Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer"

Transkript

1 Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen Holstebro, VIA University College Kontaktpersoner: Peter Kloster Aalund: Hanne Volsgaard Nielsen: Elsebeth Hovmøller Christensen: Lene Kirk: 1

2 Baggrund Projektet startede i 2009 på Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro, hvor samarbejdspartnere fra praksis i flere forskellige fora gør Fysioterapeutuddannelsen opmærksom på, at der er et stort behov for at få set på opgaveoverdragelse mellem sektorer og se på hvilke fælles test og målemetoder, der skal benyttes på tværs af sektorer for at sikre høj grad af sammenhæng mellem sektorerne og i patient-forløbene. Der er behov for at se på genoptræningsplaner, hensigtsmæssige test og evidensen af testene. Det skaber efterfølgende en dialog mellem praksis-sektoren og Fysioterapeutuddannelsen om, hvordan uddannelsen kan have en rolle i et sådant projekt og hvordan man eventuelt kan benytte de studerendes arbejdskraft i bachelorprojekter til at kvalificere dette. Fysioterapeutuddannelsen bliver inspireret af disse dialoger med praksis og søger i 2010 interne projektmidler i Sundhedsfaglig Højskole, VIA University College til at igangsætte projektet Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer. I første fase af projektet er fokus, at fysioterapeutuddannelsen skaber sig indsigt i, hvordan kommunale og regionale fysioterapeutiske praksis steder samarbejder, og etablere et netværk med disse for at kunne kvalificere en projektbeskrivelse. Fysioterapeutuddannelsen mødes med Samarbejdsgruppen for træning i regi af faglig følgegruppe for sundhedsaftaler i Vestklyngen d. 29. september 2011, og her fremlægger Fysioterapeutuddannelsen tankerne bag projektet og efterfølgende er der dialog med mødedeltagerne, hvor der er positive tilkendegivelser fra såvel kommunale som regionale ledere om deltagelse i projektet. Der afholdes i november 2011 møde mellem Fysioterapeutuddannelsen og kvalitetskonsulent Else Hjortbak, Hospitalsenheden Vest, udviklingsterapeuterne Peter Kloster Aalund, Hospitalsenheden Vest og Hanne Volsgaard Nielsen, Herning Kommune. På baggrund af dette møde udformes den endelige projektbeskrivelse for Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer. På mødet gøres opmærksom på, at der tidligere har været igangsat et lignende projekt Implementering af fælles test på tværs af sektorer (udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Regionsterapeutrådet 2009). Dette projekt er formentlig aldrig kommet i gang. Der er d. 13. marts 2012 møde mellem Fysioterapeutuddannelsen og lederne af de kliniske undervisningssteder tilknyttet Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. På dagsorden er et punkt vedr. projektet dels for at informere om status på projektet, men også for at få sparring af de kommunale og regionale ledere. Tilbagemeldingen fra mødedeltagerne er, at det tidligere lignende projekt Implementering af fælles test på tværs af sektorer aldrig er blevet igangsat, bl.a. grundet IT-mæssige barrierer, men nok også på grund af projektets store omfang. Der gives gode råd fra mødedeltagerne, til det videre projekt om at gøre projektet så konkret som muligt, ved at tage udgangspunkt i én diagnose gruppe frem for flere, og ved at vælge få praksissteder frem for mange. 2

3 Projektopstart Fysioterapeutuddannelsens projektmedarbejdere, Lene Kirk og Elsebeth Hovmøller tager i foråret 2012 kontakt til ledende terapeut Deirdre Toft, Hospitalsenheden Vest som tilkendegiver, at de gerne vil deltage i projektet. Derefter tages kontakt til udviklingsterapeut Peter Kloster Aalund og ledende terapeut Lone Lundager. Forslaget er, at diagnose-gruppen for projektet er hoftenære frakturer. Der tages kontakt til Herning Kommune, ledende terapeut Eva Klose, som ligeledes giver tilsagn om interesse for projektet og diagnosegruppen, og om at der etableres videre kontakt til udviklingsterapeut Hanne Volsgaard Nielsen. Der etableres to indledende møder med henholdsvis Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien og Herning Kommunes Genoptræningsenhed. Der afholdes møde med Regionshospitalet Holstebro d.19. april med udviklingsterapeut Peter Kloster Aalund og ledende terapeut Lone Lundager. Der afholdes et møde d. 10. maj med Herning Kommunes Genoptræningsenhed, med udviklingsterapeut Hanne Volsgaard Nielsen og fysioterapeut Kim T. Iversen. Aftalen på disse to møder bliver, at der skal etableres et fælles møde mellem de to praksis steder. Derfor indkalder Fysioterapeutuddannelsen til et møde med det formål at etablere en dialog om, hvordan det tværsektorielle samarbejde kan udvikles med fokus på genoptræningsplaner, fælles test og målemetoder og kommunikationen mellem sektorerne. Diagnose-gruppen er hoftenære frakturer. Det første fælles projektmøde afholdes d. 21. juni 2012 på Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Her deltager følgende personer fra Regionshospitalet Holstebro: udviklingsterapeut Peter Kloster Aalund og ledende terapeut Lone Lundager, fysioterapeut fra ortopædkirurgisk afdeling Inger Kirkegaard Madsen og Karin Bjerg Gravgaard. Fra Herning Kommunes Genoptræningsenhed deltager udviklingsterapeut Hanne Volsgaard Nielsen og fysioterapeuterne Kim T. Iversen og Gitte Foged. Der afholdes derudover projektmøder d. 20. september, d. 13. november og d. 14. december. Der etableres desuden fælles deltagelse for hele projektgruppen i et symposium på Hvidovre Hospital d. 6. september: Symposium om hoftefrakturbehandlingen i fremtiden. Projektforløbet Den første proces i projektet var at få fastlagt patientgruppen. Dette blev personer med hoftenære frakturer, med den begrundelse, at det er en stor, velafgrænset gruppe, der har stor bevågenhed. Det vil derfor være forholdsvis enkelt at bruge denne gruppe og derved få muligheder for at få positive erfaringer til brug for andre projekter med andre patientgrupper. Derefter præsenterede hver praksis hvilke test og hvilke procedurer der var gældende for patientgruppen. I den forbindelse blev der også præsenteret en genoptræningsplan (GOP). Denne blev diskuteret i forhold til brugbarhed og mulige forbedringer. De Morton Mobility Index (Demmi-score) blev præsenteret og diskuteret, som en mulig ny test der kunne anvendes i begge sektorer og være et værktøj til videndeling, kvalitetsudvikling o.l. 3

4 Resultatet fra dette første afklarende arbejde viste af der blev benyttet 3 test på hospitalet: Timed Up and Go (TUG) The Cumulated Ambulation (CAS) og New Mobility Score (NMS). Disse test er obligatoriske at gennemføre på hospitalet for denne patientgruppe (jf. Det Nationale Indikatorprojekt). I Herning Kommune var brugen af test meget vekslende og der blev brugt forskellig test bl.a. Senior Fitness Test (SFT) TUG, men der var ikke en fast procedure for dette. Der var i projektgruppen stor tilfredshed med formen og indholdet i GOP, tilbagemeldingen fra Herning Kommune var, at de så GOPérne som meget informative og anvendelige. I forhold til Demmi-score blev der igangsat en søgning på relevante databaser for at afklare om der forelå evidens for brug af testen til personer med hoftefrakturer. Resultatet af søgningen viste, at der ikke findes ret mange undersøgelser på testen, da den er forholdsvis ny. Der fandtes et studie (De Morton et al. 2012), der viste at Demmi-score er relevant til gruppen af personer med hoftefrakturer, den har en styrke frem for mange andre test på området, da der ikke findes gulv eller loft-effekt. Demmi-score er desuden unidimensionel, d.v.s. måler kun på mobilitet og den opgøres i intervalniveau, så en ændring i resultat er procentvis ens i hele måleskalaen. Begge dele øger testens kvalitet og brugbarhed. Demmi-scoren blev efterfølgende afprøvet på patientgruppen i begge praksis, over et forløb på 2 måneder. Begge steder var tilbagemeldingen at testen var brugbar til patientgruppen samt enkel og rimelig hurtig at gennemføre. Desuden skønnedes den relevant, da der ikke var loft eller gulv effekt. Det blev dog efterfølgende besluttet, at man ikke ville bruge Demmi-scoren på Regionshospitalet Holstebro, da det vurderedes at den ikke ville kunne give yderligere relevante informationer til Herning Kommune, end de nuværende benyttede test. Demmi-scoren ville desuden blive en yderligere test, udover de 3 obligatoriske i dag, og i forhold til det øgede tidsforbrug blev det vurderet at den ikke ville bidrage væsentligt til informationsniveauet. Fra Herning Kommunes side besluttede man at implementerer Demmi-scoren til personer med hoftenære frakturer. Testen benyttes ved opstart af træning og igen ved afslutningen. Det overvejes om man vil indkalde borgerne til follow-up testning efter ½ eller 1 år. Resultater Målet for projektet har været følgende: I. Udvælgelse af fælles test for de to sektorer II. Udviklingen af kommunikationen mellem de to sektorer i forhold til det enkelte patient-forløb III. Udvikling af vidensdeling mellem de to sektorer Resultaterne af projektet er følgende: I. Der er valgt følgende test for patienter/borgere med hoftenære frakturer: Regionshospitalet benytter fortsat TUG og CAS som test og målemetoder til patienter med hoftenære frakturer. Derudover benyttes også funktionelle ICF-beskrivelser af patientens funktion i 4

5 genoptræningsplanen. Herning Kommunes Genoptræningsenhed benytter fremover TUG og DEMMI som test og målemetoder til borgere med hoftenære frakturer. CAS fravælges på grund af lofteffekt i den senere del af rehabiliteringen. Der blev således ikke valgt fælles test i de to sektorer. Baggrunden for dette valg er, at man på Regionshospitalet Holstebro vurderede at Demmi-score ikke ville kunne give yderligere relevante informationer til Herning Kommune, end de nuværende benyttede test. Demmi-scoren ville desuden blive en yderligere test, udover de 3 obligatoriske i dag, og i forhold til det øgede tidsforbrug blev det vurderet, at den ikke ville bidrage væsentligt til informationsniveauet. Fra Herning Kommunes side besluttede man at implementerer Demmi-scoren til personer med hoftenære frakturer. Testen benyttes ved opstart af træning og igen ved afslutningen. II. III. Udviklingen af kommunikationen mellem de to sektorer i forhold til det enkelte patientforløb: Projektet har bekræftet at genoptræningsplanerne, som hospitalet sender til kommunen, fungerer rigtigt godt som kommunikationsredskab mellem de to sektorer. Herning Kommune er meget tilfredse med de informationer, som genoptræningsplanerne indeholder, og de skaber et godt grundlag for det videre rehabilteringsforløb i kommunen. Udvikling af vidensdeling mellem de to sektorer: Alle projektdeltagere er enige om, at det har været meget givende for det fremtidige samarbejde at deltage i dette projekt. Det har især været godt at mødes og få et personligt kendskab til hinanden. Det gør det helt sikkert nemmere at samarbejde fremover. Det har også været meget konstruktivt og udviklende at få den anden sektors kritiske og konstruktive øjne på egen praksis. Det har bl.a. affødt begyndende mødeaktivitet om andre nye faglige problemstillinger mellem de to sektorer. Læringsværdi for de tre samarbejdsparter Rollefordelingen i projektet har været, at de regionale og kommunale projektdeltagere har deltaget som faglige fysioterapeutiske eksperter indenfor hoftenære fraktur-området, og Fysioterapeutuddannelsens projektdeltagere har været projektansvarlige og tovholdere på forløbet. Det har bl.a. betydet, at Fysioterapeutuddannelsens projektdeltagere har udformet dagsorden til hvert møde, været ordstyrer på møderne og skrevet referat af alle møder. De regionale og kommunale projektdeltagere har forberedt sig til møderne ud fra deres faglige ekspert viden og har skullet anvende denne faglige erfaring og viden på møderne. Der har samtidig også været en forventning om, at der skulle fokuseres på muligheder frem for begrænsninger, nysgerrighed over for den udvikling der sammen kunne skabes og anerkendelse af forskellighed i de to sektorer. Der er i projektgruppen enighed om, at der har været god læringsværdi i denne rollefordeling. Det har været afgørende for projektets resultat, at Fysioterapeutuddannelsen har været en neutral partner, der har styret slagets gang ved at få struktur på møderne og være tovholder på disse. Udviklingsterapeuternes deltagelse i projektet har været værdifuld i forhold til overblikket og rammesætningen af projektet i den praktiske udførelse. Det har ligeledes været afgørende at have de faglige eksperter med på møderne, da den faglige ekspert viden og erfaring har været afgørende for overhovedet at få valgt relevante test og målemetoder og få den faglige vidensdeling mellem de to sektorer. Det har også været godt, at projektet 5

6 har haft et klart mål, som blev udformet ved fælles diskussion på de første møder. Ligeledes har det været godt at projektet har været afviklet i en tidsbegrænset periode (ca. ½ år) med en startfase og en slutfase. Dette har gjort at projektfasen har været overskuelig og at resultaterne er kommet relativt hurtig. Det har haft god læringsværdi at deltage i det faglige symposium på Hvidovre Hospital. Det gav et godt spejlbillede af egen praksis på hoftefraktur-området. Det gav faktisk en del selvtillid, da især Regionhospitalet kunne nikke genkendende til de fysioterapeutiske anbefalinger, der blev præsenteret. Det gav også efterfølgende anledning til at tage kontakt til en af de førende fysioterapeutiske forskere indenfor hoftefraktur-området, Morten Tange Kristensen. Formidling af projektet Hensigten med formidling af projektet er dels at inspirere andre kommuner til at implementere nævnte test til patienter/borgere med hoftenære frakturer, og dels at formidle samarbejdsformen som en mulig fremtidig metode i samarbejdet på tværs af sektorer. Projektgruppen ønsker at formidle projektets resultat i forskellige relevante fora: i Samarbejdsgruppen for træning, i regi af følgegruppe for sundhedsaftaler i Vestklyngen. i Region Midt. Dette sker på et møde d. 12. marts evt. øvrige kommuner i Region Midt. i eget hus på relevante møder, hjemmesider, personaleblade, faglige nyhedsbreve o.l. til Danske Fysioterapeuter evt. på hjemmesiden eller som en artikel i fagbladet. Fremtidsperspektiver Projektgruppen mener, at den anvendte metode i dette projekt kan være en fremadrettet vej i samarbejdet mellem hospital og kommune. Det er erfaringsmæssigt ofte svært at finde vejen og metoden, når der skal arbejdes med projekter på tværs af sektorer, og her kunne Fysioterapeutuddannelsen neutrale projektleder-rolle måske fremover være en med-spiller i samarbejdet? Et andet fremtidsperspektiv er, at benytte samme metode med henblik på brug af test og målemetoder til andre diagnosegrupper, dette kunne f.eks. være indenfor det geriatriske område. Her kunne diagnosen KOL være en afgrænset målgruppe. Projektgruppen kan også godt forestille sig et tværfagligt projekt, hvor flere faggrupper deltog selvfølgelig afhængig af patientgruppe. 6

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere