SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013"

Transkript

1 , Frederiksberg Le Barry, Frankrig Stanford University, California University of California, Berkeley SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI / 21. FORLØB En executive diplom-uddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig udvikling og kundedreven innovation for erfarne chefer i servicevirksomheder

2 Formål Deltagernes udbytte Chefuddannelsen har til formål at udvikle ledere og virksomhederne i konsortiet ved at: Ved deltagelse på chefakademiet opnås: udvide den enkelte deltagers ledelses- og forretningsmæssige kompetence samt udvikle netværk og styrke konkurrence- og innovationsevnen i fremtidens servicevirksomheder - fra tanke til handling skabe udvikling gennem Action Learning baseret projektarbejde i egen virksomhed og gennem intensivt arbejde med virksomhedens og egne udfordringer i en serviceteoretisk kontekst Læringen understøttes gennem brug af uddannelsens virtuelle platform og gennem deltagelse på studieture til Sydfrankrig på modul 2 og Californien i USA på modul 6. styrkelse af deltagerens personlige og ledelsesmæssige udvikling og repertoire, herunder en øget indsigt i eget personligt lederskab - og blive bedre til at gå fra tanke til handling metoder og værktøjer inden for service ledelse, strategi, forretnings-, team-, ledelses- og organisationsudvikling skærpet bevidsthed omkring og forståelse af brugen af strategisk kompetence- og medarbejderudvikling yderligere kompetencer i skabelsen af succesfulde forandringer i servicevirksomheder en styrkelse af formidlings- og kommunikationsevnen større bevidsthed og forståelse af kultur såvel i relation til egen virksomhed som i et internationalt perspektiv en opdatering af de nyeste service management-, strategi- og marketing teorier samt øget indsigt i morgen dagens teknologiske muligheder få indsigt i hvorledes kundedreven service innovation og forretningsudvikling kan skabe værdi igennem et tæt samspil med kunderne øget kunde-, markeds- og relationsorientering øget indsigt i ressource- og økonomistyring samt værdiskabelse, herunder videnhåndtering og videndeling styrkelse af ens eget professionelle netværk Erfaringsudveksling og sparring foregår bl.a. i Action Learning grupper, der typisk består af fem deltagere fra forskellige af konsortiets virksomheder.

3 Ledelsesmæssig udvikling Forretningsmæssig udvikling Moduler Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Serviceledelse og læring september Det personlige lederskab Frankrig 30. september 5. oktober Servicekultur og forandringsledelse november Servicestrategi og strategisk kundeudvikling januar Serviceinnovation og værdiskabelse - samt deltagerprioriteret tema marts Creating Service Excellence og Service Breakthroughs Californien, USA 30. april maj juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni Temadag Midtvejs 10. oktober 29. oktober 01. november 09. november 29. november 07. februar 16. april 23. maj Action learning arbejdet Pit Stop 8. januar Eksamen 6. juni pit stop og afslutningsseminar

4 Generelt Deltagernes profil Deltagerne bør have lyst til at arbejde med egen udvikling og have handlerum og opbakning med henblik på udvikling - såvel ledelsesmæssigt som forretningsmæssigt - i forbindelse med Action Learning arbejdet. Deltagerne bør have mindst 5-10 års erhvervserfaring, heraf mindst 3-5 år i en form for chefstilling. En videregående uddannelse vil ikke være usædvanlig. Deltagerne skal være motiverede til at bidrage og til at arbejde dels med egen ledelsesmæssig udvikling, dels med værdiskabelse gennem forretningsudvikling. Opbakning fra deltagerens nærmeste chef øger den enkeltes udbytte af chefuddannelsen markant. Det forudsættes endvidere, at deltagerne kan deltage i forelæsninger afholdt på engelsk. Antal deltagere Ca deltagere. Prisen for deltagelse Prisen er kr ekskl. moms. Inkluderet i prisen er internatomkostninger for modul 2 i Frankrig og modul 6 i USA. Desuden er al indenrigsflyvning i USA inkluderet i prisen. Deltagerne er selv ansvarlige for al anden transport. Modul 1, 3, 4 og 5 er eksternatmoduler, hvor undervisningen foregår på CBS- SIMI Executive på Frederiksberg. Her vil deltagerne selv være ansvarlige for evt. hotelovernatning. Beløbene faktureres med halvdelen ved uddannelsens start (september ) og den anden halvdel primo januar. Tilmeldings- og betalingsbetingelser er reguleret via aftale mellem og de deltagende konsortievirksomheder. Læring hele livet - via SBCA netværkene Uddannelsens læringsmæssige platform vedligeholdes efter chefuddannelsens afslutning på deltagernes eget initiativ gennem faglige og sociale aktiviteter i eget SBCA-nets regi. Hertil kommer mulighed for at deltage i tværgående alumni aktiviteter sammen med de mere end 3000 dimitterede fra 's programmer. SBCA dimittender har dermed mulighed for at blive en del af dette netværk af erhvervsledere. Chefakademiets proceskonsulentteam Til hver af Action Learning grupperne tilknyttes en erfaren proceskonsulent. Chefakademiets proceskonsulentteam består af HR-chefer og HR-konsulenter fra konsortiets virksomheder samt programleder Stine Staffeldt. Virtuel læringsplatform Kommunikation omkring chefuddannelsen foregår på den virtuelle læringsplatform, hvor hver AL gruppe også har sit eget kommunikationsforum til at understøtte sparringen og netværksdannelsen undervejs. Chefuddannelsens faglige fundament Chefakademiets oplægsholdere fra Copenhagen Business School (CBS) mv. omfatter bl.a.: Programleder og Associate Dean, lektor Mogens Bjerre Institut for Afsætningsøkonomi, CBS Uddannelsesdekan, professor, dr. merc. Jan Molin CBS Prodekan for formidling, professor, ph.d. Flemming Poulfelt CBS Leadership Lab., CBS Lektor Peter Holdt Christensen Institut for Strategi og Globalisering, CBS Adjungeret professor Claus Valentiner CBS Leadership Lab., CBS International innovations konsulent, Executive MBA, Lars Lundbye Grundlægger af Zentropa WorkZ Professor Bob Sutton Stanford University Professor Jennifer A. Chatman University of California, Berkeley Et leder- og forretningsudviklingsforløb over 10 måneder for erfarne chefer i bl.a. følgende førende servicevirksomheder:

5 Den ledelsesmæssige udvikling efteråret Personprofil og to 360 graders målinger Inden chefuddannelsen begynder, gennemfører deltagerne en personprofilanalyse af egne ledelsesmæssige styrker og svagheder. Efter første modul foretages en 360 graders måling, hvor henholdsvis deltageren selv, medarbejdere, kollegaer og deltagerens chef vurderer deltageren på vigtige serviceledelsesdimensioner, der er med til at afdække udviklingsbehovet. Inden afslutning af programmet foretages endnu en 360 graders måling med fokus på den udvikling og de forandringer, der er sket for den enkelte deltager i løbet af uddannelsen. Modul 1: Serviceledelse og læring september Begrebet service udgør stammen i det samlede forløb, og modulet introducerer en række af de nyeste serviceledelsesværktøjer, går bag teorierne om service management og sætter fokus på serviceinnovation. Sammenhængen mellem kundeoplevelse og værdi og ledelse udgør den røde tråd. Et væsentligt holdepunkt i serviceleverancen er ledelse og ikke mindst læring både på det individuelle og det organisatoriske plan. Derfor arbejdes der med forudsætningerne for læring og udvikling gennem arbejde med erkendelse, forståelse, commitment og teamansvarsfølelse. Action Learning grupperne formes parallelt med introduktion af deltagerne via teambuildingaktiviteter og servicestudier med besøg i konkrete virksomheder. Læring gennem Action Learning (AL): Action Learning er en erfaringsbaseret udviklingsmetode, hvor hver deltager gennem erfaringsudveksling og sparring i AL grupper arbejder med egne ledelsesmæssige udviklingsmål og et forretningsmæssigt projekt forankret i egen virksomhed. Arbejdet i AL grupperne foregår under ledelse af en proceskonsulent på fastsatte AL dage. AL dagene foregår primært i hinandens virksomheder, hvor det materiale, der er fremlagt på de enkelte moduler, herunder 360 graders målingen, bliver bearbejdet, sat i perspektiv og relateret til den enkelte deltagers daglige udfordringer. På AL møderne inddrages også deltagerens medarbejdere, kolleger og chef via fokusgruppeinterviews, da den størst mulige ledelsesmæssige udvikling netop sker i samspillet med vigtige interessenter. Modul 2: Det personlige lederskab 30. september 5. oktober Sydfrankrig Efterårets studietur går til Frankrig for at give deltagerne en fælles oplevelse i en helt anden kontekst. Når deltagerne er langt væk både mentalt og fysisk kan de bedre fordybe sig i arbejdet med det personlige lederskab. På modul 2 er formålet at videreudvikle det personlige lederskab og den enkeltes ledelsesmæssige udvikling, herunder at styrke lederen i at etablere, udvikle og vedligeholde vigtige relationer. Modulet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg og praktiske ledelsesmæssige øvelser i mindre grupper. I AL grupperne bearbejdes 360 graders analysen i reflekterende teams, hvor den enkelte deltager coaches i forhold til det ledelsesmæssige udviklingsmål. Derudover arbejdes der med casearbejde og teamudvikling samt coaching. Modul 3: Servicekultur og forandringsledelse november Deltagernes evne til at håndtere forandringer både hos sig selv og i egen organisation udvikles. Formålet er at skærpe deltagernes indsigt i og forståelse for forandringsledelse, virksomhedskultur og integreret kommunikation. Ligeledes styrkes den enkelte deltagers evne til at formidle strategier og forandringer i virksomheden og til at udvikle organisationsanalytisk kompetence. Der arbejdes både med en klassisk styrings tankegang til forandringsledelse og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og kompleksitet. Derudover præsenteres virksomhedsprojekterne, og der udarbejdes en interessentanalyse. PIT STOP 8. januar På PIT STOP dagen fremlægger deltagerne med udgangspunkt i egne udarbejdede rapporter deres indhøstede erfaringer og progression i deres ledelsesmæssige udvikling for de øvrige deltagere i AL gruppen, for proceskonsulent og for egen chef. Det anses for væsentligt, at deltagernes chefer deltager på PIT STOP dagen og ved afslutningsseminaret, da forankringen i hjemmeorganisationen er altafgørende for effekten og udbyttet af arbejdet med udviklingsmålene. Har det flyttet noget?" bliver jeg spurgt. Ja, det har - og på flere områder. Selvindsigt og evnen til at bruge mine stærke sider som leder rigtigt er nok det, der har flyttet mest for mig. Samtidig er jeg blevet bevidst om mine udviklingsområder, herunder især værdien af at have medarbejdere og kolleger, der er stærke netop dér, hvor jeg selv er mindre god. Koblingen af stærkt personligt lederskab til ambitiøs forretningsmæssig udvikling giver synlige resultater, og jeg bruger fortsat læringen fra chefakademiet i min hverdag - til glæde for både kunder, virksomhed, medarbejdere og mig selv. Det er blevet federe at være leder. Ivar Ravn Tidligere Chefakademideltager, Udviklingsdirektør, Dansk Landbrugsrådgivning

6 Den forretningsmæssige udvikling foråret Det forretningsmæssige udviklingsprojekt binder modulerne 4-6 sammen og bygger videre på den ledelsesmæssige udvikling, deltagerne har gennemgået på modulerne 1-3. Som optakt til modul 3 udvælger deltagerne alene eller sammen i virksomhedsgrupper et emne, der har en strategisk og ledelsesmæssig relevans for virksomheden. Projektet skal kunne forankres i virksomhedens ledelse og målet er, at det færdige resultat kan implementeres. Arbejdet med projekterne har også det formål at vise sammenhængen mellem forretningsudvikling og ledelse - det ene foregår ikke uden det andet. På baggrund af emnerne opdeles deltagerne i temagrupper. Projektet bearbejdes og diskuteres i temagrupperne mellem modul 4 og 5 og vil på modulerne 4, 5 og 6 blive udviklet yderligere bl.a. med fokus på, hvorledes teorier og modeller kan forbedre projekterne. Projekternes forankring i egen organisation sikrer dels intern opbakning og adgang til både ressourcer og data, dels at muligheden for efterfølgende implementering øges væsentligt. Den forretningsmæssige udvikling afsluttes med en præsentation og bedømmelse/eksamination af projektets kvalitet, analysemæssige dybde og sammenhæng. Ambitionen for virksomhedens udbytte af projektet er, at værdien væsentligt overstiger investeringen i det samlede forløb. Modul 4: Servicestrategi og strategisk kundeudvikling januar Den enkelte deltager bringes på forkant med udviklingen inden for service management, marketing og strategi. Begreber og modeller bringes i spil i forhold til deltagernes egne virksomheder med henblik på at udvikle nye vinkler og perspektiver på allerede eksisterende områder. Der lægges bl.a. vægt på emner som forretningsudvikling, relationsmarkedsføring og kundedreven innovation samt på en perspektivering af strategiudvikling og -værktøjer. Desuden afholdes kundeworkshops, hvor deltagerne kan invitere udvalgte kunder og eksterne samarbejdspartnere ind til en dialog om serviceinnovation med henblik på at skabe gensidig inspiration, synergi og innovation - samt tilføre samarbejdsrelationen nye perspektiver. Formålet er at vise hvilken værdi, der ligger gemt i kundernes indsigt og kendskab til virksomhedens leverancer. Modul 5: Serviceinnovation og værdiskabelse - samt deltagerprioriteret tema marts Modulet fungerer som det fleksible modul i det samlede forløb. Rygraden i modulet er serviceinnovation, værdi skabelse samt Business case som metode koblet på egne projekter. Øvrige temaer er videndeling og videnledelse, som i mange servicevirksomheder er forudsætningen for, at ledelsen kan uddelegere kundeinteraktion og beslutninger til organisationen. I forbindelse med PIT STOP dagen, der markerer afslutningen på den (formelle) ledelsesmæssige udvikling, melder deltagerne ind hvilke emner, de anser for væsentlige i det fortsatte arbejde med det forretningsmæssige udviklingsprojekt. Emner, der tidligere har været behandlet her, har været: ressourcestyring i en videnvirksomhed, nøgletalsstyring i serviceindustrien, strategisk innovation m.fl. Modulets indhold prioriteres således af deltagerne i samråd med programledelsen. Modul 6: Creating Service Excellence og Service Breakthroughs 30. april 7. maj Californien, USA Forårets studietur tilbringes i Los Angeles og San Francisco, hvor deltagerne får inspiration til og indsigt i, hvordan der (kan) skabes Service Breakthroughs og forretningsmæssig udvikling med særlig vægt på kundeorientering, service management, HRM og branding. Studieopholdet lægger vægt på en dynamisk vekselvirkning mellem benchmarkingbesøg hos førende serviceudbydere, som f.eks. Disney, og faglig perspektivering ved universitetsbesøg på bl.a. Stanford og Berkeley. Opholdet afvikles som et løbende best practice studie, hvad angår den nyeste service management- og marketingudvikling samt brugen af teknologi ved samme. Afslutning og EKSAMEn Fremlæggelse af det forretningsmæssige udviklingsprojekt 6. juni Udviklingsprojekterne er enten gennemført individuelt eller i virksomhedsgrupper. Rapporterne fremlægges i forbindelse med eksamen, der afvikles på det afsluttende modul for de øvrige deltagere, proceskonsulent, deltagernes egen chef samt faculty fra CBS. Rapporterne eksamineres ud fra en faglig og processuel eksamination ud fra 12-skalaen. "Vi har i forbindelse med vores SBCA-uddannelse hos arbejdet med emnet Strategi. Vi er nu nået derhen i strategiarbejdet, at det er blevet en naturlig proces i vores organisation, at mål og fokus i det kommende år kommer med input fra topledelsen, men i lige så høj grad er fremkommet via ønsker og mål, som medarbejderne har bidraget til. Opfyldelse af en strategi lykkes, når ejerskabet for en strategi tages af både topledelsen og af den enkelte medarbejder. At skabe den kultur omkring strategi implementering i KMD i vores forretningsområde, er kun lykkedes, fordi vi har fået værktøjerne og inspirationen fra, via Servicebranchens Chefakademi." Jens Bo Mølholm og Tyge Chr. Krarup Afdelingschefer i KMD s Teknik- og Drifts-forretning

7 Som medlemmer af chefakademiets Advisory Board indgår bl.a.: Chefakademiets programdirektion: HR-Uddannelseschef Christian Lauritzen ISS Facility Services A/S HR-chef Lise Pagh Falck A/S Personaleudviklingschef Kent Zaulich BRFkredit a/s Udviklingschef Jakob Lave Dansk Landbrugsrådgivning HR-Udviklingskonsulent Liselotte Jørgensen Danske Spil A/S HR-chef Lars Kirkegaard Forca A/S Uddannelseschef Inge Harder Coop Danmark A/S Afdelingschef HR-udvikling Ida Blenner Præstegaard Topdanmark HR-uddannelseskonsulent Berit Urup Hankelbjerg KMD A/S Lektor Mogens Bjerre Copenhagen Business School tlf.: Stine Staffeldt UdviklingsPartner tlf.: Kontakt og programansvar: Program Director Casper Nervil tlf.: Program Coordinator Kirsten Ryelund tlf.: Råvarebygningen Porcelænshaven Frederiksberg Tlf: Fonden CVR nr.: Bank: Danske Bank Falkoner Allé Frederiksberg Konto nr.: Grafisk design og produktion: Grafisk Rådgivning

servicebranchens chefakademi 2013/2014

servicebranchens chefakademi 2013/2014 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Efteruddannelse via internettet

Efteruddannelse via internettet Kursusk atalog Camilla Raymond, konsulent, cand.psych. og lektor på Universitetet & Handelshøjskolen Efteruddannelse via internettet Anne Karin Smidt, cand.psych., konsulent Arne Vestergaard, cand.psych.,

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy MBA in Business Psychology MBA in Business Creativity MBA in Business Strategy MBA uddannelser designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

STRATEGISK PROJEKTLEDER

STRATEGISK PROJEKTLEDER ORK STRATEGISK PROJEKTLEDER UDDANNELSEN FOR DIG DER HAR ANSVARET FOR KOMPLEKSE UDVIKLINGSPROJEKTER Uddannelsens indhold og opbygning giver projektlederen: Kender du det? Du ved du er dygtig, du har bevist

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere