ÆNDRINGER TIL AFSNIT 8 "DOKUMENTER DER INTEGRERES I BASISPROSPEKTET VED HENVISNING"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGER TIL AFSNIT 8 "DOKUMENTER DER INTEGRERES I BASISPROSPEKTET VED HENVISNING""

Transkript

1 TILLÆG NR. 2 AF 5. FEBRUAR 2019 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr ) Tillæg nr. 2 til Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer og obligationer i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Dette tillæg nr. 2 (Tillægget) til basisprospekt af 15. maj 2018 (Basisprospektet), der udgør et tillæg i henhold til artikel 16, stk. (1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 med senere ændringer (Prospektdirektivet) og den relevante gennemførelseslovgivning i Danmark, er udarbejdet af Nykredit Realkredit A/S (Udsteder). Termer defineret i Basisprospektet (men ikke heri) har samme betydning, når de anvendes i Tillægget. Tillægget er det andet tillæg til Basisprospektet og er et supplement til og bør læses i sammenhæng med Basisprospektet og tillæg nr. 1 af 3. juli Udstederen påtager sig ansvaret for oplysningerne i Tillægget. Efter Udsteders bedste vidende (og Udsteder har gjort sit bedste for at sikre, at dette er tilfældet) er oplysningerne i Tillægget i overensstemmelse med fakta og udelader ikke noget, der må forventes at påvirke bedømmelsen af Udsteders forhold. FORMÅL MED TILLÆGGET Formålet med Tillægget er (a) at opdatere Basisprospektets afsnit 8 DOKUMENTER DER INTEGRERES I BASISPROSPEKTET VED HENVISNING med Nykredit Realkredit-koncernens årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2018 og (b) at opdatere Basisprospektets afsnit 3 RESUMÉ, afsnit 4 RISIKOFAKTORER, afsnit 5 LOVMÆSSIGE RAMMER FOR NYKREDIT REALKREDITS VIRKSOMHED, afsnit 10 OM NYKREDIT REALKREDIT, afsnit 14 TEGNING, SALG, REGISTRERING OG AFVIKLING, afsnit 15 HANDELSBEGRÆNSNINGER og afsnit 16 GENERELLE OPLYSNINGER. ÆNDRINGER TIL AFSNIT 8 DOKUMENTER DER INTEGRERES I BASISPROSPEKTET VED HENVISNING Til afsnit 8 DOKUMENTER DER INTEGRERES I BASISPROSPEKTET VED HENVISNING tilføjes nederst i afsnittet: Den 5. februar 2019 godkendte Udsteders bestyrelse Udstederens reviderede konsoliderede årsrapport for 2018 (perioden 1. januar 31. december 2018). Regnskabet integreres hermed i Tillægget, og kopi af regnskabet er endvidere sendt til Finanstilsynet. De i dette tillæg integrerede dokumenter er offentligt tilgængelige på Udsteders hjemmeside nykredit.dk, og kopier kan fås ved personlig henvendelse på Udsteders hjemsted, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, i sædvanlig åbningstid på alle dage, hvor pengeinstitutter har åbent i Danmark. For nemheds skyld er der i tabellen nedenfor angivet de relevante sidehenvisninger til det reviderede konsoliderede regnskab for Udstederen som anført i årsrapporten for Nykredit Realkredit-koncernen for perioden 1. januar 31. december De oplysninger, der integreres ved henvisning, som ikke er inkluderet i nedenstående tabel, betragtes som supplerende oplysninger og er ikke påkrævet i medfør af de relevante skemaer i forordning (EF) nr. 809/2004 med senere ændringer (Prospektforordningen).

2 Revideret konsolideret årsregnskab for Nykredit Realkredit-koncernen for perioden 1. januar 31. december 2018 Nykredit Realkredit A/S årsrapport for 2018 Ledelsespåtegning... Side 43 Den uafhængige revisors påtegning... Side Resultatopgørelse... Side 49 Balance... Side Pengestrømsopgørelse... Side 55 Anvendt regnskabspraksis... Side Noter... Side Link til årsrapport for 2018: ÆNDRINGER TIL AFSNIT 3 RESUMÉ I afsnit 3 RESUMÉ, element B.4b, slettes den eksisterende tekst Der har ikke været nogen væsentlig negativ ændring i udsigterne for Nykredit Realkredit eller Nykredit Realkredit-koncernen siden 31. december 2018 og ingen signifikant ændring i den finansielle eller handelsmæssige stilling for Nykredit Realkredit eller Nykredit Realkredit-koncernen siden 31. december Der er ikke foretaget væsentlige investeringer siden 31. december I element B.12 slettes det eksisterende skema og teksten hertil Mio. kr Indtægter Omkostninger Forretningsresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Forretningsresultat Forretningsmæssigt udgåede derivattyper * Årets resultat før skat Egentlig kernekapitalprocent 21,0 20,6 Nykredit Realkredit-koncernens samlede aktiver udgjorde mia. kr. pr. 31. december Koncernen havde en egenkapital eksklusive hybrid kernekapital på 76,1 mia. kr. pr. 31. december 2018, og resultatet før skat for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2018, var mio. kr. Der er ikke sket væsentlige forværringer af Nykredit Realkredits fremtidsudsigter siden datoen fra udløbet af seneste regnskabsperiode. Der er ikke sket væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. * Denne post omfatter kreditrelaterede værdireguleringer af swaps, hvorpå der har været en øget tabsrisiko. Disse værdireguleringer er ikke en del af forretningsresultatet og indeholder samtlige nettoindtægter tilknyttet en række derivattyper, som Nykredit Realkredit ikke længere tilbyder kunderne. 2

3 ÆNDRINGER TIL AFSNIT 4 RISIKOFAKTORER I underafsnit 4.1 Risikofaktorer forbundet med Udsteder slettes følgende afsnit i Risiko forbundet med implementering af nye regler: På datoen for dette basisprospekt er det stadig usikkert, om og i givet fald i hvilket omfang CRR2- /CRD5-ændringsforslagene vil medføre yderligere kapital- og/eller likviditetskrav for den enkelte Udsteder, hvilket i så fald igen kan påvirke den pågældende Udsteders evne til at foretage betalinger på obligationerne. På datoen for dette basisprospekt er det stadig usikkert, om og i givet fald i hvilket omfang CRR2- /CRD5-ændringsforslagene vil medføre yderligere kapital- og/eller likviditetskrav for den enkelte Udsteder, hvilket i så fald igen kan påvirke den pågældende Udsteders evne til at foretage betalinger på Obligationerne. I underafsnit Afviklingsværktøjer og -beføjelser i henhold til BRRD slettes følgende afsnit: Den 14. marts 2018 blev lovforslag nr. 184 forelagt Folketinget. 1 i lovforslaget foreslår bl.a. visse ændringer til gældsbufferkravet for reakreditinstitutter samt visse ændringsforslag til NEP-kravet (Gældsbufferændringsforslaget). Det fremgår af Gældsbufferændringsforslaget, at såfremt et dansk realkreditinstitut indgår i en koncern, der på konsolideret niveau er udpeget som systemisk vigtig, SIFI, og hvor der for koncernen skal fastsættes et krav til størrelsen af koncernens nedskrivningsegnede passiver på konsolideret niveau, skal gældsbufferen fastsættes til et niveau, der sikrer, at det samlede krav til koncernens gældsbuffer, kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver udgør mindst 8% af koncernens samlede passiver. Ifølge Gældsbufferændringsforslaget skal kravet senest være opfyldt den 1. januar Det fremgår endvidere, at en dansk koncerns realkreditinstitutter ved fastsættelsen af NEP-kravet på konsolideret niveau ikke er omfattet af konsolideringen, som danner grundlag for fastsættelsen af det konsoliderede NEP-krav. Ifølge Gældsbufferændringsforslaget får Finanstilsynet mulighed for at tillade, at passiver udstedt fra et realkreditinstitut i koncernen kan anvendes til at opfylde NEP-kravet på konsolideret niveau, hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder at det fremgår i kontrakten for instrumenterne, at de i en afviklingssituation kan nedskrives og/eller konverteres uden brug af bail-in. Ifølge Gældsbufferændringsforslaget er det hensigten, at den foreslåede ændring af gældsbufferen skal evalueres senest i 2021, og at evalueringen skal ske i lyset af bl.a. udviklingen af NEP-kravet i europæisk regi, herunder også i lyset af effekterne af Basel IV. Såfremt Gældsbufferændringsforslaget vedtages, vil ændringerne beskrevet ovenfor træde i kraft den 1. juli Og erstattes af følgende afsnit: Med ikrafttræden den 1. juli 2018 ændrede Lov nr. 706 af 8. juni 2018 om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (Lov nr. 706) kravet om et realkreditinstituts gældsbuffer. Kravet om gældsbuffer fremgår af lov om finansiel virksomhed 125i (Gældsbufferkravet). Det fremgår af Gældsbufferkravet, at såfremt et dansk realkreditinstitut indgår i en koncern, der på konsolideret niveau er udpeget som systemisk vigtig, SIFI, og hvor der for koncernen skal fastsættes et krav til størrelsen af koncernens nedskrivningsegnede passiver på konsolideret niveau, skal gældsbufferen fastsættes til et niveau, der sikrer, at det samlede krav til koncernens gældsbuffer, kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver udgør mindst 8% af koncernens samlede passiver. Ifølge Lov nr. 706 skal Gældsbufferkravet senest være opfyldt den 1. 3

4 januar Det fremgår endvidere af lov om finansiel virksomhed 266, stk. 3, at en dansk koncerns realkreditinstitutter ved fastsættelsen af NEP-kravet på konsolideret niveau ikke er omfattet af konsolideringen, som danner grundlag for fastsættelsen af det konsoliderede NEP-krav. Ifølge lov om finiansiel virksomhed 267, stk. 3, kan Finanstilsynet tillade, at passiver udstedt fra et realkreditinstitut i koncernen kan anvendes til at opfylde NEP-kravet på konsolideret niveau, hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder at det fremgår i kontrakten for instrumenterne, at de i en afviklingssituation kan nedskrives og/eller konverteres uden brug af bail-in. Ifølge forarbejderne til Lov nr. 706 er det hensigten, at Gældsbufferkravet skal evalueres senest i 2021, og at evalueringen skal ske i lyset af bl.a. udviklingen af NEP-kravet i europæisk regi, herunder også i lyset af effekterne af Basel IV. ÆNDRINGER TIL AFSNIT 5 LOVMÆSSIGE RAMMER FOR NYKREDIT REALKREDITS VIRKSOMHED I underafsnit 5.1 Lovgivning slettes følgende første punkt i første punktopstilling: Realkreditinstitutter kan med tilladelse fra Finanstilsynet drive virksomhed som værdipapirhandlere. I underafsnit 5.3 SIFI slettes følgende andet og tredje punkt i punktopstillingen: Instituttets udlån i Danmark udgør mere end 5 pct. af de danske penge- og realkreditinstitutters samlede udlån i Danmark. Instituttets indlån i Danmark udgør mere end 5 pct. af de danske pengeinstitutters samlede indlån i Danmark. Instituttets udlån i Danmark udgør mere end 5% af det samlede udlån i Danmark. Det samlede udlån i Danmark består af udlån fra både danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter. Instituttets indlån i Danmark udgør mere end 3% af det samlede indlån i Danmark. Det samlede indlån i Danmark består af indlån i både danske pengeinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter. I underafsnit 5.7 Udlånsområdet slettes følgende sidste afsnit (lige inden skemaet): Udlån mod pant i fast ejendom kan som udgangspunkt maksimalt udmåles til den maksimalt tilladte belåningsprocent af ejendommens værdi. I visse tilfælde kan den maksimalt tilladte belåningsprocent overskrides på belåningstidspunktet, herunder ved skift af realkreditinstitut. Sidstnævnte kræver dog en lovændring i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen af dette basisprospekt. Lovændringen, der muliggør skift af realkreditinstitut ved overskridelse af den maksimalt tilladte belåningsprocent, forventes at træde i kraft primo juli For særligt dækkede obligationer kan den maksimalt tilladte belåningsprocent kun overskrides, hvis der samtidig stilles supplerende sikkerhed for et beløb svarende til overskridelsen. Udlån mod pant i fast ejendom kan som udgangspunkt maksimalt udmåles til den maksimalt tilladte belåningsprocent af ejendommens værdi. I visse tilfælde kan den maksimalt tilladte belåningsprocent overskrides på belåningstidspunktet, herunder ved skift af realkreditinstitut. For 4

5 særligt dækkede obligationer kan den maksimalt tilladte belåningsprocent kun overskrides, hvis der samtidig stilles supplerende sikkerhed for et beløb svarende til overskridelsen. I underafsnit 5.10 Nykredit Realkredits kapitalcentre slettes de tre referencer til lov om finansiel virksomhed 152 c, stk. 1 og erstattes hvert sted af CRR artikel 129, stk. 1, 1. afsnit, litra a-f, og 3. afsnit. I underafsnit 5.14 Konkursretlig beskyttelse slettes 11. afsnit: I lighed med 58 l i lov om værdipapirhandel m.v. kan den supplerende sikkerhedsstillelse som altovervejende hovedregel ikke senere omstødes, jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 33 d, stk. 5. Den supplerende sikkerhedsstillelse kan som altovervejende hovedregel ikke senere omstødes, jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 33 d, stk. 5. ÆNDRINGER TIL AFSNIT 10 OM NYKREDIT REALKREDIT I afsnit 10 OM NYKREDIT REALKREDIT, underafsnit 10.2 Ejere og juridisk struktur, slettes det eksisterende skema og teksten hertil Nykredit Realkredit-koncernens samlede aktiver udgjorde mia. kr. pr. 31. december Nykredit Realkredit-koncernen havde en egenkapital eksklusiv hybrid kernekapital på 76,1 mia. kr. pr. 31. december 2018, og resultat før skat for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2018 var mio. kr. I 2018 havde Nykredit Realkredit-koncernen et gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere på Mio. kr Indtægter Omkostninger Forretningsresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Forretningsresultat Forretningsmæssigt udgåede derivattyper Resultat før skat Egentlig kernekapitalprocent 21,0 20,6 I underafsnit Kapitalpolitik foretages en rettelse i Tabel 1, så den nu affattes således: Tabel 1 Kapitalmålsætning Samlet lovmæssigt krav 10,0-10,5% Stresstestkrav (Finanstilsynets nye metode) 4,0% Styringsmæssige buffere 1,0-1,5% 1 Denne post omfatter kreditrelaterede værdireguleringer af swaps, hvorpå der har været en øget tabsrisiko. Disse værdireguleringer er ikke en del af forretningsresultatet og indeholder samtlige nettoindtægter tilknyttet en række derivattyper, som Nykredit Realkredit ikke længere tilbyder kunderne. 5

6 Buffer til reduceret kapitaladgang ved investormodel 0,5% Mål for egentlig kernekapital, investormodel 15,5-16,5% Overordnet kapitalmålsætning 20,5 21,5% ÆNDRINGER TIL AFSNIT 14 TEGNING, SALG, REGISTRERING OG AFVIKLING I afsnit 14 TEGNING, SALG, REGISTRERING OG AFVIKLING slettes reference til lov om værdipapirhandel m.v. og erstattes af reference til lov om kapitalmarkeder. ÆNDRINGER TIL AFSNIT 15 HANDELSBEGRÆNSNINGER I afsnit 15 HANDELSBEGRÆNSNINGER slettes reference til lov om værdipapirhandel m.v. og erstattes af reference til lov om kapitalmarkeder. ÆNDRINGER TIL AFSNIT 16 GENERELLE OPLYSNINGER I afsnit 16 GENERELLE OPLYSNINGER slettes teksten i det eksisterende punkt (3) Der har ikke været nogen væsentlig negativ ændring i udsigterne for Nykredit Realkredit eller Nykredit Realkredit-koncernen siden 31. december 2018 og ingen signifikant ændring i den finansielle eller handelsmæssige stilling for Nykredit Realkredit eller Nykredit Realkredit-koncernen siden 31. december Der er ikke foretaget væsentlige investeringer siden 31. december ØVRIGE OPLYSNINGER Ved uoverensstemmelse mellem (a) enhver erklæring i Tillægget eller nogen erklæring, som Tillægget integrerer ved henvisning i Basisprospektet, og (b) enhver anden erklæring i eller integreret ved henvisning i Basisprospektet, skal (a) ovenfor have forrang. Undtagen som beskrevet i Tillægget er ingen anden væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed vedrørende oplysningerne i Basisprospektet opstået siden offentliggørelsen af Basisprospektet som suppleret med tillæg nr. 1 af 3. juli Investorer, der har indvilliget i at købe eller tegne Obligationer, før dette tillæg blev offentliggjort, har ret til at trække deres accept tilbage inden for en frist på mindst to arbejdsdage efter offentliggørelsen af Tillægget, dvs. til den 7. februar 2019, i henhold til artikel 16, stk. (2), i Prospektdirektivet og den relevante gennemførelseslovgivning i Danmark. 6

7 ERKLÆRING Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i dette Tillæg efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets indhold, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Basisprospektet. Dette Tillæg (herunder den ovennævnte erklæring) underskrives hermed på vegne af Nykredit Realkredits ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Nykredit Realkredits bestyrelse: København, den 5. februar 2019 Kim Duus Koncerndirektør Søren Holm Koncerndirektør 7

Nasdaq Copenhagen. 8. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017

Nasdaq Copenhagen. 8. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017 To Nasdaq Copenhagen 8. februar 2018 offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017 offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017 for udbud af særligt dækkede obligationer, realkreditobligatiober

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt 7. februar 2019 Til Nasdaq Copenhagen Tillæg nr. 1 til Basisprospekt I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2018 offentliggøres hermed nedenstående prospekttillæg til Basisprospekt

Læs mere

TILLÆG NR. 3 AF 12. april 2019

TILLÆG NR. 3 AF 12. april 2019 TILLÆG NR. 3 AF 12. april 2019 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Tillæg nr. 3 til Basisprospekt (program) for udstedelse af særligt dækkede obligationer,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt 8. februar 2018 Til Nasdaq Copenhagen Tillæg nr. 1 til Basisprospekt I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2017 offentliggøres hermed nedenstående prospekttillæg til Basisprospekt

Læs mere

Tillæg nummer 4 til. 21. februar Realkredit Danmark A/S CVR nr , København Page 1 of 6

Tillæg nummer 4 til. 21. februar Realkredit Danmark A/S CVR nr , København Page 1 of 6 Tillæg nummer 4 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit af 24. juni 2015 21. februar 2018 Realkredit CVR nr. 1339.9174, København Page

Læs mere

Tillæg nummer 3 til. 10. februar Realkredit Danmark A/S CVR nr , København Page 1 of 6

Tillæg nummer 3 til. 10. februar Realkredit Danmark A/S CVR nr , København Page 1 of 6 Tillæg nummer 3 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit af 24. juni 2015 10. februar 2017 Realkredit CVR nr. 1339.9174, København Page

Læs mere

Tillæg nummer 6 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S

Tillæg nummer 6 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 6 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af af 25. februar 2019 CVR nr. 1339.9174, København Page 1 of 6 I forbindelse med offentliggørelse

Læs mere

Tillæg nummer 1 til. 11. marts Realkredit Danmark A/S CVR nr , København Page 1 of 8

Tillæg nummer 1 til. 11. marts Realkredit Danmark A/S CVR nr , København Page 1 of 8 Tillæg nummer 1 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit af 24. juni 2015 11. marts 2016 Realkredit CVR nr. 1339.9174, København Page

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 17. august Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til Basisprospekt af 15. maj 2017

Nasdaq Copenhagen. 17. august Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til Basisprospekt af 15. maj 2017 To Nasdaq Copenhagen 17. august 2017 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til Basisprospekt af 15. maj 2017 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til Basisprospekt af 15. maj 2017

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt 23. februar 2017 Til Nasdaq Copenhagen Tillæg nr. 1 til Basisprospekt I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2016 offentliggøres hermed nedenstående prospekttillæg til Basisprospekt

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) i kapitalcenter E 9.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt i kapitalcenter E 6. februar 2014 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. april 2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. april 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i kapitalcenter G 17. april 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i kapitalcenter G 7. februar 2007 14. maj 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af 9. februar 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i forbindelse med offentliggørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt i kapitalcenter E 16. april 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede i forbindelse med ændring

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 14. august 2008 Nykredit Realkredit

Læs mere

Evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut

Evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø e-mail: hoeringer@ftnet.dk og bjj@ftnet.dk Evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut Resumé Danske realkreditinstitutter er med baggrund i EU-reglerne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar 2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til "Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I" af 24. maj 2012 7. februar 2013 offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Jyske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. februar 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. februar 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 6. februar 2014 offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank-koncernen 23. marts 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Nykredit A/S 30. oktober 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Nationalbanken har dog en række konkrete bemærkninger til ændrin gerne i lovforslaget, der kan sammenfattes således:

Nationalbanken har dog en række konkrete bemærkninger til ændrin gerne i lovforslaget, der kan sammenfattes således: P DANMARKS ~ NATIONALBANK Til Finanstilsynet Att.: Benjamin Juul Johansen Pr. e-mail: hoeringer@ftnet.dk; bjj@ftnet.dk DIREKTIONEN Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33636363 www.nationalbanken.dk nationalbanken@

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere

Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S

Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af I forbindelse med offentliggørelse af Årsrapport for offentliggøres hermed Tillæg til Basisprospekt af 20. maj for særligt

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Københavns Fondsbørs. 7. februar 2007. 7. februar 2007

Københavns Fondsbørs. 7. februar 2007. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 7. februar 2007 Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København 14. august 2008 offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds)

Læs mere

Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S

Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af I forbindelse med offentliggørelse af offentliggøres

Læs mere

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018 Kreditinstitutter Halvårsartikel 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Kreditinstitutter i Danmark...2 3. Fortsat høje overskud på trods af lave renteindtægter...4 4. Udlånsvækst i danske kreditinstitutter...5

Læs mere

i forbindelse med offentliggørelse af, at Nykredit Realkredit A/S gennemfører det anbefalede købstilbud vedrørende aktier i Forstædernes Bank A/S.

i forbindelse med offentliggørelse af, at Nykredit Realkredit A/S gennemfører det anbefalede købstilbud vedrørende aktier i Forstædernes Bank A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 24. oktober 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

DANMARKS. Too-big-to-fail kan løses billigt. Et krav om nedskrivningsegnede. passiver for realkreditinstitutterne

DANMARKS. Too-big-to-fail kan løses billigt. Et krav om nedskrivningsegnede. passiver for realkreditinstitutterne ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK JANUAR 2017 NR. 1 Too-big-to-fail kan løses billigt Et krav om nedskrivningsegnede passiver til realkreditinstitutterne på 8 pct. af deres passiver vil løse too-big-to-fail

Læs mere

Tillæg nr. 1 af 10. maj 2012 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S fra marts 2012

Tillæg nr. 1 af 10. maj 2012 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S fra marts 2012 Tillæg nr. 1 af 10. maj 2012 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S fra marts 2012 I forbindelse med offentliggørelsen af DLR Kredits 1. kvartalsrapport for 2012 samt

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Endelige retningslinjer vedrørende det indbyrdes forhold mellem rækkefølgen for nedskrivning og konvertering i BRRD og CRR/CRD 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. January 17 17/00328-1 bni-dep Kommissionens forslag til ændring af direktivet om genopretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. februar 2010 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Tillæg nr. 6, Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S dateret 24. august 2009

Tillæg nr. 6, Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S dateret 24. august 2009 Tillæg nr. 6, Basisprospekt for obligationer udstedt af A/S dateret 24. august 2009 Dato: 9. februar 2012 A/S foretager ændringer i et som følge af offentliggørelse af Udsteders årsrapport for 2011. Der

Læs mere

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab.

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab. Til organisationer og myndigheder på høringsliste Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning i høring. Bekendtgørelsen er en ændring af bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december

Læs mere

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

5. februar 2009 7. februar 2007

5. februar 2009 7. februar 2007 0BTil NASDAQ OMX København A/S 1B offentliggør tillæg til prospekt for 2Bobligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån 3Bog realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 5. februar 2009

Læs mere

Indregning af bunden fondsreserve

Indregning af bunden fondsreserve Til: Direktion og bestyrelse for Nykredit Realkredit A/S Via e-boks. 4. september 2018 J. nr. 6871-0001 CC: Intern og ekstern revision for Nykredit Realkredit A/S Via e-boks. Indregning af bunden fondsreserve

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

DANMARKS SKIBSKREDIT. Tillæg nr. 10 til Danmarks Skibskredit A/S' basisprospekt

DANMARKS SKIBSKREDIT. Tillæg nr. 10 til Danmarks Skibskredit A/S' basisprospekt DANMARKS SKIBSKREDIT NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K 27. februar 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 3, 2014 Tillæg nr. 10 til Danmarks Skibskredit A/S' I forlængelse af

Læs mere

Vejledende udtalelse om NEPinstrumenter

Vejledende udtalelse om NEPinstrumenter Finanstilsynet Att. Anders Raun Vejledende udtalelse om NEPinstrumenter Resumé Finanstilsynet har sendt en vejledende udtalelse i høring vedrørende kreditinstitutternes risikostyring af egne udstedte NEP-instrumenter

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Forslag. til. Side 1 af 22

Forslag. til. Side 1 af 22 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love 1 (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 11. maj 2006 Kvartalsrapport 2006 1. januar 2006 31. marts 2006 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Bankdirektør Kim Duus Tlf. 33 42 15 10 eller 33 42

Læs mere

Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S

Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit I forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og ændring af en række andre love

Høring over udkast til forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og ændring af en række andre love Finanstilsynet Mail: ministebetjening@ftnet.dk c.c.: lvi@ftnet.dk og lef@ftnet.dk 31. oktober 2014 Høring over udkast til forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

marts 2018 Indtjening i sektoren

marts 2018 Indtjening i sektoren marts 218 Indtjening i sektoren Bank- og realkreditkoncerners årsregnskaber 217 INTRODUKTION Fremgangen i dansk økonomi har for alvor bidt sig fast. De gode tider slår også igennem i bankerne, som har

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nyhedsbrev. Kapitalmarkeder

Nyhedsbrev. Kapitalmarkeder Nyhedsbrev Kapitalmarkeder 21.12.2017 DEN NYE PROSPEKT FORORDNING: FÅR VI SÅ FÆRRE OG ENKLERE PROSPEKTKRAV? 21.12.2017 Med den nye prospektforordning følger nye regler. Vi giver her et overblik over de

Læs mere

Vejledende udtalelse vedrørende NEPinstrumenter

Vejledende udtalelse vedrørende NEPinstrumenter Finanstilsynet Maj 2018 Vejledende udtalelse vedrørende NEPinstrumenter og kreditinstitutters risikostyring heraf Som led i den danske implementering af EU's Krisehåndteringsdirektiv (BRRD) skal Finanstilsynet

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. februar Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. februar Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 6. februar 2014 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Tillæg nummer 3 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24.

Tillæg nummer 3 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. Tillæg nummer 3 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit i Kapitalcenter T af 24. juni 2013 24. februar 2015 Realkredit CVR nr. 1339.9174, København Page 1 of

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 5.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 95/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 313/2013 af 4. april 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Kreditinstitutter. Markedsudvikling 2018

Kreditinstitutter. Markedsudvikling 2018 Kreditinstitutter Markedsudvikling 218 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Færre kreditinstitutter i Danmark...5 3. Indtjening...7 4. Udlån...9 5. Kapitalgrundlaget er stort set uændret...1 6.

Læs mere

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

BILAG 5. FM2019/2xx sagsnr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

BILAG 5. FM2019/2xx sagsnr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 2.Januar 2019 BILAG 5 FM 2019/xx Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 2 i lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle

Læs mere

IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse

IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse Til Bestyrelse og direktion 15. januar 2018 IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse Denne orientering er i særlig grad relevant for penge- og realkreditinstitutter og kan være relevant fondsmæglerselskaber,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

virkning fra den 25. maj Kopi af dette brev er sendt til Justitsministeriets Lovafdeling til orientering. Med venlig hilsen Mikkel B.

virkning fra den 25. maj Kopi af dette brev er sendt til Justitsministeriets Lovafdeling til orientering. Med venlig hilsen Mikkel B. 2 Bestemmelsen giver således erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om behandling af personoplysninger. Datatilsynet bemærker. at databeskyttelsesreglerne. herunder reglerne om

Læs mere