BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : Slut kl. : 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19."

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester) (A) x Hans Fisker Jensen (Løsgænger) x Else S. Søjmark (A) x Inger K. Andersen (O) x Valdemar Haumand (A) x Jørgen Vest Rasmussen (L) x Pia Bjerregaard (A) x Berit Byskov (L) x Niels Erik Iversen (A) x Olaf Krogh Madsen (L) x Bente Hedegaard (A) x Torben Jensen (L) x Tom Bytoft (A) x Benny Hammer (C) x Niels Basballe (A) x Kirsten Jensen (V) x John Saaby Jensen (A) x Lars Østergaard (V) x Allan Gjersbøl Jørgensen (A) x Lars Sørensen (V) x Lars Møller (A) x Eigil Henriksen (V) x Jytte Schmidt (F) x Jens Meilvang (V) x Jytte Dalgaard (F) x Hans Erik Husum (V) x Mads Nikolajsen (F) x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Inddragelse af borgere, medarbejdere og chefer i budget Overførsel af ikke afsluttede anlæg fra 2010 til Etiske retningslinjer vedr. investeringer Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 31. december Forsøg med frikommuner fra Ny organisation 2011 organisering af velfærdsområdet Øget digitalisering af møder i kommunalbestyrelse, udvalg, direktion og lederforum Udbud af økonomi- og lønsystem Udbud af ESDH Regnskab 2009/2010, Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn Ændring af vedtægten for Reno Djurs I/S Ændring af Vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond samt Regulativ Organisationsændring på Norddjurs Biblioteker Scenarier for Grenaa Vandrerhjems fremtid Banestien Allingåbro Ryomgård Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne Pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp under fritvalgsordningen Kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde Kvalitetsstandard for ledsageordning Kvalitetsstandard for plejecentre Norddjurs Kommune

3 22. Endelig vedtagelse af lokalplan for institutionsområde i Dalstrup med kommuneplantillæg nr Forslag til lokalplan for område til offentlige formål i Gjerrild med kommuneplantillæg nr Tillæg nr. 1 til Norddjurs Kommunes spildevandsplan, justering af linjeføringer Salg af byggegrund til sammenlægning med tilgrænsende ejendom Byggemodning Åbyen, anlæg af parkeringsareal øst Ombygning af Vestervang Revisionsregulativ Norddjurs Kommune

4 1. Inddragelse af borgere, medarbejdere og chefer i budget Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. januar 2011 budgetprocessen for budgetlægningen I budget 2011 var der stor fokus på information til borgerne og dialog med borgere samt medarbejdere om prioriteringerne i budgettet. Denne linje fortsættes og udbygges i budget Formålet er, at starte dialogprocessen om prioriteringerne i budgettet, samt sikre et højt informationsniveau om budgetlægningen i Norddjurs Kommune. Frem mod sommerferien skal der efter tidsplanen udarbejdes et administrativt omprioriteringskatalog med forslag til mulige reduktioner og udvidelser inden for de forskellige udvalgsområder. Direktionen udarbejder kataloget på baggrund af de input, som kommer fra borgere, medarbejdere og ledere. Omprioriteringskataloget fungerer som inspiration for kommunalbestyrelsen, når der senere skal skabes balance mellem udgifter og indtægter i budget I efteråret, efter 1. behandlingen af budget 2012 og midt i høringsperioden, afholdes der 3 borgermøder henholdsvis d. 12., 14. og 19. september 2011, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for dialog med borgerne om prioriteringerne i budget 2012 og hvorledes der skabes balance i årets budget. Forslag til inddragelsen af borgere I årets budgetlægning ønskes yderligere dialog med borgerne om prioriteringer i budget herunder input til omprioriteringskataloget. Denne inddragelse skal ske af flere kanaler f.eks.: Borgermøder Inspiration fra brugerbestyrelser og pårørende råd Via hjemmesiden / internettet Borgermøder I forbindelse med budget 2012 ønsker Norddjurs Kommune, at afprøve en ny vej til inddragelse af borgerne. Således foreslås det, at der på borgermøderne i foråret gennemføres cafédrøftelser hvor 1

5 budgettet opdeles i temaer. Et af temaerne bør vare Vækst i Norddjurs, derved kan der indsamles inspiration og gode ideer, som kan indgå i arbejdet med planstrategien for Norddjurs Kommune. For at sikre høj deltagelse i forårets borgermøder tages der i 2011 flere informationskanaler i brug. Antallet af borgermøder, for at sikre en god inddragelse af borgerne i forbindelse med input til omprioriteringer, i foråret bør drøftes. Tidspunktet for borgermøderne i foråret bør foregå i starten af april, derved sikres bedst mulig koordination med den overordnede budgetproces. Inddragelse af borgere via brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. Der er i Norddjurs Kommune en lang tradition for inddragelse af brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. i forbindelse med budgetlægningen og de er alle høringsberettigede i forbindelse med høringen vedr. 1. behandlingsbudgettet. Denne inddragelse kan udvides ved at opfordre alle brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. til at drøfte og indsende omprioriteringsforslag til budget 2012 i foråret Inddragelse af borgere via hjemmesiden / internettet Hjemmesiden har i en del år været benyttet aktivt i efteråret i forbindelse med høringssvar til budgetforslag fra høringsberettigede og andre borgere, som har ønsket at kommenterer budgetforslaget. Inddragelsen af borgerne via hjemmesiden udvides i år til hele budgetperioden. Borgerne gives således mulighed for at give deres mening om budget 2012 og eventuelle ideer til effektiviseringer til kende allerede i foråret. Det vil blive undersøgt, om de nye sociale medier kan anvendes, f.eks. Facebook, hvor formen er mere dialogpræget, og der er større mulighed for, at kommentere hinandens indlæg. Dette giver også politikerne mulighed for at svare på spørgsmål og give udtryk deres holdninger til budgettet. Forslag til inddragelse af medarbejdere I de senere år har der udviklet sig nye metoder og tidspunkter for inddragelse af medarbejderne. Grundlæggende kan inddragelsen i foråret 2011 opdeles på følgende typer: Inddragelse via MED-organisationen 2

6 Mere direkte inddragelse af medarbejdere Inddragelse af medarbejdere via MED-udvalgene Der er i Norddjurs Kommune en lang tradition for inddragelse af medarbejderne i forbindelse med budgetlægningen. Inddragelsen er typisk sket via MED-organisationen, og alle områdeudvalg er høringsberettigede i forbindelse med høringen vedr. 1. behandlingsbudgettet. Det foreslås, at inddrage hovedudvalget ved at indbyde næstformanden til at deltage i kommunalbestyrelsens temadage om budget i august og september. Dette vil betyde, at næstformanden er fuldt opdateret på alle de informationer, som kommunalbestyrelsen præsenteres for om den økonomiske situation og omprioriteringsforslagene. I forbindelse med evalueringen af budgetprocessen for 2011 budgettet blev der fra hovedudvalgets side udtrykt ønske om, at blive inddraget / hørt i forbindelse med udarbejdelse af forslag til omprioriteringskataloget. Alle niveauer i MED-organisationen opfordres derfor til at drøfte og indsende omprioriteringsforslag til budget 2012 i foråret Mere direkte inddragelse af medarbejdere Som et supplement til inddragelsen af medarbejdere i budgetprocessen via MED-organisationen, har en del kommuner igennem de senere år forsøgt sig med andre metoder til inddragelse af medarbejdere i budgetprocessen. Nogle kommuner har således forsøgt forskellige kreative metoder til at inddrage forslag til effektiviseringer og omprioriteringer fra medarbejderne. En mulighed er en kreativ proces, hvor udvalgte medarbejdere gives mulighed og støtte til at udarbejde forslag. Det foreslås, at Hovedudvalget på førstkommende møde drøfter muligheder for yderligere inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af omprioriteringsforslag. Forslag til inddragelse af chefer Arbejdet med budgettet har typisk været forankret og koordineret i direktionen indtil nu. Dog således at den enkelte direktør i høj grad har udarbejdet forslagene i samarbejde med cheferne inden for 3

7 eget område, i såvel budgetlægning som udarbejdelse af forslag til omprioriteringskataloget. Dette fortsættes naturligvis. Oprettelsen af Lederforum giver nye muligheder for, at chefgruppen også kan inddrages på nye måder i den tværgående budgetlægning generelt og mere specifikt i udarbejdelse og koordinering af årets omprioriteringskatalog. Således drøftes budgetlægningen for Lederforum i flere omgange gennem hele budgetprocessen. Direktører og afdelingschefer er i lighed med tidligere år løbende i dialog med decentrale og centrale ledere om input i forbindelse med forslag til omprioriteringskataloget. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. processen med inddragelsen af borgere i forbindelse med budget 2012 i foråret 2011, herunder antallet af borgermøder drøftes 2. processen med inddragelse af medarbejdere og chefer i foråret tages til efterretning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og indstiller følgende: Ad 1) at der afholdes 1. borgermøde i foråret 2011 og 3 møder i efteråret at der indbydes 2 medarbejderrepræsentanter fra hovedudvalget til at deltage i kommunalbestyrelsens temadage om budget i august og september. Beslutning om eventuel anvendelse af facebook i budgetfasen udsættes, idet mulig anvendelse belyses yderligere. Ad 2) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 4

8 2. Overførsel af ikke afsluttede anlæg fra 2010 til S05 11/1906 Flere anlægsprojekter fra 2010 er blevet forsinket, primært pga. af vintervejret, og bliver derfor ikke afsluttet i 2010 som planlagt. En del af disse vil skulle overføres til I tidsplanen for regnskab 2010 er det vedtaget, at overførsler fra 2010 til 2011 på både anlæg og drift bliver behandlet i kommunalbestyrelsen i april måned Flere af de igangværende sager kan imidlertid ikke stilles i bero indtil april. Det er eksempelvis de anlæg, der næsten er færdige, og hvor regningerne forfalder i februar og marts Derfor indstilles, at nedennævnte anlægsprojekter fra 2010 overføres til De resterende anlægsprojekter fra 2010 medtages i den samlede sag i april For de nævnte anlægsprojekter gælder, at der er givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb i 2010, og at projekterne er igangværende. Hovedparten af projekterne finansieres endvidere via lånepuljer, og der er den 10. januar 2011 søgt om overførsel af lånedispensationen fra 2010 til 2011 ved ministeriet. Udvalg Anlægsprojekt Korr. budget Forbrug Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Restkorr. budget XA Etablering af nyt storkøkken XA Renovering serviceareal Bakkely XA Energibesparende foranstaltninger XA Energibesparende foranstaltninger Grenaa bibliotek XA Stiprojekt Allingåbro-Ørsted XA Naturforvaltningspulje Kultur- og udviklingsudvalgeturhuset XA Kul- Pavillonen I alt Overføres pga. Forsinket pga. vejret. De sidste regninger forfalder i 1. kvartal Forsinket pga. vejret. Udskiftning af fyret så snart vejret tillader det. Forsinket pga. vejret. Færdiggøres så snart vejret tillader det. Forsinket pga. vejret. Færdiggøres i jan/feb. Blev stillet i bero i nov. pga. vejret. Igangsættes så snart vejret tillader det. Moralsk forpligtelse overfor lodsejere. Arbejdet er meget presserende. Arbejdet er igangsat, men forsinket pga. vejret. Forventes færdig i løbet af jan/feb. De sidste regninger forfalder i 1. kvartal

9 Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles bevilling til rådighedsbeløb på i alt 11,1 mio. kr. i 2011 på anlæg. De 11 mio. kr. er dels finansieret af lånepuljer fra 2010 med 6,9 mio. kr. og dels med 4,2 mio. kr. via kassebeholdningen, hvor ej forbrugt rådighedsbeløb i 2010 er lagt i. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 6

10 3. Etiske retningslinjer vedr. investeringer 11/1308 Sammen med en række andre kommuner blev Norddjurs Kommune den 7. december 2010, nævnt i en artikel i Kommunen i forbindelse med investeringer i højrentelande i bl.a. Pakistan og DR Congo../. Norddjurs Kommune har i alt ca. 97,0 mio. kr. af den likvide beholdning anbragt i porteføljeaftaler i henholdsvis Djurslands Bank (via Sydinvest) og Danske Capital (en del af Danske bank). De etiske retningslinjer for kommunens nuværende porteføljeforvaltere fremgår af vedlagte bilag. Om anbringelse af overskudslikviditet fremgår det af kommunens økonomiske og finansielle politik bl.a. følgende: For at sikre en stærk faglig håndtering af kommunens overskudslikviditet likviditet som ikke anvendes i den daglige drift kan en del af sådan overskudslikviditet udliciteres til banker der investerer beholdningerne i obligationer eller investeringsforeninger. På nuværende tidspunkt er der ikke vedtaget etiske retningslinjer for porteføljeplejen../. Med henblik på at sikre at kommunens placering af likviditet fremover er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens etiske holdninger, har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til etiske retningslinjer på området. I arbejdet med at fastlægge etisk ansvarlighed i praksis tages der udgangspunkt i FN s seks etiske principper (UNPRI), (se bilag). Norddjurs Kommune ønsker at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som de bl.a. kommer til udtryk i FN regi. Specifikt ønsker kommunen ikke at investere i selskaber, som sælger eller producerer særligt kontroversielle våben som for eksempel atombomber, klyngebomber, antipersonelminer samt biologiske og kemiske våben. Herudover er det Norddjurs Kommunes holdning, at der ikke må investeres i virksomheder eller lande, der forbryder sig mod menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse eller benytter sig af børnearbejde eller korruption. 7

11 Kommunens porteføljeforvaltere forventes at anlægge en etisk vurdering i forhold til kommunens investeringer. Retningslinjerne for ansvarlige investeringer skal indarbejdes i kommunens kontrakter med porteføljeforvalterne. Norddjurs Kommune porteføljeforvaltere skal sikre at investeringerne løbende screenes. I det omfang forvalteren får kendskab til, at de etiske krav ikke måtte være opfyldt, skal forvalteren med det samme oplyse kommunen herom, og tilrette investeringen med henblik på snarest muligt at opfylde Norddjurs Kommunes krav. En tilslutning til ovenstående etiske retningslinjer vil have den konsekvens at investeringerne i Sydinvest skal afvikles, da de på nuværende tidspunkt ikke overholder kravene til den løbende screening. Kommunaldirektøren indstiller, at Norddjurs Kommunes investeringer skal følge de ovenstående etiske retningslinjer som tager udgangspunkt i FN s etiske principper. der i aftalerne med porteføljeforvalterne indarbejdes kontrol med overholdelsen af de etiske retningslinjer. de etiske retningslinjer indarbejdes i Norddjurs Kommunes økonomiske og finansielle politik. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 8

12 4. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 31. december Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgår det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne, dog eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. 9

13 Børn og unge med særlige behov Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp , 008 og 091) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

14 Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp kvartalsoversigt viser, at der forventes et merforbrug på de specialiserede områder i forhold til det oprindelige budget på 5,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget (hvilket svarer til merforbruget som det var ved budgetopfølgning pr. september) forventes nu et merforbrug på det samlede specialiserede socialområde på 1,3 mio. kr. I forhold til det forventede regnskab fra indberetningen for 3. kvartal, er der tale om en stigning på 3,6 mio. kr. på børn og unge området og et fald på -7,3 mio. kr. på voksen og handicapområdet. Forklaringer om særlige fokusområder På børne- og ungeområdet skyldes stigningen bl.a., at der er afregnet mellemkommunale betalinger vedr. særlige dagtilbud på 1,8 mio. kr. mere end forventet. På voksen- og handicapområdet skyldes mindreforbruget bl.a., at Norddjurs Kommune har modtaget en tilbagebetaling fra Region Midtjylland i forbindelse med den endelige opgørelse af udgiften til en tidsbegrænset anbringelse af to meget dyre borgere i særlige enkeltmandsprojekter. Endvidere er der efter indkøringen af det nye børn- og voksensystem, samt det nye økonomisystem vist sig en mulighed for, at opnå yderligere indtægter fra fremmede kommuner i sager vedrørende bostøtte og plejefamilier. Endelige er omkostningerne vedr. tilbagebetaling af udgifterne til rengøring, overfor beboerne i botilbud på handicap- og psykiatriområdet blevet lavere end forventet. Årsagen hertil skyldes muligheden for at afløfte momsen af de erstatningsbeløb der er udbetalt. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. 11

15 Kommunalbestyrelsen tager oversigten til efterretning. 12

16 5. Forsøg med frikommuner fra 2012 I forbindelse med finansloven for 2011 vedtaget, at der skal ske en udvidelse af afbureaukratiseringsindsatsen i kommunerne. Derfor er det foreslået, at der skal gennemføres forsøg med fem frikommuner fra 1. januar Det er målet med forsøget at frigøre ressourcer, der i dag går til administration, så de i stedet kan anvendes fleksibelt til mere service til borgerne. Frikommuneforsøget skal sikre udvikling og afprøvning af helt nye måder at styre og tilrettelægge den borgernære service på. Forsøget skal gøre op med unødvendige proceskrav og dokumentation baseret på sædvane. Den kommunale kerneydelse skal være i centrum for styringen og skabe øget fagligt rum i opgaveløsningen. Det skal give borgerne en bedre kvalitet i den offentlige service. Formålet med frikommuneforsøget er at komme unødvendig proces- og dokumentationskrav baseret på sædvane til livs ved at løsne op for de statslige bindinger af kommunerne. Målet er en bedre ressourceanvendelse, hvor de ansatte får mere tid til de kommunale kerneopgaver. Det er tanken at frikommuneforsøget skal resultere i færre krav og mere frie rammer for kommunerne. Det indgår derfor som ét aspekt i frikommuneforsøget at skabe forøget rum for politisk ledelse, hvor fokus er på borgernes behov og høj faglig kvalitet. Det gælder eksempelvis i ældreplejen, hvor hverdagen bedre skal kunne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte ældres behov, ønsker og livssituation. Forsøget skal også inspirere kommunerne til nye interne organiserings- og ledelsesformer. Frikommunerne kan fx gøre op med en topstyret organisering med mange ledelseslag, der indskrænker den enkelte leders rum for ledelse. Samtidig kan den enkelte pædagog, sosuassistent og lærers mulighed for at iværksætte innovative og effektive indsatser i samarbejdet med borgerne styrkes. Frikommuneforsøgene kan indebære vidtgående fravigelser fra de krav, der via statslige regler stilles til kommunerne. Der gives mulighed for, at frikommunerne kan opfylde lovgivningens formål ved at gøre tingene anderledes end det, der i dag kræves, ligesom der gives mulighed for at frikommunerne kan fravige lovgivningens indholdsmæssige krav. Der er ansøgningsfrist d. 9. marts

17 Ansøgningen om deltagelse i frikommuneforsøget skal skitsere forsøgene. Efter udvælgelsen af frikommunerne konkretiseres de konkrete forsøg nærmere. I udvælgelsen af frikommunerne lægges der vægt på forsøgenes landsdækkende perspektiv og ambitionsniveau med fokus på beskrivelsen af målsætninger for og forventede resultater ved deltagelse i frikommuneforsøget. Endvidere lægges der vægt på variation i geografisk placering og størrelse. Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og indstiller, at der ikke ansøges om deltagelse i frikommuneforsøget. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 14

18 6. Ny organisation 2011 organisering af velfærdsområdet A21 10/27050 Økonomiudvalget har på møde den 14. december 2011 behandlet sag om ny organisation Økonomiudvalget besluttede, at forslag til organisering af velfærdsområdet sendes i høring. I forbindelse med vedtagelsen af budget har kommunalbestyrelsen samtidig godkendt de overordnede rammer for en ny organisation for Norddjurs Kommune gældende fra Den nye organisationsstruktur indeholder i hovedtræk følgende: Direktionen består i den nye organisation af kommunaldirektør og 3 direktører, og opgaverne fordeles mellem de eksisterende medlemmer: kommunaldirektør velfærdsdirektør (nuværende socialdirektør) servicedirektør (nuværende miljø- og teknikdirektør) økonomidirektør De kommende direktør-/forvaltningsområder har arbejdet med at tilrettelægge den nye organisation, således at den kan træde i kraft i 2011, herunder er der arbejdes med organisering af velfærdsdirektørens område. I det forslag som har været i høring omfatter velfærdsområdet således følgende 6 chefområder: Myndighedsafdelingen: Myndighedsopgaverne på både børn- og unge- samt voksenområdet Socialområdet: På udførersiden etableres der et samlet socialområde med de nuværende, specialiserede servicetilbud for børn og voksne Skole- og dagtilbudsområdet: Børnebyer, overbygningsskole, 10 klassecenter, ungdomsskole, dagtilbud, PPR, pladsanvisning m.m. Ældreområdet videreføres uændret Sundhedsafdelingen videreføres og indeholder også indsatsen overfor udsatte grupper. 15

19 Sekretariat Velfærdsområdet organiseres bl.a. også med en teamorganisering på myndighedsområdet, der skal medvirke til at sikre en sammenhængende indsats for unge mellem 13 og 25 år. I forhold til den nye organisering af velfærdsområdet skal det bemærkes, at det foreslås, at UU flyttes til arbejdsmarkedsområdet på servicedirektørens område. Unghuse er i den nye organisation placeret i socialområdet i sammenhæng med de øvrige specialiserede tilbud for børn, unge og voksne. På baggrund af økonomiudvalgets beslutning har forslaget om den nærmere organisering af velfærdsforvaltningen været sendt til høring hos handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet og LBR samt berørte bestyrelser, område MED-udvalg og lokaludvalg. Som optakt til høringsperioden blev der den 21. december 2010 afholdt en temadag, hvor ca. 50 ledere og medarbejdere fra de mange forskellige dele af velfærdsforvaltningen indgik i en række cafédrøftelser om den nye organisationsstruktur. I løbet af høringsperioden, der udløb den 31. januar 2011, er der indkommet 35 høringssvar. De indkomne høringssvar udtrykker generelt stor vilje til at medvirke til at styrke samarbejdet i organisationen, skabe mere sammenhængende sagsforløb samt udvikle nye tværgående institutioner og servicetilbud. Hertil kommer, at høringssvarene generelt ikke stiller spørgsmål ved den grundlæggende opbygning af en velfærdsforvaltning med 6 hovedenheder: Myndighedsafdelingen Socialområdet Skole- og dagtilbudsområdet Ældreområdet 16

20 Sundhedsafdelingen Sekretariat. Det skal dog bemærkes, at der i enkelte høringssvar gives udtryk for, at det vil være hensigtsmæssigt allerede på nuværende tidspunkt at samle myndighedsafdelingen og socialområdet under en fælles ledelse i stedet for på længere sigt, som der lægges op til i organisationsforslaget. De indkomne høringssvar fokuserer især på følgende 4 forhold: Opdeling af myndighedsafdelingen i 3 teams (team 0-12 år, team år, team 26 år og derover) Flytning af UU til serviceforvaltningen. Placering af Djurslandsskolen på socialområdet. Placering af nye døgninstitutioner for unge på socialområdet. I forhold til myndighedsafdelingen er der i høringssvarene opbakning til at samle den nuværende familierådgivning og socialafdelingen i én organisationsenhed. På nuværende tidspunkt er det ikke praktisk muligt at opdele myndighedsafdelingen i 3 teams, og der er heller ikke enighed blandt høringsparterne om hensigtsmæssigheden af dette. Det fremgår imidlertid af høringssvarene, at alle ønsker at optimere indsatsen og skabe mere sammenhængende sagsforløb for unge, og der udtrykkes positiv interesse for at indgå i det videre arbejde med den nærmere organisering af myndighedsafdelingen. På arbejdsmarkedsområdet udtrykker LBR og Jobcenter Norddjurs et klart ønske om, at UU flyttes til serviceforvaltningen, mens ledelse og medarbejdere i UU samt en række af folkeskolerne ønsker en placering på skole- og dagtilbudsområdet i velfærdsforvaltningen. Et stort antal af de indkomne høringssvar har kommenteret forslaget om at placere Djurslandsskolen på socialområdet. Høringssvarene er meget entydige og anbefaler i stedet, at Djurslandsskolen placeres på skole- og dagtilbudsområdet. 17

21 I forhold til placeringen af de nye døgninstitutioner for unge på socialområdet udtrykkes der fra ungdomsskolens side et ønske om fortsat at få ansvaret for denne opgave. Det betones i den sammenhæng, at ungdomsskolen også spiller en central rolle i den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Samtidig udtrykker de nuværende institutioner på voksenområdet et ønske om mere helhedstænkning i forhold til tilbuddene for unge og at der skabes større sammenhæng i overgangen fra ung til voksen. På baggrund af de indkomne høringssvar har kommunaldirektøren og velfærdsdirektøren revurderet det fremlagte forslag til velfærdsforvaltningens organisering. Det vurderes, at høringssvarene giver anledning til at flytte Djurslandsskolen fra socialområdet til skole- og dagtilbudsområdet. Derimod fastholdes forslaget om at flytte UU til serviceforvaltningen og forslaget om at placere de nye døgninstitutioner for unge på socialområdet. Ved at placere de nye døgninstitutioner på socialområdet sikres det, at de kommer ind i en større faglig og ressourcemæssig sammenhæng, der giver væsentlig bedre muligheder, dels for nyudvikling af servicetilbuddene og dels for at skabe et veltilrettelagt og koordineret forløb for de unge, der efterfølgende skal modtage et voksentilbud. Ved besøg i ungdomsskolen er det fra institutionens ledelse blevet betonet, at en væsentlig del af aktiviteterne vedrører det forebyggende arbejde for socialt udsatte børn og unge. For at understøtte dette arbejde og skabe en større sammenhæng til de øvrige aktører i den forebyggende indsats foreslås det, at hele ungdomsskolen placeres på socialområdet. Det anerkendes samtidig, at der fortsat er en vigtig undervisningsdel i ungdomsskolen og at der derfor fortsat skal sikres et tæt samarbejde med de øvrige aktører på skole- og dagstilbudsområdet. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. velfærdsforvaltningen opdeles i de 6 foreslåede hovedenheder 18

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13.

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Forslag til organisationsændring i høring

Forslag til organisationsændring i høring Forslag til organisationsændring i høring Byrådet besluttede i sit møde d. 15. juni d.å. at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til ændring af den administrative organisering. I forlængelse

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

UDKAST TIL. Regler for anskaffelse af kunst i forbindelse med kommunale anlægsprojekter.

UDKAST TIL. Regler for anskaffelse af kunst i forbindelse med kommunale anlægsprojekter. Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 15. august 2012 Journalnr.: 09 24549 UDKAST TIL Regler for anskaffelse af kunst i forbindelse med kommunale anlægsprojekter. Formål med ordningen: Formålet hermed

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ældrerådet

BESLUTNINGSREFERAT. Ældrerådet Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Plejecenter Violskrænten, Violskrænten 13, 8500 Grenaa. Tlf. 89 59 24 33 Dato : 10. maj 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Svend Erik

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.16. marts 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden fra bestyrelsesmødet tirsdag d.16.3.2010 kl. 15.30. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4,

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte.

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32/2207 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 7. november 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse. Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011 Torsdag den 26. august Høringsfrist 30. august. På VPU s møde 9. september Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere