Plan 98. Sådan & derfor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan 98. Sådan & derfor."

Transkript

1 Plan 98. Sådan & derfor. Hvorfor er Plan98 skruet samme som den er og hvorfor gør vi som vi gør? Spørgsmålet Ikke ekskluderende Plan 98 blev startet i 1994, dengang med et 4-årigt perspektiv. Organisationen er et uformelt samarbejde mellem specialbørnehaver og bo- og arbejdssteder for børn og voksne med varig nedsat fysisk, psykisk og kognitiv funktionsevne 1. Plan 98 fylder 20 år i Når du læser dette, er det forhåbentlig fordi, du er interesseret i, hvad der ligger bag ovenstående titel. Måske har du hørt om os i årenes løb og vil bruge lidt tid på at begribe vores organisation og arbejdsmetoder. Eller også er du medlem af plan98 i forvejen og trænger måske blot til lidt argumenter for hvorfor du og dine kolleger forholder sig som I gør. Hvilke roller, fora, ansvarsfordelinger, uddannelser, organisationsomlægninger, værdiafklaringer, metoder, arbejdsvaner og samarbejdspartnere skal man operere med for at fremme og sikre borgernes udvikling og generelle livskvalitet her og nu og over tid? Skal man tage hele pakken? Vores metoder og tilgang til de foreliggende opgaver er ikke-ekskluderende. Den systematiske arbejdsform kan f.eks. rumme mange slags pædagogik. Vores nuværende medlemmer supplerer i varierende grad med andre indtryk og inspirationer, med den væsentlige tilføjelse, at personalet altså har et fælles forståelsesgrundlag og en fælles metode til at vurdere og afprøve disse og dermed evt. fremme en balanceret integration. Vi ser ingen mening i at bestemme, hvor meget af vores koncept du skal tage til dig. Plan98 s medlemmer har frivilligt meldt sig til samarbejdet og bortset fra visse grundbetingelser, er de frit stillede til at finde deres egne fortolkninger af konceptet. 1 plan98 1

2 En erfaringsbaseret model Indledningsvist er det vigtigt, at du forstår, at den måde vi har indrettet os på organisatorisk og pædagog-praktisk ikke er hentet fra en eller anden model i en bog, men derimod opstået og formet igennem mange års praktiske erfaringer. Vi har lært, at et sådant mønster af elementer (fora, uddannelser o.s.v.) som er opremset i ovennævnte spørgsmål, er nødvendige for, at vi kan udfylde vores rolle, ikke blot af navn, men også af gavn. For os er undervisning, udvikling og inspiration en nødvendig del af hverdagen. Vores udgangspunkt er, at søge løsninger udfra vores egne erfaringer og praksis. Vi bilder os ind, at vi har rigeligt med ideer og at det er vores måde at arbejde med dem på, som hele tiden kan forbedres. Der er aldrig status quo over ret lang tid ad gangen på vores medlemmers arbejdspladser. Nye ansatte, nye ledere, nye påbud gør sit til, at vi ikke tilnærmelsesvis risikerer at blive perfekte. Vi har altid været på vej og desværre også sommetider snublende afsted i vores egne fodspor. Vi er blevet meget bedre Hvad handler kerneydelsen om? Vi kan imidlertid se, at vi over årene har udviklet kvaliteten af vores arbejde ganske betydeligt. Vi har et meget bredere perspektiv på borgernes situation. Vi forstår bedre de forskellige funktionsnedsættelsers konsekvenser for borgerne og hvorledes vi skal forsvare og hjælpe borgerne til at få udviklet og brugt deres resourcer i stedet for at blive låst fast i deres problemer og manglende kompetencer. Hvilke roller, fora, ansvarsfordelinger, uddannelser...? Da nogle af os, først i 80 erne, begyndte at afsøge svarene på dette spørgsmål, havde vi focus ensidigt rettet imod interaktionen borger og professionel imellem, mestendels med det formål at bringe ro over situationen. En synsvinkel der også passede udmærket med den underliggende antagelse at kerne-ydelsen er noget småt noget og at når der ikke er flere problemer ( ro på ), så er man nået i mål. Tidligt i forløbet måtte vi konstatere, engang imellem på baggrund af smertelige fejltagelser og fejlforståelser, at kerneydelsen handler om og er meget andet end at få ro på. Desuden er den i overvældende grad er afhængig af alt muligt andet end lige præcis, hvad medarbejderen kan tilegne sig af adfærd i forhold til nogle konkrete situationer med borgeren. 2

3 Uddannelses-strategier. En af disse tidlige erkendelser drejede sig om de gængse uddannelsesstrategier. På den tid var det almindeligt, at man sendte medarbejderne parvis på kurser ud i alle verdenshjørner for at hente inspiration til hjemmesituationen. Man glemte eller overså imidlertid konsekvent at vurdere om det havde nogen positiv indvirkning på hverdagen, når man på denne måde stablede det ene lag af inspiration ovenpå det andet, uden at være i stand til at kunne modtage og forvandle ideerne til praksis på hjemmefronten. Selve uddannelserne blev synonyme med kvalitet, som om den videre befordring af ideerne kom af sig selv. På den måde førte investeringerne og ideerne ofte til defaitisme hos personalet, fordi intet blev virkeliggjort i praksis. Et af de underliggende problemer bestod i, at personalet bl.a. på grund af denne uddannelsespolitik næsten ikke kunne undgå at have vidt forskellige grundholdninger og begrebs-og forståelsesuniverser. Man talte forbi hinanden Man talte kort og godt forbi hinanden, bl.a. fordi man ikke kunne forstå hinanden. Behovet for en fælles grunduddannelse var på den baggrund åbenbart 2. Introduktions-kursus (Grundkursus) for alle medarbejdere incl. ledere og mellem-ledere. (2+1 dag) Introduktion til den systematiske arbejdsmetode og dens erfaringsfaglige-, holdningsmæssige- og etiske forudsætninger. Teori og praktisk træning udfra deltagerne medbragte materiale i: Brug af video, projektarbejdsformen, indlæringsmodeller, focus områder for observation, registreringstyper, statestik. Mødekultur. Projektstyring v. cand.psych. Per Ankjær En anden underliggende udfordring bestod i at lære personalet at disciplinere sig og samordne deres anstrengelser i langt højere grad end de var vant til. Hver sin indfaldsvinkel Hver sin indfaldsvinkel havde været dagligdagen for de ansatte og i visse sammenhænge nærmest ophævet til et ideal. Konsekvensen heraf var, at borgerne havde meget svært ved at genkende sig selv i diverse sammenhænge. Ikke blot på tværs af milieuerne, men også internt i forhold til de forskellige professionelle medarbejdere, ja sågar, fra dag til dag i forhold til den enkelte ansatte. Den mest almindelige reaktion på en sådan identitets-, krav- og forventningsforvirring er passivitet, initiativløshed, indlært hjælpeløshed og humørsvigt. 2 Se: Ankjærs Artikler/Om grundkurser 3

4 For at kunne styre projektarbejdet og de deraf følgende indlæringsprocesser for både personale og borgere, viste der sig et behov for en kraftigere strukturering af arbejdet i diverse grupper eller teams. Tanken om projektlederuddannelse opstod. Projektlederuddannelse (min. 2 år, min. 16 kursusdage) Supervision af deltagernes igangværende projekter (praktisk træning) Proaktiv projektstyring, projektforløb fra A til Z, Ansvarsområder og roller omkring projektarbejde. Komprimeret træning, kollegial træning og tovholdning. Rollespil og diverse hjælpeskemaer og kataloger. Supervision En af de grundliggende vanskeligheder i et institutionaliseret milieu (bl.a. kendetegnet ved, at mange professionelle personer på skift skal varetage de samme opgaver overfor en given borger) er, at få det til at hænge sammen (være genkendeligt og udviklende) her og nu og over tid. Man kan hjælpe personalet i den forbindelse ved at give dem mulighed for jævnligt at få feed-back af en udefra kommende person og som følge heraf også få nogle deadlines ind i deres arbejde. I princippet handler al supervision om, at en udefra kommende fremmed og ubunden person vækker og eller tilfører supervisanten en erfaring eller ide, som vedkommende ikke selv, indtil da, har kunnet tilvejebringe v. cand.psych. Per Ankjær To typer supervision I Plan 98 benytter vi to typer af supervision. Dels den typiske og almindelige supervisionsform ved cand. psych. Per Ankjær og dels supervision ved interne supervisorer, d.v.s. pædagoger rekruterede fra projektledergrupperne. Al supervision foregår via supervisanternes medbragte videomateriale og øvrige dokumentation. Intern supervisoruddannelse ( learning by doing, min 40 timer med supervisanter fra organisationen per år i 3 år) Egen supervision v. cand.psych. Per Ankjær (16 timer per år for hele supervisorgruppen) Eksempler på emner: -at droppe sine ambitioner, -at være nysgerrig, -hvordan man giver råd, -hvilken slags ansvar har man som supervisor, -at finde sin egen stil, supervisionstræning i supervisorgruppen. v. cand.psych. Per Ankjær 4

5 Ide- og formidlingsbanker Mødekultur - at mødes, lære og inspirere. Plan 98 blev startet bl.a. med tanke på værdien i at samle mange arbejdssteder omkring nogle fælles grundsynspunkter og værdier. Vi er derfor meget opmærksomme på synergieffekterne, der opstår, når personale fra forskellige arbejdspladser mødes og udveksler erfaringer, og vi forsøger at bruge enhver lejlighed til at kigge ind i hinandens verdner. Vi har utallige eksempler på, hvorledes man på de forskellige arbejdspladser hurtigt og sikkert har kunnet udvikle sin praksis, fordi man havde andres erfaringer at sætte af fra. Plan98 s forskellige fora fungerer som en slags ide- og formidlings banker, hvor arbejdsstederne erfaringsudveksler bl.a. om, hvor i organisationen de forskellige professionelle kompetencer er mest udviklede, hvorledes diverse hjælpemidler har fungeret eller hvilke tilgange, der har båret frugt. Den gensidige holdningsbearbejdning er uhyre vigtig for sammenhængskraften på arbejdsstederne og der bliver løbende sparet store mængder af undervisningsanstrengelser på den konto. Projektledernes undervisningsdage er f.eks. åbne for gæster (gratis) således, at man, bl.a. i diverse grupper og teams på en let og forholdsvis billig måde, kan sikre fælles forståelse igennem fælles oplevelser. I det store billede, er det også let at få øje på vores afdansningsballer, som er to dages erfaringsudveksling 2 gange om året, i et forum med imellem 60 og 80 deltagere. Her og iøvrigt i alle mulige andre fora spiller videodokumentationen en afgørende rolle 3. Dette er en del af de fora og tiltag i øvrigt, som vi benytter os af. Det handler bl.a. om synergi effekter, nødvendige deadlines, sammenhængskraft og korpsånd. Afdansningsbal Gæster på projektlederuddannelserne Tema dage At låne kompetente medarbejdere hos hinanden- og alt muligt andet, vi hen ad vejen finder på i sagens tjeneste 3 Se: systematik og video 5

6 Laissez Faire Styregruppen Et af de sidste elementer der kom på plads, inden vi startede i 1984 var styregruppen. Det var, og er desværre stadig almindeligt, at lederen har et noget distanceret forhold til den praktiske hverdag (selvfølgelig alt efter hvilken organisationsform man arbejder under). Mange ledere lader sig binde op på administration og møder i en sådan udstrækning, at de hverken har tid eller energi til at stikke næsen indenfor i hverdagen. Det er muligt, at det ikke kan være anderledes. Men med en lidt ubehjælpsom formulering: Der hvor lederen befinder sig -opstår der status. Laissez Faire ledelse har vi nok af og der går 15 på dusinet af den slags ledere. Men en positiv, aktiv/kontaktende og støttende leder kan betyde et voldsomt løft for personalets selvagtelse og faglige stolthed. I plan 98 kan vi ikke bestemme, hvorledes den enkelte leder skal forvalte sin rolle. Men lige fra begyndelsen har det været en betingelse for medlemskab, at lederen deltog i styregruppemøder 8 gange om året. Vi oplever, at det til gavn for alle, har styrket ledernes ejerskab til uddannelserne og at deres delagtighed har smidiggjort organisationens udvikling. Udover de praktiske aftaler -som er nødvendige for at organisationen kan fungere (økonomi, uddannelserne, ansvarsområder o. lign.) dukker der mange andre emner op i styregruppen: Ledelse i stormvejr og sparetider, at skabe den rigtige slags faglige netværk og finde samarbejdspartnere, mødestyring, motivation af medarbejdere, - at give positiv feed-back og fejre successerne, at gøre medarbejdere og mellemledere gode, at lægge en linie og skabe korpsånd, at afskedige og ansætte, at kommunikere opad, at finde grænser for hvad man kan gå med til, at udvikle, at skære ned, at bruge sine ligesindede. 6

7 En nem måde at komme igang Hvis du er udenforstående og på indeværende tidspunkt noget forvirret omkring, hvad alt dette kan bruges til, så er der heldigvis en nem måde at blive klogere på. Deltag på en af vores projektlederdage (datoerne står i vores kalender pris 100 kr (incl.frokost, halvtynd kaffe og kage) afdansningsbal Meld dig som deltager på et (datoerne står i vores kalender pris ca. 750 kr per dag (incl. frokost meget bedre kaffe og kage Aftal et møde med en af vores ledere og få noget mere at vide. Tilmelding og aftaler Litha Tiufkær Leder af Bo Døgn Horsens Kommune Mobil: Mail: 7

PROJEKTLEDERNE 2 ÅRIG UDDANNELSE I PROJEKTLEDELSE AF PÆDAGOGISKE UDVIKLINGSFORLØB VELBEGRUNDET - GENNEMTÆNKT FORBEREDT - STYRET - DOKUMENTERET

PROJEKTLEDERNE 2 ÅRIG UDDANNELSE I PROJEKTLEDELSE AF PÆDAGOGISKE UDVIKLINGSFORLØB VELBEGRUNDET - GENNEMTÆNKT FORBEREDT - STYRET - DOKUMENTERET PROJEKTLEDERNE 2 ÅRIG UDDANNELSE I PROJEKTLEDELSE AF PÆDAGOGISKE UDVIKLINGSFORLØB VELBEGRUNDET - GENNEMTÆNKT FORBEREDT - STYRET - DOKUMENTERET HVEM ER UDDANNELSEN FOR? Uddannelsen henvender sig til arbejdssteder,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 En vej til et bedre liv - evalueringsrapport fra et projekt i Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov, ved: Jørgen Pallesen, psykolog & Søren

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø Etablering og metode i særforanstaltning Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø I denne pjece findes en kort beskrivelse af Himmelevmodellen, som den praktiseres i vores særforanstaltningsprojekter.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere