Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. maj Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 7. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Status mål vedr. 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i JA -Procesplan for Beskæftigelsesplan SSÆ - Social Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi ØU - Kvartalsregnskab ØU - Fagudvalgenes budgetrammer JA - Eventuelt...20

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/24058 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Afbud: Jens K. Jensen ( V)

4 Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 11/24061 Resumé: Siden sidste møde i er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/orientering: Referat fra bestyrelsesmøde i UU-Roskilde den 15. marts 2012 Virksomhedsplan for UU-Roskilde Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning.

5 Side 3 3. JA - Status mål vedr. 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 Sagsnr.: 08/19508 Resumé: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. oktober 2009 forslaget til vision, mål og handleplan i forhold til, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i Administrationen fremlægger status på, hvor langt vi er nået i forhold til de fastsatte mål, status på handleplanen samt udkast til en ny handleplan. Der henvises til medsendte bilag. Sagsfremstilling: Regeringen har som en del af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen (november 2006) besluttet, at mindst 85% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010, og mindst 95% i Som led i dette arbejde blev der i Lejre Kommune i oktober 2009 vedtaget vision, mål og en handleplan, der omfattede initiativer, der skulle bidrage til, at flere unge kunne tage en ungdomsuddannelse. Vision: At alle unge får en ungdomsuddannelse, eller eventuelt et job med et uddannelsesperspektiv. Mål: At 90% af en ungdomsårgang i 2010 får en ungdomsuddannelse At 92% af en ungdomsårgang i 2012 får en ungdomsuddannelse At 95% af en ungdomsårgang i 2015 får en ungdomsuddannelse Handleplanen indeholder især initiativer, der omhandler interne forhold i henholdsvis skoleregi, børn- og ungeafdelingen og Jobcentret, men også det meget vigtige samarbejde mellem områderne, der kan have stor betydning for den enkelte unge. Status på mål: Hvert år i maj/juni offentliggøres status på målet om hvor mange af en ungdomsårgang, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse. Tal fra UNI-C-statistik og analyse af 30. maj 2011 viser følgende vedrørende forventningerne til ungdomsårgang 2009: Andel af ungdomsårgang 2009 i Lejre, der forventes at opnå flere ungdomsuddannelser: 87,1% Andel af ungdomsårgang 2009 i Lejre, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse: 90,6% Andel af ungdomsårgang 2009 i Lejre, der forventes at opnå en videregående uddannelse: 55,2% Målet for 2010 er således nået allerede i 2009! Der henvises til bilag UU- Roskilde fører hvert ½ år statistik over, hvor mange unge i Lejre kommune, der har gennemført eller er i gang med en uddannelse. 1. februar 2012 var 83,7 % i gang med eller havde afsluttet en uddannelse Der konstateres således en fremgang på 0, 3 % fra februar 2011, hvor 83.4 % var i gang med eller havde afsluttet en uddannelse. Der henvises til bilag.

6 Side 4 Administrationen har fundet anledning til at fremlægge en fornyet form for handleplan. Der henvises til forslag til handleplan. Administrationens vurdering: Generelt kan man konstatere, at indsatsen i Lejre Kommune på mange områder har bevæget sig i den ønskede retning, men der er fortsat behov for øget fokus og udvikling af det tværgående samarbejde for at fremme, at flere unge starter og gennemføre ungdomsuddannelse. Den forløbne periode viser dog også, at der er flere faktorer, der har givet særlige udfordringer. Der kan i den forbindelse peges på den økonomiske krise, der har betydning for unges mulighed for at finde praktikpladser, som led i deres uddannelse herunder EGU- elever. Endvidere implementeringsprocesser for tværgående indsatser. Udviklingsprocessen hen imod målet er i fuld gang og går i den ønskede retning. Der blev afholdt to temadage i september 2011 med deltagelse af medarbejdere på tværs af Centrene i kommunen herunder UU-Roskilde, som startskud til en fornyet fokusering på vigtigheden af, at kun en fælles og tværfaglig indsats vil kunne bringe os frem imod målet. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: og Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at status tages til efterretning 2. at ny handlingsplan, for at opnå at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015, drøftes og godkendes. Bilag: 1. Status november 2011 på mål om 95% af unge får en ungdomsuddannelse inden UU-Roskilde statistik unge i uddannelse pr. 1. februar Forslag til revideret handleplan april Bilag fra UNI-C- statistik og analyse 30. maj 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling tiltrådt Beslutning den : Indstillingerne godkendes. Udvalget ønskes en opfølgningsmodel hvor man følger et antal unge.

7 Side 5 Afbud: Jens K. Jensen ( V)

8 Side 6 4. JA -Procesplan for Beskæftigelsesplan 2013 Sagsnr.: 12/5105 Resumé: skal på nærværende møde drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordring og muligheder for Jobcenter Lejre, samt hvilke strategier der skal lægges for Jobcenter Lejres indsats i I denne drøftelse vil der blive samlet op på indsatsområder og pejlemærker fra konferencen den 8. marts 2012 arrangeret af de 3 Beskæftigelsesråd i Lejre, Roskilde og Høje Taastrup kommuner - Ligesom Beskæftigelsesministerens netop udmeldte målog resultatkrav for den beskæftigelsespolitiske indsats for 2013 vil blive inddraget. Udvalget vil efter drøftelserne på sit møde i juni 2012 få forelagt endeligt udkast til Beskæftigelsesplan. Dette udkast skal efterfølgende sendes til formel høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Sagsfremstilling: Jævnfør lov om ansvaret for- og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal omhandle den samlede indsats i Jobcenter Lejre i Jævnfør samme lov skal Det Lokale Beskæftigelsesråd inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen skal med Rådets bemærkninger samt Beskæftigelsesregionens bemærkninger indgå i Kommunalbestyrelsens godkendelse af endelig Beskæftigelsesplan og budget for indsatsen i I denne drøftelse i Udvalget for Job & arbejdsmarked samles der op på indtryk og pejle mærker fra den af De lokale Beskæftigelsesråd i Lejre, Roskilde og Høje Taastrup afholdte beskæftigelsespolitiske konference den 8. marts Hertil kommer at der i drøftelsen ligeledes tages afsæt i de af Beskæftigelsesministeren udmeldte mål- og resultatkrav for den beskæftigelsespolitiske indsats i Overskriften for konferencen var: Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2013 for Høje Taastrup, Lejre og Roskilde kommuner På konferencen deltog i alt knap 80 lokale politikere, repræsentanter for lokale uddannelsesinstitutioner, a-kasser og medarbejdere i de tre kommuners jobcentre. Resultatet af konferencen blev især. følgende hovedpointer, der vil indgå i planlægning af indsatsen i Jobcenter Lejre i 2013: Hvor det er relevant, bør indsatsen rettes mod områder med jobåbninger nu eller på længere sigt, som f.eks. funktioner i forbindelse med de mange kommende udbygninger i infrastrukturen, på serviceområdet og på sosu-området.

9 Side 7 En differentieret indsats vil kunne sikre bedre støtte til borgere med behov for hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. f.eks. kan en screening ved første samtale med forsikrede ledige danne grundlag for, hvor ofte den ledige fremover indkaldes til samtale og i hvilket omfang (og hvor hurtigt) der er behov for tilbud i form af uddannelse eller virksomhedspraktik/løntilskud. Ligeledes er det vigtigt at vurdere om den ledige har kompetencer på et område, hvor der inden for relativt kort tid forventes mangel på arbejdskraft (f.eks sygeplejersker) og tilrettelægge indsatsen derefter. Lejre kommune kan som arbejdsgiver bidrage til at hæve det generelle uddannelsesniveau, skabe vikarjobs og skaffe uddannelsespladser f.eks. gennem rotationsprojekter og ved at stille krav i forbindelse med nye kontrakter med leverandører. Der skal fokus på samarbejde med Dansk Byggeri, således at kommunen aktivt kan deltage i at få skabt lærepladser og internt kan kommunen etablere rotationsprojekter og uddannelsestiltag for f. eks. rengøringspersonalet. Der skal tænkes i straksaktivering af jobklare kontanthjæpsmodtagere i egne projekter i kommunen. Der skal fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken. Desuden kan mentorordningen bringes i brug for at fastholde unge i uddannelsesforløb. Frafaldsproblematikken for de unge skal angribes i et samarbejde mellem forskellige centre i kommunen. Endelig er det vigtigt at skabe gode vilkår for vækst og iværksætteri. Netværksorganisationer på erhversområdet som Zeeland Business Connection er centrale i dette arbejde, der giver mulighed for samarbejde de tre kommuner imellem. Bl.a. kan de gode erfaringer fra Direktørskolen videreformidles og bruges i det videre arbejde. Socialøkonomiske virksomheder blev også nævnt som en idé, der kan arbejdes videre med. Pointerne fra konferencen vil danne grundlag for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2013 sammen med en behandling af de udfordringer for Lejre Kommune, som diverse

10 Side 8 nøgletal påpeger, og Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesministeren har den 12. april 2012 udmeldt mål- og resultatkrav for jobcentrenes indsats i Ministeren påpeger at fokus især skal være på 3 områder: Unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse, Det stigende antal personer på offentlig forsørgelse, og Langtidsledigheden. Ministeren opstiller derfor følgende mål for indsatsen i 2013: - Flere unge skal have en uddannelse - Bedre og mere helhedsorienter hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre førtidspensioner. - Langtidsledigheden skal bekæmpes. - En tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder. Bilag med Ministerens mål og resultatkrav og DA og LO s fællesprioriteringer for LBR- og RBR arbejde i 2013 er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Kommunalbestyrelsen skal fastlægge endelige prioriteringer af indsats og budget for Beslutningskompetence: Job & Arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1) At drøfter opsamlingen på den beskæftigelsespolitiske konference og forholder sig til Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og resultatkrav for jobcenter Lejres indsats i ) At udvalget på sit juni møde 2012 godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2013 og sender dette til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Bilag: 1. bilag LO og DA prioriteringer 2013.pdf 2. Bilag. Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2013.pdf 3. Tidsplan Beslutning den : Indstillingerne godkendes Udvalget ønsker, at der ved udbud sættes krav til leverandører om social ansvarlighed, herunder uddannelsespladser. Afbud: Jens K. Jensen ( V)

11 Side 9

12 Side SSÆ - Social Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi 2013 Sagsnr.: 12/6621 Resumé: Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Udviklingsstrategien skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 1. juni Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har på sit møde 20. marts 2012 besluttet at anbefale aftalerne til godkendelse. Forslaget har været til høring i Lejre Kommunes Handicapråd. Sagsfremstilling: I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v. (marts 2011), overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). I 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang, at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist. Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i regionen og Region Sjælland inden 1. juni Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne og regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien som input til de politiske drøftelser og forhandlinger. Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede socialområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og lands- og landsdels-dækkende tilbud. Denne er samordnet med aftalerne koordineret af kommunerne og skal for 2013 være godkendt inden 15. oktober 2012 (fremlægges for KKR Sjælland på august-møde). Der er fremlagt lovforslag om, at kommunerne overtager koordineringen. Indhold i udviklingsstrategien Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. Kapacitetsbehov

13 Side 11 På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, som der er behov for, og behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud. Fokusområder Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge, samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet. Ud over det udmeldte ministertema for 2013 der er Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser, blev det besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 såfremt der skulle være behov for dette. Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves, som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med. Fokusområderne for 2013 er: 1) Ministertema: Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser 2) De mest specialiserede tilbud 3) Overgangen fra ung til voksen 4) Senhjerneskadede, 5) Omstillingsprocesser forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser. Ad 1) Ministertema: Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser Kommunerne skal i forbindelse med det kommende års rammeaftaler sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte de faktiske muligheder for at benytte sig af de forskellige typer af plejefamilier, som er en del af anbringelsesviften, herunder kommunale plejefamilier og netværksanbringelser. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte, hvordan man ledelsesmæssigt får sat fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer. Endelig bør kommunerne drøfte, hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder mv. kan udnyttes i et samspil med anbringelser i familiepleje og i ambulante tilbud mv. Samt hvordan kommunerne, f.eks. gennem tværkommunale samarbejder, kan sikre den lovpligtige uddannelse og supervision af plejefamilier samt et kvalificeret tilsyn. Ad 2) De mest specialiserede tilbud Voksenområdet udgør langt størstedelen af rammeaftalens tilbud. Det er et meget differentieret område. Der må forventes vidtgående omstillinger i kommunernes efterspørgsel og udbud på voksenområde i de kommende år. Udfordringen i denne omstillingsproces bliver, hvordan man på den ene side skaber øget selvforsyning i de enkelte kommuner og samtidig sikrer en fortsat forsyningssikkerhed for de fagligt mest specialiserede tilbud. Der arbejdes, med at klarlægge tilbudsviften i regionen inden for det mest specialiserede område. Ad 3) Overgangen fra ung til voksen På handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet. Blandt andet på grund af en øget differentiering indenfor de traditionelle målgrupper (for eksempel autisme-spektrumforstyrrelser og ADHD). Der er behov for at undersøge om den nuværende tilbudsstruktur i den regionale/

14 Side 12 tværkommunale forsyning på det specialiserede område kan ændres for at skabe bedre rammer for den kommunale opgaveløsning i overgangen fra ung til voksen. Ad 4) Senhjerneskadede Borgere med senhjerneskade udgør en del af voksenhandicapområdet. Borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) har behov for en hurtig og effektiv rehabiliteringsindsats. Det er en opgave, som kræver en veltilrettelagt tværfaglig og oftest tværsektoriel indsats. Der arbejdes med en analyse af den igangværende udvikling, hvor kommunerne anvender nye, mere lokalt baserede tilbud til senhjerneskadede borgere, som har erstattet eller delvist kan erstatte de hidtidige mere centraliserede tilbud. 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser både for handicappede og sindslidende De faglige netværk har de sidste år som et tilbagevendende tema peget på: De forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper. Der skal være mulighed for at ændre tilbud med almindelige pladser til specialiserede pladser og omvendt. Der arbejdes med at få lagt en fælles strategi for omstillingsprocesserne. Der ses blandt andet på, hvordan en økonomisk model tager højde for tomgangspladser og i den forbindelse eventuelt lukning af pladser. Udtalelser: Høringssvar fra Handicaprådet: Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående rammeaftaler 2013 på det specialiserede socialområde. Handicaprådet har følgende bemærkninger: Handicapråder finder det positivt, at der er en tendens i kommunerne til i højere grad at anvende forskellige former for familieplejeanbringelser. Handicapråder finder det positivt, at rammeaftalen har fokus på at sikre den nødvendige forsyning af pladser til borgere med dobbeltdiagnoser. Handicaprådet er bekymret for, om der er nok pladser til psykisk sårbare, herunder om det at omlægge til støtte i borgerens eget hjem er tilstrækkeligt for at imødekomme behovene på området. Handicaprådet understreger, at borgere ikke skal forblive i eget hjem, blot fordi det er den billigste løsning. Der skal altid træffes konkrete individuelle afgørelser, hvorfor økonomien ikke er den mest afgørende faktor! Vedlagt høringssvaret er kommentarer fra DH-Lejre. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at udviklingsstrategien for 2013 er et hensigtsmæssigt redskab på tværs af kommunerne for at sikre og udvikle den nødvendige forsyning, kvalitet og økonomi på området. Økonomi og finansiering: Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på socialområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

15 Side 13 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Handicaprådets høringssvar tages til efterretning 2. at forslag til udviklingsstrategi for 2013 godkendes. Bilag: 1. Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2. Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde 3. Rammeaftale 2013 _ Udviklingsstrategi Supplerende høringssvar fra DH-Lejre - udviklingsstrategi 2013 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales Beslutning den : Indstillingen anbefales. Afbud: Jens K. Jensen (V)

16 Side ØU - Kvartalsregnskab Sagsnr.: 12/4630 Resumé: Kvartalsregnskab indeholder samlet set et kassetræk på 1,3 mio. kr. og en reduktion på 12,2 mio. kr. vedrørende serviceudgiftsrammen. Reduktionen af serviceudgifter skal ses i tilknytning til overførselssagen , som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. april 2012, og som medfører, at kommunens budgetterede serviceudgifter opskrives med 26,7 mio. kr. Det samlede resultat af driftsoverførselssagen og kvartalsregnskab er dermed en forøgelse af serviceudgifterne på 14,5 mio. kr. Kvartalsregnskab viser, at der er risiko for merforbrug i 2012 på flere serviceområder. Særligt det specialiserede voksenområde er økonomisk udfordret, og der skønnes et merforbrug på ca. 8 mio. kr. i På anlægsområdet er der risiko for en manko vedr. ombygning af rådhusene i Hvalsø og Allerslev og ombygning af Allerslev Skole på i alt 23 mio. kr. i Dertil kommer, at Økonomiudvalget har besluttet køb af byggegrunde i Kirke Hyllinge, Vestervang for 4,1 mio. kr. Købene vil på sigt kunne indbringe kommunekassen et overskud i takt med, at der bliver solgt grunde. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet Kvartalsregnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar til 31. marts 2012 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Kvartalsregnskab fremsendes til Økonomiudvalget den 30. april 2012 inden det videresendes til Fagudvalgenes møder maj, samt Økonomiudvalget den 22. maj og Kommunalbestyrelsen den 29. maj. Kasseforbrug Kvartalsregnskab medfører et samlet kassetræk på 1,3 mio. kr. Det samlede kassetræk i 2012 skønnes dermed at blive 60,2 mio. kr. At der er tale om et kassetræk og ikke en kasseopbygning, som i det oprindeligt vedtagne budget 2012, skyldes overførsler af hhv. anlægsmidler (jf. Økonomiudvalgets beslutning den 14. februar 2012) og driftsmidler (jf. Økonomiudvalgets beslutning den 24. april 2012) samt opkøb af grunde på Vestervang i Kirke Hyllinge. Drift Kvartalsregnskab nedbringer serviceudgifterne med 12,1 mio. kr. Dette skyldes dels merindtægter i form af tilbagebetaling fra Movia vedr. regnskab 2010 på 2,3 mio. kr., og forhøjet bloktilskud på 0,7 mio. kr. pga. ændrede forudsætninger for den kommunale indtægt fra selskabsskat. Dels at der sker en modregning af puljen forventede overførsler, der indgik i det oprindelige budget 2012 med 10 mio. kr. Reduktionen i serviceudgifter skal derfor også ses i sammenhæng med driftsoverførselssagen , der har forøget kommunens budgetterede serviceudgifter med 26,7 mio. kr. Det samlede resultat af overførselssagen og kvartalsregnskabet er altså en opskrivning af serviceudgifterne på 14,5 mio. kr. De budgetterede udgifter for overførselsindkomster forventes at holde.

17 Side 15 Kvartalsregnskab er baseret på en gennemgang af driftsbevillingerne, og den dertilhørende finansiering. Gennemgangen viser, at der er flere områder, hvor der er risiko for merudgifter, som vil kunne resultere i en overskridelse af serviceudgiftsrammen og et kassetræk. De bevillingsansvarlige vil arbejde med hvert enkelt risikoområde med henblik på at overholde budgettet. Det kan i den forbindelse blive nødvendigt at fremlægge forslag til politisk behandling om ændret service på udgiftsområder, hvor det ikke er muligt at overholde budgettet ved anvendelse af effektivitetstiltag. Risikoområderne vedrører serviceudgifterne. Et særligt risikoområde er: Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder 8 mio. kr. Der er fremlagt særskilt sag herom på Økonomiudvalgets møde den 24. april. Administrationen arbejder på nuværende tidspunkt med at finde løsninger til at imødegå merforbruget inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Til kvartalsregnskab vil der blive fremlagt forslag til håndtering af det forventede merforbrug på området. Derudover er risikoområderne: Energi Manglende lukning af rådhuset i Lyndby Dagtilbud Den samlede risiko for merforbrug på serviceudgifterne i budget 2012 skønnes dermed at være mindst 22,5 mio. kr., hvoraf 14,5 mio. kr. vedrører overførsler fra 2011 til 2012, og mindst 8 mio. kr. vedrører risikoområder. Risikoen for et merforbrug, der kan henføres til overførsler, reduceres i det omfang, at overførte midler konverteres fra drift til anlæg, eller at der overføres et tilsvarende beløb fra 2012 til Anlæg På anlægsområdet er der risiko for en manko på i alt 23 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet ombygning af Rådhusene i Hvalsø og Allerslev, hvilket er budgetlagt med 4 mio. kr., men udgiften kan beløbe sig til op til 20 mio. kr. jf. KB sag den 27. februar Der er således principielt en manko på op til 16 mio. kr. Ombygning af Allerslev Skole er besluttet på Kommunalbestyrelsen den 28. november Der er i budget 2012 afsat 11 mio. kr. men af sagen til Kommunalbestyrelsen fremgår det, at udgiften kan beløbe sig op til 18 mio. kr. Der er således principielt en manko på 7 mio. kr. Af sagen fremgår forslag til finansiering af ombygningen fra andre bevillinger. Der er i budgettet for 2012 afsat et historisk stort beløb på 106 mio. kr. til anlægsprojekter. Hertil kommer overførsler fra 2011 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb på 49,2 mio. kr., som er vedtaget overført den 14. februar I alt er der anlægsbudget på 155,2 mio. kr. i 2012.

18 Side 16 Der er på nuværende tidspunkt frigivet rådighedsbeløb for 74,5 mio. kr. til anlægsprojekter, hvoraf administrationen vurderer, at de 63,8 mio. kr. bliver brugt i år. 81,8 mio. kr., som er afsat som rådighedsbeløb i budgettet, er endnu ikke frigivet til konkrete anlægsprojekter (se anlægsredegørelse vedlagt som bilag). Køb/salg Økonomiudvalget har besluttet køb af byggegrunde i Kirke Hyllinge, Vestervang for 4,1 mio. kr. som på sigt vil indbringe kommunekassen et overskud, i takt med at der bliver solgt grunde. Der er ikke budgetlagt med indtægter fra salg af grunde og ejendomme i budget I det omfang der bliver solgt grunde, tilgår de kassen og forbedrer den samlede likviditet, som også skal dække køb og salgsomkostninger mm. Administrationens vurdering: Givet den vedtagne politik for styring af Lejre Kommunes økonomi er der fokus på særligt to punkter: Kasseforbruget. Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i 2012 og målsætningen, er at kasseopbygningen minimum bliver dette beløb. Det tilstræbes altså, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med serviceudgifter på mio. kr., og det tilstræbes, at serviceudgiftsrammen overholdes. En overskridelse af serviceudgiftsrammen kan hvis kommunerne under ét ikke overholder Økonomiaftalen medføre økonomiske sanktioner for Lejre Kommune i 2013 (jf. Budgetloven). Administrationen vurderer, at den aktuelle situation giver anledning til øget fokus på kommunens økonomi som helhed og særligt på det specialiserede voksenområde. For at imødegå et merforbrug på serviceudgifterne er det væsentligt, at der sikres en stram økonomistyring, herunder at det overvejes, hvorvidt indsatser skal iværksættes på risikoområder for at sikre budgetoverholdelse, og at der følges op på allerede iværksatte tiltag. Administrationen følger op på udviklingen i forbruget på serviceudgifterne, og gennemfører i forlængelse heraf nødvendige styringsdialoger. Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om ombygning af Allerslev og Hvalsø Rådhuse. Projektet skønnes at blive dyrere, end hvad der er indarbejdet i investeringsoversigten. I budget 2012 vurderes projektet at kunne holdes inden for budgettet, men det er væsentligt, at finansiering til de resterende 16 mio. kr. til ombygning af rådhuse indgår i den samlede prioritering af anlægsinvesteringer i budget Ligeledes bør der træffes beslutning om finansiering af ombygning af Allerslev Skole. Af sagen fra den 28. november 2011 fremgår forslag til finansiering af ombygningen fra andre bevillinger, men der er ikke vedtaget politisk beslutning om finansiering af projektet endnu. Overførsler mellem budgetår udgør en særskilt udfordring på 14,5 mio. kr. i Udfordringen reduceres i det omfang driftsmidler konverteres til anlæg, eller at der overføres et tilsvarende beløb fra Administrationen anbefaler, at de overførte driftsmidler så vidt muligt konverteres til anlæg. Økonomi og finansiering: Kvartalsregnskab medfører et kassetræk på 1,3 mio. kr. og et mindreforbrug inden for serviceudgiftsrammen på 12,2 mio. kr. Reduktionen af serviceudgifter i kvartalsregnskabet skal ses i tilknytning til overførselssagen , som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. april 2012, og som medfører, at kommunens budgetterede serviceudgifter opskrives med 26,7 mio. kr. Det samlede resultat af driftsoverførselssagen og kvartalsregnskab er en forøgelse af serviceudgifterne på 14,5 mio. kr.

19 Side 17 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at budgetomplaceringer (jf. Regnskabsopgørelse og bilag 1), der samlet set udligner hinanden, godkendes, 2. at der frigives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til køb af 43 grunde Vestervang, Kirke Hyllinge, og at anlægsbevillingen finansieres ved et kassetræk, 3. at tillægsbevillinger på -2,8 mio. kr. (jf. Regnskabsopgørelse og bilag 1) godkendes, og at pengene tilgår kassen, 4. at forventet anlægsudgift på 16 mio. kr. vedr. ombygning af rådhuse medtages som anlægsforslag i budget Bilag: 1. Generelle bemærkninger - KR Bilag 1 Bemærkninger på udvalg.doc 3. Anlægsredegørelse KV xlsx 4. Notat Anlægsredegørelse KV Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler de indstillingerne der vedrører udvalget. Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales Beslutning den : Indstillingen anbefales for det der vedrører Udvalgets område. Afbud: Jens K. Jensen (V)

20 Side ØU - Fagudvalgenes budgetrammer Sagsnr.: 12/6459 Resumé: Økonomiudvalget vedtog den 13. december 2011 den politiske budgetproces Udvalget godkendte fremskrivningsmetoderne for Budget 2013 på mødet den 23. marts 2013, og besluttede endvidere, at det administrativt fremskrevne budget udmeldes til udvalgene, idet der alene indarbejdes konsekvenser af politiske beslutninger heri. Udvalgene fremsender herefter budgetforslag til Økonomiudvalget med angivelse af budgetudfordringer og mulige løsningsforslag På den baggrund er fagudvalgenes budgetrammer udarbejdet, som det administrativt fremskrevne budget. Fagudvalgene drøfter deres respektive udfordringer på mødet i maj, og skal i juni mødet beslutte et budgetoplæg, som fremsendes til Økonomiudvalgets behandling 19. juni og præsenteres på 2. budgetseminar den 22. juni Sagsfremstilling: På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces vedtaget. Af den vedtagne politiske budgetproces fremgår det, at Økonomiudvalget udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. I forlængelse heraf er der udarbejdet oplæg til administrativt fremskrevne budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af vedtaget budgetoverslag 2013, pris- og lønfremskrivning, demografifremskrivning samt øvrige politiske beslutninger. Herudover har administrationen udarbejdet oplæg, der beskriver forventede budgetudfordringer i 2013 for de enkelte udvalg. På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev desuden besluttet, at fagudvalgene på maj-møderækken drøfter principper for takster for Takstkatalog med oversigt over Lejre Kommunes takster i 2012 fremgår af bilag 3. Endvidere besluttede Økonomiudvalget den 23. marts, at Direktionen fremlægger forslag til udmøntning af den kommunale andel af gensidighedsaftalen på Økonomiudvalgets møde i juni Den kommunale andel af gensidighedsaftalen udgør 2,5 mio. kr., der vedrører samtlige udvalg. Fagudvalgene behandler budgetrammerne i maj, hvor de på baggrund af de administrativt fremskrevne budgetrammer og administrationens oplæg om budgetudfordringer i 2013 forholder sig til udvalgets økonomi. Med afsæt i udvalgets beslutning kan administrationen herefter udarbejde forslag til fagudvalgets budgetoplæg, som behandles på junimøderækken. På junimøderne i fagudvalgene prioriteres, hvordan udfordringerne skal løses indenfor egen ramme, og der udarbejdes budgetoplæg til videre politisk behandling på Økonomiudvalgets møde den 19. juni Det skal understreges, at Lejre Kommunes indtægtsgrundlag for endnu ikke er kendt. Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at det teknisk administrative budget finansieres via balancetilskuddet til kommunerne. Det endelige indtægtsgrundlag kendes først efter indgåelse af budgetaftalen mellem regeringen og KL, og kan beregnes primo juli. Der er 3 bilag til hvert udvalg. Bilag 1 og 3 er fælles for samtlige udvalg, mens bilag 2 er udvalgsspecifik. Administrationens vurdering:

21 Side 19 Administrationen vurderer, at fagudvalgene ved en indledende politisk behandling af den administrativt fremskrevne budgetramme, budgetudfordringer og mulige løsningsforslag på maj-møderne kan bidrage med vigtige pejlemærker for administrationens videre arbejde. Administrationen skal til juni-møderne udarbejde forslag til fagudvalgenes budgetoplæg til endelig behandling i fagudvalgene og fremsendelse til behandling i Økonomiudvalget den 19. juni Økonomi og finansiering: Det enkelte udvalgs budgetramme og budgetudfordringer i 2013 fremgår af de vedlagte bilag. Dertil kommer den tværgående budgetudfordring som følge af Lejre Kommunes andel af gensidighedsaftalen, der udgør 2,5 mio. kr. Forslag til udmøntning af gensidighedsaftalens spare- og effektiviseringskrav på 2,5 mio. kr. vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 19. juni Beslutningskompetence: Fagudvalgene / Økonomiudvalget Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at fagudvalgene drøfter udfordringerne og løsningsforslag i forhold til budgetrammerne, 2. at fagudvalgene drøfter principper for takster for Bilag: 1. Bilag 1: Udvalgenes tekniske budgetrammer 2. Bilag 2: JOB OG ARBEJDSMARKED - Budgetudfordringer og løsningsforslag 3. Bilag 3: Takster 2013.xlsx Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Pkt 1 Udfordringen på socialområdet ønskes set i en sammenhæng med det samlede budget 2013 Der ønskes tal på løsningsforslagene. Pkt 2 Tilslutter sig principperne Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Administrationen anmodes om at fremlægge forslag til overholdelse af udvalgets budgetramme Beslutning den : Sagen drøftet, der følges op når konsekvenser de forskellige lovændringer, økonomiaftale og 3 -partsforhandlinger kendes. Afbud:

22 Side 20 Jens K. Jensen (V)

23 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: 11/24059 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Intet under dette punkt. Afbud: Jens K. Jensen (V)

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Status mål

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - september...2 3. JA

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt "Route 25" Indholdsfortegnelse:

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt Route 25 Indholdsfortegnelse: Referat Ungekoordineringsgruppen Tid mandag den 10. september 2012 kl. 15:30 Sted Assens Rådhus, Mødelokale 3 Afbud fra Carsten Smedegaard. Søren Steen Andersen deltog fra kl. 16.00 under behandling af

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. september 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. september 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Udlejningsaftale mellem Lejre Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012 Referat mandag den 9. januar 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema "Ungeindsatsen"...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Referat mandag den 4. februar 2013 Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i februar...2 3.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24.01.2008 kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Jesper Rasmussen og Lone Kiilerich Indholdsfortegnelse: 29. Bordet

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere