Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring."

Transkript

1 Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information om elektronisk udveksling/papirudveksling af informationer, herunder Personbårne Dokumenter (PD) og Strukturerede Elektroniske Dokumenter (SED) inden for sygesikring og familieydelser. Derudover indeholder Nyhedsbrevet informationer om: - Ansøgning om refusion af udgifter til sygehjælp fra Spanien - Ny adresse for forbindelsesorganet i Slovakiet - Ny opdateret bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring - Pension til og fra udlandet - Link til nye vejledninger Slotsholmsgade København K Telefon Telefax E-post: Landemærket København K Telefon Telefax E-post: Nyhedsbrevet har følgende bilag: - Personbårne dokumenter på sygehjælpsområdet PD S1, S2 og S3 - Beskrivelse af de enkelte SED er på familieydelsesområdet - Vejledning til brug ved ansøgning om pension fra udlandet - Skema til brug ved ansøgning om førtidspension fra udlandet 1. Elektronisk udveksling / papirudveksling af informationer Som meddelt i Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 1, marts 2010 punkt 1.1, skal al informationsudveksling mellem institutioner i EUlandene ske elektronisk senest fra 1. maj Til den elektroniske udveksling benyttes Strukturerede Elektroniske Dokumenter (SED). Til brug i overgangsperioden indtil 1. maj 2012 er udarbejdet papirudgaver af alle SED er. Alle SED er er nu godkendt, men kun på engelsk. I løbet af efteråret vil de løbende blive oversat til dansk. Som supplement til den elektroniske udveksling af data mellem landenes myndigheder, kan borgere kan få et Personbåret Dokument (PD) til dokumentation for deres rettigheder. PD erne er udarbejdet i et specielt design for at gøre dem genkendelige for borgere og institutioner i hele EU. De indeholder færre data end de tilsvarende SED er, men tilstrækkelige data til at identificere borgeren og den ret, der dokumenteres. PD erne kan anvendes inden den elektroniske udveksling påbegyndes. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anbefaler dog, at kommuner og regioner fortsat anvender E-blanketterne.

2 2 Der er udarbejdet følgende PD-er: A1 - Attest vedrørende lovgivning om social sikring, som personen er omfattet af S1 S2 S3 - Registrering med henblik på sygesikringsdækning - Ret til planlagt behandling - Lægebehandling af tidligere grænsearbejder i det tidligere arbejdsland DA1 - Ret til naturalydelser i forbindelse med forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme U1 U2 U3 - Perioder af betydning for ret til arbejdsløshedsydelse - Bevarelse af ret til arbejdsløshedsydelse - Forhold, der kan berøre retten til arbejdsløshedsydelser På nuværende tidspunkt foreligger de godkendte versioner af PD erne på alle sprog. PD erne har forskellige farver afhængig af sagsområdet. De skal udfyldes, printes ud og stemples og underskrives af den udstedende institution, men det er ikke et krav, at de bliver printet i farver. Nedenfor informeres om PD er på sygehjælpsområdet og om SED er på familieydelsesområdet. 2 Sygehjælp 2.1 Personbårne Dokumenter på sygehjælpsområdet - PD S1, S2 og S3 På nuværende tidspunkt foreligger der på sygehjælpsområdet godkendte PD er på dansk i en pdf-udgave. De er i uge 34 blevet lagt på Blanketter/ i en udgave, der kan udfyldes på skærmen Hvad skal kommunerne / regionerne gøre, hvis de modtager et PD? PD S1 er et dokument, der gives til borgeren til brug for dennes registrering i en sygeforsikring i bopælslandet til udgift for myndigheder i det land, hvor den pågældende er socialt sikret eller hvorfra den pågældende modtager pension. Dokumentet svarer således til afsnit A på blanket E106, E109, E120 og E121. Personen med S1 kan således være fx udstationeret arbejdstager, grænsearbejder, familiemedlem til arbejdstager (typisk studerende), pensionsansøger eller pensionist.

3 3 Dokumentet skal afleveres i kommunen. Det indeholder tilstrækkelige oplysninger til brug for registreringen af borgeren i den danske sygesikring. Kommunen skal svare den udstedende institution indtil videre ved brug af den relevante E blanket, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU-landene i det følgende kaldt: Vejledningen Bilag 1 om E106/ E109/ E120 /E121. PD S2 er et dokument, der gives til en borger, der har fået tilladelse til at rejse til et andet medlemsland for at modtage planlagt behandling til udgift for myndighederne i det land, hvor den pågældende er socialt sikret. Dokumentet svarer til blanket E112 og skal i Danmark vises til den yder / det sygehus, hvor behandlingen sker. Som regel er behandlingen aftalt på forhånd. Identifikationsdataene på PD S2 er tilstrækkelige til regionens opkrævning af betaling for den planlagte behandling. Se i øvrigt Vejledningen, Afsnit VIII. PD S3 er et dokument, der udstedes til en pensioneret grænsearbejder, der ønsker at fortsætte en behandling, der er påbegyndt i det seneste beskæftigelsesland, inden grænsearbejderen blev pensioneret. Der er ingen E-blanket, der kan benyttes her, da der er tale om en ny rettighed, der er indført i forbindelse med Forordning (EF) 883/2004. Et S3, der er udstedt til brug i Danmark, skal vises til den yder / det sygehus, hvor behandlingen sker. Der henvises i øvrigt til Vejledningen, Afsnit VII og Bilag 6, der beskriver, hvornår en dansk kommune skal udstede S3. S1, S2 og S3 er vedlagt dette nyhedsbrev som bilag Papir-SED er Der er godkendt 84 SED er på området for ydelser under sygdom mv. Dette område dækker sygehjælp, sygedagpenge og plejeydelser. SED erne foreligger i en godkendt engelsksproget udgave og vil komme på dansk i 3 portioner i løbet af efteråret. Der vil blive udarbejdet vejledninger til disse dokumenter, når de, der er relevante for kommuner og regioner, foreligger i en godkendt dansk version Hvad skal kommunerne / regionerne gøre, hvis de modtager et papir-sed? Nogle medlemslandes institutioner er begyndt at bruge de engelske versioner i stedet for E-blanketterne. SED er har ikke et afsnit til brug for besvarelse, men skal i fremtiden besvares ved et tilsvarende svar-sed.

4 4 Indtil videre foreslår ministeriet, at kommuner / regioner, der modtager et engelsksproget SED vedrørende sygehjælp (fx S072 vedrørende registrering, S016 vedrørende ændring eller ophævelse af registrering, eller S067 vedrørende refusionstakster) svarer ved at sende en kopi af SED et sammen med den tilsvarende E-blanket med udfyldt afsnit B. Ministeriet rådgiver om besvarelse af SED ere ved brug af E-blanketter på servicetelefon tlf.nr Åbningstiden er Ansøgning om refusion fra Spanien (blanket E126) Når danske sikrede har modtaget behandling i et EU-land og har betalt (en del af) behandlingen selv, kan de søge kommunens hjælp til at få refunderet den del af regningerne, som en offentligt sikret ville have fået refunderet i det pågældende land. Kommunen sender derefter blanket E126 med ansøgning om refusion til ministeriet, der videresender blanketter til pågældende opholdsland. Ministeriet gør opmærksom på, at de spanske myndigheder har meddelt, at man ikke har refusionstakster, jf. den oplysning, der er i pjecen: Skal du til Spanien? Hvad nu hvis du bliver syg : Hvis du har fået en regning for lægehjælp mv., er du blevet behandlet som privatpatient. Regninger for privatbehandling kan ikke refunderes Danske sikrede, der har betalt for behandling i Spanien, kan derfor alene henvises til at søge en eventuel refusion af udgifterne efter reglerne for den offentlige rejsesygesikring eller reglerne for adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land. Der kan ikke ydes refusion af udgifter efter spansk lovgivning ved en blanket E Ændret vejledning vedrørende blanket E106, E108, E109, E120 og E121 Hidtil har Indenrigs- og Sundhedsministeriet vejledt om, at kommuner, der modtager en af de nævnte blanketter fra et andet EU- /EØS-land eller Schweiz, skulle returnere blanketten via ministeriet. Ministeriet registrerede blanketten og returnerede den til afsenderinstitutionen. Med den nye vejledning er denne praksis ophævet, og kommunen skal ikke længere returnere blanketten via Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Når kommunen har konstateret, at betingelserne for at registrere /afregistrere den berørte person på grundlag af blankettens oplysninger er opfyldt, skal kommunen kvittere i blankettens afsnit B og returnere blanketten direkte til afsenderinstitutionen.

5 5 2.5 Ny adresse for forbindelsesorganet i Slovakiet Forbindelsesorganet vedr. sygehjælp i Slovakiet har ændret adresse pr. 1. juli 2010: Health Care Surveillance Authority (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou HCSA) Žellova Street No Bratislava 25 Slovakiet Spørgsmål om sygehjælp rettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Center for Internationalt samarbejde og retsstilling, Sektionen for International Sygesikring. 3. Familieydelser Papir-SED er De strukturerede elektroniske dokumenter (SED), der skal anvendes ved udveksling af information i sager om familieydelser efter de ny EF-regler, er nu udarbejdet. De foreligger indtil videre kun i en engelsksproget version. Visse lande har dog allerede taget SED erne i brug. Kommunerne vil derfor kunne blive udsat for at få henvendelser om familieydelser fra andre EUlande på en SED i papirversion. Dansksprogede SED er på familieydelsesområdet forventes udsendt i løbet af efteråret. Som led i udarbejdelsen af SED erne er der foretaget en analyse af den informationsudveksling, der vil kunne forekomme i familieydelsessager. Der er beskrevet i alt 10 forskellige situationer med informationsudveksling, såkaldte business-flows. Hertil er udarbejdet i alt 27 SED er, der har numrene F001 F0027. I en overgangsperiode inden den elektroniske informationsudveksling endelig kan iværksættes, kan SED er anvendes i papirudgave. Det er også muligt fortsat at anvende de hidtil gældende papirblanketter E 401 og E 411. Når disse anvendes for sager, der behandles efter forordning 883/2004 og 987/2009, skal de være tydeligt mærkede. En beskrivelse af de enkelte SED er vedlægges som bilag 2. De engelsksprogede SED er findes her. Spørgsmål om internationale regler om familieydelser rettes til Pensionsstyrelsen, International Social Sikring.

6 6 4. Arbejdsløshedsforsikring Ny opdateret bekendtgørelse Der er udstedt en ny opdateret bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland med tilhørende vejledning. Der er tale om konsekvensændringer som følge af den nye forordning (EF) nr. 883/2004. Ændringerne vedrører især: Selvstændige erhvervsdrivende, der med den nye forordning er blevet omfattet af reglerne for medregning af forsikrings- og arbejdsperioder. Nye benævnelser for de dokumenter, der skal udstedes. Bekendtgørelse nr. 470 af 29. april 2010 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland. Vejledning nr. 36 af 29. april 2010 til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland. Konkrete spørgsmål om arbejdsløshedsforsikring rettes til a-kassen. Generelle spørgsmål om regler rettes til Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1. kontor. 5. Pension til udlandet Når borgere ønsker at medtage deres pension til udlandet - Snitflade mellem kommunerne og Pensionsstyrelsen Der er forskel på, om en pensionist opholder sig i udlandet i en midlertidig periode eller varigt flytter til udlandet. Når der er tale om, at pensionisten varigt flytter til udlandet, overtager Pensionsstyrelsen udbetalingen af pension til borgeren. Inden sagen overgår til styrelsen, skal kommunen tage stilling til, om betingelserne for at tage pensionen med er opfyldte, og hvilke dele af pensionen der kan blive udbetalt i udlandet. Det er med andre ord kommunerne, der har afgørelseskompetencen og vejledningsforpligtelsen i forhold til borgere, der ønsker at medtage pensionen til udlandet.

7 7 Kommunerne kan finde vejledning i reglerne på hjemmesiderne og hvor både betingelser og praktiske informationer beskrives mere detaljeret. Hvis kommunerne har brug for yderligere vejledning kan henvendelse ske direkte til Pensionsstyrelsen. Pensionsstyrelsen henstiller til, at kommunerne ikke henviser borgerne direkte til Pensionsstyrelsen, da de ikke har kompetence til at træffe afgørelse om udbetaling af pension m.v. for pensionister med bopæl i Danmark. Kun hvis pensionisten opfylder betingelserne for at tage pensionen med, skal kommunen sende sagen til Pensionsstyrelsen, som herefter overtager udbetalingen. Husk at medsende følgende oplysninger: pensionistens adresse i udlandet fra hvilken dato Pensionsstyrelsen skal overtage udbetalingen kontonummeret bag Nemkonto hvis pensionen skal udbetales til en bankkonto i udlandet: Bankens navn, adresse, kontonummer, IBAN-nummer og BIC-code/SWIFT. Pensionsstyrelsen har ikke adgang til Nemkonto eller mulighed for at se kontonummeret i KMD. Hvis pensionisten ikke opfylder betingelserne for at tage pensionen med, er der mulighed for at søge om dispensation fra bopælskravet. Ansøgning om dispensation behandles af Pensionsstyrelsen. Til brug for sagen bør der foreligge kopi af kommunens afgørelse om, at pensionisten ikke kan tage pensionen med efter de almindelige regler. Spørgsmål om pension i udlandet rettes til Pensionsstyrelsen, International Folkepension eller Førtidspension. 6. Pension fra udlandet Hvis en pensionist, der er bosat i Danmark, har haft beskæftigelse eller bopæl i et andet land end Danmark, kan der søges om udenlandsk pension. Det er kommunens ansvar, at pensionisten og Pensionsstyrelsen får besked på, at der skal søges en udenlandsk pension. Pensionsstyrelsens Udenlandsk pension og journaliserings kontor varetager disse ansøgninger og er udelukkende et mellemled mellem de udenlandske myndigheder og pensionisten. Styrelsen sørger for at sende og udfylde de korrekte EU-blanketter og ansøgninger til de korrekte lande, der er indgået konvention med.

8 8 Der vil typisk gives afslag fra udlandet, hvis en pensionist har været beskæftiget eller haft bopæl i et andet land i mindre end 1 år. Pensionsstyrelsen har dog ikke kompetence til at afgøre, om der skal søges eller ej, det er noget pensionisten og kommunen afgør. Der er udarbejdet en vejledning til kommunerne om, hvad Pensionsstyrelsen skal bruge ved ansøgning om pension fra udlandet, om at lave en bopælsopgørelse og om samordning af udenlandsk pension. Vejledningen er vedlagt som bilag 3. Derudover er der lavet et skema, som kommunerne kan bruge til at give oplysninger til brug ved ansøgning om førtidspension fra udlandet. Skemaet er vedlagt som bilag 4. Spørgsmål om pension i Danmark fra udlandet rettes til Pensionsstyrelsen, Udenlandsk Pension og Journalisering. 7. Anden information 7.1 Europa-kommissionen har lanceret en ny borgerrettet hjemmeside På dette link giver Europa-Kommissionen oplysninger om sociale sikringsrettigheder, når man flytter inden for EU. På siden kan man vælge hvilket sprog, man vil have oplysningerne på, og der er også oplysninger om medlemslandenes sociale sikringssystemer mv. 7.2 Pensionsstyrelsen har fået ny hjemmeside Siden Pensionsstyrelsen sidst udsendte et nyhedsbrev i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, har de fået ny hjemmeside. Her finder man bl.a. informationer og nyhedsstof inden for Pensionsstyrelsens internationale arbejdsområde, blanketter, publikationer o.lign. Man kan også abonnere på Pensionsstyrelsens egne nyhedsbreve. Klik ind på og tag et kig! 7.3 Nye vejledninger til nye forordninger I forbindelse med de to nye forordninger om social sikring EF-forordning nr. 883/2004 og EF-forordning nr. 987/2009 er der nu udarbejdet nye vejledninger. Det drejer sig om: DEL I Vejledning om EF-regler om social sikring DEL II - Vejledning om lovvalg DEL III Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU-landene DEL V - Vejledning om barseldagpenge

9 9 DEL VI - Vejledning om sociale pensioner, tjenestemandspensioner og ATP DEL VII Vejledning om arbejdsskade m.v. DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser DEL IX - Vejledning om familieydelser Herudover er der udarbejdet en vejledning til jobcentre: Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsydelser 7.4 Pensionsstyrelsen har skiftet 'send sikker' certifikat Pensionsstyrelsen har per ultimo juni fået nyt send sikker certifikat. Det betyder, at dem, som modtager krypterede mails fra Pensionsstyrelsen, skal have downloaded det nye certifikat for at kunne læse de krypterede mails, Pensionsstyrelsen sender. Hvis man har problemer med at læse krypterede mails, skal man gå til sin itafdeling og få dem til at downloade dette nye certifikat. Få Nyhedsbrevet via E-post Sagsbehandlere kan få Nyhedsbrevet via e-post ved at sende en tilmelding til Nyhedsbrevets e-postadresse: Tilmeldingen skal indeholde følgende tekst i emnefeltet: Tilmelding til Nyhedsbrev om International Social Sikring. Mails, der ikke indeholder præcis denne tekst, vil automatisk blive slettet ved modtagelsen for at undgå spam-meddelelser.

10 Bilag 1 til Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 2, september 2010 S1 Koordinering af sociale sikringsordninger Registrering med henblik på sygesikringsdækning EU-forordning 883/04 og 987/09 (*) OPLYSNINGER TIL INDEHAVEREN Dette er din og dine familiemedlemmers attest vedrørende ret til naturalydelser ved sygdom, barsel og tilsvarende faderskabsydelser (dvs. sygehjælp, lægebehandling osv.) i dit bopælsland. Familiemedlemmer er kun dækket, hvis de opfylder betingelserne i bopælslandets lovgivning. Attesten skal snarest muligt overdrages til sygesikringsinstitutionen på bopælsstedet (**). Se en fortegnelse over sygesikringsinstitutioner på: 1. PERSONOPLYSNINGER OM INDEHAVEREN 1.1 Personnummer i det kompetente EU-land 1.2 Efternavn 1.3 Fornavne 1.4 Efternavn ved fødslen (***) 1.5 Fødselsdato 1.6 Adresse i bopælsland Gade, nr Postnr By Landekode 1.7 Status Den forsikrede Familiemedlem til forsikrede Pensionist Familiemedlem til pensionist Pensionsansøger 2. KONTANTYDELSER VED PLEJEBEHOV AF UBEGRÆNSET VARIGHED 2.1 Indehaveren modtager kontantydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed (*) Forordning (EF) nr. 883/2004, artikel 17, 22, 24, 25,26 og 34 og 987/2009, artikel 24 og 28. (**) I Spanien overdrages attesten til provinsafdelingen under statsanstalten for social forsorg (INSS), i Sverige til socialsikringsinstitutionen og i Portugal til socialsikringsinstitutionen på bopælsstedet. (***) Oplysning, som indehaveren om nødvendigt skal give til institutionen. Europa-Kommissionen 1/2

11 Bilag 1 til Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 2, september 2010 S1 Koordinering af sociale sikringsordninger Registrering med henblik på sygesikringsdækning 3. PERSONOPLYSNINGER OM DEN FORSIKREDE (udfyldes, hvis indehaveren har ret til sygehjælp gennem en anden persons forsikring) 3.1 Personnummer i det kompetente EU-land 3.2 Efternavn 3.3 Fornavne 3.4 Efternavn ved fødslen (*) 3.5 Fødselsdato 3.6 Den forsikredes adresse, hvis denne afviger fra den i 1.6 angivne Gade, nr Postnr By Landekode 4. DÆKKET AF FORSIKRING FRA/TIL: 4.1 Startdato 4.2 Slutdato 5. DEN INSTITUTION, SOM UDFYLDER ATTESTEN 5.1 Navn 5.2 Gade, nr. 5.3 By 5.4 Postnr. 5.5 Landekode 5.6 Institutions-ID 5.7 Kontorets faxnr. 5.8 Kontorets telefonnr Dato 5.11 Underskrift STEMPEL (*) Oplysning, som indehaveren om nødvendigt skal give til institutionen. 2/2

12 Bilag 1 til Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 2, september 2010 S2 Koordinering af sociale sikringsordninger Ret til planlagt behandling EU-forordning 883/04 og 987/09 (*) OPLYSNINGER TIL INDEHAVEREN Dette er din attest vedrørende ret til bestemte lægebehandlinger i udlandet. Hvis du fremviser den for sygesikringsinstitutionen i det land, hvor behandlingen ydes, vil du modtage lægebehandling på samme vilkår, som personer, der er forsikret i det pågældende land. Du har muligvis ret til supplerende refusion i henhold til nationale refusionsrater. Din sygesikringsinstitution vil rådgive dig herom. Se en fortegnelse over sygesikringsinstitutioner på: 1. PERSONOPLYSNINGER OM INDEHAVEREN 1.1 Personnummer i det kompetente EU-land 1.2 Efternavn 1.3 Fornavne 1.4 Efternavn ved fødslen (**) 1.5 Fødselsdato 1.6 Nuværende adresse Gade, nr Postnr By Landekode 2. BEHANDLINGENS ART OG BEHANDLINGSSTED 2.1 Behandling 2.2 Behandlingssted 2.3 Forventet behandlingsperiode Startdato Slutdato (*) Forordning (EF) nr. 883/2004, artikel 20, 27 og 36 og 987/2009, artikel 26 og 33. (**) Oplysning, som indehaveren om nødvendigt skal give til institutionen. Europa-Kommissionen 1/2

13 Bilag 1 til Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 2, september 2010 S2 Koordinering af sociale sikringsordninger Ret til planlagt behandling 3. DEN INSTITUTION, SOM UDFYLDER ATTESTEN 3.1 Navn 3.2 Gade, nr. 3.3 By 3.4 Postnr. 3.5 Landekode 3.6 Institutions-ID 3.7 Kontorets faxnr. 3.8 Kontorets telefonnr Dato 3.11 Underskrift STEMPEL 2/2

14 Bilag 1 til Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 2, september 2010 S3 Koordinering af sociale sikringsordninger Lægebehandling af tidligere grænsearbejder i det tidligere arbejdsland EU Regulations 883/04 and 987/09 (*) OPLYSNINGER TIL INDEHAVEREN Dette er din attest vedrørende ret til bestemte lægebehandlinger i dit tidligere arbejdsland. Hvis du fremviser den for sygesikringsinstitutionen på dit opholdssted, vil du modtage lægebehandling på samme vilkår, som personer, der er forsikret i det pågældende land. Se en fortegnelse over sygesikringsinstitutioner på: 1. PERSONOPLYSNINGER OM INDEHAVEREN 1.1 Personnummer i det kompetente EU-land 1.2 Efternavn 1.3 Fornavne 1.4 Efternavn ved fødslen (**) 1.5 Fødselsdato 1.6 Nuværende adresse Gade, nr Postnr By Landekode 1.7 Personnummer i det tidligere EU-arbejdsland 1.8 Status Tidligere grænsearbejder Familiemedlem til tidligere grænsearbejder 2. NÆRMERE OPLYSNINGER OM BEHANDLINGEN Ovennævnte person er berettiget til 2.1 fortsættelse af behandling, som blev påbegyndt i det tidligere arbejdsland, dvs. (***) behandlingens/sygdommens art 2.2 behandling i det tidligere arbejdsland (***) (*) Forordning (EF) nr. 883/2004, artikel 28, og 987/2009, artikel 29. (**) Oplysning, som indehaveren om nødvendigt skal give til institutionen. (***) Angiv det tidligere EU-arbejdsland. 1/2 Europa-Kommissionen

15 Bilag 1 til Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 2, september 2010 S3 Koordinering af sociale sikringsordninger Lægebehandling af tidligere grænsearbejder i det tidligere arbejdsland 3. DEN INSTITUTION, SOM UDFYLDER ATTESTEN 3.1 Navn 3.2 Gade, nr. 3.3 By 3.4 Postnr. 3.5 Landekode 3.6 Institutions-ID 3.7 Kontorets faxnr. 3.8 Kontorets telefonnr Dato 3.11 Underskrift STEMPEL 2/2

16 Bilag 2 til Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 2, september 2010 Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser indenfor EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Hertil anvendes SED F001 F003 Situationen og SED svarer i store træk til den hidtil gældende med udveksling af information ved E 401 og E 411. Der er dog større fleksibilitet. SED F001 Sagsgangen starter med, at en institution får en ansøgning om familieydelser eller ønsker at få afklaret i situationen i en allerede løbende sag om familieydelser. Hvis der er tilstrækkelige oplysninger, kan institutionen træffe afgørelse om ret til ydelser og underrettet institutione(er)n(e) i andet/andre lande herom ved F001, til brug for deres afgørelse om ydelser/beregning af tillægsbeløb. F001 anvendes også, hvis der ikke er tilstrækkeligt med oplysninger til at træffe afgørelse og/eller til at bede om yderligere oplysninger. SED en bruges til at anmode om og/eller bekræfte oplysninger om ansøgerens og dennes familie eller andre berettigede. Den kan samtidig anvendes til at bede om refusion, hvis der er udbetalt familieydelser for en periode, hvori det andet land (måske) burde have udbetalt. SED F002 Den institution, der modtager F001, svarer ved F002. Her afgives de oplysninger, der er anmodet om i F001 samt eventuelle yderligere oplysninger, herunder især om retten til ydelser fra det land, der sender F002, både for ansøger og evt. andre, typisk en ægtefælle eller samlever. F002 kan også bruges til at bede om yderligere oplysninger, som ikke allerede er modtaget ved F001. Den kan samtidig anvendes til at bede om refusion, hvis der er udbetalt familieydelser for en periode, hvori det andet land (måske) burde have udbetalt. SED F003 F003 er den endelige afgørelse om prioriteringen af ydelser. Den kan samtidig anvendes til at bede om refusion, hvis der er udbetalt familieydelser for en periode, hvori det andet land (måske) burde have udbetalt. Hvis den institution, der modtager F003, er uenig i eller i tvivl om afgørelsen, kan den bede om en uddybende forklaring. Informationsudveksling fortsætter i disse situationer med SED F004 og F005. Informationsudvekslingssituation 2 procedure ved uenighed Hertil anvendes SED F004 F009 Der er tale om forskellige situationer med afklaring af tvivl/uenighed om kompetence til betaling af familieydelser. SED F004 SED F004 anvendes, hvis der er tvivl/uenighed om den afgørelsen om kompetence, der er truffet ved SED F003. På denne SED kan den institution, der modtager en SED F003, bede om at få uddybet grundlaget for afgørelsen.

17 2 SED F005 F005 bruges til svar på F004. Hvis der efter udveksling af SED F004 og F005 ikke opnås enighed, skal udbetales foreløbige ydelser. Der gives meddelelse herom ved F006. SED F006 F006 bruges til at give meddelelse om foreløbig afgørelse om familieydelser. Den anvendes først og fremmest til at meddele, at den institution, der har modtaget en ansøgning, har truffet en foreløbig afgørelse om, at institutionen i et andet land er primært kompetent til udbetaling af ydelser (artikel 60, stk. 3, i forordning 987/2009). Denne afgørelse sendes til den institution, der er udpeget som primært kompetent. Denne udpegede institution har 2 måneder til at reagerer. Hvis den ikke reagerer, bliver den foreløbige afgørelse bindende. F006 anvendes også til at meddele om foreløbige ydelser efter artikel 6, stk. 2, i forordning 987/2009 foreløbig udbetaling af ydelser ved uenighed mellem landene sådanne ydelser udbetales typisk af børnenes bopælsland og udbetales indtil uenigheden er løst. SED F007 Hvis den institution, der modtager F006, er uenig i den foreløbige afgørelse, skal den meddele dette på F007 indenfor 2 måneder. F007 anvendes kun som svar på F006, hvis man er uenig. Hvis man accepterer anvendes F009. SED F008 Hvis der er gjort indsigelse mod en foreløbig afgørelse på F007, kan F008 anvendes af den institution, der har modtaget indsigelsen, til at meddele om man er enig i indsigelsen eller ikke. Hvis der ikke kan opnås enighed, må der ved ny F006 træffes afgørelse om foreløbige ydelser, typisk fra børnenes bopælsland. Foreløbige ydelser udbetales herefter, mens de involverede institutioner afklarer uenigheden. SED F009 En foreløbig afgørelse kan afvises eller accepteres på F009. Hvis der ikke kan opnås enighed, må der ved ny F006 træffes afgørelse om foreløbige ydelser, typisk fra børnenes bopælsland. Informationsudvekslingssituation 3 Refusion I forbindelse med informationsudveksling ved afgørelse af ret til ydelser, er der mulighed for at bede om refusion af eventuelle for meget betalte ydelser. Anmodning om refusion kan også fremsendes selvstændigt. Her anvendes SED F012 F013. Denne situation handler udelukkende om at få refusion fra myndighederne i andet land. Hvis det drejer sig om bistand til at få gennemført et tilbagebetalingskrav for uretmæssigt udbetalte ydelser anvendes særlige SED er. (foreligger endnu ikke) SED F012 Anvendes til at anmode om refusion. Der kan være tale om refusion enten, fordi ydelser er udbetalt for en periode, hvor et andet land har været (primært) kompetent, eller refusion i de særlige situationer, hvor et andet land skal refundere halvdelen af udgiften (Artikel 58 i forordning 987/2009). SED F013 Besvarelsen af anmodningen om refusion.

18 3 Informationsudvekslingssituation 4 Årlig kontrol Som hidtil er det forudsat, at der ved løbende udbetalinger af familieydelser foretages en kontrol af berettigelsen én gang årligt. Til dette formål anvendes SED F013 F014. SED F014 Anmodning om/bekræftelse af oplysninger til brug for den årlige kontrol. Her kan man bede om at få bekræftet forholdene eller oplysninger om ændrede forhold for ansøger, ægtefælle/samlever eller anden berettiget person og for børnene. SED F015 Svar på årlig kontrol. Informationsudvekslingssituation 5 Udbetaling til anden person Som hidtil er det muligt at udbetale ydelser til andre end den berettigede, hvis ydelserne ikke bruges til forsørgelse af barnet. Anmodningen og selve udbetalingen sker gennem institutionen i barnets bopælsland. Til dette formål anvendes SED F016 F017. SED F016 Anmodning om at ydelser udbetales til anden person end den umiddelbart berettigede. Her fremgår grunden til anmodningen, og til hvem ydelser skal udbetales. SED F017 Svar på anmodningen. Her oplyses, om anmodningen følges, og i givet fald fra hvilket tidspunkt, udbetaling til anden person finder sted. Informationsudvekslingssituation 6 Særlige ydelser til efterladte børn Særlige ydelser til efterladte børn (særligt børnetilskud) tildeles i visse situationer efter særlige regler. Det er tilfældet når, det kompetente land ikke har sådanne ydelser. I disse tilfælde skal der søges om særligt børnetilskud i det land/de lande, hvis lovgivning afdøde var omfattet af (længst), og som har sådanne ydelser. SED F018 F 21 anvendes i disse situationer. SED F018 Denne SED bruges til at indhente oplysninger om længen af tilbagelagte perioder for ret til særligt børnetilskud til efterladte børn. Den er kun nødvendig, hvis den institution, der er kompetent med hensyn til udbetaling af familieydelser, ikke har sådanne særlige børnetilskud, og den afdøde har været omfattet af lovgivningen i mere end ét land, der har sådanne ydelser. SED F019 Svar på anmodning om perioder for ret til særligt børnetilskud. SED F020 På grundlag af oplysninger om tilbagelagte perioder fastsættes prioriteringen for udbetaling af særligt børnetilskud til efterladte børn.

19 4 SED F021 Denne SED bruges til at søge om særligt børnetilskud til efterladte børn og tilsvarende ydelser, evt. efter at prioriteringen er afklaret ved SED F , hvis der er flere lande med særlige ydelser involveret. Informationsudvekslingssituation 7 Sammenlægning af perioder I visse lande er ret til familieydelser betinget af, at der er tilbagelagt en forsikringsperiode af en bestemt længe. Ved beregning af om en tilstrækkelig forsikringsperiode er tilbagelagt, skal medregnes perioder tilbagelagt efter andre EU-landes lovgivning. SED F022 og F023 anvendes til at indhente og afgive information herom. (Skal ikke forveksles med indhentelse af oplysninger om perioder til brug for ydelser til efterladte børn SED F018 F020). SED F022 og F023 afløser den tidligere E 405, og E 104 på familieydelsesområdet (men ikke på andre områder). SED F022 På SED F020 sendes en anmodning om at få oplyst hvilken periode der er tilbagelagt efter andet lands lovgivning. SED F023 Svar på anmodning om perioder afgives på SED F023. Informationsudvekslingssituation 8 Lægeundersøgelser I visse lande gives familieydelser af lægelige grunde. Til indhentelse af lægeundersøgelse bruges SED F024 og F025 SED F024 Anmodning om at få foretaget en lægeundersøgelse det vil evt. fremgå hvad undersøgelsen især skal omfatte. SED F025 Svar på anmodningen m/ undersøgelsesresultatet. Informationsudvekslingssituation 9 Yderligere oplysninger SED F026 og F027 anvendes til udveksling af en hvilket som helst information, som er nødvendig for afgørelse af en familieydelsessag, og som ikke fremgår af andre SED er modtaget. SED F026 Anmodning om yderligere oplysninger. Denne SED kan fx anvendes til at få oplyst, om hvem der har forældremyndigheden, om barnet er forsørget af offentlige midler eller har indgået ægteskab. SED F027 Svar på anmodning om yderligere oplysninger. Penst ISS September 2010

20 Bilag 3 til Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 2, september 2010 Pension fra udlandet 1.1. Hvad skal Pensionsstyrelsen bruge? For at kunne behandle en ansøgning om udenlandsk pension skal Styrelsen bruge nøjagtig de samme oplysninger, som kommunen har brugt i forbindelse med behandlingen af den danske pensionsansøgning. Følgende ting er vigtige at medsende, når kommunen sender ansøgningen til Pensionsstyrelsen: 1. kopi af ansøgningen om pension / om opsat pension samt skemaet med supplerende oplysninger 2. tydelig dato for hvornår ansøgning er modtaget/rejst 3. beregning af brøkpension/komplet bopælsberegning 4. udskrift fra KMD med beløbet for den første udbetaling. 5. oplysninger om krav i efterbetalingen af udenlandsk pension 6. ved førtidspensioner ressourceprofil samt alle lægelige akter 7. ved førtidspensioner Ydelsesskema (Se vedlagte) Det er utrolig vigtigt, at ydelsesskemaet bliver udfyldt, så vi undgår misforståelser. Alle oplysninger er noget, de udenlandske myndigheder har brug for i forbindelse med ansøgning om pension. Det er ikke nok, at oplysningerne står i ressourceprofilen eller lægelige akter. Skemaet skal udfyldes. Hvis ikke det står tydeligt, kan Styrelsen bruge en masse unødvendig brevveksling for at få de korrekte oplysninger, og det går ud over borgeren og muligvis retten til udenlandsk pension. Ad. 1: Styrelsen skal bruge ansøgningen, da det er her ansøgningsdatoen ses. Det er sådan, at datoen for ansøgning om pension i en EU/EØS medlemsstat eller et konventionsland skal gøres gældende i alle EU/EØS medlemsstater og konventionslande. Det kan have stor indflydelse på tilkendelsesdatoen i udlandet. Hvis sagen er afgjort i en anden kommune, bedes oplysningerne indhentes derfra, inden sagen sendes videre til Styrelsen. Ansøgning indgivet i udlandet Tilsvarende skal en ansøgning indgivet til en EU/EØS medlemsstat eller et konventionsland anses som en ansøgning om dansk pension. Det er derfor vigtigt, at kommunen ved henvendelser fra Pensionsstyrelsen undersøger, om en borger kunne være berettiget til dansk pension også selvom der ikke i forvejen er en sag på borgeren. Opsat pension Når en borger søger om opsat pension, er dette samtidig en ansøgning om pension. Det er derfor ansøgningsdatoen for denne, der skal gøres gældende over for udlandet. Ad. 2: Pensionsstyrelsen skal medsende en bopælsopgørelse til ansøgningslandet. Det er derfor meget vigtigt, at Styrelsen får en korrekt bopælsberegning fra kommunen. Bopælsopgørelsen skal være med til at sikre, at ansøgeren ikke modtager dobbelt pension. Ad. 3: Pensionsstyrelsen skal oplyse de udenlandske institutioner om, fra hvilken dato ansøgeren har fået udbetalt dansk pension, og om hvor meget der er blevet udbetalt.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring

Nyhedsbrev. om international social sikring Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, marts 2010 Dette Nyhedsbrev er en opfølgning af Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 1, september 2009, der indeholdt informationer om nogle

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

1. Sygehjælp. 1.1 Flytning til Spanien

1. Sygehjælp. 1.1 Flytning til Spanien Nr. 2, november 2005 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt under emnet sygehjælp om pensionister, der flytter til

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Folketingets Europaudvalg

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Efter 31 i bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling mv. har du mulighed for

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet

Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet Hæfte 7 Ydelser til børn Børnefamilieydelse og børnetilskud Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring 2. reviderede udgave

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international 1 Nr. 1, april 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er informationer om Sygehjælp: - EU-sygesikringskortet får længere

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 3. Dagpenge. ved sygdom eller fødsel. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 3. Dagpenge. ved sygdom eller fødsel. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 3 Dagpenge ved sygdom eller fødsel Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 3 Dagpenge ved sygdom eller fødsel Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Europa-Kommissionen GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion Att. Kontorleder Jackie Morin Kontor J-54 2/57 BE-1049

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

PD U1 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med medregning af beskæftigelses- og forsikringsperioder PD U1

PD U1 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med medregning af beskæftigelses- og forsikringsperioder PD U1 PD U1 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med medregning af beskæftigelses- og forsikringsperioder PD U1 AK-Samvirke workshop maj 2010 Revideret 16. maj 2012 1 1 Opdateringsnote: Denne version

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Nr. 84 8. september 1994 Bekendtgørelse af administrativ aftale af 18. august 1993 til nordisk konvention om social sikring af 15. juni 1992 samt om Grønlands og Færøernes tiltrædelse heraf 1) Danmark

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds tale (det talte ord gælder) Tak formand og tak for spørgsmålet.

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land For at kunne modtage en forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land, er udgangspunktet:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen Februar 2015 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og Folkpensionsanstalten/ Pensionsskyddscentralen i Finland om administrative retningslinjer for beskæftigelsesrettet indsats

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jnr.: 4003-V0672-08/AEN EU-sygesikringskort Brugervejledning Side 2 af 12 Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S

Indholdsfortegnelse. Jnr.: 4003-V0672-08/AEN EU-sygesikringskort Brugervejledning Side 2 af 12 Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S November 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om systemet... 3 1.1 Gyldighedsperiode... 3 2. Start af system... 4 2.1 Log på med Brugernavn/Adgangskode... 4 3. Startbillede...5 3.1 Bestil kort... 5 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledning nr. 54 af 31. august 2007 Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledningen finder anvendelse for personer, der

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Region Hovedstaden Center for Sundhed Enhed for Sundhedsjura Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 23. september 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00061-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1 ALMINDELIGE

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af Denne pjece giver dig en vejledning til at udfylde Blanket til fravalg af efterlønsbidrag eller ordning Læs pjecen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0016 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0016 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0016 Bilag 2 Offentligt Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet Indenrigs- og sundhedsministeriet Familie- og forbrugerministeriet 13. marts 2006 Grundnotat om forslag

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere