Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank"

Transkript

1 Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank

2 Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et holdingselskab? 4 Minimering af driftsrisikoen i virksomheden 5 Holdingselskab den optimale løsning Holdingselskabet som pengetank Generationsskifte og salg 6 Trimning af driftsselskabet Skattefrit salg af aktier Forberedt til udvidelse 7 Hvordan etablerer du et holdingselskab? 8 Aktieombytning kræver tilladelse Holdingselskabet skal have aktiemajoriteten Mange forbinder begrebet holdingselskab med større virksomheder og koncerner, der via en lang række forskellige selskaber i sidste ende bindes sammen af netop et holdingselskab. Men sådan behøver det ikke at være. Stadig flere mindre og mellemstore aktie- og anpartsselskaber får i disse år øjnene op for de fordele, der kan være ved at etablere et holdingselskab. Og der er faktisk en del. I det følgende kan du læse mere om, hvorfor det også for dig kan være en god idé at etablere et holdingselskab, hvad du skal være opmærksom på, hvis du overvejer en sådan konstruktion og ikke mindst hvordan du i praksis kommer i gang. Hvad koster det? 10 Kompetente løsninger kræver kompetente rådgivere 10 Eksempel 1: Et praktisk eksempel Eksempel 2: Et praktisk eksempel Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave

3 Hvorfor etablere et holdingselskab? Minimering af driftsrisikoen i virksomheden En god idé... Et holdingselskab er en god idé, hvis du ønsker at: - Minimere risikoen i driftsselskabet - Gennemføre et generationsskifte - Skabe en mere optimal selskabsstruktur Grundlæggende er der 3 gode grunde til at etablere et holdingselskab. For det første minimerer du risikoen for at miste den samlede opsparing, hvis virksomheden skulle gå konkurs. For det andet letter holdingkonstruktionen et eventuelt generationsskifte. Endelig giver et holdingselskab mulighed for en skabe en mere hensigtsmæssig selskabsstruktur, når det drejer sig om flere selskaber og/eller aktiviteter. Et aktivt driftsselskab agerer på markedsvilkår. Derfor er der altid en potentiel risiko for, at konjunkturændringer, pludseligt opståede erstatningssager eller andre ufor-skyldte og uventede hændelser kan vende op og ned på alting og i værste fald medføre konkurs. Som virksomhedsejer kan du altså risikere, at den kapital, du har opsparet i selskabet, går tabt. Og selv om tabet i driftsselskabet er begrænset til selskabets egenkapital, kan det være alvorligt nok, hvis du har sat din lid til, at de opsparede midler f.eks. skulle have sikret en tryg alderdom eller en ny start. Holdingselskab den optimale løsning Ved at etablere et holdingselskab mellem dig selv som ejer og driftsselskabet via en skattefri aktieombytning kan du imidlertid minimere eller helt eliminere risikoen for at miste den opsparede kapital i tilfælde af, at driftsselskabet går konkurs. Holdingselskabet hæfter nemlig ikke for driftsselskabets forpligtelser. Det betyder, at en eventuel konkurs i driftsselskabet ikke berører værdien i holdingselskabet selvfølgelig forudsat at holdingselskabet ikke har lånt driftsselskabet penge eller stillet sikkerhed for dets gæld. Varekreditorer, moms og skattekrav er typisk ikke omfattet af nogen form for sikkerhedsstillelse. Holdingselskabet som pengetank De penge, der via skattefrie udbytter overføres til holdingselskabet, bliver altså ikke berørt af en eventuel konkurs i driftsselskabet, men kan investeres i sikre værdipapirer eller andre selskaber. På den måde bliver holdingselskabet efterhånden en pengetank for driftsselskabet. I praksis opsparer du kapital i holdingselskabet ved et udlodde overflødig kapital i driftsselskabet som skattefrit udbytte til holdingselskabet. Det kan du gøre hvert år på den ordinære generalforsamling eneste krav er, at holdingselskabet ejer mindst 20% af aktierne eller anparterne i driftsselskabet. 5

4 Generationsskifte og salg Et godt råd til andre er, at man i god tid bør sætte sig ind i, hvordan man kan planlægge og gennemføre et generationsskifte på forskellige måder. Det er nok vores egen fejl, at vi ikke tog kontakt til folk, som vidste noget mere om det. Det var jo også, fordi vi ikke i tide involverede vores revisor. (Lars, automekaniker, 12 ansatte) Fakta... Hvad er et generationsskifte? Et generationsskifte indebærer, at du helt eller delvist sælger virksomheden til et af dine børn, medarbejdere, medaktionærer eller helt fremmede investorer. Står virksomheden over for et generationsskifte, kan det også være en god idé at overveje holdingkonstruktionen. Dels giver etablering af et holdingselskab nemlig mulighed for at trimme driftsselskabet, så overskydende kapital ikke bindes unødigt i driften. Dels kan salget af aktierne i driftsselskabet ske skattefrit efter 3 år. Trimning af driftsselskabet Etablerer du et holdingselskab, og benytter du samtidig reglerne om skattefrit udbytte, kan du hvert år overføre den overskydende egen-kapital fra driftsselskabet principielt vil det sige alt over den lovpligtige egenkapital. Dermed binder du kun de nødvendige likvider, driftsmidler, bygninger og goodwill i driftsselskabet. Skattefrit salg af aktier En anden væsentlig fordel er, at salg af aktier-ne i driftsselskabet kan ske skattefrit, hvis blot holdingselskabet har ejet aktierne i driftsselskabet i mindst 3 år. Dermed bliver det muligt at gennemføre et generationsskifte, uden at det udløser skatter i holdingselskabet eller hos aktionæren på salgstidspunktet. Sælger du driftsselskabet, udskydes skatten altså til den dag, holdingselskabet likvideres eller successivt i den takt du vælger at udlodde udbytte til dig selv. Forberedt til udvidelse En sidste væsentlig styrke ved holdingselskabsstrukturen er muligheden for at skabe en mere hensigtsmæssig forretningsstruktur. Det er specielt interessant, hvis du overvejer at udvide forretningen med nye aktiviteter eksempelvis udskilt i separate datterselskaber. Her kan du så anvende den opsparede kapital i holdingselskabet til stiftelse af de nye datterselskaber. Se eksemplerne på side 11. En opsplitning af aktiviteter i et selskab kan også gennemføres ved en skattefri tilførsel af aktiver eller ved en skattefri spaltning. Vær dog opmærksom på, at du stadig har pligt til at sikre en forsvarlig egenkapital i drifts-selskabet. Ud over at mindske risikoen for tab betyder en sådan trimning, at driftsselskabet i en eventuel salgssituation bliver lettere at sælge og måske endda til en bedre pris. Selskabets værdi svarer nemlig til den aktuelle drift. For køber betyder det en mere reel pris og for dig som sælger, at du alt andet lige får den højeste pris for selve driftsselskabet. Om aktieombytning, tilførsel af aktiver eller spaltning er den optimale model for dig, afhænger af en række komplekse forhold, som kan være svære at gennemskue for menigmand. Skal du finde den bedste løsning, bør du rådføre dig med en fagmand på området. 7

5 Hvordan etablerer du et holdingselskab? Når først beslutningen om at etablere et holdingselskab er truffet, begynder den rent praktiske del. Benytter du reglerne om skattefri aktieombytning, kan det, som navnet antyder, genemføres uden at det udløser nogen form for skat. Holdingselskabet kan enten stiftes som et aktieselskab eller et anpartsselskab. De fleste vælger imidlertid at stifte holdingselskabet som et anpartsselskab, fordi kravet til den bundne kapital kun er kr. mod kr. til et aktieselskab. Til gengæld for de overdragede aktier eller anparter i driftsselskabet får du nye aktier eller anparter i holdingselskabet. Eller du kan vælge at få en del af værdien udbetalt kontant. Kontant betaling beskattes imidlertid som aktieavance, derfor foregår de fleste aktieombytninger i dag som ren ombytning af aktier. Aktieombytning kræver tilladelse En af de væsentligste hindringer for en aktieombytning er, at det kræver en tilladelse fra den lokale told- og skatteregion. En tilladelse, der bliver sværere at få i takt med, at holdingselskaber bliver stadigt mere populære. Derfor er det vigtigt, at der er reelle og begrundede intentioner bag ønsket om at etablere et holdingselskab. Og der skal være en egentlig forretningsmæssig grund. Hvis den lokale told- og skatteregion skønner, at aktieombytningen alene skyldes ønsker om skatteudskydelse, kan du nemlig let risikere et afslag. Holdingselskabet skal have aktiemajoriteten Reglerne om aktieombytning fremgår af aktie- avancebeskatningslovens 13. I loven er den eneste reelle betingelse for aktieombytning, at holdingselskabet ved aktieombytningen skal erhverve over 50% af stemmerne i driftsselskabet. Er der to ejere, hver med 50% af aktierne, kræver loven altså, at begge parter er enige om aktieombytningen, fordi ingen af dem isoleret set råder over mere end 50% af stemmerne. Der kan således ikke etableres 2 holdingselskaber ved en aktieombytning. Vær opmærksom på, at væsentlige dispositioner efter ombytningen skal anmeldes til den lokale told- og skatteregion. Fakta... Aktieavancebeskatningslovens 13 Stk Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

6 Eksempel 1 Før ombytning Efter ombytning Hvad koster det? Etablering af holdingselskab ved aktieombytning Prisen for at etablere et holdingselskab er kun udgifter til advokat og revisor. Disse omkostninger er ikke fradragsberettigede, men til gengæld er de relativt beskedne. Egenkaptialen i holdingselskabet etableres ved indskud af driftsselskabet. NN har sit eget byggefirma, hvor egenkapitalen efterhånden er blevet en rimelig stor post. Da byggesektoren er meget konjunkturfølsom, ønsker NN at sikre sig mod alt for store tab, hvis firmaet skulle blive ramt af faldende ordretilgang og en potentiel lukning. Derfor etablerede han et holdingselskab, som overtog aktierne i selve byggefirmaet, og efterhånden fik han overført den overskydende egenkapital i holdingselskabet. Dermed opbyggede holdingselskabet via udbytter fra byggefirmaet en selvstændig kapital, ligesom der nu kun var bundet den nødvendige kapital i selve byggefirmaet hverken mere eller mindre. Eksempel 2 Gammel konstruktion Ny konstruktion Kompetente løsninger kræver kompetente rådgivere Med denne folder håber vi at have løftet sløret for mange af de fordele, du kan opnå ved at etablere et holdingselskab. Proceduren er som beskrevet relativ enkel og ikke forbundet med uoverskuelige udgifter. Men skal du have det fulde udbytte af et holdingselskab, kræver det en kompetent rådgiver. Der er mange faldgrupper og særlige forhold at tage højde for. Og vil du sikre dig det optimale resultat, bør du rådføre dig med en specialist på området. 11 Etablering af holdingselskab ved tilførsel af aktiver NN driver i dag et fragtfirma med 15 ansatte via et aktieselskab. NN er 52 år, og da han har en række andre projekter, han gerne vil prøve af, overvejer han nu et generationsskifte. Ud over selve fragtfirmaet har NN også købt og betalt den ejendom, firmaet bor i. Han har også investeret i et par andre ejendomme i byen, ligesom han har købt en del værdipapirer. Endelig ejer han også de biler, de benytter i fragtfirmaet, men da de ikke alle udnyttes på fuld tid, er han begyndt at udleje et par af dem. I en salgssituation er problemet, at den aktuelle salgspris for selve driftsselskabet er for høj og for svært gennemskuelig. NN vælger at udskille de forskellige aktiviteter i separate nye selskaber via reglerne om tilførsel af aktiver. Dermed får han udskilt drift og ejendomme i forskellige selskaber, mens det gamle driftsselskab nu bliver det nye holdingselskab inkl. værdipapirer. Nu er opbygningen mere hensigtsmæssig og gennemskuelig og driftsselskabet er reelt værdisat. Det gør generationsskiftet langt lettere, for nu hænger pris og værdi sammen. Og han beholder selv de bedste af hans øvrige investeringer på egen hånd.

7 Sådan kommer du godt i gang Kontakt en registreret revisor FRR, hvis du vil vide mere om mulighederne for aktieombytning, eller hvis du har besluttet at etablere et holdingselskab. Overalt i landet finder du registrerede revisorer FRR, der har den fag-lige indsigt og kompetence, det kræver at rådgive dig før, under og efter etableringen af et holdingselskab. Du kan få oplyst nærmeste registrerede revisor FRR på nedenstående telefonnum kogp.dk Åmarksvej Hvidovre Telefon Telefax

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere