DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed"

Transkript

1 DELACOUR TAX

2 DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed Advokatfirmaet DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Hos DELACOUR er vi mere end 180 medarbejdere, heraf over 80 jurister. DELACOUR har med sin størrelse og erfaring opbygget spidskompetencer inden for alle juridiske aspekter vedrørende skatte- og afgiftsretten. DELACOUR er anbefalet i Legal 500 og Chambers Europe. DELACOUR er højt specialiseret inden for en række andre forretningsområder. Vores klienter vil derfor altid, ud over skat, moms og afgifter, have adgang til kompetent juridisk rådgivning inden for: Ansættelsesret Entreprise og udbud EU - re t Erstatningssager Finansiering Immaterielle rettigheder Insolvens/inkasso International handel I T- re t Konfliktløsning Konkurrenceret Markedsføringsret Selskabsret Transport Virksomhedsoverdragelser

3 DELACOUR TAX - et team af specialister DELACOUR Tax yder specialiseret rådgivning inden for alle skatte- og afgiftsretlige problemstillinger. Vores team består af uddannede specialistadvokater, der løser enhver relevant opgave inden for skatteretten det være sig omstrukturering, generationsskifte, skattesager, momsretlige forhold, told og afgifter, herunder energi- og registreringsafgifter. Vi er anbefalet i Legal 500 og Chambers. Vores målsætning er at være kendte for at yde den bedste og for klienten mest værdiskabende rådgivning inden for skatte- og afgiftsretten. Vores arbejdsområder er præsenteret i nærværende folder. Vi ser frem til samarbejdet. Christian Bachmann Ansvarlig partner Anders Hedetoft Ansvarlig partner

4 SKATTEPROCES Jo før vi inddrages i sagen, desto bedre kan vi hjælpe Vi arbejder for at gøre en forskel for vores klienter. Når en skattesag rejses af SKAT, som har betydning for en virksomhed eller en person, vil vi gerne involveres i den strategiske rådgivning fra begyndelsen og gerne sammen med virksomhedens revisor. Herved øges mulighederne for at få skatte- eller afgiftsspørgsmålet løst tidligst og billigst muligt ved at lægge en offensiv strategi for, hvorledes sagen skal angribes. Vi ser desværre ofte, at skatteadvokaten kobles på sagen for sent i forløbet og det er sjældent hensigtsmæssigt, da vores muligheder for at påvirke SKAT til at opnå et godt resultat herved begrænses. Vi er de nye øjne på sagen, som sikrer, at sagen bliver vurderet 360 grader rundt. Vi har alle en bred juridisk og økonomisk forståelse og en særlig indsigt i skatteretlige forhold. Dette øger sandsynligheden for medhold, hvis vi kobles på sagen sammen med revisor, når skattekravet truer. Hvis sagen løses ved SKAT eller ved klagemyndighederne, er det langt ofte hurtigere og billigere end at skulle kæmpe for medhold ved domstolene. Så brug os fra begyndelsen det lønner sig! Hvorfor indgå et samarbejde med os? Vores bredde inden for skatte- og afgiftsretten dækker fra indledende forhandlinger med SKAT til Højesteret og EU-domstolen. Rådgivning dækker de situationer, hvor virksomheder gerne vil have klarhed over, hvilke skattemæssige konsekvenser, som må forventes, hvis virksomheden disponerer på en bestemt måde. Vi arbejder på at sikre holdbare og værdiskabende løsninger, som klienten kan være tjent med og som sikrer, at klienten ikke betaler mere i skat, end loven tilsiger. Når SKAT rejser et krav, som er væsentligt for virksomheden, kommer vi på banen med strategisk rådgivning om, hvorledes skattesagen bør håndteres. Det er ekstremt vigtigt, at en sag gribes rigtigt an fra begyndelsen i forhold til beviser og den juridiske forståelse af problemstillingen. Vi indgår ofte i tandemsamarbejde med klientens revisor, som selvfølgelig ofte kender virksomhedens økonomiske forhold bedre end os, men vores opgave som skatteadvokater er kritisk at afdække, hvad problemet er og veje til at løse problemet. Er der risiko for, at der er sket overtrædelser strafferetligt, inddrager vi dette i løsningen og håndterer forhandlinger med SKAT om strafansvar eller optræder som forsvarere, hvis sagen går videre som en kriminalsag. Vi har en lang erfaring i at føre sager for Skatteankeforvaltningen/Landsskatteretten og for domstolene. Man skal være godt forberedt for at vinde skattesager og tænke i beviser, beviser og atter beviser. Dertil kommer en forståelse af retsreglernes rette fortolkning og at sympatien skal flyttes til vores klient. Vi bruger ofte adgangen til syn og skøn for at påvirke sagen med en ekspertudtalelse. Dette har ofte en positiv virkning på dommerne og på resultatet. Gratis møde og sagsøkonomi Vi tilbyder vores klienter og revisorsamarbejdspartnere, at vi altid tager det første møde med klienten gratis for, at klienten kan få en tilkendegivelse om, hvordan vi ser på sagen. Når SKAT har afgjort en sag, er der som hovedregel støtte fra Staten til at føre sagen videre ved ankenævn og domstolene. Ordningen kaldes omkostningsgodtgørelse og betyder, at personer og persondrevne virksomheder altid får dækket halvdelen af deres udgifter til advokat. Vindes sagen i overvejende grad, er der mulighed for, at samtlige sagens udgifter dækkes af Staten. På det indledende møde drøfter vi sagsøkonomi og den støtte, som kan komme på tale fra Staten. For aktie- og anpartsselskaber blev omkostningsgodtgørelsen fjernet for år tilbage og erstattet af skattemæssigt fradrag for omkostninger til at føre sagen.

5 OMSTRUKTURERING Trænger jeres selskabsretlige struktur til et eftersyn? DELACOUR Tax har detaljeret kendskab til og erfaring med at rådgive om de forskellige former for ændringer af virksomheders selskabsstruktur, som skattelovgivningen giver mulighed for at gennemføre skattefrit. Ved omstrukturering af virksomhed forstås f.eks.: at man lægger virksomheden over i selskabsform (virksomhedsomdannelse) at man etablerer en holdingstruktur (aktieombytning, tilførsel af aktiver) at man opdeler og sammenlægger selskaber i koncernen, således at strukturen passer med generationsskifteplanerne, f.eks. frasalg af en aktivitet eller etablering af et ejendomsselskab (fusion/spaltning). Sådanne tiltag kan være et led i at planlægge et generationsskifte, da en hensigtsmæssig selskabsstruktur ofte har afgørende betydning for, at et generationsskifte kan gennemføres skattemæssigt optimalt. Men der kan også være andre omstændigheder, f.eks. driftsmæssige forhold eller uenigheder i ejerkredsen om fortsat samarbejde, som gør, at en ændring af selskabsstrukturen er nødvendig. Der er en palet af muligheder for at tilpasse omstruktureringen til den konkrete situation. Vi fortrækker altid at få en drøftelse med vores klient for at få en forståelse for de konkrete behov og bevæggrunde, som gør sig gældende i virksomheden. Ud over planlægning og selve gennemførelsen af omstruktureringer, bistår vi også med indhentelse af bindende svar fra skattemyndighederne, som indhentes med henblik på at opnå størst mulig betryggelse for klienten i, at den valgte model er skattemæssigt holdbar. Vi arbejder i omstruktureringssagerne ofte i tæt dialog med virksomhedens revisor, hvor kombinationen af revisors kendskab til virksomhedens økonomi og regnskabsmæssige forhold kombineret med vores specialviden på omstruktureringsområdet giver det bedste resultat.

6 GENERATIONSSKIFTE Det betaler sig at lave et Generationsskiftetjek Generationsskifte handler om at flytte formueaktiver fra den ældre til den yngre generation. Et generationsskifte sker uafvigeligt, når personen dør, men der kan være mange fordele ved at påbegynde generationsskiftet, mens man lever og selv kan få indflydelse på tingene. Der ligger mange overvejelser bag et succesfuldt generationsskifte: - Er tiden rigtig til at gå i gang? - Har jeg råd til at påbegynde generationsskiftet nu? - Er der sygdom eller andre forhold i familien, som gør, at en løsning af generationsskifte aktualiseres? - Skal der generationsskiftes med børn eller med nøglemedarbejdere? - Skal jeg generationsskifte virksomheden med alle mine børn? - Hvorledes skal der eventuelt kompenseres for de børn, som ikke overtager virksomheden? Vores opgave er at lave holdbare løsninger, hvor vi bruger de fordele, som Folketinget har givet virksomhedsejere i Danmark for at bevare virksomhederne her i landet også i næste generation. Grundelementerne skattemæssigt er dels at udskyde skatten på salg af virksomheden til næste generation, så sælgeren kan sælge skattefrit, dels at optimere gaveafgifter og arveafgifter, så der ikke trækkes flere penge ud af virksomheden til skatter, end det er nødvendigt. Derudover bør der laves testamenter og ægtepagter, som sikrer, at formuen bliver i familien og at fordelingen sker efter virksomhedsejerens ønsker. Kom i gang i god tid! Det bedste råd, man kan give som skatteadvokat, er, at man skal komme i gang i god tid, hvis man har akkumuleret større værdier/formue. Vi anbefaler, at man tager sin generationsskifteplan op af skuffen en gang om året samnen med os og får en drøftelse af, om planen realiseres som anbefalet eller om der skal ske tilpasninger. Vi kalder det et Generationsskiftetjek. Det kan også være, at der er en erkendelse af, at familien ikke er de bedste næste ejere. Dette betyder, at virksomheden skal sælges og at formuen, som realiseres, herved i stedet for skal generationsskiftes. Her er vores specialister inden for M&A de rette rådgivere, som sikrer, at virksomheden sælges bedst muligt for sælgeren. Passive formuer Folketinget har indskrænket adgangen for et lempeligt generationsskifte for passive formuer ( pengetanke ). Har du solgt din virksomhed og investerer i aktier, obligationer eller udlejningsejendomme, har du en særlig problemstilling, som vi bør drøfte. Vi har stor erfaring i at rådgive om, hvilke tiltag, som kan gøres, for at du også får glæde af generationsskiftereglerne i din situation. Altså en optimering af dine skattemæssige position. Flytning til udlandet På vej mod pension overvejer mange at bosætte sig under varmere himmelstrøg enten hele året eller om vinteren. En fraflytning fra Danmark medfører en række juridiske overvejelser om skat og arveforhold, som nøje bør overvejes, inden beslutningen tages. Arvereglerne uden for Danmark er ofte markant anderledes, end man forventer. Vi har et netværk af rådgivere, som ved, hvad det handler om uden for Danmark. Uforudsete ting kan ske og det tager tid at lægge en generationsskifteplan og trimme virksomheden til videreførelse til næste generation af ejere.

7 TOLD OG EKSPORTKONTROL International handel er vores hverdag Told Toldbehandling i forbindelse med import og eksport af varer kan give anledning til en række toldmæssige udfordringer både for importøren, eksportøren og deres samarbejdspartnere. DELACOUR Tax rådgiver speditører, transportører og toldagenter om korrekt anvendelse af toldprocedurer og risikoafdækning, ligeså vel som vi rådgiver danske og internationale virksomheder om toldoptimering. Vores rådgivning på toldområdet omfatter bl.a.: Toldoptimering ved import og eksport af varer, herunder toldværdi, tarifering, oprindelse og anvendelse af økonomiske toldprocedurer mv. Rådgivning i forhold til regulering af ansvar og risiko mellem forskellige aktører på toldområdet Dialog med myndigheder og samarbejdspartnere i ind- og udland Vurdering og håndtering af toldkrav, herunder vurdering af spørgsmål om hæftelse, forældelse, og godtgørelse af toldkrav Juridisk bistand i forbindelse med aktuelle sager ved SKAT, samt førelse af sager ved Landsskatteretten, de ordinære domstole og EU-domstolen Førelse af straffesager. Eksportkontrol Der kræves tilladelse til at eksportere en lang række produkter og teknologier til lande uden for EU, men det kan være svært at få overblik over, om virksomhedens eksportvarer er omfattet af eksportkontrolreglerne og hvilken type tilladelse virksomheden i så fald skal anmode om. Manglende overholdelse af eksportkontrolreglerne vil medføre betydelige bødekrav. DELACOUR Tax rådgiver om, hvilke forholdsregler danske eksportvirksomheder bør tage med henblik på overholdelse af eksportkontrolreglerne. Videre har vi erfaring med håndtering af dialogen med politi og myndigheder, samt førelse af straffesager, der udspringer af manglende overholdelse af eksportkontrolreglerne. DELACOUR Tax råder over de mest erfarne toldspecialister i Danmark og tilbyder en helhedsorienteret rådgivning, som strækker sig lige fra den overordnede tilrettelæggelse til den praktiske implementering af relevante toldprocedurer og forretningsgange. Videre har vi stor erfaring med håndtering af eventuelle problemstillinger, der udspringer af forholdet til samarbejdspartnere og toldmyndigheder.

8 MOMS Momsen udvikler sig - følger du med? REGISTRERINGSAFGIFTER Vi kender bilbranchen Der er i de senere år kommet mere og mere fokus på momsreglerne og erhvervslivet konfronteres i stigende grad med momsretlige problemstillinger, som fx. indførelsen af moms ved salg af byggegrunde. Momsreglerne er baseret på EU-lovgivning, og EU-domstolens praksis har afgørende betydning for anvendelse af reglerne i praksis. DELACOUR Tax følger EU-udviklingen nøje og sidder med ved bordet, når der laves høringssvar eller når SKATs Momskontaktudvalg mødes. Vores rådgivning inden for momsområdet favner bredt og omfatter vurdering, sparring og optimering af virksomhedens momsmæssige behandling af såvel indenlandske som grænseoverskridende aktiviteter og transaktioner. Vores arbejde omfatter overordnet set: - Moms og fast ejendom/byggegrunde - Specifik rådgivning om komplekse momsretlige spørgsmål - Rådgivning om momsbehandling af aktiviteter og transaktioner, herunder online handel, fjernsalg m.v. - Rådgivning og implementering af ny lovgivning, herunder "momspakken" - Sparring og rådgivning om optimering af momsforhold - Compliance - Validering af momsnumre - Tilbagesøgning af udenlandsk moms - Uddannelse af nøglepersonale - Dialog med myndigheder og samarbejdspartnere i ind- og udland - Indhentelse af bindende svar hos SKAT på momsspørgsmål - Førelse af momssager for de administrative myndigheder, Landsskatteretten og domstolene, herunder EU-domstolen. Registreringsafgifter har stigende fokus fra SKAT. Denne opmærksomhed kræver en sikker håndtering af de komplicerede registreringsafgiftsregler, idet virksomheder i bilbranchen oplever at komme i klemme i forhold til SKAT, der de seneste år har strammet praksis betragteligt og efterlader mange virksomheder med en betydelig regning på betaling af registreringsafgift. Vores specialister inden for registreringsafgifter bestræber sig på altid at være først med det sidste. De yder sparring og rådgivning om enhver registreringsafgiftsmæssig problemstilling, som forhandlere, importører og finansieringsselskaber står over for. Vores arbejde omfatter således primært: - Generel sparring og rådgivning i forhold til registreringsafgifter, herunder hæftelsesspørgsmål - Rådgivning og optimering vedrørende anvendelsen af demobiler - Rådgivning om tilrettelæggelse af og optimering af flexleasingaftaler - Dialog med myndigheder og samarbejdspartnere i ind- og udland - Førelse af registreringsafgiftssager for de administrative myndigheder, Landsskatteretten og domstolene, herunder EU-domstolen.

9 ENERGIAFGIFTER Jura og teknik mødes Energiafgifter får stadig stigende betydning - er din virksomhed klædt på, hvis SKAT kommer på kontrol? DELACOUR Tax rådgiver om og fører sager inden for energiafgifter/grønne afgifter og har gjort det gennem mange år. Vi følger lovgivningen på området og er repræsenteret, når der skal afgives høringssvar til Skatteministeriet i forbindelse med ny lovgivning. Energiafgifter får stigende betydning for at opnå klimamålsætninger og som led i finansieringen af statskassen, når person- og selskabsskatterne sættes ned. Energiafgifter har ofte en udpræget teknisk side, så forståelsen af samspillet mellem teknik og jura er ofte afgørende for succes. Vi samarbejder med ledende ingeniører inden for energiområdet for at sikre, at problemstillingen er grundigt bearbejdet. Når der er tvist med SKAT om forståelsen af rækkevidden af en bestemmelse, deltager vi bedst fra sagens begyndelse for at sikre, at strategien er lagt rigtigt, så virksomheden er klar, når SKAT vil kontrollere.

10 KONTAKTDATA Anders Hedetoft Christian Bachmann Advokat (H), Partner Advokat (H), Partner Direkte telefon: Direkte telefon: Mobil: Mobil: Kristian Tokkesdal Advokat (L), Partner Peter Bruun Nikolajsen Advokat (L), Partner Direkte telefon: Mobil: Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Advokat (H), Partner Morten Brehm Jensen Direkte telefon: Mobil: Direkte telefon: Merete Andersen Advokat (L), Momsspecialist Karin-Lis Sinding Jensen Advokat, Afgiftsspecialist Direkte telefon: Mobil: Direkte telefon: Mobil: Advokat, Associeret partner Mobil:

11 DELACOUR Åboulevarden Aarhus C T DELACOUR Langebrogade København K T

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder - fordi viden forpligter Indhold: 0.0 Indledning 1.0 Overvejelser om ejerskifte 1.1 Personlige overvejelser 1.2 Økonomisk og juridisk overblik 2.0

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

skat og revision April 2008

skat og revision April 2008 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce skat og revision April 2008 Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere