Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring."

Transkript

1 Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om nogle af de væsentligste ændringer som følge af, at EF-forordning 1408/71 og gennemførelsesforordning 574/72 bliver afløst af Europarlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og dens gennemførelsesforordning. Den endelige dato for de nye reglers anvendelse er endnu ikke fastlagt, men på nuværende tidspunkt forventes det at være 1. maj Slotsholmsgade København K Telefon Telefax E-post: Landemærket København K Telefon Telefax E-post: Der pågår forhandlinger mellem EU og EFTA-landene, dvs. Norge, Island og Liechtenstein, samt Schweiz om reglernes anvendelse i forhold til disse lande. De involverede ministerier og styrelser vil senere udsende detaljerede vejledninger. Kommunernes opmærksomhed henledes dog allerede nu på følgende forhold: Lovvalg: - Overgangsbestemmelse på 10 år for allerede sikrede Elektronisk udveksling: - E-blanketter afløses af Strukturerede Elektroniske Dokumenter (SED), der på sigt skal sendes elektronisk mellem myndighederne i EU-/EØS og Schweiz Sygehjælp: - EU-sygesikringskortet til pensionister skal udstedes af det pensionsbetalende land - Efterlønsmodtagere, der bor i et andet EU-/EØS-land, kan være berettiget til syge(for)sikring til udgift for Danmark - Visse familiemedlemmer får ret til et særligt sundhedskort - Østrig opsiger aftaler om gensidige afkald på refusion Andre informationer: Sygehjælp: - Nye regler om gyldigheden af det særlige sundhedskort - Ny adresse til kontaktorganet i Litauen - Ny telefonservice i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse:

2 2 Særligt telefonnummer og telefontid til Sektionen for International Sygesikring Familieydelser: - Polske familieydelsesinstitutioner - Adresse til rumænsk institution for familieydelser Sikringsstyrelsens opgaver lægges i den ny Pensionsstyrelse, hvis direktør bliver Jens Brøchner. 1. Lovvalg Der findes en overgangsbestemmelse på ti år i den nye EF-forordning 883/04, hvorefter personer, som allerede er socialt sikret i Danmark efter reglerne i EFforordning 1408/71, fortsat følger reglerne i den gamle forordning, så længe der ikke sker væsentlige ændringer. Væsentlige ændringer kan være ændringer i de lande, man er beskæftiget i, ændringer i bopælslandet, eller at en udstationering bliver afbrudt tidligere end forventet. Men det betyder altså, at hvis man har fået udstedt en blanket E101DK efter fx artikel 14.2.b uden ophørsdato på blanketten, og der ikke sker væsentlige ændringer, vil blanketten være gyldig i ti år efter ikrafttrædelsen af den nye forordning. Spørgsmål om lovvalg rettes til Sikringsstyrelsen (fra oktober Pensionsstyrelsen) 2. Elektronisk udveksling 2 år efter, at den nye forordning er trådt i kraft, skal al informationsudveksling mellem institutioner i EU-/EØS og Schweiz ske elektronisk. Allerede når den ny forordning skal anvendes afløses de gældende E- blanketter af Strukturerede Elektroniske Dokumenter (SED). I Danmark er der nedsat en projektgruppe, der skal forberede opbyggelse af et elektronisk system til denne udveksling. I overgangsperioden bliver der adgang til at benytte papirudgaver af de relevante SED er. Nogle medlemslande, der udsteder E-blanketter elektronisk, vil dog fortsat udstede disse, indtil de kan overgå til elektronisk udstedelse af SED er. Kommunerne vil altså i en overgangsperiode skulle udstede SED er på papir og kan modtage såvel SED er som E-blanketter.

3 3 E-blanketter, der er udstedt, inden de nye regler finder anvendelse, bevarer deres gyldighed i den periode, de er udstedt for. 3. Sygehjælp 3.1. EU-sygesikringskortet til pensionister skal udstedes af det pensionsbetalende land EF-forordning 883/2004 ændrer reglerne for mellemstatslig betaling af udgifter til sygehjælp. Det betyder, at det pensionsudbetalende land fremover skal betale for sygehjælp, der ydes til deres pensionister, både i det andet EU-/EØS-land eller Schweiz, hvor pensionisten bor, og i andre lande, hvor pensionisten måtte opholde sig og få behov for sygehjælp. Udenlandsk sikrede pensionister, der bor i Danmark, har således ikke ret til et EU-sygesikringskort fra Danmark. Tyske sikrede, der bor i Danmark og er registreret her på baggrund af en blanket E121, skal således have deres EUsygesikringskort fra den tyske sygeforsikring, de er tilknyttet. Kommunerne bør således undlade at udstede EU-sygesikringskort til udenlandsk sikrede pensionister med en gyldighed, der varer til længere end 1. maj Dansk sikrede pensionister, der bor i fx Spanien, skal fremtidigt have EUsygesikringskortet fra Danmark. Det vil blive Pensionsstyrelsen, der udsteder disse EU-sygesikringskort efter ansøgning. Det bemærkes, at den ret, danske pensionister har til sygehjælp i Danmark under midlertidige ophold her, fortsat er såkaldt behovsbestemt sygehjælp, dvs. ydelser, der bliver medicinsk nødvendige under opholdet, under hensyn til opholdets forventede varighed og ydelsens art Efterlønsmodtagere, der flytter til et andet EU-/EØS-land, kan være berettiget til syge(for)sikring til udgift for Danmark Med de nye regler bliver modtagelse af efterløn ligestillet med udøvelse af lønnet beskæftigelse. Det betyder, at efterlønsmodtagere, der flytter til et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, er berettiget til at blive optaget i bopælslandets sygeforsikring til udgift for Danmark, (hvis de ikke har lønnet beskæftigelse i deres bopælsland), på samme måde som personer, der er udstationeret til arbejde (den nuværende blanket E106-situation).

4 4 Disse efterlønsmodtagere bliver således berettiget til såvel et EUsygesikringskort som et særligt sundhedskort, der skal udstedes af kommunen Visse familiemedlemmer får ret til et særligt sundhedskort til brug i Danmark Familiemedlemmer til danske sikrede, der bor i et andet EU-/EØS-land end den danske sikrede, kan i visse tilfælde blive optaget i bopælslandets sygeforsikring til udgift for Danmark (den nuværende blanket E109- situation). Sådanne personer er fx studerende, der er under 25 år og studerer i Tyskland. Disse personer har ret til alle sundhedsydelser i såvel bopælslandet som Danmark. Efter de nye regler ændres den mellemstatslige betaling, således at det er sikringslandet, der skal afholde de faktiske udgifter til sundhedsydelser, der gives til disse familiemedlemmer. Kommunen skal derfor udstede såvel EUsygesikringskort som det særlige sundhedskort til disse familiemedlemmer Østrig opsiger aftaler om gensidige afkald på refusion Østrig har bekendtgjort, at man ikke ønsker at videreføre gældende aftaler om afkald på mellemstatslig refusion. Det betyder bl.a., at danske kommuner og regioner fremtidigt kan opkræve faktiske udgifter for sygehjælp for herboende østrigske sikrede Ændrede / nye adresser til kontaktorganer Litauen: State Patient Fund Kalvarijų 147 Vilnius Litauen Spørgsmål om sygehjælp rettes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Kontoret for Regional Sundhed, Sektionen for International Sygesikring. 4. Familieydelser 4.1 Polske familieydelsesinstitutioner Det polske kontaktorgan for familieydelser Afdelingen for Koordinering af Socialsikringssystemer (Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego) ved Ministeriet for Beskæftigelse og socialpolitik (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) i Warszawa, har bedt

5 5 Styrelsen om at henlede kommunernes opmærksomhed på, at det er de Regionale Centre for Socialpolitik (Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej - ROPS), der fungerer som de kompetente institutioner i Polen vedrørende koordinering af familieydelser. Polens administrative inddeling omfatter 16 Voivodskaber, og hvert af dem har en hovedby, hvori den kompetente institution ROPS - ligger. I sidste ende er det de institutioner, der modtager sager vedrørende koordination af familieydelser. ROPS udfylder bl.a. blanketter, som modtages fra udlandet og sender dem videre til adressen angivet i blanketterne (fx. i pkt. 5 af blanketterne E 401 og E 411). Det polske kontaktorgan beder om, at blanketterne sendes direkte til den rette ROPS. Polske borgere, som ønsker at søge om familieydelse i Danmark, skal oplyse familiemedlemmernes nøjagtige adresse i Polen (med postkode, byen samt Voivodskabets navn). I vedlagte bilag udformet som tabel med inddeling i Voivodskaber, navne på de kompetente institutioner, adresser og kontakt, findes en detaljeret liste med adresser, kontakter og personer, som beskæftiger sig med koordinering af familieydelser. Desuden kan man på det polske postvæsens (poczta polska) internetside på baggrund af postkoder identificere Voivodskabets navn. 4.2 Rumænsk institution for E 401 og E 411 Den kompetente institution for blanket E401 and Form E411 i Rumænien er: Ministry of Labour, Family and Social Protection str. Dem.I Dobrescu, nr.2-4, sector 1, Bucarest Rumænien Telf.: , Spørgsmål om familieydelser rettes til Sikringsstyrelsen (fra oktober Pensionsstyrelsen)

6 6 5. Sikringsstyrelsens opgaver lægges i ny styrelse ved navn Pensionsstyrelsen Ved ministerrokaden i april 2009 blev Sikringsstyrelsen flyttet fra Velfærdsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Siden da har der været arbejdet på en omorganisering af Beskæftigelsesministeriets styrelser og direktorat. Det betyder, at de opgaver, som hidtil har hørt til Sikringsstyrelsen, fra ca. 1. oktober 2009 bliver lagt ind i en ny styrelse, som kommer til at hedde Pensionsstyrelsen. Adresse og telefonnumre til Pensionsstyrelsen vil blive de samme som Sikringsstyrelsen, men endnu vides det ikke hvilken hjemmesideadresse, Pensionsstyrelsen får. Men Sikringsstyrelsens hjemmesideadresse, og adresser vil fungere lang tid fremover og vil automatisk blive stillet videre til Pensionsstyrelsens nye hjemmeside og mailadresser. Direktøren for Pensionsstyrelsen bliver Jens Brøchner, som kommer fra en stilling som afdelingschef i Finansministeriet. 6. Nyt telefonnummer til Kontoret for Regional Sundhed, Sektionen for International Sygesikring Med virkning fra 1. oktober 2009 indfører Sektionen for International Sundhed faste telefontider. Fra kl til kan man ringe til følgende nummer: Man bliver derefter stillet ind til den medarbejder, der har telefonvagten. Hvis der er ventetid, kan man vælge at lægge en besked og blive ringet op efterfølgende. 7. Nyhedsbrevet Nyhedsbrevets primære målgruppe er regioner og kommuner, der administrerer lovgivning og træffer afgørelser i sager om international social sikring. Dette Nyhedsbrev såvel som alle øvrige Nyhedsbreve findes både på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og på Sikringsstyrelsens (fra oktober Pensionsstyrelsens) hjemmesider.

7 7 Få Nyhedsbrevet via E-post Sagsbehandlere kan få Nyhedsbrevet via e-post ved at sende en tilmelding til Nyhedsbrevets e-postadresse: Tilmeldingen skal indeholde følgende tekst i emnefeltet: Tilmelding til Nyhedsbrev om International Social Sikring. Mails, der ikke indeholder præcis denne tekst, vil automatisk blive slettet ved modtagelsen for at undgå spam-meddelelser.

8

9

10

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden 1 2 Grænsehindringer i Norden Grænsehindringer

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse

Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse 1. Hvem får børnepenge?...3 2. Hvad skal De som børnepengeberettiget meddele Deres familiekasse?...3 3. Hvilke børn kan man få børnepenge for?...5 4. Hvilke

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere