Studienævnet for Veterinærmedicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studienævnet for Veterinærmedicin"

Transkript

1 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag den 25. juni 2013 STUDERENDE Sted: Referent: Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Biblioteket (med svane og løve), Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl Louise Berntsen BLEGDAMSVEJ 3 B 2200 KØBENHAVN N TLF DIR Til stede: Peter Holm og Charlotte Bjørnvad Linea Falk Theut, Karl Johan Møller Jensen og Svend Erik Garbus Øvrige tilstedeværende: Louise Berntsen (sekretær) Christina Stigaard (leder af den veterinære studievejledning) Therese Christoffersen (veterinær studievejleder) Afbud: Maria Vang Johansen, Stine Jacobsen og Bonnie Edahl Hoelstad REF: LOB SAG: / Sagsnr. oplyses ved henv.

2 Dagsorden: SIDE 2 AF Dagsorden for mødet ca. kl Bemærkninger til referat fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 (bilag) ca. kl Udelegering af beslutningskompetence til formandskabet vedr. ændring eksamensformved reeksamen, hvis der er 10 eller færre studerende tilmeldt reeksamen 14 stk. 3 Studieordningernes fællesdel ca. kl Justering af bemyndigelse til administrative afgørelser af dispensationssager ca. kl Orientering fra møde om planlægning af rotationseksaminerne og planlægning af det videre forløb vedr. optimering ca. kl Drøftelse af oplæg til skabelon/krav til ansøgning om dispensation (bilag) kl Fortroligt punkt ca. kl A. Fortroligt referat fra behandling af dispensationssager fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 (bilag) B. Behandling af dispensationsansøgninger (bilag kommer senest fredag den 21. juni 2013) 8. Meddelelser fra Studievejledningen, studieledere mv. ca. kl Orientering fra Uddannelsesråd (bilag) ca. kl Emner til efterårets møder ca. kl Meddelelse ca. kl A. Mødedatoer for efteråret 2013 B. Ændret eksamensform for Almen klinisk praksis store husdyr SVEK Evt. ca. kl Ad. 1. Dagsorden for mødet Ingen bemærkninger. Ad. 2. Bemærkninger til referat fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 Ingen bemærkninger.

3 Ad. 3. Udelegering af beslutningskompetence til formandskabet vedr. ændring af eksamensform ved reeksamen, hvis der er 10 eller færre studerende tilmeldt reeksamen 14 stk. 3 Studieordningernes fællesdel. I studieordningens fællesdel står der følgende i 14: Stk. 3. Såfremt der er 10 eller færre tilmeldte til en eksamen, kan studienævnet i samarbejde med den relevante kursus- og institutleder ændre eksamensformen for den pågældende eksamen. Studienævnet besluttede, at de ville give dispensation til alle undervisere, der ønskede at ændre deres eksamensform til enten mundtlig eller praktisk mundtlige ved en reeksamen, hvor der er 10 eller færre tilmeldt. Ovennævnte dispensation kan gives administrativt. Hvis der er kursusansvarlige, der ønsker andre eksamensformer, skal formandskabet inddrages. Studienævnet skal orienteres om ovennævnte beslutninger. SIDE 3 AF 14 Ad. 4. Justering af bemyndigelse til administrative afgørelser af dispensationssager Studienævnet må ikke give dispensation til de studerende der første år kan besvare på engelsk. Fællesbestemmelserne giver alene mulighed for at tage ordbøger med. Ovennævnte betyder, at bestemmelsen udgår af bemyndigelse til administrative afgørelser af dispensationssager for Studienævnet for Veterinærmedicin. Den rettede udgave skal sendes til undervisningsudvalgsformændene. Efter mødet er der indført præciseringer vedr. henvisninger til studieordningernes fælles del. Derudover er det præciseret at ansøgning om alternativ differentiering også er et område hvor administrationen kan meddele afgørelsen efter at sagen har været til høring hos studielederen. Ad. 5. Orientering fra møde om planlægning af rotationseksaminerne og planlægning af det videre forløb vedr. optimering Peter Holm orienterede om, at han den 24. juni 2013 havde holdt møde med Martin Stampe Noer, Birgit Thomsen, Stine Jacobsen, Bonnie Hoelstad og Lina Theut for at få fastlagt, hvilke rammer fakultetet har for eksamensplanlægningen. Formålet med mødet var at finde ud af, hvordan man kan bruge de nuværende rammer for eksamensplanlægning til at gøre reeksamensplanlægningen fleksibel for de studerende og for institutterne. Derudover er det vigtigt at bruge færrest mulige ressourcer på afholdelse af eksamen. Det er udvalgets opfattelse, at man klart vil spare ressourcer både administrativt og på institutterne, hvis man kan minimere antallet af eksaminer.

4 Dvs. det forhold at administrationen skal håndholde tilmelding til reeksamen, der afholdes på samme tidspunkt som en ordinær reeksamen, vil klart blive opvejet af, at institutterne kun skal afholde eksamen/reeksamen på et tidspunkt dvs. at der ikke skal arrangeres en reeksamen ugen efter f.eks. mellemugen efter blok 3. SIDE 4 AF 14 Alle rotationer afholder eksamen i hver blok. I mellemugen efter blok 3 afholdes reeksamen for blok 1 og 2. Det betyder, at nogle kursusansvarlige afholder eksamen to uger i træk, hvilket ikke er optimalt mht. ressourceforbrug. Reeksamen for blok 3 og 4 afholdes i august. Peter Holm foreslog, at man planlagde reeksaminerne for rul/rotationsfag på følgende måde: Blok 1 ordinær eksamen ingen reeksamen Blok 2 ordinær eksamen ingen reeksamen Blok 3 ordinær eksamen reeksamen fra blok 1 og 2 afholdes på de tidspunkter der er fastsat til den ordinære eksamen. Studerende kan også vælge at benytte augusteksamen, hvis de vurderer, at reeksamen kolliderer med ordinæreksamen i blokken. Blok 4 ordinær eksamen. Det er usikkert, om det vil være muligt at afholde reeksamen fra de øvrige blokke (1,2 eller 3). August reeksamen i alle rotationsfag. Studerende kan med de nuværende tilmeldingsregler ikke tilmelde sig til ordinære eksaminer og dermed bruge dem som reeksamensdatoer. Der er følgende regler for tilmelding til undervisning/eksamen (KU regler): 15. august til 15. september tilmelding til blok 1 og januar til 15. februar tilmelding til blok 3 og 4 Der er følgende regler for tilmelding til reeksamen (KU regler): De 3 første dage i den sidste uge i juli for tilmelding til reeksamen i august. De 3 første dage i den første hele uge af februar til reeksamen i mellemugen efter blok 3. Gruppen Stine Jacobsen, Bonnie Hoelstad, Lina Theut og Peter Holm vil mødes for at udarbejde et oplæg, der kunne være klar til behandling på studienævnets møde den 19. august. Hvis ordinær- og reeksamen bliver lagt på tidspunktet af den ordinære eksamen, vil eksamen blive placeret, så de studerende, der følger kurserne, har

5 det mest optimale forløb. Eksaminerne vil ikke blive planlagt ud fra, at alle skal kunne gå til reeksamen i alle fag. SIDE 5 AF 14 Eventuelle rettelser vil træde i kraft fra studieåret 2014/2015. Ad. 6. Drøftelse af oplæg til skabelon/krav til ansøgning om dispensation Studienævnet har over længere tid haft mange ansøgninger om dispensation til at gå til eksamen for 4. gang. Sager, hvor studienævnet skal se på de forhold, den studerende fremfører for den manglende beståelse af de enkelte eksaminer, er at betragte som usædvanlige forhold. I den forbindelse er det vigtigt, at de studerende indsender så fyldestgørende ansøgninger og dokumentation som muligt. I sager vedr. udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven/udsættelse af maksimal indskrivningstid vurderes den studerendes studieegnethed. Dvs. har den studerende haft fremdrift set i relation til de årsager, der fremføres for den manglende opnåelse af studiefremdrift. Studienævnet finder, at de vil kunne støtte de studerende og dermed sagsbehandlingen ved at fokusere på vigtigheden af at indsende fyldestgørende ansøgninger og dokumentation første gang, der indsendes en ansøgning. Derfor ville studienævnet arbejde på at give mere præcise informationer til de studerede om krav og forventninger til ansøgningen og dokumentation. Studienævnet besluttede, at nedenstående forslag til vejledning skal placeres på blanketsiden, så de studerende kan orientere sig i dokumentet, før de skriver ansøgningen. Studievejledningen kan derudover bruge dokumentet i en vejledningssituation for på en simpel og illustrativ måde at forklare krav og rammer. Det er meget vigtigt at slå fast (skal fremgå af dokumentet), at det kun er eksempler der er fremført. Studienævnet fortager en individuel vurdering (skøn over regel) og der er derfor ikke nogen bestemt årsag (eller årsager) der kan garantere en dispensation. Hvis den studerende, som årsag til manglende beståelse af eksamen, fremlægger f.eks. sygdom eller forhold i nærmeste familie, der har påvirket vedkommende, skal de som hovedregel fremsende dokumentation for dette. Studienævnet vil først behandle dispensationen, når det vurderes, at der er fremsendt tilstrækkelig dokumentation. En del sager om dispensation til at gå til eksamen 4. gang vil kunne undgås, hvis de studerende framelder sig rettidig til eksamen eller melder sig syge på eksamensdagen efter de gældende regler.

6 I studienævnet blev det drøftet, hvornår i klageprocessen det har opsættende virkning for den studerende (der har fået afslag og dermed ikke har yderlig studiemulighed). SIDE 6 AF 14 I studieordningens fællesdel står der i 36 Klagevejledning og klagers opsættende virkning: Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af et studienævn eller af dekanen samt klager og anker i forbindelse med eksamen har ikke opsættende virkning i forhold til den studerendes mulighed for at deltage i eksamener. Ved klager som de nævnte kan klageren, mens klagesagen eller anken verserer, deltage i obligatorisk undervisning, når klagesagen vedrører bedømmelsen af obligatorisk undervisning eller af eksamener, hvor den pågældende obligatoriske undervisning eller den pågældende eksamen er indtegningsbetingelse eller indgangskrav. Det betyder, at studerende, der ikke har opnået dispensation til at gå til eksamen i et obligatorisk fag for 4. gang, ikke kan deltage i denne eksamen. Den studerende kan heller ikke deltage i andre obligatoriske kursers undervisning og eksaminer, da den studerende ikke har fortsat studiemulighed. Den relevante eksamenskoordinator/studiesekretær annullerer alle eksamenstilmeldinger, da det ikke giver mening at deltage i kurser/eksamener, hvis den studerende alligevel skal udskrives. Studienævnet for Veterinærmedicin har tidligere opfordret de studerende til at søge om udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven/maksimal indskrivning, så snart de kunne se at de ikke kunne overholde denne. Dermed ville de studerende så tidligt som muligt få atvide om de kunne fortsætte uddannelsen eller ej. På gl.sund har praksis været at ansøgninger om f.eks. udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven/maksimal indskrivning, behandles efter tidsfristen er udløbet. Dette begrundes med, at resultatet af de seneste eksaminer skal foreligge, inden en ansøgning om forlængelse kan behandles. Ellers kendes aktuelle status på studieegnethed ikke. Efter mødet er det af fakultetet blevet henstillet studienævnet at tillempe sin praksis på dette område i forhold til fakultetets øvrige studienævn. Det konkrete resultat er at afgørelsen af en sag er blevet udskudt til efter tidsfristen for den studerende.

7 Studienævnet for Veterinærmedicin skal fremover ændre praksis, så de studerende først skal/kan søge om dispensation, når fristen er udløbet eller de studerende har været til eksamen i alle de fag, der var mulighed for indenfor fristen. SIDE 7 AF 14 Hvis den studerende efterfølgende får medhold (af Rektor) og den studerende har behov for forlænget frist til at bestå 1. årsprøven o.l., vil dette blive givet. Hvis der er tale om en ansøgning om yderligere eksamensforsøg, kan økonomiske forhold meget vel indgå. Økonomiske forhold kan i mange tilfælde rubriceres som usædvanlige forhold, som kan danne grundlag for dispensation til yderligere forsøg. Det er den studerendes ansvar at fremsende en fyldestgørende ansøgning. Studienævnssekretæren kan påpege pr. mail, at der mangler dokumentation for diverse forhold og hvornår det senest skal fremsendes (mail journaliseres), men det er ikke studienævnssekretærens opgave at ringe og rykke den studerende. Skabelonen/vejledningen skal behandles på studienævnets møde den 19. august. Udkast til skabelon der kan bruges til udformning af dispensationsansøgning Denne vejledning skal sikre, at de dispensationsansøgninger, studienævnet behandler, er belyst på bedste vis, dvs. at alle begrundelser og argumenter er blevet præsenteret og der er fremsendt den nødvendige dokumentation til at understøtte begrundelser og argumenter. Særligt i sager, hvor et afslag kan resultere i udmeldelse af uddannelsen, er det særlig vigtigt, at beslutningsgrundlaget er så retvisende som muligt. 1. Søg i god tid og hold dig orienteret om fristen for indsendelse af ansøgninger til studienævnet (10 hverdage før mødet) 2. Udførlig og præcis beskrivelse af forhold der er årsag(er) til manglende beståelse af eksaminer 3. Tidslinjeoversigt der giver et fuldt overblik over, hvilket tidspunkt eksamen blev afholdt, hvilke forhold der var årsag til den manglende beståelse og om der er dokumentation for disse forhold 4. Dokumentation for de forhold der er fremført i ansøgningen. Jo mere præcise lægeerklæringer mv. er, jo bedre kan de belyse forholdene. 5. Plan for afslutning af uddannelsen, der er udarbejdet i samarbejde med en studievejleder

8 Dispensation til at gå til eksamen for 4. gang. I henhold til eksamensbekendtgørelsens 13. stk. 2. har den studerende 3 prøveforsøg til at bestå en prøve. Universitetet kan dog tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke et usædvanligt forhold. SIDE 8 AF 14 Dispensation til at få udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven. I henhold til eksamensbekendtgørelsens 15 skal den studerende senest bestå de prøver, som indgår i førsteårsprøven, inden udgangen af den studerendes andet studieår efter studiestart for, at den studerende kan fortsætte uddannelsen. I henhold til 17 kan universitetet dispensere fra tidsfristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensation til at få udsættelse af fristen for maksimal indskrivningstid. I studieordningen for bacheloruddannelsen i veterinærmedicin står der: 4. Maksimal indskrivningstid Studerende, der er optaget i september 2005 eller senere, skal gennemføre bacheloruddannelsen inden for maksimalt fem år fra optagelsesdatoen. Studerende, der er optaget i perioden september 2001 til februar 2005, skal gennemføre bacheloruddannelsen inden for maksimalt seks år fra optagelsesdatoen. I studieordningen for kandidatuddannelsen i veterinærmedicin står der: 4. Maksimal indskrivningstid Studerende, der er optaget i september 2005 eller senere, skal gennemføre kandidatuddannelsen inden for maksimalt fem år fra optagelsesdatoen. Studerende, der er optaget i perioden september 2001 til februar 2005, skal gennemføre uddannelsen inden for maksimalt 10 år fra optagelsesdatoen. Dispensation fra studieaktivitetskravet 3 Studieaktivitetskrav Har en studerende ikke gennemført mindst 30 ECTS-point inden for de seneste to år, vil indskrivningen blive bragt til ophør, jf. dog reglen om førsteårsprøven i eksamensbekendtgørelsens 15. Stk. 2. En studerende, som inden for det seneste år ikke har gennemført mindst 15 ECTS-point, tilbydes vejledning. Stk. 3. Studienævnet kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. I ovennævnte type af dispensationsansøgning er det vigtigt, at de forhold der fremføres som årsag til, at en eksamen ikke er bestået eller der ikke er opnået den nødvendige studiefremdrift, bliver udførligt og præcist beskrevet og dokumenteret. Det er vigtigt, at studienævnet har det bedst mulige grundlag for at træffe sin afgørelse. Hvis studienævnet ikke imødekommer ansøgningen, betyder det, at du vil blive udmeldt af uddannelsen.

9 Nedenfor er givet eksempel på en tidslinje, der kan give et overblik over, hvornår man dumpede til eksamen, hvilke forhold der lå til grund for dette og om der er vedlagt dokumentation. Oversigten skal indeholde ultra korte beskrivelser, der bør uddybes i selve ansøgningen: SIDE 9 AF 14 Det er meget vigtigt at slå fast (skal fremgå af dokumentet), at det kun er eksempler der er fremført. Studienævnet foretager altid en individuel vurdering af en dispensationsansøgning. Der er derfor ikke nogen bestemt årsag (eller årsager), der kan garantere en dispensation. Fx ved ansøgning om dispensation til at gå til eksamen for 4. gang: Dato/ periode Kursus navn Bedømmelse Kommentarer og nummer registreret År 1. Blok Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Dumpet 1. forsøg (xx.xx.2013) Jeg var syg (lægeerklæring vedlagt) Reeksamen August 2014 År 1. Blok Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Dumpet 2. forsøg (xx.xx.2014) Dumpet 3. forsøg (xx.xx.2014) Sygdom i nærmeste familie. (Lægeerklæring der beskriver, hvilken påvirkning dette havde) Problemer i nærmeste familie. (Lægeerklæring der beskriver, hvilken påvirkning dette havde) Fx ved ansøgning om dispensation til at udskyde fristen for 1. årsprøve/dispensation fra aktivitetskravet/ overskride fristen for maksimal indskrivning : Dato/ periode Kursus navn og nummer Bedømmelse registreret Kommentarer År 1. Blok År 1. Blok Ingen aktivitet Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Veterinær etik og videnskabsteori SVEB13001 Dumpet 1. forsøg (xx.xx.2013) Dumpet 1. forsøg (xx.xx.2013) Jeg var syg (lægeerklæring vedlagt) Jeg var syg (lægeerklæring vedlagt) I denne periode blev jeg behandlet for en depression, derfor var det ikke muligt at deltage i undervisning og eksamen (doku-

10 mentation vedlagt) SIDE 10 AF 14 Reeksamen August 2014 År 1. Blok Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Dumpet 2. forsøg (xx.xx.2014) Dumpet 3. forsøg (xx.xx.2014) Jeg var forkølet (dokumentation) Problemer i nærmeste familie. (Lægeerklæring der beskriver, hvilken påvirkning dette havde) Første gang du dumper en eksamen, bør du tage det meget alvorligt og kontakte en studievejleder. Ad. 7. Fortroligt punkt Ad. A. Fortroligt referat fra behandling af dispensationssager fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 Ingen bemærkninger. Ad. B. Behandling af dispensationsansøgninger fra møde nr. 99 den 25. juni 2013 Ad. 8. Meddelelser fra Studievejledningen, studieledere mv. Studievejledningen: Facebook: Har oprettet en Facebookside, hvor de ikke svarer på henvendelser, men giver vigtig information Studievejledningen på veterinærmedicin. Rusture og dispensationer: Studievejledningen vil tage ud på rusturerne og fortælle om, hvordan de studerende skal forholde sig, hvis de dumper en eksamen ol. eller skal søge om dispensation. Manual til STADS: Der vil blive udarbejdet en manual for at tilmelde sig på STADS, så de studerende kan forstå selvbetjeningen. Studieleder: Differentieringerne: Den 27/6 holdes møde med administrationen for at få de sidste detaljer på plads, inden der åbnes for fordeling på differentieringerne. AVMA:

11 Peter Holm orienterede om, at der vil blive udarbejdet et brev til AVMA, hvor SUND vil anmode om, at der bliver foretaget et endeligt akkrediteringsbesøg. SIDE 11 AF 14 I brevet forholder SUND sig til den række af problemstillinger, der blev peget ved for besøget. Organiseringen af ledelsen af veterinærområdet: Dette er hovedproblemstillingen. Der vil blive fremsendt en beskrivelse af den nuværende ledelses struktur. Hvis AVMA ikke mener, at den kan leve op til deres rammer og normer, kommer de ikke på besøg. Hvis de vurderer, at den holder vand, kommer de. Isolationsstalde: Der er ombygninger i gang på hospitalerne, så de lever op til AVMA standart. Kliniske ressourcer hands on : Der var fremført kritik af, at de studerende på Hospital for produktionsdyr ikke havde nok hands on. Der vil nu blive indkøbt et nyt journalsystem, hvilket bevirker, at de studerende kan skrive direkte i journalen. De studerende skal ud i praktik i en uge og opholdet skal evalueres. Optagelse: AVMA ønsker, at alle studerende kommer igennem test ol. Og ikke alene optages på baggrund af karakterer. På SUND kan og vil man ikke ændre optagelsessystemet med kvote I og II, så længe man ikke har en analyse af påvirkningen af det nuværende optagelsessystem. Outcome Assesment: AVMA finder det meget vigtigt, at der måles på, hvor tilfredse aftagerene er med kandidaterne (og dermed uddannelsen). Der vil blive afholdt dimittendundersøgelse hvert 3 år og den næste vil blive afholdt i Der vil blive afholdt aftagerundersøgelser fremover. Den første vil blive afholdt i 2014 og derefter hvert 3 år. Postkasse: Der skal opsættes en fysisk postkasse, hvor studerende kan komme med anonyme henvendelser. Postkassen opsættes ved studievejledningen på Frederiksberg Campus. Dekanatet har givet afslag på sidestilling med medicin og tandlæge uddannelsen hvad angår valgfri point og bachelor- og specialestørrelse: Dekanatet mener, at uddannelserne skal være mere fleksible og at veterinærstudienævnets strategi ikke imødekommer SUNDS strategi på dette område. Studielederen vil gå i dialog med dekanatet om den fremadrettede proces om at opnå sidestilling med de øvrige autorisationsuddannelser. Det undrer studienævnet meget, at der skal forskelsbehandles. Processen har ikke været gennemskuelig.

12 Overgangsordning: Studielederen ønskede at identificerede antallet af kandidatstuderende, der har fået dispensation til at: At lade 2005 kurset Almen klinisk praksis store husdyr erstattes af 2009 kurset General clinical practice large animals/ Almen klinisk praksis store husdyr SVEK13008 Disse studerende mangler besætningsrådgivningsdelen på uddannelsen. Efter mødet er det konstateret, at 8 studerende har opnået denne dispensation. SIDE 12 AF 14 At lade 2005 kurset Almen klinisk praksis mindre husdyr erstattes af 2009 kurset General clinical practice small animals/ Almen klinisk praksis familiedyr SVEK Disse studerende mangler anæstesidelen på uddannelsen. En løsning på problemet vil være, at de studerende kan tage en uges anæstesikursus, mens de tager Almen klinisk praksis familiedyr SVEK Dvs. den ene praktikuge bruges på anæstesi. Efter mødet er det konstateret, at 12 studerende har opnået denne dispensation. Studielederen arbejder på en løsning. Workshop i efteråret vedr. dag 1. kompetencer: Studielederen vil præsentere et program for dagen ved nævnets møde i august. Da fokus er på de kliniske dag 1. kompetencer, er det mest relevant, at det primært er kursusansvarlige på kandidatuddannelsen der inviteres. Det vil være relevant at invitere udvalgte kursusansvarlige fra bacheloruddannelsen fra kurser hvor de studerende afslutter deres kompetencer (f.eks. Speciel patologi og fjerkræsygdomme). Lokal problematik på Frederiksberg campus: Campusservice på Frederiksberg havde ikke sendt besked ud til de kursusansvarlige om, at fristen for indmeldelse af lokaleønsker var rykket frem. Campusservice havde henvendt sig til SUND info og AUS for at få informationen rundt i systemet, men der var ikke blevet reageret. Underviserne gør meget for at få gode lokaler, men det er meget svært, når rammerne for tildeling af lokaler er så ustrukturerede. Igennem mange år har ledelsen på fakulteterne ikke taget det seriøst, at der var mangel på undervisningslokaler. Problemer er ikke relateret til SUNDs ledelse, men et gammelt problem. Man kan blive nødt til at placere noget undervisning om aftenen.

13 Internationalisering. Det rykker på det internationale område. Der er lavet en aftale om, at hver differentiering kan tage 2 udenlandske studerende. Sommerskolerne vil blive beskrevet som reelle kurser og blive tildelt point, så man derved sikrer, at institutterne optjener penge, når udenlandske studerende tager kurserne. SIDE 13 AF 14 Ad. 9. Orientering fra Uddannelsesråd Der var vedlagt handlingsplan og referater fra de seneste møder. Peter Holm orienterede om, at Uddannelsesrådet ønsker et øget samarbejde med studienævnet. Ad. 10. Emner til efterårets møder 19. august: Fastlæggelse af rammer/mål for møde med kursusansvarlige i uge 46 Eksamensplaner for masteruddannelserne for efteråret 2013 Dispensations papir Rotationseksaminerne 9. oktober: Eksamensplaner for blok 3 og 4 samt august 2014 Gennemskrivning af studieordningerne efter NY sund skabelon Ny sund evalueringspraksis (gæst Niels Hofmann Haahr) Dimittend- og aftagerundersøgelser udformning mv. Forberedelse af AVMA? 12. november: Planlægning af god proces vedr. kursusbeskrivelser Gennemskrivning af studieordningerne efter NY sund skabelon Kvote II analyse Forberedelse af AVMA? 12. december: Kursusbeskrivelser

14 Forberedelse af AVMA? SIDE 14 AF Februar 2014: Kursusbeskrivelser Konstituering Forberedelse af AVMA? Ad. 11. Meddelelse Ad. A. Mødedatoer for efteråret 2013 samt første møde i 2014 Mandag den 19. august kl Onsdag den 9. oktober kl Uge 46 (11/11 15/11) Møde med alle kursusansvarlige vedr. kompetencer. Tirsdag den 12. november kl Torsdag den 12. december kl med frokost Mandag den 3. februar 2014 kl Ad. B. Studienævnets formandskab har den 19/ behandlet din ansøgning om at ændre eksamensformen for kurset Almen klinisk praksis store husdyr SVEK Eksamen afholdes for sidste gang onsdag den 26. april. Der er to studerende tilmeldt. Ansøgningen blev indsendt den 26. april 2013, men er ved en fejl ikke blevet behandlet. Formandskabet besluttede at imødekomme ansøgningen om, at eksamen afholdes mundtligt Ad. 12. Evt. Ingen bemærkninger. Mødet sluttede kl Louise Berntsen

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Statistik over dette års KOT optag til uddannelserne udskudt til næste møde

Statistik over dette års KOT optag til uddannelserne udskudt til næste møde Referat af møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet torsdag d. 23. august 2007 kl. 10.00-13.00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1 Tilstede: John Erik Hansen, Birgitte Lilholt Sørensen,

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager Jørgensen, Britta Løck Worm, Kurt Klaudi Klausen

Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager Jørgensen, Britta Løck Worm, Kurt Klaudi Klausen Referat fra møde i Studienævn for masteruddannelser 22. juni 2010 kl. 11.00-12:30 i lokale 97, Odense Deltagere: Gæst: Referent: Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. april 2013 kl. 9.00 12.30 Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.028

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel

Læs mere

Mødesal A, Universitetsparken 2, 2100 København Ø

Mødesal A, Universitetsparken 2, 2100 København Ø D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmer: Harald S. Hansen, Ole J. Bjerrum, Susanne Kaae, Eva Horn Møller, Tine Worm Damgaard,

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Ok Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ok 2. Sekretariatet

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30. JANUAR 2014 Vedr.: 47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til stede: Andrzej Filinski

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk Referat af UFU-møde Pædagogisk sociologi og MA LLL Den 27. maj 2013 kl. 13-16 i lokale D219 Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn,

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 19. juni 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 19. juni 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 2. JULI 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 19. juni 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

1. Godkendelse af referat. 2. Ansøgninger fra studerende. Godkendelse af referat af studienævnsmødet den 13. december 2007.

1. Godkendelse af referat. 2. Ansøgninger fra studerende. Godkendelse af referat af studienævnsmødet den 13. december 2007. Dagsorden til møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet onsdag d. 16. januar kl. 9.30 12.00 i Mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 1. Godkendelse af referat Godkendelse af referat

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidatuddannelsesområdet Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

At give de studerende de fornødne kvalifikationer til selvstændigt at kunne vedligeholde og udvikle deres videnskabelige og faglige kvalifikationer

At give de studerende de fornødne kvalifikationer til selvstændigt at kunne vedligeholde og udvikle deres videnskabelige og faglige kvalifikationer Kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin 2009 Kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin Uddannelsen er tilrettelagt i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. maj 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 19.2.15

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 19.2.15 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 19.2.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Godkendt 2. Sekretariatet informerer

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN Dette notat giver et overblik over fremdriftsreformen, dens konsekvenser og giver nogle råd til, hvordan man kan arbejde med den. Notatet består af følgende dele: Den politiske

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere