Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR V Gyldig fra 1. januar 2015 Ved tegning og betaling af Rejseforsikring Plus, er dækningerne i Rejseforsikring Basis der automatisk er inkluderet i re:member MasterCard, fortsat gældende på uændrede vilkår. Når du læser betingelserne skal du huske at: Alle ord markeret med en * er defineret sidst i betingelserne. For Rejseforsikring Plus gælder Lov om forsikringsaftaler i Danmark. Du selv skal være opmærksom på, hvilke krav og betingelser der gælder for, at du eller medforsikrede er dækket, f.eks. i form af hvilken dokumentation du skal vise os, eller hvornår du skal have en forhåndsgodkendelse for at være dækket af Rejseforsikring Plus. Rejseforsikring Plus dækker de skader, som er nævnt i betingelserne. Skader eller situationer, som ikke er direkte nævnt, er derfor ikke dækket. Vær dog opmærksom på de generelle undtagelser, der er nævnt under Generelle betingelser under punktet: Generelle undtagelser samt de undtagelser der er nævnt under den enkelte dækning. Når der i betingelserne står du, dig, din, dit, eller forsikrede, menes i alle tilfælde den eller de personer, som er omfattet af Rejseforsikring Plus ifølge punktet: Hvem er dækket af Rejseforsikring Plus?. Når der skrives Europæiske ERV eller vi, menes Europæiske Rejseforsikring A/S, som er forsikringsgiver på produktet. Når der skrives forsikringen menes Rejseforsikring Plus Køber du Rejseforsikring Plus uden at opfylde kravene for køb, dækker Rejseforsikring Plus ikke, og du vil få præmien, fratrukket et administrationsgebyr, refunderet på begæring. Har du spørgsmål? Har du spørgsmål til Rejseforsikring Plus, kan du døgnet rundt søge svar på vores hjemmeside Du er også velkommen til at kontakte re:member kundeservice på telefon mellem kl. 09:00-16:00 på alle hverdage. Har du brug for et medicinsk forhåndstilsagn? Hvis du har brug for et medicinsk forhåndstilsagn, kan du døgnet rundt søge om det på Europæiske ERVs hjemmeside Er du kommet til skade? Hvis du får en akut skade, mens du er på rejse i udlandet, kan du kontakte Europæiske ERVs døgnbemandede alarmcentral på telefon Er din skade ikke akut, eller er du kommet hjem og har anmeldt en skade online, kan du kontakte Europæiske ERVs skadeafdeling mellem kl. 09:00-16:00 alle hverdage på telefon Anmeldelse af skade Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes online til Europæiske ERV. Forsikrede er pligtig til at give selskabet de oplysninger, som Europæiske ERV anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning kan udbetales. Skadeanmeldelsen findes via følgende link: eller Hvad skal du gøre hvis du har eller har haft en lidelse? Har du en eksisterende eller kronisk lidelse, og ønsker du at være sikker på, om du er dækket af Rejseforsikring Plus for skader, der relaterer sig til de eksisterende eller kroniske lidelser, skal du søge om et medicinsk forhåndstilsagn. Eksempler på eksisterende eller kroniske lidelser kan være diabetes, graviditetskomplikationer, forhøjet blodtryk, lungebetændelse, cancer, m.v. Inden afrejse Et medicinsk forhåndstilsagn er altid nødvendigt, hvis forsikrede opfylder en eller flere af nedenstående kriterier: a) forsikredes eksisterende eller kroniske lidelse(-r) ikke har været stabil* i 2 måneder op til afrejse. b) forsikrede indenfor 2 måneder forud for afrejsen har fået en nyopstået lidelse. c) forsikrede lider af en alvorlig kronisk lidelse. d) forsikrede har en kompliceret graviditet. e) forsikrede indenfor 2 måneder forud for afrejsen er eller har været under udredning, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose. Forhåndstilsagnet gælder kun for den aktuelle rejse. Næste gang, du skal rejse, skal du derfor igen overveje, om du skal bede om et medicinsk forhåndstilsagn. Side 1

2 Hvem kan købe Rejseforsikring Plus? For at kunne købe Rejseforsikring Plus er det et krav, at der haves et gyldigt Hovedkort*. For at være dækket af forsikringen er det et krav, at Rejseforsikring Plus er købt, og at Hovedkortholder* samt andre rejsende, der er omfattet af Rejseforsikring Plus jf. nedenstående afsnit, har et sygesikringsbevis, der i rejseperioden* giver ret til ydelser efter Den Offentlige Sygesikring, eller at forsikrede er dansk socialt sikret efter EU-reglerne. Personer der er fyldt 75 år ved forsikringens ikrafttrædelse og/eller fornyelse, kan ikke være omfattet af Rejseforsikring Plus. Hvis Hovedkortholder* fylder 75 år i forsikringsperioden, vil Rejseforsikring Plus automatisk ophøre ved førstkommende hovedforfald. For tegning af rejseforsikring for personer der er fyldt 75 år, eller fylder 75 på rejsen, henvises direkte til Europæiske ERV på tlf.: Hvornår skal du senest købe Rejseforsikring Plus? Du skal have købt din Rejseforsikring Plus senest ved afrejse fra Danmark. Hvornår træder Rejseforsikring Plus i kraft? Rejseforsikring Plus træder i kraft ved den ønskede ikrafttrædelsesdato, dog betales der præmie for fulde måneder. Hvem er dækket af Rejseforsikring Plus? Når Rejseforsikring Plus er købt, er følgende personer omfattet: Hovedkortholder*. Hovedkortholders* medrejsende ægtefælle/samlever. Hovedkortholders* og ægtefælles/samlevers børn og delebørn* dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med Hovedkortholderen*: o Hovedkortholders* og ægtefælles/samlevers børn, delebørn*, papbørn*, plejebørn* samt børnebørn under 18 år dækkes uanset bopæl. o Hovedkortholders* og ægtefælles/samlevers børn, delebørn*, papbørn* samt plejebørn* mellem 18 og 23 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som Hovedkortholder*. I det følgende betegnes overnævnte personer som forsikrede. Hvor og hvornår dækker Rejseforsikring Plus? Rejseforsikring Plus har en varighed på 1 år fra ikrafttrædelsesdatoen og/eller fornyelsesdatoen. Rejseforsikring Plus har hovedforfald hver d. 1. januar i et år. Dækningen for den enkelte rejse træder i kraft på det tidspunkt, hvor Hovedkortholder* og dennes medforsikrede* forlader bopælen i Danmark for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomsten til bopælen i Danmark. Ved hjemtransport* af en eller flere forsikrede, herunder Hovedkortholder*, fortsætter Rejseforsikring Plus for øvrige forsikrede indtil hjemkomst. Rejseforsikring Plus dækker rejser i hele Verden. Rejseforsikring Plus dækker ferierejser* af op til 30 dages varighed. Særligt om skisport Vær opmærksom på, at Rejseforsikring Plus ikke dækker nogen former for skader opstået i forbindelse med skisport*. Det er en betingelse for Europæiske ERVs erstatningspligt: At pakkerejsen eller rejsens primære transportform samt ophold, er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. Husk derfor altid at medbringe skriftlig dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. At rejsen tilbringes sammen med Hovedkortholder*. Det er en betingelse for dækning af forsikrede, at rejsen til destinationen* foretages i samme transportmiddel som Hovedkortholder*. Såfremt dette ikke overholdes, vil forsikrede først være omfattet, når disse mødes med Hovedkortholder* for at tilbringe rejsen sammen. Det er desuden en betingelse for dækning af forsikrede, at rejsen hovedsageligt tilbringes på samme destination* som Hovedkortholder*. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er: Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé København V. Side 2

3 Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Sygdom og Tilskadekomst a) Behandling af akut opstået sygdom* og tilskadekomst under rejsen. Det er et krav, at behandlende læge har autorisation i det land, hvor du bliver behandlet. Vi har altid ret til at hjemtransportere* dig til behandling i Danmark og lade behandlingen afvente til efter hjemkomst, hvis vi skønner, at det er forsvarligt. b) Medicin som er ordineret af behandlende læge eller Europæiske ERV. c) Indlæggelse på tosengsstue. d) Fødsel, behandling af et ufødt barn, eller behandling af et barn, der er født for tidligt. Forsikringen dækker indtil 6 uger før forventet termin. e) En forlængelse af din Rejseforsikring Plus i tilfælde, hvor din hjemkomst på grund af akut opstået sygdom* eller tilskadekomst bliver forsinket udover dækningsperioden. f) Sygetransport til det nærmest egnede behandlingssted, når Europæiske ERVs læge vurderer, at en sådan sygetransport er nødvendig og forsvarlig som følge af behandlingssvigt på det nuværende behandlingssted. g) Ved dødsfald under ophold i udlandet dækkes kremering og begravelse på stedet, hvis dine pårørende* ønsker dette. Alternativt dækkes hjemtransport* til bedemand/krematorium, herunder udgifter til lovpligtige krav til hjemtransporten*. Ved kremering eller begravelse på stedet, dækker rejseforsikringen maksimalt et beløb, svarende til hvad en hjemtransport* til Danmark ville koste. h) Indhentning af en fastlagt rejserute* uden for Danmarks grænser, maksimalt på økonomiklasse, hvis du som følge af en dækningsberettiget skade ikke er blevet hjemtransporteret*, men ikke har været i stand til at følge din fastlagte rejserute*. i) Nødvendige ekstraudgifter* til kost og logi, hvis det vurderes af den behandlende læge og Europæiske ERV, at du kan behandles ambulant i stedet for på hospital. j) Ekstraudgifter* til telefonopkald til og fra Europæiske ERV og Europæiske ERVs servicekontorer rundt om i verdenen. a) Sygdom og tilskadekomst, der inden afrejse: har vist symptomer og/eller er diagnosticeret hos læge, fysioterapeut eller kiropraktor, og er omfattet af punkt a til e under punktet: Hvad skal du gøre hvis du har eller har haft en lidelse under afsnittet Inden afrejse. b) Hvis du ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for lidelsen, selv om du burde vide eller formode, at lidelsen krævede behandling. c) Hvis du er blevet opgivet vedrørende yderligere behandling, eller har fået afslag på behandling. d) Hvis du er skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling. e) Hvis du er udeblevet fra kontrolbesøg inden for de sidste 6 måneder før afrejsedagen, og/eller under rejsen modtager kontrol og behandling for at holde en eksisterende eller kronisk lidelse stabil* og velreguleret. f) Medicin, der ikke er lægeordineret. g) Behandling i Danmark. h) Rekreations- eller kurophold. i) Behandling og hospitalsindlæggelse, når vi har vurderet, at behandlingen kan vente til efter hjemkomst. j) Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer, eller følger heraf, medmindre det sker som led i behandling af en akut tilskadekomst, der kræver akut behandling, og behandlingen er godkendt af Europæiske ERV. k) Fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, hvis du nægter at lade dig hjemtransportere*, når vi har truffet beslutning om hjemtransport*. l) Provokeret abort. m) Fødsel eller behandling af sygdom som følge af graviditet de sidste 6 uger før forventet termin. n) Tandlægebehandling. o) Fysioterapi og kiropraktik. p) Udgifter, der opstår fordi du ikke følger behandlende læges eller Europæiske ERVs anvisninger. q) Erstatning, udskiftning eller reparation af proteser*, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler. Dog dækkes ekstraudgifter* til kost og logi maksimalt med op til DKK pr. døgn, hvis du behandles ambulant fremfor på et hospital Skadeanmeldelse. Lægeerklæring, journalkopi eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst fra behandlende læge eller hospital på destinationen*. Oplysninger om diagnose og behandling skal fremgå. Originale kvitteringer for dine afholdte udgifter til læge, medicin, mv. Rejsebevis eller anden dokumentation for rejsens destination*, varighed og formål. Dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. Side 3

4 Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Hjemtransport* Hvis forsikrede har en dækningsberettiget skade under dækning for Sygdom og Tilskadekomst, er der dækning for: a) Hjemtransport* til din bopæl eller et hospital i Danmark, når vi vurderer, at en hjemtransport* er nødvendig og forsvarlig. b) Hjemsendelse af efterladt almindelig bagage*, som du må efterlade på grund af en hjemtransport*. c) Hjemrejse* til bopæl i Danmark hvis du har forpasset din planmæssige hjemrejse* på grund af skaden. d) Hjemrejse* for dine medrejsende børn, papbørn* eller plejebørn* under 18 år, der skulle have fortsat rejsen eller opholdet alene, hvis forældre eller andre medrejsende hjemtransporteres*. e) Ekstraudgifter* til transport til og fra behandlingssted, hvis vi vurderer, at du ikke kan transportere dig selv. a) Hjemtransport* arrangeret af dig selv uden godkendelse fra Europæiske ERV, eller udgifter til hjemtransport*, som vi ikke ville have haft, hvis vi selv havde stået for transporten. b) Ambulanceflytransport når transporten efter Europæiske ERVs vurdering kan finde sted på anden vis. c) Hjemtransport* som skyldes frygt for smittefare. Dokumentation i skadetilfælde Dog dækkes ekstraudgifter* til transport til og fra behandlingssted maksimalt med op til DKK pr. skadetilfælde Skadeanmeldelse. Lægeerklæring, journalkopi eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst fra behandlende læge eller hospital på destinationen*. Oplysninger om diagnose og behandling skal fremgå. Originale kvitteringer for dine afholdte udgifter. Rejsebevis eller anden dokumentation for rejsens destination*, varighed og formål. Dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. Sygeledsagelse Hvis forsikrede har en dækningsberettiget skade under Sygdom og Tilskadekomst eller Hjemtransport, er der dækning for Sygeledsagelse hvis: forsikrede rammes af en akut opstået sygdom* eller tilskadekomst, og behandlende læge og Europæiske ERV forventer, at det vil medføre hospitalsindlæggelse i 3 dage eller mere, forsikrede rammes af livstruende sygdom eller tilskadekomst, forsikrede ikke kan følge planlagt rejserute, forsikrede skal hjemtransporteres*, og/eller forsikrede afgår ved døden. Opfyldes ovenstående, dækker forsikringen: a) Sygeledsagers nødvendige udgifter til hjemrejse* eller indhentning af fastlagt rejserute*, maksimalt på økonomiklasse, hvis den fastlagte rejserute* ændres eller forsinkes, så sygeledsageren kan blive hos forsikrede. b) Sygeledsagelse for op til 2 medrejsende. Herudover dækkes sygeledsagelse for forsikredes medrejsende egne børn, papbørn* eller plejebørn* under 18 år. I tilfælde af, at forsikrede også gør brug af dækningen Tilkald, dækker Sygeledsagelse og Tilkald maksimalt samlede udgifter til, at op til i alt 2 personer samt forsikredes medrejsende børn, papbørn* eller plejebørn* under 18 år, kan være hos forsikrede i tilfælde af en dækningsberettiget skade. c) Ekstraudgifter* til forlængelse af eksisterende Rejseforsikring Plus hos Europæiske ERV (for sygeledsagelsens varighed). Sygeledsagelse efter din hjemkomst til bopæl eller behandlingssted i Danmark. Dog dækkes ekstraudgifter* til hotelophold maksimalt med op til DKK pr. person pr. døgn, og ekstraudgifter* til kost og/eller lokaltransport dækkes maksimalt med op til DKK 500 pr. person pr. døgn. Side 4

5 Skadeanmeldelse. Lægeerklæring, journalkopi eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst fra behandlende læge på destinationen*. Oplysninger om diagnose og behandling skal fremgå. Originale kvitteringer for dine afholdte udgifter. Rejsebevis eller anden dokumentation for rejsens destination*, varighed og formål. Dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. Tilkald Hvis forsikrede har en dækningsberettiget skade under Sygdom og Tilskadekomst eller Hjemtransport, er der dækning for tilkald, hvis: forsikrede rammes af en akut* sygdom eller tilskadekomst, og behandlende læge og Europæiske ERV forventer, at det vil medføre hospitalsindlæggelse i mindst 3 dage, forsikrede rammes af livstruende sygdom eller tilskadekomst, forsikrede skal hjemtransporteres*, eller forsikrede afgår ved døden. Opfyldes ovenstående, dækker forsikringen: a) Tilkaldtes rimelige og nødvendige udgifter* til transport fra egen bopæl ud til forsikrede og retur, maksimalt på økonomiklasse, samt til hotelophold, kost og lokaltransport. b) Tilkald for op til 2 personer efter forsikredes valg. I tilfælde af, at forsikrede også gør brug af dækningen Sygeledsagelse, dækker Sygeledsagelse og Tilkald maksimalt samlede udgifter til, at op til i alt 2 personer samt forsikredes medrejsende børn, papbørn* eller plejebørn* under 18 år, kan være hos forsikrede i tilfælde af en dækningsberettiget skade. c) Tilkald i op til 5 dage efter udrejse fra Danmark* i tilfælde af forsikredes dødsfald. d) Hvis de tilkaldte ikke har en gyldig rejseforsikring ved udrejse fra Danmark*, vil de være omfattet af Rejseforsikring Plus (for tilkaldeperiodens varighed), hvis de opfylder Europæiske ERVs betingelser for forsikring. Når forsikrede skal hjemrejse* eller hjemtransporteres* inden for 3 døgn fra tilkaldtes udrejse fra sin bopæl. Dog dækkes ekstraudgifter* til hotelophold maksimalt med op til DKK pr. person pr. døgn, og ekstraudgifter* til kost og/eller lokaltransport dækkes maksimalt med op til DKK 500 pr. person pr. døgn. Skadeanmeldelse. Lægeerklæring, journalkopi eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst fra behandlende læge på destinationen*. Oplysninger om diagnose og behandling skal fremgå. Originale kvitteringer for dine afholdte udgifter. Rejsebevis eller anden dokumentation for rejsens destination*, varighed og formål. Dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. Indlogering af pårørende* på hospital Hvis forsikrede har en dækningsberettiget skade under Sygdom og Tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse, dækker forsikringen: Kost og logi på hospital for én pårørende* til forsikrede, efter forsikredes eget valg. Forsikringen dækker under hele indlæggelsen i udlandet, hvis hospitalet har faciliteter til at indlogere pårørende*. Udgifter ud over kost og logi på hospital. Side 5

6 Skadeanmeldelse. Lægeerklæring, journalkopi eller anden dokumentation for sygdom, eller tilskadekomst fra det hospital, hvor forsikrede er indlagt. Oplysninger om diagnose og behandling skal fremgå. Originale kvitteringer for dine afholdte udgifter. Dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. Hjemkald Hjemrejse* til Danmark samt eventuelt returrejse, maksimalt på økonomiklasse, for dig og en medforsikret* rejseledsager*, samt medrejsende børn, papbørn* og plejebørn* under 18 år, hvis din rejse må afbrydes, fordi der under rejsen opstår: a) Alvorlig akut opstået sygdom* eller tilskadekomst indenfor din nærmeste familie* i Danmark, og hvis Europæiske ERV vurderer, at sygdommen eller tilskadekomsten vil medføre hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn. b) Livstruende akut opstået sygdom* eller tilskadekomst indenfor din nærmeste familie* i Danmark. c) Dødsfald i din nærmeste familie* i Danmark. d) Væsentlige ændringer i dine private eller erhvervsmæssige forhold, der af økonomiske årsager kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse i Danmark, herunder eksempelvis konkurs, omfattende brand, indbrud, oversvømmelse i egen bolig eller virksomhed. Returrejse dækker til det sted, du blev hjemkaldt fra eller indhentning af fastlagt rejserute*, hvis der på tidspunktet for din returrejse er mindst 14 dage tilbage af den oprindelige rejses fastlagte varighed. a) Hjemkald hvis du kommer hjem mindre end 12 timer før det oprindeligt planlagte hjemkomsttidspunkt. b) Udgifter til hjemrejse* arrangeret af dig selv uden godkendelse fra Europæiske ERV, som vi ikke ville have haft, hvis vi selv havde arrangeret din hjemrejse*. c) Hvis begivenheden, der er årsag til hjemkaldelsen, allerede inden udrejse fra Danmark* var indtrådt, eller kunne forudses/forventes at indtræde. Skadeanmeldelse. Lægeerklæring, journalkopi fra behandlende læge eller hospital i Danmark, eller kopi af dødsattest. I tilfælde af konkurs, brand, indbrud, mv., skal der indsendes en kopi af konkursbegæring, politirapport eller skaderapport. Rejsebevis eller anden dokumentation for rejsens destination*, varighed og formål. Originale kvitteringer for dine afholdte udgifter. Dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. Krisehjælp til forsikrede Forsikringen dækker, hvis du bliver involveret i større ulykker, voldsomme traumatiske hændelser, naturkatastrofer*, eller terroraktioner*, der direkte involverer flere personer. Europæiske ERV afgør, om der skal iværksættes krisehjælp. Hvis du rejser ind i et område efter lokale myndigheder eller Udenrigsministeriet har frarådet alle rejser, eller anbefalet hjemrejse*. Europæiske ERV stiller et professionelt kriseberedskab til rådighed på ulykkesstedet. Krisehjælpen afsluttes senest ved hjemkomst til Danmark. Side 6

7 Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Krisehjælp til pårørende* Rejseforsikringen dækker, hvis du har været involveret i naturkatastrofer*, terroraktion*, krig/krigslignende tilstande, eller livstruende epidemi*, og hvor dine pårørende* ønsker krisehjælp. a) Hvis du rejser ind i et område efter lokale myndigheder, Udenrigsministeriet eller Statens Seruminstitut har frarådet alle rejser, eller anbefalet hjemrejse*. b) I forbindelse med livstruende epidemier*, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen. Europæiske ERV stiller et professionelt kriseberedskab til rådighed pr. telefon for pårørende* til forsikrede. Hvis vi vurderer, at der er behov for krisehjælp ved personligt fremmøde i forbindelse med modtagelse af forsikrede, dækker forsikringen de pårørendes* rimelige og nødvendige* transportomkostninger i Danmark. Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Eventuel selvrisiko i forbindelse med kaskoskade på lejet personbil, autocamper, motorcykel, eller knallert. a) Hvis den lejede personbil, autocamper, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret b) Hvis føreren ifølge lovgivningen i det land, udlejningen sker, eller ifølge lejekontrakten, ikke havde ret til at føre køretøjet. Forsikringssummen er op til: DKK pr. rejse. Skadeanmeldelse Original lejekontrakt Politirapport eller skaderapport Original kvittering for betaling af selvrisiko Rejsebevis eller anden dokumentation for rejsens destination*, varighed og formål. Dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. Side 7

8 GENERELLE BETINGELSER Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard De generelle betingelser gælder for samtlige ovenstående dækninger. GENERELLE UNDTAGELSER Rejseforsikring Plus dækker ikke udgifter, der - uanset din sindstilstand eller tilregnelighed - vedrører, skyldes, eller er opstået direkte eller indirekte som følge af: a) Forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. b) Alkohol-, narkotika- eller medicinmisbrug, deltagelse i slagsmål, selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre rusmidler, selvmord eller selvmordsforsøg. c) Selvforskyldt beruselse, hvis beruselsen er en medvirkende årsag til skaden. Dette gælder dog ikke dækning for Sygdom og Tilskadekomst, Hjemtransport*, Indlogering af pårørende* på hospital, Sygeledsagelse, Tilkaldelse, Hjemkald, Krisehjælp til forsikrede og Krisehjælp til pårørende*. d) Professionel sportsudøvelse* og træning hertil. e) Skisport*. f) Deltagelse i videnskabelige ekspeditioner*. g) Aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. h) Indirekte tab. i) Rejser til lande/områder, der står på Europæiske ERVs krigs- og risikoliste* som krigszone*. Krigszonelisten kan findes på og oplyses ved henvendelse til Europæiske ERV. Forsikrede, der allerede opholder sig i et land eller område på tidspunktet, hvor landet eller området bliver sat på Europæiske ERVs krigs- og risikoliste* som krigszone*, vil dog herefter være dækket i en periode på op til maksimalt 14 dage, under forudsætning af at den forsikrede forlader området/lader sig evakuere ved førstkommende lejlighed, hvorefter al dækning ophører. j) Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed. k) Udløsning af atomenergi, ioniserende stråling, bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. l) At forsikrede modsætter sig eller ikke følger de af Europæiske ERV angivne anvisninger. m) At forsikrede ikke ønsker at lade sig syge- eller hjemtransportere. n) Motorløb. o) Håndværker-, offshore-, fabriks-, politi-, maskin-, mine-, olieraffinaderi-, montage- og redningskorpsarbejde, brandbekæmpelse samt arbejde udført af piloter. p) Skader der var forventelige inden afrejse. q) Behandlingsrejser*. Dette gælder dog ikke tandbehandling. Herudover dækker Rejseforsikring Plus ikke, når det er i strid med umiddelbart gældende specifikke eller generelle handelsrestriktioner, herunder økonomiske eller finansielle restriktioner, samt yderligere sanktioner eller embargoer, der er vedtaget af EU, USA eller Danmark, dog ikke såfremt ovennævnte foranstaltninger er vedtaget i strid med gældende EU-ret eller danske retsregler. BEGRÆNSNING VED DOBBELTFORSIKRING Rejseforsikring Plus omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Du skal ved skade altid oplyse, om du har forsikring i andet selskab, herunder om du er indehaver af et kreditkort. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER I tilfælde af en skade kan Europæiske ERV videregive de af forsikrede afgivne oplysninger sammen med Rejseforsikring Plus dækningsomfang til Europæiskes internationale netværk, herunder vores alarmcentral og servicekontorer. Dette sker for at sikre den optimale hjælp under rejsen. Europæiske ERV har endvidere ret til at søge oplysninger om forsikredes helbredstilstand og behandling hos de læger og hospitaler, der har behandlet forsikrede, og forsikrede er på anmodning forpligtet til at underskrive en såkaldt medical release. URIGTIGE OPLYSNINGER Det er vigtigt, at oplysningerne, herunder helbredsoplysninger, der er afgivet til Europæiske ERV, er præcise og korrekte. Forties oplysninger, eller afgives forkerte svar, der kan have en betydning for Europæiske ERVs bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. FORSIKRINGSSUMMER De angivne forsikringssummer reguleres ikke. ÆNDRING AF PRÆMIER OG VILKÅR Europæiske ERV og Entercard kan til enhver tid, og uden særskilt begrundelse, varsle ændring af Rejseforsikring Plus, herunder, men ikke begrænset til, ændringer i forsikringsbetingelser, præmier, selvrisici og forsikringssummer. Varsling skal ske med minimum 30 dages varsel til hovedforfald for Rejseforsikring Plus. Hvis du betaler Rejseforsikring Plus til hovedforfald hvortil ændringerne er blevet varslet, accepterer du samtidig de varslede ændringer. PRÆMIEBETALING Rejseforsikring Plus betales for en måned ad gangen. Ved opkrævning af præmien beregnes skadesforsikringsafgift efter den til enhver tid gældende lov om afgift af skadesforsikringer eller andre eventuelle afgifter til staten. Side 8

9 OPHØR AF FORSIKRINGEN Rejseforsikring Plus løber som udgangspunkt et år ad gangen, og fornyes automatisk for ét år ad gangen, indtil Kortholder eller Europæiske ERV opsiger forsikringen. Rejseforsikring Plus ophører automatisk, når Hovedkortholder* ikke længere er indehaver af et gyldigt Hovedkort* eller når Hovedkortholders* manglende betaling til EnterCard overgår til inkasso. Fortrydelsesret For rejseforsikringer, der dækker i mere end 30 dage, gælder følgende fortrydelsesret: a) Efter den til enhver tid gældende lov om forsikringsaftaler har Hovedkortholder* fortrydelsesret b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor Hovedkortholder* har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne dog tidligst fra det tidspunkt, hvor Hovedkortholder* har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis Hovedkortholder* eksempelvis modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har Hovedkortholder* frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, søndag, eller Grundlovsdag, kan Hovedkortholder* vente til den følgende hverdag c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal Hovedkortholder* skriftligt meddele EnterCard, at Hovedkortholder* har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal Hovedkortholder* sende brevet inden fristens udløb. Hvis Hovedkortholder* vil sikre sig bevis for, at Hovedkortholder* har fortrudt rettidigt, kan Hovedkortholder* sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen eller give meddelelsen via kontaktformularen på Underretning om, at Hovedkortholder* har fortrudt aftalen, skal gives til: EnterCard Danmark Postbox Kastrup Kortholders eller Europæiske ERVs opsigelse af forsikringen Rejseforsikring Plus kan opsiges skriftligt af Hovedkortholder* eller Europæiske ERV med mindst 30 dages varsel til hovedforfald. Hovedkortholder* kan når som helst mod et gebyr opsige Rejseforsikring Plus udenfor hovedforfald med mindst 30 dages varsel til den 1. i en måned. Opsiges Rejseforsikring Plus indenfor de første 12 måneder af forsikringsperioden, vil der blive trukket et yderligere gebyr. Priser på gebyrer kan ses på Ved opsigelse af Rejseforsikring Plus, der ikke sker til hovedforfald, skal Hovedkortholder* udtrykkeligt angive, til hvilken dato Rejseforsikring Plus opsiges, idet det ellers lægges til grund, at opsigelse sker til hovedforfald. Hovedkortholders* eller Europæiske ERVs opsigelse i forbindelse med en anmeldt skade Efter enhver anmeldt skade kan Hovedkortholder* eller Europæiske ERV opsige Rejseforsikring Plus med 14 dages varsel. Dette skal i givet fald ske i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden. Europæiske ERV og EnterCard tilbagebetaler ikke præmien, hverken helt eller delvist, i tilfælde af skade, såfremt Rejseforsikring Plus opsiges af Hovedkortholder* efter ikrafttrædelse. REGISTRERING AF ADRESSE Det er til enhver tid Hovedkortholders* ansvar at den til EnterCard meddelte adresse er korrekt og opdateret. GEBYRER Europæiske ERV kan indføre og ændre gebyrer for serviceydelser og opkrævninger i det omfang, sådanne ændringer sker for at sikre dækning af Europæiske ERVs faktiske omkostninger. Generelle forhøjelser og nye gebyrer offentliggøres på EnterCards og Europæiske ERVs hjemmesider, og gennemføres først en måned efter offentliggørelsen på hjemmesiden. REGRES Efter udbetaling i medfør af Rejseforsikring Plus, indtræder Europæiske ERV fuldt og helt i alle forsikredes rettigheder overfor tredjepart. Med tredjepart menes både private virksomheder og offentlige myndigheder i Danmark og i udlandet, der er, eller kan gøres, ansvarlige for at betale erstatning eller bidrag, i forbindelse med enhver sag om et krav under Rejseforsikring Plus. Europæiske ERV kan for egen regning overtage den forsikredes rettigheder, over for en sådan tredjepart, op til det beløb Europæiske ERV har udbetalt. Den forsikrede har pligt til at samarbejde med Europæiske ERV, herunder til at underskrive en fuldmagt hvis det er påkrævet, og forsikrede skal inden for rimelighedens grænser skaffe alle de oplysninger og al den dokumentation, som Europæiske ERV kræver for at kunne gøre sine indtrædelsesrettigheder gældende, og håndhæve dem. Europæiske ERV kan for egen regning anlægge sag mod en sådan tredjepart, i den forsikredes navn. OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV Ingen kan, uden Europæiske ERVs skriftlige samtykke, pantsætte, eller på anden vis overdrage, sine rettigheder i henhold til Rejseforsikring Plus. OFFENTLIG DÆKNING Europæiske ERV er ikke forpligtet til at dække udgifter, der er dækket af offentlige myndigheder. Side 9

10 KLAGER Ved tvister, der udspringer af forsikringsforholdet, skal du skrive til: Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 DK København V Att.: Den klageansvarlige Er du ikke tilfreds med Europæiske ERVs afgørelse i en klage, og fører fornyet henvendelse til Europæiske ERV ikke til en tilfredsstillende afgørelse, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (mellem kl og 13.00) Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: Europæiske ERV Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1,2900 Hellerup, Telefon (mellem kl ) Sammen med klageskemaet skal der indsendes et gebyr, der tilbagebetales, hvis: - forsikrede får helt eller delvist medhold i klagen, - klagen ikke kan behandles, eller - forsikrede selv tilbagekalder klagen. VÆRNETING Søgsmål mod Europæiske ERV skal anlægges ved Hovedkortholders* hjemting, og - hvis Hovedkortholder* ønsker det - ved Københavns Byret. PROVISION Der findes ikke noget indbyrdes ejerskab mellem Europæiske og EnterCard. EnterCard er registreret i Forsikring og Pensions agentregister. EnterCard modtager en provision fra Europæiske til dækning af udgifterne ved at formidle forsikringen. Du kan få oplyst størrelsen af denne ved at henvende dig til EnterCard. DEFINITIONER Til brug for Rejseforsikring Plus defineres nedennævnte begreber, som følger: Akut opstået sygdom: Pludseligt opstået ny sygdom, begrundet mistanke om en pludseligt opstået ny sygdom, eller en uventet pludselig forværring af en kronisk eller eksisterende lidelse. Afrejsetidspunkt: Dato og klokkeslæt for hvornår du forlader Danmark. Bagage: Ejendele, som forsikrede har med sig på rejsen som håndbagage, eller indskrevet bagage. Ejendele, forsikrede har taget med sig hjemmefra, købt og/eller fået på rejsen, er omfattet. Behandlingsrejse: Alle former for rejser, hvor formålet er at blive behandlet på en klinik, hospital eller lignende. Delebarn: Dit eller din ægtefælle/samlevers barn fra et tidligere forhold, som bor hos dig/jer i faste perioder. Destination: Rejsens bestemmelsessted hvor Hovedkortholder overnatter. Ekstrakort. Et, til et gyldigt re:member MasterCard Hovedkort hvortil der er tegnet Rejseforsikring Plus, udstedt ekstrakort. Ekstraudgifter: Udgifter, forsikrede måtte afholde udelukkende som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde. Ville udgifterne have været afholdt uanset skadetilfældets indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter. Epidemi: Hurtig og ukontrollabel udbredelse af en smitsom sygdom til et stort antal mennesker inden for et vist område og inden for en forholdsvis kort periode. Familie: Ægtefælle, registreret partner, samlever, børn, papbørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, bedsteforældre, svigerinder og/eller svogre. Fastlagt rejserute: Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter, og/eller bookede overnatninger. Ferierejser: En rejse hvor formålet med rejsen udelukkende er ferie, og hvor der ikke indgår nogen former for arbejde, studie eller praktik, eller lignende. Hjemrejse: En rejse tilbage til Danmark, hvor du rejser som rask på maksimalt samme klasse, som den oprindelige hjemrejse. Hjemtransport: Lægeordineret transport fra skadelandet til Danmark. Hjemtransport foretages enten ved ambulancefly eller almindeligt rute- eller charterfly efter Europæiske ERVs medicinske enheds vurdering. Hovedkort. Et gyldigt udstedt re:member MasterCard hovedkort hvortil der er tegnet Rejseforsikring Plus. Hovedkortholder. Indehaver af gyldigt re:member MasterCard hovedkort. Krigszone: Lande eller områder der er klassificeret som krigszone på Europæiske ERVs krigs- og risikoliste. Krigszonelisten kan findes på og oplyses ved henvendelse til Europæiske ERV. Medforsikrede: En person som ved Rejseforsikring Plus har samme dækning som Hovedkortholder, har samme udrejse- og hjemrejsetidspunkt som Hovedkortholder, og som rejser sammen med Hovedkortholder på hele rejsen. Naturkatastrofe: En ikke-menneskeskabt, katastrofal situation, der udløser naturkræfter, herunder jordskælv, vulkanudbrud, orkaner/tyfoner/cykloner, storme, tornadoer, oversvømmelser, flodbølger og tsunamier. Papbørn: Børn, som ikke er dine biologiske børn, hvor du er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) med barnets biologiske forælder. Papforældre: Personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift eller samlevende med din biologiske mor eller far på samme folkeregisteradresse. Side 10

11 Papsøskende: Personer, der ikke er dine biologiske søskende, som du bor eller har boet sammen med i et søskendelignende familieforhold af minimum ét års varighed. Plejebørn: Børn med folkeregisteradresse hos dig, hvor du er godkendt af kommunen som barnets forsørger. Professionel sportsudøvelse: Sportsudøvelse der ikke falder ind under den efterfølgende definition af amatørsportsudøvelse; Amatørsportsudøvelse dyrkes i egen interesse uden kontraktlige forpligtelser til en klub, person, klubsponsor eller lignende, og uden at sportsudøveren modtager andet vederlag end rejse og betalt ophold. Sportsbeklædning, rekvisitter, eller lignende, som sportsudøveren modtager eller får stillet til rådighed, samt mindre præmier, herunder pengepræmier, som sportsudøveren har mulighed for at vinde i forbindelse med udøvelsen af sin idræt, betragtes ikke som vederlag. Proteser: Kunstige lemmer, herunder kunstige tandsæt og tænder. Pårørende: Ægtefælle, registreret partner, samlever, børn, papbørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, bedsteforældre, svigerinder og/eller svogre. Rejseledsager: En person, som er indtegnet på samme billet eller deltagerbevis som dig, eller som har købt en rejse for at foretage denne sammen med dig. Rejseperiode: Det antal dage som den planlagte rejse skulle have varet ifølge rejsedokumentationen. En rejseperiode starter på det tidspunkt, hvor du forlader Danmark, og den varer til det tidspunkt, hvor du planmæssigt kommer tilbage til Danmark. Rimelige og nødvendige udgifter: Udgifter du ellers ikke skulle have haft. Udgifterne skal være rimelige og nødvendige, hvilket betyder, at du skal vælge den mest økonomiske løsning. Skisport: Når du står på ski, snowboard, kælker eller udfører anden form for vintersport. Stabil: Når din kroniske eller eksisterende sygdom har været i ro uden nogen form for forværring inden for de sidste to måneder i form af eksempelvis hospitalsindlæggelse, ændret medicinering, lægebesøg ud over almindelig kontrol, henvisning til udredning og/eller behandling. Hvis forsikrede er blevet dårligere uden at søge læge, er tilstanden ikke i en stabil, god fase. Terroraktion: En handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Udrejse fra Danmark: o til vands, når færge eller båd sejler fra havn, o til lands, når grænsen krydses, o i luften, når flyet er i luften. Videnskabelige ekspeditioner: Ekspeditioner til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver speciel tilladelse til, at man opholder sig. Side 11

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202V Gyldig fra 1. januar 2015 Ved tegning og betaling af Rejseforsikring Plus, er dækningerne i Rejseforsikring

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr. 51001 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gældende fra den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HJEMTRANSPORT (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 Gyldig

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 ÅRSREJSEFORSIKRING

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Europa FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1.1 Hvilke dækninger indeholder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa Betingelser Nr. 4108 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Gyldig

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2 SPIES SUPPLEMENT BETINGELSER NR. 891 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din SPIES SUPPLEMENT. Derefter de betingelser,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN UANSET HVOR DU REJSER HEN Betingelser TILLÆG TIL familieforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere