Studienævnet for Veterinærmedicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studienævnet for Veterinærmedicin"

Transkript

1 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag den 25. juni 2013 STUDERENDE Sted: Referent: Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Biblioteket (med svane og løve), Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl Louise Berntsen BLEGDAMSVEJ 3 B 2200 KØBENHAVN N TLF DIR Til stede: Peter Holm og Charlotte Bjørnvad Linea Falk Theut, Karl Johan Møller Jensen og Svend Erik Garbus Øvrige tilstedeværende: Louise Berntsen (sekretær) Christina Stigaard (leder af den veterinære studievejledning) Therese Christoffersen (veterinær studievejleder) Afbud: Maria Vang Johansen, Stine Jacobsen og Bonnie Edahl Hoelstad REF: LOB SAG: / Sagsnr. oplyses ved henv.

2 Dagsorden: SIDE 2 AF Dagsorden for mødet ca. kl Bemærkninger til referat fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 (bilag) ca. kl Udelegering af beslutningskompetence til formandskabet vedr. ændring eksamensformved reeksamen, hvis der er 10 eller færre studerende tilmeldt reeksamen 14 stk. 3 Studieordningernes fællesdel ca. kl Justering af bemyndigelse til administrative afgørelser af dispensationssager ca. kl Orientering fra møde om planlægning af rotationseksaminerne og planlægning af det videre forløb vedr. optimering ca. kl Drøftelse af oplæg til skabelon/krav til ansøgning om dispensation (bilag) kl Fortroligt punkt ca. kl A. Fortroligt referat fra behandling af dispensationssager fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 (bilag) B. Behandling af dispensationsansøgninger (bilag kommer senest fredag den 21. juni 2013) 8. Meddelelser fra Studievejledningen, studieledere mv. ca. kl Orientering fra Uddannelsesråd (bilag) ca. kl Emner til efterårets møder ca. kl Meddelelse ca. kl A. Mødedatoer for efteråret 2013 B. Ændret eksamensform for Almen klinisk praksis store husdyr SVEK Evt. ca. kl Ad. 1. Dagsorden for mødet Ingen bemærkninger. Ad. 2. Bemærkninger til referat fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 Ingen bemærkninger.

3 Ad. 3. Udelegering af beslutningskompetence til formandskabet vedr. ændring af eksamensform ved reeksamen, hvis der er 10 eller færre studerende tilmeldt reeksamen 14 stk. 3 Studieordningernes fællesdel. I studieordningens fællesdel står der følgende i 14: Stk. 3. Såfremt der er 10 eller færre tilmeldte til en eksamen, kan studienævnet i samarbejde med den relevante kursus- og institutleder ændre eksamensformen for den pågældende eksamen. Studienævnet besluttede, at de ville give dispensation til alle undervisere, der ønskede at ændre deres eksamensform til enten mundtlig eller praktisk mundtlige ved en reeksamen, hvor der er 10 eller færre tilmeldt. Ovennævnte dispensation kan gives administrativt. Hvis der er kursusansvarlige, der ønsker andre eksamensformer, skal formandskabet inddrages. Studienævnet skal orienteres om ovennævnte beslutninger. SIDE 3 AF 14 Ad. 4. Justering af bemyndigelse til administrative afgørelser af dispensationssager Studienævnet må ikke give dispensation til de studerende der første år kan besvare på engelsk. Fællesbestemmelserne giver alene mulighed for at tage ordbøger med. Ovennævnte betyder, at bestemmelsen udgår af bemyndigelse til administrative afgørelser af dispensationssager for Studienævnet for Veterinærmedicin. Den rettede udgave skal sendes til undervisningsudvalgsformændene. Efter mødet er der indført præciseringer vedr. henvisninger til studieordningernes fælles del. Derudover er det præciseret at ansøgning om alternativ differentiering også er et område hvor administrationen kan meddele afgørelsen efter at sagen har været til høring hos studielederen. Ad. 5. Orientering fra møde om planlægning af rotationseksaminerne og planlægning af det videre forløb vedr. optimering Peter Holm orienterede om, at han den 24. juni 2013 havde holdt møde med Martin Stampe Noer, Birgit Thomsen, Stine Jacobsen, Bonnie Hoelstad og Lina Theut for at få fastlagt, hvilke rammer fakultetet har for eksamensplanlægningen. Formålet med mødet var at finde ud af, hvordan man kan bruge de nuværende rammer for eksamensplanlægning til at gøre reeksamensplanlægningen fleksibel for de studerende og for institutterne. Derudover er det vigtigt at bruge færrest mulige ressourcer på afholdelse af eksamen. Det er udvalgets opfattelse, at man klart vil spare ressourcer både administrativt og på institutterne, hvis man kan minimere antallet af eksaminer.

4 Dvs. det forhold at administrationen skal håndholde tilmelding til reeksamen, der afholdes på samme tidspunkt som en ordinær reeksamen, vil klart blive opvejet af, at institutterne kun skal afholde eksamen/reeksamen på et tidspunkt dvs. at der ikke skal arrangeres en reeksamen ugen efter f.eks. mellemugen efter blok 3. SIDE 4 AF 14 Alle rotationer afholder eksamen i hver blok. I mellemugen efter blok 3 afholdes reeksamen for blok 1 og 2. Det betyder, at nogle kursusansvarlige afholder eksamen to uger i træk, hvilket ikke er optimalt mht. ressourceforbrug. Reeksamen for blok 3 og 4 afholdes i august. Peter Holm foreslog, at man planlagde reeksaminerne for rul/rotationsfag på følgende måde: Blok 1 ordinær eksamen ingen reeksamen Blok 2 ordinær eksamen ingen reeksamen Blok 3 ordinær eksamen reeksamen fra blok 1 og 2 afholdes på de tidspunkter der er fastsat til den ordinære eksamen. Studerende kan også vælge at benytte augusteksamen, hvis de vurderer, at reeksamen kolliderer med ordinæreksamen i blokken. Blok 4 ordinær eksamen. Det er usikkert, om det vil være muligt at afholde reeksamen fra de øvrige blokke (1,2 eller 3). August reeksamen i alle rotationsfag. Studerende kan med de nuværende tilmeldingsregler ikke tilmelde sig til ordinære eksaminer og dermed bruge dem som reeksamensdatoer. Der er følgende regler for tilmelding til undervisning/eksamen (KU regler): 15. august til 15. september tilmelding til blok 1 og januar til 15. februar tilmelding til blok 3 og 4 Der er følgende regler for tilmelding til reeksamen (KU regler): De 3 første dage i den sidste uge i juli for tilmelding til reeksamen i august. De 3 første dage i den første hele uge af februar til reeksamen i mellemugen efter blok 3. Gruppen Stine Jacobsen, Bonnie Hoelstad, Lina Theut og Peter Holm vil mødes for at udarbejde et oplæg, der kunne være klar til behandling på studienævnets møde den 19. august. Hvis ordinær- og reeksamen bliver lagt på tidspunktet af den ordinære eksamen, vil eksamen blive placeret, så de studerende, der følger kurserne, har

5 det mest optimale forløb. Eksaminerne vil ikke blive planlagt ud fra, at alle skal kunne gå til reeksamen i alle fag. SIDE 5 AF 14 Eventuelle rettelser vil træde i kraft fra studieåret 2014/2015. Ad. 6. Drøftelse af oplæg til skabelon/krav til ansøgning om dispensation Studienævnet har over længere tid haft mange ansøgninger om dispensation til at gå til eksamen for 4. gang. Sager, hvor studienævnet skal se på de forhold, den studerende fremfører for den manglende beståelse af de enkelte eksaminer, er at betragte som usædvanlige forhold. I den forbindelse er det vigtigt, at de studerende indsender så fyldestgørende ansøgninger og dokumentation som muligt. I sager vedr. udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven/udsættelse af maksimal indskrivningstid vurderes den studerendes studieegnethed. Dvs. har den studerende haft fremdrift set i relation til de årsager, der fremføres for den manglende opnåelse af studiefremdrift. Studienævnet finder, at de vil kunne støtte de studerende og dermed sagsbehandlingen ved at fokusere på vigtigheden af at indsende fyldestgørende ansøgninger og dokumentation første gang, der indsendes en ansøgning. Derfor ville studienævnet arbejde på at give mere præcise informationer til de studerede om krav og forventninger til ansøgningen og dokumentation. Studienævnet besluttede, at nedenstående forslag til vejledning skal placeres på blanketsiden, så de studerende kan orientere sig i dokumentet, før de skriver ansøgningen. Studievejledningen kan derudover bruge dokumentet i en vejledningssituation for på en simpel og illustrativ måde at forklare krav og rammer. Det er meget vigtigt at slå fast (skal fremgå af dokumentet), at det kun er eksempler der er fremført. Studienævnet fortager en individuel vurdering (skøn over regel) og der er derfor ikke nogen bestemt årsag (eller årsager) der kan garantere en dispensation. Hvis den studerende, som årsag til manglende beståelse af eksamen, fremlægger f.eks. sygdom eller forhold i nærmeste familie, der har påvirket vedkommende, skal de som hovedregel fremsende dokumentation for dette. Studienævnet vil først behandle dispensationen, når det vurderes, at der er fremsendt tilstrækkelig dokumentation. En del sager om dispensation til at gå til eksamen 4. gang vil kunne undgås, hvis de studerende framelder sig rettidig til eksamen eller melder sig syge på eksamensdagen efter de gældende regler.

6 I studienævnet blev det drøftet, hvornår i klageprocessen det har opsættende virkning for den studerende (der har fået afslag og dermed ikke har yderlig studiemulighed). SIDE 6 AF 14 I studieordningens fællesdel står der i 36 Klagevejledning og klagers opsættende virkning: Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af et studienævn eller af dekanen samt klager og anker i forbindelse med eksamen har ikke opsættende virkning i forhold til den studerendes mulighed for at deltage i eksamener. Ved klager som de nævnte kan klageren, mens klagesagen eller anken verserer, deltage i obligatorisk undervisning, når klagesagen vedrører bedømmelsen af obligatorisk undervisning eller af eksamener, hvor den pågældende obligatoriske undervisning eller den pågældende eksamen er indtegningsbetingelse eller indgangskrav. Det betyder, at studerende, der ikke har opnået dispensation til at gå til eksamen i et obligatorisk fag for 4. gang, ikke kan deltage i denne eksamen. Den studerende kan heller ikke deltage i andre obligatoriske kursers undervisning og eksaminer, da den studerende ikke har fortsat studiemulighed. Den relevante eksamenskoordinator/studiesekretær annullerer alle eksamenstilmeldinger, da det ikke giver mening at deltage i kurser/eksamener, hvis den studerende alligevel skal udskrives. Studienævnet for Veterinærmedicin har tidligere opfordret de studerende til at søge om udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven/maksimal indskrivning, så snart de kunne se at de ikke kunne overholde denne. Dermed ville de studerende så tidligt som muligt få atvide om de kunne fortsætte uddannelsen eller ej. På gl.sund har praksis været at ansøgninger om f.eks. udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven/maksimal indskrivning, behandles efter tidsfristen er udløbet. Dette begrundes med, at resultatet af de seneste eksaminer skal foreligge, inden en ansøgning om forlængelse kan behandles. Ellers kendes aktuelle status på studieegnethed ikke. Efter mødet er det af fakultetet blevet henstillet studienævnet at tillempe sin praksis på dette område i forhold til fakultetets øvrige studienævn. Det konkrete resultat er at afgørelsen af en sag er blevet udskudt til efter tidsfristen for den studerende.

7 Studienævnet for Veterinærmedicin skal fremover ændre praksis, så de studerende først skal/kan søge om dispensation, når fristen er udløbet eller de studerende har været til eksamen i alle de fag, der var mulighed for indenfor fristen. SIDE 7 AF 14 Hvis den studerende efterfølgende får medhold (af Rektor) og den studerende har behov for forlænget frist til at bestå 1. årsprøven o.l., vil dette blive givet. Hvis der er tale om en ansøgning om yderligere eksamensforsøg, kan økonomiske forhold meget vel indgå. Økonomiske forhold kan i mange tilfælde rubriceres som usædvanlige forhold, som kan danne grundlag for dispensation til yderligere forsøg. Det er den studerendes ansvar at fremsende en fyldestgørende ansøgning. Studienævnssekretæren kan påpege pr. mail, at der mangler dokumentation for diverse forhold og hvornår det senest skal fremsendes (mail journaliseres), men det er ikke studienævnssekretærens opgave at ringe og rykke den studerende. Skabelonen/vejledningen skal behandles på studienævnets møde den 19. august. Udkast til skabelon der kan bruges til udformning af dispensationsansøgning Denne vejledning skal sikre, at de dispensationsansøgninger, studienævnet behandler, er belyst på bedste vis, dvs. at alle begrundelser og argumenter er blevet præsenteret og der er fremsendt den nødvendige dokumentation til at understøtte begrundelser og argumenter. Særligt i sager, hvor et afslag kan resultere i udmeldelse af uddannelsen, er det særlig vigtigt, at beslutningsgrundlaget er så retvisende som muligt. 1. Søg i god tid og hold dig orienteret om fristen for indsendelse af ansøgninger til studienævnet (10 hverdage før mødet) 2. Udførlig og præcis beskrivelse af forhold der er årsag(er) til manglende beståelse af eksaminer 3. Tidslinjeoversigt der giver et fuldt overblik over, hvilket tidspunkt eksamen blev afholdt, hvilke forhold der var årsag til den manglende beståelse og om der er dokumentation for disse forhold 4. Dokumentation for de forhold der er fremført i ansøgningen. Jo mere præcise lægeerklæringer mv. er, jo bedre kan de belyse forholdene. 5. Plan for afslutning af uddannelsen, der er udarbejdet i samarbejde med en studievejleder

8 Dispensation til at gå til eksamen for 4. gang. I henhold til eksamensbekendtgørelsens 13. stk. 2. har den studerende 3 prøveforsøg til at bestå en prøve. Universitetet kan dog tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke et usædvanligt forhold. SIDE 8 AF 14 Dispensation til at få udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven. I henhold til eksamensbekendtgørelsens 15 skal den studerende senest bestå de prøver, som indgår i førsteårsprøven, inden udgangen af den studerendes andet studieår efter studiestart for, at den studerende kan fortsætte uddannelsen. I henhold til 17 kan universitetet dispensere fra tidsfristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensation til at få udsættelse af fristen for maksimal indskrivningstid. I studieordningen for bacheloruddannelsen i veterinærmedicin står der: 4. Maksimal indskrivningstid Studerende, der er optaget i september 2005 eller senere, skal gennemføre bacheloruddannelsen inden for maksimalt fem år fra optagelsesdatoen. Studerende, der er optaget i perioden september 2001 til februar 2005, skal gennemføre bacheloruddannelsen inden for maksimalt seks år fra optagelsesdatoen. I studieordningen for kandidatuddannelsen i veterinærmedicin står der: 4. Maksimal indskrivningstid Studerende, der er optaget i september 2005 eller senere, skal gennemføre kandidatuddannelsen inden for maksimalt fem år fra optagelsesdatoen. Studerende, der er optaget i perioden september 2001 til februar 2005, skal gennemføre uddannelsen inden for maksimalt 10 år fra optagelsesdatoen. Dispensation fra studieaktivitetskravet 3 Studieaktivitetskrav Har en studerende ikke gennemført mindst 30 ECTS-point inden for de seneste to år, vil indskrivningen blive bragt til ophør, jf. dog reglen om førsteårsprøven i eksamensbekendtgørelsens 15. Stk. 2. En studerende, som inden for det seneste år ikke har gennemført mindst 15 ECTS-point, tilbydes vejledning. Stk. 3. Studienævnet kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. I ovennævnte type af dispensationsansøgning er det vigtigt, at de forhold der fremføres som årsag til, at en eksamen ikke er bestået eller der ikke er opnået den nødvendige studiefremdrift, bliver udførligt og præcist beskrevet og dokumenteret. Det er vigtigt, at studienævnet har det bedst mulige grundlag for at træffe sin afgørelse. Hvis studienævnet ikke imødekommer ansøgningen, betyder det, at du vil blive udmeldt af uddannelsen.

9 Nedenfor er givet eksempel på en tidslinje, der kan give et overblik over, hvornår man dumpede til eksamen, hvilke forhold der lå til grund for dette og om der er vedlagt dokumentation. Oversigten skal indeholde ultra korte beskrivelser, der bør uddybes i selve ansøgningen: SIDE 9 AF 14 Det er meget vigtigt at slå fast (skal fremgå af dokumentet), at det kun er eksempler der er fremført. Studienævnet foretager altid en individuel vurdering af en dispensationsansøgning. Der er derfor ikke nogen bestemt årsag (eller årsager), der kan garantere en dispensation. Fx ved ansøgning om dispensation til at gå til eksamen for 4. gang: Dato/ periode Kursus navn Bedømmelse Kommentarer og nummer registreret År 1. Blok Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Dumpet 1. forsøg (xx.xx.2013) Jeg var syg (lægeerklæring vedlagt) Reeksamen August 2014 År 1. Blok Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Dumpet 2. forsøg (xx.xx.2014) Dumpet 3. forsøg (xx.xx.2014) Sygdom i nærmeste familie. (Lægeerklæring der beskriver, hvilken påvirkning dette havde) Problemer i nærmeste familie. (Lægeerklæring der beskriver, hvilken påvirkning dette havde) Fx ved ansøgning om dispensation til at udskyde fristen for 1. årsprøve/dispensation fra aktivitetskravet/ overskride fristen for maksimal indskrivning : Dato/ periode Kursus navn og nummer Bedømmelse registreret Kommentarer År 1. Blok År 1. Blok Ingen aktivitet Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Veterinær etik og videnskabsteori SVEB13001 Dumpet 1. forsøg (xx.xx.2013) Dumpet 1. forsøg (xx.xx.2013) Jeg var syg (lægeerklæring vedlagt) Jeg var syg (lægeerklæring vedlagt) I denne periode blev jeg behandlet for en depression, derfor var det ikke muligt at deltage i undervisning og eksamen (doku-

10 mentation vedlagt) SIDE 10 AF 14 Reeksamen August 2014 År 1. Blok Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Veterinær kemi og biokemi SVEB13013 Dumpet 2. forsøg (xx.xx.2014) Dumpet 3. forsøg (xx.xx.2014) Jeg var forkølet (dokumentation) Problemer i nærmeste familie. (Lægeerklæring der beskriver, hvilken påvirkning dette havde) Første gang du dumper en eksamen, bør du tage det meget alvorligt og kontakte en studievejleder. Ad. 7. Fortroligt punkt Ad. A. Fortroligt referat fra behandling af dispensationssager fra møde nr. 98 den 23. maj 2013 Ingen bemærkninger. Ad. B. Behandling af dispensationsansøgninger fra møde nr. 99 den 25. juni 2013 Ad. 8. Meddelelser fra Studievejledningen, studieledere mv. Studievejledningen: Facebook: Har oprettet en Facebookside, hvor de ikke svarer på henvendelser, men giver vigtig information Studievejledningen på veterinærmedicin. Rusture og dispensationer: Studievejledningen vil tage ud på rusturerne og fortælle om, hvordan de studerende skal forholde sig, hvis de dumper en eksamen ol. eller skal søge om dispensation. Manual til STADS: Der vil blive udarbejdet en manual for at tilmelde sig på STADS, så de studerende kan forstå selvbetjeningen. Studieleder: Differentieringerne: Den 27/6 holdes møde med administrationen for at få de sidste detaljer på plads, inden der åbnes for fordeling på differentieringerne. AVMA:

11 Peter Holm orienterede om, at der vil blive udarbejdet et brev til AVMA, hvor SUND vil anmode om, at der bliver foretaget et endeligt akkrediteringsbesøg. SIDE 11 AF 14 I brevet forholder SUND sig til den række af problemstillinger, der blev peget ved for besøget. Organiseringen af ledelsen af veterinærområdet: Dette er hovedproblemstillingen. Der vil blive fremsendt en beskrivelse af den nuværende ledelses struktur. Hvis AVMA ikke mener, at den kan leve op til deres rammer og normer, kommer de ikke på besøg. Hvis de vurderer, at den holder vand, kommer de. Isolationsstalde: Der er ombygninger i gang på hospitalerne, så de lever op til AVMA standart. Kliniske ressourcer hands on : Der var fremført kritik af, at de studerende på Hospital for produktionsdyr ikke havde nok hands on. Der vil nu blive indkøbt et nyt journalsystem, hvilket bevirker, at de studerende kan skrive direkte i journalen. De studerende skal ud i praktik i en uge og opholdet skal evalueres. Optagelse: AVMA ønsker, at alle studerende kommer igennem test ol. Og ikke alene optages på baggrund af karakterer. På SUND kan og vil man ikke ændre optagelsessystemet med kvote I og II, så længe man ikke har en analyse af påvirkningen af det nuværende optagelsessystem. Outcome Assesment: AVMA finder det meget vigtigt, at der måles på, hvor tilfredse aftagerene er med kandidaterne (og dermed uddannelsen). Der vil blive afholdt dimittendundersøgelse hvert 3 år og den næste vil blive afholdt i Der vil blive afholdt aftagerundersøgelser fremover. Den første vil blive afholdt i 2014 og derefter hvert 3 år. Postkasse: Der skal opsættes en fysisk postkasse, hvor studerende kan komme med anonyme henvendelser. Postkassen opsættes ved studievejledningen på Frederiksberg Campus. Dekanatet har givet afslag på sidestilling med medicin og tandlæge uddannelsen hvad angår valgfri point og bachelor- og specialestørrelse: Dekanatet mener, at uddannelserne skal være mere fleksible og at veterinærstudienævnets strategi ikke imødekommer SUNDS strategi på dette område. Studielederen vil gå i dialog med dekanatet om den fremadrettede proces om at opnå sidestilling med de øvrige autorisationsuddannelser. Det undrer studienævnet meget, at der skal forskelsbehandles. Processen har ikke været gennemskuelig.

12 Overgangsordning: Studielederen ønskede at identificerede antallet af kandidatstuderende, der har fået dispensation til at: At lade 2005 kurset Almen klinisk praksis store husdyr erstattes af 2009 kurset General clinical practice large animals/ Almen klinisk praksis store husdyr SVEK13008 Disse studerende mangler besætningsrådgivningsdelen på uddannelsen. Efter mødet er det konstateret, at 8 studerende har opnået denne dispensation. SIDE 12 AF 14 At lade 2005 kurset Almen klinisk praksis mindre husdyr erstattes af 2009 kurset General clinical practice small animals/ Almen klinisk praksis familiedyr SVEK Disse studerende mangler anæstesidelen på uddannelsen. En løsning på problemet vil være, at de studerende kan tage en uges anæstesikursus, mens de tager Almen klinisk praksis familiedyr SVEK Dvs. den ene praktikuge bruges på anæstesi. Efter mødet er det konstateret, at 12 studerende har opnået denne dispensation. Studielederen arbejder på en løsning. Workshop i efteråret vedr. dag 1. kompetencer: Studielederen vil præsentere et program for dagen ved nævnets møde i august. Da fokus er på de kliniske dag 1. kompetencer, er det mest relevant, at det primært er kursusansvarlige på kandidatuddannelsen der inviteres. Det vil være relevant at invitere udvalgte kursusansvarlige fra bacheloruddannelsen fra kurser hvor de studerende afslutter deres kompetencer (f.eks. Speciel patologi og fjerkræsygdomme). Lokal problematik på Frederiksberg campus: Campusservice på Frederiksberg havde ikke sendt besked ud til de kursusansvarlige om, at fristen for indmeldelse af lokaleønsker var rykket frem. Campusservice havde henvendt sig til SUND info og AUS for at få informationen rundt i systemet, men der var ikke blevet reageret. Underviserne gør meget for at få gode lokaler, men det er meget svært, når rammerne for tildeling af lokaler er så ustrukturerede. Igennem mange år har ledelsen på fakulteterne ikke taget det seriøst, at der var mangel på undervisningslokaler. Problemer er ikke relateret til SUNDs ledelse, men et gammelt problem. Man kan blive nødt til at placere noget undervisning om aftenen.

13 Internationalisering. Det rykker på det internationale område. Der er lavet en aftale om, at hver differentiering kan tage 2 udenlandske studerende. Sommerskolerne vil blive beskrevet som reelle kurser og blive tildelt point, så man derved sikrer, at institutterne optjener penge, når udenlandske studerende tager kurserne. SIDE 13 AF 14 Ad. 9. Orientering fra Uddannelsesråd Der var vedlagt handlingsplan og referater fra de seneste møder. Peter Holm orienterede om, at Uddannelsesrådet ønsker et øget samarbejde med studienævnet. Ad. 10. Emner til efterårets møder 19. august: Fastlæggelse af rammer/mål for møde med kursusansvarlige i uge 46 Eksamensplaner for masteruddannelserne for efteråret 2013 Dispensations papir Rotationseksaminerne 9. oktober: Eksamensplaner for blok 3 og 4 samt august 2014 Gennemskrivning af studieordningerne efter NY sund skabelon Ny sund evalueringspraksis (gæst Niels Hofmann Haahr) Dimittend- og aftagerundersøgelser udformning mv. Forberedelse af AVMA? 12. november: Planlægning af god proces vedr. kursusbeskrivelser Gennemskrivning af studieordningerne efter NY sund skabelon Kvote II analyse Forberedelse af AVMA? 12. december: Kursusbeskrivelser

14 Forberedelse af AVMA? SIDE 14 AF Februar 2014: Kursusbeskrivelser Konstituering Forberedelse af AVMA? Ad. 11. Meddelelse Ad. A. Mødedatoer for efteråret 2013 samt første møde i 2014 Mandag den 19. august kl Onsdag den 9. oktober kl Uge 46 (11/11 15/11) Møde med alle kursusansvarlige vedr. kompetencer. Tirsdag den 12. november kl Torsdag den 12. december kl med frokost Mandag den 3. februar 2014 kl Ad. B. Studienævnets formandskab har den 19/ behandlet din ansøgning om at ændre eksamensformen for kurset Almen klinisk praksis store husdyr SVEK Eksamen afholdes for sidste gang onsdag den 26. april. Der er to studerende tilmeldt. Ansøgningen blev indsendt den 26. april 2013, men er ved en fejl ikke blevet behandlet. Formandskabet besluttede at imødekomme ansøgningen om, at eksamen afholdes mundtligt Ad. 12. Evt. Ingen bemærkninger. Mødet sluttede kl Louise Berntsen

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 13. JUNI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Torsdag

Læs mere

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Biblioteket, Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Biblioteket, Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 11. NOVEMBER 2014 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt:

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Biblioteket, Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Biblioteket, Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab MØDEREFERAT 15. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab AFDELING

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 7. NOVEMBER 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt:

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer og miljø science.au.dk 2 Bacheloruddannelsen i Jordbrug, fødevarer og miljø Jordbrug, fødevarer og miljø I denne folder kan du læse

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011 Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til 2009 28. juli 2011 Retningslinier for overgangsordning: Studerende der er startet i 2004 på 5,5 års kandidatuddannelse afslutter efter 2005 studieordningeren

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Justering af fremdriftsreformen Nye regler for studiefremdrift på vej Dias 1 Nye regler for studiefremdrift på KU Folketinget vedtog 3. maj ændring

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad.

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 9. FEBRUAR 2016 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard

Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard MØDEREFERAT 17. JUNI 2015 Forum Studienævnet

Læs mere

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift)

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til Danske Universiteter Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) 1.NOVEMBER 2013 Styrelsen

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere

Desuden deltog Studievejleder Lene Aarenstrup Nielsen, Fuldmægtig Malena Heanni og Fuldmægtig Helene Kruse Rosenfeldt (referent)

Desuden deltog Studievejleder Lene Aarenstrup Nielsen, Fuldmægtig Malena Heanni og Fuldmægtig Helene Kruse Rosenfeldt (referent) Det Naturvidenskabelige Fakultet Campusvej 55 5230 Odense M Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 16. februar 2010 kl. 9.15 i O78 Tlf. 6550 1000 Fax 6593 3805 www.sdu.dk/nat

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 9. december 2015 kl Sted: Karina Rømer. Referent:

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 9. december 2015 kl Sted: Karina Rømer. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 9. DECEMBER 2015 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER

EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER Guide for universitetets medarbejdere Vidste du, at alle ansatte på AU, der konstaterer eller har begrundet mistanke om eksamenssnyd, har pligt til at indberette det?

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Biblioteket, Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Biblioteket, Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab MØDEREFERAT 10. MAJ 2016 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab AFDELING

Læs mere

MØDEREFERAT. Ikke til stede: Christine Damgaard (stud.theol.).

MØDEREFERAT. Ikke til stede: Christine Damgaard (stud.theol.). DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2015) Stud.theol. Christine Damgaard Stud.theol. Thomas Neergaard Stud.theol. Anne Sofie Aagaard Professor Mette

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 3. juli 2014 kl i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 3. juli 2014 kl i lokale 1.20 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 3. juli 2014 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Elin B. Sørensen, Teit Lüthje, Inge Langhave, Mette Husum Dalstrup,

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 10. FEBRUAR 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012 Censorformandskabet for de Folkesundhedsvidenskabelige Uddannelser i Danmark Sundhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat Niels Bohrs Vej 9-10 6700 Esbjerg Tlf. 6550 1000 Fax 6550 4283 www.sdu.dk/health/censorfsv

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Fakulteterne. Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Fakulteterne. Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU Modtager(e): Fakulteterne Notat Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU Med lovforslag om justering af studiefremdriftsreformen får AU mere fleksible rammer til at nå målet om studietidsreduktion. Den

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Studieordning 2009, bacheloruddannelsen i Veterinærmedicin Ordinær Karakterer Syge/reeksamen eksamen ordinær eksamen* 1.

Studieordning 2009, bacheloruddannelsen i Veterinærmedicin Ordinær Karakterer Syge/reeksamen eksamen ordinær eksamen* 1. for offentliggørelsen: 9. maj. Studieordning 2009, bacheloruddannelsen i Veterinærmedicin Ordinær Karakterer Syge/reeksamen eksamen ordinær eksamen* 1. semester / Blok 1 Karakterer syge/reeksamen* Veterinær

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 11. MAJ 2012 Forum Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET KANDIDAT ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 17.15-18.00-3. års studerende Bachelorprojekt Kandidatopbygning Kandidatprogram Speciale Kandidatoptag SU Dimensionering Fremdriftsreform

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 8. november 2007

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 8. november 2007 Studienævn for Journalistik 27. november 2007 J.nr. 033/578 -/nie Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 8. november 2007 Til stede: Fraværende med afbud: Ebbe Grunwald, Eva Kristina

Læs mere

Møde afholdt: Torsdag den 28. april 2016 kl BLEGDAMSVEJ 3B. Ålborg Universitet NOVI, mødelokale 7. Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst

Møde afholdt: Torsdag den 28. april 2016 kl BLEGDAMSVEJ 3B. Ålborg Universitet NOVI, mødelokale 7. Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 13. JUNI 2016 Forum Møde i Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark FAKULTETSSERVICE

Læs mere

Notat om dispensation fra AU s interne regler om prøver, studieaktivitet samt maksimale studietider

Notat om dispensation fra AU s interne regler om prøver, studieaktivitet samt maksimale studietider Modtager(e): AU Uddannelse Notat Notat om dispensation fra AU s interne regler om prøver, studieaktivitet samt maksimale studietider Indledning Studiefremdriftsreformens skærpede krav til de studerendes

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 27. februar kl i lokale 077

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 27. februar kl i lokale 077 Dato: 18. maj 2014 Reference: hkro J.nr.: REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 27. februar kl. 9.30 i lokale 077 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (IFK), professor

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Studenterambassadørens kvartalsrapport

Studenterambassadørens kvartalsrapport K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterambassadørens kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1. Studenterambassadørens formål og opgaver Studenterambassadøren ved Københavns Universitet er den første

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

Sted: Mødesal A på School of Pharmaceutical Sciences (Pharma School) på SUND.

Sted: Mødesal A på School of Pharmaceutical Sciences (Pharma School) på SUND. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T ( P H A R M A S C H O O L ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET BK-STN mødet 18.06.2012 pkt. 4 og 5 M Ø D E R E F E R A T Forum: BK-studienævnet

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

CSS, Bygning 26, 3. sal (Frokoststuen)

CSS, Bygning 26, 3. sal (Frokoststuen) Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Referat af studienævnsmødet 20-02-2015 M Ø D E R E F E R A T 23. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN Møde

Læs mere

STUDIEFREMDRIFTSREFORM

STUDIEFREMDRIFTSREFORM STUDIEFREMDRIFTSREFORM GÆLDER FOR ALLE FRA SEPTEMBER 2015 - OG DERMED VED UNDERVISNINGSTILMELDINGEN I MAJ 2015 HVORFOR FREMDRIFTSREFORM? I sommeren 2013 indgik Folketinget en aftale om reform af SU-systemet

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Anne Christine Benner Stud. theol. Anders Martin Lauritsen Stud. theol. Trine L. Taylor Lektor Ninna

Læs mere

Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 3. marts Sted: Malene K. K. Eriksen. Referent:

Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 3. marts Sted: Malene K. K. Eriksen. Referent: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 19. MARTS 2015 Forum Studienævnet for Medicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Biblioteket, Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Biblioteket, Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab MØDEREFERAT 12. APRIL 2016 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab AFDELING

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studienævn for Farmaci

Studienævn for Farmaci DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studienævn for Farmaci Den 13. april 2015 SN/JK Deltagere: Medlemmer af studienævn: Kim Brøsen, Catalin Maria Frydendal, Stina Schultz

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra møde nr. 110 den 20. august 2014 (Bilag) ca. kl Fortroligt punkt ca. kl

2. Bemærkninger til referat fra møde nr. 110 den 20. august 2014 (Bilag) ca. kl Fortroligt punkt ca. kl DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 5. NOVEMBER 2014 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt:

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Denne fællesdel er gældende for alle ordinære uddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de

Læs mere

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Zoologisk samling Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Zoologisk samling Grønnegårdsvej 7, 1. sal Frederiksberg kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Veterinærmedicin M Ø D E R E F E R A T 23. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere