Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering FOU - Oprettelse af 35, stk. 2 udvalg pr. 1. januar KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Torsdagskoncert 2012/ KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Udgivelse af bog KF - Biblioteks- og arkivplan ØU - Kvartalsregnskab ØU - Fagudvalgenes budgetrammer Lukket - KF - Badebro, Herslev strand KF - Eventuelt...23

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/23096 Resumé: Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering Sagsnr.: 11/23098 Resumé: A. Status på Da Danmark blev til B. Ledelsesberetningen C. Kulturdagene D. Status på arbejdet med Kultur, Fritids og Turismepolitikken E. Oplev Lejre F. Kulturregionsnyt G. Øvrige arrangementer Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering. Da Danmark Blev til afholder konference vedrørende Kultur og Turisme den 24. oktober 2012 på Ledreborg.

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 3. FOU - Oprettelse af 35, stk. 2 udvalg pr. 1. januar 2012 Sagsnr.: 11/22736 Resumé: Som konsekvens af ændringer i Folkeoplysningsloven udgik alle lovens bestemmelser om et kommunalt Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar Alle kommuner skal i henhold til de nye regler i stedet nedsætte et eller flere brugerudvalg jfr. lovens 35, stk. 2. I nedenstående sag skal der tages stilling til følgende: Ønsker Kommunalbestyrelsen at uddelegere kompetencer til 35, stk. 2 udvalg udover de minimumskompetencer, de skal have i henhold til den nye 35. Skal der være et eller flere 35, stk. 2 udvalg. Forslag til vedtægter for 35, stk. 2 udvalg. Finansiering af merudgifter til diæter. Uddelegering af endelig godkendelse af tilrettede vedtægter, retningslinier mv. til Udvalget for Kultur & Fritid. Udpegning af 2 repræsentanter og 2 suppleanter fra Kommunalbestyrelsen til 35, stk. 2 udvalget. Navngivning af udvalget. Den 7. december 2011 tilbagesendte Udvalget for Kultur & Fritid sagen om oprettelse af et 35, stk. 2 udvalg, med henblik på en juridisk uddybning. Sagsfremstilling: Som konsekvens af ændringerne i Folkeoplysningsloven, skal de nuværende Folkeoplysningsudvalg nedlægges og et eller flere brugerudvalg skal oprettes. Det nye brugerudvalg, 35 stk. 2 udvalget, skal sikre brugerindflydelse med bred inddragelse af den folkeoplysende sektor i kommunen og kan have lignede opgaver som nuværende folkeoplysningsudvalg. Udvalget skal som minimum høres om; forslag til folkeoplysningspolitik, kommunens budgetforslag og forslag til tilskudsregler på folkeoplysningsområdet. Kommunalbestyrelsen kan derudover delegere dele af de opgaver, der er tillagt denne i henhold til folkeoplysningsloven til brugerudvalget. Kompetenceuddelegering For at få et overblik over hvilke kompetencer det er muligt for Kommunalbestyrelsen at uddelegere, har Kommunernes Landsforening udarbejdet en oversigt over de mulige områder, der kan uddelegeres. De opgaver som udvalget som minimum skal høres om, er ikke medtaget i skemaet. I oversigten har administrationen markeret hvilke kompetencer, som efter administrationens vurdering, med fordel, kan uddelegeres til det nye udvalg og hvilke kompetencer, der efter administrationens vurdering fortsat bør ligge hos Kommunalbestyrelsen. Endvidere har administrationen tilføjet en kolonne hvoraf det

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 fremgår, hvor kompetencen var placeret før lovændringen. Skemaet er vedlagt som bilag 1. Såfremt det besluttes, at uddelegere kompetencer til udvalget/udvalgene ud over det i loven fastsatte, anbefaler KL, at der udarbejdes forretningsorden for udvalget/udvalgene. Èt eller flere brugerudvalg Folkeoplysningsudvalget foreslår, at man fastholder nuværende ordning med ét udvalg. Det vurderes, at foreningsområdet, med ét udvalg, fremstår samlet, og derved får den bedste mulighed for at drøfte områdets interesser, konflikter, udfordringer mv. Etableres flere brugerudvalg kunne dette fx være i form af et idrætsudvalg, et aftenskole udvalg mv. Udvalgene ville således kunne fokusere mere på eget område. Fordelen ved denne opdeling kunne være en mere netværksorienteret tankegang, der måske i højere grad kunne rumme de ikke organiserede. Ulempen kunne være et manglende overblik over hvad der i øvrigt foregår i kommunen, og dermed en risiko for manglende koordinering på områderne. Vedtægter, sammensætning af brugerudvalg Det nuværende Folkeoplysningsudvalg består af 13 medlemmer, hvoraf de 2 er repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, Lena Holm Jensen og Annette Vinding. I forslag til vedtægter lægges op til ét udvalg repræsenteret v/15 medlemmer. De 2 ekstra medlemmer, i forhold til nuværende folkeoplysningsudvalg, er repræsentanter fra de selvorganiserede. Begrundelsen for at udvide udvalget med 2 medlemmer er, at det nuværende Folkeoplysningsudvalg er velfungerende og vil være godt suppleret af 2 medlemmer fra de selvorganiserede grupper. Det er et krav i henhold til Folkeoplysningspolitikken, at udvalget er sammensat af repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, de frivillige folkeoplysende foreninger, voksenundervisningsområdet og så vidt muligt de selvorganiserede grupper, herunder kulturforeninger og/eller handicaporganisationer. Dette er afspejlet i forslag til vedtægter for 35, stk. 2 udvalget. Det er muligt at sammensætte et 35, stk. 2-udvalg, så det ligner det tidligere Folkeoplysningsudvalg. Det eller de nye udvalg skal træde i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af Folkeoplysningspolitikken. Kommunen yder, i henhold til loven, sekretariatsbistand for udvalget/udvalgene. Det nugældende Folkeoplysningsudvalg nedlægges når det nye udvalg træder i kraft. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at nedsættelse af et enkelt udvalg er mest hensigtsmæssigt, da dette vil sikre en sammenhæng i beslutningerne og fortsat give mulighed for at "netværke". Nuværende Folkeoplysningsudvalg vurderes som værende velfungerende, der var stor tilslutning til sidste valg og udvalget lever op til sin funktion i forhold til Folkeoplysningsloven. Den administrative bistand i form af sekretærbistand vil være mindre ved et udvalg end ved flere udvalg. Det er administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at anmode det tidligere Folkeoplysningsudvalg om at fortsætte indtil valg til 35, stk. 2-udvalg er afsluttet. Dette vil sikre kontinuitet og at kompetencerne er fast forankret i overgangsperioden.

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 Det er administrationens vurdering, at det nye udvalg bør tildeles samme kompetencer, som det tidligere Folkeoplysningsudvalg for at sikre fortsat engagement og for at bibeholde incitamentet til at sidde i udvalget, samt fordi det nuværende Folkeoplysningsudvalg har været velfungerende. Udover de kompetencer som på nuværende tidspunkt er uddelegeret til Folkeoplysningsudvalget, vurderer administrationen at nogle af kompetencerne vedrørende de nye bestemmelser i Folkeoplysningsloven bør lægges i 35, stk. 2 udvalg. Det er administrationens vurdering, at der bør udarbejdes en forretningsorden, som godkendes af 35, stk. 2-udvalget/ne. I denne fastsættes de praktiske rammer for udvalgets virke. Såfremt der uddelegeres kompetencer til udvalget/udvalgene ud over det i loven fastsatte, anbefaler KL, at der udarbejdes forretningsorden for udvalget/udvalgene. Det er administrationens vurdering, at der ved gennemførelse af valg til udvalg kan anvendes den nuværende retningslinjer for valg for Folkeoplysningsudvalget. Denne er vedlagt som bilag 3. Administrationen foreslår, at udvalget fremadrettet bør hedde Folkeoplysningsudvalget, da foreningerne i kommunen har en glimrende forståelse af hvad arbejdet i dette udvalg indebærer. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til delegering af kompetencer jfr. vedlagte kompetenceplan godkendes, 2. at der nedsættes ét 35 stk. 2 udvalg, 3. at nuværende Folkeoplysningsudvalg navngiver det kommende udvalg, 4. at merudgift på kr. til diæter finansieres via Fritidsaktiviteter under folkeoplysningsloven, lokaletilskud, 5. at forslag til udvalgets sammensætning godkendes, 6. at tilrettede vedtægter, retningslinjer mv. godkendes i Udvalget for Kultur & Fritid, 7. at der udpeges 2 repræsentanter samt 2 suppleanter fra Kommunalbestyrelsen til 35, stk. 2 udvalget.

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 Bilag: 1. Kompetenceskema 2. Forslag til vedtægter uden kommentarer 3. Retningslinier for valgprocedure.. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales.

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 4. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Torsdagskoncert 2012/2013 Sagsnr.: 12/6414 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 27. april 2012, fra Lejre Kommunale Musikskole, om tilskud til gennemførelse af endnu en koncertserie med torsdagskoncerter i sæson 2012/2013. Der ansøges om tilskud på kr. Sagsfremstilling: Torsdagskoncerter har været afholdt i 10 år i træk og er blandt andet finansieret via støtte fra Lejre Kommune. Torsdagskoncerten tiltrækker et fast stort publikum, der nyder kvaliteten i koncerterne. Der har primært været præsenteret artister der er på vej frem i deres karriere hvilket har gjort, at Torsdagskoncerten har præsenteret et meget fornemt program for relativt få midler. Torsdagskoncerterne afholdes i perioden november til marts, hver torsdag hvor der præsenteres musik på professionelt niveau. Endvidere gøres der opmærksom på, at Torsdagskoncerterne igen i denne sæson vil tilstræbe et højt kunstnerisk niveau med fremtrædende navne i det danske musikliv. Musikskolens elever har gratis adgang. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Administrationen vurderer, at en eventuel bevilling bør være i form af en underskudsgaranti. Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. Det samlede budget for Torsdagskoncerterne er netto kr., hvoraf kr. er udgifter og kr. er indtægter. Sidste år blev der bevilget underskudsgaranti på kr. Regnskabet fra sidste år viser et underskud på kr. før underskudsgarantien. Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed.

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At sagen drøftes. Bilag: 1. Budget 2. Regnskab 3. Puljen 4. Torsdagskoncert ansøgning docx Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges en underskudsgaranti på kr. fra pulje til andre kulturelle aktiviteter.

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 5. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Udgivelse af bog Sagsnr.: 12/4328 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 15. februar 2012 fra Lejre Historiske forening v/jørgen Olsen, om underskudsgaranti til udgivelse af en bog. Der søges om kr. Sagsfremstilling: Lejre Historiske Forening, der har hjemsted i Lejre Kommune, arbejder for egnens værdier af landskabelig, miljømæssig og kulturhistorisk art. Lejre Historiske forening har taget initiativ til at skrive historien om en Ungarsk familie, der flygtede fra Ungarn i slutningen af 2. verdenskrig og kom til Danmark i Historien bliver beskrevet i en bog på ca. 100 sider. Bogen forventes at udkomme i det sene forår Målet med bogen er at fortælle en lille del af egnshistorie fra slutningen af krigen og efter krigstiden. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at for at opfylde kriterierne for at kunne søge tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver, skal: Arrangementet være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune. Endvidere skal tilbuddet være åbent for alle. Økonomi og finansiering: Der søges om underskudsgaranti på minimum kr. Det samlede budget til udgivelse af bogen, (omkostninger til tryk, annoncering mm) er ca kr. Foreningen kan dække et beløb på kr., og så vil der være indtægter ved salg af bogen, der forventes at koste 100 kr. Foreningen oplyser, at den har søgt Nordea fonden om tilskud. Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller:

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side At sagen drøftes. Bilag: 1. Ansøgning 2. Puljen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges en underskudsgaranti på kr. fra pulje til andre kulturelle aktiviteter.

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Biblioteks- og arkivplan 2015 Sagsnr.: 10/3437 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritids fik den 11. januar 2012 forelagt forslag til Biblioteks- og arkivplan Udvalget godkendte organisationsplanen for det samlede Bibliotek og Arkiv. I øvrigt blev sagen udsat til fornyet behandling i april 2012, idet udvalget ønskede, at Biblioteks- og arkivplanen ændres på følgende punkter: Vision A og B: indarbejdes fortsat. Vision C: det forudsættes, at der udarbejdes nærmere retningslinjer til politisk behandling inden iværksættelse. Vision D: Det undersøges hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteker. Et flertal af (A) og (F) kan ikke anbefale, at der etableres åbent bibliotek i afdelingen i Gevninge, men anbefaler, at der etableres åbent bibliotek i Hvalsø og Kirke Hyllinge. Et mindretal (V) anbefaler, at der etableres åbent bibliotek i alle afdelingerne. Etablering af børnehavebibliotek og etablering af to servicepunkter udgår. Et flertal af udvalget bestående af (A) og (F) ønskede tilføjet en ny vision E: at der indarbejdes en analyse af etablering af pilotprojekt om et fælles bibliotek for skolebibliotek og folkebibliotek på Allerslev skole. Et mindretal (V) finder, at pilotprojektet placeres på Osted skole. Som opfølgning på beslutningen om en ny vision E, afdækkede administrationen mulighederne for gennemførelse af en analyse og fremlagde den 7. marts 2012 to modeller for analyse af etablering af pilotprojekt om et fælles bibliotek i Allerslev. Begge forudsatte ekstern konsulentbistand. Den ene en meget overordnet beskrivelse af projektet, fælles bibliotek, den anden en mere deltaljeret beskrivelse inkl. beskrivelse af fremtidig brug af et fælles bibliotek. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede på mødet den 7. marts 2012, ingen af de to modeller, og besluttede i stedet, at: Udvalget ønsker en overordnet undersøgelse vedr. samdrift af skolebiblioteker og folkebiblioteker, som indarbejdes i forslag til Biblioteksplan. Administrationen har udarbejdet et notat som beskriver samdrift af skolebiblioteker og folkebiblioteker. Notatet indgår i Biblioteks- og arkivplan 2015 under afsnittet Ny vision E. Administrationen har desuden undersøgt, hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteksafdelingerne. Øvrige beslutninger vedr. visionerne A D fra udvalgets møde den 11. januar 2012 er indarbejdet i biblioteks- og arkivplan Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen. Sagsfremstilling: Følgende er efter Udvalget for Kultur & Fritids beslutning den 11. januar 2012 indarbejdet i Biblioteks- og arkivplan I Biblioteksplanen er det tilføjede skrevet i kursiv, så det adskiller sig fra det oprindelige forslag:

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Oprindelige forslag vedr. vision C (biblioteket som kulturinstitution) Indgåelse i partnerskaber og samarbejder med offentlige og private for at styrke bibliotek og arkiv som kulturinstitution. Beslutning: Det forudsættes, at der udarbejdes nærmere retningslinjer til politisk behandlingen inden iværksættelse. Oprindelige forslag vedr. vision D (åbne og tilgængelige biblioteker) Indretning af åbent bibliotek i afdelingen i Gevninge. Etablering af børnehavebibliotek i børnehaven Møllehuset i Kirke Sonnerup. Etablering af to servicepunkter, hvor borgerne kan hente bestilte materialer og aflevere materialer. servicepunkterne etableres i henholdsvis Møllehuset i Kirke Sonnerup og Arkivet i Sæby. Etablering af selvbetjeningsautomater i biblioteksafdelingerne i Lejre og Osted. Beslutning: Det undersøges hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteker. Et flertal af A og F anbefaler, at der etableres et åbent bibliotek i Hvalsø og Kirke Hyllinge (og ikke i Gevninge). Forslag om etablering af selvbetjeningsautomater i biblioteksafdelingerne i Lejre og Osted er bibeholdt. Forslag om etablering af børnehavebibliotek og servicepunkter udgår. Åbent bibliotek på alle biblioteker Administrationen har indhentet overslag over, hvad det vil koste at etablere åbent bibliotek. Overslagene indeholder udgift til indretning samt erstatning af den nuværende stregkodemærkning af bibliotekets materialer til chipsystem, der er mere brugervenligt ved åbent bibliotek, hvor låneren ikke kan få hjælp fra personalet. Chippen er samtidig en alarm der aktiveres, hvis den ikke er registreret i systemet ved udgangsgaten, når biblioteket forlades. Samlet oversigt indgår i Biblioteksplanen. Fællesomkostning ved etablering af chipsystem i alt: kr. Øvrige udgifter for hver enkelt afdeling. Udgift til udgangsgates (alarmsystem) andrager ca kr. pr. afdeling. Hvis alarmsystemet undlades, kan denne udgift spares. Gevninge: kr. Hvalsø: kr. Kirke Hyllinge: kr. Lejre: kr. Osted: kr. I alt anlægsudgift kr. Driftsudgifter

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 13 Pris for hosting, serviceaftale, licensvedligeholdelse og driftssupport hos firmaet Cordura er kr. pr. mdr. for 1 afdeling. Ved efterfølgende afdelinger stiger serviceaftalen med 250 kr. pr. måned. Ny Vision E (Samdrift af skolebiblioteker og folkebiblioteker) Administrationen har udarbejdet notat. Notatet indeholder bl.a. en kort beskrivelse af udfordringer: 2 forskellige lovgivninger, forskellige formål samt forskellige kulturer. Desuden opmærksomhedspunkter vedr. fysiske adgangsforhold. Notatet afsluttes med erfaringer fra andre steder herunder i Norge samt opstiller 2 scenarier for integreret bibliotek. Notatet er indarbejdet i Biblioteks- og arkivplan Hovedbiblioteket flyttes fra Kirke Hyllinge til Hvalsø Flytningen er begrundet i, at der i henhold til Lejre Kommunes gældende planstrategi ønskes en udvikling af Hvalsø som et kulturelt fyrtårn. Biblioteket i Hvalsø er beliggende i Kulturhuset sammen med arkiv, musikskole og billedskole. Det giver gode muligheder for synergi i forhold til udvikling af disse kulturinstitutioner. Konsekvenserne af flytningen af hovedbiblioteket er, at Lejre bibliotekernes officielle adresse flyttes fra biblioteket i Kirke Hyllinge til biblioteket i Hvalsø. Service og åbningstid forbliver uændret i biblioteket i Kirke Hyllinge. Opretholdelse af biblioteksafdelinger og arkivafdelinger Der er fortsat bibliotek i Kirke Hyllinge, Hvalsø, Lejre, Gevninge og Osted og fortsat arkiv i Sæby gamle skole, Kulturhuset i Hvalsø og ved Kulturhuset Felix. Administrationens vurdering: Lejre Kommunes skolebibliotekskonsulent har været inddraget i beskrivelsen af samdrift af folkebiblioteker og skolebiblioteker, bl.a. med henblik på beskrivelse af læringsperspektivet i skolebibliotekernes virke. Økonomi og finansiering: Der er anlægsudgifter forbundet med nogle af udviklingsinitiativerne i Biblioteks- og arkivplanen: Samlet overslag over udgift til åbent bibliotek for alle bibliotekerne inkl. omlægning fra stregkode til chipping af bibliotekets materialer. Anlægsudgifter i alt kr. Udgift til udgangsgates (alarmsystem) andrager ca kr. pr. afdeling. Hvis dette undlades, kan denne udgift spares. Anlægsudgifterne fremsendes til budgetprocessen for Følgende forventes afholdt inden for Bibliotek og Arkivets eget budget: Etablering af fælles hjemmeside for bibliotek og arkiv, samt opkvalificering af personalets IT-kompetencer, kr. Etablering af 2 selvbetjeningsautomater (Lejre og Osted), kr. Driftsudgifter Pris for hosting, serviceaftale, licensvedligeholdelse og driftssupport hos firmaet Cordura er kr. pr. mdr. for 1 afdeling. Ved efterfølgende afdelinger stiger serviceaftalen med 250 kr. pr. måned.

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 14 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til Biblioteks- og arkivplan principgodkendes for så vidt angår udviklingen af bibliotek og arkiv, 2. at hovedbiblioteket flyttes fra Kirke Hyllinge til Hvalsø, 3. at etableringsomkostninger vedr. åbent bibliotek på kr kr. indgår som anlægsforslag 2013 til 2016, 4. at der i et samarbejde mellem bibliotek og skolevæsen udarbejdes et konkret udviklingsprojekt til politisk behandling vedr. integreret bibliotek. Oplægget behandles som et udviklingsprojekt med fokus på kompetenceudvikling, samarbejdskulturer, samarbejdsklima samt sætter fokus på nye formidlingsformer. Oplægget skal inkludere bud på fysisk placering og være klar til politisk drøftelse i foråret 2013, 5. at midler til konsulentbistand til udvikling af udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek på kr. indgår i Udvalget for Kultur & Fritids budgetoplæg i forhold til prioritering inden for udvalgets egen ramme i 2013, 6. at øvrige forslag vedr. Biblioteks- og arkivplanen etableres inden for Bibliotek og Arkivs eget budget. Bilag: 1. Indledning og resumé Biblioteks- og arkivplan Biblioteks- og arkivplan 2015 med ændringer efter UKF og NOTAT Hovedbibliotekets placering.doc Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget anbefaler punkt; 1,4,5,og 6. Udvalget kan ikke tilslutte sig punkt 2 vedr. placering af hovedbibliotek. Vedr. punkt 3, åbent bibliotek. Udvalget ønsker, at der etableres en forsøgsordning med åbent bibliotek på enten Kirke Hyllinge eller Hvalsø Bibliotek. Biblioteksledelsen bemyndiges til at vælge lokalitet. Forsøgsordningen evalueres efter to år. Mindretallet (Flemming Damgaard Larsen og Lena Holm Jensen (V)) ønsker at forsøgsordningen i stedet etableres på biblioteket i Gevninge.

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side ØU - Kvartalsregnskab Sagsnr.: 12/4630 Resumé: Kvartalsregnskab indeholder samlet set et kassetræk på 1,3 mio. kr. og en reduktion på 12,2 mio. kr. vedrørende serviceudgiftsrammen. Reduktionen af serviceudgifter skal ses i tilknytning til overførselssagen , som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. april 2012, og som medfører, at kommunens budgetterede serviceudgifter opskrives med 26,7 mio. kr. Det samlede resultat af driftsoverførselssagen og kvartalsregnskab er dermed en forøgelse af serviceudgifterne på 14,5 mio. kr. Kvartalsregnskab viser, at der er risiko for merforbrug i 2012 på flere serviceområder. Særligt det specialiserede voksenområde er økonomisk udfordret, og der skønnes et merforbrug på ca. 8 mio. kr. i På anlægsområdet er der risiko for en manko vedr. ombygning af rådhusene i Hvalsø og Allerslev og ombygning af Allerslev Skole på i alt 23 mio. kr. i Dertil kommer, at Økonomiudvalget har besluttet køb af byggegrunde i Kirke Hyllinge, Vestervang for 4,1 mio. kr. Købene vil på sigt kunne indbringe kommunekassen et overskud i takt med, at der bliver solgt grunde. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet Kvartalsregnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar til 31. marts 2012 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Kvartalsregnskab fremsendes til Økonomiudvalget den 30. april 2012 inden det videresendes til Fagudvalgenes møder maj, samt Økonomiudvalget den 22. maj og Kommunalbestyrelsen den 29. maj. Kasseforbrug Kvartalsregnskab medfører et samlet kassetræk på 1,3 mio. kr. Det samlede kassetræk i 2012 skønnes dermed at blive 60,2 mio. kr. At der er tale om et kassetræk og ikke en kasseopbygning, som i det oprindeligt vedtagne budget 2012, skyldes overførsler af hhv. anlægsmidler (jf. Økonomiudvalgets beslutning den 14. februar 2012) og driftsmidler (jf. Økonomiudvalgets beslutning den 24. april 2012) samt opkøb af grunde på Vestervang i Kirke Hyllinge. Drift Kvartalsregnskab nedbringer serviceudgifterne med 12,1 mio. kr. Dette skyldes dels merindtægter i form af tilbagebetaling fra Movia vedr. regnskab 2010 på 2,3 mio. kr., og forhøjet bloktilskud på 0,7 mio. kr. pga. ændrede forudsætninger for den kommunale indtægt fra selskabsskat. Dels at der sker en modregning af puljen forventede overførsler, der indgik i det oprindelige budget 2012 med 10 mio. kr. Reduktionen i serviceudgifter skal derfor også ses i sammenhæng med driftsoverførselssagen , der har forøget kommunens budgetterede serviceudgifter med 26,7 mio. kr. Det samlede resultat af overførselssagen og kvartalsregnskabet er altså en opskrivning af serviceudgifterne på 14,5 mio. kr. De budgetterede udgifter for overførselsindkomster forventes at holde.

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 16 Kvartalsregnskab er baseret på en gennemgang af driftsbevillingerne, og den dertilhørende finansiering. Gennemgangen viser, at der er flere områder, hvor der er risiko for merudgifter, som vil kunne resultere i en overskridelse af serviceudgiftsrammen og et kassetræk. De bevillingsansvarlige vil arbejde med hvert enkelt risikoområde med henblik på at overholde budgettet. Det kan i den forbindelse blive nødvendigt at fremlægge forslag til politisk behandling om ændret service på udgiftsområder, hvor det ikke er muligt at overholde budgettet ved anvendelse af effektivitetstiltag. Risikoområderne vedrører serviceudgifterne. Et særligt risikoområde er: Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder 8 mio. kr. Der er fremlagt særskilt sag herom på Økonomiudvalgets møde den 24. april. Administrationen arbejder på nuværende tidspunkt med at finde løsninger til at imødegå merforbruget inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Til kvartalsregnskab vil der blive fremlagt forslag til håndtering af det forventede merforbrug på området. Derudover er risikoområderne: Energi Manglende lukning af rådhuset i Lyndby Dagtilbud Den samlede risiko for merforbrug på serviceudgifterne i budget 2012 skønnes dermed at være mindst 22,5 mio. kr., hvoraf 14,5 mio. kr. vedrører overførsler fra 2011 til 2012, og mindst 8 mio. kr. vedrører risikoområder. Risikoen for et merforbrug, der kan henføres til overførsler, reduceres i det omfang, at overførte midler konverteres fra drift til anlæg, eller at der overføres et tilsvarende beløb fra 2012 til Anlæg På anlægsområdet er der risiko for en manko på i alt 23 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet ombygning af Rådhusene i Hvalsø og Allerslev, hvilket er budgetlagt med 4 mio. kr., men udgiften kan beløbe sig til op til 20 mio. kr. jf. KB sag den 27. februar Der er således principielt en manko på op til 16 mio. kr. Ombygning af Allerslev Skole er besluttet på Kommunalbestyrelsen den 28. november Der er i budget 2012 afsat 11 mio. kr. men af sagen til Kommunalbestyrelsen fremgår det, at udgiften kan beløbe sig op til 18 mio. kr. Der er således principielt en manko på 7 mio. kr. Af sagen fremgår forslag til finansiering af ombygningen fra andre bevillinger. Der er i budgettet for 2012 afsat et historisk stort beløb på 106 mio. kr. til anlægsprojekter. Hertil kommer overførsler fra 2011 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb på

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 17 49,2 mio. kr., som er vedtaget overført den 14. februar I alt er der anlægsbudget på 155,2 mio. kr. i Der er på nuværende tidspunkt frigivet rådighedsbeløb for 74,5 mio. kr. til anlægsprojekter, hvoraf administrationen vurderer, at de 63,8 mio. kr. bliver brugt i år. 81,8 mio. kr., som er afsat som rådighedsbeløb i budgettet, er endnu ikke frigivet til konkrete anlægsprojekter (se anlægsredegørelse vedlagt som bilag). Køb/salg Økonomiudvalget har besluttet køb af byggegrunde i Kirke Hyllinge, Vestervang for 4,1 mio. kr. som på sigt vil indbringe kommunekassen et overskud, i takt med at der bliver solgt grunde. Der er ikke budgetlagt med indtægter fra salg af grunde og ejendomme i budget I det omfang der bliver solgt grunde, tilgår de kassen og forbedrer den samlede likviditet, som også skal dække køb og salgsomkostninger mm. Administrationens vurdering: Givet den vedtagne politik for styring af Lejre Kommunes økonomi er der fokus på særligt to punkter: Kasseforbruget. Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i 2012 og målsætningen, er at kasseopbygningen minimum bliver dette beløb. Det tilstræbes altså, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med serviceudgifter på mio. kr., og det tilstræbes, at serviceudgiftsrammen overholdes. En overskridelse af serviceudgiftsrammen kan hvis kommunerne under ét ikke overholder Økonomiaftalen medføre økonomiske sanktioner for Lejre Kommune i 2013 (jf. Budgetloven). Administrationen vurderer, at den aktuelle situation giver anledning til øget fokus på kommunens økonomi som helhed og særligt på det specialiserede voksenområde. For at imødegå et merforbrug på serviceudgifterne er det væsentligt, at der sikres en stram økonomistyring, herunder at det overvejes, hvorvidt indsatser skal iværksættes på risikoområder for at sikre budgetoverholdelse, og at der følges op på allerede iværksatte tiltag. Administrationen følger op på udviklingen i forbruget på serviceudgifterne, og gennemfører i forlængelse heraf nødvendige styringsdialoger. Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om ombygning af Allerslev og Hvalsø Rådhuse. Projektet skønnes at blive dyrere, end hvad der er indarbejdet i investeringsoversigten. I budget 2012 vurderes projektet at kunne holdes inden for budgettet, men det er væsentligt, at finansiering til de resterende 16 mio. kr. til ombygning af rådhuse indgår i den samlede prioritering af anlægsinvesteringer i budget Ligeledes bør der træffes beslutning om finansiering af ombygning af Allerslev Skole. Af sagen fra den 28. november 2011 fremgår forslag til finansiering af ombygningen fra andre bevillinger, men der er ikke vedtaget politisk beslutning om finansiering af projektet endnu. Overførsler mellem budgetår udgør en særskilt udfordring på 14,5 mio. kr. i Udfordringen reduceres i det omfang driftsmidler konverteres til anlæg, eller at der overføres et tilsvarende beløb fra Administrationen anbefaler, at de overførte driftsmidler så vidt muligt konverteres til anlæg. Økonomi og finansiering: Kvartalsregnskab medfører et kassetræk på 1,3 mio. kr. og et mindreforbrug inden for serviceudgiftsrammen på 12,2 mio. kr. Reduktionen af serviceudgifter i kvartalsregnskabet skal ses i tilknytning til overførselssagen , som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24.

20 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 18 april 2012, og som medfører, at kommunens budgetterede serviceudgifter opskrives med 26,7 mio. kr. Det samlede resultat af driftsoverførselssagen og kvartalsregnskab er en forøgelse af serviceudgifterne på 14,5 mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at budgetomplaceringer (jf. Regnskabsopgørelse og bilag 1), der samlet set udligner hinanden, godkendes, 2. at der frigives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til køb af 43 grunde Vestervang, Kirke Hyllinge, og at anlægsbevillingen finansieres ved et kassetræk, 3. at tillægsbevillinger på -2,8 mio. kr. (jf. Regnskabsopgørelse og bilag 1) godkendes, og at pengene tilgår kassen, 4. at forventet anlægsudgift på 16 mio. kr. vedr. ombygning af rådhuse medtages som anlægsforslag i budget Bilag: 1. Generelle bemærkninger - KR Bilag 1 Bemærkninger på udvalg.doc 3. Anlægsredegørelse KV xlsx 4. Notat Anlægsredegørelse KV Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler de indstillingerne der vedrører udvalget. Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget anbefaler de indstillinger der vedrører udvalgets område.

21 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side ØU - Fagudvalgenes budgetrammer Sagsnr.: 12/6459 Resumé: Økonomiudvalget vedtog den 13. december 2011 den politiske budgetproces Udvalget godkendte fremskrivningsmetoderne for Budget 2013 på mødet den 23. marts 2013, og besluttede endvidere, at det administrativt fremskrevne budget udmeldes til udvalgene, idet der alene indarbejdes konsekvenser af politiske beslutninger heri. Udvalgene fremsender herefter budgetforslag til Økonomiudvalget med angivelse af budgetudfordringer og mulige løsningsforslag. På den baggrund er fagudvalgenes budgetrammer udarbejdet, som det administrativt fremskrevne budget. Fagudvalgene drøfter deres respektive udfordringer på mødet i maj, og skal i juni mødet beslutte et budgetoplæg, som fremsendes til Økonomiudvalgets behandling 19. juni og præsenteres på 2. budgetseminar den 22. juni Sagsfremstilling: På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces vedtaget. Af den vedtagne politiske budgetproces fremgår det, at Økonomiudvalget udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. I forlængelse heraf er der udarbejdet oplæg til administrativt fremskrevne budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af vedtaget budgetoverslag 2013, pris- og lønfremskrivning, demografifremskrivning samt øvrige politiske beslutninger. Herudover har administrationen udarbejdet oplæg, der beskriver forventede budgetudfordringer i 2013 for de enkelte udvalg. På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev desuden besluttet, at fagudvalgene på maj-møderækken drøfter principper for takster for Takstkatalog med oversigt over Lejre Kommunes takster i 2012 fremgår af bilag 3. Endvidere besluttede Økonomiudvalget den 23. marts, at Direktionen fremlægger forslag til udmøntning af den kommunale andel af gensidighedsaftalen på Økonomiudvalgets møde i juni Den kommunale andel af gensidighedsaftalen udgør 2,5 mio. kr., der vedrører samtlige udvalg. Fagudvalgene behandler budgetrammerne i maj, hvor de på baggrund af de administrativt fremskrevne budgetrammer og administrationens oplæg om budgetudfordringer i 2013 forholder sig til udvalgets økonomi. Med afsæt i udvalgets beslutning kan administrationen herefter udarbejde forslag til fagudvalgets budgetoplæg, som behandles på junimøderækken. På junimøderne i fagudvalgene prioriteres, hvordan udfordringerne skal løses indenfor egen ramme, og der udarbejdes budgetoplæg til videre politisk behandling på Økonomiudvalgets møde den 19. juni Det skal understreges, at Lejre Kommunes indtægtsgrundlag for endnu ikke er kendt. Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at det teknisk administrative budget finansieres via balancetilskuddet til kommunerne. Det endelige indtægtsgrundlag kendes først efter indgåelse af budgetaftalen mellem regeringen og KL, og kan beregnes primo juli.

22 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 20 Der er 3 bilag til hvert udvalg. Bilag 1 og 3 er fælles for samtlige udvalg, mens bilag 2 er udvalgsspecifik. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at fagudvalgene ved en indledende politisk behandling af den administrativt fremskrevne budgetramme, budgetudfordringer og mulige løsningsforslag på maj-møderne kan bidrage med vigtige pejlemærker for administrationens videre arbejde. Administrationen skal til juni-møderne udarbejde forslag til fagudvalgenes budgetoplæg til endelig behandling i fagudvalgene og fremsendelse til behandling i Økonomiudvalget den 19. juni. Økonomi og finansiering: Det enkelte udvalgs budgetramme og budgetudfordringer i 2013 fremgår af de vedlagte bilag. Dertil kommer den tværgående budgetudfordring som følge af Lejre Kommunes andel af gensidighedsaftalen, der udgør 2,5 mio. kr. Forslag til udmøntning af gensidighedsaftalens spare- og effektiviseringskrav på 2,5 mio. kr. vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 19. juni Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at fagudvalgene drøfter udfordringerne og løsningsforslag i forhold til budgetrammerne, 2. at fagudvalgene drøfter principper for takster for Bilag: 1. Bilag 1: Udvalgenes tekniske budgetrammer 2. Bilag 2: KULTUR OG FRITID - Budgetudfordringer og løsningsforslag 3. Bilag 3: Takster 2013.xlsx Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Pkt 1 Udfordringen på socialområdet ønskes set i en sammenhæng med det samlede budget 2013 Der ønskes tal på løsningsforslagene. Pkt 2 Tilslutter sig principperne Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Administrationen anmodes om at fremlægge forslag til overholdelse af udvalgets budgetramme

23 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 21 Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget ønsker en konsekvensbeskrivelse af finansieringen af nyt budget for Kulturhuset i Hvalsø. Udvalget ønsker at der udarbejdes nye forslag i forhold til finansiering.

24 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side Lukket - KF - Badebro, Herslev strand Sagsnr.: 12/8332

25 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: 11/23099 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Intet.

26 Bilag: 3.1. Kompetenceskema Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9150/12

27 Forslag til delegering af kompetencer til det nye udvalg Bilag 1 De overordnede rammer Paragraf Kompetence Sådan var det tidligere Anbefaling Forklaring I henhold til loven skal KB sikre rammerne, - tilskud, Sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere lokaler og udendørs og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. KB KB anlæg. KB fastsætter og 35, stk. 2 Fastsættelse og fordeling af en årlig beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og en udviklingspulje. KB fastsætter udvalg og FOU fordeler fordeler Fastsætter en budget til de i loven nævnte aktiviteter. KB, kan f.eks. beslutte at en sum 6-2 Beslutning om, at dele af beløbsrammen skal anvendes til nærmere angivne KB KB afsættes til udvikling Beslutning om, alle forhold inden for loven, der ikke er henlagt til anden myndighed. KB KB Ingen kommentar Der gives lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og 33-2 Sikring af, at der ydes tilskud efter objektive kriterier KB KB indhold.

28 33-2 Sikring af, at der ydes tilskud efter objektive kriterier KB KB tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold. Ingen lovkrav om politik 34 Vedtagelse og offentliggørelse af en folkeoplysningspolitik tidligere KB vedtager og 35, stk. 2 udvalg offentligg. Ingen kommentar 35-1 Sikre brugerindflydelse ved 35, stk. 2-udvalget KB KB Kommunalbestyrels en skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages jfr 35, stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge Nedsætte et udvalge med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kap. 3 KB KB Her er tale om de frivillige folkeoplysende foreninger, den folkeoplysende voksenundervisning og udviklingsarbejder Beslutning om diæter mv. til 35, stk. 2-udvalgets medlemmer KB KB Ingen kommentar 40-3 Beslutning om vederlag til 35, stk. 2- udvalgets formand KB KB Ingen kommentar Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning Paragraf Kompetence Sådan var det tidligere Anbefaling Forklaring

29 7-2 og 7-5 Fravige kravet om deltagerbetaling Dette punkt har 35, stk. 2 ikke tidligere udvalg iht været beskrevet retningslinier i loven * Fravige kraven om at der skal være en deltagerbetaling f.eks, for en bestemt gruppe, for at den kan modtage tilskud 7-4 Godkendelse af afgrænset deltagerkreds FOU 8-2 Beslutning om supplerede tilskud til handicapundervisning KB 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * Den folkeoplysende voksenundervisning skal være åben for alle. Kommunen kan hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende voksenundervisning for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Her er tale om, at der kan ydes supplerende grundtilskud til udgifter til aflønning af ledere og lærere inden for den folkeoplysende voksenundervinsing efter reglerne for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne.

30 Beslutning om, at mindre, uforbrugte tilskud kan overføres til næste års 10%-pulje KB Retningslinier for 10%-puljen og fleksible tilrettelæggelsesformer KB 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * Såfremt midlerne ikke udnyttes fuldt ud, træffes der beslutning om midlerne fordeles eller overføres. Retningslinier fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg behandler konkrete ansøgninger 8a 8a 8a Beslutning om nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Beslutning om særlige tilskud til undervisning, der forudsætter små hold. (lukkede hold) Beslutning om særlige tilskud til partnerskaber om løsning af konkrete opgaver FOU FOU Dette punkt har ikke tidligere været beskrevet i loven 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * Her er tale om, at der åbnes mulighed for, at nedsætte brugernes deltagerbetaling for en særlig gruppe, f.eks. pensionister. Her er tale om, at give et særligt tilskud til mindre grupper, f.eks. grupper med anden etnisk baggrund. Der kan indgås partnerskaber f.eks omkring drift og vedligehold af et klubhus.

31 10-1 Fastlæggelse af ansøgningsfrister KB 10-2 Fastlæggelse af formkrav til ansøgning om tilskud KB 11-1 og 33-4 Fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel 43-2 og 43-3Opkrævning af mellemkommunale betalinger KB KB 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * Retningslinier fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg behandler konkrete ansøgninger Retningslinier fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg behandler konkrete ansøgninger Retningslinier fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg behandler konkrete ansøgninger Retningslinier fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg behandler konkrete ansøgninger 43-6 Tilskud til undervisning for personer uden dansk personnummer KB 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * Det kan besluttes, at personer uden cpr nr kan indgå i tilskudsberegningen Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

32 Paragraf Kompetence 14-3 Godkendelse af afgrænet deltagerkreds 14-4 Fravige kravet om deltagerbetaling 16-1 Beslutning om tilskud til aktiviteter for personer over 25 år KB Sådan var det tidligere Anbefaling Forklaring Dette punkt har 35, stk. 2 ikke tidligere udvalg iht været beskrevet retningslinier i loven * Dette punkt har 35, stk. 2 ikke tidligere udvalg iht været beskrevet retningslinier i loven * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * Normalt skal en frivillig folkeoplysende forening være åben for alle. Her er mulighed for at godkende aktiviteter for en bestemt afgrænset deltagerkreds, hvor særlige forhold gør sig gældende. Fravige kraven om at der skal være en deltagerbetaling f.eks, for en bestemt gruppe, for at den kan modtage tilskud KB kan træffe beslutning om, at der ydes tilskud til en personer over 25 år (f.eks alle over 60 modtager tilskud på lige for med dem under 25 år). Retningslinier fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg behandler de konkrete ansøgninger.

33 18-1 Fastlæggelse af ansøgningsfrist KB 18-2 Fastlæggelse af formkrav til ansøgning om tilskud KB 19-1 og 33-4 Fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel Beslutning om forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og til personer med særlige behov Beslutning om særlige tilskud til partnerskaber om løsning af konkrete opgaver KB KB Dette punkt har ikke tidligere været beskrevet i loven 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * Retningslinier fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg administrerer. Retningslinier fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg administrerer. Retningslinier fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg administrerer. KB fastsætter retningslinier og 35, stk. 2 udvalg behandler konkrete sager. KB fastsætter retningslinier og 35, stk. 2 udvalg behandler konkrete sager. Lokaleanvisning Paragraf Kompetence Sådan var det tidligere Anbefaling Forklaring 35, stk og 21-1Anvisning af lokaler og udendørsanlæg FOU udvalg Ingen kommentar

34 22-4 og 22-5Beslutning om opkrævning af gebyr ved anviste lokaler mvkb KB 33-4 Regler om anvisning af lokaler og udendørsanlæg KB KB KB fastsætter retningslinier KB fastsætter retningslinier Lokaletilskud Paragraf Kompetence Sådan var det tidligere Anbefaling Forklaring Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende KB fastsætter 23-1, 23-2 voksenundervisning og 33-4 KB KB retningslinier 23-1,23-2 og 25-2 Undladelse af at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et lokale FOU iht retningslinier 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * KB fastsætter retningslinier og 35, stk. 2 udvalget behandler de konkrete sager. Nedsættelse af lokaletilskud, hvis udgiften ikke står i et 24-1 og 26-1 rimeligt forhold til anvendelsen af lokalet mv KB 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * Her er f.eks tale om meget dyre lokaler til få medlemmer eller til begrænset aktivitet. KB fastsætter retningslinier og 35, stk. 2 udvalget behandler de konkrete sager.

35 Nedsættelse af tilskudsberettigede driftsudgifter til det 24-2 og 26-2 normale niveau for et passende lokale mv Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende 25-1 og 33-4 foreningsarbejde KB KB 25-3 og 25-4 Fastsættelse af særlige regler for personer over 25 år KB KB KB 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * Her er f.eks tale om meget dyre lokaler til få medlemmer eller til begrænset aktivitet. KB fastsætter retningslinier og 35, stk. 2 udvalget behandler de konkrete sager. Selve udarbejdelsen af de retningslinier der ligger til grund for lokaletilskudstildelin g. Såfremt aktiviteten i lokalerne omfatter medlemmer o/25 år kan KB beslutte at nedsætte lokaletilskud forholdsmæssigt.

36 Beslutning om ikke at yde lokaletilskud, hvis det medfører væsentlige merudgifter Beslutning om, at der ikke skal ydes tilskud til nye haller mv KB KB 26-3 Særlig nedsættelse af tilskud til lejede lokaler KB 28 Regler om, hvordan lokaletilskud udbetales KB KB 28 Fastsættelse af tidsfrister for ansøgning om lokaletilskud KB KB KB 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * KB fastsætter retningslinier og 35, stk. 2 udvalget behandler de konkrete sager. Af retningslinierne bør der fremgå et loft hvortil udvalget kan godkende. Endvidere skal der beskrives hvordan ansøgninger over dette loft behandles. Her kan være tale om nye anlæg, eller udvidelse af eksisterende. Endvidere større vedligeholdelsesarb ejder. Dette vil fremgå af retningslinier for lokaletilskud. KB fastsætter retningslinier og 35, stk. 2 udvalg behandler konkrete sager. KB fastsætter retningslinier Afgrænsninger og godkendelser

37 Paragraf Kompetence Sådan var det tidligere Anbefaling Forklaring 5-1 Afgrænsning mellem lovens to foreningstyper FOU 5-6 Fravigelse af inhabilitetsregler for foreningens bestyrelser FOU 35, stk. 2 udvalg 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * En folkeoplysende forening kan tilbyde virksomhed både som forening og som aftenskole. Er der tvivl skal der vurderes hvad foreningens hovedvirksomhed er, om den efter loven betragtes som en folkeoplysende foreninge, der tilbyder frivilling folkeoplysende foreningsarbejde, eller en folkeoplysende forening der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Der er regler for hvem der kan sidde i bestyrelsen i forening. Et bestyrelsesmedlem må som hovedreglen ikke være inhabil. Det er der nu åbnet op for at fravige.

38 Tilskud til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen FOU Afgørelse af, om betingelserne for foreningsgodkendelse er opfyldt FOU 5-8 Afgørelse af, om foreningsberetning ikke skal indhentes KB KB 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud og anvises lokaler til foreninger der ikke er hjemmehørende i kommunen. F.eks. en aktivitet der ikke tilbyder i kommunen. Reglerne fastsættes af KB i retningslinier og 35, stk. 2 udvalg behandler de konkrete sager. KB beslutter i henhold til retningslinier. Regnskab og tilsyn Paragraf Kompetence Fastsættelse af regnskabsperiode og frist for regnskabsaflæggelse KB KB Fastlæggelse af formkrav til regnskabsaflæggelse og revision KB KB Sådan var det tidligere Anbefaling Forklaring Der er tale om regnskabsperioden for foreninger og aftenskoler. Nævnte fastlægger KB i retningslinier. Der er tale om regnskabsperioden for foreninger og aftenskoler. Nævnte fastlægger KB i retningslinier.

39 Krav om tilbagebetaling eller modregning i kommende års tilskud KB KB Indhentning af de oplysninger, som er nødvendige for en vurdering af, om støttebetingelserne er opfyldt Beslutning om ikke at yde tilskud og anvise lokaler, hvis en forening ikke overholder fastsatte regler Indhentning af alle nødvendige oplysninger hos foreningerne Stop for tilskud, hvis en forening ikke overholder lovens tilskudsbetingelser Stop for tilskud og lokaleanvisning, hvis en forening ikke afleverer erklæring om børneattester FOU FOU FOU FOU FOU 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * Der er tale om tilbagebetaling/ modregning for foreninger og aftenskoler. Nævnte fastlægger KB i retningslinier. Der er tale om at indhente regnskaber, mm. Reglerne 35, stk. 2 fastsættes i udvalg iht retningslinier som retningslinier fremsendes til * godkendelse i KB. 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * Der er talt om at indhente f.eks erklæring om børneattest mm Reglerne fastsættes i retningslinier som fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg behandler. Reglerne fastsættes i retningslinier som fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg behandler.

40 Reglerne fastsættes i retningslinier som 33-7 Mulighed for at undlade at yde tilskud og anvise lokaler, hvis en forening ikke indhenter børneattester FOU 35, stk. 2 udvalg iht retningslinier * fremsendes til godkendelse i KB, men 35, stk. 2 udvalg behandler. * Det drejer sig om retningslinier for tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger, retningslinier for tilskud til voksenundervisning og retningslinier for lokaletilskud. Disse retningslinier findes, men skal tilrettes jfr. det vedtagne og sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

41

42 Bilag: 3.2. Forslag til vedtægter uden kommentarer Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21606/12

43 Vedtægter for 35, stk. 2-udvalg i Lejre Kommune Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for de virksomheder, der kan få tilskud efter kapitel 3 i Folkeoplysningsloven. I Lejre Kommune nedsættes et 35, stk. 2-udvalg med egne vedtægter. 1. Opgaver og rammer 35, stk. 2-udvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt et 35, stk. 2 udvalg i henhold til Folkeoplysningsloven inden for de økonomiske rammer Kommunalbestyrelsen fastlægger. 35, stk. 2-udvalgets arbejde fastlægges i den kommunale Folkeoplysningspolitik. Ud over de lovmæssige opgaver, og eventuelt delegerede opgaver, skal udvalget arbejde udviklingsorienteret - så kommunen og foreningerne i fællesskab udvikler tilbuddene på Folkeoplysningsområdet, så det matcher borgernes ønsker og behov. Udvalget kan være tillagt yderligere kompetencer ved delegation. 2. Udvalgets sammensætning 35, stk. 2-udvalget består af 15 medlemmer: 2 medlemmer vælges fra Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer. 4 medlemmer vælges fra folkeoplysende foreninger hvis virksomhed omfatter folkeoplysende voksenundervisning, studiekredse, foredrag samt debatskabende aktiviteter. 5 medlemmer vælges fra frivillige folkeoplysende foreninger der tilbyder frivillig folkeoplysende foreningsarbejde, idræt. 2 medlemmer vælges fra frivillige folkeoplysende foreninger der tilbyder frivillig folkeoplysende foreningsarbejde, øvrige. 2 medlemmer fra andre foreninger, herunder selvorganiserede grupper. For hvert medlem af udvalget vælges mindst en personlig suppleant. Såfremt der vælges flere, skal det ske i prioriteret rækkefølge. 3.Valgprocedure I perioden 1. januar 2012 og indtil valg til 35, stk. 2 udvalg er afsluttet, er det det tidligere Folkeoplysningsudvalg der fungerer. I april måned 2012 opstartes valgproceduren, således at der indkaldes til valg til 35, stk. 2 - udvalg.

44 Valg til 35, stk. 2-udvalg finder herefter sted samtidig med kommunalvalg. Administrationen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvortil der indbydes en eller flere repræsentanter for de i punkt 2 nævnte grupper. Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og suppleanter, anses de pågældende for valgt. Kommunalbestyrelsen godkender valget. Proceduren for valg til 35, stk. 2-udvalg er nærmere beskrevet Retningslinier for valgprocedure. 3. Valgperioden Medlemmernes valgperiode følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, hvor det nye udvalg træder til. 4. Udtrædelse i valgperioden Hvis et medlem af 35, stk. 2-udvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder suppleanten. Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde suppleanten til midlertidig at tage sæde i udvalget. Har et medlem længere varende forfald, skal suppleanten indkaldes. Er der ved et medlems udtræden af 35, stk. 2-udvalget ingen suppleanter, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden. 5. Underudvalg 35, stk. 2-udvalget kan nedsætte permanente eller midlertidige underudvalg efter behov. Til underudvalgene udbetales der ikke diæter eller andet vederlag. 6. Konstituering og forretningsorden 35, stk. 2-udvalget vælger, ved stemmeflerhed, selv sin formand og næstformand. Formanden vælges blandt de i punkt 2 nævnte. Den kommunale administration yder sekretærbistand. Den kommunale administration udarbejder forretningsorden, der godkendes af 35, stk. 2- udvalget.

45 7. Vederlag Der udbetales diæter i henhold til regler fastsat af staten. Der udbetales ikke diæter til underudvalg. 8. Møder og fastsættelse af dagsordner 35, stk. 2-udvalgets møde afholdes for lukkede døre. 35, stk. 2-udvalget afholder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det nødvendigt. Der afholdes dog møde mindst 1 gang i hvert kvartal og højest 7 møder årligt. Tid og sted besluttes af 35, stk. 2-udvalget på det sidste møde i året før. Møderne skal varsles med mindst 14 dage. Formanden fastsætter i samråd med administrationen mødets dagsorden, der udsendes senest 8 dage før mødets afholdelse. I tiden indtil en dagsordens udsendelse kan medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden få punkter optaget på dagsordenen. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt som muligt underrette om de sager der skal behandles på mødet. En repræsentant fra administrationen deltager i udvalgets møde og varetager sekretariatsfunktionen. 35, stk. 2-udvalget kan indkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål. Formanden leder møderne og evt. afstemninger og sammenfatter, inden konklusionen føres ind i en beslutningsprotokol. Administrationen drager omsorg for udførelsen af beslutningerne. 9. Beslutningsdygtighed 35, stk. 2-udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne eller deres suppleanter er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Godkendt af Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, den xxxx

46 Bilag: 3.3. Retningslinier for valgprocedure.. Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21622/12

47 Procedure for valg til 35, stk. 2-udvalg Jfr. Vedtægter for 35, stk. 2-udvalg sammensættes 35, stk. 2-udvalget af 15 medlemmer: 2 medlemmer vælges fra Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer. 4 medlemmer vælges fra folkeoplysende foreninger hvis virksomhed omfatter folkeoplysende voksenundervisning, studiekredse, foredrag samt debatskabende aktiviteter. 5 medlemmer vælges fra frivillige folkeoplysende foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, idræt. 2 medlemmer vælges fra frivillige folkeoplysende foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, øvrige. 2 medlemmer fra andre foreninger, herunder selvorganiserede grupper. For hvert medlem af udvalget vælges mindst en personlig suppleant. Såfremt der vælges flere, skal det ske i prioriteret rækkefølge. Efter ligestillingslovens bestemmelser skal foreningerne indstille lige mange kvinder og mænd. Får så vidt angår idrætsforeningerne, betyder det, at de skal indstille 3 kvinder og 3 mænd. Det er herefter Kommunalbestyrelsen, der udpeger medlemmerne blandt de indstillede. Indstiller foreningsrepræsentanterne præcist det antal medlemmer og stedfortrædere, der skal vælges, er Kommunalbestyrelsen bundet af indstillingen, jf. dog Ligestillingsloven. Foreningerne skal fravige ligestillingsreglerne, hvis der foreligger en særlig begrundelse, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Procedure Valget til 35, stk. 2-udvalg finder sted samme år som kommunalvalg og i forlængelse af dette. Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel 2 repræsentanter fra foreningerne i hver af følgende grupper: Oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsaglig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne Frivillige folkeoplysende foreninger; idrætsforeninger og øvrige foreninger Kredse fra selvorganiserede grupper, herunder lokale handicapforeninger Ved indkaldelsen vedlægges 2 adgangskort, som skal medbringes på valgaftenen og afleveres ved indgangen. På adgangskortet er angivet, hvilken gruppe man tilhører.

48 Deltagerne samles gruppevis indenfor hvert område i separate lokaler. Kandidater til medlemmer og stedfortrædere foreslås indenfor hvert område. Opnås der enighed om valget af medlemmer og stedfortrædere til 35, stk. 2-udvalg anses de pågældende for valgt, under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen godkender valget. Hvis der ikke kan opnås enighed indenfor et område foretages skriftlig afstemning. Alle foreninger m.fl., der er berettigede til at foreslå kandidater, har stemmeret. Hver forening har 1 stemme. Det er kun de fremmødte deltagere, der har indflydelse. Der kan således ikke gives indstillinger pr. fuldmagt. Først stemmes der om medlemmerne. Den eller de kandidater der får flest stemmer er valgt. Herefter foretages en selvstændig og ligeledes skriftlig afstemning af stedfortræderne. Der vælges en stedfortræder pr. medlem. Opnås der på mødet ikke enighed om valget af medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til 35, stk. 2-udvalget på grundlag af de på mødet, eller senest 7 dage efter dette, fremkomne indstillinger fra de ovennævnte organisationer. Hvis der ikke findes nogle organisationer, der kan indstille medlemmerne til 35, stk. 2-udvalg, eller der ved fristens udløb ikke er fremkommet nogle indstillinger, vælger Kommunalbestyrelsen medlemmerne og deres stedfortrædere. Hvis der inden fristens udløb kun er indstillet et ikke tilstrækkeligt antal medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen dem, der er indstillet og dem der herudover kan vælges. Kun repræsentanter fra foreninger og aftenskoler, der i det seneste år inden valget har gennemført folkeoplysende virksomhed i henhold til Folkeoplysningslovens kap. 4 og kap. 5, eller har fået anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed, kan foreslå kandidater til 35, stk. 2-udvalg. Valgbar Alle er i princippet valgbare til 35, stk. 2-udvalget, hvis blot de er indstillet af en forening, der har gennemført folkeoplysende virksomhed i det seneste år op til valget. Personer, der foreslås valgt, behøver således ikke at være medlem af den forening, der indstiller og de behøver ikke at have bopæl i kommunen. Valg til 35, stk. 2-udvalg er ikke borgerligt ombud. Funktionsperioden

49 Det nye 35, stk. 2-udvalg følger det kommunale valg. Valgprocedure igangsættes dog første gang i marts 2012 med henblik på valg i ultimo april/primo maj 2012.

50 Bilag: 4.1. Budget Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33038/12

51 Lejre Musikskole Skolevej 12, 1. DK-4330 Hvalsø Tlf Vedr.: Ansøgning om økonomisk støtte til Torsdagskoncerten sæson 2011/12. BUDGET: Udgifter (tager udgangspunkt i forrige sæsons udgifter): Koncerthonorarer kr. Reklame/markedsføring kr. Flygelleje kr. Koda afgift kr. Cafe udgifter kr. I alt kr. Indtægter Sponsor* kr. Billetsalg kr. Cafe indtægter kr. I alt kr. *Sponsoraftale endnu ikke fundet Balance kr. Beløb der ansøges om: kr.

52 Bilag: 4.2. Regnskab Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33040/12

53 Torsdagskoncerten 2011/12 Alt er excl. evt. moms UDGIFTER Koncerthonorarer Koncert 3. november kr 4.000,00 Koncert 1. december kr 6.000,00 Koncert 5. januar kr 9.000,00 Koncert 2. februar kr 6.000,00 Koncert 1. marts kr 3.000,00 Honorarer til tovholder kr ,00 I alt kr ,00 Markedsføring Annoncer kr 3.774,90 Plakater, foldere og billetter kr 5.330,00 I alt kr 9.104,90 Caféudgifter Diverse café-udgifter kr 1.048,28 I alt kr 1.048,28 Andre udgifter Instrumentleje kr 7.600,00 Forplejning til optrædende Koda kr 2.857,50 I alt kr ,50 Udgifter i alt kr ,68 INDTÆGTER Sponsorater Superbrugsen Hvalsø -kr 5.000,00 Billetindtægt Billetsalg -kr ,00 Cafésalg Cafésalg -kr 2.154,00 I alt -kr ,00 Resultat kr ,68 Udbetalt underskudsgaranti fra Lejre Kommune -kr ,00

54 Bilag: 4.3. Puljen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33034/12

55 Puljen, andre kulturelle opgaver, diverse tilskud 2012 Budgettet for puljen udgør netto kr Tilskud/underskuds-Nettoudgiftgaranti Ansøger Arrangement Acadrenr. Ansøgt beløb Bevilget beløb Nettoudgift Dags dato Lyndby Koret Julekoncert 11/22941 kr 4.000,00 kr 4.000,00 kr 3.680, er underskudsgaranti og er alm Lejre Kulturdage 12/549 kr ,00 kr ,00 tilskud er underskudsgaranti Lejre Kulturnat Kulturnatten /489 kr ,00 kr ,00 og er tilskud Kunstdage i pinsen Kunstdage 12/712 kr 4.500,00 kr 4.500,00 kr 4.140,00 Aflagt regnskab kr er tilskud Roskilde/Lejre Turistbureau Kunst i Højsæde 12/1204 kr ,00 kr ,00 og kr er kr ,00 underskudsgaranti Kultunaut kultuunaut kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kulturregionen Bistand kr ,00 kr ,00 kr ,00 Høstfestival 12/ ,00 kr ,00 kr ,00 Kulturkaravanen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Usk/tilskud Smiley Days kr ,00 kr - kr - FLUKS FLUKS 12/4108 kr ,00 kr ,00 kr 9.200,00 Lejre kunstforening Kammerkoncert 12/3280 kr ,00 kr ,00 kr 9.200,00 Underskudsg Forventet Sang Café Sommerkoncert Lejre Jazz koncerter Torsdagskoncerter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - Saldo den ,00 konto

56

57 Bilag: 4.4. Torsdagskoncert ansøgning docx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37601/12

58 Lejre Musikskole Skolevej 12, 1. DK-4330 Hvalsø Tlf Frederiksberg d. 27. april 2012 Vedr.: Ansøgning om tilskud til gennemførelse Torsdagskoncerten i sæsonen 2012/13. Torsdagskoncerten 11/12 er nu vel overstået med mange musikalske højdepunkter. Alle fem koncerter har været velbesøgt, hvor især koncerten med Carsten Dahl fik fyldt Kulturhuset til allersidste plads. Programmet har været varieret, men med en rød tråd igennem de forskellige kunstneres optræden. Det overordnede tema i koncertrækken har været Grænselandet mellem genrer. De optrædende musiker bryder hver især med den fastlåste genre, og har i Hvalsø Kulturhus udforsket deres instrumenter og deres musikerskab på scenen. Det har givet fem meget nærværende og vedkommende koncerter. For eksemepel Duo Havamal, der blander musik af Bach med traditionel iransk folkemusik. Her var der ikke kun et musikalsk møde mellem vesten og østen, men også et menneskelligt, da der blandt publikum var 10 iranere fra Asylcenteret. Torsdagskoncerten tilbyder borgerne i Lejre Kommune oplevelser, som ligger ud over det sædvanelige. I næste sæson vil Torsdagskoncerterne igen tilstræbe et højt kunstnerisk niveau med fremtrædende navne i det danske musikliv. Vi håber derfor igen i år at kunne fortsætte det gode samarbejde med Lejre Kommune. Vi søger kommunen ,- til realisering af de 5 Torsdagskoncerter. Med venlig hilsen Eskild Winding, koordinator for Torsdagskoncerten

59 Bilag: 5.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22054/12

60

61 Bilag: 5.2. Puljen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33036/12

62 Puljen, andre kulturelle opgaver, diverse tilskud 2012 Budgettet for puljen udgør netto kr Tilskud/underskuds-Nettoudgiftgaranti Ansøger Arrangement Acadrenr. Ansøgt beløb Bevilget beløb Nettoudgift Dags dato Lyndby Koret Julekoncert 11/22941 kr 4.000,00 kr 4.000,00 kr 3.680, er underskudsgaranti og er alm Lejre Kulturdage 12/549 kr ,00 kr ,00 tilskud er underskudsgaranti Lejre Kulturnat Kulturnatten /489 kr ,00 kr ,00 og er tilskud Kunstdage i pinsen Kunstdage 12/712 kr 4.500,00 kr 4.500,00 kr 4.140,00 Aflagt regnskab kr er tilskud Roskilde/Lejre Turistbureau Kunst i Højsæde 12/1204 kr ,00 kr ,00 og kr er kr ,00 underskudsgaranti Kultunaut kultuunaut kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kulturregionen Bistand kr ,00 kr ,00 kr ,00 Høstfestival 12/ ,00 kr ,00 kr ,00 Kulturkaravanen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Usk/tilskud Smiley Days kr ,00 kr - kr - FLUKS FLUKS 12/4108 kr ,00 kr ,00 kr 9.200,00 Lejre kunstforening Kammerkoncert 12/3280 kr ,00 kr ,00 kr 9.200,00 Underskudsg Forventet Sang Café Sommerkoncert Lejre Jazz koncerter Torsdagskoncerter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - Saldo den ,00 konto

63

64 Bilag: 6.1. Indledning og resumé Biblioteks- og arkivplan 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 36440/12

65 Indledning og resumé Biblioteks- og arkivplan 2012 April 2012, 10/3437 Indledning I henhold til handleplan for Lejre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev der i 2010 igangsat en biblioteksanalyse, med henblik på udviklingen af en biblioteksplan for Lejre Bibliotekerne. Kommissorium blev godkendt af Udvalget for Kultur & Fritid den 10. marts Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2011, at Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne skal sammenlægges til én virksomhed, som led i ændringer af den kommunale organisation. Et fælles kommissorium for udarbejdelse af plan for udviklingen af en samlet kulturinstitution frem mod år 2015 blev besluttet den 8. juni Formålet med Biblioteks- og arkivplan 2015 er, at skitsere en plan for udviklingen af Lejre Bibliotek og Arkiv som er udviklingsorienteret og har ambitioner om at udvikle "mere bibliotek og arkiv for pengene". I forslaget er bibliotek og arkiv bibeholdt i de nuværende lokaliteter. Udvalget for Kultur & Fritids fik den 11. januar 2012 forelagt forslag til Biblioteks- og arkivplan Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Udvalget godkendte organisationsplanen for det samlede bibliotek og arkiv. I øvrigt blev sagen udsat til fornyet behandling i april 2012, idet udvalget ønskede at Biblioteks- og arkivplanen ændres på følgende punkter: Vision A og B: indarbejdes fortsat. Vision C: det forudsættes, at der udarbejdes nærmere retningslinjer til politisk behandling inden iværksættelse. Vision D: Det undersøges, hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteker. Et flertal af A og F kan ikke anbefale, at der etableres åbent bibliotek i afdelingen i Gevninge, men anbefaler, at der etableres åbent bibliotek i Hvalsø og Kirke Hyllinge. Et mindretal (V) anbefaler, at der etableres åbent bibliotek i alle afdelingerne. Etablering af børnehavebibliotek og etablering af to servicepunkter udgår. Sagen blev i øvrigt udsat til fornyet behandling i april 2012 da: Et flertal af udvalget bestående af A og F ønskede tilføjet en ny vision E: at der indarbejdes en analyse af etablering af pilotprojekt om et fælles bibliotek for skolebibliotek og folkebibliotek på Allerslev skole. Et mindretal (V) finder, at pilotprojektet placeres på Osted skole. Som opfølgning på beslutningen om en ny vision E, afdækkede administrationen mulighederne for gennemførelse af en analyse og fremlagde den 7. marts 2012 to modeller for analyse af etablering af pilotprojekt om et fælles bibliotek i Allerslev. Begge modeller forudsatte ekstern

66 konsulentbistand. Den ene en meget overordnet beskrivelse af projektet fælles bibliotek, den anden en mere deltaljeret beskrivelse inkl. beskrivelse af fremtidig brug af et fælles bibliotek. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede på mødet (7. marts 2012) ingen af de to modeller, og besluttede i stedet, at: Udvalget ønsker en overordnet undersøgelse vedr. samdrift af skolebiblioteker og folkebiblioteker, som indarbejdes i forslag til Biblioteksplan. Administrationen har udarbejdet et notat som beskriver samdrift af skolebiblioteker og folkebiblioteker. Notatet indgår i Biblioteks- og arkivplan 2015 under afsnittet Ny vision E. Administrationen har desuden undersøgt, hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteksafdelingerne. Øvrige beslutninger vedr. visionerne A D fra udvalgets møde den 11. januar 2012 er indarbejdet i Biblioteks- og arkivplan Resumé Biblioteks- og arkivplanen beskriver Udvalget for Kultur & Fritids visioner for udvikling af bibliotekerne i fire visioner: A - D, samt konkrete forslag til udvikling og organisering af Lejre Bibliotek og Arkiv. Forslagene til udvikling er: Vision A (biblioteket som teknologisk multihal) - Udvikling af fælles hjemmeside for bibliotek og arkiv. Udgift fremgår under 'opkvalificering af medarbejdernes IT-kompetencer'. - Indkøb af digitale ydelser så borgerne har adgang til nye relevante webservices, betalingsbaser og indekser. Udgiften holdes inden for bibliotekets budget. - Etablering af trådløst netværk i alle biblioteksafdelinger. - Opkvalificering af medarbejdernes IT-kompetencer til et niveau der sikrer, at bibliotek og arkiv kontinuerligt er på omgangshøjde med udviklingen. Udgift inkl. udvikling af fælles hjemmeside kr. Vision B (biblioteket som et orakel) - Der indføres en ny service: Book en bibliotekar/arkivar. Medarbejderen kan hjælpe borgeren med søgning i databaser, informationssøgning, brug af bibliotekets e-ressourcer, slægtsforskning på internettet m.m. Udgiften afholdes inden for budgettet. Vision C (biblioteket som kulturinstitution) - Indgåelse i partnerskaber og samarbejder med offentlige og private med henblik på at styrke bibliotek og arkiv som kulturinstitution. Et par eksempler: Spille en aktiv rolle i at byde velkommen til nye borgere (målrettede caféarrangementer) og arrangere events med f.eks. musik, mad og kunst i kombination med den nære og fjerne historie. Udgiften afholdes inden for bibliotekts

67 budget. Der vil blive søgt om kommunale midler til enkeltarrangementer og fundraising, hvor det er muligt. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Det forudsættes, at der udarbejdes nærmere retningslinjer til politisk behandlingen inden iværksættelse. Vision D (åbne og tilgængelige biblioteker) - Indretning af biblioteket i Gevninge som "åbent bibliotek", f.eks. alle ugens dage mellem kl , hvor borgerne kan betjene sig selv ved hjælp af bibliotekets computere og selvbetjeningsautomat. Udgift til etablering anslås til kr. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Det undersøges hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteker Et flertal af A og F anbefaler at der etableres et åbent bibliotek i Hvalsø og Kirke Hyllinge (og ikke i Gevninge) Administrationen har indhentet overslag over etableringsudgifter, herunder fællesudgift, hvis bibliotekernes materialer påføres chip i stedet for de nuværende stregkoder. Chipsystemet er et mere brugervenligt system ved åbent bibliotek, og chippen er samtidig en alarm der aktiveres, når sikkerhedsgaten ved biblioteksudgangen passeres. Udgift til udgangsgates (alarmsystem) andrager ca kr. pr. afdeling. Hvis dette undlades, kan denne udgift spares. Overslag over udgift for hver enkelt biblioteksafdeling fremgå. - Etablering af børnehavebibliotek i børnehaven Møllehuset i Kirke Sonnerup. Målgruppen er børnehavens børn og deres forældre, og formålet er at give mulighed for at låne materialer med hjem til oplæsning, med henblik på at styrke børnenes sprogudvikling. Udgiften afholdes inden for bibliotekets budget. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Forslag om etablering af børnehavebiblioteker udgår. - Etablering af to "Servicepunkter". Ét i Kirke Sonnerup fordi borgerne her har længst til et af kommunens biblioteker. Og ét i Arkivet i Sæby i forbindelse med sammenlægningen af bibliotek og arkiv. I "servicepunktet" kan borgerne afhente bestilt materiale samt aflevere materiale i en særlig aflåst afleveringskasse. "Servicepunktet" i Sonnerup kunne placeres i børnehaven Møllehuset. Udgift til etablering anslås til kr. pr. "servicepunkt". Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Forslag om etablering af 2 servicepunkter udgår. Forslag der er bibeholdt i den politiske behandling den 11. januar 2012: - Etablering af selvbetjeningsautomater i afdelingerne i Lejre og Osted, så alle biblioteksafdelinger har selvbetjeningsautomater. Udgift til etablering anslås til kr.

68 -Hovedbiblioteket flyttes fra Kirke Hyllinge til Hvalsø. Flytningen er begrundet i, at der i henhold til Lejre Kommunes gældende planstrategi ønskes en udvikling af Hvalsø som et kulturelt fyrtårn. Biblioteket i Hvalsø er beliggende i Kulturhuset sammen med arkiv, musikskole og billedskole. Det giver gode muligheder for synergi i forhold til udvikling af disse kulturinstitutioner. Konsekvenserne af flytningen af hovedbiblioteket er, at Lejre bibliotekernes officielle adresse flyttes fra biblioteket i Kirke Hyllinge til biblioteket i Hvalsø. Service og åbningstid forbliver uændret i biblioteket i Kirke Hyllinge. -Opretholdelse af biblioteksafdelinger og arkivafdelinger. Der er fortsat bibliotek i Kirke Hyllinge, Hvalsø, Lejre, Gevninge og Osted og fortsat arkiv i Sæby gamle skole, Kulturhuset i Hvalsø og ved Kulturhuset Felix. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Ny Vision E (Samdrift af skolebiblioteker og folkebiblioteker) Administrationen har udarbejdet notat. Notatet indeholder bl.a. en kort beskrivelse af udfordringer: 2 forskellige lovgivninger, forskellige formål samt forskellige kulturer. Desuden opmærksomhedspunkter vedr. fysiske adgangsforhold. Notatet afsluttes med erfaringer fra andre steder herunder i Norge samt opstiller 2 scenarier for integreret bibliotek.

69 Bilag: 6.2. Biblioteks- og arkivplan 2015 med ændringer efter UKF og Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 36701/12

70 Biblioteks- og arkivplan 2015 December 2011, 10/3437 Suppleret med ændringer som følge af Udvalget for Kultur & Fritids beslutninger af 11. januar 2012 og 7. marts 2012

71 Indhold Indledning...4 Resumé...5 Proces og aktiviteter...8 Biblioteks- og arkivplanen del 1 og del Del 1 - visioner og forslag til fremtidig udvikling og organisering...10 Formål og virksomhed - bibliotek og arkiv...10 Formål bibliotek...10 Bibliotekets virksomhed...10 Formål arkiv...11 Arkivets virksomhed...11 Visioner og udvikling af bibliotek og arkiv...13 Kulturministeriets kulturpolitiske strategi "Kultur for alle"...13 Idealmodel for bibliotekets virkeområde - 4 forskellige rum...14 Borgerens møde med det nye et eksempel...14 Udvalget for Kultur & Fritids visioner A - D - og konkrete handlinger...15 Vision A - Biblioteket som en teknologisk multihal...15 Vision B - Biblioteket som et orakel...16 Vision C - Biblioteket som kulturinstitution...17 Vision D Åbne og tilgængelige biblioteker...19 Indretning af "åbent bibliotek" i Gevninge...19 Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012:...20 Det undersøges hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteker...20 Et flertal af A og F anbefaler at der etableres et åbent bibliotek i Hvalsø og Kirke Hyllinge (og ikke i Gevninge)...20 Børnehavebibliotek i Møllehuset...23 "Servicepunkter" i Kirke Sonnerup og Arkivet i Sæby...23 Selvbetjeningsautomater i alle afdelinger...24 Ny Vision E Samdrift af skolebibliotek og folkebibliotek...25 Struktur og organisering generelt...33 Ledelsens organisering...33 Hovedbibliotek...33 Organisationsplan Lejre Bibliotek og Arkiv...33 Faglighed bibliotek og arkiv...34 Side 2 af 91

72 Faglighed - biblioteksområdet...34 Faglighed - arkivområdet...34 Del 2 - Fakta og nøgletal bibliotek og arkiv...35 Borgernes møde med Lejre Bibliotek og Arkiv...35 Kirke Hyllinge Bibliotek...35 Hvalsø Bibliotek...35 Osted Bibliotek...35 Lejre Bibliotek...36 Gevninge Bibliotek...36 Betjening af børnehaver og dagplejen...36 Ordningen "Biblioteket kommer"...36 Samlet udlån i procent på Lejre bibliotekerne...37 Arkiv...37 Arkivet i Sæby (Bramsnæs Arkiv)...37 Arkivet i Hvalsø (Hvalsø Arkiv)...37 Arkivet i Allerslev (Lejre Lokalarkiv)...38 Brugerkontakt...38 Arrangementer...38 Nøgletal bibliotek...38 Økonomi...38 Ledelse...39 Personale Nøgletal arkiv...39 Pladsbehov...39 Økonomi...39 Ledelse...40 Personale Bilag...41 Bilag 1 - Nøgletal for Lejre Bibliotekerne...42 Bilag 2 - Lejre Bibliotekerne, udvikling i udlån Bilag 3 - Aktivitetsstatistik alle afdelinger...48 Bilag 4 - Visioner og drømme (medarbejder visionsdag)...53 Bilag 5 - Opsamling borgermøde...59 Bilag 6 - Fokusgruppeinterview unge år...66 Bilag 7 - Borgertilfredshedsundersøgelse...71 Bilag 8 Læringscentrene/skolebibliotekerne i Lejre Kommune...79 Bilag 9 Forslag vedr. etablering af integreret bibliotek i Osted...81 Bilag 10 - Historik...84 Bilag 11 - Kommissorium...86 Side 3 af 91

73 Indledning I henhold til handleplan for Lejre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev der i 2010 igangsat en biblioteksanalyse, med henblik på udviklingen af en biblioteks plan for Lejre Bibliotekerne. Kommissorium blev godkendt af Udvalget for Kultur & Fritid den 10. marts Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2011, at Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne skal sammenlægges til én virksomhed, som led i ændringer af den kommunale organisation. Et fælles kommissorium for udarbejdelse af plan for udviklingen af en samlet kulturinstitution frem mod år 2015 blev besluttet den 8. juni Formålet med Biblioteks- og arkivplan 2015 er, at skitsere en plan for udviklingen af Lejre Bibliotek og Arkiv som er udviklingsorienteret og har ambitioner om at udvikle "mere bibliotek og arkiv for pengene". I forslaget er bibliotek og arkiv bibeholdt i de nuværende lokaliteter. Udvalget for Kultur & Fritids fik den 11. januar 2012 forelagt forslag til Biblioteksog arkivplan Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Udvalget godkendte organisationsplanen for det samlede bibliotek og arkiv. I øvrigt blev sagen udsat til fornyet behandling i april 2012, idet udvalget ønskede at Biblioteks- og arkivplanen ændres på følgende punkter: Vision A og B: indarbejdes fortsat. Vision C: det forudsættes, at der udarbejdes nærmere retningslinjer til politisk behandling inden iværksættelse. Vision D: Det undersøges, hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteker. Et flertal af A og F kan ikke anbefale, at der etableres åbent bibliotek i afdelingen i Gevninge, men anbefaler, at der etableres åbent bibliotek i Hvalsø og Kirke Hyllinge. Et mindretal (V) anbefaler, at der etableres åbent bibliotek i alle afdelingerne. Etablering af børnehavebibliotek og etablering af to servicepunkter udgår. Sagen blev i øvrigt udsat til fornyet behandling i april 2012 da: Side 4 af 91

74 Et flertal af udvalget bestående af A og F ønskede tilføjet en ny vision E: at der indarbejdes en analyse af etablering af pilotprojekt om et fælles bibliotek for skolebibliotek og folkebibliotek på Allerslev skole. Et mindretal (V) finder, at pilotprojektet placeres på Osted skole. Som opfølgning på beslutningen om en ny vision E, afdækkede administrationen mulighederne for gennemførelse af en analyse og fremlagde den 7. marts 2012 to modeller for analyse af etablering af pilotprojekt om et fælles bibliotek i Allerslev. Begge modeller forudsatte ekstern konsulentbistand. Den ene en meget overordnet beskrivelse af projektet fælles bibliotek, den anden en mere deltaljeret beskrivelse inkl. beskrivelse af fremtidig brug af et fælles bibliotek. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede på mødet (7. marts 2012) ingen af de to modeller, og besluttede i stedet, at: Udvalget ønsker en overordnet undersøgelse vedr. samdrift af skolebiblioteker og folkebiblioteker, som indarbejdes i forslag til Biblioteksplan. Administrationen har udarbejdet et notat som beskriver samdrift af skolebiblioteker og folkebiblioteker. Notatet indgår i Biblioteks- og arkivplan 2015 under afsnittet Ny vision E. Administrationen har desuden undersøgt, hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteksafdelingerne. Øvrige beslutninger vedr. visionerne A D fra udvalgets møde den 11. januar 2012 er indarbejdet i Biblioteks- og arkivplan Resumé Biblioteks- og arkivplanen beskriver Udvalget for Kultur & Fritids visioner for ud vikling af bibliotekerne i fire visioner: A - D, samt konkrete forslag til udvikling og organisering af Lejre Bibliotek og Arkiv. Forslagene til udvikling er: Vision A (biblioteket som teknologisk multihal) - Udvikling af fælles hjemmeside for bibliotek og arkiv. Udgift fremgår under 'op kvalificering af medarbejdernes IT-kompetencer'. - Indkøb af digitale ydelser så borgerne har adgang til nye relevante webservices, betalingsbaser og indekser. Udgiften holdes inden for bibliotekets budget. - Etablering af trådløst netværk i alle biblioteksafdelinger. Side 5 af 91

75 - Opkvalificering af medarbejdernes IT-kompetencer til et niveau der sikrer, at bibliotek og arkiv kontinuerligt er på omgangshøjde med udviklingen. Udgift inkl. udvikling af fælles hjemmeside kr. Vision B (biblioteket som et orakel) - Der indføres en ny service: Book en bibliotekar/arkivar. Medarbejderen kan hjælpe borgeren med søgning i databaser, informationssøgning, brug af bibliote kets e-ressourcer, slægtsforskning på internettet m.m. Udgiften afholdes inden for budgettet. Vision C (biblioteket som kulturinstitution) - Indgåelse i partnerskaber og samarbejder med offentlige og private med henblik på at styrke bibliotek og arkiv som kulturinstitution. Et par eksempler: Spille en aktiv rolle i at byde velkommen til nye borgere (målrettede caféarrangementer) og arrangere events med f.eks. musik, mad og kunst i kombination med den nære og fjerne historie. Udgiften afholdes inden for bibliotekets budget. Der vil blive søgt om kommunale midler til enkeltarrangementer og fundraising, hvor det er muligt. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Det forudsættes, at der udarbejdes nærmere retningslinjer til politisk behandlingen inden iværksættelse. Vision D (åbne og tilgængelige biblioteker) - Indretning af biblioteket i Gevninge som "åbent bibliotek", f.eks. alle ugens dage mellem kl , hvor borgerne kan betjene sig selv ved hjælp af bibliotekets computere og selvbetjeningsautomat. Udgift til etablering anslås til kr. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Det undersøges hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteker Et flertal af A og F anbefaler at der etableres et åbent bibliotek i Hvalsø og Kirke Hyllinge (og ikke i Gevninge) Administrationen har indhentet overslag over etableringsudgifter, herunder fællesudgift, hvis bibliotekernes materialer påføres chip i stedet for de nuværende stregkoder. Chipsystemet er et mere brugervenligt system ved åbent bibliotek, og chippen er samtidig en alarm der aktiveres, når sikkerhedsgaten ved biblioteksudgangen passeres. Udgift til udgangsgates (alarmsystem) andrager ca kr. pr. afdeling. Hvis dette undlades, kan denne udgift spares. Side 6 af 91

76 Overslag over udgift for hver enkelt biblioteksafdeling fremgå. - Etablering af børnehavebibliotek i børnehaven Møllehuset i Kirke Sonnerup. Målgruppen er børnehavens børn og deres forældre, og formålet er at give mulighed for at låne materialer med hjem til oplæsning, med henblik på at styrke børnenes sprogudvikling. Udgiften afholdes inden for bibliotekets budget. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Forslag om etablering af børnehavebiblioteker udgår. - Etablering af to "Servicepunkter". Ét i Kirke Sonnerup fordi borgerne her har længst til et af kommunens biblioteker. Og ét i Arkivet i Sæby i forbindelse med sammenlægningen af bibliotek og arkiv. I "servicepunktet" kan borgerne afhente bestilt materiale samt aflevere materiale i en særlig aflåst afleve ringskasse. "Servicepunktet" i Sonnerup kunne placeres i børnehaven Mølle huset. Udgift til etablering anslås til kr. pr. "servicepunkt". Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Forslag om etablering af 2 servicepunkter udgår. Forslag der er bibeholdt i den politiske behandling den 11. januar 2012: - Etablering af selvbetjeningsautomater i afdelingerne i Lejre og Osted, så alle biblioteksafdelinger har selvbetjeningsautomater. Udgift til etablering anslås til kr. -Hovedbiblioteket flyttes fra Kirke Hyllinge til Hvalsø. Flytningen er begrundet i, at der i henhold til Lejre Kommunes gældende planstrategi ønskes en udvikling af Hvalsø som et kulturelt fyrtårn. Biblioteket i Hvalsø er beliggende i Kulturhuset sammen med arkiv, musikskole og billedskole. Det giver gode muligheder for synergi i forhold til udvikling af disse kulturinstitutioner. Konsekvenserne af flytningen af hovedbiblioteket er, at Lejre bibliotekernes officielle adresse flyttes fra biblioteket i Kirke Hyllinge til biblioteket i Hvalsø. Service og åbningstid forbliver uændret i biblioteket i Kirke Hyllinge. -Opretholdelse af biblioteksafdelinger og arkivafdelinger. Der er fortsat bibliotek i Kirke Hyllinge, Hvalsø, Lejre, Gevninge og Osted og fortsat arkiv i Sæby gamle skole, Kulturhuset i Hvalsø og ved Kulturhuset Felix. Side 7 af 91

77 Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Ny Vision E (Samdrift af skolebiblioteker og folkebiblioteker) Administrationen har udarbejdet notat. Notatet indeholder bl.a. en kort beskrivelse af udfordringer: 2 forskellige lovgivninger, forskellige formål samt forskellige kulturer. Desuden opmærksomhedspunkter vedr. fysiske adgangsforhold. Notatet afsluttes med erfaringer fra andre steder herunder i Norge samt opstiller 2 scenarier for integreret bibliotek. Proces og aktiviteter Som ramme for biblioteksanalyse og biblioteksplan for udviklingen af Lejre Bibli otekerne er der i henhold til kommissoriet af 10. marts 2010 afholdt en række aktiviteter med henblik på at få en pejling af brugere og interessenters ønsker og prioriteringer i en fremtidig biblioteksbetjening. Disse aktiviteter er planlagt og gennemført inden beslutningen om sammenlægningen af bibliotek og arkiv og relaterer sig derfor alene til biblioteksområdet. Synspunkter og ideer fra aktivite terne indgår i biblioteks- og arkivplanen. Gennemførte aktiviteter: Visionsmøde, Udvalget for Kultur & Fritid "Udvikling af Lejre Bibliotekerne" (se afsnittet visioner for udvikling af bibliotek og arkiv) Temadag/visionsdag for alle medarbejdere ved Lejre Bibliotekerne (bilag 4) Borgermøde, Idémøde "Bibliotekets rolle i fremtiden (bilag 5) Fokusgruppeinterview med unge i alderen år (bilag 6) Der har været tilknyttet eksterne konsulenter til disse aktiviteter. Elektronisk borgertilfredshedsundersøgelse (bilag 7) om Lejre Bibliote kerne ( og har været gennemført over et par måneder i efteråret Inden undersøgelsen blev gjort til gængelig, blev den annonceret i Midtsjællands Folkeblad, for at borgere som ikke bruger Lejre Bibliotekerne eller Lejre Kommunes hjemmeside havde mulighed for at give deres mening til kende. Biblioteks- og arkivplanen del 1 og del 2 Biblioteks- og arkivplanen falder i 2 dele. Del 1 er udviklingsrettet. Først præsen teres formål for henholdsvis bibliotek og arkiv. Derefter følger Udvalget for Kultur & Fritids visioner A - D. Hver vision er efterfulgt af projektgruppens Side 8 af 91

78 forslag til ak tiviteter som kan bidrage til at efterleve visionerne. Det efterfølges af forslag til den samlede virksomheds ledelsesmæssige organisering. Som afslutning følger beskrivelser af, hvordan fagligheden i henholdsvis bibliotek og arkiv sikres. Del 2 består af baggrundsmateriale, der beskriver det nuværende bibliotek og arkiv. Materialet består hovedsageligt af aktuelle og tilgængelige nøgletal, herun der nøgletal som Lejre Bibliotekerne har indberettet til Danmarks Statistik om antal aktive lånere, besøgstal på biblioteksafdelingerne og brug af bibliotekets hjemmeside. I forlængelse af del 2 er der samlet en række bilag. Side 9 af 91

79 Del 1 - visioner og forslag til fremtidig ud vikling og organisering Formål og virksomhed - bibliotek og arkiv Formål bibliotek Lejre Bibliotekets formål er at formidle information og kulturelle oplevelser til bor gerne, ifølge lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel akti vitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rå dighed så som musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Formålet opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet og gennem udvælgel sen af de boglige og elektroniske materialer, som biblioteket stiller til rådighed. Bibliotekets virksomhed Bibliotekets ydelser omfatter både det fysiske bibliotek med bøger og musikbæ rende materialer, elektroniske informations- og underholdningsressourcer samt digitale ydelser via bibliotekets hjemmeside og andre biblioteksrelevante websites. Biblioteket er center for kultur-, informations- og oplevelsestilbud inden for bibli otekslovens rammer. Bibliotekerne har indbydende afdelinger, der tager mod sine brugere på en venlig og serviceorienteret måde. Biblioteker giver den enkelte borger en mulighed for at skaffe sig viden til person lig udvikling og selvstændig meningsdannelse. Det sker uanset borgerens alder, uddannelsesforhold og etnisk tilhørsforhold og ved at interesser indenfor uddan nelse, fritid og erhverv tilgodeses. Biblioteket tilbud og samlinger formidles på et højt fagligt niveau, på en attraktiv og hensigtsmæssig måde og af et velkvalificeret personale. Bibliotekets tilbud og samlinger er i overensstemmelse med brugernes behov og tilpasses løbende. Side 10 af 91

80 Biblioteket giver de samme tilbud til alle borgere i hele kommunen, ligesom alle materialer står til rådighed for alle. Bibliotekets brugere kan via Internettet gå på biblioteket hjemmefra og bestille bøger og materialer fra Lejre Bibliotekerne, folkebiblioteker over hele landet og fra videnskabelige biblioteker. Formål arkiv Arkivets formål er videndeling omkring den lokale kulturarv. Arkivet er kommunens kulturhistoriske videnbank med materiale der er unika og kun findes hér. Ved aktiv indsamling, kulturhistorisk analyse og formidling i mange former stilles kulturarven til rådighed for borgerne. Arkivet virksomhed er målrettet at bibringe borgerne en fælles viden og identitet i forhold til netop denne egn, hvor de bor. Rødder er til for at man kan vokse. Arkivets virksomhed Arkivet indsamler, registrerer og magasinerer arkivalier med oprindelse i ansvars området. Arkivet forsker i den lokalhistoriske udvikling i ansvarsområdet. Arkivet formidler ved at besvare forespørgsler, publicere, arrangere udstillinger mm. Arkivet stiller arkivmaterialet til rådighed for borgernes selvstudium i arkivernes åbningstid, samt ved i digitaliseret form og i databaser at gøre materialet tilgæn geligt via Internettet. Arkivet producerer ny viden og nye erkendelser om kommunens historie på basis af samlingerne, der også fortsat forøges. Samlingerne er unikke de findes kun hér. Arkivets medarbejdere har en specialiseret faglighed, hvor erfaring, erhvervet ved såvel uddannelse som mangeårigt arbejde med den lokale kultur og historie, er det væsentligste for videreudvikling. Kontinuitet i medarbejderstaben er derfor et vigtigt element for at opnå et stadigt større udbytte af dette kommunale viden center, hvis væsentligste formål er videndeling. Side 11 af 91

81 Arkivet administrerer og forestår gældende klausulerings- og tilgængeligheds praksis i overensstemmelse med Rigsarkivets regler. Arkivet er medlem af den landsdækkende arkivorganisation ODA, og administrerer efter de dér anbefalede regler for professionel arkivdrift. Side 12 af 91

82 Visioner og udvikling af bibliotek og arkiv Kulturministeriets kulturpolitiske strategi "Kultur for alle" I Kulturministeriets kulturpolitiske strategi "Kultur for alle", spiller bibliotekerne en væsentlig rolle i realiseringen af det fremtidige vidensamfund. Bibliotekerne forbliver et både kulturelt og læringsmæs sigt tilbud til alle. Den nationale vision har tre hovedelementer: Danmark skal have et virtuelt bibliotek, der når ud til alle borgere: Dansker nes Digitale Bibliotek (DDB). Bibliotekerne skal være et attraktivt fysisk rum med lærings- og oplevelses tilbud, der inddrager borgeren, og som borgeren er medskaber af. Aktiviteterne skal finde sted i tætte partnerskaber med f.eks. DR (Dan marks Radio), foreninger og uddannelsesinstitutioner I rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet beskrives en ny model for folke biblioteket. Modellen er udviklet af forskere ved Danmarks biblioteksskole og er tænkt som en idealmodel, der kortlægger bibliotekets virkeområde. Modellen (se efterfølgende side) beskriver fire forskellige rum eller universer, som biblioteket kan rumme: Læringsrummet, som er baseret på at opdage og lære nyt. Det indeholder f.eks. uformelle læringskurser, e-læringsfaciliteter, foredrag, adgang til videnressourcer og spørgetjenester. Inspirationsrummet, som er baseret på oplevelser. Det vil typisk inde holde adgang til materialer med litteratur, kunst, film, musik, underhold ning og spil, til arrangementer med kunstnere og lignende. Møderummet, som er baseret på deltagelse. Det spænder fra at deltage i arrangementer om (lokal)politiske spørgsmål eller aktuelle problemer over læse- og studiekredse til facilitering af communities og netværk. Det performative rum, som er betegnelsen for kreativt skabende aktivite ter, der udfoldes af brugerne. Det sigter således mod aktiv skabelse, men er også et kreativt og æstetisk læringsrum. Her er der tale om work shops, filmværksteder mv. De fire rum lapper naturligvis ind over hinanden og det er underforstået, at de både er på nettet og i det lokale bibliotek. Lejre Bibliotek og Arkiv vil gerne understøtte denne model. Side 13 af 91

83 Idealmodel for bibliotekets virkeområde - 4 forskellige rum Borgerens møde med det nye et eksempel Det følgende er en kort hverdagshistorie som Lejre Bibliotek og Arkiv forestiller sig kan foregå i nær fremtid: Borgeren har på TV set et indslag med Bonderøven og er blevet nysgerrig på flere ting. Hjemme fra stuen søger hun på Internettet og får mange hits der er svære at overskue. Hun søger derefter litteratur og medier om brygning af cider på "Lejre Bibliotek og Arkivs hjemmeside, og bestiller pr. mail nogle bøger og en dvd til lån. Hun tjekker også lige om arkivbasen har noget om brygning og finder et par ting. Et par dage efter besøger hun et af bibliotekerne, hvortil hun har bestilt sit mate riale til hjemlån. Side 14 af 91

84 Hun finder et par relevante ting på hylderne og spørger til de hits hun fandt på Internettet. Hun får et par tips til sortering og yderligere søgning af oplysninger, men også hjælp til at søge andre emner og billeder på arkivernes database. Der er et par ting hun gerne vil se nærmere på, og via en mail til arkivet bestiller hun dem til læsning på et af arkivernes læsesale. Hun har været der før, så hun boo ker også en arkivar til at hjælpe sig med at se på de bestilte arkivalier, og får vejledning i hvordan hun selv forsker videre. Et par konkrete spørgsmål om gamle billeder stilles også via en direkte mail til arkivet. Inden hun begiver sig videre, har hun mødt en bekendt, og er blevet opfordret til at være med i en læsekreds omkring et andet emne hun er interesseret i. Læse kredsen har booket en bibliotekar til de første møder, og har også booket plads udenfor åbningstiden i en af de andre afdelinger, hvor de kan låse sig ind i biblio teket ved hjælp af deres sundhedskort og en pinkode. Det bipper ikke ved døren da hun går, fordi hun har skannet sine lån, samtidig med at hun afleverede materialerne fra sidste uges vidensøgning. Og om et par dage gælder det - efter aftale - arkivet. Udvalget for Kultur & Fritids visioner A - D - og konkrete handlinger Udvalget for Kultur & Fritid har med baggrund i anbefalinger i rapporten "Folke bibliotekerne i vidensamfundet" besluttet pejlemærker og retning for udviklingen af Lejre Kommunes bibliotek og arkiv dels i kommissoriet dels ved Udvalgets visi onsmøde den 2. juni Visionsmødet mundede ud i fire visioner: A - D. Visio nerne har efterfølgende været udgangspunkt for cafédrøftelser ved et borgermøde om udvikling af Lejre Bibliotekerne. Af det følgende fremgår de fire visioner A - D. Hver vision bliver efterfulgt af for slag til konkreter udviklingsprojekter, som kan medvirke til at efterleve Udvalgets visioner. Nogle aktiviteter tilbydes allerede. Vision A - Biblioteket som en teknologisk multihal Et sted hvor alle, ikke mindst ældre, kan gå hen for at få bred adgang til vi den i alle medier med den nyeste teknologi - også hvis man har brug for hjælp eller undervisning. IT-udviklingen giver borgerne uanede muligheder i hverdagen. Mobiltelefoner, IPAD, GPS, E-bogen og mange andre muligheder. Side 15 af 91

85 Det digitale/virtuelle møde Der skal udvikles en fælles hjemmeside for bibliotek og arkiv, og borgerne har i 2015 adgang til bibliotekets og arkivets viden via digitale medier hvor som helst og døgnet rundt. Der etableres trådløst netværk i alle biblioteksafdelinger. Medarbejdernes IT-kompetencer opkvalificeres til et niveau der sikrer, at bibliotek og arkiv kontinuerligt er på omgangshøjde med udviklingen. Bibliotek og arkiv støtter op om nationale tiltag som f.eks. Danskernes Digitale Bibliotek. Borgerne har adgang til nye relevante webservices, betalingsbaser og indekser. Medier der viser sig brugbare inddrages til at formidle den lokale kultur historie, komme i dialog med borgerne og give borgere i alle aldre en ny tilgang til historien, hvor de går og står. Det kan være formidling via PP (power point) på Slideshare (foredrag), film på YouTube, dialog via Facebook og blogs, og ved at levere oplysninger til formidling med Wiki eller geocaching (som borgerne kan bruge, når de er ude i naturen). Bibliotek og arkiv vil komme til at bruge flere penge til indkøb af licenser og færre til indkøb af bøger og andre materialer i fastform, idet ressourcerne prioriteres ud fra fremtidens behov og borgernes ønsker. F.eks. er der i 2011 stillet download af netlydbøger, e-bøger og film til rådighed. En fortegnelse over bibliotekets tilbud af digitale ydelser og gratis adgang til betalingsbaser fremgår af bilag 1, 'Nøgletal for Lejre Bibliotekerne'. På arkivet har borgerne adgang til materiale i arkivdatabaserne og digitale billeder på serverne. Vision B - Biblioteket som et orakel Man kan få al den information man vil på Google, men er vi selv i stand til at sor tere informationsmængderne? Hvad med kildekritik på nettet? Hvilke behov har borgerne for læring og undervisning? For borgerserviceydel ser? Hvordan kan det foregå? Digitalt og med videobetjening? Der er ingen tvivl om, at borgerne har brug for hjælp til at navigere og sor tere i de store informationsmængder. Bibliotekspersonalet hjælper i det dag lige borgerne med sidemandsoplæring i søgninger i bibliotekets egne baser og søgninger på internettet. Biblioteket arrangerer også korte kurser i søg ning, og i takt med at opgaver i biblioteket (aflevering, udlån, fornyelser, be stillinger) bliver udført af lånerne selv, vil der blive frigjort personaleressour cer til Side 16 af 91

86 yderligere mere målrettede kurser. Biblioteket vil meget gerne samar bejde med Borgerservice om undervisning og betjening af borgerne med rele vante ydelser. Bibliotekerne samarbejder med skolebibliotekerne om biblioteksorientering, og i de store klasser lægges der netop vægt på søgning og kildekritik. Arkivbrugerne skifter i disse år, fordi bl.a. slægtsforskning nu kan ske på in ternettet. Statens Arkiver, institutionsarkiver og lokalarkiver lægger stadig flere kilder på nettet i skannet form. Men fordi man kan læse, er det ikke sik kert man kan forstå. Arkivernes kulturhistorikere besvarer derfor stadig mere dybtgående spørgsmål og indgår i dialog med borgerne om deres vidensøg ning og forskning som mentorer eller orakler. Der indføres en ny service: Book en bibliotekar /arkivar Borgeren kan få en bibliotekar/arkivar ved sin side til hjælp med: Søgning i bibliotekets databaser Oprettelse af NemID og e-boks Informationssøgning (f.eks. til en større opgave) Brug af bibliotekets e-ressourcer Oprettelse af Slægtsforskning på internettet Økonomi Afholdes inden for budgettet Vision C - Biblioteket som kulturinstitution Biblioteket som oplevelsesunivers og kulturel udfordrer. Biblioteket som fri rum der indbyder til fordybelse og hvor kulturel frisættelse åbner for det nye, det skæve og det anderledes, hvad angår kultur og kunst. Et bibliotek som indgår i partnerskaber f.eks. med erhvervslivet, foreninger og institutioner om aktiviteter i biblioteksrummet og i lokalsamfundet. Biblioteket arrangerer i dag udstillinger, foredrag og forskellige andre former for arrangementer samt teaterforestillinger for børn. Bibliotek og arkiv har en tradition for at invitere til og indgå i samarbejder med lokale foreninger, op lysningsforbund og institutioner, og har en aktiv rolle som sekretariat i forbin delse med planlægning og koordinering af Lejre Kulturdage. Desuden medvir ker biblioteket ved afvikling af åbne arrangementer i Kram Kamelen. Side 17 af 91

87 Biblio teket understøtter lokale initiativer til arrangementer og foreningsdannelser. Bibliotek og arkiv vil fortsætte med ovenstående, men for at få mulighed for at få både økonomiske og personalemæssige ressourcer vil vi: invitere til og indgå i partnerskaber og samarbejder med henblik på at udvikle en mangfoldighed af tilbud, og hvor relationen mellem bibliote ket og borgerne styrkes. tænke i partnerskaber på tværs af det offentlige, det private og civil samfundet. F.eks. er der indgået partnerskab med SEAS NVE om udlån af elmålere. indgå i partnerskaber, der bidrager til at skabe nye kultur-, videns- og oplevelsesrum. F.eks. ved at støtte op om DR "Danskernes Akademi" og DR's romanlæseklub. Vi vil bl.a.: spille en rolle i bestræbelserne på at integrere de nye borgere (f.eks. målrettede café arrangementer) arrangere babycafeer i samarbejde med f.eks. sundhedsplejerskerne etablere lektiecafeer påtage os det administrative med kulturkalenderen Oplev Lejre og ar bejde med at få den kendt og udbredt i hele kommunen Arkivet er Lejre Kommunes kulturbank, men også det sted hvor foreninger, er hvervsliv og institutioner kan hente oplysninger og viden til egne kulturarrange menter. Arkivets medarbejdere vil fortsætte traditionen med, på baggrund af "indskuddet" i kulturbanken og mange års erfaring, at arrangere udstillinger, ud flugter, studiekredse, rollespil, kultur-ture, jubilæer og arrangementer med fx musik, mad og kunst - alt sammen i kombination med den nære og fjerne histo rie. Økonomi Holdes dels indenfor budgettet, dels søge kommunale midler til enkeltarrange menter og endelig ved indgåelse af samarbejde eller partnerskaber. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Det forudsættes, at der udarbejdes nærmere retningslinjer til politisk behandlingen inden iværksættelse. Side 18 af 91

88 Vision D Åbne og tilgængelige biblioteker Biblioteket skal være tilgængeligt 24 timer i døgnet. Alle skal have mulighed for at bruge biblioteket. Det skal gøres fri af de faste rammer og mure og ud til borgerne. Arkivet kan ikke blive "åbent" i fysisk forstand, da arkivets materiale er unika og ikke kan erstattes. Men en stadig stigende del af arkivets samlinger vil i de kom mende år blive gjort tilgængelige online via hjemmeside og andre sites. Den bærende idé i vision D er, at alle skal have mulighed for at bruge biblio teket. De følgende forslag til nye aktiviteter, kan på hver deres måde være vigtige bidrag til tilgængelighed: Indretning af "åbent bibliotek" i Gevninge Børnehavebibliotek i Møllehuset i Kirke Sonnerup "Servicepunkter" i Kirke Sonnerup og Arkivet i Sæby Selvbetjeningsautomater i alle afdelinger Indretning af "åbent bibliotek" i Gevninge Det skal være muligt at benytte biblioteket, når det passer borgeren i en travl hverdag, også uden for den betjente åbningstid. På borgermødet blev det nævnt, at: Vi vil gerne have åbent bibliotek, men stadig med faglig betjening i samme omfang som nu. På personalets visionsdag blev det drøftet og fore slået, at Gevninge Bibliotek blev pilotprojekt for åbent bibliotek i Lejre Kommune. Det foreslås, at Gevninge Bibliotek indrettes til såkaldt åbent bibliotek, hvor borgeren med sit sundhedskort og en pinkode har mulighed for selv at lukke sig ind på biblioteket uden for den betjente åbningstid og betjene sig selv ved hjælp af bibliotekets computere og en selvbetjeningsautomat. Tidsrummet for "åbent bibliotek" kunne f.eks. være alle ugens dage fra kl Bibliotekets profil vil være det brede sortiment (i lighed med de øvrige biblio teker), og at der er hyppig udskiftning i materialebestanden. Biblioteket øn sker at inddrage de lokale brugere i en optimering af "biblioteksdriften" til f.eks. at "ordne" dagens aviser om morgenen. Sikkerheden i Det Åbne Bibliotek skabes bl.a. ved hjælp af videoovervåg ning i bibliotekets selvbetjente åbningstid. Dette er dels af hensyn til bruge rens Side 19 af 91

89 tryghed og dels til beskyttelse af bibliotekets inventar mod tyveri, hær værk og lignende. Videooptagelserne registreres i systemets administra tionslog, hvor det også er muligt at se billederne live. Ved lukketid låser yderdøren for indgående brugere. Noget af belysningen slukker, og talevars ling af lukning starter. PC er tilsluttet styringen lukkes ned. Efter 30 min. slukkes alt lys. Brugerne af Gevninge Bibliotek vil blive inddraget i arbejdet med etableringen for at sikre størst muligt ejerskab til det nye bibliotek. I Danmark er der i dag (november 2011) 80 "åbne biblioteker" fordelt blandt 41 kommuner. I de fleste er der stor tilfredshed med konceptet. Økonomi Der er indhentet konkrete tilbud på hardware og software samt installation af kameraer, højttalere mm hos firmaet Cordura, der har udviklet teknologien bag Det Åbne Bibliotek og hos elektriker på diverse opgaver i forbindelse etablering og montering, samt på selvbetjeningsautomat Lyngsoe Systems. Desuden et anslået beløb til diverse inventar og istandsættelse. Anlægsudgifter *) Cordura Elektriker Lyngsoe Systems Diverse I alt *) Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Nyt billigere tilbud for etablering i Gevninge fremgår sidst i oplistningen af udgift pr. afdeling. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Det undersøges hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteker Et flertal af A og F anbefaler at der etableres et åbent bibliotek i Hvalsø og Kirke Hyllinge (og ikke i Gevninge) Generelt Lejrebibliotekerne gør opmærksom på, at eventuel indretning af åbent bibliotek i bibliotekerne i Kirke Hyllinge og Hvalsø vil være udfordret af, at disse biblioteker uden for åbningstiden anvendes til arrangementer og udstillinger. Især biblioteket Side 20 af 91

90 i Kirke Hyllinge bruges af aftenskoler og Lejre Kunstforening, Lejre fotoklub m.fl. til foredrag og udstillinger. Det harmonerer ikke så godt med et åbent bibliotek. Det er ikke attraktivt for udstillere af sikkerheds- og forsikringsmæssige grunde. Økonomi Fra stregkoder til chips Bibliotekernes materialer cirkulerer mellem alle bibliotekets afdelinger og aktuelt er de forsynet med stegkode. Ved lån og aflevering skal lånerne ved selvbetjeningsautomaterne sikre, at systemet har aflæst stregkoden, for at det lånte er registreret. Erfaringer fra selvbetjeningsbiblioteker viser, at lånerne kan have vanskeligt ved at få læst stregkoderne i systemet og i åbne biblioteker udenfor betjeningstiden er der ikke medarbejdere der kan være behjælpelig, derfor indfører mange kommuner i øjeblikket chips på materialerne som erstatning for stregkoder, idet chipsene er mere brugervenlige. Chipsene er samtidig en form for tyverisikring, da de afgiver alarm, når låneren går gennem sikkerhedsgaten ved biblioteket udgang, hvis chippen ikke er blevet læst. På baggrund af denne viden er der indhentet overslag over udgift til indretning af åbne biblioteker inkl. udgift til etablering af chipsystem. Der er indhentet overslag hos firmaet Cordura. Desuden omfatter overslagene udgift til elektrikeropgaver vedr. etablering og montering, samt på selvbetjeningsautomater, afleveringskasser og sikkerhedsgates hos firmaet Lyngsoe Systems. Desuden et anslået beløb til diverse inventar og istandsættelse samt flere licenser til bibliotekssystemet. Åbent bibliotek kan etableres med det nuværende stregkodesystem, og det kunne overveje s - som pilotprojekt - at etablere åbent bibliotek på én af biblioteksafdelingerne med henblik på at høste erfaringen. Af det følgende fremgår dels overslag over fællesudgifter hvis der etableres åbent bibliotek inkl. Chipping af bibliotekets materialer, dels årlige driftsudgifter. Der efterfølger overslag over udgift for hver enkelt biblioteksafdeling. Fælles anlægsudgifter Cordura - Solsystem RFID-tags (chipping af materialerne) I alt De fælles anlægsudgifter dækker licens til Solsystemet som styrer det åbne bibliotek. Det styrer således alle bibliotekerne. Udgiften til RFID-tags (chips på materialer) er uafhængig af antallet af afdelinger med åbent bibliotek. Side 21 af 91

91 Driftsudgifter Pris for hosting, serviceaftale, licensvedligeholdelse og driftssupport hos Cordura er kr. pr. mdr. for 1 afdeling. Ved efterfølgende afdelinger stiger serviceaftalen med 250 kr. pr. måned. Årlige driftsudgifter 1 afdeling afdelinger afdelinger afdelinger afdelinger Anlægsudgifter for hver enkelt afdeling Udgift til udgangsgates (alarmsystem) andrager ca kr. pr. afdeling. Hvis alarmsystemet undlades, kan denne udgift fratrækkes. Anlægsudgifter Kirke Hyllinge Anlægsudgifter Cordura Cordura Elektriker Elektriker Lyngsoe Systems Lyngsoe System Diverse Diverse I alt I alt Anlægsudgifter Cordura Elektriker Lyngsoe Systems Diverse I alt Anlægsudgifter Anlægsudgifter Osted Cordura Elektriker Lyngsoe System Diverse I alt Gevninge Cordura Elektriker Lyngsoe Systems Diverse I alt Side 22 af 91

92 Børnehavebibliotek i Møllehuset Borgerne i Kirke Sonnerup området er de borgere der har længst til et Lejre bibliotek. Derfor foreslås det at oprette en børnehavebibliotek i samarbejde med børnehaven Møllehuset i Kirke Sonnerup. Børnehavebibliotekets målgruppe er børnehavebørn og deres forældre, og formålet er at sikre at forældre og børn får mulighed for at låne materialer med hjem til oplæsning. Forældre og børn kan være sammen om bogen og dermed styrkes barnets sprogudvikling. Børnehavebiblioteket får typisk skiftet materialer hver 3. måned. Økonomi Etablering af børnehavebibliotek kan holdes inden for budgettet. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Forslag om etablering af børnehavebiblioteker udgår. "Servicepunkter" i Kirke Sonnerup og Arkivet i Sæby I henhold til Udvalget for Kultur & Fritids vision D skal biblioteket gøres fri af de faste rammer og mure og ud til borgerne. Ifølge Styrelsen for Bibliotek og Medier kan det moderne bibliotekstilbud defi neres som det hybride bibliotek. Det vil sige, at borgeren kan vælge mellem det fysiske tilbud og de elektroniske ydelser, som borgeren også kan benytte hjemmefra. Det hybride bibliotek indebærer, at der er sammenhæng mellem tilbuddene i det fysiske bibliotek og det virtuelle bibliotek, så borgeren kan kombinere formerne eller flekse mellem dem. Det opfyldes i stor grad, da Lejre Bibliotek med den decentrale struktur netop gør det muligt for de fleste borgere at komme på et af de fem lokalbiblioteker. En opinionsmåling fra juli 2011 viser bl.a., hvordan brugerens afstand til et bibliotek indvirker på hyppigheden af biblioteksbenyttelsen. Det fremgår af rapporten, at andelen af hyppige brugere er højere blandt personer, der højst har 3 km til nærmeste bibliotek end personer, der har længere afstand til bib lioteket. Således benytter 56% af personerne med maksimalt 3 km afstand biblioteket dagligt, ugentligt eller månedligt. Kommer man over 6 km er det kun 41% og over 10 km er det kun 21%. Se kort med bufferzoner på 3 og 6 km fra de enkelte biblioteker på side 20. Borgerne i Kirke Sonnerup området er de borgere der har længst til et Lejre bibliotek. For at tilgodese dette lokalsamfund foreslås det, at der udover etablering af børnehavebibliotek i Møllehuset også etableres et "servicepunkt", Side 23 af 91

93 således at brugerne i området kan afhente materiale der er bestilt på nettet samt aflevere materiale i en særlig aflåst afleveringskasse i børnehaven. Økonomi Anlægsudgift: Aflåselig afleveringskasse og reol anslået kr. Mange borgere bruger flere af bibliotekerne. Via bibliotekets interne kørsels ordning bliver bogen og andre materialer dagligt kørt fra ét biblioteker til netop det bibliotek, som den enkelte borger ønsker som afhentningssted for de materialer, de har bestilt via bibliotekets hjemmeside. Med sammenlægningen af arkiv og bibliotek vil arkiverne blive omfattet af den interne kørselsordning, og der kan derfor oprettes et såkaldt service punkt på Arkivet i Sæby, hvor borgere kan hente og aflevere materiale, de har bestilt over Internettet. Det kan derimod ikke anbefales at oprette flere servicepunkter, da det vil være meget tidskrævende for personalet og kræve større andel i den bil, biblioteket deler med Musikskolen og Kulturhu set. Økonomi Anlægsudgift: Aflåselig afleveringskasse og reol anslået kr. Ifølge Biblioteksloven 3 stk. 2,1 skal der etableres biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket. Det tilgode ser Lejre Bibliotekerne for de voksnes vedkommende med Biblioteket kom mer ordningen (se side 25). Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 11. januar 2012: Forslag om etablering af 2 servicepunkter udgår. Selvbetjeningsautomater i alle afdelinger Det foreslås, at der etableres selvbetjeningsautomater til bibliotekerne i Lejre og Osted. Det vil frigøre personaleressourcer, som kan bruges til at imøde komme visionen om biblioteket som kulturinstitution, som oplevelsesunivers og kulturel udfordrer (Udvalget for Kultur & Fritids vision C). Personalet kunne f.eks. anvende de frigivne ressourcer til at inddrage lokale brugere i læse kredse, opstilling af mindre udstillinger i lighed med hvad der foregår i de øv rige biblioteksafdelinger. Selvbetjeningsautomater i alle afdelinger vil også muliggøre forsøg med udvi delse af åbningstiden på tidspunkter hvor personalet er til stede, men har Side 24 af 91

94 andre f.eks. administrative opgaver. På disse tidspunkter er der ikke mulighed for personalebetjening, men brugerne kan benytte alle bibliotekets faciliteter. På side 21 er gengivet et grafisk billede af andelen af brugere der benytter selvbetjeningsautomater på biblioteket i Hvalsø og i Kirke Hyllinge. Økonomi Anlægsudgift: 2 selvbetjeningsautomater inkl. diverse licenser kr. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den11. januar 2012: Forslaget er fastholdt. Tilføjelse på baggrund af beslutninger i Udvalget for Kultur & Fritid den 7. marts 2012: Ny Vision E Samdrift af skolebibliotek og folkebibliotek Notat1 Som opfølgning på Udvalget for Kultur & Fritids beslutning den 7. marts 2012 om ny vision E - samdrift af skolebiblioteker og folkebiblioteker Forskellige kommuner forskellige lokale modeller Integrerede biblioteker blev introduceret og afprøvet op gennem 80 erne og 90 erne, som et bud på, hvordan man lokalt kan kombinere et folkebibliotekstilbud og et skolebibliotekstilbud. De lokale bevæggrunde for at indgå i disse samarbejder, har været vidt forskellige: Lige fra konkrete besparelser på de fysiske lokaleforhold til at udvikle et mere åbent lokalt læringscenter med kulturtilbud og længere åbningstid og dermed tilbyde en bedre tilgængelighed for alle borgere i lokalområdet. Også organisatorisk har der været forskellige bud på samarbejder: Lige fra skarpe linjer mellem to selvstændige bibliotekstyper med hvert sit faguddannede personale (lærere og bibliotekarer) til biblioteker og pædagogiske servicecentre med en fælles ledelse og organisation, hvor personalerne hjælper hinanden både fagligt og med helt konkrete hverdagsopgaver. Danske og udenlandske erfaringer viser, at der ikke spares penge ved etablering af integrerede biblioteker. Notatet er udarbejdet i samarbejde med konsulent Hanne Marie Knudsen og leder af Lejre Bibliotek og Arkiv Gunvor Møller. 1 Side 25 af 91

95 Til gengæld kan man opnå rigtig meget synergi og bedre læringsvilkår for børnene. Mange udfordringer forbundet med de integrerede biblioteker Udfordringer i samarbejdet - 2 forskellige formål og 2 forskellige lovgivninger Skolebibliotekernes formål er: At understøtte folkeskolens formål og medvirke til at fremme elevernes alsidige personlige udvikling. Folkeskoleloven siger: Hver selvstændig skole skal have et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Organiseret og lokaliseret i forbindelse med skolen. Bibliotekernes formål er: At fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Selvstændig organisation og lokation. Biblioteksloven siger bl.a.: at kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt. Udfordringer - 2 forskellige ledelsesforhold Det handler om lærerfagligheden over for bibliotekarfagligheden, eller man kan sige: Undervisningen overfor formidlingen. Ledelsesmæssigt er der også forskelle: I begge love forudsættes det, at folke- og skolebiblioteker arbejder sammen, men den præcise form eller indholdet i samarbejdet er ikke beskrevet. Biblioteksloven er åben for andre ledelsesformer (af ikke-bibliotekaruddannede), men ifølge Folkeskoleloven SKAL skolebiblioteket høre under skoleledelsen. Derfor er det ud fra den nuværende Folkeskolelov ikke muligt at lade en folkebibliotekar lede et integreret bibliotek. Kommunernes Landsforening (KL) har imidlertid efterlyst en regelforenkling, der vil gøre Folkeskoleloven mere fleksibel. Og der er gennem de seneste år givet en række lovdispensationer og statslig støtte til lokal udvikling af integrerede biblioteker, som har afprøvet forskellige modeller: Med bibliotekschefen som leder, skolelederen som leder og et fælles lederskab mellem de to parter. Udfordringer - 2 forskellige kulturer og vaner og selvforståelser Side 26 af 91

96 Der er tale om to stærke kulturer med stærke selvforståelser. Og der er også mange myter om hinanden: Det ene sted skal man lære børnene at læse, det andet sted handler det om lyst og oplevelser. Eller bare tænk på arbejdstidstilrettelæggelsen, hvor den ene faggruppe har forberedelsestid og kan gå kl og den anden gruppe er vant til at arbejde til kl og tilmed ofte i weekenderne. Mange udfordringer ved integrerede biblioteker Én af pionererne på området er Nordborg Bibliotek på Als, som har arbejdet med integrerede biblioteker i snart 20 år. Erfaringerne herfra viser bl.a., at det ikke er nok at beslutte en fysisk struktur, som sammenlægger bibliotekerne. Ej heller er det nok at vedtage en organisationsmodel, som integrerer to virksomheder. Hvis man vil have succes med et integreret bibliotek, skal der et langt sejt træk til, hvor alle medvirkende skal kunne forstå hensigten med en fælles virksomhed, og alle skal kunne opleve gevinsten ved et samarbejde: At have respekt for hinanden og opleve hinandens ressourcer og faglige kompetencer2. Det handler om, hvordan skolefolk og biblioteksfolk tænker i forhold til målgrupperne: F.eks. - vi er her for at betjene folk uanset alder! Det integrerede kompetencemiljø Således peger den svenske kulturforsker Sven Nilsson i sin perspektivering3 af udviklingsprojektet BLIK på Græsted skole i Gribskov Kommune på, at der er to helt afgørende temaer, som bør være gældende for et integreret bibliotek: et integreret kompetencemiljø og et udviklingsprojekt med fokus på kompetenceudvikling, samarbejdskulturer og samarbejdsklima samt på nye formidlingsformer. De fysiske adgangsforhold Når man påtænker at lave et integreret bibliotek, bør man tænke meget på adgangsforholdene. Hav gerne en indgang fra både gade og skolen, så ingen føler, de bevæger sig ind på fremmed territorium. Asta Broesby-Olsen: Skolebiblioteket Minefelt eller arbejdsfelt? (i Bibliotekspressen, nr. 19, 29. okt. 2002) 3 Sven Nilsson: Evaluering af BLIK, (Malmø 2006) og Biblioteksstyrelsen, Side 27 af 91

97 Der skal være adgang til det integrerede bibliotek fra en offentlig vej og allerhelst en parkeringsplads, så der også i den fysiske adgang bliver signaleret, at dette bibliotek er tilgængeligt for alle også hvis man kommer i kørestol. Hvis vi ser på de interne fysiske forhold er det også vigtigt, at det integrerede bibliotek ikke er placeret dybt inde i skolen ad kringlede gange og trapper. Netop for at undgå, at man som (voksen) låner udefra føler, man kommer ind på fremmed territorium. Men også selve indretningen af det integrerede bibliotek er afgørende, når man henvender sig til flere forskellige målgrupper. Rum og ro samt arbejdspladser ved computerne er vigtigt. Derfor er det vigtigt at give biblioteket de nødvendige fysiske og økonomiske rammer til indretning heraf. Mange børn fylder, og de har behov for rare rum med tilstrækkelig plads og luft. På samme vis har voksne et stort behov for rum, plads og rolige hjørner til fordybelse og inspiration. Erfaringer fra andre steder De mange danske forsøg med integrerede biblioteker viser bl.a.: at det er vigtigt at tænke det integrerede bibliotek som en fuldstændig integration mellem de to biblioteksformer, uanset om man vælger en enstrenget eller tostrenget ledelse. etablering af et integreret bibliotek er en proces, som kræver tid, da det er to forskellige administrationer med hver sin struktur og to personalegrupper med hver sin kultur, som skal arbejde sammen under helt nye former. at det er vigtigt at melde ud med klare politiske krav og forventninger og et fastlagt økonomisk grundlag til aktørerne. Udenlandske erfaringer Også i andre nordiske lande har man gode og mangeartede erfaringer med integrerede biblioteker. I Norge er næsten hver 3. norske folkebiblioteksfilial integreret med det lokale skolebibliotek, og iflg. de norske (og danske) erfaringer, er der ikke penge at spare ved integrerede biblioteker. Side 28 af 91

98 Men især i små kommuner er det en god løsning, hvis man vil kvalitetssikre et lokalt biblioteks-tilbud med god tilgængelighed for alle brugergrupper. De norske svenske og engelske succesfaktorer4 er f.eks.: Politikere, som grundigt har drøftet og taget stilling til integration af kommunens folke- og skolebibliotek. Og som har formuleret en klar målsætning, Som har defineret de forskellige målgruppers behov, og Som har placeret det overordnede ansvar for driften. Som led i ovenstående, og som en naturlig opfølgning på herværende forslag til biblioteks- og arkivplan, kan man f.eks. opstille 2 scenarier for udvikling af nye biblioteksvarianter i Lejre Kommune: Scenarie 1 Skolebibliotekerne nedlægges som fysiske steder - og findes fremover kun digitalt på elevernes computere. Det er måske en kættersk tanke: Men man kan skrue på knappen i forhold til, hvad der er et skolebibliotek. Der står nemlig ikke noget i loven om, at der SKAL være et FYSISK bibliotek på skolerne. Ej heller noget om, hvor STORT tilbuddet skal være. Måske findes skolebiblioteker i fremtiden kun digitalt? I scenariet involverer folkebibliotekerne helt systematisk skolerne og deres børn i de respektive biblioteksafdelinger. Her foregår der med hjælp fra skolebibliotekarerne og lærerne en systematisk læring og undervisning i brug af bibliotekernes samlede materialebestand og databaseadgange. Ressourcerne fra skolebibliotekerne overgår til folkebibliotekerne. Dette er en realistisk model i geografisk mindre kommuner, hvor der ikke er tale om lange afstande fra skolen til det lokale folkebibliotek. Tendensen i biblioteksverdenen er, at alt det digitale bliver standardiseret og nationaliseret. Tendensen i det fysiske biblioteket i disse år er, at biblioteket går fra at være et udlånssted til at udvikle sig til et bredt borgerhus med mange forskelligartede opgaver. Scenarie 2 Ét integreret bibliotek. En biblioteksvariation i Lejre Kommune. Det integrerede bibliotek nye roller til skolen og biblioteket. En kogebog. Red. Af Mona Madsen for BF, DKs Biblioteksforening, DKs Skolebiblioteksforening og Kommunernes Skolebiblioteksforening, Side 29 af 91

99 Der udpeges ét eksisterende sted i kommunen, hvor de fysiske adgangsforhold og tilgængeligheden giver mulighed for et integreret bibliotek. Ellers er det bedste at bygge helt nyt et sted i kommunen. Et sådant bibliotekstilbud kan blive et foregangssted og et sted også for digital læring for borgere i alle aldre. Samtidig vil det være en magnet i et lokalområde. Der skal grundlæggende være tale om en win-win situation til gensidig berigelse og til glæde for brugerne. Notater fra henholdsvis Lejre Kommunes skolebibliotekskonsulent og skolebibliotekar ved Osted skole er vedlagt som bilag. Side 30 af 91

100 Side 31 af 91

101 Side 32 af 91

102 Struktur og organisering generelt Ledelsens organisering Lejre Bibliotek og Arkiv organiseres med én leder, med overordnet og strategisk ansvar for økonomi, administration og personale, samt ansvar for varetagelse og udbygning af fagligheden i bibliotek og arkiv, samt én souschef samt to team: Et bibliotekteam og et arkivteam. Medarbejderne indgår i ét af disse team og ansvarsområder fordeles efter kvalifikationer og kompeten cer. Hovedbibliotek Hovedbiblioteket foreslås flyttet fra Kirke Hyllinge til Hvalsø, så det understøtter udvikling af byen som et kulturelt fyrtårn, hvor der foregår kulturbegivenheder. På længere sigt kan der opstå synergieffekter mellem handel og kultur. Biblioteket i Hvalsø ligger i Kulturhuset sammen med arkiv, musikskole og billedskole. Det giver gode muligheder for synergi i forhold til udviklingen af disse kulturinstitutioner. Konsekvensen af flytningen af hovedbibliotek fra Kirke Hyllinge er, at Lejre bibli otek og arkivs officielle adresse flyttes fra biblioteket i Kirke Hyllinge til biblioteket i Hvalsø. Service og åbningstid forbliver uændret i Kirke Hyllinge. Organisationsplan Lejre Bibliotek og Arkiv Leder Souschef Biblioteksteam Side 33 af 91 Arkivteam

103 Faglighed bibliotek og arkiv Faglighed - biblioteksområdet Bibliotekets personale er sammensat af faguddannede bibliotekarer, biblioteksas sistenter, assistenter og bogopsættere under 18 år. Faguddannede bibliotekarer sikrer borgerne den kvalificerede vejledning og hjælp til litteratur- og informationssøgning, der er grundstenen i biblioteksarbejdet. Bib liotekaren er uddannet til at kunne sortere i de store mængder af informationer og viden og finde frem til lige netop det, den enkelte borger har brug for, - ikke kun indenfor litteraturen, men i forhold til alle søgeopgaver, downloads af materialer osv. Dertil kommer formidlingen af skønlitteraturen, både voksen- og børnelitteratu ren, hvor især formidlingen af børnelitteraturen er meget vigtig for børnenes sprogudvikling og senere læsefærdighed. Den enkelte kommunes biblioteksvæsen er et led i det sammenhængende net af folkebiblioteker i hele landet, og det faguddannede personale sikrer, at det sam lede niveau forbliver højt. Det er desuden en forudsætning for, at det landsdæk kende sammenhængende system bibliotek.dk kan fungere - også på det lokale plan. Bibliotekerne har desuden en opgave med undervisning af borgere der er frem mede over for IT, med kurser i "Lær-mere-om-it" i samarbejde med IT-og tele styrelsen. Biblioteket samarbejder og koordinerer landsdækkende og lokale IT-kampagner med Borgerservice, f.eks. vedr. kurser i NemID og borger.dk Faglighed - arkivområdet Der skal ske en fortsat kulturhistorisk målrettet indsamling af kilder til kommu nens og borgernes lokale historie og kommunens udvikling. Arkiverne producerer ny viden og nye forståelser om kommunens historie på basis af dels samlingerne, dels løbende dokumentation og forskning. Medarbejdere med en akademisk kulturhistorisk uddannelse og erfaring er ga ranter for, at denne viden kan udvikles og løbende deles med borgere, foreninger, virksomheder og administrationen. Medarbejdere med en registreringsfaglig uddannelse og erfaring er en forudsæt ning for organiseringen af materialerne, som baggrund for forskning og formid ling. Aktiv deltagelse og medlemskab af landsdækkende arkivsammenslutning og andre netværk forankrer arkivet i det nationale arbejde med Danmarks kulturarv. Side 34 af 91

104 Del 2 - Fakta og nøgletal bibliotek og arkiv Borgernes møde med Lejre Bibliotek og Arkiv Det kan ske på de nuværende fysiske adresser i Lejre Kommune. Bibliotek: Kirke Hyllinge, Hvalsø Kulturhus, Osted, Lejre og Gevninge. Arkiv: Sæby Gamle Skole, Kulturhuset i Hvalsø, og ved Kulturhuset Domus Felix i Lejre. På alle adresser skal lokalerne indrettes, så borgerne kan betjenes - og betjene sig selv: Bøger og medier på hylder Afhentning af bestilte materialer Læsesal (arkivalier) Søgning i arkiv- og biblioteksdatabaser Bestilling af arkivalier, bøger, medier Søgning via internettet Studieplads Spørgsmål og svar: Book en bibliotekar/arkivar Kulturmøder Læsekredse, studiekredse, faglige fora, arrangementer, udstillinger Lektiecaféer m.m. Selvbetjeningsautomater til udlån, aflevering, fornyelse og tjek af status Hver adresse har desuden særpræg efter forholdene: Kirke Hyllinge Bibliotek Biblioteket er nuværende hovedbibliotek placeret i gode nyere lokaler med nogen depot/magasinplads. Der er gode muligheder for udstillinger og arrangementer med op til 60 deltagere, og biblioteket har status som kulturhuset i den nordlige del af Lejre Kommune, med mange udstillinger, foredrag og koncerter arrangeret og afviklet af biblioteket selv, eller i samarbejde med foreninger, aftenskoler og Musikskole. Hvalsø Bibliotek Biblioteket er en del af Kulturhuset i Hvalsø med en mødesal til 150 personer. Det er rammen for bibliotekets teaterforestillinger og andre arrangementer for børn. Huset giver gode muligheder for store udstillinger og arrangementer. Lokalhisto risk arkiv for Hvalsø og Lejre Musikskole samt en afdeling af Lejre Billedskole har også til huse i Kulturhuset. Arkivmagasin Hvalsø-samlingen. Osted Bibliotek Beliggenheden er god i forhold til lokalsamfundet Side 35 af 91

105 Hovedvægten ligger på traditionel biblioteksbetjening med udlån af materialer. Mulighed for arrangementer f.eks. teaterforestillinger for børn. Lejre Bibliotek Beliggenheden er unik for togpendlere med en placering i stationsbygningen. Be liggenheden er også god i forhold til lokalsamfundet Hovedvægten ligger på traditionel biblioteksbetjening med udlån af materialer. Mulighed for kulturmøder i mindre grupper. Desuden mulighed for at tilknytte turistinformation. Gevninge Bibliotek Beliggenheden er god i forhold til lokalsamfundet Hovedvægten ligger på traditionel biblioteksbetjening med udlån af materialer. Mulighed for kulturmøder i mindre grupper, desuden mulighed for mindre arran gementer og teaterforestillinger for børn i beboerhuset i samme bygning. Betjening af børnehaver og dagplejen Kommunens børnehaver låner på bibliotekerne. Mange kommer på biblioteket med en gruppe børn og vælger bøger og andre materialer, som de selv tager med tilbage til institutionen. I andre tilfælde bestiller institutionen et depot eller bøger om et emne, som bibliotekaren sammensætter. Institutionens personale henter det. Lånetiden er i begge tilfælde 2 måneder. Kommunens dagplejere kan i lighed med børnehaverne få et særligt dagplejekort, som der kan lånes på. Lånetiden er op til 2 måneder. Hvis det ønskes, kan Dag plejen også låne mindre depoter til deres legestuer. Ordningen "Biblioteket kommer" Biblioteket tilbyder at bringe bøger og andet materiale ud til ældre, gangbesvæ rede og borgere med handicap i Lejre Kommune. Forudsætningen er, at de ikke selv kan komme på biblioteket eller har pårørende eller andre, der kan hente materialet på biblioteket. Materialerne byttes 1 gang om måneden. "Biblioteket kom mer" ordningen administreres fra bibliotekerne i Kirke Hyllinge, Hvalsø og Osted. Der er aktuelt (november 2011) 18 brugere af ordningen, og de bor i Ejby, Kirke Hyllinge, Gershøj, Hvalsø, Kisserup og Osted. Plejehjemmene Beboerne på Lejre Kommunes tre plejehjem er omfattet af ordningen "Biblioteket kommer" på samme vilkår som ældre borgere i eget hjem. Plejehjemmene har p.t. ikke ønsket depotordninger, men det etableres, hvis det ønskes. Side 36 af 91

106 Samlet udlån i procent på Lejre bibliotekerne Arkiv Arkivet i Sæby (Bramsnæs Arkiv) Arkivet er beliggende i historisk miljø i Sæby gamle skole, bygget 1830 og fredet. Her er udstillingslokale, læsesal, arkivrum samt kontorer herunder til arkivregi strering. Der er mulighed for kulturmøder i mindre grupper. Eventuelt kan by laugshuset på samme matrikel benyttes. Bramsnæsarkivets samlinger rummes i huset, en samling kommunale arkivalier er i magasinet i Hvalsø. Der ville være mulighed for afhentning og aflevering af biblioteksmaterialer som er bestilt over nettet. Arkivet i Hvalsø (Hvalsø Arkiv) Arkivet har til huse i Kulturhuset i Hvalsø (en del af Hvalsø gamle skole, bygget i ). Side 37 af 91

107 Her er læsesal/udstilling samt kontorer. Arkivet deler flere faciliteter med Hvalsø Bibliotek. Kulturhuset har mødesal til 150 personer. Der er mulighed for arrange menter for børn og voksne. Arkivets samlinger rummes i magasinrum i kælderen under tilbygningen fra Arkivet i Allerslev (Lejre Lokalarkiv) Arkivet har til huse i en villa opført til andelsmejeriet, nu Kulturhuset Domus Felix. Arkivet råder over stueetagen med kontor og arkivlæsesal, samt to magasinrum på første sal. Her opbevares hovedparten af Lejre Lokalarkivs samling. Lejre Historiske Forening råder over to rum på 1. sal mod nord. Brugerkontakt Lejrearkiverne stiller samlingerne til rådighed for selvstudium. Lejrearkiverne har åbningstid i alle tre afdelinger. Borgerne kan ved fremmøde i åbningstiden, via telefon og på mail stille spørgsmål til arkivarerne. Forespørgsler vil ofte kunne besvares med enkle opslag i baser og bøger eller søgning i skuffer. Nogle kræver større undersøgelser. Arkivernes frivillige kan i nogle tilfælde indgå i de nævnte opgaver. Arrangementer Den bredeste kontakt mellem arkiv og borgere sker ved forskellige kulturhistori ske arrangementer, der tager udgangspunkt i lokalhistorien. Udflugter, landsbyvandringer, udstillinger osv. varetages kun af de to arkivarer. I nogle tilfælde bidrager arkivets frivillige til dele af forarbejdet. Nøgletal bibliotek (økonomi, ledelse og personale) Økonomi Budget til bøger og andet udlånsmateriale samt administration samlet i aktivitets baseret budget på i alt kr. (budget 2011). Budget til betaling til andre kommuner kr. (budget 2011) Indtægt fra staten kr. (budget 2011) Besparelse på kr. fra 2012 Drift af bibliotekerne i henholdsvis Gevninge, Lejre og Osted minimerer den mel lemkommunale betaling vedrørende Lejreborgernes direkte lån i Roskilde. Side 38 af 91

108 Ledelse Biblioteket ledes af 1 leder og 1 souschef. Personale 2011 Bibliotekarer (incl. leder) Biblioteksassistenter Assistenter Servicemedarbejder Bogopsættere I alt 13, 59 årsværk. 8,64 1,94 1,89 0,54 0,58 årsværk årsværk årsværk årsværk årsværk Den samlede lønramme til alt personale (uden lederløn) er kr. (budget 2011). Nøgletal arkiv (pladsbehov, økonomi, ledelse, personale) Pladsbehov Dele af Lejre Lokalarkivs arkivalier opbevares i et stort rum i kælder under Osted Skole, ny fløj (1960'erne). Arkivernes samlinger af arkivalier udgør aktuelt (oktober 2011) ca. 750 hyldeme ter. 2/3 heraf kan opbevares på hylder med en dybde på 42 cm, 1/3 kræver hyl der med en dybde på 50 cm. Samlingerne vil øges år for år. Digitalt har arkiverne aktuelt (oktober 2011) billeder liggende i en størrelsesorden af 350 GB. I de kommende år vil digitaliseringen af arkiverede billeder flerdoble denne mængde. Økonomi Lejrearkivernes økonomi var det første år fra sammenlægningen uigennemskue lig, idet der tidligere havde været stor forskel på, hvad de tre arkivers budgetter omfattede, f. eks. angående forsikringer, energiudgifter, rengøring mm. De senere år har der været en årlig drifts/administrationsudgift på ca kr. Den samlede lønramme til alt personale (uden lederløn) er kr. (budget 2011). Besparelse på kr. fra Side 39 af 91

109 Ledelse De første 1½ år fra sammenlægningen ved årsskiftet var der ingen formel leder af Lejrearkiverne, men lederen af Bramsnæs Arkiv, tidligere Brams næs Museum og Arkiv, var sekretariatsleder med ansvar for personale og øko nomi. Fra juni 2008 blev lederen af Bramsnæs Arkiv, leder af Lejrearkiverne med Arkiv styregruppens opbakning og med Udvalget for Kultur & Fritids godkendelse. Arkivstyregruppen blev nedsat i sommeren Arkivstyregruppen nedlagde sig selv i foråret 2011, da Kommunalbestyrelsen havde besluttet en sammenlægning af arkiver og biblioteker, mod Arkivstyregruppens anbefaling. Personale 2011 Kulturhistorisk faguddannede (incl. leder) Andet personale I alt 3,41 årsværk. 1,76 årsværk 1,65 årsværk Der er i 2011 i alt 5 ansatte. Hertil kommer 1-2 personer med løntilskud samt ca. 16 frivillige medarbejdere fordelt på de 3 lokaliteter. Side 40 af 91

110 Bilag Side 41 af 91

111 Bilag 1 - Nøgletal for Lejre Bibliotekerne I det følgende afsnit præsenteres en række nøgletal for Lejre Bibliotek. Tallene er fra Danmarks statistik indberettet af biblioteket. Der er ikke opgjort nøgletal for Lejre Arkiv. Da arkivet ikke arbejder ud fra et lov grundlag indberettes der ikke til Danmarks statistik. Nøgletal bibliotek Udvikling i udlån Samlet udlån (alle udlånskategorier) (incl. for nyelser) (incl. for nyelser) (incl. for nyelser) (incl. for nyelser) tal I oversigten neden for er medtaget tal for henholdsvis Sorø og Stevns kommuner. Det er kommuner som Lejre Kommune ofte sammenligner sig med. Antal indbyggere Lejre Sorø Stevns Antal indbyggere 0-13 år Antal indbyggere 0-17 år Aktive lånere Aktive lånere fra egen kommune Antal betjeningssteder (med materialesamling) Åbningstimer pr. uge *) åbningstiden er reduceret fra 106 til 103 p.g.a. bud getreduktion) Aktive lånere fra andre kommuner Besøgstal Besøg på bibliotekets hjemmeside Arbejdsstationer til publi kum Antal biblioteksbetjente Alle kommunens Side 42 af 91

112 institutioner børnehaver og dag pleje betjenes med materiale depoter Bibliotekarer, årsværk incl. leder*) Det faktiske tal er 8,64 årsværk 9 *) 9 6 Biblioteksassistenter, års værk.*) Det faktiske tal er 3,83 årsværk excl. medar bejdere i løntilskud 5 *) 8 7 Øvrigt personale, årsværk Lønudgift pr borgere Den nationale kørselsordning og kørsel mellem bibliotekerne Formålet med den nationale kørselsordning er at understøtte lånesamarbejdet af udlånsmaterialer mellem bibliotekerne i Danmark. Via kørselsordningen sikres en hurtig og sikker distribution. Det sker gennem en landsdækkende transportord ning (den nationale kørselsordning), der sammenkobler de eksisterende regionale ordninger logistisk. Alle folkebiblioteker er via tilskud fra centralbiblioteksbevillin gen med i kørselsordningen. Desuden deltager alle større statslige lovbiblioteker, omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed, samt en række uddannelsesbiblioteker. Materialer fra landets biblioteker bliver mandag til fredag afleveret på Hvalsø Bib liotek. For denne service betaltes i 2010 kr kr. Biblioteket har desuden etableret sin egen interne kørselsordning, som dagligt bringer materialer rundt mellem lokalbibliotekerne. Udgift til løn til biblioteksbe tjent var i 2010 kr kr. og bibliotekets del af udgiften til drift af "kulturbil" og brændstofforbrug var kr kr. Hjemmeside Biblioteket har egen hjemmeside Via den formidles oplysnin ger om bl.a. adresser og åbningstider for de forskellige afdelinger, regle ment og arrangementer. Desuden er der link til de webservices, som biblioteket betaler for og stiller til rådighed for kommunens borgere, ligesom der linkes til andre gratis services. Det er også her, låneren kan bestille og forny sine lån og se sin status, ligesom det også her er muligt at betale sine gebyrer og erstatninger. Søger man inspiration til læsning kan man se og downloade de nyeste boglister. Side 43 af 91

113 Webservices og betalingsdatabaser I dag tilbyder bibliotekerne via bibliotekets hjemmeside bl.a. følgende digitale ydelser: ereolen.dk Folkebibliotekernes nye e-bogsservice. Det nye elektroniske tilbud blev lanceret 1. november 2011 og giver kommunens borgere mulighed for at låne e-bøger hjemmefra og læse dem på PC, tablets, smartphones eller overføres til ebogslæsere. Netlydbog.dk Netlydbøger er almindelige lydbøger, der er digitaliseret og lagt på en ser ver. De kan downloades til en pc og overføres til en mp3-afspiller/ mobil telefon eller streames via en PC med internetadgang. BibZoom.dk BibZoom Musik giver adgang til download og streaming af mere end 7 mil lioner tracks, nyheder, artikler og guides m.m. BibZoom World er Danmarks digitale indvandrerbibliotek og tilbyder film, musik, lydbøger og e-bøger på bl.a. arabisk og tyrkisk. BibZoom Kultur giver adgang til gamle danske reklamefilm, lydklip, taler og optagelser fra begivenheder i Danmarks historie og en samling af opta gelser af dialekter fra hele landet. Filmstriben.dk Filmstriben tilbyder et udvalg af film af høj kvalitet til visning hjemme på lånerens egen computer Infomedia Artikler fra danske aviser og tidsskrifter til udprintning fra bibliotekernes PC er Fra bibliotekernes PC er opnås i dag fri adgang til følgende betalingsbaser og in dekser: Børn og kultur portalen: Børnekulturportalen er for voksne, der arbejder med børnekultur. Bag portalen står Børnekulturens Netværk Dansk historie: Portalen for historieinteresserede Danske dyr: Oplysninger og billeder af danske dyr Digtregister: Her kan søges efter et bestemt digt eller digtsamling Eventyrindeks: Kan benyttes til at finde frem til eventyrsamlinger eller en kelte eventyr Faktalink: Elektronisk tidsskrift om aktuelle og komplicerede emner Forbrugerindeks: Undersøgelser af produkter af almen interesse, som kan købes Forfatterweb for børn og unge: Oplysninger om danske og nogle udenland ske forfattere Side 44 af 91

114 Forfatterweb for voksne: Oplysninger om danske og nogle udenlandske for fattere Futuriblerne: Artikler gennem mere end 40 år om begrebet fremtidsforsk ning Gør-det-selv-indeks: Omfatter gør-det-selv emner som f.eks. hus, hjem og have Masterfile: MasterFile Premier: Artikler i fuldtekst fra tidsskrifter, aviser, op slagsværker og biografier inden for alle emner. Den indeholder også anmeldelser, og basen opdateres dagligt. Novelleregister: Benyttes til at finde frem til en bestemt novelle eller novelle samling. Sangindeks: en hjælp til at finde frem til enkelte sange. Fra 1982 og frem. Verdens dyr: Oplysninger og billeder af dyr fra hele verden. Side 45 af 91

115 Bilag 2 - Lejre Bibliotekerne, udvikling i udlån samlet udlån: Bøger Levende billeder Lydoptagelse Musikoptagelse Elektroniske materialer Lydbøger Div. øvrige materialer samlet udlån Bøger Levende billeder Lydoptagelse Musikoptagelse Elektroniske materialer Lydbøger Div. øvrige materialer Side 46 af 91

116 2009 samlet udlån Bøger Levende billeder Lydoptagelse Musikoptagelse Elektroniske materialer Lydbøger Div. øvrige materialer samlet udlån Bøger Levende billeder Lydoptagelse Musikoptagelse Elektroniske materialer Lydbøger Div. øvrige materialer Side 47 af 91

117 Bilag 3 - Aktivitetsstatistik alle afdelinger Udlånsstatistik pr. time, Hvalsø Bibliotek gennemsnitligt hele 2010 indenfor åbningstid Antal ekspeditioner Udlån Udlån, automat ManManManManMan Tir Tir Tir Tir Tir OnsOnsOnsOns Tor Tor Tor Tor Tor Fre Fre Fre Lør Lør Lør Tidsrum Afleveringsstatistik pr. time, Hvalsø Bibliotek gennemsnitligt hele 2010 indenfor åbningstid Aflevering Aflevering, automat Antal ekspeditioner 50 ManManManManMan Tir Tir Tir Tir Tir OnsOnsOnsOnsTor Tor Tor Tor Tor Fre Fre Fre Lør Lør Lør Tidsrum Side 48 af 91

118 Aktivitetsstatistik pr. måned, Hvalsø Bibliotek gennemsnitligt hele Udlån Udlån, automater Aflevering Aflevering, automater 500 Måned Side 49 af 91 December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar - Januar Antal ekspeditioner 3.500

119 Aktivitetsstatistik pr. time, Gevninge Bibliotek gennemsnitligt hele 2010 indenfor åbningstid Antal ekspeditioner Udlån Aflevering Man Man Man Tir Tir Tir Ons Ons Ons Tor Tor Tor Tidsrum Aktivitetsstatistik pr. måned, Gevninge Bibliotek gennemsnitligt hele Udlån Aflevering Måned Side 50 af 91 December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar - Januar Antal ekspeditioner 1.200

120 Aktivitetsstatistik pr. time, Lejre Bibliotek gennemsnitligt hele 2010 indenfor åbningstid Antal ekspeditioner Udlån Aflevering 10 5 Man Man Man Man Man Tir Tir Tir Tir Ons Ons Ons Tor Tor Tor Tor Tor Fre Fre Fre Tidsrum Aktivitetsstatistik pr. måned, Lejre Bibliotek gennemsnitligt hele Udlån Aflevering Måned Side 51 af 91 December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar Antal ekspeditioner 3.000

121 Aktivitetsstatistik pr. time, Osted Bibliotek gennemsnitligt hele 2010 indenfor åbningstid Antal ekspeditioner Udlån Aflevering Man Man ManMan Man Man Tir Tir Tir Ons Ons Ons Tor Tor Tor Tor Tor Tor Fre Fre Fre Tidsrum Aktivitetsstatistik pr. måned, Osted Bibliotek gennemsnitligt hele Udlån Aflevering Måned Side 52 af 91 December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar Antal ekspeditioner 2.500

122 Bilag 4 - Visioner og drømme (medarbejder visionsdag) Liv i kreativitet Lokalt midtpunkt -mødested for alle Et levende bibliotek med et venligt, åbent og kompetent Overraskelser! personale, der har -skæve aktiviteter TID til at snakke Et bibliotek -form / indhold og formidle Bøger for alle Litteraturformidling - samlingssted InformationsFrirum formidling Fleksibilite Hus t med masser Valgaf aktivitet og liv Rummelig Inspirerende mulighed Tilgængelighed Udvikling omgivelser/lokaler Liv (åbent og -ikke afvikling Raske, sprudlende, Hygge rummeligt) udadvendt kompetente Mulighed for biblioteksansatte Oplevelse Adgang til Kvalitetstilbud i netservices alle afskygninger Reach out (også Nationale licenser Spørge ind Hjemmefra) Mødregruppe r Café Flere unge Selvbetjening Bibliotekarer Bibliotek.dk Internet Ro Film Aviser Bøger Musik Side 53 af 91 Åbent Mere samarbejde med brugere, lokale grupper "Forskellige" biblioteker

123 MÅL OG MULIGHED FOR FREMTIDIGE INDSATSER Åbne Biblioteker Fortsat samme timetal med bemanding Gevninge Bibliotek pilotprojekt Evt. Kr. Hyllinge åbent bibliotek i en eller anden udstrækning God information til lånerne skal sikres Inspiration og læring Undervisning/vejledning af lånere, dels i bibliotekssystemer, dels i f.eks. grundlæggende IT Udlånsautomater frigør personaletid til spændende opgaver Sidemandsoplæring Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) Fysiske spil evt. erstattes af netspil Lydbøger evt. erstattes/suppleres med lydbøger over nettjeneste Opmærksomhed på, at nye materialer ikke tilkøbes på bekostning af bøger Ressourcer...? Partnerskaber Styrket samarbejde med folkeskolerne Samarbejde med institutioner fortsættes Samarbejde med aftenskoler og lokale foreninger og evt. erhvervsdrivende udbygges Ud af huset... -arrangementer på andre lokaliteter Professionel udvikling Videreuddannelse/kurser Sidemandsoplæring Netværksgrupper Intern rokering/rotation Kultur for alle Side 54 af 91

124 Bibliotek som ramme omkring tilbud til socialt dårligt stillede grupper, som f.eks. nydanskere Udstillinger, koncerter m.m. Ud af huset Mulighed for at specialisere filialerne (emne-biblioteker) Fremtidig struktur Borgerservice-funktioner på bibliotekerne? 5 biblioteker, hvoraf mindst ét er åbent? 4 biblioteker = flere hænder i hver filial? Side 55 af 91

125 HVORDAN FRIGØR VI TID TIL DE TING, VI GERNE VIL? "Tale sig op" Ros Ikke sidde fast Selvbetjening Digitalisering Accept af hængepartier Prøve at være positive Sprede opgaver på flere hænder Væk med sygdom Sjov og ballade! Selvbetjeningsautomater Digital udvikling generelt Digitalisering & selvbetjening Omstillingsparat Sparring ved sortering i skranke = færre flytninger Være i nuet Væk med hængepartier Prioritering af opgaver Udlånsautomater Selvhjulpne lånere Modtage klargjorte materialer Ud-af-huset-opgaver tælle for vagttid Side 56 af 91 Behold+

126 HVORDAN TILTRÆKKER VI DE BORGERE, SOM IKKE BRUGER BIBLIOTE KET? Brainwriting: Øvelsen var, at forestille sig / definere en eller flere personer som ikke bruger biblioteket. Hver seminardeltager nedfældede dette på et ark papir, samt komme med forslag til metoder, hvorpå den potentielle låner kan tiltrækkes. Nedenfor listes alle forslag til metoder. Finde frem til interesser Spørge hvad borgeren selv mener, der skal til Sende ham på biblioteket for at hente materialer for en selv Tage ham med på biblioteket Låne bøger til ham Arrangere særlige dage med materialebytte Materialeudstilling i bibliotekets vinduer Invitere til booktalk (faglitteratur) i interessegruppe-regi Gøre opmærksom på muligheder udover boglån Markedsføring (branding, AIDA) Happenings Plakater i nærområde Fortælle om biblioteket - set fra en medarbejders vinkel Udlevere hjemmesideadressen Personlig anbefaling af et materiale Personlig betjening Oplysning Hjælp Præsentere biblioteket som et samlingssted Gøre biblioteksfacaden mere indbydende Lave spændende udstillinger - også uventede steder (f.eks. i butikker) og under uventede former (f.eks. i en gammel bil) - også gerne med de monstration af udstillede effekter Reklamere for udstillinger andre steder end i biblioteket Skabe interesse ved at udbygge partnerskaber Hjemmebesøg Side 57 af 91

127 Bogsalg God pr. for interessante foredrag Temaer ("gør-det-selv", "grilleriets glæder", "bilen", "vinsmagning", "ølsmagning", "poetry slam", "gammeldags café m. madam Blå og gamle dragter") Arrangere familiearrangementer (f.eks. for 3 generationer) Sms-grupper "Kom-og-lær-arrangementer" (f.eks. "Sådan bygger du en fuglekasse", "Kog, steg og spis") med udstilling af relevante udlånsmaterialer Info-aftener om faglitteratur Øget brug af mails og sms-er Musikarrangementer Opmærksomhed omkring Netmusik Downloads af lydbøger til køreturen "Ud-af-huset-oplevelser", arrangementer på eksterne lokaliteter Mulighed for at låne materialer gennem de børneinstitutioner, borgeren bruger Åbent bibliotek Længere åbningstider Starthjælp til lokale klubber (Læseklubber, rollespilsklubber, håndarbejds klubber m.m.m.) Kontakte borgerne der hvor de er (foreninger, skoler, plejehjem m.m.) Side 58 af 91

128 Bilag 5 - Opsamling borgermøde Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Opsamling Idémøde om Lejre Bibliotekernes fremtid Dato: 9. november 2010 J.nr.: 10/3437 Tirsdag, den 26. oktober 2010, kl , Kulturhuset i Hvalsø Deltagere: borgere, kulturfolk, kulturildsjæle og politikere Med udgangspunkt i fire visioner drøftede deltagerne ideer, ønsker og ind hold til en kommende biblioteksplan. Drøftelserne foregik ved 4 caféborde i 3 run der, og deltagerne kunne vælge at deltage i drøftelse af tre af de fire visioner: Vision Vision Vision Vision A - Biblioteket som en teknologisk multihal B - Biblioteket som et orakel C - Biblioteket som kulturinstitution D Åbne og tilgængelige biblioteker Det følgende er opsamling af ideer, ønsker og opmærksomhedspunkter. Vision A - Biblioteket som en teknologisk multihal Kodeord for drøftelserne: Formidling og oplæring, digital lånerservice og webtje nester. Formidling og oplæring Vejledning i brug af bibliotekernes digitale muligheder Vejledning og undervisning i offentlige net-tjenester (f.eks. Nem-ID) Kurser for borgerne indenfor IT - både generelt og specifikt Kurser/hjælp til foreninger (f.eks. "Sådan laver jeres forening en hjem meside") Hjælp til konkret anvendelse af digitale medier (f.eks. digitale udstillin ger) Oplæring i hjemmet af ikke mobile borgere i net-tjenester Fjern-kurser med personlig underviser, f.eks. med web-cam Hensyn til borgere, der ikke anvender IT Side 59 af 91

129 Digital lånerservice Søge- og reserveringsmuligheder via internet - også hjemmefra (stor til fredshed med muligheder pt.) Påmindelser pr. mail om reserveringer eller aflevering påskønnes Nyhedsbreve på mail Påmindelser pr. SMS SMS-grupper (interessegrupper, f.eks. "børneteater") Facebook Web-baserede grupper, f.eks. læsekredse eller præsentationsfora Web-tjenester E-bogen Bedre info om, hvilke web-tjenester der kan anvendes "Palles Gavebod for voksne" - en bank af gode links (som DDB, Dansker nes Digitale Bibliotek) Omhyggelig prioritering af anvendelse af midler på web-tjenester Web-tjenester må ikke udkonkurrere den oprindelige biblioteksform Vision B - Biblioteket som et orakel Kodeord for drøftelserne: Tilgængelighed og undervisning, aktiviteter og kompe tencer (samfundscenter) Tilgængelighed Mulighed for transport til biblioteket, særligt hvis en filial lukkes Mangel på kommunikation i forbindelse med transport til arrangementer på bibliotekerne Undervisning, aktiviteter og kompetencer (samfundscenter) IT-hjælp - unge hjælper ældre og omvendt, F.eks. i samarbejde med sko lerne Der stilles større krav til IT kompetencer og faglige kompetencer Undervisning på biblioteket - evt. lektiehjælp IT stiller store krav til bibliotekarerne Personlig kontakt er nødvendig Side 60 af 91

130 Professionel hjælp til søgninger Aktiviteter på bibliotek. F.eks.: En forfatter, IT-undervisning for indvandrer kvinder, forebyggelse (f.eks. kurser for kroniske syge), radioteater eller højtlæsning både for børn og voksne. Der er behov for personalets specialiserede viden Samarbejde med f.eks. kirker/menighedsråd, foreninger, aftenskoler, om al kultur. F.eks. bibliotekerne som foredragsarrangør - demokratisk projekt Tværfaglig kulturformidling Biblioteket som kulturelt samlingssted - caféområde I stedet for bogbus, så bus der henter borgere og kører dem til biblioteket Vision C - Biblioteket som kulturinstitution Kodeord for drøftelserne: Kulturinstitution, kulturelle arrangementer, partnerska ber, flere penge... Kulturinstitution Kulturhuse... Biblioteket som kulturinstitution - fyld ud i de rum der er - Vi skal ikke kun glo ind i en pc - det er det virkelige liv der gælder. Er "BIBLIOTEK" overhovedet det rigtige navn - kunne det hedde noget an det? Nyhedsgrupper oprettes - netværk og temagrupper Udgangspunkt i litteraturen, formidling og e-bog m.m. Biblioteket er en kulturinstitution. Det er andet end bøger, med pligt til at demokratisere - mere end en fysisk bog, eller rum, eller... Der er andet end "materialer" - vær mere organisk De nye automater giver mere tid til personalet - brug den målrettet til an dre aktiviteter IT -hjælp ud til alle - ud i alle kroge Størrelsen på biblioteker - overvejes Der skal være personale, med forstand på det de laver Side 61 af 91

131 Der er tre kulturhuse i Lejre Kommune: Kirke Hyllinge Bibliotek, Domus Fe lix og Kulturhus og bibliotek i Hvalsø. Det er dejligt at udstille i forbin delse med bibliotekerne i forhold til i Felix Bibliotekspersonalet skal vænne sig til at være ansat i 'kulturhuse' Nedbryd jeres faggrænser De unge forsvinder, det er for "støvet" indtil de får et konkret behov. Der er for "pænt" for de unge - for borgerligt Bevar forskellighederne - der er forskel på borgerne i de 5 biblioteksnærom råder Boghandel der fungerer som bibliotek: - Café hvor der kunne læses op, le geplads, - legestue Børnekultur - Kram kamelen. I den forbindelse burde der være 10 arrange menter kørende i den uge - f.eks. to på hvert bibliotek. Ugens tema... Nye målgrupper f.eks.: Mødregruppecaféer, knaldromaner eller andre te maer... Læsegrupper: Der udstilles forfatterskab, biblioteket tager initiativ til tema, forfatterskab m.m. Samarbejde med foreninger i f.eks. Hvalsø - med udgangspunkt i nogle an derledes vinkler Film og romaner: f.eks. Submarino Det Kongelige Bibliotek. Hiv en ekspert ud derfra, emne f.eks. grundlov. Det kunne være meget spændende. Det skal ikke kun være bibliotek for ungdommen Biblioteksfolk kan udstikke emner til 'happenings' og spørge hvad borgerne vil/kan være med til Samarbejde med biograf. Emne udstilles i biblioteket - "Husk nu - gå i bio grafen" - "Husk nu - gå på biblioteket" Torsdagskoncerter - lav en udstilling i den forbindelse Hvalsø er jo kulturhus og bibliotek - det er vigtigt, at der er bibliotek med "alt" flere steder i kommunen (for at begrænse flugt til andre biblioteker, Roskilde, Holbæk) Lokalbiblioteker er rigtig godt for ældre og børn Blande skolebibliotek og folkebibliotek? Side 62 af 91

132 Kommunikation - profilere arrangementer i kommunen f.eks. ved en Kultur kalender i Lejre Kommune Bibliotekets primære opgave er at låne bøger ud - formidle viden - og så det andet... Biblioteket skal gøre opmærksom på sig selv Aktuelle arrangementer/udstillinger og hjemmesiden Kulturelle arrangementer Nu primært bøger Flere aktiviteter, skumringsaften, oplæsning for børn/voksne Overordnede foredragspunkter f.eks. 1 gang pr. måned. F.eks.: - entre må ske eller gratis, - øl... lokker gæster til, mad, musik, poesi, bedstefor ældre, bogcafe, biblioteksfolk kommer med indlæg og præsentation af bø ger, x-factor i viden-konkurrence Partnerskaber Forfatterarrangement med kirken (penge) Har biblioteket ingen penge så få andre til at betale Kom ud over bøgerne - lav noget andet Oplevelser - lytte til noget andre gør - sanseoplevelser - kom ud over kan ten via partnerskaber Ressource - partnerskaber - koblinger i forbindelse med andre institutioner f.eks. bøger udstilles i biblioteket, med relation til den film der p.t. vises i biograf Læsegrupper Partnerskaber om foredrag, hvor f.eks. biblioteket betaler 1 ud af 10 Biblioteket skal have en koordinerende rolle i lokalsamfundet Partner med kirken - månedligt tema: forfatterskab Flere penge... Det undrer hvor få midler der bruges på biblioteket - det ligner åndelig fat tigdom Netværksarbejde - hvis man vil have kvalitet så koster det Rystede over det lave budget på biblioteket - Kirke Hyllinge og Hvalsø har gode faciliteter til meget mere bibliotek m.m. Side 63 af 91

133 Vision D - Åbne og tilgængelige biblioteker Kodeord for drøftelserne: Åbent bibliotek og tilgængelighed Åbent bibliotek Ved åbent bibliotek: Hvad med svind, spild og hærværk? Åbent bibliotek kræver overvågning og registrering af brugerne. Med åbent bibliotek vil man nå ud til andre målgrupper og opnå serviceforbedring Vi vil gerne have åbent bibliotek, men stadig med faglig betjening i samme omfang som nu Åbent bibliotek, ikke kun "nøglebibliotek" Åbent bibliotek, bedre udnyttelse Tilgængelighed Åbningstiderne er for korte Bibliotekerne er hurtige til at skaffe bøger mm. hjem fra andre biblioteker Hvornår får Lejrebibliotekerne net-lydbøger og e-bøger? Kopimaskine/printer med flere funktioner til Lejre Bibliotek Det er vigtigt med personlig betjening Information til forældre om vigtigheden af højtlæsning for deres børn Hvis I nedlægger Lejre Bibliotek, tager vi til Roskilde i stedet Bibliotekerne skal være tilgængelige også for folk, der ikke har bil Stor tilfredshed med servicen på Lejrebibliotekerne Bogbus/bil som erstatning for filialer: kedeligt alternativ, men dog accepta belt hvis der er faglig betjening At nedlægge biblioteker er ligesom at brænde bøger af Vi har 2 kulturhuse i Lejre kommune i forbindelse med biblioteker: Hvalsø og Kirke Hyllinge. Det 3. kulturhus i Lejre: Domus Felix. Det vil være mere ideelt med en bygningsmæssig sammenhæng med biblioteket Ønske om at gøre bibliotekerne mere tilgængelige: Længere åbningstider, aktiviteter på tværs f.eks. kunstforeninger, sangskriverforeninger og andre foreninger. Samarbejde mellem de frivillige og de kommunalt ansatte i kulturhusene Gerne læsekreds i Hvalsø med en bibliotekar som drivkraft Åbningstiden skal tilgodese dem der arbejder, mest aftenåbent Åbent for andre kulturelle tiltag, ikke kun bogsamling Side 64 af 91

134 Caféagtigt samlingssted også om aftenen med kaffe og kage Kunne man benytte aulaen i Hvalsø, evt. lave fysisk adskillelse/rum til café Åbningstid hver dag kl.10-20/22?. Lørdag og søndag?. Supplement til de eksisterende åbningstider Side 65 af 91

135 Bilag 6 - Fokusgruppeinterview unge år Lejre Bibliotekerne. Bidrag til biblioteksplan i Lejre Kommune. Interview - med de 'små' unge. Onsdag d. 17. november fra kl i Hvalsø Bibliotek. Baggrund for interviewet: Lejre Kommunes politikere har besluttet, at der skal udarbejdes en plan for udvik lingen af bibliotekerne i Lejre Kommune. Derfor vil vi også spørge om Jeres holdninger og ønsker til biblioteket. ( I rapporter kan vi læse, at Unge vil selv være aktive inden for kunst og kultur & Unge er forskellige og søger fællesskab hvis det er rigtigt, hvordan skal vi som biblioteksfolk så være? Hvad skal vi kunne?) 1. Indledning Tema 1, som relaterer sig til nuti den: Hvordan bruger du biblioteket? Stille og fredeligt Finder nogen gode bøger At bibliotekarene er søde så man kan snakke med dem. Stilheden/fristed Behageligt miljø Et sted hvor mange sidde og hygge sig Fakta-bøger læses på stedet sammen med venner Nogen gange kan det føles som en akavet stilhed - gerne noget menneskelarm Fedt at finde en ahabog som man ikke havde hørt om førj Atmosfæren er behagelig 6 kommer en gang om ugen 6-7 kommer en gang om måneden At der ikke er nogen mennesker :-) Musik i baggrunden Bange for at komme til at larme Hvad er en god biblioteksoplevelse for dig? Side 66 af 91

136 (Stikord: roen, blive overrasket, opleve noget nyt, sammen med andre, fordybelse, en smuk oplevelse, have det sjovt, med til at skabe, deltage aktivt etc.) Betyder afstanden noget for dig? Hvis jeg boede tættere på, så ville jeg komme oftere Jeg kommer spontant for at snakke - fordi jeg kommer forbi allige vel Venter på musikundervisning Afstanden har stor betydning Mange er afhængige af, at forældrene kan køre dem Cykler fra Ejby til Kirke Hyllinge for at komme på biblioteket Brugte det lille bib i Kirke Såby tit komme så bare ikke på bib for besværligt før gik man bare lige derover lå lige på vej hjem fra skole lige meget hvor man kom fra (det samme gælder for Kirke Hyllinge bib) Hvor langt bevæger du dig? (f.eks. fra Hvalsø til Kirke Hyllinge? El ler fra Osted til Kirke Hyllinge? Betyder betalingen/prisen noget for dig? TEMA 2. Unges ønsker til biblioteket som værested Hvad skal biblioteket indeholde? Gode steder at sidde sækkestole sofa Elevatormusik der kører i baggrunden Tegneserier Hurtige computere Flinke ansatte som der er her J Sted hvor man kan afprøve spillene det var der i Nykøbing og det var fedt Meget lys så det ikke er et lille mørkt sted Flere bøger til unge normale Flere af samme eksemplarer feks Fyre og flammer Lydbøger til download på nettet Flere Manga serier God betjening i Hvalsø er der okay mange der hjælper Det vil være ok med hjælp hvis personalet kan se, at vi måske ikke finder noget på hylden Lettere at bestille på nettet Flere nye film For kort lånerperiode på film Et sted hvor man køre høre musikken inden man låner den Materialerne (musik, film, tidsskrifter aviser - spil IT) og fordelingen heraf? Hvad henter du ned fra nettet? Side 67 af 91

137 Musik Ser film på YOU tube Musik til telefonen Film til Ipod Dumt at købe musik købe bøger i stedet flere eksemplarer Hvad bruger du ellers? Facebook? Twitter? Etc. Unges ønsker til it i bibliotekerne HØJ Prioritet! Søgninger i EDB baser? IT jukeboks Palles Gavebod? Ingen kender Palles Gavebod Programmer? Itunes på computerne tror der ville komme flere og hente musik på bib Et program så man kan se hvad andre har hentet fra Itunes Stikdåse så man kan sidde mange sammen og spille på bærbar Trådløst netværk Skriveprogrammer så man kan komme og lave lektier i fred (pt er der ikke adgang i Lejre Bibliotekerne til Film & Medier og Lydbøger ) Unges ideer og behov for kulturelle aktiviteter Hvad skal biblioteket kunne udadtil? Arrangementer? Hvilke typer? Ønsker hertil? Besked om nye arrangementer GM fortæller om Kultunat Facebook Hvilke klubarrangementer kan vi støtte op omkring? (f.eks. udstilling om rol lespil) Unges ønsker og behov for lektiecafeer Ku det være rart at komme på biblioteket og læse lektier? Læsetræning? + præsentation af konkret idé fra visionsdagen (projekt Bytte, bytte køb mand ) med ældre? F.eks. mormor/farmor sms/downloade hjælp til lektier hvor ofte? Eks. i Kirke Hyllinge? Hvilke forventninger har du til biblioteksfolkene? Som lokomotiv? Som arrangører og igangsættere i området? Hvad skal de kunne og hvordan skal de være? Side 68 af 91

138 Tema 3. Unges ideer og ønsker til den fysiske indretning Hvilke ønsker har du til bibliotekets fysiske indretning? Lys Moderne indretning Flere sofaer hvor man kan have benene oppe Plakater med populære bøger Bløde og STORE stole J Man skal kunne sidde oppe med benene, så den bærbare kan står på be nene Dejligt at bøgerne er stille op i genre det er de ikke i Lejre En afdeling med bestemte forfattere, eller forfattere der ligner hinanden Hvordan skal der se ud? Hvad virker? Hvad gør ikke? Hvad ville det betyde for dig, hvis biblioteket lå på din lokale folkeskole? (Obs i Osted ligger det allerede i de samme bygninger) Hvilke ønsker ville du så have til bibliotekets fysiske indretning? Tema 4. Markedsføring af biblioteket / hvordan når vi mål gruppen? Hvilke ønsker har du til den fremtidige markedsføring? (via SMS / Facebook etc.) Hvordan synliggør vi de tilbud og aktiviteter, der allerede findes overfor dine venner hvordan? Hvor synliggør vi allerbedst vore aktiviteter i dit lokalområde? Eller ved din skole? Hvordan kan du bruge dit netværk i forhold til os? Hvordan kan vi bruge dig? Facebook Løbesedler på skolerne i lækre farver Ser ikke annoncerne i lokalaviserne Rigtig fedt med sms service Det ville være for underligt med sms fra bib Klasselæren ville være god til at viderebringe arrangementer Skoleintra Klubberne har måske mere overskud til at give info Afsluttende kommentarer bemærkninger Side 69 af 91

139 Tak fordi vi måtte trække på dig, hvis vi må trække på dig i et fremtidigt net værkssamarbejde, så vil vi gerne have en tilkendegivelse herom. Giv os gerne et praj herom inden I går herfra. Liste med adresser og s /mobilnr. Rundsendes. Samtidig vil vi gerne invitere dig til idemødet tirsdag d. 28. oktober i Hvalsø Kul turhus. Alle er inviterede vi vil også gerne se nogle unge Der vil være de samme snakke som her i interviewet. Gunvor Møller overrækker en lille erkendtlighed. Opsøgende personale Rare, venlige Tal normalt J Må meget gerne gå rundt, så er det ikke nær så pinligt at spørge om hjælp Side 70 af 91

140 Bilag 7 - Borgertilfredshedsundersøgelse Side 71 af 91

141 Side 72 af 91

142 Side 73 af 91

143 Side 74 af 91

144 Side 75 af 91

145 Side 76 af 91

146 Side 77 af 91

147 Side 78 af 91

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 Hjørring Kommune nternt notat y, Kultur og Erhverv Sag nr. 00.22.04-A21-1-17 29-12-2017 Side 1. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 aggrund Med nærværende kompetenceplan

Læs mere

Stk. 2 Tilforordnede Der vælges to tilforordnede medarbejderrepræsentanter til udvalget, som deltager i udvalgets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Tilforordnede Der vælges to tilforordnede medarbejderrepræsentanter til udvalget, som deltager i udvalgets møder uden stemmeret. VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I AARHUS KOMMUNE I henhold til 35, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat mandag den 7. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Status mål vedr. 95% af en årgang skal have

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Gældende fra 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget... 3 Valg og udpegning af medlemmer... 3 Foreningsrepræsentation....

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27.

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. Side: 1.0 Dato: 1.3.2010 Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. december 2009 Teknisk sammenskrivning af lov

Læs mere

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011 Folkeoplysningsloven Lov nr. 574 af 7. juni 2011 Tekst markeret med blåt er ny tekst Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. februar 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere