Skoletjenesten i samarbejde med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet søger. Tre koordinatorer til Nationalt netværk af skoletjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoletjenesten i samarbejde med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet søger. Tre koordinatorer til Nationalt netværk af skoletjenester"

Transkript

1 Skoletjenesten i samarbejde med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet søger Tre koordinatorer til Nationalt netværk af skoletjenester I forlængelse af Undervisningsministeriets og Kulturministeriets beslutning om at etablere et nationalt koordinerende netværk af skoletjenester opslås hermed tre koordinatorstillinger. Som koordinator i det Nationale netværk af skoletjenester skal du arbejde for at styrke brugen af kulturinstitutionernes læringsressourcer i skolernes undervisning på lokalt og regionalt niveau, samtidig med at den nationale koordinering styrkes med henblik på at opnå synergi og videndeling. Din daglige arbejdsplads vil være enten Esbjerg(/Ribe), Fredericia eller Randers kommune, men dit arbejde udføres på tværs af kommuner i tæt samarbejde med de øvrige koordinatorer med reference til projektledelsen og styregruppen. Som koordinator kommer du bl.a. til at arbejde med Kortlægning af viden og praksis på området og videreformidling af modeller, metoder og praksisser Planlægning og facilitering af temadage, studiegrupper og andre netværksaktiviteter for de undervisningsansvarlige på kulturinstitutionerne Rådgivning og konsulenthjælp, dels i forhold til udvikling af undervisningsaktiviteter og kobling af kulturinstitutionernes undervisning til Fælles Mål, dels i forhold til etablering af samarbejder mellem kulturinstitutioner, skoler og kommuner Udvikling af skoleverdenens viden om og erfaringer med pædagogiske potentialer og muligheder på kulturinstitutionerne, gennem fx kurser/efteruddannelsestilbud, projekter og konkrete samarbejder Ansøgning til, igangsættelse og understøttelse af projekter Herudover vil du få ansvarsområder og kontaktflader i henhold til egen kompetenceprofil Som koordinator vil du få et job med stor selvstændighed i det daglige arbejde og mulighed for at præge retningen for projektet ud fra erfaringer og kompetencer. Samtidig forventer vi, at du er en teamspiller, der vil være med til at arbejde for en sammenhængende udvikling på tværs af landet. Vi søger medarbejdere med Erfaring med netværksskabelse, facilitering af lærende processer, kursusudvikling, fondsansøgning samt proces- og projektledelse Erfaring med pædagogisk udviklingsarbejde på kulturinstitutioner, herunder udvikling af undervisningsforløb, -materialer og lignende Indsigt i skoleverdenen, både pædagogik og rammebetingelser, bl.a. kendskab til Fælles Mål Kendskab til kommunale arbejdsgange og beslutningsprocesser Netværk inden for museumsverdenen og den pædagogiske verden, og kendskab til det geografiske område, du skal arbejde fra Gode samarbejdsevner og evne til at begå sig diplomatisk i meget forskellige miljøer Evne til at kombinere en høj grad af selvledelse i det daglig med fælles retning og tæt samarbejde med det øvrige koordinatorteam Personligt engagement og vision for potentialerne i læring uden for skolens rammer Relevant uddannelse

2 Arbejdsplads Den daglige arbejdsplads vil være enten Esbjerg(/Ribe), Fredericia eller Randers kommune, hvor du vil indgå i dagligt samarbejde med lokale aktører på området. Der må påregnes daglig/ugentlig rejseaktivitet inden for eget geografiske område samt nationale rejser nogle gange pr. måned. Egen bil vil være en fordel. Ved ansøgning bedes tydeligt angivet hvilket, arbejdssted, der ansøges om, da ansøgningerne vil blive vurderet i forhold til det konkrete arbejdssted. Ansættelsesforhold Stillingerne ønskes besat pr. 1. januar 2014 Ansættelsen er tidsbegrænset indtil 31/ Der er tale om tre fuldtidsstillinger med ansættelse i Skoletjenesten/ Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst med fx Dansk Magisterforening eller Danmarks Lærerforening Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til projektleder for det Nationale netværk af skoletjenester, Marie Damsgaard Andersen, eller leder af Skoletjenesten, Poul Vestergaard, Ansøgningsfrist torsdag d. 31/10. Samtaler forventes afholdt 12/11 (ang. Esbjerg), 13/11 (ang. Randers), 15/11 (ang. Fredericia) hos Skoletjenesten, Artillerivej 126, 2300 København S. Stillingen søges elektronisk via linket: tureid=612046

3 Projektbeskrivelse for Nationalt netværk af skoletjenester 1. Indledning I foråret 2013 besluttede kulturministeren og børne- og undervisningsministeren at understøtte skolers og kulturinstitutioners samarbejde med henblik på at styrke anvendelsen af kulturinstitutionernes læringsressourcer i skolernes undervisning. Derfor blev det vedtaget at etablere et nationalt koordinerende netværk af skoletjenester i en periode på tre år. Netværket skal bestå af minimum tre koordinatorer, der placeres geografisk spredt i landet. Det blev endvidere besluttet, at der i opstartsfasen primært skal fokuseres på samarbejdet mellem museer og grundskole. Det er intentionen, at netværket skal fungere for et bredere udsnit af dagtilbuds- og undervisnings- og kulturinstitutioner på sigt. Netværkets projektperiode starter 1. august Beslutningen om at etablere et nationalt netværk af skoletjenester skal ses i lyset af den understøttende undervisning, der er en central del af aftalen fra juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen. Den understøttende undervisning skal bidrage til, at pædagoger og lærere kan give eleverne en mere afvekslende og spændende skoledag. Det drejer sig blandt andet om varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt udfordrede elever, praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden samt tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør eleverne i stand til at omsætte viden til produkter af værdi for andre. Kulturinstitutionerne har et stort potentiale til at understøtte den faglige læring med aktiviteter på fx museer og en anvendelsesorienteret læring for eleverne, som kan udfoldes yderligere. Initiativet for at styrke samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner vurderes at fremme skolernes samarbejde med omverdenen og fremme mulighederne for at kulturinstitutionernes læringsressourcer kan understøtte undervisningen i skolerne. 2. Baggrund Skoletjenester i dag Skoletjenesten som navn går tilbage til 1970, hvor det første samarbejde blev etableret mellem Biologisk Samling, Købehavns Kommunes Skolevæsen og Zoologisk Museum. Efterfølgende er Skoletjenesten på Sjælland etableret formelt, og samarbejdsfladen er udvidet fra at være et konkret samarbejde mellem få parter til at være et stort bredt samarbejde og netværk samt et velkendt begreb, der anvendes af kulturinstitutioner over hele landet 1. Også andre kommunale og museale skoletjenester har rødder, der går mange årtier tilbage og har gennem årene udviklet værdifulde erfaringer og praksisser

4 I dag består skoletjenesterne i meget varierende grad af forskellige kommunalt forankrede skoletjenester, og der findes på nuværende tidspunkt ikke et fuldt overblik over kommunale og museale skoletjenester i Danmark. Billedet er dog, at de fungerer meget uensartet. Det anslås, at de kommunale skoletjenester varierer fra at være stærkt forankret i kommunen til mere lokalt. Der er ligeledes stor forskel i organisering og finansieringsform. Hvor Skoletjenesten på Sjælland direkte medfinansierer ansættelse af medarbejdere til at varetage undervisning på kulturinstitutioner på Sjælland, så er medarbejderne, der arbejder med undervisning på landets øvrige museer finansieret af museets driftstilskud, som de fleste steder er delt af stat og kommune. I dag er Skoletjenesten på Sjælland den største og ældste organisering på området. Kulturministeriets indsats på området Oprettelsen af et nationalt netværk af skoletjenester skal ses i forlængelse af en flerårig indsats fra Kulturstyrelsen for at styrke og udvikle museernes undervisningspotentialer. Siden 2006 har Kulturstyrelsen givet økonomisk støtte til udvikling af nye undervisningsaktiviteter og lokale undervisningsafdelinger på de statslige og statsanerkendte museer. Herudover har der i samarbejde med Undervisningsministeriet været oprettet en sektion e-museum på EMU en. Her præsenterer museer og science centrene digitale undervisningsmaterialer for skolernes undervisere, og der er ligeledes givet støtte til udvikling af en række digitale undervisningsmaterialer. I en forsøgsperiode fra støttede Kulturministeriet oprettelse af to vestdanske centre for museumsundervisning, som supplement til aktiviteten i Østdanmark, der er drevet af Skoletjenesten på Sjælland. Centrene har været drevet af to konsortier af museer i henholdsvis Region Syddanmark og Region Midt-/Nordjylland med årlig støtte til driften fra Kulturstyrelsen. Ambitionen med forsøget var at sikre en landsdækkende indsats for skoletjenester. Det nationale netværk for skoletjenester bygger videre på aktiviteter og erfaringer fra centrenes arbejde. 3. Organisering af det nationale netværk af skoletjenester Mål for det nationale netværk af skoletjenester Det nationale netværk af skoletjenester skal bestå af min. tre koordinatorer, der skal placeres geografisk spredt i landet. Det nationale netværk af skoletjenester skal sikre den nationale koordinering og samtidig styrke udviklingen af relationen mellem skoler og museer på lokalt niveau. Det nye nationale netværk skal fra starten sikre, at de regionale og lokale initiativer så vidt muligt arbejder sammen i en fælles bestræbelse på at løfte området på nationalt plan. Derudover skal den nye organisering sikre en sammenhæng med eksisterende initiativer og bygge videre på eksisterende erfaringer. Etableringen af et nationalt netværk af skoletjenester skal understøtte udvikling af området i alle kommuner og sikre praktisk og fagligt samarbejde på nationalt plan, men formålet er ikke at lægge en ensartet model ned over alle kommuner. Netværket stiller ressourcer til rådighed i form af fx inspirationsmateriale og sparring, og det er frivilligt for kommuner at gøre brug af det. 2

5 Styregruppe Det etablerede netværk refererer til en styregruppe, der består af repræsentanter fra Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Styregruppen betjenes af en overordnet ansvarlig koordinator (projektleder). Følgegruppe/referencegruppe Efter ansættelse af koordinatorer og opstart af netværk kan der nedsættes en følgegruppe/referencegruppe, hvor interessenter (som fx Organisationen Danske Museer og centrale aktører fra uddannelses-, undervisnings- og kulturinstitutioner) er repræsenteret. Endvidere skal relevante repræsentanter fra kommunerne, (fx Børne- og Kulturchefforeningen) inviteres til at deltage. Følgegruppen vil have til opgave at rådgive projektledelsen i udvikling af det nationale netværk af skoletjenester. Projektledelse Projektledelsen af det nationale netværk for skoletjenester forankres i Skoletjenesten på Sjælland (projektejer) hos en projektleder for netværket. Samarbejdet med Skoletjenesten på Sjælland tager udgangspunkt i deres mange års erfaringer indenfor skoletjenester samt deres netværk til kulturinstitutioner i Danmark. Projektledelsen har bidraget med at konkretisere netværkets opgaver og haft drøftelser med mange interessenter om det nationale netværk. Foruden de nedenfor beskrevne arbejdsopgaver for netværkets koordinatorer har projektlederen følgende ansvarsområder: Betjening af styregruppen Udarbejdelse af en overordnet handleplan/projektplan for den treårige periode Koordinering og ledelse af netværkets arbejde, herunder planlægning af opstart for koordinatorerne Opgaver med nationalt perspektiv Skoletjenesten på Sjælland vil endvidere få det overordnede personalemæssige ansvar for netværkets koordinatorer og forestår også den daglige ledelse. Koordinatorer Netværket skal bestå af min. tre koordinatorer. Netværket forankres som nævnt ovenfor i Skoletjenesten på Sjælland, men skal placeres geografisk spredt i landet. For at sikre en stærk kommunal forankring af netværkets arbejde bør koordinatorerne placeres i tilknytning til kommunale forvaltninger (fx børne- og skoleforvaltninger). Koordinatorerne skal fungere som rygrad i lokale og regionale netværk, hvor de skal være drivkraften i samarbejdet mellem institutioner såvel som i dialogen med dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelserne. Arbejdsopgaver Koordinatorerne skal blandt andet arbejde med følgende: Netværket skal fokusere på at afdække, udvikle og formidle praksiseksempler på samarbejder mellem museer (og andre kulturinstitutioner) og skoler. 3

6 Netværket skal arbejde for at etablere, udbrede og kvalificere samarbejde mellem skoler og museer i områder, hvor der er udviklingspotentiale og interesse for det. Netværket skal skabe sammenhæng og samarbejde med eksisterende netværk og museernes øvrige aktiviteter som fx Learning Museum og Intrface, som de seneste år har skabt nye typer samarbejdsrelationer mellem skoler, gymnasier og museer. Netværket skal styrke undervisningsfagligheden på museerne, styrke videndeling og bidrage til at udvikle ensartet terminologi vedrørende museernes undervisning. Udviklingen af undervisningsmaterialer sker med udgangspunkt i Fælles Mål for de enkelte fag. Netværket skal arbejde for en bred national forankring og samarbejde. Netværket skal iværksætte fælles opgaveløsning, hvor der kan opnås en effektiviseringsgevinst, eksempelvis præsentere materialer og søge løsninger på praktiske hindringer som fx kørselsproblematik. Som tidligere nævnt er initiativet i opstarten af netværkets arbejde koncentreret om museer og grundskole, men det er intentionen, at netværket skal fungere for et bredere udsnit af dagtilbuds- og undervisningsog kulturinstitutioner på sigt. Netværket skal have et særligt fokus på udkantsskoler/museer og tilbyde, at de kan drage nytte af eksisterende viden og erfaringer på området. Koordinatorernes profil og placering På baggrund af netværkets arbejdsopgaver og ansvarsområder er det en fordel, at de koordinatorer, der ansættes i efteråret 2013 dels har et kendskab til både skole- og museumsverden og dels allerede har et godt kendskab til eksisterende netværk og initiativer på området. Ligeledes er koordinatorernes placering vigtig. Placeringen skal både tage højde for, at der skal være et miljø for samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner og samtidig skal de placeres, så de tilsammen så vidt muligt dækker nationalt. Koordinatorerne bør som udgangspunkt placeres med tilknytning til en relevant forvaltning fx børneog ungeforvaltningen, så der er et naturligt udgangspunkt for samarbejdsflader og mulighed for at indgå i relevante pædagogiske miljøer. Den kommunale forankring skal fungere som platform for at koordinatorens samarbejde og dialog med andre kommuner, der er interesseret i at styrke samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner. Der defineres ikke gensidigt udelukkende grænser mellem koordinatorernes virkeområder, men gives mulighed for flere samarbejder mellem aktører og koordinatorer, hvor det er konstruktivt. Der lægges vægt på at koordinatorerne har/udvikler et stærkt lokalt netværk med kendskab til de lokale karakteristika, udfordringer og ressourcer. Den daglige ledelse af koordinatorerne varetages som nævnt af Skoletjenesten på Sjælland. Den fysiske afstand mellem koordinatorerne og den daglige ledelse bevirker, at de ansatte koordinatorer skal arbejde selvstændigt med en stor del af selvledelse. Koordinatorerne har delvist en opsøgende funktion i forhold til potentielle samarbejdspartnere. På baggrund af disse overvejelser er der udarbejdet følgende kriterier for placering af koordinatorer: Geografisk spredning og variation for at sikre landsdækkende profil og balance i netværket. Der er fokus på, at det geografiske virkeområde udgør en passende og sammenhængende størrelse samt en naturlig afgrænsning, hvor transporttiden på tværs af dækningsområdet er rimelig, 4

7 og hvor der kan skabes en lokal profil på arbejdet i form af variation i pædagogiske arbejdsformer, kommunestørrelser og typer af kulturinstitutioner. Relevante pædagogiske miljøer for at sikre mulighed for at koordinatoren i det daglige indgår i et arbejdsfællesskab og samarbejde med relevante aktører på området. Derudover er det centralt, at der i oplandet findes en række samarbejdspartnere med erfaringer, som kan danne basis i netværk og videndeling. Kommunalt engagement for at sikre konsolidering og udviklingspotentiale. Der er fokus på tilstedeværelsen af et veletableret musealt-kommunalt samarbejde med samarbejdsmodeller, der kan inspirere og udvikles, samt skabe mulighed for et bredt og tværgående forvaltningsmæssigt samarbejde om fx dele af folkeskolereformen. På baggrund af ovenstående arbejdes der for følgende placering af koordinatorerne: Esbjerg Kommune Randers Kommune Aalborg Kommune Fredericia Kommune Københavns Kommune Skoletjenesten på Sjælland har i forvejen ansat koordinatorer, der udfører lokale koordinatoropgaver. En af disse koordinatorer vil indgå i netværket med ansvar for Sjælland. Koordinatorens løn afholdes af Skoletjenesten på Sjælland. Denne koordinator, samt projektleder vil have placering i Københavns Kommune. Netværkets digitale platform Der etableres en temaside om samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner på emu.dk og ansættes en redaktør, der skal opdatere og kvalificere sidens indhold. Redaktøren skal samarbejde med og kunne trække på koordinatorerne for at opnå størst muligt synergi med netværket. På temasiden vil museer og andre kulturinstitutioner have mulighed for at få synliggjort undervisningsmateriale, som redaktøren udvælger fra databasen materialeplatformen. Alt undervisningsmateriale der synliggøres på temasiden skal tage udgangspunkt i Fælles Mål. Redaktøren kan også sætte fokus på særlige emner (fx vikinger, klima, arkitektur) og i den forbindelse vælge at tydeliggøre konkrete undervisningsforløb, der tilbydes af de enkelte museer. Eksisterende materiale på e-museum overføres til den nye temaside. Udgifterne til temasiden afholdes af Undervisningsministeriet og ligger uden for den finansielle ramme for netværket. Undervisningsaktiviteter fra museer og kulturinstitutioner er hidtil blevet markedsført på hhv. skoletjenesten.dk og de to tidligere centre for museumsundervisnings hjemmesider. Ved overgangsperiodens afslutning er det besluttet ikke længere at opretholde siderne fra de to tidligere centre. Annoncering af undervisningsaktiviteter samles i stedet på en national portal via skoletjenesten.dk. 5

8 Til netværket knyttes et internt site til brug for videndeling mellem netværkets aktører. Sitet skabes på eksisterende løsninger og finansieres inden for rammen af netværkets budget. 4. Finansiering af netværket Det nationale netværk af skoletjenester er et treårigt udviklingsprojekt med opstart den 1. august Projektet er finansieret ligeligt af Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Finansiering dækker ansættelse af en projektleder med ansættelse i Skoletjenesten på Sjælland og tre koordinatorer, der placeres geografisk spredt i landet. I udgangspunktet er netværket derfor finansieret af ministerierne. Det tilstræbes dog, at der sker kommunal medfinansiering i de kommuner, hvor de enkelte koordinatorer placeres geografisk. 5. Evaluering Inden udløb af den treårige periode skal projektet evalueres med henblik på forankring. En nærmere afklaring af dette vil blive besluttet af styregruppen i løbet af projektperioden. Evalueringen finansieres som udgangspunkt indenfor den nuværende budgetramme. Evalueringen kan tage udgangspunkt i den projektbeskrivelse, som projektlederen udarbejder for projektets treårige periode. 6

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen Nationalt Skoletjeneste Netværk Koordinator for nationale opgaver

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25 deltagende kommuner 2008-11. 1/3 af Danmarks skoleelever bor i en Science-kommune.

Læs mere

MÅL FOR ELEVERS LÆRING

MÅL FOR ELEVERS LÆRING MÅL FOR ELEVERS LÆRING VED SKOLERS BRUG AF UNDERVISNINGSTILBUD PÅ KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer PIXI-UDGAVE NATIONALT

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

#BREVFLE. Fælles portal. Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted!

#BREVFLE. Fælles portal. Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted! #BREVFLE Fæ Fælles portal Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted! Kommissorium Fælles portal for lærings- og dannelsestilbud i Aalborg Kommune

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Vejledning og inspiration til kommunalbestyrelsen

Vejledning og inspiration til kommunalbestyrelsen Vejledning og inspiration til kommunalbestyrelsen Kommunens folkeskoler er fremover forpligtet til at indgå i samarbejder med en række samarbejdsaktører i lokalsamfundet, så skolerne i højere grad åbner

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektperiode: Skoleåret 2005/2006. Forud herfor et introduktionsmøde ultimo skoleåret 2004/2005. Projektets baggrund: En god sundhedstilstand spiller en afgørende

Læs mere

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb:

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb: Med støtte fra Egmont Fonden indleder Ungdomsskoleforeningen i august 2016 projektet Læringslokomotivet Turboforløb i Ungdomsskolen. Projektet, der har til formål at gøre op mod 600 unge uddannelsesparate

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

ERFARINGER FRA STØTTEDE SAMARBEJDSPROJEKTER PIXI-UDGAVE

ERFARINGER FRA STØTTEDE SAMARBEJDSPROJEKTER PIXI-UDGAVE ERFARINGER FRA STØTTEDE SAMARBEJDSPROJEKTER MELLEM SKOLER, KOMMUNER, KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Projektet med udvikling af ScienceKommuner er afsluttet og indgår nu i NTS-samarbejdet. Der var formuleret 4 vilkår til at være Science Kommune: 1) Ledelsesmæssig

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Sciencekommune Assens

Sciencekommune Assens Sciencekommune Assens Projektnavn Baggrund Assens Kommune en innovativ science kommune I et globalt og nationalt perspektiv udtrykkes bekymring over den utilstrækkelige tilgang til de naturfaglige og tekniske

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

MODEL X - tilføjelse til kommissorium vedr. etablering af et projektværksted for unge i Halsnæs Kommissorium.

MODEL X - tilføjelse til kommissorium vedr. etablering af et projektværksted for unge i Halsnæs Kommissorium. MODEL X - tilføjelse til kommissorium vedr. etablering af et projektværksted for unge i Halsnæs Kommisorium.... 1 1. Indledning... 1 2. Muligheder for placering af projektværksted i Halsnæs Kommune...

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune

Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune 1 Introduktion Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland som nabo til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg - og tæt på jernbane

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere