servicebranchens chefakademi 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "servicebranchens chefakademi 2013/2014"

Transkript

1 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig udvikling og kundedreven innovation for erfarne chefer i servicevirksomheder

2 formål Deltagernes udbytte lederuddannelsen har til formål at udvikle ledere og deres virksomheder ved at: Ved deltagelse i lederuddannelsen opnås: udvide den enkelte deltagers ledelses- og forretningsmæssige kompetence samt udvikle netværk og styrke konkurrence- og innovationsevnen i servicevirksomheder skabe udvikling og resultater gennem Action Learning baseret projektarbejde i egen virksomhed og gennem intensivt arbejde med virksomhedens og egne udfor - dringer i en serviceteoretisk kontekst - fra tanke til handling Læringen understøttes gennem deltagelse på studieture til Frankrig og USA. styrkelse af deltagerens personlige og ledelsesmæssige udvikling og repertoire, herunder en øget indsigt i eget personligt lederskab - og blive bedre til at gå fra tanke til handling metoder og værktøjer inden for serviceledelse, strategi, forretnings-, team-, ledelses- og organisationsudvikling metoder og værktøjer inden for kundedreven serviceinnovation stor indsigt i hvorledes kundedreven serviceinnovation og forretningsudvikling kan skabe værdi igennem et tæt samspil med kunderne skærpet bevidsthed omkring og forståelse for brugen af strategisk HRMog kompetenceudvikling yderligere kompetencer i skabelsen af succesfulde forandringer i servicevirksomheder en styrkelse af formidlings- og kommunikationsevnen større bevidsthed og forståelse af kultur såvel i relation til egen virksomhed som i et internationalt perspektiv en opdatering af de nyeste servicemanagement-, strategi- og marketingteorier samt øget indsigt i morg endagens teknologiske muligheder herunder anvendelse af sociale medier øget kunde-, markeds- og relationsorientering øget indsigt i brugen af forskellige styringsprincipper og værdiskabelse, herunder videnhåndtering og videndeling styrkelse af ens eget professionelle netværk Erfaringsudveksling og sparring foregår bl.a. i Action Learning grupper, der typisk består af 5-6 deltagere sammensat på tværs af virksomhederne.

3 Den forretningsmæssige udvikling foråret Det forretningsmæssige udviklingsprojekt binder modulerne 4-6 sammen og bygger videre på den ledelsesmæssige udvikling, deltagerne har gennemgået på modulerne 1-3. Som optakt til modul 3 udvælger deltagerne alene eller sammen i virksomhedsgrupper et emne, der har en strategisk og ledelsesmæssig relevans for virksomheden. Projektet skal kunne forankres i virksomhedens ledelse og målet er, at det færdige resultat kan implementeres. Arbejdet med projekterne har også det formål at vise sammenhængen mellem forretningsudvikling og ledelse - det ene foregår ikke uden det andet. På baggrund af emnerne opdeles deltagerne i temagrupper. Projektet bearbejdes og diskuteres i temagrupperne mellem modul 4 og 5 og vil på modulerne 4, 5 og 6 blive udviklet yderligere bl.a. med fokus på, hvorledes teorier og modeller kan forbedre projekterne. Projekternes forankring i egen organisation sikrer dels intern opbakning og adgang til både ressourcer og data, dels at muligheden for efterfølgende implementering øges væsentligt. Den forretningsmæssige udvikling afsluttes med en præsentation og bedømmelse/eksamination af projektets kvalitet, analysemæssige dybde og sammenhæng. Ambitionen for virksomhedens udbytte af projektet er, at værdien væsentligt overstiger investeringen i det samlede forløb. MOdul 4 Servicestrategi og strategisk kundeudvikling januar Den enkelte deltager bringes på forkant med udviklingen inden for service management, marketing og strategi. Begreber og modeller bringes i spil i forhold til deltagernes egne virksomheder med henblik på at udvikle nye vinkler og perspektiver på allerede eksisterende områder. Der lægges bl.a. vægt på emner som forretningsudvikling, relationsmarkedsføring og kundedreven innovation samt på en perspektivering af strategiudvikling og -værktøjer. Desuden afholdes kundeworkshops, hvor deltagerne inviterer udvalgte kunder og eksterne samarbejdspartnere ind til en dialog om serviceinnovation med henblik på at skabe gensidig inspiration, synergi og innovation - samt tilføre samarbejdsrelationen nye perspektiver. Formålet er at vise hvilken værdi, der ligger gemt i kundernes indsigt og kendskab til virksomhedens leverancer. MOdul 5 Serviceinnovation og værdiskabelse marts Modulet fungerer som det fleksible modul i det samlede forløb. Rygraden i modulet er serviceinnovation, værdiskabelse, performance management samt business case som metode koblet på egne projekter. I forbindelse med PIT STOP dagen, der markerer afslutningen på den (formelle) ledelsesmæssige udvikling, melder deltagerne ind hvilke emner, de anser for væsentlige i det fortsatte arbejde med det forretningsmæssige udviklingsprojekt. Emner, der tidligere har været behandlet her, har været: Ressourcestyring, optimering og nøgletalsstyring i serviceindustrien, performance management m.fl. (modulets indhold prioriteres af deltagerne i samråd med programledelsen). MOdul 6 Creating Service Excellence & Service Breakthroughs 29. april 5. maj USA Forårets studietur går til Los Angeles og San Francisco, hvor deltagerne får inspiration til og indsigt i, hvordan der (kan) skabes Service Breakthroughs og forretningsmæssig udvikling med særlig vægt på kundeorientering, service management, HRM og branding. Studieopholdet lægger vægt på en dynamisk vekselvirkning mellem benchmarkingbesøg hos førende serviceudbydere som fx Disney, og faglig perspektivering ved universitetsbesøg på bl.a. Stanford og Berkeley. Opholdet afvikles som et løbende best practice studie, hvad angår den nyeste service management- og marketingudvikling samt brugen af teknologi ved samme. AfSluTnIng Og EKSAMEn fremlæggelse af det forretningsmæssige udviklingsprojekt 12. juni Udviklingsprojekterne er enten gennemført individuelt eller i virksomhedsgrupper. Rapporterne fremlægges i forbindelse med eksamen for de øvrige deltagere, deltagernes egen chef og sponsorer samt undervisere fra Copenhagen Business School. Rapporterne eksamineres ud fra en faglig og processuel eksamination ud fra 12-skalaen. Vi har i forbindelse med vores uddannelse arbejdet med emnet Strategi. Vi er nu nået derhen i strategiarbejdet, at det er blevet en naturlig proces i vores organisation at mål og fokus i det kommende år kommer med input fra topledelsen, men i lige så høj grad er fremkommet via ønsker og mål, som medarbejderne har bidraget til. Opfyldelse af en strategi lykkes, når ejerskabet for en strategi tages af både topledelsen og af den enkelte medarbejder. At skabe den kultur omkring strategiimplementering i KMD i vores forretningsområde er kun lykkedes, fordi vi har fået værktøjerne og inspirationen fra via Servicebranchens Chefakademi. Jens Bo Mølholm og Tyge Chr. Krarup Afdelingschefer i KMD s Teknik- og Driftsforretning

4 Den ledelsesmæssige udvikling efteråret Personprofil og to 360 graders målinger Inden uddannelsen begynder, gennemfører deltagerne en personprofilanalyse. Efter første modul foretages en 360 graders måling, hvor henholdsvis deltageren selv, medarbejdere, kolleger og deltagerens chef vurderer deltageren på vigtige serviceledelsesdimensioner, der er med til at afdække udviklingsbehovet. I slutningen af programmet foretages endnu en 360 graders måling med fokus på den udvikling og de forandringer, der er sket for den enkelte deltager i løbet af uddannelsen. MOdul 1 Serviceledelse og læring september Begrebet service udgør stammen i det samlede forløb, og modulet introducerer en række af de nyeste serviceledelsesværktøjer, går bag teorierne om service management og sætter fokus på serviceinnovation. Sammenhængen mellem god ledelse, medarbejderengagement og kundeoplevelse og værdi udgør den røde tråd via brugen af service profit chain. Et væsentligt holdepunkt i serviceleverancen er ledelse og ikke mindst læring både på det individuelle og det organisatoriske plan. Derfor arbejdes der med forudsætningerne for læring og udvikling gennem arbejde med erkendelse, forståelse, commitment og teamansvarsfølelse. Action Learning grupperne formes parallelt med introduktion af deltagerne via teambuildingaktiviteter. På modulet gennemføres også observationer og servicestudier i konkrete virksomheder. MOdul 2 det personlige lederskab 29. september 4. oktober Frankrig Efterårets studietur går til Frankrig for at give deltagerne en fælles oplevelse i en helt anden kontekst. Når deltagerne er langt væk både mentalt og fysisk kan de bedre fordybe sig i arbejdet med det personlige lederskab. På modul 2 er formålet at videreudvikle det personlige lederskab og den enkeltes ledelsesmæssige udvikling, herunder at styrke lederen i at etablere, udvikle og vedligeholde vigtige relationer. Modulet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg og praktiske ledelsesmæssige øvelser i mindre grupper. I AL grupperne bearbejdes 360 graders analysen i reflekterende teams, hvor den enkelte deltager coaches i forhold til de ledelsesmæssige udviklingsmål. Derudover arbejdes der med meningsdannelse, autoritet, autencitet og teamudvikling samt coaching. MOdul 3 Servicekultur og forandringsledelse november Deltagernes evne til at håndtere forandringer både hos sig selv og i egen organisation udvikles. Formålet er at skærpe deltagernes indsigt i og forståelse for forandringsledelse, virksomhedskultur og integreret kommunikation. Ligeledes styrkes den enkelte deltagers evne til at formidle strategier og forandringer i virksomheden og til at udvikle organisationsanalytisk kompetence. Der arbejdes både med en klassisk styrings tankegang til forandringsledelse og en mere dynamisk, proces orienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og kompleksitet. Derudover præsenteres virksomhedsprojekterne, og der udarbejdes en stakeholder analyse til brug ved overvejelser om forandringsstrategien. læring gennem Action learning (Al): Action Learning er en erfaringsbaseret udviklingsmetode, hvor hver deltager gennem erfaringsudveksling og sparring i AL grupper arbejder med egne ledelsesmæssige udviklingsmål. Arbejdet i grupperne foregår under ledelse af en proceskonsulent på fastsatte AL dage på skift i deltagernes virksomheder. Det materiale, der er fremlagt på de enkelte moduler, herunder 360 graders målingen, bliver bearbejdet, sat i perspektiv og relateret til den enkelte deltagers daglige udfordringer. På AL møderne inddrag es også deltagerens medarbejdere, kolleger og chef via fokusgruppeinterviews, da den størst mulige ledelsesmæssige udvikling netop sker i samspillet med vigtige interessenter. PIT STOP 9. januar På PIT STOP dagen fremlægger deltagerne med udgangspunkt i egne udarbejdede rapporter deres indhøstede erfaringer og progression i deres ledelsesmæssige udvikling for de øvrige deltagere i AL gruppen, for proceskonsulent og for egen chef. Det anses for væsentligt, at deltagernes chefer deltager på PIT STOP dagen og ved afslutningsseminaret, da forankringen i hjemmeorganisationen er altafgørende for effekten og udbyttet af arbejdet med udviklingsmålene. Har det flyttet noget? bliver jeg spurgt. Ja, det har - og på flere områder. Selvindsigt og evnen til at bruge mine stærke sider som leder rigtigt, er nok det, der har flyttet mest for mig. Samtidig er jeg blevet bevidst om mine udviklingsområder, herunder især værdien af at have medarbejdere og kolleger, der er stærke netop dér, hvor jeg selv er mindre god. Koblingen af stærkt personligt lederskab til ambitiøs forretningsmæssig udvikling giver synlige resultater, og jeg bruger fortsat læringen fra chefakademiet i min hverdag - til glæde for både kunder, virksomhed, medarbejdere og mig selv. Det er blevet federe at være leder. Ivar Ravn Tidligere deltager, Foreningspolitisk chef, Landbrug og Fødevarer

5 ledelsesmæssig udvikling moduler Modul 1 Serviceledelse og læring september Modul 2 det personlige lederskab frankrig 29. september - 4. oktober Modul 3 Servicekultur og forandringsledelse november juli august september oktober november December 9. oktober 29. oktober 1. november 8. november 28. november action learning arbejdet pit stop og afslutningsseminar

6 forretningsmæssig udvikling Modul 4 Modul 5 Modul 6 Servicestrategi og strategisk kundeudvikling Serviceinnovation og værdiskabelse Creating Service Excellence og Service Breakthroughs Californien, usa januar marts 29. april - 5. maj januar februar marts april maj juni Temadag 6. februar Midtvejs 8. april 22. maj PIT STOP 9. januar EKSAMEn 12. juni

7 generelt deltagernes profil Deltagerne bør have lyst til at arbejde med egen udvikling og have handlerum og opbakning med henblik på udvikling - såvel ledelsesmæssigt som forretningsmæssigt i forbindelse med Action Learning arbejdet. Deltagerne bør have mindst 5-10 års erhvervserfaring, heraf mindst 3-5 år i en form for chefstilling (leder for ledere eller for specialister). En videre gående uddannelse vil ikke være usædvanlig. Deltagerne skal være motiverede til at bidrage og til dels at arbejde med egen ledelsesmæssig udvikling, dels med værdiskabelse gennem forretningsudvikling. Opbakning fra deltagerens nærmeste chef øger den enkeltes udbytte af chefuddannelsen markant. Det forudsættes endvidere, at deltagerne kan deltage i forelæsninger afholdt på engelsk. Pris Prisen er kr ekskl. moms. Inkluderet i prisen er 5 overnatninger på modul 2 i Frankrig og 6 overnatninger på modul 6 i USA. Øvrige moduler foregår på på Frederiksberg, hvor deltagerne selv er ansvarlige for evt. hotelovernatning. Desuden er deltagerne selv ansvarlige for al transport. læring hele livet - via SBCA netværkene Uddannelsens læringsmæssige platform vedligeholdes efter chefuddannelsens afslutning på deltagernes eget initiativ gennem faglige og sociale aktiviteter i eget SBCA-nets regi. Hertil kommer mulighed for at deltage i tværgående alumni aktiviteter sammen med de mere end 3000 dimitterede fra s programmer. SBCA dimittender har dermed mulighed for at blive en del af dette netværk af erhvervsledere. Proceskonsulentteam Til hver af Action Learning grupperne tilknyttes en erfaren proceskonsulent. Chefakademiets proceskonsulentteam består af HR-chefer og -partnere fra konsortiets virksomheder samt af programdirektør Stine Staffeldt. det faglige fundament Underviserne omfatter bl.a.: Academic Dean, lektor Mogens Bjerre Institut for Afsætningsøkonomi, Copenhagen Business School Uddannelsesdekan, professor, dr. merc. Jan Molin Copenhagen Business School Prodekan for formidling, professor, ph.d. flemming Poulfelt CBS Leadership Lab., Copenhagen Business School Adjungeret professor Claus Valentiner CBS Leadership Lab., Copenhagen Business School International innovations konsulent, Executive MBA, lars lundbye Professor Bob Sutton Stanford University Professor Jennifer A. Chatman University of California, Berkeley Facilitator Bruce Kimbrell, Disney Institute Et leder- og forretningsudviklingsforløb over 10 måneder for erfarne chefer i bl.a. følgende førende servicevirksomheder:

8 Om er en selvstændig erhvervsdrevet fond med mere end 20 års erfaring i at udvikle videnbaserede ledelsesprogrammer og programmer med branchespecifikt fokus for både offentlige og private organisationer. Vores målsætning er at udvikle uddannelsesprogrammer, såvel åbne som skræddersyede, der skaber værdi for vores kunder og opfylder deres behov for viden og videreudvikling. Udviklingen sker i et tæt samarbejde med vores kunder og undervisernetværk, bl.a. professorer fra CBS og andre internationalt anerkendte universiteter og uddannelsesinstitutioner. Vi leverer praksisnær viden, som tager udgangspunkt i deltagernes egen dagligdag og udfordringer. På de længerevarende forløb vil der typisk være projektopgaver med forankring i virksomhedens forretning og ledelse, hvor målet er, at det færdige resultat kan implementeres. er en del af CBS campus og har til huse i Porcelænshaven, i den tidligere Kgl. Porcelænsfabriks råvarebygning. I 2009 blev bygningen restaureret af Henning Larsens Tegnestue og omdannet til et flot uddannelsessted med lyse, inspirerende undervisningslokaler med glasfacade mod Frederiksberg Have. Programledelsen på Servicebranchens Chefakademi: Stine Staffeldt Programdirektør, tel: Mogens Bjerre Academic Dean, lektor Copenhagen Business School/ tel: Kirsten Ryelund Program Manager, tel: Råvarebygningen Porcelænshaven Frederiksberg Tlf.: Fonden CVR nr.: Bank: Nordea, Vesterbrogade 8, 0900 København Konto nr.: Grafisk design og produktion: Grafisk Rådgivning

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere