Etablering af Sundhedshus i Toftlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af Sundhedshus i Toftlund"

Transkript

1 Projektbeskrivelse - Overordnet Byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Toftlund Januar 2015 Senest ajourført den 28. januar 2015 Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL BESKRIVELSE Baggrund Projektets formål Patienten i centrum Overordnet beskrivelse af Toftlund Sundhedshus Behov og funktion De enkelte funktioner i Toftlund Sundhedshus Om- og tilbygninger i eksisterende bygninger Proces og bygherrens interne projektorganisation Overordnede arealkrav Budgetramme STAMOPLYSNINGER Beliggenhed og grundens data FUNKTIONELLE KRAV Disponering af byggegrunden Terræn og haveanlæg Adgangsveje Parkering Disponering af bygninger Rumoversigt Tilgængelighed for handicappede TEKNISKE KRAV (0) Generelt ADMINISTRATIVE KRAV Prisoverslag Fordeling på overslagsår Afledte tekniske driftsudgifter pr. år Vedligeholdelses- og renoveringsudgifter pr. år Udbudsform Arbejdets videreførelse Tidsplan Side 2

3 1. GENEREL BESKRIVELSE Det tidligere Toftlund Rådhus danner den fysiske ramme om det fremtidige Sundhedshus i Toftlund. Byggeprogram beskriver overordnede rammer og krav på baggrund af den første indledende programfase. Der kan i den efterfølgende fase med færdiggørelse af projektforslag og udarbejdelse af hovedprojekt forekomme justeringer. 1.1 Baggrund I Region Syddanmark er der arbejdet med at etablere bæredygtige lægepraksis og sundhedshuse, hvor kommunale og regionale funktioner samles. I Tønder kommune er der konkret arbejdet med etablering af sundhedshuse i Skærbæk og Toftlund, hvor Skærbæk er etableret. Formålet med sundhedshusene er at give et godt sundhedstilbud i nærmiljøet og at bidrage til rekruttering af alment praktiserende læger til regionens yderområder. Udviklingen i sundhedsvæsenet gør det vigtigt, at der er et godt og sammenhængende tilbud i primærsektoren, og at der er en god lægedækning med almen praksis i alle områder. Der er foreløbigt gode erfaringer med sundhedshuse, som en rekrutteringsfaktor for alment praktiserende læger og som en ramme for et styrket samarbejde mellem det kommunale sundhedsvæsen og almen praksis Projektets formål Der er to hovedformål med at samle alle regionale og kommunale funktioner i et sundhedshus, nemlig 1. At skabe den nødvendige nærhed og tryghed for de borgere i Region Syddanmark, der er bosat i områder, hvor der er langt til nærmeste specialiserede sygehusfunktion. Det vurderes, at det at samle en række sundheds- og borgerrettede funktioner i Toftlund giver borgerne i området en lettere adgang til sundhedsydelser, idet de al- Side 3

4 le vil kunne findes indenfor de samme fysiske rammer. 2. At samlingen og det nye fællesskab kan bidrage til at udvikle og afprøve mere integrerede og sammenhængende sundheds- og borgerrettede ydelser. Det vil kunne skabe et fordrende miljø i forhold til samarbejde og samordning i området i forbindelse med det enkelte patientforløb Patienten i centrum Samlingen af en række faggrupper i samme sundhedshus skal kunne skabe bedre rammer for at samarbejde om den enkelte borger patient. En del af de barrierer, som eksisterer i forhold til at samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer, forventes at blive nedbrudt, idet fagpersonerne vil være inden for hinandens rækkevidde. Der vil blive arbejdet hen imod at kunne indgå lokale aftaler med de praktiserende læger i sundhedshuset, som kan facilitere det samarbejde, som de gældende overenskomstmæssige forudsætninger ikke umiddelbart skaber rammerne til, alt sammen i consensus med Tønder lægelaug. Det vil derfor under disse forudsætninger blive lettere og mere naturligt at indgå i et samarbejde om at opnå målsætninger for den specifikke patient eller patientgruppe i samhørighed og med størst muligt fagligt fællesskab. Afslutningsvis skal det nævnes, at der i sundhedshuset også forventes at blive skabt gode rammer for frivillig-organisationer, idet der vil blive afsat faciliteter til disse aktiviteter. Her tænkes blandt andet på faciliteter til arrangementer for KOL- og diabetespatienter, sorggrupper, alkoholikere og lignende Overordnet beskrivelse af Toftlund Sundhedshus Med den nye sygehusstruktur er sygehuset i Tønder ændret til sammedags-sygehus og akutsygehuset i Sønderjylland er placeret i Aabenraa. Det betyder, at der fra nogle geografiske områder i den vestlige del af Sønderjylland bliver langt til en akutmodtagelse. Dertil kommer, at der er større geografiske afstande til en række sundhedstilbud. Toftlund Sundhedshus bliver en væsentlig del i relation til styrkelse af det nære sundhedsvæsen i Tønder Kommune, og skal være med til at fremtidssikre Toftlund området både af hensyn til borgere / patienter i området og de mange turister der hvert år besøger området. Det er særligt tænkt i forhold til at skabe - et sundhedsfagligt fællesskab og sammenhæng mellem regionale, kommunale og private aktører - mulighed for tidssvarende udstyr telemedicinsk kontakt med specialsygehus osv. - en stærkere sammenhæng til det regionale sygehusvæsen Sundhedshuset vil være med til at skabe et attraktivt miljø, der vil øge rekrutteringsmulighederne særligt i forhold til praktiserende læger Behov og funktion Sundhedshuset skal være et lokalt tilbud til borgerne i Toftlund området, hvor de kan møde op og modtage sundhedsfaglige og borgerrettede regionale og kommunale ydelser og rådgivning i deres umiddelbare nærmiljø. Sundhedshuset skal levere nødvendige lokale og ikke-specialiserede tilbud, der bør være i nærheden af borgerne. Sundhedshuset i Toftlund vil indeholde lægehuset i Toftlund med fem praktiserende læger, uddannelseslæger, fodterapeut, kommunale tilbud indenfor hjemmeplejen og sygeplejen, forebyggelse, rehabilitering, social psykiatrien, rådgivningsfunktioner og arbejdsfastholdelse. Hertil kommer frivillige patientorganisationer. Sundhedshuset i Toftlund skal fremtidssikre en hensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse af sundheds- og borgerrettede tilbud. Sundhedshuset skal derfor også anvendes, Side 4

5 som et eksperimentarium, hvor der bl.a. vil blive arbejdet med forskellige tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsformer, telemedicinsk udstyr og kommunikation og velfærdsteknologi. Det er således intentionen hos Tønder Kommune og Region Syddanmark, at Sundhedshuset med sine kommunale og regionale funktioner vil facilitere samarbejdet på tværs af faggrupperne både ved hjælp af de fysiske rammer samt ved at tilrettelægge samarbejdet i Sundhedshuset. Der skabes hermed organisatorisk grobund for et udbygget samarbejde både på tværs af sektorer og faggrupper i et stærkt sundhedsfagligt miljø. Samarbejde mellem praktiserende læger og hjemmeplejen kan for eksempel udbygges omkring de ældre patienter, som igen vil styrke samarbejde mellem repræsentanterne fra både almen praksis og kommunerne. I disponeringsplanen er der derfor lagt vægt på at etablere en ny central hovedindgang og et imødekommende, fælles opholds- og fordelingsområde midt i bygningen. Der er i planløsningen disponeret plads til elevator mellem kælder og stueplan. Projektet omfatter alene ombygning i eksisterende bygninger De enkelte funktioner i Toftlund Sundhedshus Private / Regionale aktiviteter Praktiserende læger Lægehuset i Toftlund bliver en samarbejdspraksis mellem 2 selvstændige lægepraksis. Der er mellem Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation indgået en 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger med det formål at sikre lægedækningen, så alle borgere kan være tilmeldt en læge og/eller til at medvirke til at udvikle en bæredygtig/fremtidssikret praksisstruktur i regionen. Aftalen rummer flere elementer og i Toftlund er der indgået en hensigtserklæring med 5 lokale læger. Det skal nævnes, at der i området ikke er lægeløse patienter. Fodterapeut Evt. Frivillige patientorganisationer mm. Der er samtidig reserveret lokaler, der skal give mulighed for etablering af speciallægepraksis og ambulante regionale funktioner. Kommunale aktiviteter Sundhedshus i Toftlund vil indeholde Hjemmeplejen Sygeplejen / Sygeplejeklinik Sundhedsfremme og forebyggelse Genoptræning Socialpsykiatrien Rådgivningscenteret og arbejdsmarkedsområdet vil ad hoc benytte Sundhedshuset faciliteter Om- og tilbygninger i eksisterende bygninger Den eksisterende bygning har fungeret som Toftlund Rådhus, med diverse kontor- og mødefaciliteter. Side 5

6 Bygningen er i to etager, kælderplan/parterreplan og stueplan, hvor kælderetagen er med fri facade mod vest. Den ene fløj rummer på stueplan Socialtilsyn Syd og indgår ikke i ombygning til sundhedshus. Denne del skal fungere under udførelsen. Internt har bygningen en høj fleksibilitet og fremstår med gode materialer og i god bygningsteknisk kvalitet. Der er gode adgangs- og parkeringsforhold. 1.2 Proces og bygherrens interne projektorganisation Et væsentligt succeskriterium for etablering af Toftlund Sundhedshus er, at huset ikke blot bliver en samling af individuelle aktører, men at det bliver et mærkbart fælles sundhedshus med tværfaglige aktiviteter for både borgere og interessenter. Derfor omhandler processen omkring etablering af Sundhedshuset både udformningen af et byggeprojekt og udviklingen af rammerne for samarbejder på tværs af fagspecialer i huset. Fundamentet for huset er, at det kommer til at bestå af nogle stærke individuelle aktører med forskellige kompetencer, hvor rammerne skaber mulighederne for tværfagligt samarbejde til gavn for borgere / patienter. De enkelte aktører har løbende været involveret i forbindelse med afklaring af de fremtidige rammer for Toftlund Sundhedshus. Der er afholdt fælles workshop og møder, hvor der er blevet arbejdet med den fremtidige indretning af bygningen, såvel som samarbejdsmuligheder, overblik, kommunikation, intern undervisning, vidensdeling og systematik (struktur). De privatpraktiserende læger har derudover sammen med repræsentanter fra regionen og kommunen været på studiebesøg i Sundhedscenter Skærbæk. Der skal indarbejdes tele- og IT-løsninger for kommunikationen og samarbejdet internt i huset og til bl.a. sygehusvæsenet som sikrer en optimalt platform og telefonsystem, med skyldig hensyntagen til den opdeling af systemerne som aktiviteterne hos de forskelligartede aktører i huset tillader bl.a. i f.t. datasikkerhed for journaler m.m. Projektforslaget færdiggøres på baggrund af samarbejdet med aktørerne og sendes i intern høring blandt alle interessenter. Der vil i øvrigt i samarbejde med aktørerne sideløbende med byggeprojektet i det videre forløb køre en proces, hvor aktørerne skal være med til at udvikle de rammer, som skal danne baggrund for det tværfaglige samarbejde. 1.3 Overordnede arealkrav Toftlund Sundhedshus indrettes i den tidligere administrationsbygning, og anvender i alt ca m² bruttoareal fordelt på stue- og kælderplan. Socialtilsyn Syd er indrettet i en del af bygningen og udgør brutto 353 m²; dette areal indgår ikke i det fremtidige sundhedshus. Den selvstændige bygning på 248 m², der tidligere indeholdt domhus, indgår ikke i ombygning til sundhedshus, men forventes fremover reserveret til frivillighedsorganisationer, der kan anvende bygningen, som den er, eller til speciallæge. Evt. ombygning af bygningen til speciallæge er udenfor nærværende byggesag. I forbindelse med udarbejdelse af disponeringsplaner til Byggeprogram er de overordnede nettoarealer for ombygning af administrationsbygningen opgjort i følgende niveauer: Ingen ombygning 551 m² Let ombygning 749 m² Mellem-tung ombygning 538 m² Tung ombygning 457 m² Side 6

7 Anlæg af have/p-pladser 0 m² Der kan i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt forekomme regulering af niveauer for ombygning. 1.4 Budgetramme Den samlede økonomiske ramme er 9,281 mio. kr. ekskl. moms 2. STAMOPLYSNINGER 2.1 Beliggenhed og grundens data Toftlund Rådhus - fremtidigt Toftlund Sundhedshus Danavej Toftlund Matrikel 1070, Toftlund Ejerlav Den eksisterende bygning er opført i Bygningen fremstår med facader i rød tegl, fladt tag med tagpap, udhæng beklædt med kobber og vinduer i træ. Vinduerne er tjenlige til udskiftning. Det bærende system er udført i beton søjler og dæk. Enkelte indvendige vægge er i tegl, øvrige er lette systemvægge i gips. Konstruktionen gør bygningen fleksibel i forhold til ombygning for nye funktioner. En del af de lette vægge nedrives de overholder ikke fremtidige lydkrav og erstattes af nye gipsvægge. Væggene i den tidligere byrådssal er med finer og bevares. Indvendige døre er med overflade i træfiner. Hvor der ændres funktioner udskiftes eksisterende døre til nye lyd- og branddøre. Øvrige døre bevares så vidt muligt. Alle eksisterende tæppebelægninger udskiftes til ny linoleumsbelægning. I indgangspartier bevares naturstensbelægninger. Lofter er systemlofter. Belysningen er varierende og tilpasses efter behov nye funktioner og energikrav en del vægarmaturer i gange og toiletter er fra bygningens oprindelse og bevares. Der er i forbindelse med byggeprogram udarbejdet foreløbige miljøundersøgelser for forekomst af PCB, asbest og bly. Det fremgår af kortlægningsrapporten, at der er anvendt blyholdig og PCB-holdig maling på vægge, paneler og karme, vinduer og spær, samt PCB-holdig lim/klæb ved tæppebelægninger. Det skønnes af besigtigelsen, at der er anvendt PCB-holdige fuger og kantlister på vinduer. Det vurderes i øvrigt, at det ikke er sandsynligt, at der findes klorerede paraffiner eller asbest i bygningen. Dog skal tag undersøges i forbindelse med udførelse af gennemføringer. I forbindelse med hovedprojekt afklares håndtering heraf, samt behov for supplerende prøver. 3. FUNKTIONELLE KRAV Som udgangspunkt for byggeriet forudsættes gældende love og regler samt relevante standarder overholdt. 3.1 Disponering af byggegrunden Projektet omfatter ombygning i eksisterende bygning. Side 7

8 3.1.1 Terræn og haveanlæg Disponering af grunden forbliver uændret Adgangsveje Eksisterende adgangsveje bevares. Der er mulighed for adgang med ambulance frem til facade, hvor fremtidigt akutrum er planlagt placeret Parkering Eksisterede parkeringspladser bevares; der er parkeringsmulighed både ved indgang til stueplan og ved kælderplan. Pladser tæt på indgange reserveres til handicappladser 3.2 Disponering af bygninger Rumoversigt De overordnede arealer er fordelt som følger: Kælderplan / parterre Funktion Bruttoareal Kommunale aktiviteter Hjemmepleje inkl. uniformsdepot 139 m² Sygeplejeklinik / hjemmesygeplejerske 120 m² Omklædningsfaciliteter 87 m² Fællesfaciliteter Kantine, møde- og undervisningslokaler 109 m² Toiletter 28 m² Fordelingsområder 323 m² Teknik- og depotrum, rengøringsrum 415 m² Stueplan Regionale/private funktioner Privatpraktiserende læger 592 m² Disponibel klinik og speciallægeklinik 50 m² Private aktører Fodterapeut 43 m² Kommunale aktiviteter Genoptræning 164 m² Socialpsykiatri 30 m² Selvhjælp sydvest, misbrug - booker ind på disponible lokaler efter behov Fællesfaciliteter Toiletter 47 m² Fordelingsområder (ekskl. trappe til kælder) 315 m² Møde- og undervisningslokaler inkl. thekøkkenfunktion 88 m² Teknik- og depotrum, rengøringsrum 22 m² Teknikskakt 11 m² Udenfor sundhedshus Socialtilsyn Syd 353 m² Tilgængelighed for handicappede Bygningen skal indrettes efter de til enhver tid gældende bestemmelser udarbejdet af Dansk center for tilgængelighed, Statens Byggeforskningsinstitut, Tilgængelighedsbestemmelser fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, Arbejdstilsynet og Bygningsreglementet. Ny hovedindgang udføres niveaufri. Nye døre udføres uden bundstykker. Der er eksisterende handicap toilet i stueetagen; i kælderetage etableres nyt handicaptoilet. Side 8

9 Der er indgang fra p-plads med parkering tæt ved indgang til såvel kælderetage som stueetage. I planen er der disponeret plads til ny elevator mellem kælder- og stueetage. 4. TEKNISKE KRAV 4.1 (0) Generelt Ombygning sker indenfor eksisterende rammer. Så vidt muligt genbruges eksisterende materialer med tilpasning og supplering, så nye funktionskrav, herunder til lyd og brand, overholdes. 5. ADMINISTRATIVE KRAV Alle budgettal er eksklusive moms. 5.1 Prisoverslag Beskrivelse Kr. Håndværkerudgifter ,- Vinduesudskiftning ,- Byggepladsomkostninger ,- Vejrligsforanstaltninger ,- Uforudseelige udgifter ,- Omkostninger ,- Løst inventar i fællesområder ,- Samlede udgifter ,- Prisniveau: 124,9 Udskiftning af alle vinduer og døre i hele bygningen, inkl. den del hvor Socialtilsyn Syd er placeret, kan ikke forventes indeholdt i den afsatte økonomi ovenfor. En del udbydes derfor som option, hvor omfang kan afpasse økonomisk formåen. Drift- og vedligehold har evt. mulighed for at bidrage hertil. De foreløbige miljøundersøger af PCB, asbest og bly i bygningen, har vist forekomst af PCB og bly; økonomi for håndtering heraf skal afklares i den kommende fase. Der er i ovenstående overslag ikke afsat økonomi hertil. 5.2 Fordeling på overslagsår Der angives, hvordan de samlede udgifter i pkt. 5.1 fordeler sig på de enkelte overslagsår. Overslagsår Kr , , ,- Samlede udgifter ,- Prisniveau: 124,9 5.3 Afledte tekniske driftsudgifter pr. år Afledte tekniske driftsudgifter samt vedligehold og renoveringsudgifter afklares i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt og vil blive indregnet i det samlede driftsbudget for Toftlund Sundhedshus. Side 9

10 5.4 Vedligeholdelses- og renoveringsudgifter pr. år Afledte vedligeholdelse- og renoveringsudgifter pr. år afklares i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt. 5.5 Udbudsform Projektet udbydes i fagentrepriser i begrænset licitation på baggrund af en offentlig prækvalifikationsrunde. 5.6 Arbejdets videreførelse Byggeprogrammet behandles politisk i Tønder Kommune i februar - marts Projektet forventes gennemført i 2015 iht. nedenstående tidsplan. 5.7 Tidsplan Den overordnede tidsplan for gennemførelse af projektet er som følger: Byggeprogram afsluttes Projektforslag i intern høring til Hovedprojekt til Udsendelse i tilbudsindhentning Licitation Godkendelse af licitationsresultat og kontrahering Udførelse Side 10

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Skærbæk Resumé af byggeprogram 25. april 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og

Læs mere

Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram 29. februar 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Læs mere

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Skærbæk

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Skærbæk Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Skærbæk Maj 2012 Indholdsfortegnelse BAGGRUND 3 FORMÅLET MED ET SUNDHEDSHUS I SKÆRBÆK 4 SKÆRBÆK SUNDHEDSHUS EN DEL AF DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN 4 PROCESSEN OMKRING

Læs mere

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Bogense

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Bogense Projektbeskrivelse, Etablering af sundhedshus i Bogense August 2012 Indholdsfortegnelse Formålet med et sundhedshus i Bogense 4 Patienten i centrum 4 Funktioner i det nye sundhedshus i Bogense, Nordfyns

Læs mere

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Skærbæk

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Skærbæk Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Skærbæk Tønder kommune 28. januar 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vision for et nyt sundhedshus i Skærbæk, Tønder kommune... 5 Formålet med et sundhedshus

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Bogense

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Bogense Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Bogense Nordfyns Kommune 28. januar 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vision for nyt sundhedshus i Bogense... 4 Formålet med et sundhedshus i Bogense...

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse.

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Kommunerne skal levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret

Læs mere

Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus. Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen

Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus. Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen Side 2 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat indeholder de væsentlige afsnit af et byggeprogram

Læs mere

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Rudkøbing

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Rudkøbing Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Rudkøbing Langeland Kommune 28. januar 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Visionen for et sundhedshus i Rudkøbing, Langeland kommune... 5 Formålet med

Læs mere

Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram. samt bæredygtighedsvurdering

Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram. samt bæredygtighedsvurdering Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 18. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Sydvestjysk Sygehus P-hus på remisegrunden Oktober 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende resume er et udpluk af de

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Udbygning af regionshuset Oktober 2008 Bygningsafdelingen BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit af det udarbejdede

Læs mere

Plan for etablering af nye sundhedshuse i Region Syddanmark i årene 2014-2018

Plan for etablering af nye sundhedshuse i Region Syddanmark i årene 2014-2018 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 13-3940 Dato: 8. april 2014 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371 Notat

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark

Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 14 12068 Dato: 11. marts 2015 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371

Læs mere

Resumé af Byggeprogram. Sygehus Sønderjylland, Lægepraksis i Tønder

Resumé af Byggeprogram. Sygehus Sønderjylland, Lægepraksis i Tønder Resumé af Byggeprogram Sygehus Sønderjylland, Lægepraksis i Tønder Senest ajourført den 18. januar 2010 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit af det udarbejdede

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering vedr. Handicapcenter Nordøstfyn Erstatningsbyggeri for Påfuglen i Nyborg Senest ajourført den 13. december 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Vejle Sygehus P-hus September 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit af

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Sundheds- og Ældreministeriet 5. januar 2018 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgningsfrist: 5. marts 2018 kl. 12 1. Formål Regeringen ønsker at investere

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

Samlokalisering af enheder på Amager

Samlokalisering af enheder på Amager Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Lokalområdekontor Amager NOTAT 18. april 2013 Kommune ML, KSH, JB Samlokalisering af enheder på Amager Frivillige Region Dette notat beskriver visionerne for at samlokalisere

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK. Totalrådgivning. vedr

UDBUDSBETINGELSER ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK. Totalrådgivning. vedr UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning vedr ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM TØNDER KOMMUNE OG REGION SYDDANMARK... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme:

Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme: Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme: Centralforvaltningen i Assens Miljø & Natur i Aarup Social & Sundhed i Tommerup Børn & Kultur i Vissenbjerg 09.05.2007 Assens Kommune

Læs mere

Sundhedshuse i Region Syddanmark

Sundhedshuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 13 3940 Dato: 4. februar 2013 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE

FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE Forslag til flytning af Fjordskolen nuværende afdelinger til Åbjerg 8b i Kruså Fjordskolen er Aabenraa Kommunes skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning,

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Executive Summary Kun til intern brug Fælles Servicecenter T: 20 55 32 78 EAN 5798002756487 M: kontakt@faellesservicecenter.dk www.faellesservicecenter.dk

Læs mere

LEJEPROSPEKT SJÆLDENT UDBUDT KONTOR I SILKEBORG MIDTBY STOR EKSPONERINGSVÆRDI PÅ HJØRNEGRUND. Frederiksberggade 23, 1. Sal, 8600 Silkeborg.

LEJEPROSPEKT SJÆLDENT UDBUDT KONTOR I SILKEBORG MIDTBY STOR EKSPONERINGSVÆRDI PÅ HJØRNEGRUND. Frederiksberggade 23, 1. Sal, 8600 Silkeborg. LEJEPROSPEKT SJÆLDENT UDBUDT KONTOR I SILKEBORG MIDTBY STOR EKSPONERINGSVÆRDI PÅ HJØRNEGRUND Frederiksberggade 23, 1. Sal, 8600 Silkeborg Sag 1079 FLOTTE OG PRÆSENTABLE LOKALER, MED MASSER AF CHARMERENDE

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted

Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted Udvikling og Forandring Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted - en plan for udbygning og renovering af Nørbygårds fysiske rammer. Nørbyvej 4, DK - 7730 Hanstholm _ T.: 99 17 25 00_www.noerbygaardcentret.dk

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012 Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Totalrådgiver / Arkitekt Ingeniør Christensen & Rottbøll A/S Lindgaard A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD

HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD Center torv Biblioteket Rådhuset Gymnasium Biblioteket Parkering Stationen Sti Idrætscentret Bibliotek Idrætscenter Parkering Hal C KORTUDSNIT - Sti Parkering Arkitekterne

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Region Midtjylland og Norddjurs Kommune søger hermed i fællesskab om tilskud til nære sundhedstilbud fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds-

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal.

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal. 6.4 IDRÆTSBØRNEHAVEN Ambolten 6B, 6000 Kolding Idrætsbørnehaven er på egen matrikel ved Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding By, og hører administrativt under Daginstitutionen Tved beskrevet i

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre Dispositionsforslag Til godkendelse hos bygherre 18-9-2013 UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Porthusgade 1, lokale 430 9000 Aalborg Bygherre 1 Boligbyggervej 52 1111 Parcelhuskvarter

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere