Nyhedsbrev. om international social sikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. om international social sikring"

Transkript

1 Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, marts 2010 Dette Nyhedsbrev er en opfølgning af Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 1, september 2009, der indeholdt informationer om nogle af de væsentligste ændringer som følge af, at EF-forordning 1408/71 og gennemførelsesforordning 574/72 bliver afløst af Europarlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og dens gennemførelsesforordning. Slotsholmsgade København K Telefon Telefax E-post: Derudover indeholder Nyhedsbrevet informationer om: - Link til nye regler om sundhedsydelser i Estland (på engelsk) - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse lægges sammen med Indenrigsministeriet og hedder nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Landemærket København K Telefon Telefax E-post: - Nye kontaktoplysninger om institutioner i Polen Nyhedsbrevet har følgende bilag: - Pensionsstyrelsens brev til danske pensionister bosat i et andet EU-land - Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev til efterlønsmodtagere bosat i et andet EU-land - Tabel over danske sikrede og den dokumentation, de har ret til - Liste over polske institutioner vedrørende familieydelser 1. Generelt De nye regler finder anvendelse fra 1. maj Reglerne gælder kun mellem EU-landene 1. EFTA-landene, dvs. Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, har endnu ikke indgået aftale med EU-landene om reglernes anvendelse i forhold til disse lande. Derfor er det de hidtil gældende regler i EF-forordning 1408/71, der gælder i forhold til disse lande. En revideret aftale mellem EU-landene og Schweiz om koordinering af sociale sikringsydelser forventes at kunne træde i kraft over sommeren. EFTA-landene forventes at tiltræde de nye regler til foråret Information om anvendelse af de nye EF-forordninger i relationer til Schweiz og til EFTA-landene udsendes derfor senere. 1 EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene(Holland), Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig

2 2 Detaljerede vejledninger fra de involverede ministerier og styrelser er eller vil blive lagt på pågældende ministeriers og styrelsers hjemmesider. De nye vejledninger udsendes ikke længere på papir. De nye regler omtales nedenfor under 1.1. Elektronisk udveksling, 2. Lovvalg, 3. Sygehjælp og 4. Familieydelser. Rettelser til vejledningerne vil løbende blive sendt ud med Nyhedsbrev om International Social Sikring og de nye vejledninger vil blive revideret efter behov Elektronisk udveksling 2 år efter anvendelsen af de nye forordninger, dvs. fra 1. maj 2012, skal al informationsudveksling mellem institutioner i EU-landene ske elektronisk ved hjælp af såkaldte Personbårne Dokumenter (PD ere) og Strukturerede Elektroniske Dokumenter (SED). I overgangstiden indtil den 1. maj 2012 afløses de nugældende E-blanketter af PD er og papirudgaver af SED erne. Desværre foreligger der endnu ikke en godkendt dansk oversættelse af disse papirudgaver. PD erne og papir-sed erne vil blive stillet til rådighed for kommuner, regioner m.fl. i løbet af indeværende år, efterhånden som de bliver brugbare. I de tilfælde, hvor de nye regler kan dokumenteres ved hjælp af de gældende E-blanketter, benyttes disse, indtil PD ere og papir-sed erne er klar. E-blanketter, der er udstedt, inden de nye regler finder anvendelse, bevarer deres gyldighed i den periode, de er udstedt for. 2. Lovvalg Lovvalg Den lovgivning der skal anvendes Den 1. maj indføres ny procedureregler for afgørelser om lovvalg om social sikring indenfor EU. Kommunerne, a-kasserne m.fl. skal som hidtil træffe lovvalgsafgørelsen, når det drejer sig om ydelser til personer, der udelukkende arbejder her i landet mv. For personer, der arbejder helt eller delvist i et andet EU-land, skal afgørelse om anvendelse af dansk lovgivning træffes af Pensionsstyrelsen. Det gælder f.eks. for udsendte til midlertidigt arbejde i andet EU-land og personer, der

3 3 normalt arbejder i to eller flere EU-lande, herunder internationale transportarbejdere. Dokumentation Inden der tildeles ydelser til sådanne personer, skal de pågældende have en afgørelse fra Pensionsstyrelsen. Der udstedes ikke længere E 101 DK, idet denne blanket er afskaffet. I stedet får de pågældende personer en afgørelse fra Pensionsstyrelsen. Denne afgørelse er dokumentation for, at dansk lovgivning skal anvendes i den periode, der angives i afgørelsen. Det er dog en forudsætning, at der ikke i denne periode sker ændringer i ansættelses-, og beskæftigelsesforhold mv. En allerede udstedt blanket E 101 DK er stadig gyldig i den periode, der er anført på blanketten, så længe forholdene er uændrede, dog maksimalt ti år, dvs. til 1. maj For EFTA landene Norge, Island Liechtenstein og Schweiz gælder de tidligere regler indtil videre. Dvs., at der fortsat udstedes blanket E 101 DK i forhold til disse lande. Spørgsmål om lovvalg rettes til Pensionsstyrelsen, International Social Sikring. 3. Sygehjælp 3.1. EU-sygesikringskortet til pensionister skal udstedes af det pensionsbetalende land EF-forordning 883/2004 ændrer reglerne for mellemstatslig finansiering af udgifter til sygehjælp. Det betyder, at det pensionsudbetalende land fremover skal betale for sygehjælp, der ydes til deres pensionister, både i det EU-land, hvor pensionisten bor, og i andre EU-/EØS-lande eller Schweiz, hvor pensionisten måtte opholde sig og få behov for sygehjælp. Der ændres ikke på pensionisternes rettigheder. Når en pensionist er på rejser i et andet EU- /EØS-land eller i Schweiz, end der hvor den pågældende bor, har pensionisten fortsat ret til såkaldt behovsbestemt sygehjælp, dvs. ydelser, der bliver medicinsk nødvendige under rejsen, idet der tages hensyn til rejsens forventede varighed og ydelsens art.

4 4 De nye regler indebærer følgende: Herboende udenlandske pensionister, - der er optaget i den danske sygesikring til udgift for deres udenlandske sygesikring på grundlag af en blanket E121, eller - pensionister, der udelukkende modtager pension fra Finland eller Sverige har ikke længere ret til et EU-sygesikringskort fra Danmark. De skal have deres EU-sygesikringskort fra sygesikringsinstitutionen i det pensionsudbetalende land. Dansk sikrede pensionister, der bor i et andet EU-land, fx Spanien, skal fremtidigt have EU-sygesikringskortet fra Danmark. EU-sygesikringskortet udstedes af Pensionsstyrelsen efter ansøgning. Pensionisterne kan bl.a. søge om kortet via Borger.dk. Pensionsstyrelsen har sendt information om de nye regler til danske pensionister, der bor i et andet EU-land. Brevet vedhæftes som bilag 1. Kommunerne skal udstede EU-sygesikringskortet til herboende danske pensionister, der efter den 1. maj 2010 skal flytte til et andet EU-land. Dokumentation Pensionister, der udelukkende modtager en dansk pension og som flytter til et andet EU-land, skal fortsat have en blanket E121 til brug for registrering i det nye bopælslands offentlige/lovpligtige sygesikring til udgift for Danmark. (Blanketten bruges dog ikke i forhold til Finland og Sverige.) Disse pensionister, har også ret til et EU-sygesikringskort fra Danmark. Kortet kan udstedes med en gyldighed i op til 5 år Efterlønsmodtagere, der flytter til et andet EU--land, kan være berettiget til syge(for)sikring til udgift for Danmark Med de nye regler bliver modtagelse af efterløn ligestillet med udøvelse af lønnet beskæftigelse. Det betyder, at efterlønsmodtagere, der bor i eller flytter til et andet EU-land, er berettiget til at blive optaget i bopælslandets sygeforsikring til udgift for Danmark, (hvis de ikke har lønnet beskæftigelse i deres bopælsland), på samme måde som personer, der er udstationeret til arbejde. Arbejdsdirektoratet har bedt A-kasserne videreformidle information om de nye regler til danske efterlønsmodtagere, der bor i andre EU-lande, inden udgangen af marts 2010, se nyhedsbrevet på dette link: Informationen vedhæftes som bilag 2.

5 5 Dokumentation Efterlønsmodtagere, der bor i eller flytter til et andet EU-land, skal indtil videre have en blanket E106 til brug for registrering i det nye bopælslands offentlige/lovpligtige sygesikring. (Blanketten bruges dog ikke i forhold til Finland og Sverige) Disse efterlønsmodtagere har også ret til et EU-sygesikringskort til brug under midlertidige ophold uden for deres bopælsland i andre EU-/EØS-lande og Schweiz. EU-sygesikringskortet kan udstedes med en gyldighed på op til 2 men dog maksimalt den faktiske efterlønsperiode. De har også ret til et særligt sundhedskort til brug i Danmark. Det særlige sundhedskort kan udstedes med op til 2 års gyldighed, dog højst med gyldighed indtil efterlønsmodtageren fylder 65 år. Dokumentationen udstedes af kommunen, dvs. seneste danske bopælskommune eller seneste arbejdsgiverkommune Pensionerede grænsearbejdere får ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i det tidligere beskæftigelsesland Pensionerede grænsearbejdere får nye rettigheder, idet de kan fortsætte en behandling som er indledt i det seneste beskæftigelsesland. Ved fortsættelse af en behandling forstås fortsat undersøgelse, diagnosticering og behandling af en sygdom, så længe sygdommen består. En sådan fortsat behandling kan fx være parodontosebehandling, kemoterapi, dialyse. Dokumentation Pensionerede grænsearbejdere har ret til E121 og EU-sygesikringskort fra det pensionsudbetalende lands institution som beskrevet ovenfor under pkt Dokumentation for retten til fortsat behandling i det seneste beskæftigelsesland vil blive et personbårent dokument kaldet S3. S3 udstedes af samme institution som udsteder E121 og EUsygesikringskortet, se eksemplerne nedenfor. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejder forslag til et spørgeskema, som kommunerne kan vælge at benytte, når en tidligere grænsearbejder ønsker at fortsætte en behandling og derfor anmoder kommunen om dokumentation for denne ret ved en S 3. S3 forventes at komme på dansk i løbet af maj måned Når det foreligger, vil det blive lagt på KL s blanketservice og Indenrigs- og

6 6 Sundhedsministeriets hjemmeside og information herom udsendt med et Nyhedsbrev. Udgifterne til den fortsatte behandling skal betales af det land, der i øvrigt har ansvaret for finansiering af udgifterne til sygehjælp til pensionisten, dvs. det land, hvorfra den pensionerede grænsearbejder modtager pension. I det følgende gives en række eksempler som beskriver, hvilket lands myndigheder der skal udstede dokumentet. I eksemplerne nævnes Tyskland og Danmark. Eksemplerne kunne også vedrøre en grænsearbejder mellem Sverige og Danmark, eller mellem Polen og Danmark, hvor der også er mange grænsearbejdere. Hvis den pensionerede grænsearbejder bor i Danmark: Situation 1: Han arbejdede i Tyskland og boede i Danmark og får pension fra (Tyskland og) Danmark: Han har ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i Tyskland på de vilkår, der gælder i Tyskland men til udgift for Danmark. S 3 udstedes af bopælskommunen. Situation 2: Han arbejdede i Tyskland og boede i Danmark og får kun pension fra Tyskland: Han har ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i Tyskland på de vilkår, der gælder i Tyskland til udgift for den tyske offentlige / lovpligtige sygesikring (Krankenkasse). S 3 udstedes af den tyske Krankenkasse. Når en pensioneret grænsearbejder har ret til fortsat behandling i et andet EU-land end Danmark, må han spørge den udenlandske sygesikring, hvordan han skal benytte dokumentet S 3 i det pågældende land. Hvis den pensionerede grænsearbejder ikke bor i Danmark: Situation 3: Han arbejdede i Danmark og boede i Tyskland og får kun pension fra Danmark: Han har ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i Danmark på de vilkår, der gælder i Danmark til udgift for Danmark. S 3 udstedes af den tidligere danske (arbejdsgivers) kommune, altså den kommune hvorfra han tidligere har modtaget det særlige sundhedskort, og blanket E 106 eller E 121.

7 7 S 3 skal vises til den læge, tandlæge m.fl. i Danmark, hvor han søger den fortsatte behandling. Situation 4: Han arbejdede i Danmark og boede i Tyskland og får pension fra (Danmark og) Tyskland: Han har ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i Danmark på de vilkår, der gælder i Danmark til udgift for den tyske sygesikring (Krankenkasse). S 3 udstedes af den tyske sygesikring, Krankasse. S 3 skal vises til den læge, tandlæge m.fl. i Danmark, hvor han søger den fortsatte behandling Grænsearbejderes familiemedlemmer Hidtil har grænsearbejders familiemedlemmer haft ret til alle sundhedsydelser i bopælslandet, og behovsbestemt sygehjælp under ophold i andre EU-/EØS-lande eller Schweiz, men alene ret til akut nødvendige ydelser i grænsearbejderens beskæftigelsesland Udgifterne til ydelserne betales i alle tilfælde af det land, hvori grænsearbejder er socialt sikret, altså i det land, hvor den pågældende er beskæftiget. Med de nye regler får en grænsearbejders familiemedlemmer også ret til behovsbestemt sygehjælp i beskæftigelseslandet. Det betyder, at fx børn til en grænsearbejder, der arbejder i Danmark men bor i Sverige, fremover vil have ret til behovsbestemt sygehjælp under et ophold i Danmark. Dokumentation Denne ret dokumenteres med det blå EU-sygesikringskort, der som hidtil udstedes af den danske kommune, der udsteder grænsearbejderens særlige sundhedskort og EU-sygesikringskort Visse familiemedlemmer får ret til et særligt sundhedskort til brug i Danmark Familiemedlemmer til danske sikrede, der bor i et andet EU-land end den danske sikrede, kan i visse tilfælde blive optaget i bopælslandets sygeforsikring til udgift for Danmark. Sådanne personer er fx studerende, der er under 25 år og studerer i Tyskland. Disse personer har ret til alle sundhedsydelser i såvel bopælslandet som i Danmark.

8 8 Efter de nye regler ændres den mellemstatslige betaling, således at det er sikringslandet, der skal betale alle udgifter til sundhedsydelser, der gives til disse familiemedlemmer. Dokumentation Familiemedlemmer, der bor i eller flytter til et andet EU-land skal fortsat have en blanket E109 til brug for registrering i det nye bopælslands offentlige/lovpligtige sygesikring. (Blanketten bruges dog ikke i forhold til Finland og Sverige). Disse familiemedlemmer har også ret til et EU-sygesikringskort til brug under midlertidige ophold uden for deres bopælsland i andre EU-/EØS-lande og Schweiz. EU-sygesikringskortet kan udstedes med en gyldighed på op til 1 år. De har også ret til et særligt sundhedskort til brug under ophold i Danmark. Det særlige sundhedskort kan udstedes med op til 1 års gyldighed. Dokumentationen udstedes af kommunen, dvs. familiemedlemmets seneste bopælskommune eller hovedmandens bopælskommune, hvis et familiemedlem aldrig har boet i Danmark. Kommunen skal først udstede EU-sygesikringskortet og det særlige sundhedskort til disse familiemedlemmer, når kommunen har modtaget blanket E 109 retur med angivelse af, at familiemedlemmet er optaget i bopælslandets syge(for)sikring til udgift for Danmark Oversigt over dokumentation for retten til sygehjælp for dansk regning. Som bilag 3 til dette nyhedsbrev er vedhæftet en tabel over de dokumenter, som kommunerne/ Pensionsstyrelsen skal udstede til forskellige persongrupper. Udgifterne til disse personers sundhedsydelser i Danmark afholdes af regionerne/kommunerne, og der kan ikke opkræves refusion fra udlandet Kriterier for henvisning til behandling i udlandet Ifølge de gældende regler har en arbejdstager m.fl. ret til at få en henvisning til behandling et andet EU-land end bopælslandet, hvis den behandling, der søges henvisning til, kan gives i hjemlandet, men behandlingen under hensyn til den pågældendes aktuelle helbredstilstand og udsigterne for sygdommens udvikling ikke kan ydes inden for den frist, der normalt er nødvendig for at opnå denne behandling i den medlemsstat, hvor han er bosat.

9 9 Ifølge den nye forordning ændres disse kriterier til, at en forsikret person har ret til at få en henvisning til behandling i et andet EU-land hvis en behandling ikke kan ydes (i bopælslandet) inden for en frist, der er lægeligt forsvarlig under hensyn til den pågældendes aktuelle helbredstilstand og udsigterne for sygdommens udvikling. Hermed lægges EF-forordningens kriterier for ret til henvisning til behandling i udlandet på linje med de kriterier, som er fastlagt af EU-domstolen i en række præjudicielle domme om fri udveksling af tjenesteydelser i det indre marked. En henvisning til behandling i et andet EU-land udstedes af regionerne på blanket E112 eller det PD, S2, der afløser E Østrig opsiger alle afkaldsaftaler Østrig har ikke ønsket at forny refusionsafkaldsaftaler, der er indgået på grundlag af EF-forordning 1408/71. Det betyder, at Danmark fra den 1. maj 2010 ikke længere har et delvist afkald på mellemstatslig refusion af sundhedsudgifter med Østrig. Regioner og kommuner kan fremover opkræve alle udgifter til sygehjælp, der ydes i Danmark til østrigske sikrede fra den østrigske sygesikringsinstitution. Dette gælder udgifter i forbindelse med behovsbestemt sygehjælp, planlagt sygehjælp og sygehjælp til østrigske sikrede med bopæl i Danmark. De nye regler er omtalt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside under Arbejdsområder, Sundhedsydelser i udlandet. Spørgsmål om sygehjælp rettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Center for Sundhed og Psykiatri, Sektionen for International Sygesikring. 4. Familieydelser Når de ny regler om social sikring træder i kraft i EU, opretholdes de væsentligste regler om ret til familieydelser til børn, der bor i andet EU-land, som hidtil. Det betyder, at der på grundlag af ydelsesmodtagerens arbejde eller status som pensionist her i landet, fortsat er ret til danske familieydelser til børn og/eller ydelsesmodtagere, der bor i et andet EU-land. Prioriteringsreglerne ved samtidig ret til familieydelser til samme barn fra flere lande opretholdes ligeledes. På familieydelsesområdet bliver de væsentligste ændringer i de ny EUregler: - danske bidragsforskud er ikke længere omfattet af familieydelsesreglerne Bidragsforskud skal ikke længere tildeles efter forordningen. Allerede tildelte forskud for børn, der bor i udlandet, fortsætter, med mindre bopælslandet overtager forpligtelsen.

10 10 - De komplicerede regler om koordinering af familieydelser med børnetillæg til pension og børnepension afskaffes Børnepensioner og børnetillæg til pension skal fremover udelukkende udbetales efter pensionsreglerne. Udbetaling af sådanne ydelser fra et andet EU-land får ikke længere indflydelse på danske familieydelser. Allerede tildelte ydelser fortsætter, med mindre der anmodes om en omregning. - Der indføres nye regler for særligt børnetilskud til børn, der har mistet begge forældre eller én af dem (efterladte børn) Der er ikke længere særlige regler for tildeling af almindelige familieydelser til efterladte børn. Familieydelser følger de almindelige regler, der gælder for erhvervsaktive og/eller pensionister. I visse særlige situationer skal det særlige børnetilskud udbetales fra Danmark, selv om et andet land er forpligtet til at udbetale de øvrige ydelser. - En udenlandsk afgørelse om prioritetsrækkefølgende for familieydelser, bliver bindende for danske kommuner, hvis der ikke reageres på afgørelsen indenfor to måneder. Danske kommuner kan blive forpligtet til at følge en udenlandsk afgørelse om, at danske familieydelser har forrang for udenlandske, hvis der ikke gøres indsigelse mod en udenlandsk beslutning en såkaldt foreløbig afgørelse indenfor to måneder. - Som nævnt under afsnit 1 bliver elektronisk udveksling af information obligatorisk efter en overgangsperiode på to år. Blanketterne E 401 og E 411 afskaffes. På familieydelsesområdet forventes de første papir-sed er at være klar medio I overgangsperioden indtil SED er foreligger anvendes E-blanketterne fortsat. For EFTA landene Norge, Island Liechtenstein og Schweiz gælder de tidligere regler indtil videre. Det betyder også, at der fortsat anvendes blanket E 401 og E 411 i forhold til disse lande. Spørgsmål om internationale regler om familieydelser rettes til Pensionsstyrelsen, International Social Sikring.

11 11 Anden information 5. Sygehjælp 5.1. Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse lægges sammen Den 23. februar 2010 blev Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Indenrigsministeriet lagt sammen til det nye Indenrigs- og Sundhedsministerium. Navnet på ministeriets fremtidige hjemmeside, mailadresser og telefonnumre er endnu ikke endeligt fastlagt. Indtil videre bevares de nuværende adresser og telefonnumre Ny sundhedslovgivning i Estland Sygesikringsmyndighederne i Estland har meddelt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at der er sket ændringer i lovgivningen i Estland. Ændringerne har bl.a. betydning for, hvilke ydelser danske sikrede kan få ved hjælp af EU-sygesikringskortet under ophold i Estland. De nye regler er beskrevet på engelsk på dette link: Nye forbindelsesorganer i Polen Polen har meddelt, at der er sket følgende ændringer af adresser til forbindelsesorganer: Vedrørende naturalydelser ved sygdom: Social Insurance Institution, ul. Szamocka 3, 5, Zakad Ubezpieczeñ Spolecznych, ul. Szamocka 3, 5, PL Warsaw, POLAND Tel Fax: , Vedrørende dagpenge ved sygdom og barsel, kontantydelser ved sygdom og barsel, arbejdsskader og begravelseshjælp: Social Insurance Institution, Allowances Department, Zaklad Ubezpleczeñ Spolecznych, Departament Zasilków, ul. Szamocka 3, 5, PL Warszawa, POLAND Tel.: Fax:

12 12 Vedrørende lovvalg: Social Insurance Institution, Insurance and Contribution Department, Zakldad Ubezpleczeñ Spolecznych, Departament Ubezpieczeñ i Skiadek, ul. Szamocka 3, 5, PL Warszawa, POLAND Tel.: Fax: Familieydelser Polske familieydelsesinstitutioner Der henvises til Nyhedsbrev nr. 1, september 2009, hvori er redegjort for de institutioner, der administrerer familieydelser i Polen. En opdateret liste over institutionerne vedlægges, som bilag 4 Spørgsmål om internationale regler om familieydelser rettes til Pensionsstyrelsen, International Social Sikring. Få Nyhedsbrevet via E-post Sagsbehandlere kan få Nyhedsbrevet via e-post ved at sende en tilmelding til Nyhedsbrevets e-postadresse: Tilmeldingen skal indeholde følgende tekst i emnefeltet: Tilmelding til Nyhedsbrev om International Social Sikring. Mails, der ikke indeholder præcis denne tekst, vil automatisk blive slettet ved modtagelsen for at undgå spam-meddelelser.

13 Bilag 1 til Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr, 1, marts 2010 Brev til danske pensionister med bopæl i et andet EU-land Information Udstedelse af EU-sygesikringskort til pensionister (Det blå sygesikringskort) Danske pensionister, der hidtil har modtaget EU-sygesikringskort fra deres bopælsland, skal nu have kortet fra Danmark Den 1. maj 2010 træder nye EF-regler om social sikring i kraft 1. De nye regler betyder, at der sker en omlægning af betalingen af udgifter til sygehjælp til pensionister, der bor i et andet EU-land, end det land, hvorfra de får pensionen. De nye regler ændrer ikke på pensionistens rettigheder. Fra 1. maj 2010 skal EU-sygesikringskortet udstedes af det land, der udbetaler pensionen. I Danmark er det Pensionsstyrelsen, der udsteder EU-sygesikringskortet til de pensionister, der har ret til kortet. Hvem kan få EU-sygesikringskortet fra Pensionsstyrelsen? Pensionister, der - modtager en dansk førtidspension, folkepension og/eller tjenestemandspension, - bor i et andet EU-land, og - er optaget i syge(for)sikringen i det land, de bor i, til udgift for Danmark (altså er registreret med en blanket E121DK). Hvem kan ikke få EU-sygesikringskortet fra Pensionsstyrelsen? Pensionister, der modtager offentlig pension fra to eller flere EU-lande, også fra bopælslandet, skal fortsat have EU-sygesikringskortet fra syge(for)sikringsmyndighederne i bopælslandet. Sådan får du et EU-sygesikringskort: Kortet bestilles på - eller via Denne mulighed kan ikke benyttes før end fra 1. maj Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

14 2 Hvis du ikke kan bruge denne mulighed, kan du bestille kortet på en af følgende måder: - Skriv til Pensionsstyrelsen, Landemærket 11, 1119 København K mærk kuverten: Ansøgning om EU-sygesikringskort - Send en mail til Skriv: Ansøgning om EU-sygesikringskort i emnefeltet Hvilke oplysninger skal du give: - Navn - Cpr-nummer (kun fødselsdato, hvis du skriver en mail). Cpr-nummer bør ikke oplyses i en almindelig mail) - Hvilken pension, du modtager, folke-, førtids- og/eller tjenestemandspension. Hvis du alene modtager tjenestemandspension, skal du oplyse, fra hvilken myndighed du modtager tjenestemandspensionen - Hvilken adresse, EU-sygesikringskortet skal sendes til Hvad gør Pensionsstyrelsen med oplysningerne? Når styrelsen har modtaget dine oplysninger, undersøger vi, om du er berettiget til et dansk EU-sygesikringskort, dvs.: - Om du modtager en dansk pension - Om du bor inden for EU - Om du modtager en pension fra dit bopælsland Hvis du er berettiget, bestiller styrelsen et kort til dig. Kortproducenten sender kortet til den adresse, du har oplyst. Hvis du ikke er berettiget til et dansk EU-sygesikringskort, sender styrelsen et brev herom. Hvor lang tid tager det at få et kort? Normalt vil der gå op til 14 arbejdsdage, før du modtager dit kort. Vigtigt: Kortet kan ikke udstedes før den 1. maj 2010, fordi reglerne først træder i kraft denne dato. Omkring den 1. maj 2010 forventer vi mange ansøgninger om et EU-sygesikringskort. Vi beder derfor om forståelse for, at sagsbehandlingen i den første tid vil tage længere tid. Hvad giver EU-sygesikringskortet ret til? De nye regler medfører ikke ændringer i dine rettigheder. Du kan læse mere om, hvad EU-sygesikringskortet dækker på Hvad gør du, hvis du skal rejse inden for EU omkring den 1. maj 2010 og ikke har et gyldigt EU-sygesikringskort, eller hvis du mister dit kort under en rejse?

15 3 Hvis du bliver hospitalsindlagt under et ophold i et andet EU-land, kan du eller en ledsager undtagelsesvist bede Pensionsstyrelsen om at udstede en midlertidig attest, der erstatter EU-sygesikringskortet. Hvis du bliver afkrævet betaling for nødvendig behandling, som du modtager hos en læge, tandlæge mv., der er tilknyttet det offentlige sundhedsvæsen i et EU-land, kan du efterfølgende bede Indenrigs- og sundhedsministeriet om hjælp til at søge om refusion af den del af udgifterne, som den offentlige syge(for)sikring i opholdslandet dækker for dens egne sikrede. Men du kan altså ikke søge refusion af din egenbetaling. Du skal sende alle originale regninger, kvitteringer, henvisninger, recepter ol. til Indenrigs-og sundhedsministeriet, Center for Sundhed og Psykiatri, Slotholmsgade 12, 1216 København K. Du skal oplyse til hvilken bankkonto et refusionsbeløb skal anvises. Ministeriet sender herefter regninger m.m. til myndighederne i opholdslandet og beder dem oplyse, om du er berettiget til at få nogle af udgifterne refunderet, hvorefter et eventuelt refusionsbeløb udbetales. Underretningspligt Hvis der sker en ændring af dine forhold, som kan have betydning for din ret til et dansk EU-sygesikringskort, fx at du flytter til et land uden for EU, eller at du får tilkendt en offentlig pension fra et andet EU-land, så er du forpligtet til at informere Pensionsstyrelsen om disse ændringer. Med venlig hilsen Pensionsstyrelsen

16 Til danske efterlønsmodtagere, der bor i et andet EU-land Information om nye EU-regler Den 1. maj 2010 træder nye EF-regler om social sikring i kraft. 1 De nye regler betyder, at danske efterlønsmodtagere, der flytter til eller bor i et andet EU-land, fra denne dato bliver ligestillet med personer i lønnet beskæftigelse i Danmark, som bor i et andet EU-land. Danske efterlønsmodtagere kan derfor bevare dansk social sikring, herunder også dansk sygesikring. Det gælder kun, hvis der udelukkende modtages efterløn fra Danmark, evt. kombineret med arbejde i Danmark. Hvis der ved siden af efterlønnen arbejdes i et andet land gælder særlige regler. Hvad har du ret til? Du kan blive optaget i den offentlige / lovpligtige sygesikring i dit bopælsland til udgift for Danmark, dvs. uden at du skal betale et eventuelt forsikringsbidrag til sygesikringen i bopælslandet. Du skal aflevere en blanket E 106DK til sygesikringen i bopælslandet, for at du og dine familiemedlemmer kan blive registreret i bopælslandets sygesikring. Slotsholmsgade DK-1216 København K Tlf Fax Hjemmeside Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: Sagsbeh.: SUMKHV/Center for sundhed og psykiatri Dok.nr Du og dine familiemedlemmer har ret til alle offentlige sundhedsydelser i bopæls-landet på samme vilkår som andre offentligt sygesikrede i bopælslandet. Hvis der er en egenbetaling fx når man går til tandlæge eller ved køb af lægeordineret medicin, så gælder denne egenbetaling også for dig. Bemærk at blanket E 106 ikke anvendes mellem de nordiske lande. Du optages i den offentlige sygesikring, når du bliver folkeregistreret i Sverige eller Finland. Du og dine familiemedlemmer vil også have ret til alle offentlige sundhedsydelser i Danmark. Du kan få et særligt sundhedskort (tidligere kaldet et sygesikringsbevis) som bevis for din ret til ydelser i Danmark. Du skal vise det særlige sundhedskort, når du søger læge, tandlæge m.m. i Danmark. Du og dine familiemedlemmer har også ret til et blåt EU-sygesikringskort fra Danmark. Med EU-sygesikringskortet har du ret til såkaldt behovsbestemt sygehjælp, dvs. behandling mv., der bliver nødvendig under ophold i andre EU-lande end dit bopælsland og Danmark. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsord-ninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Disse regler forventes senere også at komme til at gælde for Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

17 2 Hvordan får du de nødvendige blanketter og kort? Du skal kontakte din fraflytningskommune for at få blanket E106DK, det særlige sundhedskort og EU-sygesikringskortet. Kommunen skal have dokumentation fra din A-kasse for, at du modtager dansk efterløn. De nye regler finder anvendelse fra 1. maj Blanket E 106DK og kort kan først udstedes med gyldighed fra denne dato. Henvendelse til kommunerne om udstedelse af blanket E 106 og diverse kort bedes derfor tidligst foretaget den 1. april Hvilke betingelser gælder? Du er ikke berettiget til sygesikring til udgift for Danmark, hvis du er sygesikret i bopælslandet på baggrund af erhverv. Hvad skal du gøre, hvis du allerede er optaget i sygesikringen i dit bopælsland til udgift for Danmark? Efterlønsmodtagere, der er gift med en dansk pensionist, kan være sygesikret som medforsikret familiemedlem i bopælslandet, dvs. på grundlag af en blanket E121DK. Hvis du allerede er optaget i sygesikringen i dit bopælsland som familiemedlem til en dansk pensionist på grundlag af E121DK, kan du vælge at bevare denne registrering. Det kan være fx relevant for dig at bevare registreringen som familiemedlem til en pensionist, hvis der er kort tid til, at du selv bliver pensionist med pension udelukkende fra Danmark. Hvis du vælger at bevare din registrering på grundlag af E121DK, vil reglerne for pensionister gælde for dig, dvs. du kan ikke få et særligt sundhedskort. Du kan få et blåt EU-sygesikringskort fra Pensionsstyrelsen og dermed have ret til behovsbestemt sygehjælp, når du opholder dig i et andet EU-land end dit bopælsland, fx på ferie i Danmark. Hvis du ønsker at ændre registreringen, er det vigtigt, at du meddeler Pensionsstyrelsen, at du bliver registreret som dansk sikret efterlønsmodtager i dit bopælsland. Den ændrede registrering kan have betydning for afregningen af udgifter til offentlige sundhedsydelser, som foretages mellem den danske stat og sygesikringen i dit bopælsland. Hvad skal du gøre, når du går fra efterløn til pension? Pensionsstyrelsen kan give oplysning om, hvordan du søger pension og om dine sygesikringsrettigheder som pensionist. Familieydelser Efterlønsmodtagere, der er omfattet af dansk lovgivning, har ret til familieydelser (børnefamilieydelse og evt. børnetilskud) til børn under 18 år ved bopæl i andet EU-land. Der skal ansøges om ydelserne. Ansøgning skal indgives til seneste danske bopælskommune.

18 3 Læs mere om pensionisters rettigheder på Pensionsstyrelsens hjemmeside Læs mere om EU-sygesikringskortet på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside på dette link: Med venlig hilsen Kirsten Hvid

19 Bilag 3 til Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 1, marts 2010 EF-forordning 883/2004 Dokumentation for retten til sundhedsydelser Danske sikrede Bopæl i en anden EU-stat, omfattet af dansk lovgivning Dokumentation til brug i bopælsland (udstedes ikke til Finland og Sverige gyldighedsperiode EU- sygesikringskort gyldighedsperiode Dokumentation til brug i Danmark gyldighedsperiode Ret til sundhedsydelser i Danmark A. Udsendte: E 106DK Særligt sundhedskort Alle 1) udsendt af privat firma i mere end 1 år 2) udsendt af offentlig myndighed i mere end 1 år 3) søfolk beskæftiget på skib, der sejler under dansk flag B. EU-kontraktsansatte, der har valgt dansk sikring 1) Udsendelsesperioden (på baggrund af afgørelse fra Pensionsstyrelsen) 2) Udsendelsesperioden / ingen slutdato, hvis udsendelsen ikke er tidsbegrænset 3) Kontraktperioden E 106DK 4) Kontraktperioden (på baggrund af afgørelse fra Pensionsstyrelsen) C. Familiemedlem til A-B Bliver skrevet på E106DK af bopælslands institution D.Grænsearbejdere (arbejder i DK, bor i en anden EU-stat) E 106DK Max. kontraktperioden. Hvis ansættelsen ikke er tidsbegrænset, afgøres perioden af kommunen E. familiemedlem til D Bliver skrevet på E106DK af bopælslands institution 1) Udsendelsesperioden, dog max 2 år 2) Udsendelsesperioden, dog max 2 år (udstedes ikke til statsudsendte) 3) Kontraktperioden, dog max 2 år Kontraktperioden, dog max 2 år Samme som den udsendte / den kontraktansatte Kontraktperioden, dog max 2 år Max grænsearbejderens kontraktperiode, dog max 2 år 1) Udsendelsesperioden, dog max 2 år 2) Udsendelsesperioden, dog max 2 år 3) Kontraktperioden, dog max 2 år Særligt sundhedskort Kontraktperioden, dog max 2 år Særligt sundhedskort Samme som den udsendte / den kontraktansatte Særligt sundhedskort Kontraktperioden, dog max 2 år EU-sygesikringskort fra Danmark Alle Alle Alle Behovsbestemte sundhedsydelser

20 2 Danske sikrede Bopæl i en anden EU-stat, omfattet af dansk lovgivning G. Familiemedlem til dansk sikret, som bor i et andet EU-land Eksempel: - Studerende, der er sikret i Tyskland under forældres danske sygesikring H. Personer med dansk social pension eller tjenestemandspension (pension alene fra DK) Dokumentation til brug i bopælsland (udstedes ikke til Finland og Sverige) gyldighedsperiode E109DK Afhænger af (studie)opholdets varighed, bopælslandets lovgivning og forældrenes / hovedmandens forsikring. E 121DK I. Efterlønsmodtager E106DK Udstedes af kommunen i forbindelse med udvandring og af Pensionsstyrelsen, hvis pensionisten allerede bor i udlandet EU- sygesikringskort gyldighedsperiode Max 1 år. Kan fornys, hvis betingelserne for medforsikring fortsat er opfyldt Max 5 år. Udstedes af kommunen i forbindelse med udvandring og af Pensionsstyrelsen, hvis pensionisten allerede bor i udlandet Dokumentation til brug i Danmark gyldighedsperiode Særligt sundhedskort. Udstedes først når E109DK er modtaget kvitteret fra bopælslands institution. Max 1 år. Kan fornys, hvis betingelserne for medforsikring fortsat er opfyldt EU-sygesikringskort fra Danmark Særligt sundhedskort. Ret til sundhedsydelser i Danmark Alle Behovsbestemt sygehjælp Alle Efterlønsperioden Max 2 år, dog max efterlønsperioden Max 2 år, dog max efterlønsperioden

21 Danske sikrede Ophold i op til 1 år i en anden EU-stat, omfattet af dansk lovgivning J. Midlertidigt ophold i en anden EU-stat i erhvervsmæssig øjemed: 1) udsendt af privat firma 2) udsendt af offentlig myndighed 3) internationale transportarbejdere Dokumentation til brug i opholdsland (udstedes ikke til Finland og Sverige) gyldighedsperiode DK - EU-sygesikringskort Gyldighed: 1) Udsendelsesperioden, dog max 1 år (på baggrund af afgørelse fra Pensionsstyrelsen) 2) Udsendelsesperioden 3) Kontraktperioden (på baggrund af afgørelse fra Pensionsstyrelsen) 3 Dokumentation til brug i Danmark gyldighedsperiode Sundhedskort Hvis sundhedskortet inddrages udstedes særligt sundhedskort (Udstedes ikke til statsudsendte) Gyldighed: Udsendelsesperioden, dog max 1 år Ret til sundhedsydelser i Danmark Alle K. Midlertidigt ophold i en anden EU-stat (ferie, studie, au pair m.v.) DK - EU-sygesikringskort Gyldighed: Opholdets forventede varighed, dog max 1 år Sundhedskort Hvis sundhedskortet inddrages udstedes særligt sundhedskort Gyldighed: Opholdets forventede varighed, dog max 1 år Alle L. Arbejdsløse, der rejser til en anden EU-stat for at søge arbejde EU-sygesikringskort (på baggrund af E303 /U2 fra A-kassen) Opholdets forventede varighed, dog max 3 måneder Sundhedskort Hvis sundhedskortet inddrages udstedes særligt sundhedskort Gyldighed: Opholdets forventede varighed, dog max 3 måneder Alle

22

23

24

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international 1 Nr. 1, april 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er informationer om Sygehjælp: - EU-sygesikringskortet får længere

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Efter 31 i bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling mv. har du mulighed for

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i

Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i PRÆSENTATION Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jnr.: 4003-V0672-08/AEN EU-sygesikringskort Brugervejledning Side 2 af 12 Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S

Indholdsfortegnelse. Jnr.: 4003-V0672-08/AEN EU-sygesikringskort Brugervejledning Side 2 af 12 Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S November 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om systemet... 3 1.1 Gyldighedsperiode... 3 2. Start af system... 4 2.1 Log på med Brugernavn/Adgangskode... 4 3. Startbillede...5 3.1 Bestil kort... 5 4.

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Siden da har ministeriet modtaget en række spørgsmål om udstedelse og brug af EU-sygesikringsbeviset, bl.a. om følgende:

Siden da har ministeriet modtaget en række spørgsmål om udstedelse og brug af EU-sygesikringsbeviset, bl.a. om følgende: Nr. 3, november 2004 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviset, udbetaling af refusion til borgere,

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land For at kunne modtage en forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land, er udgangspunktet:

Læs mere

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

Vejledning om koordinering af sundhedsydelser. for borgere, der rejser mellem EUlandene

Vejledning om koordinering af sundhedsydelser. for borgere, der rejser mellem EUlandene DEL III Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EUlandene EF-FORORDNING nr. 883/2004 OM KOORDINERING AF SOCI- ALE SIKRINGSORDNINGER Indenrigs-

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Region Hovedstaden Center for Sundhed Enhed for Sundhedsjura Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Feriedialyse. Retningslinjer for Region Syddanmark

Feriedialyse. Retningslinjer for Region Syddanmark Område: sundhedsstaben Udarbejdet af: Rikke Winther Strunge Afdeling: planlægning og udvikling E-mail: rikke.winther.strunge@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 13559 Telefon: 7663 1084 Dato: 09. juli 2007

Læs mere

Ministerialtidende. 2008 Udgivet den 25. november 2008

Ministerialtidende. 2008 Udgivet den 25. november 2008 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 25. november 2008 19. november 2008. Nr. 70. Vejledning om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Sommerferie / Turister.

Sommerferie / Turister. Alle berørte afdelinger på Fyn Regnskabsafdelingen Økonomi og planlægning Kontakt: Kontakt: Merete Britt Mertz/Irene Lundgreen Volder/Leene Feo Holte britt.lundgreen@ ouh.regionsyddanmark.dk Direkte Direkte

Læs mere

Forældretilladelse. Påske klatrer lejr Provence Frankrig

Forældretilladelse. Påske klatrer lejr Provence Frankrig Undertegnede giver hermed tilladelse til at min datter/søn deltager i påske klatrer lejren til Provence, Frankrig, lørdag den 28. marts til lørdag den 4. april 2015. Pris 1950kr., heraf betales 500kr.

Læs mere

Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet

Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet Hæfte 7 Ydelser til børn Børnefamilieydelse og børnetilskud Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring 2. reviderede udgave

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, december 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under Generelt orientering om: - EU-udvidelsen med Bulgarien

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

1. Sygehjælp. 1.1 Flytning til Spanien

1. Sygehjælp. 1.1 Flytning til Spanien Nr. 2, november 2005 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt under emnet sygehjælp om pensionister, der flytter til

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Dato: 19. november 2014 Opdateret notat om vandrende arbejdstageres rettigheder efter den lovgivning, der hører under Ministeriet

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 17. december 2013 af ministeren

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012

Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012 Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012 Til stede: Lisa Balch, Diana og Maja fra Borgerservice, Folkeregister/Sygesikring;

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere