BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : Slut kl. : 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19."

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester) (A) x Hans Fisker Jensen (Løsgænger) x Else S. Søjmark (A) x Inger K. Andersen (O) x Valdemar Haumand (A) x Jørgen Vest Rasmussen (L) x Pia Bjerregaard (A) x Berit Byskov (L) x Niels Erik Iversen (A) x Olaf Krogh Madsen (L) x Bente Hedegaard (A) x Torben Jensen (L) x Tom Bytoft (A) x Benny Hammer (C) x Niels Basballe (A) x Kirsten Jensen (V) x John Saaby Jensen (A) x Lars Østergaard (V) x Allan Gjersbøl Jørgensen (A) x Lars Sørensen (V) x Lars Møller (A) x Eigil Henriksen (V) x Jytte Schmidt (F) x Jens Meilvang (V) x Jytte Dalgaard (F) x Hans Erik Husum (V) x Mads Nikolajsen (F) x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Inddragelse af borgere, medarbejdere og chefer i budget Overførsel af ikke afsluttede anlæg fra 2010 til Etiske retningslinjer vedr. investeringer Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 31. december Forsøg med frikommuner fra Ny organisation 2011 organisering af velfærdsområdet Øget digitalisering af møder i kommunalbestyrelse, udvalg, direktion og lederforum Udbud af økonomi- og lønsystem Udbud af ESDH Regnskab 2009/2010, Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn Ændring af vedtægten for Reno Djurs I/S Ændring af Vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond samt Regulativ Organisationsændring på Norddjurs Biblioteker Scenarier for Grenaa Vandrerhjems fremtid Banestien Allingåbro Ryomgård Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne Pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp under fritvalgsordningen Kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde Kvalitetsstandard for ledsageordning Kvalitetsstandard for plejecentre Norddjurs Kommune

3 22. Endelig vedtagelse af lokalplan for institutionsområde i Dalstrup med kommuneplantillæg nr Forslag til lokalplan for område til offentlige formål i Gjerrild med kommuneplantillæg nr Tillæg nr. 1 til Norddjurs Kommunes spildevandsplan, justering af linjeføringer Salg af byggegrund til sammenlægning med tilgrænsende ejendom Byggemodning Åbyen, anlæg af parkeringsareal øst Ombygning af Vestervang Revisionsregulativ Norddjurs Kommune

4 1. Inddragelse af borgere, medarbejdere og chefer i budget Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. januar 2011 budgetprocessen for budgetlægningen I budget 2011 var der stor fokus på information til borgerne og dialog med borgere samt medarbejdere om prioriteringerne i budgettet. Denne linje fortsættes og udbygges i budget Formålet er, at starte dialogprocessen om prioriteringerne i budgettet, samt sikre et højt informationsniveau om budgetlægningen i Norddjurs Kommune. Frem mod sommerferien skal der efter tidsplanen udarbejdes et administrativt omprioriteringskatalog med forslag til mulige reduktioner og udvidelser inden for de forskellige udvalgsområder. Direktionen udarbejder kataloget på baggrund af de input, som kommer fra borgere, medarbejdere og ledere. Omprioriteringskataloget fungerer som inspiration for kommunalbestyrelsen, når der senere skal skabes balance mellem udgifter og indtægter i budget I efteråret, efter 1. behandlingen af budget 2012 og midt i høringsperioden, afholdes der 3 borgermøder henholdsvis d. 12., 14. og 19. september 2011, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for dialog med borgerne om prioriteringerne i budget 2012 og hvorledes der skabes balance i årets budget. Forslag til inddragelsen af borgere I årets budgetlægning ønskes yderligere dialog med borgerne om prioriteringer i budget herunder input til omprioriteringskataloget. Denne inddragelse skal ske af flere kanaler f.eks.: Borgermøder Inspiration fra brugerbestyrelser og pårørende råd Via hjemmesiden / internettet Borgermøder I forbindelse med budget 2012 ønsker Norddjurs Kommune, at afprøve en ny vej til inddragelse af borgerne. Således foreslås det, at der på borgermøderne i foråret gennemføres cafédrøftelser hvor 1

5 budgettet opdeles i temaer. Et af temaerne bør vare Vækst i Norddjurs, derved kan der indsamles inspiration og gode ideer, som kan indgå i arbejdet med planstrategien for Norddjurs Kommune. For at sikre høj deltagelse i forårets borgermøder tages der i 2011 flere informationskanaler i brug. Antallet af borgermøder, for at sikre en god inddragelse af borgerne i forbindelse med input til omprioriteringer, i foråret bør drøftes. Tidspunktet for borgermøderne i foråret bør foregå i starten af april, derved sikres bedst mulig koordination med den overordnede budgetproces. Inddragelse af borgere via brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. Der er i Norddjurs Kommune en lang tradition for inddragelse af brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. i forbindelse med budgetlægningen og de er alle høringsberettigede i forbindelse med høringen vedr. 1. behandlingsbudgettet. Denne inddragelse kan udvides ved at opfordre alle brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. til at drøfte og indsende omprioriteringsforslag til budget 2012 i foråret Inddragelse af borgere via hjemmesiden / internettet Hjemmesiden har i en del år været benyttet aktivt i efteråret i forbindelse med høringssvar til budgetforslag fra høringsberettigede og andre borgere, som har ønsket at kommenterer budgetforslaget. Inddragelsen af borgerne via hjemmesiden udvides i år til hele budgetperioden. Borgerne gives således mulighed for at give deres mening om budget 2012 og eventuelle ideer til effektiviseringer til kende allerede i foråret. Det vil blive undersøgt, om de nye sociale medier kan anvendes, f.eks. Facebook, hvor formen er mere dialogpræget, og der er større mulighed for, at kommentere hinandens indlæg. Dette giver også politikerne mulighed for at svare på spørgsmål og give udtryk deres holdninger til budgettet. Forslag til inddragelse af medarbejdere I de senere år har der udviklet sig nye metoder og tidspunkter for inddragelse af medarbejderne. Grundlæggende kan inddragelsen i foråret 2011 opdeles på følgende typer: Inddragelse via MED-organisationen 2

6 Mere direkte inddragelse af medarbejdere Inddragelse af medarbejdere via MED-udvalgene Der er i Norddjurs Kommune en lang tradition for inddragelse af medarbejderne i forbindelse med budgetlægningen. Inddragelsen er typisk sket via MED-organisationen, og alle områdeudvalg er høringsberettigede i forbindelse med høringen vedr. 1. behandlingsbudgettet. Det foreslås, at inddrage hovedudvalget ved at indbyde næstformanden til at deltage i kommunalbestyrelsens temadage om budget i august og september. Dette vil betyde, at næstformanden er fuldt opdateret på alle de informationer, som kommunalbestyrelsen præsenteres for om den økonomiske situation og omprioriteringsforslagene. I forbindelse med evalueringen af budgetprocessen for 2011 budgettet blev der fra hovedudvalgets side udtrykt ønske om, at blive inddraget / hørt i forbindelse med udarbejdelse af forslag til omprioriteringskataloget. Alle niveauer i MED-organisationen opfordres derfor til at drøfte og indsende omprioriteringsforslag til budget 2012 i foråret Mere direkte inddragelse af medarbejdere Som et supplement til inddragelsen af medarbejdere i budgetprocessen via MED-organisationen, har en del kommuner igennem de senere år forsøgt sig med andre metoder til inddragelse af medarbejdere i budgetprocessen. Nogle kommuner har således forsøgt forskellige kreative metoder til at inddrage forslag til effektiviseringer og omprioriteringer fra medarbejderne. En mulighed er en kreativ proces, hvor udvalgte medarbejdere gives mulighed og støtte til at udarbejde forslag. Det foreslås, at Hovedudvalget på førstkommende møde drøfter muligheder for yderligere inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af omprioriteringsforslag. Forslag til inddragelse af chefer Arbejdet med budgettet har typisk været forankret og koordineret i direktionen indtil nu. Dog således at den enkelte direktør i høj grad har udarbejdet forslagene i samarbejde med cheferne inden for 3

7 eget område, i såvel budgetlægning som udarbejdelse af forslag til omprioriteringskataloget. Dette fortsættes naturligvis. Oprettelsen af Lederforum giver nye muligheder for, at chefgruppen også kan inddrages på nye måder i den tværgående budgetlægning generelt og mere specifikt i udarbejdelse og koordinering af årets omprioriteringskatalog. Således drøftes budgetlægningen for Lederforum i flere omgange gennem hele budgetprocessen. Direktører og afdelingschefer er i lighed med tidligere år løbende i dialog med decentrale og centrale ledere om input i forbindelse med forslag til omprioriteringskataloget. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. processen med inddragelsen af borgere i forbindelse med budget 2012 i foråret 2011, herunder antallet af borgermøder drøftes 2. processen med inddragelse af medarbejdere og chefer i foråret tages til efterretning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og indstiller følgende: Ad 1) at der afholdes 1. borgermøde i foråret 2011 og 3 møder i efteråret at der indbydes 2 medarbejderrepræsentanter fra hovedudvalget til at deltage i kommunalbestyrelsens temadage om budget i august og september. Beslutning om eventuel anvendelse af facebook i budgetfasen udsættes, idet mulig anvendelse belyses yderligere. Ad 2) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 4

8 2. Overførsel af ikke afsluttede anlæg fra 2010 til S05 11/1906 Flere anlægsprojekter fra 2010 er blevet forsinket, primært pga. af vintervejret, og bliver derfor ikke afsluttet i 2010 som planlagt. En del af disse vil skulle overføres til I tidsplanen for regnskab 2010 er det vedtaget, at overførsler fra 2010 til 2011 på både anlæg og drift bliver behandlet i kommunalbestyrelsen i april måned Flere af de igangværende sager kan imidlertid ikke stilles i bero indtil april. Det er eksempelvis de anlæg, der næsten er færdige, og hvor regningerne forfalder i februar og marts Derfor indstilles, at nedennævnte anlægsprojekter fra 2010 overføres til De resterende anlægsprojekter fra 2010 medtages i den samlede sag i april For de nævnte anlægsprojekter gælder, at der er givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb i 2010, og at projekterne er igangværende. Hovedparten af projekterne finansieres endvidere via lånepuljer, og der er den 10. januar 2011 søgt om overførsel af lånedispensationen fra 2010 til 2011 ved ministeriet. Udvalg Anlægsprojekt Korr. budget Forbrug Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Restkorr. budget XA Etablering af nyt storkøkken XA Renovering serviceareal Bakkely XA Energibesparende foranstaltninger XA Energibesparende foranstaltninger Grenaa bibliotek XA Stiprojekt Allingåbro-Ørsted XA Naturforvaltningspulje Kultur- og udviklingsudvalgeturhuset XA Kul- Pavillonen I alt Overføres pga. Forsinket pga. vejret. De sidste regninger forfalder i 1. kvartal Forsinket pga. vejret. Udskiftning af fyret så snart vejret tillader det. Forsinket pga. vejret. Færdiggøres så snart vejret tillader det. Forsinket pga. vejret. Færdiggøres i jan/feb. Blev stillet i bero i nov. pga. vejret. Igangsættes så snart vejret tillader det. Moralsk forpligtelse overfor lodsejere. Arbejdet er meget presserende. Arbejdet er igangsat, men forsinket pga. vejret. Forventes færdig i løbet af jan/feb. De sidste regninger forfalder i 1. kvartal

9 Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles bevilling til rådighedsbeløb på i alt 11,1 mio. kr. i 2011 på anlæg. De 11 mio. kr. er dels finansieret af lånepuljer fra 2010 med 6,9 mio. kr. og dels med 4,2 mio. kr. via kassebeholdningen, hvor ej forbrugt rådighedsbeløb i 2010 er lagt i. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 6

10 3. Etiske retningslinjer vedr. investeringer 11/1308 Sammen med en række andre kommuner blev Norddjurs Kommune den 7. december 2010, nævnt i en artikel i Kommunen i forbindelse med investeringer i højrentelande i bl.a. Pakistan og DR Congo../. Norddjurs Kommune har i alt ca. 97,0 mio. kr. af den likvide beholdning anbragt i porteføljeaftaler i henholdsvis Djurslands Bank (via Sydinvest) og Danske Capital (en del af Danske bank). De etiske retningslinjer for kommunens nuværende porteføljeforvaltere fremgår af vedlagte bilag. Om anbringelse af overskudslikviditet fremgår det af kommunens økonomiske og finansielle politik bl.a. følgende: For at sikre en stærk faglig håndtering af kommunens overskudslikviditet likviditet som ikke anvendes i den daglige drift kan en del af sådan overskudslikviditet udliciteres til banker der investerer beholdningerne i obligationer eller investeringsforeninger. På nuværende tidspunkt er der ikke vedtaget etiske retningslinjer for porteføljeplejen../. Med henblik på at sikre at kommunens placering af likviditet fremover er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens etiske holdninger, har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til etiske retningslinjer på området. I arbejdet med at fastlægge etisk ansvarlighed i praksis tages der udgangspunkt i FN s seks etiske principper (UNPRI), (se bilag). Norddjurs Kommune ønsker at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som de bl.a. kommer til udtryk i FN regi. Specifikt ønsker kommunen ikke at investere i selskaber, som sælger eller producerer særligt kontroversielle våben som for eksempel atombomber, klyngebomber, antipersonelminer samt biologiske og kemiske våben. Herudover er det Norddjurs Kommunes holdning, at der ikke må investeres i virksomheder eller lande, der forbryder sig mod menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse eller benytter sig af børnearbejde eller korruption. 7

11 Kommunens porteføljeforvaltere forventes at anlægge en etisk vurdering i forhold til kommunens investeringer. Retningslinjerne for ansvarlige investeringer skal indarbejdes i kommunens kontrakter med porteføljeforvalterne. Norddjurs Kommune porteføljeforvaltere skal sikre at investeringerne løbende screenes. I det omfang forvalteren får kendskab til, at de etiske krav ikke måtte være opfyldt, skal forvalteren med det samme oplyse kommunen herom, og tilrette investeringen med henblik på snarest muligt at opfylde Norddjurs Kommunes krav. En tilslutning til ovenstående etiske retningslinjer vil have den konsekvens at investeringerne i Sydinvest skal afvikles, da de på nuværende tidspunkt ikke overholder kravene til den løbende screening. Kommunaldirektøren indstiller, at Norddjurs Kommunes investeringer skal følge de ovenstående etiske retningslinjer som tager udgangspunkt i FN s etiske principper. der i aftalerne med porteføljeforvalterne indarbejdes kontrol med overholdelsen af de etiske retningslinjer. de etiske retningslinjer indarbejdes i Norddjurs Kommunes økonomiske og finansielle politik. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 8

12 4. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 31. december Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgår det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne, dog eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. 9

13 Børn og unge med særlige behov Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp , 008 og 091) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

14 Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp kvartalsoversigt viser, at der forventes et merforbrug på de specialiserede områder i forhold til det oprindelige budget på 5,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget (hvilket svarer til merforbruget som det var ved budgetopfølgning pr. september) forventes nu et merforbrug på det samlede specialiserede socialområde på 1,3 mio. kr. I forhold til det forventede regnskab fra indberetningen for 3. kvartal, er der tale om en stigning på 3,6 mio. kr. på børn og unge området og et fald på -7,3 mio. kr. på voksen og handicapområdet. Forklaringer om særlige fokusområder På børne- og ungeområdet skyldes stigningen bl.a., at der er afregnet mellemkommunale betalinger vedr. særlige dagtilbud på 1,8 mio. kr. mere end forventet. På voksen- og handicapområdet skyldes mindreforbruget bl.a., at Norddjurs Kommune har modtaget en tilbagebetaling fra Region Midtjylland i forbindelse med den endelige opgørelse af udgiften til en tidsbegrænset anbringelse af to meget dyre borgere i særlige enkeltmandsprojekter. Endvidere er der efter indkøringen af det nye børn- og voksensystem, samt det nye økonomisystem vist sig en mulighed for, at opnå yderligere indtægter fra fremmede kommuner i sager vedrørende bostøtte og plejefamilier. Endelige er omkostningerne vedr. tilbagebetaling af udgifterne til rengøring, overfor beboerne i botilbud på handicap- og psykiatriområdet blevet lavere end forventet. Årsagen hertil skyldes muligheden for at afløfte momsen af de erstatningsbeløb der er udbetalt. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. 11

15 Kommunalbestyrelsen tager oversigten til efterretning. 12

16 5. Forsøg med frikommuner fra 2012 I forbindelse med finansloven for 2011 vedtaget, at der skal ske en udvidelse af afbureaukratiseringsindsatsen i kommunerne. Derfor er det foreslået, at der skal gennemføres forsøg med fem frikommuner fra 1. januar Det er målet med forsøget at frigøre ressourcer, der i dag går til administration, så de i stedet kan anvendes fleksibelt til mere service til borgerne. Frikommuneforsøget skal sikre udvikling og afprøvning af helt nye måder at styre og tilrettelægge den borgernære service på. Forsøget skal gøre op med unødvendige proceskrav og dokumentation baseret på sædvane. Den kommunale kerneydelse skal være i centrum for styringen og skabe øget fagligt rum i opgaveløsningen. Det skal give borgerne en bedre kvalitet i den offentlige service. Formålet med frikommuneforsøget er at komme unødvendig proces- og dokumentationskrav baseret på sædvane til livs ved at løsne op for de statslige bindinger af kommunerne. Målet er en bedre ressourceanvendelse, hvor de ansatte får mere tid til de kommunale kerneopgaver. Det er tanken at frikommuneforsøget skal resultere i færre krav og mere frie rammer for kommunerne. Det indgår derfor som ét aspekt i frikommuneforsøget at skabe forøget rum for politisk ledelse, hvor fokus er på borgernes behov og høj faglig kvalitet. Det gælder eksempelvis i ældreplejen, hvor hverdagen bedre skal kunne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte ældres behov, ønsker og livssituation. Forsøget skal også inspirere kommunerne til nye interne organiserings- og ledelsesformer. Frikommunerne kan fx gøre op med en topstyret organisering med mange ledelseslag, der indskrænker den enkelte leders rum for ledelse. Samtidig kan den enkelte pædagog, sosuassistent og lærers mulighed for at iværksætte innovative og effektive indsatser i samarbejdet med borgerne styrkes. Frikommuneforsøgene kan indebære vidtgående fravigelser fra de krav, der via statslige regler stilles til kommunerne. Der gives mulighed for, at frikommunerne kan opfylde lovgivningens formål ved at gøre tingene anderledes end det, der i dag kræves, ligesom der gives mulighed for at frikommunerne kan fravige lovgivningens indholdsmæssige krav. Der er ansøgningsfrist d. 9. marts

17 Ansøgningen om deltagelse i frikommuneforsøget skal skitsere forsøgene. Efter udvælgelsen af frikommunerne konkretiseres de konkrete forsøg nærmere. I udvælgelsen af frikommunerne lægges der vægt på forsøgenes landsdækkende perspektiv og ambitionsniveau med fokus på beskrivelsen af målsætninger for og forventede resultater ved deltagelse i frikommuneforsøget. Endvidere lægges der vægt på variation i geografisk placering og størrelse. Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og indstiller, at der ikke ansøges om deltagelse i frikommuneforsøget. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 14

18 6. Ny organisation 2011 organisering af velfærdsområdet A21 10/27050 Økonomiudvalget har på møde den 14. december 2011 behandlet sag om ny organisation Økonomiudvalget besluttede, at forslag til organisering af velfærdsområdet sendes i høring. I forbindelse med vedtagelsen af budget har kommunalbestyrelsen samtidig godkendt de overordnede rammer for en ny organisation for Norddjurs Kommune gældende fra Den nye organisationsstruktur indeholder i hovedtræk følgende: Direktionen består i den nye organisation af kommunaldirektør og 3 direktører, og opgaverne fordeles mellem de eksisterende medlemmer: kommunaldirektør velfærdsdirektør (nuværende socialdirektør) servicedirektør (nuværende miljø- og teknikdirektør) økonomidirektør De kommende direktør-/forvaltningsområder har arbejdet med at tilrettelægge den nye organisation, således at den kan træde i kraft i 2011, herunder er der arbejdes med organisering af velfærdsdirektørens område. I det forslag som har været i høring omfatter velfærdsområdet således følgende 6 chefområder: Myndighedsafdelingen: Myndighedsopgaverne på både børn- og unge- samt voksenområdet Socialområdet: På udførersiden etableres der et samlet socialområde med de nuværende, specialiserede servicetilbud for børn og voksne Skole- og dagtilbudsområdet: Børnebyer, overbygningsskole, 10 klassecenter, ungdomsskole, dagtilbud, PPR, pladsanvisning m.m. Ældreområdet videreføres uændret Sundhedsafdelingen videreføres og indeholder også indsatsen overfor udsatte grupper. 15

19 Sekretariat Velfærdsområdet organiseres bl.a. også med en teamorganisering på myndighedsområdet, der skal medvirke til at sikre en sammenhængende indsats for unge mellem 13 og 25 år. I forhold til den nye organisering af velfærdsområdet skal det bemærkes, at det foreslås, at UU flyttes til arbejdsmarkedsområdet på servicedirektørens område. Unghuse er i den nye organisation placeret i socialområdet i sammenhæng med de øvrige specialiserede tilbud for børn, unge og voksne. På baggrund af økonomiudvalgets beslutning har forslaget om den nærmere organisering af velfærdsforvaltningen været sendt til høring hos handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet og LBR samt berørte bestyrelser, område MED-udvalg og lokaludvalg. Som optakt til høringsperioden blev der den 21. december 2010 afholdt en temadag, hvor ca. 50 ledere og medarbejdere fra de mange forskellige dele af velfærdsforvaltningen indgik i en række cafédrøftelser om den nye organisationsstruktur. I løbet af høringsperioden, der udløb den 31. januar 2011, er der indkommet 35 høringssvar. De indkomne høringssvar udtrykker generelt stor vilje til at medvirke til at styrke samarbejdet i organisationen, skabe mere sammenhængende sagsforløb samt udvikle nye tværgående institutioner og servicetilbud. Hertil kommer, at høringssvarene generelt ikke stiller spørgsmål ved den grundlæggende opbygning af en velfærdsforvaltning med 6 hovedenheder: Myndighedsafdelingen Socialområdet Skole- og dagtilbudsområdet Ældreområdet 16

20 Sundhedsafdelingen Sekretariat. Det skal dog bemærkes, at der i enkelte høringssvar gives udtryk for, at det vil være hensigtsmæssigt allerede på nuværende tidspunkt at samle myndighedsafdelingen og socialområdet under en fælles ledelse i stedet for på længere sigt, som der lægges op til i organisationsforslaget. De indkomne høringssvar fokuserer især på følgende 4 forhold: Opdeling af myndighedsafdelingen i 3 teams (team 0-12 år, team år, team 26 år og derover) Flytning af UU til serviceforvaltningen. Placering af Djurslandsskolen på socialområdet. Placering af nye døgninstitutioner for unge på socialområdet. I forhold til myndighedsafdelingen er der i høringssvarene opbakning til at samle den nuværende familierådgivning og socialafdelingen i én organisationsenhed. På nuværende tidspunkt er det ikke praktisk muligt at opdele myndighedsafdelingen i 3 teams, og der er heller ikke enighed blandt høringsparterne om hensigtsmæssigheden af dette. Det fremgår imidlertid af høringssvarene, at alle ønsker at optimere indsatsen og skabe mere sammenhængende sagsforløb for unge, og der udtrykkes positiv interesse for at indgå i det videre arbejde med den nærmere organisering af myndighedsafdelingen. På arbejdsmarkedsområdet udtrykker LBR og Jobcenter Norddjurs et klart ønske om, at UU flyttes til serviceforvaltningen, mens ledelse og medarbejdere i UU samt en række af folkeskolerne ønsker en placering på skole- og dagtilbudsområdet i velfærdsforvaltningen. Et stort antal af de indkomne høringssvar har kommenteret forslaget om at placere Djurslandsskolen på socialområdet. Høringssvarene er meget entydige og anbefaler i stedet, at Djurslandsskolen placeres på skole- og dagtilbudsområdet. 17

21 I forhold til placeringen af de nye døgninstitutioner for unge på socialområdet udtrykkes der fra ungdomsskolens side et ønske om fortsat at få ansvaret for denne opgave. Det betones i den sammenhæng, at ungdomsskolen også spiller en central rolle i den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Samtidig udtrykker de nuværende institutioner på voksenområdet et ønske om mere helhedstænkning i forhold til tilbuddene for unge og at der skabes større sammenhæng i overgangen fra ung til voksen. På baggrund af de indkomne høringssvar har kommunaldirektøren og velfærdsdirektøren revurderet det fremlagte forslag til velfærdsforvaltningens organisering. Det vurderes, at høringssvarene giver anledning til at flytte Djurslandsskolen fra socialområdet til skole- og dagtilbudsområdet. Derimod fastholdes forslaget om at flytte UU til serviceforvaltningen og forslaget om at placere de nye døgninstitutioner for unge på socialområdet. Ved at placere de nye døgninstitutioner på socialområdet sikres det, at de kommer ind i en større faglig og ressourcemæssig sammenhæng, der giver væsentlig bedre muligheder, dels for nyudvikling af servicetilbuddene og dels for at skabe et veltilrettelagt og koordineret forløb for de unge, der efterfølgende skal modtage et voksentilbud. Ved besøg i ungdomsskolen er det fra institutionens ledelse blevet betonet, at en væsentlig del af aktiviteterne vedrører det forebyggende arbejde for socialt udsatte børn og unge. For at understøtte dette arbejde og skabe en større sammenhæng til de øvrige aktører i den forebyggende indsats foreslås det, at hele ungdomsskolen placeres på socialområdet. Det anerkendes samtidig, at der fortsat er en vigtig undervisningsdel i ungdomsskolen og at der derfor fortsat skal sikres et tæt samarbejde med de øvrige aktører på skole- og dagstilbudsområdet. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. velfærdsforvaltningen opdeles i de 6 foreslåede hovedenheder 18

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Administrationsbygningen, Allingåbro Dato : 30. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere