LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni Lokalplan nr Endelig godkendt den Offentliggjort den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007."

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den Offentliggjort den Tinglyst den xx.xx.xxxx.

2

3 LOKALPLAN NR. 205 For et område ved Svineryggen. Rødkildevej Lokalplanen fastlægger rammerne for disponering af området til primært boligbebyggelse og offentlig promenade. Svineryggen Oversigtskort 1:25000 Signaturforklaring: Oversigtskort med lokalplanens område 1:4.000 Eksisterende bygninger Lokalplanens område Skel efter det digitale Matrikelkort (Kortet kan ikke bruges til opmåling)

4 INDHOLD Redegørelse... 5 Baggrund for lokalplanlægningen... 5 Indledning... 5 Lokalplanens område... 5 Eksisterende forhold... 6 Lokalplanens indhold... 6 Lokalplanens formål og områdets anvendelse... 6 Udstykning, bebyggelse og parkering... 6 Ubebyggede arealer... 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold... 7 Anden Planlægning... 8 Regionplan... 8 Kommuneplan... 8 Arkitekturpolitik... 9 El, vand- og varmeforsyning Spildevandsplan Miljøforhold Zoneforhold Kystnærhedszone Naturbeskyttelsesloven Museumsloven Forundersøgelse for miljøpåvirkning Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Vej-, sti- og parkeringsforhold Lednings- og lysanlæg Miljøforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag Kortbilag A. Helhedsplan for Vejle Havn 1. Lokalplanens område/eks. forhold B. Visualisering (set fra Rødkildevej) 2. Fremtidige forhold/byggefelt C. Visualisering (set fra Østerbo) 3. Illustrationsplan D. Visualisering (set fra vandet) 4. Længdesnit/tværsnit E. Visualisering (set fra promenaden) 4 LOKALPLAN NR. 205

5 REDEGØRELSE Indledning Regegørelse Vejle Byråd har vedtaget et ideoplæg til en helhedsplan for Vejle Havn. Det indeholder en samlet plan for udviklingen af havneområdet på både kort og langt sigt. Det er et meget visionært oplæg, og det indeholder en lang række ideer til, hvordan havneområdet kan udvikles til et af de mest spændende havneområder i Danmark med en lang række funktioner og med arkitektur i høj kvalitet. Det første område, der er klar til byggeri, er området ved Svineryggen og de rekreative arealer, der grænser op til området. I december 2005 vedtog Vejle Byråd at sælge et areal til et nyt byggeri langs vandet ved Svineryggen. Lokalplanen, som omhandler det solgte areal, er baseret på et konkret byggeprojekt fra en privat bygherre - skitseforslaget til den nye bebyggelse er vist på kortbilag 3 og 4. Lokalplanens område Lokalplanens område strækker sig ud langs Svineryggen ved Vejle Fjord og afgrænses af Rødkilde Gymnasium og deres grønne arealer som nærmeste nabo mod vest. Mod syd afgrænses lokalplanen af et rekreativt område ved lystbådehavnen, Vejle Roklub og Vejle Kajakklub. I den nordlige ende af lokalplanområdet ligger Rødkildevej parallelt med jernbanen og Nørreskoven. Længere mod vest og ind mod byen ligger boligbebyggelsen Østerbo. Læsevejledning til lokalplanen Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Sideløbende i den yderste spalte, beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser med uddybende bemærkninger i den yderste spalte og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvor dan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være Lokalplanens område og de nærmeste omgivelser Copyright: Profil Luftfoto LOKALPLAN NR. 205 REDEGØRELSE 5

6 mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stil ling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsfor slag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejen dommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af kommuneplanen, og hvis udnyt telsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder. Eksisterende forhold Lokalplanområdet anvendes til offentlige og rekreative formål, opholdsarealer, grønt område og lign. Området grænser op til Vejle Fjord. En sti langs vandet forbinder lystbådehavnen og Rødkildevej og benyttes af gående, hundeluftere, cyklister mv. Fronten og boldværket mod vandet fremstår slidt og trænger til genopbygning. Rødkildevej, som ligger nord for området, forbinder den nordøstlige del af byen, Bredballe, med midtbyen og betjener mange bilister hver dag. Vejadgangen til området er derfor nem og afstanden til midtbyen og indkøbsmuligheder mv. er kort. Lokalplanens indhold Lokalplanens formål og områdets anvendelse Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse primært til boligformål, så udstykning og bebyggelse følger de principper, der er givet i ideoplæget for helhedsplanen og udbygningen og omdannelsen af havneområdet. Se bilag A (Helhedsplan for Vejle Havn). Det er også lokalplanens formål at skabe et område, der kan være et nyt vartegn for Vejle som by og et område, der markerer sig med stor arkitektonisk kvalitet og nytænkning. Lokalplanens område må kun anvendes primært til boligformål, hvor der kan indpasses forskellige typer af erhverv som kontorer og liberale erhverv, udstilling/showroom, restaurant/café og faciliteter til kajak- og roklub. Restaurant/café og kajak- og roklub skal placeres i direkte kontakt og sammenhæng med promenaden og det kommende aktivitetsbånd (jvf. helhedsplanen for Vejle Havn). Bebyggelsen skal rumme boliger i forskellig størrelse og indretning, så forskellige familietyper og boformer kan tilgodeses. Det er også lokalplanens formål at fastlægge retningslinier, så området udbygges ud fra bæredygtige holdninger ved byggemodning, udformning, opførelse og drift af byggeri og friarealer. Byrådet kan tillade, at der drives virksomheder, som normalt kan udføres i boligområder, når lokalplanens forudsætninger i øvrigt er opfyldt. Udstykning, bebyggelse og parkering Der kan ikke ske yderligere udstykning i lokalplanområdet. Inden for lokalplanområdet kan der ske matrikulære ændringer, så byggeriet kan ligge på én ejendom. Bebyggelsen skal placeres indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres bygninger i op til 10 etager og i en højde af 34 meter. Etagearealet kan være på m². Det er en forudsætning, at der i det langstrakte byggefelt skabes en afstand mellem de enkelte bygninger, så der er udsyn mellem bygningerne fra både byen mod vest og fra fjorden 6 LOKALPLAN NR. 205

7 og landskabet mod øst. Bebyggelsen skal med sin placering medvirke til at fremhæve byens front mod fjorden med et klart udtryk, der virker unikt, spændende og oplevelsesrigt. Højhusbyggeri Vejle har tidligere bygget høje huse med opførelsen af Hotel Australia som et af de første højhuse i landet. Senere er højhuset på Jellingvej og Sygehuset kommet til og sidst Den Hvide Facet ved Havneparken. Byrådet har nu et ønske om at åbne mulighed for et nyt vartegn, der udnytter lokalplanområdets attraktive beliggenhed ved Vejle Fjord. Visuel vurdering fra kysten Bebyggelsen er vist på en række visualiseringer, se bilag B, C, D og E. Bebyggelsen består af 5 enheder, som snævrer ind i højden som bølgetoppe og er forbundet i stueetagen. Dermed er bebyggelsen fysisk sammenhængende, men visuelt adskilt og giver udsyn mellem den bagvedliggende bebyggelse og vandet. Set fra Rødkildevej og vandet ligner Vejle by en aktiv erhvervs- og handelsby. Sygehuset, Hotel Australia, Den Hvide Facet og kirketårnene dominerer billedet sammen med siloer, tankanlæg, kraner og skorstene på havnen. Projektets bebyggelse vil slutte sig til disse høje bygninger og markere sig i byprofilen, samtidig med at den organiske form refererer til Nørrreskovens bløde silhuet. Når man ser byen fra vandet, vil de stærke landskabelige former og havnens struktur ikke blive forstyrret mærkbart af en høj bebyggelse som det foreslåede. Set fra Vejlefjordbroen, integreres bebyggelsen med 10 etager og en højde på ca. 30 m med byens varierede bygningsmasse. Materialer Bebyggelsen i lokalplanområdet skal fremstå som en arkitektonisk helhed med en detaljering og karakter, der bygger på nutidig arkitektur. Der tilstræbes en harmonisk materiale- og farveholdning i bebyggelsen. Den bølgede tagoverflade kan udføres med lyse/hvidlige keramiske kakler og lign., eller alternativt med metal som ikke er reflekterende. Mod øst og vest tilstræbes det, at facaderne overvejende udføres i glas med enkelte faste udfyldningspartier og skydedøre i eksempelvis metal eller træ, således at der opnås et levende og varieret udtryk. Solafskærmning kan integreres og skal i så fald være en del af byggeriets arkitektoniske udtryk. Ubebyggede arealer I forbindelse med byggeriet skal der udlægges areal til fællesophold og p- pladser for beboerne i lokalplanområdet. Langs hele adgangsvejen A-A og ind mod Rødkilde Gymnasiums arealer skal der etableres et fast lavt hegn med beplantning på begge sider som afskærmning. Plantevalget skal bestå af danske løvtræsarter og indgå i en samlet plan og i harmoni med bebyggelsen. Vej-, sti- og parkeringsforhold Langs fjorden skal der anlægges en offentlig promenade i en bredde indtil 15 m, som i sin udformning og mate- Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for for slagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lo kalplan er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år efter for slagets offentliggørelse. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigel ser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages eks propriation af private ejendomme eller rettigheder over ejen domme, når det er af væsentlig betydning for lokalpla nens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalpla nen, fortrænges af planen. LOKALPLAN NR. 205 REDEGØRELSE 7

8 Kort vejledning om miljøvurdering: Forundersøgelsen foretages i henhold til Lov om Miljøvurdering. Forundersøgelsen foretages for en række emner, som i forskellig form fremgår af loven. For hvert emne vurderes om et projekt har en sandsynlig væsentlig miljøpåvirkning, eller en usandsynlig væsentlig miljøpåvirkning. Hvis der inden for et emne vurderes at være en være en sandsynlig væsentlig miljøpåvirkning, skal der foretages en nærmere undersøgelse scoping. Det vil sige, at der skal udarbejdes en redegørelse for, hvad der skal vurderes nærmere og hvordan. Scopingen skal sendes til de berørte myndigheder. Ved f.eks. en væsentlig miljøpåvirkning af naturbeskyttelsesinteresser, kan det være amtet, som skal inddrages. Det skal fremgå af lokalplanens redegørelse at der er foretaget en forundersøgelse og konklusionen af denne. Det vil være relevant kort at redegøre for de undersøgte forhold. Loven er uklar om, hvorvidt alle emner herefter skal miljøvurderes, selv om miljøpåvirkningen kun knytter sig til et eller få emner. Man kan vælge at lægge hovedvægten af miljøvurderingen på de berørte emner og blot gennemgå de øvrige emner mere summarisk. Miljøvurderingen skal indeholde fastlæggelse, beskrivelse og vurdering af sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse og alternativer. Miljøvurderingen skal være en del af planens redegørelse (Evt. som bilag til planen). Miljøvurderingen skal være offentlig tilgængelig og skal sendes til andre myndigheder, hvis områder berøres. Miljøvurderingen kan følges med planforslaget i offentliggørelse. rialevalg harmonerer med bebyggelsen i lokalplanområdet. (Se kortbilag 3). Der medtages et areal på 15 m ud i Vejle Fjord til opfyldning og etablering af en promenade foran byggeriet. Der udlægges areal til en ny gangsvej A-A fra Rødkildevej og ind i området, som vist på kortbilag 2. Vejen udlægges i en bredde af i alt 12 m. Adgangsvejen kan etableres med hastighedsdæmpende foranstaltninger og efter principperne om stilleveje. Der kan etableres parkering på terræn i tilknytning til vejen. Langs vejens østlige side etableres fortorv. Vejen udlægges med mulighed for en vendeplads mod syd eller en fremtidig forbindelse til lystbådehavnen (jvf. Helhedsplanen for Vejle Havn). Belysning af færdsels-, parkeringsog opholdsarealer samt beplantninger langs vejen og promenaden skal udføres og koordineres efter en samlet plan, så området præsenterer sig med kvalitet og tilpasset helhedsindtrykket i området. Anden Planlægning Redegørelse for lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning for området. Regionplan I Regionplan for Vejle Amt, er området udlagt til byudvikling. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens mål og retningslinier. Kommuneplan - Plan 2012 Hovedstruktur Hovedstruktur for Trekantområdet Lokalplanområdet er i Hovedstruktur for Trekantområdet udpeget til boligformål, nærmere bestemt byboliger. Attraktive byboliger opføres ved fortætning og udfyldning i de eksisterende byområder samt ved byomdannelse af gamle erhvervsarealer og havnearealer. Byboligerne udnytter byernes kvaliteter med åer, parker, pladser og havnemiljøer. I Trekantområdet ønskes nye koncepter med spændende bomiljøer med nærhed til naturen, kysten, marina, golfbane eller andre faciliteter. Lokalplanen er i overensstemmelse med hovedstrukturen. Rammebestemmelser Mål for lokalplanlægningen for området ved Skyttehusbugten: Det er målet at skabe en flot afgrænsning af byen mod fjorden. Afgrænsningen kan ske ved at inddrage en del af fjordarealerne. Målet er at skabe et åbent offentligt areal til rekreative udfoldelser, samt mulighed for særlige boligforformål og eksperimentelt byggeri. Særlige bestemmelser for området: 1.O.16 Rødkilde Gymnasium Anvendelsen fastlægges til offentlige formål, skole, idrætsanlæg, grønt område samt offentlige og private insti- 8 LOKALPLAN NR. 205

9 tutioner af almennyttig karakter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40%. Bebyggelsen må max. opføres i 2 etager og i en højde af max. 8,5 m. Byrådet kan dog tillade at en bygning eller dele af en bygning opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til drift, indretning eller arkitektonisk fremtræden kan begrunde det. Opførelse af en idrætshal i større højde kan ske på grundlag af en samlet plan. Parkering og opholdsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen. Området kan indgå i en fælles løsning af byafgrænsningen og den fremtidige anvendelse af området ved Skyttehusbugten. En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. Se retningslinier vedrørende støj og vibrationer fra jernbane. 1.O.17 Skyttehusbugten Områdets anvendelse fastlægges til offentlige og rekreative formål, opholdsarealer, grønt område, cirkus/kulturplads, promenadesti og lign.. Der kan opføres offentlig og privat bebyggelse af almennyttig karakter med tilknytning til områdets rekreative anvendelse. Der kan endvidere opføres særligt eksperimentielt boligbyggeri, udstillingshuse eller lignende. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40%. Bebyggelsen må max. opføres i 2 etager og i en højde af max. 8,5 m. Byrådet kan dog tillade at en bygning eller dele af en bygning opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til drift, indretning eller arkitektonisk fremtræden kan begrunde det. Opholdsarealer og parkeringsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen. Der kan etableres en permanent byafslutning på området, evt. ved inddragelse af en del af bugten. Der kan etableres en vejadgang til området fra Rødkildevej. Der skal reserveres areal til vejanlæg (P-søgering). Området, der på kortbilaget er vist med skravering, kan overføres til byzone i en lokalplan. En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. Se retningslinier vedrørende støj og vibrationer fra jernbane. Den endelige kystafgrænsning fastlægges i en lokalplan. Tillæg til rammerne Lokalplanen er i overensstemmelse med de overordnede principper i rammerne for området, men afviger fra bebyggelsesprocent, bygningshøjde og anvendelse. Der er derfor i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinier i fremtidige planlægningsprojekter, nybyggerier, byfornyelsesprojekter og ved vurderinger af byggeansøgninger. Det er arkitekturpolitikkens mål at sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. LOKALPLAN NR

10 Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre områderne en højere arkitektonisk kvalitet. Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse vil fremstå som en samlet bebyggelse med materialer, konstruktioner og detaljer, der skaber et harmonisk helhedsindtryk og en god sammenhæng til eksisterende nabokvarter. Bebyggelsen skal konstrueres og fremstå med en karakter og detailløsninger som er i overensstemmelse med en almen opfattelse af moderne arkitektur. El-, vand- og varmeforsyning Vandforsyning Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes Vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et privat, alment vandværk. Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Vejle Kommunes Varmeplan. Der er kollektiv varmeforsyning i området. Flere oplysninger kan findes på Vejle Kommunes hjemmeside. Ledninger, herunder ledninger til vejbelysning m.m., må kun fremføres som jordkabler. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Vejle Kommunes spildevandsplan. Ved kommende revision af spildevandsplanen, ændres anvendelsen fra offentligt formål og friareal til boligareal inden for lokalplanens område. Kloak i boligområdet skal udføres efter separatprincippet og afledning skal ske til offentligt ledningsanlæg. Miljøforhold Opfyld til promenade Ifølge bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterriotoriet (bek.nr. 809 af 22. august Transport og Energiministeriet) vurderes det, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse, idet lokalplanområdet ikke skal anvendes til havneformål. Kommuneplanen giver mulighed for opfyldning i fjorden til opførelse af bl.a. nyt boligbyggeri. Det konkrete byggeprojekt nødvendiggør en mindre opfyldning på maksimum 15 m i fjorden til etablering af promenaden - et areal, som er langt mindre end det, der gives mulighed for i kommuneplanen. Med kommuneplantillæget reduceres rammeområdet og dermed muligheden for opfyldning i fjorden til kun at omfatte lokalplanområdet og mindre opfyldning langs Rødkildevej. Jordforurening Der er foretaget boreprøvet, som viser, at der er jordforurening i området. Før bygge- og anlægsarbejde igangsættes, skal der indhentes tilladelse fra Vejle Kommune i henhold til Lov om jordforurening. Virksomhedsstøj I relation til miljølovens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Områdetype 3 er områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). De tilgrænsende områder er også områdetype LOKALPLAN NR. 205

11 Trafikstøjbelastning Jernbane Lokalplanområdet ligger inden for et område, der er påvirket af støj og vibrationer fra jernbanestrækningen Vejle-Skanderborg. Støjgrænsen er på 60 db(a). Ved huludfyldning i sammenhængende byområder og mindre byfornyelse, hvor planlægningsafstandene ikke kan opfyldes, kan det accepteres, at støjgrænsen på 60 db(a) kun opfyldes på boligernes primære opholdsarealer og på mindst én af hver boligs facader. Inden der opføres nybyggeri i området skal det eftervises, at det maksimale støjniveau fra jernbanen ikke overstiger 85 db(a) samtidig med, at grænsen for vibrationer fra jernbanetrafikken er overholdt. Dokumentation for støjniveauet skal udformes som måling eller beregning, der efterviser, at det maksimale støjniveau (L-Amax) for det mest støjende tog, der regelmæssigt anvendes på banestrækningen, ikke overstiger 85 db(a). Der henvises iøvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1985 for Beregning af støj fra jernbaner. Dokumentation for vibrationer fra togtrafikken skal udformes som målinger på stedet jf. Miljøstyrelsens Retningslinier for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø, 2/1983. Grænseværdien for vibrationer fra togtrafik er på 75 db(kb-vægtet accellerationsniveau). Vej Støjbelastningen fra Rødkildevej er db(a) målt 10 m fra vejmidte. Ved indretning af støjfølsom virksomhed og boliger skal der tages hensyn til trafikstøj. Støjgrænsen er på 55 db(a). Ved huludfyldning i sammenhængende byområder og mindre byfornyelse, hvor planlægningsafstandene ikke kan opfyldes, kan det accepteres, at støjgrænsen på 55 db(a) kun opfyldes på boligens primære opholdsarealer og én af hver boligs facader. Risikovirksomhed Risikovirksomheden, Brenntag Nordic A/S ligger på Vejle Havn ca m fra lokalplanområdet. Virksomheden har lavet beregninger for mulige konsekvenser af uheld og beskrivelse af foranstaltninger til sikring mod uheld og er derpå blevet godkendt af risikomyndighederne. Lokalplanområdet ligger indenfor konsekvenszonerne for større uheld på Brenntag Nordic A/S, men det vurderes, at sandsynligheden for alvorlige uheld er meget lille. Zoneforhold Den østlige del af lokalplanens område mod fjorden ligger i landzone og den vestlige del mod byen ligger i byzone. Ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealerne til byzone. Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Bebyggelsen vil med sin placering ved Vejle Fjord være synlig fra kysten. De nuværende havneområder er karakteristiske ved deres varierede bebyggelse hvad angår højde og bredde. LOKALPLAN NR

12 En ny bebyggelse vil med sine 10 etager lægge sig visuelt tæt op af denne forskelligartethed, som havnearealers bebyggelse som oftest giver. Midtbyens tæthed i form af kirketårne, kontorbygninger, boliger mv. kan anes mellem den nye bebyggelse.den nye boligbebyggelse refererer både til havnens og byens karakter. Da det er en forudsætning, at der skabes en afstand mellem de enkelte bygninger, så der er udsyn mellem bygningerne fra både byen mod vest og fra fjorden og landskabet mod øst, vil bebyggelsens højde virke mindre markant. Desuden medvirker bebyggelsens bølgeform til, at hver enkelt bølgetop snævrer ind for oven og skaber mere udsyn og luft, som vist på bilag C. Vejle Museum har meddelt, at der ikke er registreret fortidsminder på stedet eller i umiddelbar nærhed heraf. Museet vurderer, at der ikke er risiko for at støde på væsentlige fortidsminder i forbindelse med projektet. Forundersøgelse for miljøvurdering Der er foretaget forundersøgelse og byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering. Naturbeskyttelsesloven Skovbyggelinje En del af lokalplanens område ligger tæt på Nørreskoven. Området er undtaget for skovbyggelinje efter naturbeskyttelsesloven. Ifølge lov om naturfredning fra a, stk. 2, punkt 4 er områder, hvor der før den 1. september 1972 var påbegyndt en væsentlig, lovlig bebyggelse, undtaget fra skovbyggelinjen. Museumsloven Jordfaste fortidsminder (bo og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumsloven kapitel 8. Forud for byggemodning og byggeri skal Vejle Museum kontaktes. Hvis man under anlægsarbejdet finder fortidsminder, skal arbejdet standses og Vejle Museum skal kontaktes. 12 LOKALPLAN NR. 205

13 LOKALPLAN NR

14 Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplan nr. 205 for et område ved Svineryggen Efter lov om planlægning (Lov nr. 763 af 11. september 2004, med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, - at følge principperne fra ideoplægget til helhedsplanen for Vejle Havn og udbygningen og omdannelsen af havneområdet, - at skabe attraktive boliger med høj arkitektonisk kvalitet, - at fastlægge områdets anvendelse til primært boligformål som etageboligbebyggelse, - at ny bebyggelse bliver udført i en arkitektur, der markerer sig med kvalitet og nytænkning og som nyt vartegn for Vejle som by, - at fastlægge bygningsregulerende bestemmelser m.h.t. bygningers placering, udformning og materialevalg, - at der etableres de nødvendige parkeringspladser til boliger i lokalplanområdet, - at der udlægges brugbare friarealer med let tilgængelighed også for handicappede efter en samlet plan med stor arkitektonisk kvalitet, - at der etableres en offentlig promenade langs vandet med høj arkitektonisk kvalitet, 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 34ap og del af matr. nr. 34am, Engene, Vejle Jorder samt et mindre vandareal. 2.2 Lokalplanens område ligger dels i byzone og dels i landzone. Med lokalplanens endelige vedtagelse overføres landzonearealet til byzone, som vist på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til etageboliger, erhvervsformål som kontorer og liberale erhverv, udstilling/showroom, restaurant/café og offentlige formål som kajak- og roklub, offentlig promenade og rekreative arealer. 14 LOKALPLAN NR. 205

15 3.2 Der kan drives visse former for erhvervsvirksomhed i en bolig, f.eks. indehaverens egen udøvelse af liberalt erhverv, under forudsætning af, - at det er en virksomhed i klasse 1 efter Håndbog om Miljø- og Planlægning, Ad 3.2. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne, og som kan integreres med boliger. - at der opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, - at ejendommen fremstår med karakter af beboelsesejendom både i udformning og indretning af bebyggelse og indretning af ubebyggede arealer, ved skiltning el. lign., og - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4.1 Der udlægges areal til adgangsvejen A-A i en bredde af i alt 12 m, som vist på kortbilag 2. Vejen kan være fremtidig adgangsvej til lystbådehavnen mv. 4.2 Der udlægges areal (som vist på kortbilag 2) til en offentlig promenade langs vandet i en bredde indtil 15 m. 4.3 Veje og stier skal udformes efter gældende regler, så området bliver tilgængeligt for handicappede. Parkering 4.4 Der skal udlægges areal til 1 p-plads pr. bolig, som underjordisk parkering i princippet som vist på kortbilag 4. En del af parkeringen kan anlægges som fælles p-pladser. 4.5 Der skal udlægges areal til 1 p-plads pr. 50 m² til erhvervsformål. 4.6 Ved andre formål end bolig og erhverv fastlægges antallet af p-pladser i forhold til anvendelsen. 4.7 Der skal anlægges handicap-p-pladser efter gældende regler. 4.8 Der kan etableres et mindre antal p-pladser på terræn i tilknytning til vejen. 4.9 Beplantning og belysning på parkerings- og færdselsarealer skal ske på grundlag af en samlet plan og godkendes af Byrådet. LOKALPLAN NR. 205 LOKALPLANBESTEMMELSER 15

16 4.10 Der skal sikres hensigtsmæssig adgang for renovationsbiler til bebyggelsen. 5 Lednings- og lysanlæg 5.1 Ledninger til vejbelysning m.m. må kun udføres som jordkabler. 5.2 Master og kabelskabe for elforsyning, gadebelysning, fællesantenne m.v. skal integreres i bygningerne. I særlige tilfælde kan det tillades at placere ovennævnte master og kabelskabe på grunden indtil en afstand af 0,7 m fra skel (mod vej, parkerings- og vendepladser) og skal således afskærmes og udformes i harmoni med bebyggelsen. Der skal sikres mulighed for nedlægning af vandledninger, el-, fællesantenne- og telefonkabler m.m. på grunden i en afstand af 0,5 m fra grundens skel (mod vej, parkerings- og vendepladser og stier). 6 Miljøforhold Jernbane 6.1 Ved opførelse af bebyggelse i lokalplanområdet, skal det ved afskærmning eller andre støjdæmpende foranstaltninger sikres, at det udendørs døgnækvivalente trafikstøjniveau på ejendommene ikke overstiger 60 db(a) målt i forhold til trafikstøj fra jernbanen. Hvis det ikke er muligt at nedbringe støjniveauet til 60 db(a) i ethvert punkt af området, skal det sikres, at støjniveauet på bygningernes primære opholdsarealer og på mindst en af boligens facader ikke overstiger 60 db(a). Desuden skal det ved bygningsmæssige foranstaltninger sikres, at der opnås et indendørs støjniveau på max. 30 db(a) i bebyggelsens beboelsesrum. Inden der opføres nybyggeri, skal det dokumenteres, at det udendørs døgnækvivalente trafikstøjniveau på ejendommen ikke overstiger det anførte og i givet fald hvilke foranstaltninger, der foretages for at sikre dette. 6.2 Inden der opføres nybyggeri, skal det eftervises, at det maksimale støjniveau ikke overstiger 85 db(a) samtidig med, at grænsen for vibrationer fra jernbantrafik er overholdt. Dokumentation for støjniveauet skal udformes som måling eller beregning, der efterviser, at det maksimale støjniveau (L-Amax) for det mest støjende tog, der regelmæssigt anvendes på banestrækningen, ikke overstiger 85 db(a). Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1985 for beregning af støj fra jernbaner. Dokumentation for vibrationer fra togtrafikken skal udformes som målinger på 16 LOKALPLAN NR. 205

17 stedet jf. Miljøstyrelsens retningslinier for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø, 2/1983. Grænseværdien for vibrationer fra togtrafik er på 75 db(kb-vægtet accellerationsniveau). Vejstøj 6.3 Ved opførelse af bebyggelse skal det sikres, at det udendørs døgnækvivalente trafikstøjniveau på ejendommene ikke overstiger 55 db(a), målt i forhold til trafikstøj fra de omgivende veje og fra Vejle Fjord broen. Hvis det ikke er muligt at nedbringe støjniveauet til 55 db(a) i et hvert punkt af området, skal det sikres, at støjniveauet på boligens primære opholdsarealer og på mindst en af boligens facader ikke overstiger 55 db(a). Desuden skal det ved bygningsmæssige foranstaltninger sikres, at der opnås et indendørs støjniveau på max. 30 db(a) i bebyggelsens beboelsesrum. Virksomhedsstøj 6.4 I forhold til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder, skal området betragtes som områdetype 3. Ved etablering af ventilationsanlæg skal det sikres ved afskærmning eller andre støjdæmpende foranstaltninger, at det udendørs støjniveau ikke overstiger de anførte støjgrænser i området Samlet støj 6.5 Det skal sikres og dokumenteres, at det samlede støjniveau fra jernbane, veje og virksomheder ikke overstiger de tilladte grænseværdier. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ny bebyggelse skal opføres indenfor byggefeltet som vist på kortbilag 2. Ad 6.4 Støjgrænser for områdetype 3 Mandag - fredag kl , lørdag kl = 55 db(a) Mandag- fredag kl , lørdag kl og søndag kl = 45 db(a) Alle dage kl = 40 db/(a) Ad 6.5 Endvidere fremgår det af planlovens 15 a at støjbelastede arealer kun må udlægges til støjfølsom anvendelse, hvis det er godt gjordt, at man kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. 7.2 Der kan opføres m² etageareal og parkeringskælder. 7.3 Bebyggelsen må opføres i op til 10 etager med en maksimum bygningshøjde på 34 m målt over eksisterende terræn/niveauplan. 7.4 Bebyggelse indenfor lokalplanens område skal følge principperne i illustrationsplanen som vist på kortbilag 3 og tvær- og længdesnit som vist på kortbilag 4. Ad 7.4 Det er et princip for bebyggelsen, at der er en åbenhed og udsyn mellem de enkelte bygninger. 7.5 Bebyggelsen skal placeres i en kote, så det sikres mod højvandssituationer. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelse i området skal forholde sig til, at den opføres som en del af et større havneareal. Arkitekturen skal derfor hente inspiration i de linier, udtryk, LOKALPLAN NR. 205 LOKALPLANBESTEMMELSER 17

18 detaljer, farver og materialer, der findes i meget af det eksisterende byggeri på havnen. Ad 8.2 Bebyggelsen (som vist på bilag D og E) viser den bølgede tagoverfl ade som det bærende element og det er vigtigt, at der tilstræbes et overfaldemateriale, der understøtter dette. 8.2 Bebyggelsen som helhed skal have en harmonisk materiale- og farveholdning. Den store bølgede tagflade på den viste bebyggelse skal udføres i lyse/hvidlige keramiske kakler og lign. eller alternativt i metal med en ikke-reflekterende overflade. Der kan tillades mindre glas/vinduespartier i tagfladen. Materialevalget kræver godkendelse af Byrådet. 8.3 Mod øst og vest tilstræbes det, at facaderne overvejende udføres i glas med enkelte faste udfyldningspartier og skydedøre i eksempelvis metal eller træ, så der opnås et levende og varieret udtryk. 8.4 Solafskærmning kan integreres og skal være en del af byggeriets arkitektoniske udtryk. 8.5 Skilte må kun opsættes med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Skilte skal udføres som løse bogstaver opsat på muren tilpasset bygningen i størrelse og placering. Belysning af skilte skal udføres som indirekte belysning. 8.6 Der må ikke opstilles udendørs antenneanlæg. Dog kan der med tilladelse opstilles antenner med et begrænset omfang på de enkelte ejendomme, når antennerne er beregnet for tilslutning til radioamatøranlæg, kaldeanlæg og lignende. 8.7 Ventilationsanlæg, andre tekniske anlæg og afkast skal integreres i bygningskroppen eller udformes som elementer der er arkitektonisk bearbejdet. Der må ikke være rørføringer på tage og facader. Mindre aggregater, der opstilles på tage og facader, skal inddækkes på alle sider. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Der skal udlægges areal til fællesophold for beboerne i lokalplanområdet. Langs hele vestsiden af byggeriet skal der udlægges et friareal med en bredde på 4 meter og langs hele østsiden et friareal med en bredde på 5 meter, som vist på kortbilag Der må ikke terrænreguleres med mere end +1,0 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m uden byrådets tilladelse. Terrænregulering må udføres med en maksimal hældning på 1:1,5. Terrænregulering må kun ske på grundlag af en samlet reguleringsplan for området. 9.3 I lokalplanens område er det ikke tilladt at sætte lystbåde og uindregistrerede køretøjer. Jfr. definitionerne i færdselsloven må der kun parkeres biler med tilladt totalvægt indtil 3500 kg, motorcykler og knallerter. Parkering af øvrige køretøjer, 18 LOKALPLAN NR. 205

19 påhængskøretøjer og blokvogne er ikke tilladt. 9.4 Udendørs oplag må ikke finde sted. Affalds- og varehåndtering samt cykelparkering o. l. skal integreres i bygningerne. Adgangsarealer 9.5 Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer samt bygninger skal udformes efter en samlet plan, som skal godkendes af Byrådet. Skotbelysning skal være afblændet foroven. 9.6 Arealerne på østsiden af bebyggelsen og langs vandet (som vist på kortbilag 2) skal udformes som en bred, sammenhængende og offentlig tilgængelig promenade i en bredde indtil 15 m. Promenaden skal udformes i en arkitektur, der tilpasses og harmonerer med den øvrige bebyggelse i lokalplanområdet og i materialer af høj kvalitet som f.eks. granit og træ. Langs adgangsvejen A-A og ind mod Rødkilde Gymnasiums arealer skal der etableres et levende hegn som afskærmning. Befæstning af køre- og adgangsarealer og beplantning af adgangs- og fællesarealer skal ske efter en samlet plan. Plantevalget skal bestå af danske løvtræsarter og indgå i en samlet plan og i harmoni med bebyggelsen. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Der kan tillades indretning af alternative opvarmningsanlæg som supplement, hvis det integreres i arkitekturen som en samlet plan, f.eks. solvarmeanlæg Før ny bebyggelse tages i brug, skal den tilsluttes et fælles antenneanlæg Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i 4.6 nævnte parkeringspladser og i 9.1 nævnte opholdsarealer være etableret eller sikret etableret. 11 Servitutter 11.1 Tinglyste privatretlige tilstandsservitutter inden for området fortrænges kun af lokalplanen i det omfang, de er uforenelige med planens bestemmelser 12 Tilladelser fra andre myndigheder 12.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse fra Kystdirektoratet til opfyldning af fjorden og til anlæggelse af en promenade. LOKALPLAN NR. 205 LOKALPLANBESTEMMELSER 19

20 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 20 LOKALPLAN NR. 205

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 197 og kommuneplantillæg nr. 27

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 197 og kommuneplantillæg nr. 27 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 197 og kommuneplantillæg nr. 27 9. januar 2007 Lokalplan 197, for et område ved Østerbrogade, Horsensvej og Roms Hule, og kommuneplantillæg nr. 27 blev endelig godkendt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå og Foldegade. Lokalplan nr. 166

LOKALPLAN NR. For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå og Foldegade. Lokalplan nr. 166 LOKALPLAN NR. 166 V E J L E K O M M U N E For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå og Foldegade. Februar 2002 Lokalplan nr. 166 LOKALPLAN NR. 166 For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR For et offentlig område i Nr. Lyndelse ÅRSLEV KOMMUNE 2003.

LOKALPLAN NR For et offentlig område i Nr. Lyndelse ÅRSLEV KOMMUNE 2003. LOKALPLAN NR. 3018. For et offentlig område i Nr. Lyndelse ÅRSLEV KOMMUNE 2003. Lokalplan 3018 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Offentliggørelse. Lokalplanen har været fremlagt til offentlig høring og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere