D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e bs r Å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å"

Transkript

1 D E T K G L Å r s b e r e t n i n g B I B L I O T E K 20 06

2

3 årsberetning 2006

4 Svanemærket tryksag kolofon Forsidemotivet viser Københavns Universitetsbibliotek Nords bygning, som ligger på hjørnet af Tagensvej og Nørre Allé med det karakteristiske Stenomonument i forgrunden. Bygningen blev taget i brug i 1938 af det daværende Universitetsbibliotekets 2. Afdeling. Arkitekten er Kr. Varming. Monumentet er skabt af Gottfred Eickhoff og blev afsløret 25. oktober Figuren forestiller videnskabsmanden Niels Stensen, alias Steno ( Steno var både anatom, geolog og teolog og er i skulpturen skildret som patologen ved liget af en ung kvinde Bagsidemotivet viser Montanasalen, Det Kongelige Biblioteks nye og nytænkte udstillingssal, som er skabt som skatkammer for visning af Nationalbibliotekets kostbareste genstande i den videst mulige forstand. Netop dette er beskrevet ved den første udstilling Fra støv til guld dét samtiden måske ikke har værdsat, vil eftertiden skatte. Montanasalen er sponsoreret af Montana A/S i et tæt samarbejde med Det Kongelige Bibliotek Koncept de sign: Produktion: Tryk: Tryk: Papir: Foto: Svane mærket: Oplag: Årsberetning 2006 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann. Summary er oversat af Vibeke Cranfield Kontra punkt a/s Phoenix Design Cph Scanprint Scanprint a s, Århus. Miljø cer ti fi ceret ISO 12001/EMAS-god kendt Papiret er officielt miljøgodkendt og trykt med planteoliefarve uden opløsningsmidler. Det opfylder de i ISO 9706: 1994 fastsatte krav til langtidsholdbart papir Alle fotos er taget af Fotografisk Atelier, Det Kongelige Bibliotek, ved Karsten Bundgaard, medmindre andet angives Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Licens nr Det Konge lige Bibli otek Post boks Køben havn K Tlf: eks. ISBN: ISSN:

5 indhold NATIONALBIBLIOTEKET FORORD 5 11 Det hybride bibliotek FOKUS: 14 Sponsorering, fondsstøtte og institutionssamarbejde FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: 19 Nationalbibliotekets opgaver, ydelser og materialeanskaffelsesbevilling 26 Retrokonvertering af Danske Samling og Udenlandske Afdelings Ældre Samling 27 Pligtafleveringsafdelingen 30 Håndskriftafdelingen 35 Erhvervelse af familien Bournonvilles stambog 37 Kulturkanonen på Det Kongelige Bibliotek 38 Kort- og Billedafdelingen 42 Musik- og Teaterafdelingen 47 Carl Nielsen Udgaven 48 Orientalsk og Judaistisk Afdeling 52 Særbevilling fra Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cairo 54 Bevaringsafdelingen 59 Digital Bevaring 62 Nationalbibliografi 65 Kulturafdelingen Udstillinger Museet for Dansk Bladtegning Musik i Diamanten Kulturnatten, Diamantklubben, Foredrag, Omvisning og Udlejning Det Nationale Fotomuseum 74 Montanasalen 77 Forskningsafdelingen Forskningsformidling Domicilerede forskere Forskningsmiljø Forskningsprojekter 85 Musikvidenskabelige kompositioner til Niels Krabbe KØBENHAVNS UNIVERSITETSBIBLIOTEK FOKUS: FOKUS: FOKUS: 87 Universitetsbibliotekets opgaver 90 Genforeningsfesten 92 Universitetsbibliotekets studiemiljø 94 Digitale anskaffelser 3

6 FAKULTETSBIBLIOTEKERNE FOKUS: 96 Københavns Universitetsbibliotek Nord Fagsider på web en Procesafdelingen 97 Københavns Universitetsbibliotek City, Fiolstræde 99 Københavns Universitetsbibliotek, Slotsholmen 99 Københavns Universitetsbibliotek Syd, Amager Campus 103 Flere bøger for de samme penge: Indgåelse af rammeaftale om bogkøb giver nye muligheder indhold FÆLLESOMRÅDET 104 It-afdelingen 107 Digital Udvikling og Produktion FOKUS: 109 Det Kongelige Bibliotek får ny web 111 Administrationsafdelingen FOKUS: 115 Resultatkontrakten Det tekniske område 120 Regnskab for bog- og materialeanskaffelser 122 Personalia MEDARBEJDERFORENINGER 123 Personaleforeningen 124 Kunstforeningerne STATISTIK 126 RÅD & UDVALG 141 PUBLIKATIONER 151 MEDARBEJDERE 170 BILAG 181 For Viden, Insigt og Oplevelse. Strategi for Nationalbiblioteket SUMMARY 197 4

7 FORORD Af direktør Erland Kolding Nielsen I forbindelse med den store kommunalreform har medierne været fyldt med beretninger om, hvordan landets kommuner sammenlægges. Regeringen og kommunerne har henstillet til borgerne at dæmpe deres forventninger i den første tid. Servicen vil blive forringet i en overgangsperiode, da der er opbrud, samkøring af systemer både teknologisk og organisatorisk, personaleflytninger og ekstraarbejde! Noget lignende har Det Kongelige Bibliotek ikke været nødt til at gribe til i forbindelse med opbygningen af den nye institution, der efter fusionen imellem Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek i 2005 for alvor faldt på plads i Bibliotekets ansatte har løst de ekstraordinære opgaver samtidig med, at driften er blevet passet upåklageligt og uden væsentlige afbræk for brugerne. Arbejdet har været omfattende, krævende og anstrengende, resultaterne markante var - ud over fusionen imellem de to gamle institutioner - præget af uafsluttede resultatkontraktforhandlinger med Kulturministeriet, it-planlægning i form af forberedelse af en ny, omfattende hjemmeside gennem indførelse og opbygning af den såkaldte CMS, et content management system, som det hedder på nudansk, forberedelsen af den næste generation af digitale søgesystemer, og sidst, men ikke mindst indretningen af den nye, fantastiske udstillingssal, Montanasalen, resultatet af Det Kongelige Biblioteks hidtil største sponsorsamarbejde. Alt dette og meget mere berettes der om i denne årsberetning. Det digitale Kongelige Bibliotek Selvom især Det Kongelige Bibliotek gennem Den Sorte Diamant på Slotsholmen er branded i størstedelen af den 5

8 danske befolknings bevidsthed, skulle det ikke undre mig, om endnu flere først og fremmest kender os gennem hjemmesiden, som nu i adskillige udgaver har eksisteret i mere end 10 år. Gennem hele 2006 har Det Kongelige Bibliotek arbejdet på at omlægge Det har været en stor og kompleks opgave. Med ca unikke brugere og millioner af hits om måneden, er i dag bibliotekets største betjeningssted, og det skal derfor tilrettelægges og udformes med lige så stor omhu, som når der indrettes fysiske betjeningssteder. Det Kongelige Bibliotek går i 2007 fra en afsenderfokuseret til en modtagerfokuseret website, en udvikling mange andre kulturinstitutioner har eller vil skulle gennemleve de kommende år. En forudsætning for en ny web har været indførelsen af det nye fælles digitale produktions- og styringssystem. Gennem denne (nyorganiseres Det Kongelige Bibliotek, dets flersidede formål og opgaver, samlinger, materialer og tjenester ud fra en flerhed af brugerbehov og -kategorier og med anvendelse af den størst mulige brugervenlighed. Københavns Universitetsbibliotek Biblioteksbetjeningen af Københavns Universitet har i et organisatoriske perspektiv undergået markante forandringer i løbet af Fusionen mellem Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek forløber planmæssigt, om end ikke uden enkelte konkrete problemer. Fusionen har skabt en mærkbar dynamik på hele Københavns Universitets biblioteksområde. Denne kom klart til udtryk, da rektor Ralf Hemmingsen ved en smuk ceremoni i Københavns Domkirke 19. juni, hvor gendannelsen af et samlet universitetsbibliotek blev fejret, omtalte behovet for at iværksætte forhandlinger om styrket samdrift mellem universitetsbibliotek og institutbiblioteker. Hvad der kommer ud af dette, er det naturligvis endnu for tidligt at sige noget om. Et andet perspektiv er det strategiske. For et år siden tiltrådte alle parter, dvs. Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universitet og Kulturministeriet en strategi for universitetsbiblioteket. Nu efter et års arbejde tegner der sig en klar aktuel konkretisering på fire indsatsområder: Videnressourcer Studiemiljø Personlig service Akademisk support Universitetsbiblioteket skal løbende udvide porteføljen af videnressourcer, der står til brugernes rådighed. Der satses generelt på flere digitale ressourcer, og det skal bemærkes, at disse nu udgør 68 % af det samlede materialeindkøbsbudget for På studiemiljøområdet er der for anden gang på kort tid sket en udvidelse af åbningstiderne ved universitetsbibliotekets læsesale, og i 2007 vil der blive skabt et større antal nye læsepladser ud over dem, der allerede er kommet til i For så vidt angår personlig service er der iværksat en samlet politik, der tager sigte på, at alle vore direkte brugere let skal kunne komme i kontakt med os gennem alle relevante medier. Og endelig, hvad angår den akademiske support i form af brugerundervisning, forskningsformidling og understøttelse af undervisning med e-ressourcer tegner der sig meget interessante muligheder, om end vi på dette område må afvente Københavns Universitets egne organisatoriske beslutninger. FORORD 6

9 FORORD Danmarks Nationalbibliotek Nationalbibliotekets arbejde har naturligvis også i 2006 været præget af fusionen på universitetsbiblioteksområdet, idet der har været arbejdet med en klarere profilering af nationalbiblioteksopgaverne. Nationalbiblioteket har tre hovedopgaver: indsamling udvides til andre former for såkaldt født digitalt materiale, bl.a. en stor samling digitale kort. Den organiseres som en national løsning i samarbejde med Statsbiblioteket og Statens Arkiver, således at kopier af det digitale materiale opbevares på flere af hinanden fysisk uafhængige steder. Bevaring af kulturarven Formidling af kulturarven Forskning i kulturarven Af de tre opgaver har især bevaringen af den fysiske og elektroniske kulturarv haft stor bevågenhed i Bevaringsafdelingen kunne i 2006 fejre 100 års jubilæum i nye lokaler. En vigtig opgave har været at få færdiggjort udbygningen af bevaringsværkstedet på Lergravsvej, således at de forøgede aktiviteter, der indgår i Bevaringsplan 2010, kan realiseres. Den digitale langtidsbevaring er en anden vigtig side af bevaringsvirksomheden. Elektronisk information er i sig selv ustabil, og det må antages, at software og hardware konstant vil udvikle sig, hvilket stiller store krav til bevaringsteknologi. Det Kongelige Bibliotek er fra 2006 med i flere internationale forsknings- og udviklingsprogrammer, i EU-regi således det såkaldte PLANETS-projekt, akronym for Preservation and Long-term Access through Networked Services, sammen med en række biblioteker, arkiver og private firmaer som partnere. Det samlede budget er 14,9 mio. Euro (ca. 100 mio. kr.. Indsamlingen af internettet sker nu som en fast driftsopgave via netarkivet.dk, som afvikles i samarbejde med Statsbiblioteket. I de kommende år skal denne I slutningen af 2006 kom den digitale formidling for alvor i fokus på europæisk plan. På et møde i Bruxelles 13. november 2006 besluttede de europæiske kulturministre som opfølgning på meddelelsen fra 2005 kaldet i2010: Digital Libraries fra EU-Kommissionen at intensivere arbejdet med digitalisering af kulturarven og støtte bestræbelserne på at etablere et fælles europæisk digitalt bibliotek. Den danske regering har fulgt op på dette ved at beslutte, at der i 2007 skal foreligge en national digitaliseringsplan for kulturarven, hvis økonomiske konsekvenser skal indgå i finanslovsforhandlingerne for Dermed åbnes der mulighed for inden for en årrække at virkeliggøre en af de store visioner i det digitale nationalbibliotek, nemlig den at få gjort de store og værdifulde fysiske samlinger direkte digitalt tilgængelige for befolkningen. I forbindelse med arbejdet med den nye resultatkontrakt har Nationalbiblioteket lagt sidste hånd på en ny strategi for med titlen For Viden, Indsigt og Oplevelse, der offentliggøres som bilag til denne årsberetning. Nyt universitetsbibliotek og magasin på Amager Kulturministeren, rektor for Københavns Universitet og vicedirektøren for Universitetsbiblioteket tog i foråret 2006 de første spadestik til kombinationen af et 7

10 nyt universitetsbibliotek og fase to af magasinudbygningen på Amager. Byggeriet til 160 mio. kr. har siden været i gang, går efter planen og forventes færdig til indflytning i det sene efterår således, at det kan tages i brug og indvies i Det vil give især Det Humanistiske Fakultets studenter flere og bedre studiefaciliteter, lige som 28,2 hyldekilometer samlinger kommer under klimastyrede opbevaringsforhold. It-sikkerhedspolitikken Gennem det meste af året har Det Kongelige Bibliotek arbejdet med indførelsen af en ny sikkerhedspolitik i form af den sikkerhedsstandard, DS 484, som indføres overalt på Kulturministeriets område. Der er tale om et meget betydeligt projekt for en institution af Det Kongelige Biblioteks størrelse og karakter samtidig med, at ministeriets største institutionsfusion nogensinde skulle gennemføres. Ikke mindre end 475 såkaldte informationsaktiver har biblioteket opbygget gennem årene i tillæg til de mange fysiske. Nationalt samarbejde Det Kongelige Bibliotek har gennem mange år haft et tæt samarbejde med en række af universitetsbibliotekerne, bl.a. gennem Forskningsbibliotekernes Chefkollegium (FC og projekter under Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF. På kulturarvsområdet foregår der tilsvarende et intensivt samarbejde med de øvrige nationale kulturinstitutioner, især om sikringsforhold, bevaring og udstillinger, bl.a. udmøntet i årets hovedudstilling Trusler og Tyvekoster, videre i Kulturværdiudvalget, som sikrede, at Det Kongelige Bibliotek med fondsstøtte kunne erhverve et nationalt kulturklenodie som Bournonville-familiens stambog, og sidst, men ikke mindst i det i 2005 grundlagte Rådet for Udvikling af Nationalt ABM-Samarbejde med akronymet RUNAS. RUNAS er et koordineringsorgan for de nationale kulturinstitutioner inden for arkiv-, biblioteks- og museumsverdenen på niveauet under departement og styrelser. Rådet består ex offi cio af cheferne for Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Statens Arkiver, Statens Museum for Kunst og Statsbiblioteket. Rådet har i 2006 gennemført det første nationale digitaliseringsseminar og tilvejebragt den første nogenlunde udtømmende oversigt over allerede gennemførte digitaliseringsprojekter, som nu genbruges i kulturministeriets digitaliseringsarbejde. Sammen med Danmarks Radio har RUNAS igangsat det første pilotprojekt i et stort digitalt kulturarv.dk-projekt. Primo det integrerede samsøgningssystem for fremtiden Gennem det meste af 2006 har der i forskningsbibliotekssektoren udspundet sig en til tider heftig og ophedet diskussion om strategi for og konkret valg af den næste generations såkaldte samsøgningssystemer til integreret søgning af alle materialetyper uanset art. Valget stod mellem et internationalt baseret system under udvikling, kaldet Primo, der havde vakt interesse i DEFF, og et lokalt baseret system, kaldet Summa, under udvikling på Statsbiblioteket. Det Kongelige Bibliotek har den holdning, at sådanne systemer i fremtiden ikke skal baseres på lokal, dansk, national egenudvikling i et marked, der ikke kan bære sig selv, men må forankres i en international sammenhæng med bæredygtig udviklingskapacitet på FORORD 8

11 FORORD det internationale marked. Men vi vil naturligvis gerne have indflydelse f.eks. gennem et udviklingspartnerskab. Den mulighed opstod i april-maj gennem et tilbud fra det firma, der har udviklet bl.a. det på det danske marked dominerende forskningsbibliotekssystem Aleph, det israelsk-amerikanske firma Ex Libris, om, at DEFF med Det Kongelige Bibliotek i spidsen kunne blive udviklingspartner sammen med en række amerikanske og tyske biblioteker. Da DEFF ikke kunne beslutte sig i tide, indgik Det Kongelige Bibliotek en aftale i form af et såkaldt memorandum of understanding med Ex Libris UK Ltd. på vegne af et konsortium, der foreløbig omfatter fem andre universitetsbiblioteker. Projektets vision er at tilvejebringe et nyt søgesystem baseret på integrated search til konsortiets biblioteker. Gennem et to-årigt udviklingssamarbejde med firmaet Ex Libris er formålet at sikre, at Primo bliver et state-of-the-art-søgesystem, som også tager hensyn til relevante danske forhold. DEFF har i slutningen af 2006 bevilget konsortiet 50 % af den støtte, det havde ansøgt om for at gøre Primo til en national løsning. Det er i denne sammenhæng væsentligt at gøre sig klart, at Det Kongelige Bibliotek gennem sit systemværtskab i dag omfatter et netværk på over 100 større og mindre forsknings- og fagbiblioteker rækkende over hele ABM-sektoren i flere ministerier. Samarbejde over Europas grænser Den internationale udvikling på national- og universitetsbiblioteksområdet i form af ideudveksling, samarbejde og arbejdsdeling spiller i dag en afgørende rolle for opgaver, funktioner og service. Udviklingen fremmes dels gennem internationale organisationer, dels gennem Den Europæiske Union. I Europa har der udviklet sig to vigtige hovedorganisationer for hhv. alle forskningsbiblioteker generelt og nationalbibliotekerne specielt, nemlig LIBER og CENL, der begge er stiftet under Europarådets auspicier og afgrænses gennem dets medlemskriterier. Det Kongelige Bibliotek har spillet en særdeles aktiv rolle i begge igennem årene. LIBER, akronym for Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, stiftet i 1971, består efterhånden af over 300 europæiske national- og universitetsbiblioteker. Igennem de sidste otte år har jeg været valgt til vicepræsident, senere præsident. Med udgangen af 2006 udløb min præsidentperiode. I de sidste 10 år har LIBER udviklet sig til den vigtigste fælles forskningsbiblioteksorganisation i Europa, der kan påvirke ikke bare den faglige, men også den sektorpolitiske udvikling i Europa ud fra arbejdsdelings-, integrations- og samarbejdssynspunkter. Chefen for Det Kongelige Bibliotek er endvidere ex offi cio medlem af CENL, akronym for Conference of European National Librarians, stiftet i CENL er den organisation, der på ABM-området har haft størst slagkraft og betydning internationalt. I 2006 blev CENL med udgangspunkt i TEL, akronym for The European Library, organisationens digitale service, udset af EU til at være den organisatoriske ramme for udviklingen af det europæiske digitale bibliotek. Inden for det løsere NORON-samarbejde, der består af de nordiske rigsbibliotekarer og styrelseschefer, er der i 9

12 2006 forhandlet med Nordisk Råd om en fokuseret fortsættelse med en rimelig projektbevilling i NORON-regi af det nedlagte Nordinfo. Programmet har fået betegnelsen Nordbib. Budgetbagslag Et enkelt alvorligt bagslag har Det Kongelige Bibliotek dog måttet lide, og det uden egen årsag. Finansministeriet inddrog i foråret uvarslet og uden hensyntagen til institutionernes aktuelle situation og særlige vilkår betydelige dele af deres opsparing og indtjente overskud på indtægtsdækket virksomhed. Det gik i Kulturministeriets regi hårdest ud over Det Kongelige Bibliotek, der med inddragelse af 13,7 mio. kr. måtte finansiere over 25 % af Kulturministeriets bidrag til, hvad der i den finansministerielle sprogbrug eufemistisk kaldes en budgetforbedring. I en institution med meget begrænsede reserver og frie midler er en sådan budgetforringelse, læs: besparelse, på ca. 5,5 % af den ordinære driftsbevilling ødelæggende for rationel planlægning, effektiv institutionsledelse og nødvendig forudseenhed. Opsparingen skulle være brugt til en fornuftig investeringsplanlægning af nødvendige digitale initiativer, it-investeringer, fusionsudgifter, bevaringsopgaver og andre aktiviteter, der vil mangle dækning i de kommende år. Den tilfældige og voldsomme besparelse, som ingen anden institution var udsat for i tilsvarende omfang hverken absolut eller relativt, vil trække lange, negative spor i de kommende år. Men tak Modsætningsvis har Det Kongelige Bibliotek nydt godt af en omfattende støtte til mange formål og aktiviteter fra fonde, sponsorer, samarbejdspartnere og enkeltpersoner. En række aktiviteter kunne ikke været gennemført uden generøs støtte herfra. De er alle omtalt på de følgende sider. En hjertelig tak skal bringes her. I 2006 rundede jeg selv et 20-årsjubilæum som chef for Det Kongelige Bibliotek. Under min ledelse har institutionen gennemgået en helt usædvanlig udvikling på talrige og vidt forskellige områder, herunder en række som ikke var til at forudse, endsige planlægge. Det er indadtil sket gennem overvejende konstruktivt samarbejde og udadtil i stadigt mere omfattende og forpligtende netværk. Jeg - og vi - har stadig visioner og ambitioner for Det Kongelige Bibliotek for de kommende år. I dette personlige perspektiv vil jeg derfor sidst, men ikke mindst, takke alle medarbejdere for indsats og engagement i de forløbne år. Det Kongelige Bibliotek i forandring og udvikling er en fantastisk og dynamisk institution at arbejde for næsten uanset hvor i den store og voksende organisation og på hvilken adresse, man befinder sig. FORORD 10

13 Udlån samlet udlån heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografi er institutlån Kbhvns Univ læsesalslån elektroniske lån samlet udlån heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografi er institutlån Kbhvns Univ læsesalslån elektroniske lån DET HYBRIDE BIBLIOTEK Det hybride bibliotek Det er et overordnet mål for Det Kongelige Bibliotek at fremme udviklingen af det digitale bibliotek gennem udnyttelse af informationsteknologiens muligheder. Det skal lette brugerens adgang til information, fremme udnyttelsen af samlingerne og effektivisere samlingsforvaltningen og formidlingsarbejdet. Benyttelsen af de elektroniske samlinger gør det muligt for brugerne at få adgang til relevant information døgnet rundt. Informationsteknologien skal også udnyttes, således at de fysiske samlinger stilles til rådighed på måder, som gør udnyttelsen af dem mest rationel og lettest for brugerne. Hybridfaktoren er et udtryk for, hvor langt biblioteket er i at udvikle det digitale bibliotek, dvs. den elektroniske benyttelses andel af den samlede benyttelse. Målet er, at hybridfaktoren skal være stigende samtidig med, at der skal ske en stigning i den samlede benyttelse. i forhold til de konventionelle i perioden Ved elektroniske lån (e-lån forstås downloads af relevante digitale ressourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. Tallene for 2006 gælder den nye sammenlagte institution. Tallene fra er summen af udlån på det tidligere Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek før sammenlægningen. Som det fremgår, er antallet af udlån i 2006 i fortsat stigning med en hybridfaktor på 83. For såvel de to tidligere institutioner som for den nye sammenlagte gælder, at væksten især ligger på elektroniske lån, mens konventionelle lån som i tidligere år udviser en vigende tendens, dog med den forskel at faldet i fysiske udlån især er sket inden for de natur- og lægevidenskabelige fag. Nedgangen i de fysiske lån afspejler den generelle udvikling på området, hvor især trykte tidsskrifter erstattes af elektronisk benyttelse. I tabellen Konventionelle udlån og e-lån, belyses udviklingen i elektroniske lån Konventionelle udlån og e-lån* Udlån ( Konventionelle lån eks. fornyelser E-lån Total primær udlån Hybridfaktor (e-lån af total 56% 69% 76% 81% 83% * Tallene fra 2002 til 2005 dækker de to tidligere institutioners udlånstal, mens 2006-tallene gælder for den nye, fælles institution. 11

14 Biblioteket abonnerer på mange elektroniske ressourcer og gennemfører selv digitaliseringsprojekter. Lånemønstre og øvrige benyttelsesmønstre er som følge heraf under kraftig forandring. De elektroniske lån er det mest dynamiske område og udgør som nævnt nu 83 % af de samlede lån. Sammensætningen af de elektroniske lån ses af tabellen Sammensætningen af elektroniske udlån. Licensbelagte ressourcer udgør den største del af benyttelsen, men også bibliotekets egne digitaliseringer, Den Nationale Billedbase, Portrætbasen, Arkiv for Dansk Litteratur og øvrige digitaliserede værker udgør en substantiel del af benyttelsen. Sammensætningen af elektroniske udlån * Et andet mål for udviklingen af det digitale bibliotek er forholdet (ratio mellem fysiske besøg og besøg på bibliotekets web. Målet er en markant forøgelse i benyttelsen af bibliotekets formidlingstilbud ved besøg på bibliotekets web, uden at det nødvendigvis indebærer et stort fald i de fysiske besøg på bibliotekets fire betjeningssteder. I tabellen Besøgende på www og ved fysisk fremmøde er udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sammenholdt med besøg på bibliotekets fire betjeningssteder (fysiske besøg. Samlet er besøgstallet steget med 30 % gennem de fem år. Som det fremgår af tabellen, er antallet af besøgende på det Licensbelagte ressourcer Nationale Billedbase og Portrætbasen Arkiv for Dansk Litteratur Tekster m.m. på KBs www I alt * Tallene fra 2002 til 2005 dækker de to tidligere institutioners udlånstal, mens 2006-tallene gælder for den nye, fælles institution. omfatter også Dansk Nationallitterært Arkiv DET HYBRIDE BIBLIOTEK Benyttelse aktive lånere indskrevne nye lånere i alt gæster på læsesale, i centre og i samlingerne heraf: gæster på Læsesal Vest gæster på Læsesal Øst gæster på Læsesal Nord gæster i Centerlæsesale og samlinger forespørgsler (basal vejledning aktive lånere indskrevne nye lånere i alt gæster på læsesale, i centre og i samlingerne heraf: gæster på Læsesal Vest gæster på Læsesal Øst gæster på Læsesal Nord gæster i Centerlæsesale og samlinger forespørgsler (basal vejledning 12

15 DET HYBRIDE BIBLIOTEK Besøgende på www og ved fysisk fremmøde * Besøg på hjemmeside Fysiske besøg Hydbridfaktor (ratio for e-besøg 3,0 3,3 3,7 4,4 5,1 * Tallene fra 2002 til 2005 dækker de to tidligere institutioners besøgstal, mens 2006-tallene gælder for den nye, fælles institution nye biblioteks hjemmesider steget i 2006 i forhold til det sammenlagte besøgstal for de to tidligere bibliotekers hjemmesider i årene før sammenlægningen. Det elektroniske besøgstal er i 2006 mere end fem gange højere end antallet af fysiske besøgende (ratio 5,1. De fysiske besøg er også i 2006 faldende. Dette skyldes især, at der har været færre besøgende på bibliotekets betjeningssted i de gamle universitetsbygninger på Amager. Biblioteket satser i de kommende år på forbedringer af den fysiske biblioteksservice med bl.a. udvidede åbningstider og et forøget antal læsepladser på betjeningsstederne. Samtidig vil der blive etableret nye og tidssvarende publikumsfaciliteter på Amager (Københavns Universitetsbibliotek Syd, når det kombinerede universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri åbner på universitetets Amager Campus i Det forventes på den baggrund, at udviklingen i det fysiske besøgstal vil vende, og at den fysiske benyttelse af biblioteket vil stige. Åbningstiderne i 2006 var følgende: På Slotsholmen har den store forskerlæsesal, Læsesal Vest, en ugentlig åbningstid på 68 timer, mandag fredag 9-21 og lørdag I oktober skete en udvidelse, således at Læsesal Vest åbner kl. 9 om morgenen. Centerlæsesalene er åbne 35 timer om ugen, mandag fredag 10-17, dog onsdag Informationen og Udlån på Slotsholmen er åbent mandag fredag samt lørdag Studie-, avis- og tidsskriftlæsesalen, Læsesal Øst, samt Læsesal Nord var åbent mandag fredag 9-21 samt første lørdag i måneden Den Sorte Diamant er åben mandag lørdag fra kl. 8 til sen aften med mange tilbud, såsom udstillinger, foredrag, koncerter, Diamantboghandlen, restaurant søren k og café øieblikket. På Nørre Allé var åbningstiden 1. januar 31. august 9-19, i Fiolstræde 10-19, og på Amager Pr. 1. september udvidedes åbningstiderne i Nørre Allé til 8-19 og i Fiolstræde og på Amager til

16 FOKUS Sponsorering, fondsstøtte og institutionssamarbejde Af direktør Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek retter en varm tak til følgende sponsorer, fonde, institutioner, virksomheder og private for engageret samarbejde og støtte i 2006: Akademisk Boghandel: Gavekort i forbindelse med brugeruddannelse for studerende ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Arctic Paper: Støtte til udstillingen The Open Book i Det Nationale Fotomuseum Augustinus Fonden: Udstillingen Ordets Billeder Kalligrafi fra Mellemøsten Støtte til Morten Møller: Mogens Fog Bang & Olufsen: Støtte til udstillingen The Open Book i Det Nationale Fotomuseum Beckett-Fonden: Solisthonorarer i forbindelse med DiamantEnsemblets koncerter Den Berlingske Fond: Støtte til Museet for Dansk Bladtegning i Det Kongelige Bibliotek Biblioteksstyrelsen: Støtte til vandreudstilling til danske folkebiblioteker med Det Kongelige Biblioteks Kanonudstilling Bikubenfonden: Støtte til erhvervelse af Bournonvilles Stambog fra det 19. århundrede Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat: Fortsat driftsstøtte til Carl Nielsen Udgaven Støtte til udgivelsen af Musikvidenskabelige kompositioner. Festskrift til Niels Krabbe Carlsbergfondet: Støtte til færdiggørelse, trykning og udgivelse af Catalogue of Oriental Manuscripts in Danish Collections; vol. 5.3 Støtte til Maria Vidas: Picturing Women CKU. Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene: Støtte til udstillingen Under the Same Sky i Det Nationale Fotomuseum Seminar i forbindelse med udstillingen Under the Same Sky Clausen Offset: Støtte til udstillingen The Open Book i Det Nationale Fotomuseum C.L. Davids Fond og Samling: Udstillingen Ordets Billeder Kalligrafi fra Mellemøsten SPONSORERING 14

17 SPONSORERING DANIDA: Fortsat støtte til udviklingsprojekt for Nationalbiblioteket i Bhutan Dansk-Egyptisk Dialoginstitut, Cairo: Særbevilling til indkøb og katalogisering af ny arabisk litteratur især inden for samfundsdebat i vid forstand Denis Waelbroeck: Støtte til udgivelse af J.P.E. Hartmanns kor- og orkesterværk Vølvens Spådom, opus 71 (1872 Ernst og Vibeke Husmans Fond: Støtte til Sofie Bak: Danmark Israel-projektet Golden Days havde 2006 renæssancen som emne, og et længe planlagt arrangement hvor atriet kunne udnyttes, fordi biblioteksfunktionen er lukket om søndagen, kunne gennemføres 3. september. Foredrag og koncert omhandlede, hvorledes byen Venedig omkring år 1600 udgjorde et musikalsk kraftcentrum i europæisk musikliv, ikke mindst i kraft af den musik, som fandt sted i Markuskirken. Her virkede bl.a. den store komponist Giovanni Gabrieli. Komponister fra Nordeuropa tog på studieophold i Venedig, og Christian 4. sendte også sine folk til byen, herunder Melchior Borchgrevinck og Mogens Pedersøn. Man udnyttede Markuskirkens arkitektur musikalsk til at skabe en særlig klanglig virkning, ved at sangerne og instrumentalisterne var anbragt forskellige steder på kirkens mange pulpiturer. Førstebibliotekar Niels Krabbe fortalte om Christian 4's musik, og der var derpå koncert i Diamantens atrium, hvor alle balkonerne blev taget i brug. Musikken var af Gabrieli og hans elever 15

18 Foreningen Ballettens Venner: Støtte til restaurering af nodemanuskriptet til Bournonvilleballetten Sylfi den i Bevar Bogenprojektet Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation: Støtte til trykning af bind 2 i Carl Nielsen Brevudgaven Trykning af Finn Egeland Hansen: Layers of Musical Meaning (Danish Humanist Texts and Studies, vol. 33 forskningsformidlingspris på kr. Kulturbladet Diamanten Forårets foredragsrække om fortidens supermagter Den trykte bogs historie i Danmark en digital håndbog og en central del af Danmarks (digitale bogmuseum Golden Days in Copenhagen: Støtte til koncert i Diamantens atrium med Musik fra Chr. IVs tid SPONSORERING Det Kongelige Bibliotek og G.E.C. Gads Fond uddelte 17. november i fællesskab for sjette gang H. O. Lange- Prisen for fremragende forskningsformidling og for første gang på Bogmessen i Forum. To modtagere delte prisen, nemlig professor, dr. phil. Jens Engberg for værket Magten og Kulturen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for Ordbog over det danske Sprog i netudgaven. Prisuddelingen foregik på Bogcafeens scene, og efterfølgende blev de to prismodtagere interviewede: fhv. kulturminister og tidl. kulturchef ved Det Kongelige Bibliotek Jytte Hilden talte med Jens Engberg (på denne side og forfatteren Lise Nørgaard talte med direktør Jørn Lund fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om sprog, formidling og faglig kunnen (på modstående side FUHU. Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse: Støtte til udgivelse af Carl Nielsens Kantater i Carl Nielsen Udgaven Knud Højgaards Fond: Støtte til lied- og operakoncert i Dronningesalen Støtte til koncert i Diamantens atrium med Musik fra Chr. IVs tid G.E.C. Gads Fond har som sponsor for Det Kongelige Bibliotek muliggjort: Uddeling for sjette gang af H.O.Lange-Prisen Det Kongelige Biblioteks og G.E.C. Gads Kulturministeriet: Støtte til indspilning og præsentationskoncert af Weyses Morgenog Aftensange samt et udvalg på i alt 12 sange fra Højskolesangbogen i Kulturkanon-projektet 16

19 SPONSORERING Støtte til udgivelse af partituret til J.P.E. Hartmanns kor- og orkesterværk Vølvens Spådom, opus 71 (1872 Fortsat driftsstøtte til Carl Nielsen Udgaven Støtte til ph.d.-projektet Bevaring af information på ustabile biblioteksmaterialer gennem substitution ved Ulla Bøgvad Kejser Kulturministeriets Forskningspulje: Støtte til Peter Hauge: The Temple of Music Støtte til John T. Lauridsen: Dr. Werner Bests korrespondance Støtte til ph.d.-projekt om Dansk Fotohistorie ved Louise Wolther Støtte til forskningsprojektet The Writings and Photography of Jacob A. Riis: Social Reform and Ethical Concerns ved Dag Petersson Kulturnet Danmark: Støtte til det digitale formidlingsprojekt Den fremskudte formidling Kunstrådet. Det Internationale Billedkunstudvalg: Udstillingen Under the Same Sky i Det Nationale Fotomuseum Landsdommer V. Gieses Legat: Udgivelse af Tove Thage: Fotografi er af H.C. Andersen. En ikonografi Lillian og Dan Finks Fond: Udgivelse af Tove Thage: Fotografi er af H.C. Andersen. En ikonografi Lida og Oskar Nielsens Fond: Støtte til erhvervelse af autografsamling med bl.a. originalt håndskrevet brev fra St. St. Blicher Lundbeckfonden: Støtte til færdiggørelse af nodemateriale til Rued Langgaards opera Antikrist i Rued Langgaard Udgaven 17

20 Montana Møbler A/S: Hovedsponsor for Det Kongelige Biblioteks nye permanente udstillingssal, Montanasalen Indretning af Det Kongelige Biblioteks stand på Bogforum Nina Bendix: Restaurering af håndskriftet Megillat Ester fra 1700-tallet i Bevar Bogen-projektet Novo Nordisk Fonden: Støtte til Tove Thage: Billedspor. Dansk pictorialisme Ny Carlsbergfondet: Støtte til erhvervelse af samling af danske bladtegninger til Museet for Dansk Bladtegning i Det Kongelige Bibliotek Odense Bys Museer: Medudgivelse af Tove Thage: Fotografi er af H.C. Andersen. En ikonografi Oticon Fonden: Udstillingsstøtte til Museet for Dansk Bladtegning i Det Kongelige Bibliotek Udstillingen Ordets Billeder Kalligrafi fra Mellemøsten Studenterkoncert med Diamant- Ensemblet Doneret fl adsk æ r me til Det Kongelige Biblioteks digitale formidlingsprojekt: Den fremskudte formidling UNESCO. Den danske UNESCO nationalkommision: Støtte til publikationen Denmark & UNESCO s Memory of the World Register Velux Fonden: Støtte til illustrationer og trykning af Kirsten Dreyer: H.C. Andersens brevveksling med Henriette Scavenius Støtte til udgivelse af brevveksling mellem H.C. Andersen og familierne Wulff og Koch Udarbejdelse af værket Von Schalburg en biografi ved Mikkel Kirkebæk Støtte til Jan Ahtola Nielsen: Nordiske forbindelser under 1. verdenskrig Weyse Fonden: Støtte til udgivelse af J.P.E. Hartmanns kor- og orkesterværk Vølvens Spådom, opus 71 (1872 SPONSORERING Politiken-fonden: Støtte til Morten Møller: Mogens Fog Siemens A/S: Siemens A/S muliggør som hovedsponsor for DiamantEnsemblet seks årlige koncerter i Dronningesalen Winther Grafi k: Støtte til udstillingen The Open Book i Det Nationale Fotomuseum 18

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

B I B ÅRSBERETNING L I O

B I B ÅRSBERETNING L I O D E T K G L B I B ÅRSBERETNING L I O T E K årsberetning KOLOFON Forsidemotivet stammer fra Skandinaviens eneste eksemplar af John James Audubons Birds of America. Birds of America er et af de mest spektakulære

Læs mere

2 0 04 sberetning år

2 0 04 sberetning år D E T K G L B I B ÅRSBERETNING L I O T E K 2004 årsberetning 2004 NORDISK MILJØMÆRKNING kolofon FORSIDE: Fakultetsbiblioteket for humaniora skal ligge på det nye Universitetstorv i Ørestaden, og bestå

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Organisationsplan for Nationalbibliotek og Gældende fra 1. april 2007 Indholdsfortegnelse side Forord...3 Organisationsdiagram...4 Direktionen...5 Direktøren...6 Direktør Erland Kolding Nielsen...6 Nationalbiblioteket...7

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Digital Bevaring En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Indhold Organisering Bevaringsstrategier Projekter Digital Bevaring er en Projektorganisation + + +

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater... 5

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009 D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2009 årsberetning 2009 KOLOFON Årsberetning 2009 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier) Københavns Universitets Biblioteks- Informationsservice KUBIS KUBIS Samf - Tina Pipa, fakultetsbibliotekar Årsberetning KUBIS Samf 2010. 2010 har været et år hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Den Sorte Diamant 1999-2013

Den Sorte Diamant 1999-2013 Bibliotekshistorie nr. 11, 2014 Den Sorte Diamant 1999-2013 Funktionelle ændringer for at møde IT-udfordringerne Af Steen Bille Larsen I marts 1993 indbød Kulturministeriet til en arkitektkonkurrence om

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08 det KONGELIGE BIBLIOTEK Redaktion: Lone Ømann Design Produktion: Helle Brünnich Fotograf: Karsten Bundgaard, når intet andet er nævnt Trykt med vegatabilske

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G D E T K G L B I B Å R S B E R E T N I N G L I O T E K 20 13 årsberetning 2013 KOLOFON Årsberetningen 2013 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger Redaktion: Lotte Svenningsen, Joana

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR Aalborg 19-11-2014 OVERBLIK Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Avisdigitalisering hvordan Tilgængelighed hvordan får man adgang? Spørgsmål?

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere