper en eksamen ol. eller skal søge om dispensation. Manual til STADS: Der vil blive udarbejdet en manual for at tilmelde sig på STADS, så de studerende kan forstå selvbetjeningen. Studieleder: Differentieringerne: Den 27/6 holdes møde med administrationen for at få de sidste detaljer på plads, inden der åbnes for fordeling på differentieringerne. AVMA:

11 Peter Holm orienterede om, at der vil blive udarbejdet et brev til AVMA, hvor SUND vil anmode om, at der bliver foretaget et endeligt akkrediteringsbesøg. SIDE 11 AF 14 I brevet forholder SUND sig til den række af problemstillinger, der blev peget ved for besøget. Organiseringen af ledelsen af veterinærområdet: Dette er hovedproblemstillingen. Der vil blive fremsendt en beskrivelse af den nuværende ledelses struktur. Hvis AVMA ikke mener, at den kan leve op til deres rammer og normer, kommer de ikke på besøg. Hvis de vurderer, at den holder vand, kommer de. Isolationsstalde: Der er ombygninger i gang på hospitalerne, så de lever op til AVMA standart. Kliniske ressourcer hands on : Der var fremført kritik af, at de studerende på Hospital for produktionsdyr ikke havde nok hands on. Der vil nu blive indkøbt et nyt journalsystem, hvilket bevirker, at de studerende kan skrive direkte i journalen. De studerende skal ud i praktik i en uge og opholdet skal evalueres. Optagelse: AVMA ønsker, at alle studerende kommer igennem test ol. Og ikke alene optages på baggrund af karakterer. På SUND kan og vil man ikke ændre optagelsessystemet med kvote I og II, så længe man ikke har en analyse af påvirkningen af det nuværende optagelsessystem. Outcome Assesment: AVMA finder det meget vigtigt, at der måles på, hvor tilfredse aftagerene er med kandidaterne (og dermed uddannelsen). Der vil blive afholdt dimittendundersøgelse hvert 3 år og den næste vil blive afholdt i Der vil blive afholdt aftagerundersøgelser fremover. Den første vil blive afholdt i 2014 og derefter hvert 3 år. Postkasse: Der skal opsættes en fysisk postkasse, hvor studerende kan komme med anonyme henvendelser. Postkassen opsættes ved studievejledningen på Frederiksberg Campus. Dekanatet har givet afslag på sidestilling med medicin og tandlæge uddannelsen hvad angår valgfri point og bachelor- og specialestørrelse: Dekanatet mener, at uddannelserne skal være mere fleksible og at veterinærstudienævnets strategi ikke imødekommer SUNDS strategi på dette område. Studielederen vil gå i dialog med dekanatet om den fremadrettede proces om at opnå sidestilling med de øvrige autorisationsuddannelser. Det undrer studienævnet meget, at der skal forskelsbehandles. Processen har ikke været gennemskuelig.

12 Overgangsordning: Studielederen ønskede at identificerede antallet af kandidatstuderende, der har fået dispensation til at: At lade 2005 kurset Almen klinisk praksis store husdyr erstattes af 2009 kurset General clinical practice large animals/ Almen klinisk praksis store husdyr SVEK13008 Disse studerende mangler besætningsrådgivningsdelen på uddannelsen. Efter mødet er det konstateret, at 8 studerende har opnået denne dispensation. SIDE 12 AF 14 At lade 2005 kurset Almen klinisk praksis mindre husdyr erstattes af 2009 kurset General clinical practice small animals/ Almen klinisk praksis familiedyr SVEK Disse studerende mangler anæstesidelen på uddannelsen. En løsning på problemet vil være, at de studerende kan tage en uges anæstesikursus, mens de tager Almen klinisk praksis familiedyr SVEK Dvs. den ene praktikuge bruges på anæstesi. Efter mødet er det konstateret, at 12 studerende har opnået denne dispensation. Studielederen arbejder på en løsning. Workshop i efteråret vedr. dag 1. kompetencer: Studielederen vil præsentere et program for dagen ved nævnets møde i august. Da fokus er på de kliniske dag 1. kompetencer, er det mest relevant, at det primært er kursusansvarlige på kandidatuddannelsen der inviteres. Det vil være relevant at invitere udvalgte kursusansvarlige fra bacheloruddannelsen fra kurser hvor de studerende afslutter deres kompetencer (f.eks. Speciel patologi og fjerkræsygdomme). Lokal problematik på Frederiksberg campus: Campusservice på Frederiksberg havde ikke sendt besked ud til de kursusansvarlige om, at fristen for indmeldelse af lokaleønsker var rykket frem. Campusservice havde henvendt sig til SUND info og AUS for at få informationen rundt i systemet, men der var ikke blevet reageret. Underviserne gør meget for at få gode lokaler, men det er meget svært, når rammerne for tildeling af lokaler er så ustrukturerede. Igennem mange år har ledelsen på fakulteterne ikke taget det seriøst, at der var mangel på undervisningslokaler. Problemer er ikke relateret til SUNDs ledelse, men et gammelt problem. Man kan blive nødt til at placere noget undervisning om aftenen.

13 Internationalisering. Det rykker på det internationale område. Der er lavet en aftale om, at hver differentiering kan tage 2 udenlandske studerende. Sommerskolerne vil blive beskrevet som reelle kurser og blive tildelt point, så man derved sikrer, at institutterne optjener penge, når udenlandske studerende tager kurserne. SIDE 13 AF 14 Ad. 9. Orientering fra Uddannelsesråd Der var vedlagt handlingsplan og referater fra de seneste møder. Peter Holm orienterede om, at Uddannelsesrådet ønsker et øget samarbejde med studienævnet. Ad. 10. Emner til efterårets møder 19. august: Fastlæggelse af rammer/mål for møde med kursusansvarlige i uge 46 Eksamensplaner for masteruddannelserne for efteråret 2013 Dispensations papir Rotationseksaminerne 9. oktober: Eksamensplaner for blok 3 og 4 samt august 2014 Gennemskrivning af studieordningerne efter NY sund skabelon Ny sund evalueringspraksis (gæst Niels Hofmann Haahr) Dimittend- og aftagerundersøgelser udformning mv. Forberedelse af AVMA? 12. november: Planlægning af god proces vedr. kursusbeskrivelser Gennemskrivning af studieordningerne efter NY sund skabelon Kvote II analyse Forberedelse af AVMA? 12. december: Kursusbeskrivelser

14 Forberedelse af AVMA? SIDE 14 AF Februar 2014: Kursusbeskrivelser Konstituering Forberedelse af AVMA? Ad. 11. Meddelelse Ad. A. Mødedatoer for efteråret 2013 samt første møde i 2014 Mandag den 19. august kl Onsdag den 9. oktober kl Uge 46 (11/11 15/11) Møde med alle kursusansvarlige vedr. kompetencer. Tirsdag den 12. november kl Torsdag den 12. december kl med frokost Mandag den 3. februar 2014 kl Ad. B. Studienævnets formandskab har den 19/ behandlet din ansøgning om at ændre eksamensformen for kurset Almen klinisk praksis store husdyr SVEK Eksamen afholdes for sidste gang onsdag den 26. april. Der er to studerende tilmeldt. Ansøgningen blev indsendt den 26. april 2013, men er ved en fejl ikke blevet behandlet. Formandskabet besluttede at imødekomme ansøgningen om, at eksamen afholdes mundtligt Ad. 12. Evt. Ingen bemærkninger. Mødet sluttede kl Louise Berntsen

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER - HSK Nedenstående personer har bidraget med indlæg til håndbogen: Studiekoordinator Willy Aastrup, Aarhus Universitet

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere