BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : Slut kl. : 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19."

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester) (A) x Hans Fisker Jensen (Løsgænger) x Else S. Søjmark (A) x Inger K. Andersen (O) x Valdemar Haumand (A) x Jørgen Vest Rasmussen (L) x Pia Bjerregaard (A) x Berit Byskov (L) x Niels Erik Iversen (A) x Olaf Krogh Madsen (L) x Bente Hedegaard (A) x Torben Jensen (L) x Tom Bytoft (A) x Benny Hammer (C) x Niels Basballe (A) x Kirsten Jensen (V) x John Saaby Jensen (A) x Lars Østergaard (V) x Allan Gjersbøl Jørgensen (A) x Lars Sørensen (V) x Lars Møller (A) x Eigil Henriksen (V) x Jytte Schmidt (F) x Jens Meilvang (V) x Jytte Dalgaard (F) x Hans Erik Husum (V) x Mads Nikolajsen (F) x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Inddragelse af borgere, medarbejdere og chefer i budget Overførsel af ikke afsluttede anlæg fra 2010 til Etiske retningslinjer vedr. investeringer Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 31. december Forsøg med frikommuner fra Ny organisation 2011 organisering af velfærdsområdet Øget digitalisering af møder i kommunalbestyrelse, udvalg, direktion og lederforum Udbud af økonomi- og lønsystem Udbud af ESDH Regnskab 2009/2010, Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn Ændring af vedtægten for Reno Djurs I/S Ændring af Vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond samt Regulativ Organisationsændring på Norddjurs Biblioteker Scenarier for Grenaa Vandrerhjems fremtid Banestien Allingåbro Ryomgård Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne Pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp under fritvalgsordningen Kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde Kvalitetsstandard for ledsageordning Kvalitetsstandard for plejecentre Norddjurs Kommune

3 22. Endelig vedtagelse af lokalplan for institutionsområde i Dalstrup med kommuneplantillæg nr Forslag til lokalplan for område til offentlige formål i Gjerrild med kommuneplantillæg nr Tillæg nr. 1 til Norddjurs Kommunes spildevandsplan, justering af linjeføringer Salg af byggegrund til sammenlægning med tilgrænsende ejendom Byggemodning Åbyen, anlæg af parkeringsareal øst Ombygning af Vestervang Revisionsregulativ Norddjurs Kommune

4 1. Inddragelse af borgere, medarbejdere og chefer i budget Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. januar 2011 budgetprocessen for budgetlægningen I budget 2011 var der stor fokus på information til borgerne og dialog med borgere samt medarbejdere om prioriteringerne i budgettet. Denne linje fortsættes og udbygges i budget Formålet er, at starte dialogprocessen om prioriteringerne i budgettet, samt sikre et højt informationsniveau om budgetlægningen i Norddjurs Kommune. Frem mod sommerferien skal der efter tidsplanen udarbejdes et administrativt omprioriteringskatalog med forslag til mulige reduktioner og udvidelser inden for de forskellige udvalgsområder. Direktionen udarbejder kataloget på baggrund af de input, som kommer fra borgere, medarbejdere og ledere. Omprioriteringskataloget fungerer som inspiration for kommunalbestyrelsen, når der senere skal skabes balance mellem udgifter og indtægter i budget I efteråret, efter 1. behandlingen af budget 2012 og midt i høringsperioden, afholdes der 3 borgermøder henholdsvis d. 12., 14. og 19. september 2011, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for dialog med borgerne om prioriteringerne i budget 2012 og hvorledes der skabes balance i årets budget. Forslag til inddragelsen af borgere I årets budgetlægning ønskes yderligere dialog med borgerne om prioriteringer i budget herunder input til omprioriteringskataloget. Denne inddragelse skal ske af flere kanaler f.eks.: Borgermøder Inspiration fra brugerbestyrelser og pårørende råd Via hjemmesiden / internettet Borgermøder I forbindelse med budget 2012 ønsker Norddjurs Kommune, at afprøve en ny vej til inddragelse af borgerne. Således foreslås det, at der på borgermøderne i foråret gennemføres cafédrøftelser hvor 1

5 budgettet opdeles i temaer. Et af temaerne bør vare Vækst i Norddjurs, derved kan der indsamles inspiration og gode ideer, som kan indgå i arbejdet med planstrategien for Norddjurs Kommune. For at sikre høj deltagelse i forårets borgermøder tages der i 2011 flere informationskanaler i brug. Antallet af borgermøder, for at sikre en god inddragelse af borgerne i forbindelse med input til omprioriteringer, i foråret bør drøftes. Tidspunktet for borgermøderne i foråret bør foregå i starten af april, derved sikres bedst mulig koordination med den overordnede budgetproces. Inddragelse af borgere via brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. Der er i Norddjurs Kommune en lang tradition for inddragelse af brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. i forbindelse med budgetlægningen og de er alle høringsberettigede i forbindelse med høringen vedr. 1. behandlingsbudgettet. Denne inddragelse kan udvides ved at opfordre alle brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. til at drøfte og indsende omprioriteringsforslag til budget 2012 i foråret Inddragelse af borgere via hjemmesiden / internettet Hjemmesiden har i en del år været benyttet aktivt i efteråret i forbindelse med høringssvar til budgetforslag fra høringsberettigede og andre borgere, som har ønsket at kommenterer budgetforslaget. Inddragelsen af borgerne via hjemmesiden udvides i år til hele budgetperioden. Borgerne gives således mulighed for at give deres mening om budget 2012 og eventuelle ideer til effektiviseringer til kende allerede i foråret. Det vil blive undersøgt, om de nye sociale medier kan anvendes, f.eks. Facebook, hvor formen er mere dialogpræget, og der er større mulighed for, at kommentere hinandens indlæg. Dette giver også politikerne mulighed for at svare på spørgsmål og give udtryk deres holdninger til budgettet. Forslag til inddragelse af medarbejdere I de senere år har der udviklet sig nye metoder og tidspunkter for inddragelse af medarbejderne. Grundlæggende kan inddragelsen i foråret 2011 opdeles på følgende typer: Inddragelse via MED-organisationen 2

6 Mere direkte inddragelse af medarbejdere Inddragelse af medarbejdere via MED-udvalgene Der er i Norddjurs Kommune en lang tradition for inddragelse af medarbejderne i forbindelse med budgetlægningen. Inddragelsen er typisk sket via MED-organisationen, og alle områdeudvalg er høringsberettigede i forbindelse med høringen vedr. 1. behandlingsbudgettet. Det foreslås, at inddrage hovedudvalget ved at indbyde næstformanden til at deltage i kommunalbestyrelsens temadage om budget i august og september. Dette vil betyde, at næstformanden er fuldt opdateret på alle de informationer, som kommunalbestyrelsen præsenteres for om den økonomiske situation og omprioriteringsforslagene. I forbindelse med evalueringen af budgetprocessen for 2011 budgettet blev der fra hovedudvalgets side udtrykt ønske om, at blive inddraget / hørt i forbindelse med udarbejdelse af forslag til omprioriteringskataloget. Alle niveauer i MED-organisationen opfordres derfor til at drøfte og indsende omprioriteringsforslag til budget 2012 i foråret Mere direkte inddragelse af medarbejdere Som et supplement til inddragelsen af medarbejdere i budgetprocessen via MED-organisationen, har en del kommuner igennem de senere år forsøgt sig med andre metoder til inddragelse af medarbejdere i budgetprocessen. Nogle kommuner har således forsøgt forskellige kreative metoder til at inddrage forslag til effektiviseringer og omprioriteringer fra medarbejderne. En mulighed er en kreativ proces, hvor udvalgte medarbejdere gives mulighed og støtte til at udarbejde forslag. Det foreslås, at Hovedudvalget på førstkommende møde drøfter muligheder for yderligere inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af omprioriteringsforslag. Forslag til inddragelse af chefer Arbejdet med budgettet har typisk været forankret og koordineret i direktionen indtil nu. Dog således at den enkelte direktør i høj grad har udarbejdet forslagene i samarbejde med cheferne inden for 3

7 eget område, i såvel budgetlægning som udarbejdelse af forslag til omprioriteringskataloget. Dette fortsættes naturligvis. Oprettelsen af Lederforum giver nye muligheder for, at chefgruppen også kan inddrages på nye måder i den tværgående budgetlægning generelt og mere specifikt i udarbejdelse og koordinering af årets omprioriteringskatalog. Således drøftes budgetlægningen for Lederforum i flere omgange gennem hele budgetprocessen. Direktører og afdelingschefer er i lighed med tidligere år løbende i dialog med decentrale og centrale ledere om input i forbindelse med forslag til omprioriteringskataloget. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. processen med inddragelsen af borgere i forbindelse med budget 2012 i foråret 2011, herunder antallet af borgermøder drøftes 2. processen med inddragelse af medarbejdere og chefer i foråret tages til efterretning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og indstiller følgende: Ad 1) at der afholdes 1. borgermøde i foråret 2011 og 3 møder i efteråret at der indbydes 2 medarbejderrepræsentanter fra hovedudvalget til at deltage i kommunalbestyrelsens temadage om budget i august og september. Beslutning om eventuel anvendelse af facebook i budgetfasen udsættes, idet mulig anvendelse belyses yderligere. Ad 2) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 4

8 2. Overførsel af ikke afsluttede anlæg fra 2010 til S05 11/1906 Flere anlægsprojekter fra 2010 er blevet forsinket, primært pga. af vintervejret, og bliver derfor ikke afsluttet i 2010 som planlagt. En del af disse vil skulle overføres til I tidsplanen for regnskab 2010 er det vedtaget, at overførsler fra 2010 til 2011 på både anlæg og drift bliver behandlet i kommunalbestyrelsen i april måned Flere af de igangværende sager kan imidlertid ikke stilles i bero indtil april. Det er eksempelvis de anlæg, der næsten er færdige, og hvor regningerne forfalder i februar og marts Derfor indstilles, at nedennævnte anlægsprojekter fra 2010 overføres til De resterende anlægsprojekter fra 2010 medtages i den samlede sag i april For de nævnte anlægsprojekter gælder, at der er givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb i 2010, og at projekterne er igangværende. Hovedparten af projekterne finansieres endvidere via lånepuljer, og der er den 10. januar 2011 søgt om overførsel af lånedispensationen fra 2010 til 2011 ved ministeriet. Udvalg Anlægsprojekt Korr. budget Forbrug Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Restkorr. budget XA Etablering af nyt storkøkken XA Renovering serviceareal Bakkely XA Energibesparende foranstaltninger XA Energibesparende foranstaltninger Grenaa bibliotek XA Stiprojekt Allingåbro-Ørsted XA Naturforvaltningspulje Kultur- og udviklingsudvalgeturhuset XA Kul- Pavillonen I alt Overføres pga. Forsinket pga. vejret. De sidste regninger forfalder i 1. kvartal Forsinket pga. vejret. Udskiftning af fyret så snart vejret tillader det. Forsinket pga. vejret. Færdiggøres så snart vejret tillader det. Forsinket pga. vejret. Færdiggøres i jan/feb. Blev stillet i bero i nov. pga. vejret. Igangsættes så snart vejret tillader det. Moralsk forpligtelse overfor lodsejere. Arbejdet er meget presserende. Arbejdet er igangsat, men forsinket pga. vejret. Forventes færdig i løbet af jan/feb. De sidste regninger forfalder i 1. kvartal

9 Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles bevilling til rådighedsbeløb på i alt 11,1 mio. kr. i 2011 på anlæg. De 11 mio. kr. er dels finansieret af lånepuljer fra 2010 med 6,9 mio. kr. og dels med 4,2 mio. kr. via kassebeholdningen, hvor ej forbrugt rådighedsbeløb i 2010 er lagt i. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 6

10 3. Etiske retningslinjer vedr. investeringer 11/1308 Sammen med en række andre kommuner blev Norddjurs Kommune den 7. december 2010, nævnt i en artikel i Kommunen i forbindelse med investeringer i højrentelande i bl.a. Pakistan og DR Congo../. Norddjurs Kommune har i alt ca. 97,0 mio. kr. af den likvide beholdning anbragt i porteføljeaftaler i henholdsvis Djurslands Bank (via Sydinvest) og Danske Capital (en del af Danske bank). De etiske retningslinjer for kommunens nuværende porteføljeforvaltere fremgår af vedlagte bilag. Om anbringelse af overskudslikviditet fremgår det af kommunens økonomiske og finansielle politik bl.a. følgende: For at sikre en stærk faglig håndtering af kommunens overskudslikviditet likviditet som ikke anvendes i den daglige drift kan en del af sådan overskudslikviditet udliciteres til banker der investerer beholdningerne i obligationer eller investeringsforeninger. På nuværende tidspunkt er der ikke vedtaget etiske retningslinjer for porteføljeplejen../. Med henblik på at sikre at kommunens placering af likviditet fremover er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens etiske holdninger, har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til etiske retningslinjer på området. I arbejdet med at fastlægge etisk ansvarlighed i praksis tages der udgangspunkt i FN s seks etiske principper (UNPRI), (se bilag). Norddjurs Kommune ønsker at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som de bl.a. kommer til udtryk i FN regi. Specifikt ønsker kommunen ikke at investere i selskaber, som sælger eller producerer særligt kontroversielle våben som for eksempel atombomber, klyngebomber, antipersonelminer samt biologiske og kemiske våben. Herudover er det Norddjurs Kommunes holdning, at der ikke må investeres i virksomheder eller lande, der forbryder sig mod menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse eller benytter sig af børnearbejde eller korruption. 7

11 Kommunens porteføljeforvaltere forventes at anlægge en etisk vurdering i forhold til kommunens investeringer. Retningslinjerne for ansvarlige investeringer skal indarbejdes i kommunens kontrakter med porteføljeforvalterne. Norddjurs Kommune porteføljeforvaltere skal sikre at investeringerne løbende screenes. I det omfang forvalteren får kendskab til, at de etiske krav ikke måtte være opfyldt, skal forvalteren med det samme oplyse kommunen herom, og tilrette investeringen med henblik på snarest muligt at opfylde Norddjurs Kommunes krav. En tilslutning til ovenstående etiske retningslinjer vil have den konsekvens at investeringerne i Sydinvest skal afvikles, da de på nuværende tidspunkt ikke overholder kravene til den løbende screening. Kommunaldirektøren indstiller, at Norddjurs Kommunes investeringer skal følge de ovenstående etiske retningslinjer som tager udgangspunkt i FN s etiske principper. der i aftalerne med porteføljeforvalterne indarbejdes kontrol med overholdelsen af de etiske retningslinjer. de etiske retningslinjer indarbejdes i Norddjurs Kommunes økonomiske og finansielle politik. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 8

12 4. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 31. december Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgår det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne, dog eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. 9

13 Børn og unge med særlige behov Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp , 008 og 091) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

14 Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp kvartalsoversigt viser, at der forventes et merforbrug på de specialiserede områder i forhold til det oprindelige budget på 5,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget (hvilket svarer til merforbruget som det var ved budgetopfølgning pr. september) forventes nu et merforbrug på det samlede specialiserede socialområde på 1,3 mio. kr. I forhold til det forventede regnskab fra indberetningen for 3. kvartal, er der tale om en stigning på 3,6 mio. kr. på børn og unge området og et fald på -7,3 mio. kr. på voksen og handicapområdet. Forklaringer om særlige fokusområder På børne- og ungeområdet skyldes stigningen bl.a., at der er afregnet mellemkommunale betalinger vedr. særlige dagtilbud på 1,8 mio. kr. mere end forventet. På voksen- og handicapområdet skyldes mindreforbruget bl.a., at Norddjurs Kommune har modtaget en tilbagebetaling fra Region Midtjylland i forbindelse med den endelige opgørelse af udgiften til en tidsbegrænset anbringelse af to meget dyre borgere i særlige enkeltmandsprojekter. Endvidere er der efter indkøringen af det nye børn- og voksensystem, samt det nye økonomisystem vist sig en mulighed for, at opnå yderligere indtægter fra fremmede kommuner i sager vedrørende bostøtte og plejefamilier. Endelige er omkostningerne vedr. tilbagebetaling af udgifterne til rengøring, overfor beboerne i botilbud på handicap- og psykiatriområdet blevet lavere end forventet. Årsagen hertil skyldes muligheden for at afløfte momsen af de erstatningsbeløb der er udbetalt. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. 11

15 Kommunalbestyrelsen tager oversigten til efterretning. 12

16 5. Forsøg med frikommuner fra 2012 I forbindelse med finansloven for 2011 vedtaget, at der skal ske en udvidelse af afbureaukratiseringsindsatsen i kommunerne. Derfor er det foreslået, at der skal gennemføres forsøg med fem frikommuner fra 1. januar Det er målet med forsøget at frigøre ressourcer, der i dag går til administration, så de i stedet kan anvendes fleksibelt til mere service til borgerne. Frikommuneforsøget skal sikre udvikling og afprøvning af helt nye måder at styre og tilrettelægge den borgernære service på. Forsøget skal gøre op med unødvendige proceskrav og dokumentation baseret på sædvane. Den kommunale kerneydelse skal være i centrum for styringen og skabe øget fagligt rum i opgaveløsningen. Det skal give borgerne en bedre kvalitet i den offentlige service. Formålet med frikommuneforsøget er at komme unødvendig proces- og dokumentationskrav baseret på sædvane til livs ved at løsne op for de statslige bindinger af kommunerne. Målet er en bedre ressourceanvendelse, hvor de ansatte får mere tid til de kommunale kerneopgaver. Det er tanken at frikommuneforsøget skal resultere i færre krav og mere frie rammer for kommunerne. Det indgår derfor som ét aspekt i frikommuneforsøget at skabe forøget rum for politisk ledelse, hvor fokus er på borgernes behov og høj faglig kvalitet. Det gælder eksempelvis i ældreplejen, hvor hverdagen bedre skal kunne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte ældres behov, ønsker og livssituation. Forsøget skal også inspirere kommunerne til nye interne organiserings- og ledelsesformer. Frikommunerne kan fx gøre op med en topstyret organisering med mange ledelseslag, der indskrænker den enkelte leders rum for ledelse. Samtidig kan den enkelte pædagog, sosuassistent og lærers mulighed for at iværksætte innovative og effektive indsatser i samarbejdet med borgerne styrkes. Frikommuneforsøgene kan indebære vidtgående fravigelser fra de krav, der via statslige regler stilles til kommunerne. Der gives mulighed for, at frikommunerne kan opfylde lovgivningens formål ved at gøre tingene anderledes end det, der i dag kræves, ligesom der gives mulighed for at frikommunerne kan fravige lovgivningens indholdsmæssige krav. Der er ansøgningsfrist d. 9. marts

17 Ansøgningen om deltagelse i frikommuneforsøget skal skitsere forsøgene. Efter udvælgelsen af frikommunerne konkretiseres de konkrete forsøg nærmere. I udvælgelsen af frikommunerne lægges der vægt på forsøgenes landsdækkende perspektiv og ambitionsniveau med fokus på beskrivelsen af målsætninger for og forventede resultater ved deltagelse i frikommuneforsøget. Endvidere lægges der vægt på variation i geografisk placering og størrelse. Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og indstiller, at der ikke ansøges om deltagelse i frikommuneforsøget. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 14

18 6. Ny organisation 2011 organisering af velfærdsområdet A21 10/27050 Økonomiudvalget har på møde den 14. december 2011 behandlet sag om ny organisation Økonomiudvalget besluttede, at forslag til organisering af velfærdsområdet sendes i høring. I forbindelse med vedtagelsen af budget har kommunalbestyrelsen samtidig godkendt de overordnede rammer for en ny organisation for Norddjurs Kommune gældende fra Den nye organisationsstruktur indeholder i hovedtræk følgende: Direktionen består i den nye organisation af kommunaldirektør og 3 direktører, og opgaverne fordeles mellem de eksisterende medlemmer: kommunaldirektør velfærdsdirektør (nuværende socialdirektør) servicedirektør (nuværende miljø- og teknikdirektør) økonomidirektør De kommende direktør-/forvaltningsområder har arbejdet med at tilrettelægge den nye organisation, således at den kan træde i kraft i 2011, herunder er der arbejdes med organisering af velfærdsdirektørens område. I det forslag som har været i høring omfatter velfærdsområdet således følgende 6 chefområder: Myndighedsafdelingen: Myndighedsopgaverne på både børn- og unge- samt voksenområdet Socialområdet: På udførersiden etableres der et samlet socialområde med de nuværende, specialiserede servicetilbud for børn og voksne Skole- og dagtilbudsområdet: Børnebyer, overbygningsskole, 10 klassecenter, ungdomsskole, dagtilbud, PPR, pladsanvisning m.m. Ældreområdet videreføres uændret Sundhedsafdelingen videreføres og indeholder også indsatsen overfor udsatte grupper. 15

19 Sekretariat Velfærdsområdet organiseres bl.a. også med en teamorganisering på myndighedsområdet, der skal medvirke til at sikre en sammenhængende indsats for unge mellem 13 og 25 år. I forhold til den nye organisering af velfærdsområdet skal det bemærkes, at det foreslås, at UU flyttes til arbejdsmarkedsområdet på servicedirektørens område. Unghuse er i den nye organisation placeret i socialområdet i sammenhæng med de øvrige specialiserede tilbud for børn, unge og voksne. På baggrund af økonomiudvalgets beslutning har forslaget om den nærmere organisering af velfærdsforvaltningen været sendt til høring hos handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet og LBR samt berørte bestyrelser, område MED-udvalg og lokaludvalg. Som optakt til høringsperioden blev der den 21. december 2010 afholdt en temadag, hvor ca. 50 ledere og medarbejdere fra de mange forskellige dele af velfærdsforvaltningen indgik i en række cafédrøftelser om den nye organisationsstruktur. I løbet af høringsperioden, der udløb den 31. januar 2011, er der indkommet 35 høringssvar. De indkomne høringssvar udtrykker generelt stor vilje til at medvirke til at styrke samarbejdet i organisationen, skabe mere sammenhængende sagsforløb samt udvikle nye tværgående institutioner og servicetilbud. Hertil kommer, at høringssvarene generelt ikke stiller spørgsmål ved den grundlæggende opbygning af en velfærdsforvaltning med 6 hovedenheder: Myndighedsafdelingen Socialområdet Skole- og dagtilbudsområdet Ældreområdet 16

20 Sundhedsafdelingen Sekretariat. Det skal dog bemærkes, at der i enkelte høringssvar gives udtryk for, at det vil være hensigtsmæssigt allerede på nuværende tidspunkt at samle myndighedsafdelingen og socialområdet under en fælles ledelse i stedet for på længere sigt, som der lægges op til i organisationsforslaget. De indkomne høringssvar fokuserer især på følgende 4 forhold: Opdeling af myndighedsafdelingen i 3 teams (team 0-12 år, team år, team 26 år og derover) Flytning af UU til serviceforvaltningen. Placering af Djurslandsskolen på socialområdet. Placering af nye døgninstitutioner for unge på socialområdet. I forhold til myndighedsafdelingen er der i høringssvarene opbakning til at samle den nuværende familierådgivning og socialafdelingen i én organisationsenhed. På nuværende tidspunkt er det ikke praktisk muligt at opdele myndighedsafdelingen i 3 teams, og der er heller ikke enighed blandt høringsparterne om hensigtsmæssigheden af dette. Det fremgår imidlertid af høringssvarene, at alle ønsker at optimere indsatsen og skabe mere sammenhængende sagsforløb for unge, og der udtrykkes positiv interesse for at indgå i det videre arbejde med den nærmere organisering af myndighedsafdelingen. På arbejdsmarkedsområdet udtrykker LBR og Jobcenter Norddjurs et klart ønske om, at UU flyttes til serviceforvaltningen, mens ledelse og medarbejdere i UU samt en række af folkeskolerne ønsker en placering på skole- og dagtilbudsområdet i velfærdsforvaltningen. Et stort antal af de indkomne høringssvar har kommenteret forslaget om at placere Djurslandsskolen på socialområdet. Høringssvarene er meget entydige og anbefaler i stedet, at Djurslandsskolen placeres på skole- og dagtilbudsområdet. 17

21 I forhold til placeringen af de nye døgninstitutioner for unge på socialområdet udtrykkes der fra ungdomsskolens side et ønske om fortsat at få ansvaret for denne opgave. Det betones i den sammenhæng, at ungdomsskolen også spiller en central rolle i den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Samtidig udtrykker de nuværende institutioner på voksenområdet et ønske om mere helhedstænkning i forhold til tilbuddene for unge og at der skabes større sammenhæng i overgangen fra ung til voksen. På baggrund af de indkomne høringssvar har kommunaldirektøren og velfærdsdirektøren revurderet det fremlagte forslag til velfærdsforvaltningens organisering. Det vurderes, at høringssvarene giver anledning til at flytte Djurslandsskolen fra socialområdet til skole- og dagtilbudsområdet. Derimod fastholdes forslaget om at flytte UU til serviceforvaltningen og forslaget om at placere de nye døgninstitutioner for unge på socialområdet. Ved at placere de nye døgninstitutioner på socialområdet sikres det, at de kommer ind i en større faglig og ressourcemæssig sammenhæng, der giver væsentlig bedre muligheder, dels for nyudvikling af servicetilbuddene og dels for at skabe et veltilrettelagt og koordineret forløb for de unge, der efterfølgende skal modtage et voksentilbud. Ved besøg i ungdomsskolen er det fra institutionens ledelse blevet betonet, at en væsentlig del af aktiviteterne vedrører det forebyggende arbejde for socialt udsatte børn og unge. For at understøtte dette arbejde og skabe en større sammenhæng til de øvrige aktører i den forebyggende indsats foreslås det, at hele ungdomsskolen placeres på socialområdet. Det anerkendes samtidig, at der fortsat er en vigtig undervisningsdel i ungdomsskolen og at der derfor fortsat skal sikres et tæt samarbejde med de øvrige aktører på skole- og dagstilbudsområdet. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. velfærdsforvaltningen opdeles i de 6 foreslåede hovedenheder 18

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere