Etablering af Sundhedshus i Toftlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af Sundhedshus i Toftlund"

Transkript

1 Projektbeskrivelse - Overordnet Byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Toftlund Januar 2015 Senest ajourført den 28. januar 2015 Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL BESKRIVELSE Baggrund Projektets formål Patienten i centrum Overordnet beskrivelse af Toftlund Sundhedshus Behov og funktion De enkelte funktioner i Toftlund Sundhedshus Om- og tilbygninger i eksisterende bygninger Proces og bygherrens interne projektorganisation Overordnede arealkrav Budgetramme STAMOPLYSNINGER Beliggenhed og grundens data FUNKTIONELLE KRAV Disponering af byggegrunden Terræn og haveanlæg Adgangsveje Parkering Disponering af bygninger Rumoversigt Tilgængelighed for handicappede TEKNISKE KRAV (0) Generelt ADMINISTRATIVE KRAV Prisoverslag Fordeling på overslagsår Afledte tekniske driftsudgifter pr. år Vedligeholdelses- og renoveringsudgifter pr. år Udbudsform Arbejdets videreførelse Tidsplan Side 2

3 1. GENEREL BESKRIVELSE Det tidligere Toftlund Rådhus danner den fysiske ramme om det fremtidige Sundhedshus i Toftlund. Byggeprogram beskriver overordnede rammer og krav på baggrund af den første indledende programfase. Der kan i den efterfølgende fase med færdiggørelse af projektforslag og udarbejdelse af hovedprojekt forekomme justeringer. 1.1 Baggrund I Region Syddanmark er der arbejdet med at etablere bæredygtige lægepraksis og sundhedshuse, hvor kommunale og regionale funktioner samles. I Tønder kommune er der konkret arbejdet med etablering af sundhedshuse i Skærbæk og Toftlund, hvor Skærbæk er etableret. Formålet med sundhedshusene er at give et godt sundhedstilbud i nærmiljøet og at bidrage til rekruttering af alment praktiserende læger til regionens yderområder. Udviklingen i sundhedsvæsenet gør det vigtigt, at der er et godt og sammenhængende tilbud i primærsektoren, og at der er en god lægedækning med almen praksis i alle områder. Der er foreløbigt gode erfaringer med sundhedshuse, som en rekrutteringsfaktor for alment praktiserende læger og som en ramme for et styrket samarbejde mellem det kommunale sundhedsvæsen og almen praksis Projektets formål Der er to hovedformål med at samle alle regionale og kommunale funktioner i et sundhedshus, nemlig 1. At skabe den nødvendige nærhed og tryghed for de borgere i Region Syddanmark, der er bosat i områder, hvor der er langt til nærmeste specialiserede sygehusfunktion. Det vurderes, at det at samle en række sundheds- og borgerrettede funktioner i Toftlund giver borgerne i området en lettere adgang til sundhedsydelser, idet de al- Side 3

4 le vil kunne findes indenfor de samme fysiske rammer. 2. At samlingen og det nye fællesskab kan bidrage til at udvikle og afprøve mere integrerede og sammenhængende sundheds- og borgerrettede ydelser. Det vil kunne skabe et fordrende miljø i forhold til samarbejde og samordning i området i forbindelse med det enkelte patientforløb Patienten i centrum Samlingen af en række faggrupper i samme sundhedshus skal kunne skabe bedre rammer for at samarbejde om den enkelte borger patient. En del af de barrierer, som eksisterer i forhold til at samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer, forventes at blive nedbrudt, idet fagpersonerne vil være inden for hinandens rækkevidde. Der vil blive arbejdet hen imod at kunne indgå lokale aftaler med de praktiserende læger i sundhedshuset, som kan facilitere det samarbejde, som de gældende overenskomstmæssige forudsætninger ikke umiddelbart skaber rammerne til, alt sammen i consensus med Tønder lægelaug. Det vil derfor under disse forudsætninger blive lettere og mere naturligt at indgå i et samarbejde om at opnå målsætninger for den specifikke patient eller patientgruppe i samhørighed og med størst muligt fagligt fællesskab. Afslutningsvis skal det nævnes, at der i sundhedshuset også forventes at blive skabt gode rammer for frivillig-organisationer, idet der vil blive afsat faciliteter til disse aktiviteter. Her tænkes blandt andet på faciliteter til arrangementer for KOL- og diabetespatienter, sorggrupper, alkoholikere og lignende Overordnet beskrivelse af Toftlund Sundhedshus Med den nye sygehusstruktur er sygehuset i Tønder ændret til sammedags-sygehus og akutsygehuset i Sønderjylland er placeret i Aabenraa. Det betyder, at der fra nogle geografiske områder i den vestlige del af Sønderjylland bliver langt til en akutmodtagelse. Dertil kommer, at der er større geografiske afstande til en række sundhedstilbud. Toftlund Sundhedshus bliver en væsentlig del i relation til styrkelse af det nære sundhedsvæsen i Tønder Kommune, og skal være med til at fremtidssikre Toftlund området både af hensyn til borgere / patienter i området og de mange turister der hvert år besøger området. Det er særligt tænkt i forhold til at skabe - et sundhedsfagligt fællesskab og sammenhæng mellem regionale, kommunale og private aktører - mulighed for tidssvarende udstyr telemedicinsk kontakt med specialsygehus osv. - en stærkere sammenhæng til det regionale sygehusvæsen Sundhedshuset vil være med til at skabe et attraktivt miljø, der vil øge rekrutteringsmulighederne særligt i forhold til praktiserende læger Behov og funktion Sundhedshuset skal være et lokalt tilbud til borgerne i Toftlund området, hvor de kan møde op og modtage sundhedsfaglige og borgerrettede regionale og kommunale ydelser og rådgivning i deres umiddelbare nærmiljø. Sundhedshuset skal levere nødvendige lokale og ikke-specialiserede tilbud, der bør være i nærheden af borgerne. Sundhedshuset i Toftlund vil indeholde lægehuset i Toftlund med fem praktiserende læger, uddannelseslæger, fodterapeut, kommunale tilbud indenfor hjemmeplejen og sygeplejen, forebyggelse, rehabilitering, social psykiatrien, rådgivningsfunktioner og arbejdsfastholdelse. Hertil kommer frivillige patientorganisationer. Sundhedshuset i Toftlund skal fremtidssikre en hensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse af sundheds- og borgerrettede tilbud. Sundhedshuset skal derfor også anvendes, Side 4

5 som et eksperimentarium, hvor der bl.a. vil blive arbejdet med forskellige tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsformer, telemedicinsk udstyr og kommunikation og velfærdsteknologi. Det er således intentionen hos Tønder Kommune og Region Syddanmark, at Sundhedshuset med sine kommunale og regionale funktioner vil facilitere samarbejdet på tværs af faggrupperne både ved hjælp af de fysiske rammer samt ved at tilrettelægge samarbejdet i Sundhedshuset. Der skabes hermed organisatorisk grobund for et udbygget samarbejde både på tværs af sektorer og faggrupper i et stærkt sundhedsfagligt miljø. Samarbejde mellem praktiserende læger og hjemmeplejen kan for eksempel udbygges omkring de ældre patienter, som igen vil styrke samarbejde mellem repræsentanterne fra både almen praksis og kommunerne. I disponeringsplanen er der derfor lagt vægt på at etablere en ny central hovedindgang og et imødekommende, fælles opholds- og fordelingsområde midt i bygningen. Der er i planløsningen disponeret plads til elevator mellem kælder og stueplan. Projektet omfatter alene ombygning i eksisterende bygninger De enkelte funktioner i Toftlund Sundhedshus Private / Regionale aktiviteter Praktiserende læger Lægehuset i Toftlund bliver en samarbejdspraksis mellem 2 selvstændige lægepraksis. Der er mellem Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation indgået en 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger med det formål at sikre lægedækningen, så alle borgere kan være tilmeldt en læge og/eller til at medvirke til at udvikle en bæredygtig/fremtidssikret praksisstruktur i regionen. Aftalen rummer flere elementer og i Toftlund er der indgået en hensigtserklæring med 5 lokale læger. Det skal nævnes, at der i området ikke er lægeløse patienter. Fodterapeut Evt. Frivillige patientorganisationer mm. Der er samtidig reserveret lokaler, der skal give mulighed for etablering af speciallægepraksis og ambulante regionale funktioner. Kommunale aktiviteter Sundhedshus i Toftlund vil indeholde Hjemmeplejen Sygeplejen / Sygeplejeklinik Sundhedsfremme og forebyggelse Genoptræning Socialpsykiatrien Rådgivningscenteret og arbejdsmarkedsområdet vil ad hoc benytte Sundhedshuset faciliteter Om- og tilbygninger i eksisterende bygninger Den eksisterende bygning har fungeret som Toftlund Rådhus, med diverse kontor- og mødefaciliteter. Side 5

6 Bygningen er i to etager, kælderplan/parterreplan og stueplan, hvor kælderetagen er med fri facade mod vest. Den ene fløj rummer på stueplan Socialtilsyn Syd og indgår ikke i ombygning til sundhedshus. Denne del skal fungere under udførelsen. Internt har bygningen en høj fleksibilitet og fremstår med gode materialer og i god bygningsteknisk kvalitet. Der er gode adgangs- og parkeringsforhold. 1.2 Proces og bygherrens interne projektorganisation Et væsentligt succeskriterium for etablering af Toftlund Sundhedshus er, at huset ikke blot bliver en samling af individuelle aktører, men at det bliver et mærkbart fælles sundhedshus med tværfaglige aktiviteter for både borgere og interessenter. Derfor omhandler processen omkring etablering af Sundhedshuset både udformningen af et byggeprojekt og udviklingen af rammerne for samarbejder på tværs af fagspecialer i huset. Fundamentet for huset er, at det kommer til at bestå af nogle stærke individuelle aktører med forskellige kompetencer, hvor rammerne skaber mulighederne for tværfagligt samarbejde til gavn for borgere / patienter. De enkelte aktører har løbende været involveret i forbindelse med afklaring af de fremtidige rammer for Toftlund Sundhedshus. Der er afholdt fælles workshop og møder, hvor der er blevet arbejdet med den fremtidige indretning af bygningen, såvel som samarbejdsmuligheder, overblik, kommunikation, intern undervisning, vidensdeling og systematik (struktur). De privatpraktiserende læger har derudover sammen med repræsentanter fra regionen og kommunen været på studiebesøg i Sundhedscenter Skærbæk. Der skal indarbejdes tele- og IT-løsninger for kommunikationen og samarbejdet internt i huset og til bl.a. sygehusvæsenet som sikrer en optimalt platform og telefonsystem, med skyldig hensyntagen til den opdeling af systemerne som aktiviteterne hos de forskelligartede aktører i huset tillader bl.a. i f.t. datasikkerhed for journaler m.m. Projektforslaget færdiggøres på baggrund af samarbejdet med aktørerne og sendes i intern høring blandt alle interessenter. Der vil i øvrigt i samarbejde med aktørerne sideløbende med byggeprojektet i det videre forløb køre en proces, hvor aktørerne skal være med til at udvikle de rammer, som skal danne baggrund for det tværfaglige samarbejde. 1.3 Overordnede arealkrav Toftlund Sundhedshus indrettes i den tidligere administrationsbygning, og anvender i alt ca m² bruttoareal fordelt på stue- og kælderplan. Socialtilsyn Syd er indrettet i en del af bygningen og udgør brutto 353 m²; dette areal indgår ikke i det fremtidige sundhedshus. Den selvstændige bygning på 248 m², der tidligere indeholdt domhus, indgår ikke i ombygning til sundhedshus, men forventes fremover reserveret til frivillighedsorganisationer, der kan anvende bygningen, som den er, eller til speciallæge. Evt. ombygning af bygningen til speciallæge er udenfor nærværende byggesag. I forbindelse med udarbejdelse af disponeringsplaner til Byggeprogram er de overordnede nettoarealer for ombygning af administrationsbygningen opgjort i følgende niveauer: Ingen ombygning 551 m² Let ombygning 749 m² Mellem-tung ombygning 538 m² Tung ombygning 457 m² Side 6

7 Anlæg af have/p-pladser 0 m² Der kan i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt forekomme regulering af niveauer for ombygning. 1.4 Budgetramme Den samlede økonomiske ramme er 9,281 mio. kr. ekskl. moms 2. STAMOPLYSNINGER 2.1 Beliggenhed og grundens data Toftlund Rådhus - fremtidigt Toftlund Sundhedshus Danavej Toftlund Matrikel 1070, Toftlund Ejerlav Den eksisterende bygning er opført i Bygningen fremstår med facader i rød tegl, fladt tag med tagpap, udhæng beklædt med kobber og vinduer i træ. Vinduerne er tjenlige til udskiftning. Det bærende system er udført i beton søjler og dæk. Enkelte indvendige vægge er i tegl, øvrige er lette systemvægge i gips. Konstruktionen gør bygningen fleksibel i forhold til ombygning for nye funktioner. En del af de lette vægge nedrives de overholder ikke fremtidige lydkrav og erstattes af nye gipsvægge. Væggene i den tidligere byrådssal er med finer og bevares. Indvendige døre er med overflade i træfiner. Hvor der ændres funktioner udskiftes eksisterende døre til nye lyd- og branddøre. Øvrige døre bevares så vidt muligt. Alle eksisterende tæppebelægninger udskiftes til ny linoleumsbelægning. I indgangspartier bevares naturstensbelægninger. Lofter er systemlofter. Belysningen er varierende og tilpasses efter behov nye funktioner og energikrav en del vægarmaturer i gange og toiletter er fra bygningens oprindelse og bevares. Der er i forbindelse med byggeprogram udarbejdet foreløbige miljøundersøgelser for forekomst af PCB, asbest og bly. Det fremgår af kortlægningsrapporten, at der er anvendt blyholdig og PCB-holdig maling på vægge, paneler og karme, vinduer og spær, samt PCB-holdig lim/klæb ved tæppebelægninger. Det skønnes af besigtigelsen, at der er anvendt PCB-holdige fuger og kantlister på vinduer. Det vurderes i øvrigt, at det ikke er sandsynligt, at der findes klorerede paraffiner eller asbest i bygningen. Dog skal tag undersøges i forbindelse med udførelse af gennemføringer. I forbindelse med hovedprojekt afklares håndtering heraf, samt behov for supplerende prøver. 3. FUNKTIONELLE KRAV Som udgangspunkt for byggeriet forudsættes gældende love og regler samt relevante standarder overholdt. 3.1 Disponering af byggegrunden Projektet omfatter ombygning i eksisterende bygning. Side 7

8 3.1.1 Terræn og haveanlæg Disponering af grunden forbliver uændret Adgangsveje Eksisterende adgangsveje bevares. Der er mulighed for adgang med ambulance frem til facade, hvor fremtidigt akutrum er planlagt placeret Parkering Eksisterede parkeringspladser bevares; der er parkeringsmulighed både ved indgang til stueplan og ved kælderplan. Pladser tæt på indgange reserveres til handicappladser 3.2 Disponering af bygninger Rumoversigt De overordnede arealer er fordelt som følger: Kælderplan / parterre Funktion Bruttoareal Kommunale aktiviteter Hjemmepleje inkl. uniformsdepot 139 m² Sygeplejeklinik / hjemmesygeplejerske 120 m² Omklædningsfaciliteter 87 m² Fællesfaciliteter Kantine, møde- og undervisningslokaler 109 m² Toiletter 28 m² Fordelingsområder 323 m² Teknik- og depotrum, rengøringsrum 415 m² Stueplan Regionale/private funktioner Privatpraktiserende læger 592 m² Disponibel klinik og speciallægeklinik 50 m² Private aktører Fodterapeut 43 m² Kommunale aktiviteter Genoptræning 164 m² Socialpsykiatri 30 m² Selvhjælp sydvest, misbrug - booker ind på disponible lokaler efter behov Fællesfaciliteter Toiletter 47 m² Fordelingsområder (ekskl. trappe til kælder) 315 m² Møde- og undervisningslokaler inkl. thekøkkenfunktion 88 m² Teknik- og depotrum, rengøringsrum 22 m² Teknikskakt 11 m² Udenfor sundhedshus Socialtilsyn Syd 353 m² Tilgængelighed for handicappede Bygningen skal indrettes efter de til enhver tid gældende bestemmelser udarbejdet af Dansk center for tilgængelighed, Statens Byggeforskningsinstitut, Tilgængelighedsbestemmelser fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, Arbejdstilsynet og Bygningsreglementet. Ny hovedindgang udføres niveaufri. Nye døre udføres uden bundstykker. Der er eksisterende handicap toilet i stueetagen; i kælderetage etableres nyt handicaptoilet. Side 8

9 Der er indgang fra p-plads med parkering tæt ved indgang til såvel kælderetage som stueetage. I planen er der disponeret plads til ny elevator mellem kælder- og stueetage. 4. TEKNISKE KRAV 4.1 (0) Generelt Ombygning sker indenfor eksisterende rammer. Så vidt muligt genbruges eksisterende materialer med tilpasning og supplering, så nye funktionskrav, herunder til lyd og brand, overholdes. 5. ADMINISTRATIVE KRAV Alle budgettal er eksklusive moms. 5.1 Prisoverslag Beskrivelse Kr. Håndværkerudgifter ,- Vinduesudskiftning ,- Byggepladsomkostninger ,- Vejrligsforanstaltninger ,- Uforudseelige udgifter ,- Omkostninger ,- Løst inventar i fællesområder ,- Samlede udgifter ,- Prisniveau: 124,9 Udskiftning af alle vinduer og døre i hele bygningen, inkl. den del hvor Socialtilsyn Syd er placeret, kan ikke forventes indeholdt i den afsatte økonomi ovenfor. En del udbydes derfor som option, hvor omfang kan afpasse økonomisk formåen. Drift- og vedligehold har evt. mulighed for at bidrage hertil. De foreløbige miljøundersøger af PCB, asbest og bly i bygningen, har vist forekomst af PCB og bly; økonomi for håndtering heraf skal afklares i den kommende fase. Der er i ovenstående overslag ikke afsat økonomi hertil. 5.2 Fordeling på overslagsår Der angives, hvordan de samlede udgifter i pkt. 5.1 fordeler sig på de enkelte overslagsår. Overslagsår Kr , , ,- Samlede udgifter ,- Prisniveau: 124,9 5.3 Afledte tekniske driftsudgifter pr. år Afledte tekniske driftsudgifter samt vedligehold og renoveringsudgifter afklares i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt og vil blive indregnet i det samlede driftsbudget for Toftlund Sundhedshus. Side 9

10 5.4 Vedligeholdelses- og renoveringsudgifter pr. år Afledte vedligeholdelse- og renoveringsudgifter pr. år afklares i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt. 5.5 Udbudsform Projektet udbydes i fagentrepriser i begrænset licitation på baggrund af en offentlig prækvalifikationsrunde. 5.6 Arbejdets videreførelse Byggeprogrammet behandles politisk i Tønder Kommune i februar - marts Projektet forventes gennemført i 2015 iht. nedenstående tidsplan. 5.7 Tidsplan Den overordnede tidsplan for gennemførelse af projektet er som følger: Byggeprogram afsluttes Projektforslag i intern høring til Hovedprojekt til Udsendelse i tilbudsindhentning Licitation Godkendelse af licitationsresultat og kontrahering Udførelse Side 10

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland. SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere