Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV : SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod"

Transkript

1 Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV : SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding)

2 2 1. Uoverensstemmelsen Uoverensstemmelsen angår, om en selvejende institution, der driver en døgninstitution for børn og unge i henhold til en overenskomst med en kommune, er arbejdsgiver i overenskomstmæssig forstand for sine ansatte, således at en afskedigelsesnævnssag ved afskedigelse af institutionens ansatte skal anlægges mod institutionen, eller om en sådan sag kan anlægges mod kommunen. 2. Påstande Klager har nedlagt påstand om, at indklagede skal anerkende, at Københavns Kommune er rette indklagede i sag ved Afskedigelsesnævn nedsat i henhold til overenskomsten nr , stk. 8 (tidligere nr , stk. 9). Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. 3. Sagens behandling ved faglig voldgift Sagen er den 22. juni 2010 forhandlet for en faglig voldgifts med undertegnede højesteretsdommer Børge Dahl som opmand og følgende sidedommere: Forhandlingsleder Karsten Esbjerg og faglig sekretær Uffe Thorup Kristensen, SL, kontorchef Karsten Thystrup og konsulent Kristian Simonsen, KL. Der er under forhandlingen afgivet forklaringer af konsulent Kjeld Sandahl Skov, SL, konsulent Birthe Dam Hansen, KL, formand for bestyrelsen i den selvejende institution Egelundshuset, Henrik Sälan, tidligere forstander ved Egelundshuset Torben Olsen og personalekonsulent Maria Bach Sørensen, KL. Parterne er enige om, at sagen afsluttes ved afsigelse af kendelse som angivet i arbejdsretslovens 28, stk. 5, 2. pkt. 4. Sociallovgivningen mv. Ifølge lov om social service 67, stk. 1 og 2, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af sociale eller ad-

3 3 færdsmæssige problemer eller på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Det er i 67, stk. 4, angivet, at døgninstitutioner kan oprettes og drives af en kommune, af en region, eller som selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indgår aftale med. Loven viderefører en ordning, hvorefter sociale opgaver løses ved hjælp af selvejende institutioner med driftstilskud fra det offentlige. Denne ordning med selvejende institutioner som led i løsningen af offentlige socialopgaver blev oprindelig administreret af Socialstyrelsen under Socialministeriet. Med bistandsloven i 1976 overgik opgaven til det amtskommunale regi, og med kommunalreformen henhører den nu i væsentlig grad under kommunerne. Denne organisering af, hvad der i dag anses for en offentlig socialforsorgsopgave, udspringer historisk af, at der er tale om en opgave, hvis varetagelse oprindelig var overladt til privat virksomhed eller velgørenhed, som i mange år var helt dominerende på området. Ordningen med fortsat inddragelse af selvejende institutioner i socialt arbejde bygger på en antagelse om, at de selvejende institutioner er baseret på et værdifuldt folkeligt engagement og giver et mere varieret udbud. Det er i kommunestyrelseslovens 67, stk. 1, bestemt, at løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale i kommunal tjeneste skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn, og at velfærdsministeren kan bestemme, at også løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale ved selvejende institutioner, med hvilke kommuner indgår overenskomst med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte forpligtelser, skal godkendes af nævnet. 5. Overenskomstgrundlaget 5.1. Hovedaftale Det hedder i Hovedaftale mellem KL og SL bl.a.: 1 Hvem er omfattet Stk. 1 Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for 1. KL og de kommuner og øvrige ansættelsesmyndigheder i KL s forhandlingsområde, som er omfattet af en kollektiv overenskomst indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund.

4 4 2. Socialpædagogernes Landsforbund og medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund, som er omfattet af en kollektiv overenskomst indgået mellem Socialpædagogernes Landsforbund og KL. Bemærkning: Ved øvrige ansættelsesmyndigheder forstås bl.a. fælleskommunale selskaber, som er oprettet med hjemmel i 60 i Lov om kommunernes styrelse, og selvejende dag- og døgninstitutioner Pædagogoverenskomsten I Overenskomsten for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. hedder det bl.a.: 1 Hvem er omfattet Stk. 1 Overenskomsten omfatter socialpædagoger 1. i KL s forhandlingsområde, der ansættes ved de i 2 nævnte institutioner mv. 2. i virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv. Bemærkning: KL s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs 60, trafikselskaber, alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutioner for voksne, jf. kap. 11, 19 og 20 i lov om social service, som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. KL meddeler Socialpædagogernes Landsforbund, når der indgås serviceaftale med en virksomhed. Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, findes i KL s Løn og Personale, afsnit Hvor kan man ansættes A) I KL s forhandlingsområde bortset fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

5 5 B) i Københavns Kommune 1. Selvejende botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvormed kommunen har indgået aftale, jf. servicelovens (LBK nr. 979 af 1. oktober 2008) 67, stk. 2, 107 og 108, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse tilbud. 2. Selvejende døgninstitutioner for børn og unge, jf. servicelovens (LBK 979 af 1. oktober 2008) 67, stk. 1 og 3, hvormed kommunen har indgået aftale i henhold til servicelovens 67, stk. 4, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse institutioner. 3. Selvejende boformer (forsorgshjem, krisecentre m.v.), hvormed kommunen har indgået aftale i henhold til 109 og 110 i serviceloven (LBK nr. 979 af 1. oktober 2008). 4. Selvejende plejehjem, hvormed kommunen har indgået aftale i henhold til 192 i serviceloven (LBK nr. 979 af 1. oktober 2008). 5. Selvejende institutioner for stofmisbrugere, hvormed kommunen har indgået aftale. 19 Opsigelse Stk. 1 Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120 dages reglen) finder ikke anvendelse. Bemærkning: Der er mellem overenskomstens parter enighed om at henstille følgende til kommunalbestyrelserne: "Når en ansat afskediges, fordi hans stilling inddrages, f.eks. hvis institutionen eller afdelingen nedlægges, skal kommunalbestyrelsen tilstræbe at søge pågældende beskæftiget i anden stilling. Som led i disse bestræbelser henstilles, at personaleorganisationen ved opsigelse af driftsoverenskomster og omstruktureringer af større omfang orienteres, inden der træffes endelig beslutning herom, og at afskedigelser - uanset det i stk. 1, omtalte opsigelsesvarsel - sker med længst muligt varsel i det enkelte tilfælde. Påtænkt uansøgt afsked Stk. 2 Samtidig med at der i henhold til Forvaltningsloven fremsendes meddelelse til den ansatte om påtænkt uansøgt afsked vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Socialpædagogernes Landsforbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3 Socialpædagogernes Landsforbund underrettes skriftligt om påtænkt uansøgt afskedigelse.

6 6 Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, med mindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres landsforbundet herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at den ansatte har fået kopi af meddelelsen om påtænkt uansøgt afsked med henblik på eventuel udlevering til landsforbundet. Bemærkning: Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at foranstående meddelelse ikke er fornøden i forbindelse med vikarers og andre midlertidigt ansattes fratræden, for så vidt fratræden finder sted som aftalt ved ansættelsen. Den nævnte underretning sendes til: Socialpædagogernes Landsforbund, Brolæggerstræde 9, 1211 København K Bemærkning: Underretningen kan sendes pr. post eller som . Stk. 4 Socialpædagogernes Landsforbund kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden forinden afskedigelse finder sted, hvis landsforbundet ikke finder, at afskedigelsen bør finde sted, eller hvis landsforbundet ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst. Den afskedigende myndighed kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 3 uger efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Uansøgt afsked Stk. 5 Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Socialpædagogernes Landsforbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 6 Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 5, underrettes Socialpædagogernes Landsforbund skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er tilstede, med mindre dette strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold.

7 7 Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres landsforbundet om dette forhold i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om påtænkt uansøgt afsked med henblik på eventuel udlevering til landsforbundet. Stk. 7 Socialpædagogernes Landsforbund kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis landsforbundet skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens/institutionens forhold. Landsforbundet kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 6 nævnte meddelelse. Afskedigelsesnævn Stk. 8 Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i kommunen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan Socialpædagogernes Landsforbund kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 7. Et sådan krav skal fremsættes over for kommunen inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til KL. Stk. 9 Et afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af KL og 2 af Socialpædagogernes Landsforbund, hvorefter disse i forening peger på en opmand. Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmand. Kan enighed om indstilling ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets formand. Stk. 10 Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden, idet afskedigelsesnævnet er omfattet af bestemmelserne i kapitel 2 i Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. For afskedigelsesnævnet kan afhøres parter og vidner. Afskedigelsesnævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis afskedigelsesnævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens forhold, kan det pålægges kommunen at afbøde virkningerne af opsigelsen. Det kan herved pålægges den ansættende myndighed, såfremt den pågældende og den ansættende myndighed ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, da at betale den pågældende en godtgørelse, hvis størrelse fastsættes af afskedigelsesnævnet og skal være afhængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet ved institutionen. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode

8 8 svarende til det dobbelte af arbejdsgiverens opsigelsesvarsel over for den ansatte. Afskedigelsesnævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af afskedigelsesnævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 6. Vedtægter for den selvejende institution Det er oplyst, at Egelundshuset i 1943 blev oprettet som børnehjem i privat regi af Bodil Petersen og drevet af denne i lejede lokaler. I 1954 købte Kong Frederik VII s Stiftelse paa Jægerspris ejendommen, og der blev indgivet en lejekontrakt om vederlagsfri brug mellem stiftelsen og Den selvejende institution Egelundshuset om ejendommen, hvori børnehjemmet blev drevet med tilskud fra Socialstyrelsen under Socialministeriet. Det hedder i Vedtægt for Den selvejende institution Skole og behandlingshjemmet Egelundshuset : 1. Den selvejende institutions navn er Egelundshuset. Dens hjemsted er Egelundsvej 10, 3630 Jægerspris. 2. Den selvejende institutions kapital, herunder de institutionen tilhørende bygninger, der er beliggende på Kong Frederik den syvendes Stiftelse tilhørende ejendom, matr.nr. 1 g og 1 k af Gerlev by og sogn, er henlagt til fremme af det formål at virke som behandlingshjem for børn og unge. Der henvises i øvrigt til den af indgåede lejekontrakt mellem Stiftelsens bestyrelse og behandlingshjemmets tilsynsråd om behandlingshjemmets benyttelse af arealer og bygninger på ovennævnte ejendom. Den nævnte lejekontrakt er den tinglyst på ejendommen. 3. Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift.

9 9 4. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, 3 medlemmer udpeges af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse. 2 medlemmer af Jægerspris kommunalbestyrelse. 1 medlem udpeges af Borgerrepræsentationen i København. Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale råd. 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand, som indkalder til og leder møder. Næstformand vælges også af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. 6. Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker udover institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning. Indgåelse og ophævelse af overenskomst mellem den selvejende institution og Københavns kommune, samt indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning af et flertal af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved overenskomst mellem bestyrelsen og Københavns kommune, jævnfør Servicelovens 51. Til at forpligte institutionen kræves underskrift af formanden og 3 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan ikke uden Københavns kommunes samtykke afhænde, pantsætte, udleje eller på anden lignende måde råde over institutionens bygninger eller lade dem benytte på anden måde end til behandlingsformål i overensstemmelse med den med Københavns kommune indgåede overenskomst. Anvendelse af institutionens bygninger til andet formål, end det i 2 bestemte, kræver forudgående godkendelse af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse i Jægerspris. 7. Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen, dog således at ansættelse af leder sker under forbehold af Københavns kommunes godkendelse, jfr. overenskomsten med Københavns kommune.

10 10 Lederen har ansvaret for den pædagogiske og administrative ledelse af institutionen. 8. Institutionens regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget revisor, hvis ansættelse og afskedigelse skal godkendes af Københavns kommune. 9. Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtigelser. 10. Ændringer af vedtægten kræver tilslutning fra et flertal af bestyrelsens medlemmer. Herudover kræver ændring af vedtægten godkendelse af Københavns kommune. Om stedfundne vedtægtsændringer skal der ske underretning til Kong Frederik den Syvendes Stiftelse i Jægerspris, hvis forudgående godkendelse kræves til eventuelle ændringer af denne vedtægts 2, 4 og 6, stk. 6 og 11, stk I tilfælde af institutionens ophør skal kapitalen med tilslutning fra et flertal af bestyrelsens medlemmer og med godkendelse af Københavns kommune, anvendes til et andet formål inden for børne- og ungdomsforsorgen. Såfremt dette ikke er muligt, vil kapitalen være at anvende til et andet socialt eller sundhedsmæssigt formål, som Kong Frederik den Syvendes Stiftelse kan acceptere. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, kan i begge tilfælde spørgsmålet indbringes for Socialministeriet. 12. Denne vedtægt træder i kraft den og samtidig hermed er institutionens hidtidige vedtægt af ophævet. ************************************************************************ Det tilføjes, at der med virkning fra den i henhold til daværende lov er indgået overenskomst med Københavns kommune om institutionens drift.

11 11 7. Driftsoverenskomsten mellem kommune og den selvejende institution Egelundshuset mv. I overenskomst mellem Københavns kommune og Egelundshuset om institutionens drift som døgninstitution for børn og unge hedder det: Den for institutionen gældende vedtægt optages inden d. 31. december 1976 til revision efter nærmere forhandling mellem overenskomstparterne. I henhold til i lov om social bistand indgås følgende overenskomst: 1. Antallet af pladser i institutionen fastsættes til 24 børn i alderen 2-16 år, jfr. 15. Pladserne er til rådighed for Københavns kommune til brug for anbringelse af egne eller andre kommuners børn og unge. Stk. 2. Institutionen må respektere de aftaler om belægning af pladser, som Københavns kommune måtte indgå med andre amtskommuner eller Frederiksberg kommune. 2. Optagelse i plads på institutionen sker efter aftale mellem barnets opholdskommune og institutionens ledelse, jfr. 99 i lov om social bistand. 3. Institutionens leder har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige drift af institutionen, der skal udøves i overensstemmelse med de regler, der måtte blive fastsat af socialministeriet, jfr. 98 i lov om social bistand, og af Københavns kommune. Stk. 2. Kommunens repræsentanter har adgang til, når som helst at bese institutionen og tale med børnene og med institutionens personale. 4. Takst for kommunernes anvendelse af pladser på institutionen fastsættes af Københavns kommune. 5. Antallet af stillinger ved institutionen og disse stillingers art fastsættes på institutionens af Københavns kommune godkendte årsbudget. Stk. 2. Avancementsstillinger kan alene oprettes med godkendelse af Københavns kommune. 6. Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af Københavns kommune godkendte budget, jfr. 7 og 9. Stk. 2. Ansættelse og afskedigelse af personale i normerede stillinger, derunder institutionens leder, sker under forbehold af Københavns kommunes godkendelse. Institutionen må ved opslag af normerede stillinger tage forbehold herom.

12 12 7. Løn- og andre ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes i henhold til de af Københavns kommune efter forhandling med de for institutionens personale forhandlingsberettigede personaleorganisationer fastsatte bestemmelser. 8. Udbetaling af lønninger sker ved institutionens foranstaltning. 9. Københavns kommune afholder institutionens udgifter til driften som døgninstitution for børn og unge på grundlag af det af Københavns kommune godkendte årsbudget og i henhold til retningslinier fastsat af kommunen. Årsbudgettet skal omfatte både drift og status. Stk. 2. Forslag til budget for institutionen udarbejdes af institutionen efter et af Københavns kommune godkendt skema og indsendes til kommunen inden en af denne fastsat frist. Stk. 3. Bestyrelsen forpligter sig til nøje at overholde det af Københavns kommune godkendte budget, samt til at indhente fornøden tilladelse til dækning af uforudsete udgifter, før disse afholdes. Bestyrelsen sikrer en løbende budgetkontrol efter de regler, der er fastsat af Københavns kommune. 10. Institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af institutionen efter de regler, der er fastsat af Københavns kommune. Institutionen indsender regnskabet til Københavns kommune inden en af denne fastsat frist. Stk. 2. Regnskabet revideres af en af Københavns kommune godkendt revisor. 11. Til imødegåelse af institutionens daglige udgifter udbetaler Københavns kommune efter særlig aftale forskud. Stk. 2. Betaling af ejendomsudgifter eller udgifter til husleje sker ved institutionens foranstaltning. 12. Den endelige fastsættelse af Københavns kommunes betaling af udgifter til institutionens drift sker på grundlag af institutionens årsregnskab, der ligesom budgettet skal omfatte både driftsregnskab og status og aflægges i overensstemmelse med budgettets kontoplan. 13. De udgifter, som Københavns kommune måtte udrede til institutionens om- eller tilbygning, til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Stk. 2. Inventar, der er finansieret som anført i stk. 1, eller over et af Københavns kommune godkendt budget, må ikke fjernes fra institutionen uden kommunens samtykke. 14. Institutionen må ikke uden Københavns kommunes forudgående samtykke afhænde, pantsætte eller udleje institutionens faste ejendom(me) eller benytte ejendommen(e) til andet formål end til børneforsorgsformål, jfr. bistandslovens

13 13 Stk. 2. Institutionen kan ikke uden Københavns kommunes forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån ej heller ved mellemregning med andre institutioner eller ændringer i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende. Stk. 3. Institutionens midler må ikke udlånes eller på anden måde anvendes til formål, der ikke er godkendt af Københavns kommune. Stk. 4. Foretagender, der skal finansieres ved optagelse af lån, må ikke påbegyndes, forinden institutionen har opnået Københavns kommunes samtykke til finansiering ved lån. 15. Hvis en af parterne ønsker revision af overenskomstens bestemmelser eller anser en strukturændring af institutionen, evt. en ændring af elevnormeringen for at være nødvendig, kan forhandling herom optages, uden at opsigelse efter 16 finder sted. 16. Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til den første i en måned. Om overenskomster som denne hedder det som indledning til den i bilag 3 til Socialministeriets cirkulære nr. 69 af 29. marts 1976 medtagne standardoverenskomst: Før en kommunalbestyrelse indgår overenskomst som nedenstående med en selvejende institution, bør det påses, at der for institutionen er en vedtægt, og at denne indeholder regler om bestyrelsens sammensætning og valg af bestyrelse og om, at institutionens formue i tilfælde af, at institutionen ophæves, tilfalder et andet social formål, og hvilken myndighed der skal godkende dette. Det bør i forbindelse med indgåelse af overenskomst fastsættes, hvilke af de administrative funktioner, der for et kommunalt hjem udføres af den kommunale forvaltning, som skal udgøres af hjemmet eller af en organisation, der står bag hjemmet, og hvilken betaling, udover betalingen for personer på hjemmet, kommunen skal yde herfor. I Socialministeriets vejledning af 18. december 1985 til kommuner og amtskommuner om visse vedtægts- og overenskomstforhold for selvejende institutioner hedder det bl.a.: Indledning. I forbindelse med bistandslovens ikrafttræden blev der i socialministeriets cirkulære af 18. marts 1976 om bistandslovens bestemmelser om institutionerne under amtskommunerne og i socialministeriets cirkulære af 29. marts 1976 om institutioner under kommunerne og

14 14 visse særlige plejehjem udsendt en række vejledende bestemmelser om selvejende institutioners ledelse og drift. I cirkulærerne blev som bilag optrykt standardvedtægter og standardoverenskomster for de forskellige institutionstyper. Ved bistandslovens vedtagelse var det en forudsætning, at de private organisationer som hidtil skulle deltage i løsning af opgaverne på det sociale område. Det af socialministeren nedsatte kontaktudvalg til frivillige organisationer og sociale netværk i øvrigt har imidlertid måttet konstatere, at der siden bistandslovens ikrafttræden er sket indskrænkninger i de selvejende institutioners handlefrihed. Med henblik på at præcisere, at de enkelte kommuner og amtskommuner har mulighed for at give de selvejende institutioner vide rammer for arbejdet, gennemgås i det følgende nogle forhold vedrørende de selvejende institutioners vedtægter og overenskomster, der er af særlig betydning for institutionernes fortsatte virksomhed. Vejledningen gælder også for foreningsejede institutioner, som ikke ved bistandslovens ikrafttræden skulle overgå til at være selvstændige. 1. Ansættelse og afskedigelse af lederen på en selvejende institution. Lederen af en selvejende institution ansættes og afskediges af institutionens bestyrelse. I standardoverenskomsterne på området er anført, at ansættelse og afskedigelse sker under forbehold af kommunalbestyrelsens/amtsrådets godkendelse. Socialministeriet skal henlede kommunernes og amtskommunernes opmærksomhed på, at det ved udformningen af godkendelsesbestemmelsen i standardoverenskomsterne har været en forudsætning, at der var tale om en efterfølgende godkendelse af bestyrelsens beslutning på baggrund af den af bestyrelsen iværksatte ansættelsesprocedure. I den af KL ved Info nr P24 udsendte vejledning Nyt forslag til standarddriftsoverenskomst mellem kommuner og selvejende daginstitutioner hedder det bl.a.: Resumé KL har i samarbejde med de selvejende døgninstitutioners paraplyorganisationer udarbejdet et mere tidssvarende eksempel på standard-driftsoverenskomst til regulering af forholdet mellem kommune og en selvejende daginstitution. Det nye eksempel på standarddriftsoverenskomst er vedlagt. Sagen De selvejende daginstitutioner udgør et centralt alternativ til kommunale daginstitutioner og er dermed med til at sikre en værdifuld mangfoldighed på dagtilbudsområdet. Forholdet

15 15 mellem en selvejende daginstitution og kommunen er reguleret i en driftsoverenskomst, som indeholder bestemmelser om de økonomiske og indholdsmæssige rammer for driften. Socialministeriet har siden 1976 udarbejdet forslag til driftsoverenskomster, og det seneste forslag findes i Socialministeriets Vejledning om Dagtilbud mv. til børn Lov om Social Service fra Der er efterhånden opstået et behov for at gøre dette forslag mere tidssvarende, og de selvejende daginstitutioners paraplyorganisationer og KL er derfor blevet enige om i fællesskab at udarbejde en ny standarddriftsoverenskomst. Vedlagte forslag til standarddriftsoverenskomst er således resultatet af et samarbejde mellem repræsentanter fra Daginstitutioners Lands-Organisation (DLO), Frie Børnehaver og Fritidshjem samt KL. Den nye standarddriftsoverenskomst kan bruges som inspiration til lokale forhandlinger om indgåelse af nye driftsoverenskomster eller ændringer af allerede eksisterende driftsoverenskomster. Standarddriftsoverenskomsten er således alene et eksempel/forslag, idet det naturligvis står de lokale parter frit for at indgå en aftale, der i højere grad er tilpasset lokale forhold og ønsker. Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel for driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune. Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som daginstitution for børn og unge (foreningens navn)/om (institutionens navn) drift som daginstitution for børn og unge. Der er for institutionen oprettet vedtægt, der den er godkendt af Kommune, som grundlag for denne driftsoverenskomst. Ifølge lov om social service har kommunen det overordnede ansvar for dagtilbuddene i kommunen. De selvejende daginstitutioner indgår i kommunens tilbudsstruktur og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn. Selvejende daginstitutioner er omfattet af dagtilbuddenes arbejde. Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende daginstitutioner. Institutionen er omfattet af bl.a. offentlighedsloven og forvaltningsloven. I henhold til 9, 12, 14 og 15 i lov om social service samt 16 om tilsyn i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indgås følgende overenskomst: 6.

16 16 Stk. 1. Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af kommunen godkendte budget, f. 7 og 9. Stk. 2 Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder sker under forbehold af kommunens godkendelse. Institutionen må ved opslag af stillingen tage forbehold herom. Ansættelse kan ikke meddeles før kommunens godkendelse foreligger. Stk. 3 Samme fremgangsmåde følges ved følgende stillinger: 7 Stk. 1 Løn og andre ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes i henhold til de af KL efter forhandling med de for institutionens personale forhandlingsberettigede personaleorganisationer indgåede overenskomster og fastsatte bestemmelser. Institutionen er underlagt Kommunernes Lønningsnævns kompetence og løntilsyn. Stk. 2 Bestyrelsen har kompetence til at forhandle og indgå aftaler med de faglige organisationer om lokal løndannelse. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der er budgetmæssig dækning for sådanne aftalte løn-elementer og at aftalen holder sig inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer/lokale aftaler/rammer. 8 Stk. 1 Beregning og udbetaling af lønninger sker ved institutionens foranstaltning. Alternativ: Beregning og udbetaling af lønninger sker ved kommunens foranstaltning. 9 Stk. 1 Kommunen afholder institutionens udgifter til driften som daginstitution til børn på grundlag af det af kommunen godkendte årsbudget og i henhold til retningslinjer fastsat af kommunen. Institutionen er således omfattet af de af kommunalbestyrelsen fastsatte ret-

17 17 ningslinjer for personalenormering, evt. retningslinjer om vippenormering, pengene følger barnet samt andre retningslinjer om anvendelse af driftsmidlerne, herunder økonomisk selvforvaltning, rammestyring m.v. Stk. 2 Budget udarbejdes af kommunen på baggrund af oplysninger fra den selvejende institution. Hvor lønudbetalingen sker af en administrator, udformes budget på baggrund af oplysninger fra administrator. Bestyrelsen er forpligtet til, på ethvert tidspunkt, at meddele kommunen de oplysninger, som forlanges til brug for tilsyn med at forpligtelserne i 10, stk. 1, overholdes. Hvor bestyrelsen vælger at lade administrationen, herunder lønudbetaling, varetage af en administrator, er bestyrelsen forpligtet til at sikre, at administrator holder institutionens driftstilskud adskilt fra andre midler herunder administrators egne midler på en særlig konto. Bestyrelsen skal overholde de af Indenrigsministeriet fastsatte regler om budget og kasse- /regnskabsspørgsmål. Stk. 3 Institutionen forpligter sig til nøje at overholde det af kommunen godkendte budget samt til at indhente fornøden tillægsbevilling til dækning af uforudsete udgifter, før disse afholdes. Institutionen foretager en løbende budgetkontrol efter regler, der er fastsat af kommunen. Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter med et opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder, uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. Løbende kontrakter skal kunne opsiges frit til udløb efter maksimalt 6 måneder. Institutionen er dog omfattet af retningslinjer for budgetadministration jfr. 9, stk. 1. Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter til finansiering af formål, som ikke har den fornødne bevillingsmæssige hjemmel i det af kommunalbestyrelsen godkendte budget. Huslejeaftaler skal altid godkendes af kommunen. 10 Stk. 1. Institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af institutionen. Når institutionen selv varetager de nævnte opgaver, indsendes regnskabet til kommunen inden en af denne fastsat frist. Alternativ: Institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af kommunen.

18 18 Stk. 2 Regnskabet revideres af en af kommunen godkendt revisor. Det er oplyst, at Egelundshuset sideløbende har haft andre aktiviteter og i 2002 indgik aftale med Jægerspris Kommune om specialundervisning. 8. Ansættelsesforholdene ved den selvejende institution Egelundshuset Den selvejende institution Egelundshuset har eget CVR-nummer. Institutionen har selv ansat og afskediget personalet. Personalet har således i henhold til deres ansættelsesbreve været ansat af Bestyrelsen for Behandlingshjemmet Egelundshuset. Afskedigelser er tilsvarende foretaget af Egelundshuset. I forbindelse med en afskedigelse i 1999 anmodede SL i et brev til Egelundshuset om, at medarbejderen blev fritstillet i opsigelsesperioden. SL har endvidere foretaget anmeldelse af tillidsrepræsentantvalg til Egelundshuset. Af en indsendt anmeldelse af arbejdsulykke fremgår, at Egelundshuset er arbejdsgiver og har Tryg-Baltica som forsikringsselskab. I en omfattende Håndbog for Egelundshuset indeholdende vision, personalepolitik mv. er der et organisationsdiagram for Egelundshuset med Bestyrelsen i toppen. Det er oplyst, at Egelundshuset i sin personaleadministration har været bistået af KFBU, Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge, der bl.a. har forestået lønkørslen, ydet rådgivning i konkrete personalesager og stillet diverse standarder, f.eks. til ansættelsesbreve, til rådighed. Kommunen har vedrørende lokalløn med SL indgået forhåndsaftaler omfattende ansatte på Egelundshuset. 9. Opsigelse af driftsoverenskomsten og afvikling af den selvejende institution I 2008 måtte Egelundshusets bestyrelse i forbindelse med overvejelser i anledning af institutionens regnskab for 2007 og udmeldinger fra Københavns Kommune om strukturændringer og hermed forbundne afregningsprincipper konstatere, at institutionen under de givne økonomiske forhold ikke kunne drives videre som hidtil med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Bestyrelsen ønskede i første omgang institutionen videreført som et af Frederikssund Kommune godkendt opholdssted for børn, men forhandlinger herom og andre alternativer førte imidlertid ikke frem. Drøftelserne mellem Københavns Kommune og institutionen mundede ud i, at kommunen den 10. juli 2008 opsagde driftsoverenskomsten. Da det ikke lykkedes at finde

19 19 en model for videreførsel af institutionen, besluttede bestyrelsen at søge den afviklet og i den forbindelse at opsige hele personalet. Af referater af møder afholdt i den forbindelse mellem kommunen, institutionen og SL fremgår, at det var kommunens opfattelse, at Egelundshusets bestyrelse har ansvaret for personalet er afskedigende myndighed med fuldt personaleansvar og at det er Egelundshuset, der forhandler vedrørende personalet. Opsigelserne af personalet er afgivet af institutionen. I forbindelse med afviklingen af den selvejende institution er der i april 2009 indgået en aftale mellem institutionen og Kong Frederik VII s Stiftelse paa Jægerspris med baggrund i den på ejendommen tinglyste lejekontrakt fra 1957, hvorefter institutionen ikke skulle betale leje om vederlagsfri overdragelse af Egelundshusets bygninger med inventar og driftsmidler. Civilstyrelsen har i et brev af 10. december 2008 tilladt opløsning af Egelundshuset på betingelse af, at Københavns Kommune fører tilsyn med, at kapitalen uddeles i overensstemmelse med 11 i fondens vedtægt. 10. Afskedigelsesnævnssagen Kravet om godtgørelse støttes på Bemærkningen til Overenskomstens 19, stk. 1, idet det er SL s opfattelse, at Københavns Kommune skal anses for arbejdsgiver for Egelundshusets personale og derfor har haft pligt til at søge de afskedigede omplaceret til andre stillinger i kommunen, hvilket ikke er sket. 11. Opmandens bedømmelse Det må medgives klager som ikke bestrider, at Egelundshuset er en selvstændig juridisk person at en selvejende institution med opgavebestemt driftsoverenskomst, hvorefter de opgavebestemte driftsudgifter afholdes af kommunen, er undergivet en særdeles intens kommunal styring, som sætter snævre grænser for, hvad institutioner med kommunalt dækket løn kan have af personale til udførelse af den aftalte drift. Dette forhold indebærer imidlertid ikke i sig selv, at den selvejende institution ikke kan anses for et selvstændigt arbejdsretligt subjekt. Det må tværtimod anses for udgangspunktet efter dansk rets almindelige regler, at en sådan selvstændig institution er selvstændig erhvervsdrivende, jf. herved Højesterets dom af 12. december 1997 (UfR 1998 s. 247) og selvstændig arbejdsgiver, jf. herved Arbejdsrettens dom af 6. maj 1993 i sag nr (AT 1993 s. 28) og Højesterets

20 20 domme af 6. december 2005 (UfR 2006 s. 782), 23. august 2001 (UfR 2001 s. 2348), 18. oktober 2000 (UfR 2001 s. 83 landsrettens dom for så vidt angår Arbejdsministeriet i sag om bortvisning foretaget af AMU-Center) og 22. juni 1998 (UfR 1998 s. 1322). I retspraksis er afskedigelsessager da også anlagt mod den selvejende institution, jf. Højesterets dom af 23. maj 1997 (UfR ), Østre Landsrets dom af 8. april 1992 (UfR 1992 s. 759), Højesterets dom af 27. januar 1989 (UfR 1989 s. 249), Randers Byrets dom af 4. august 1980 (UfR 1981 s. 681), Højesterets dom af 28. januar 1976 (UfR 1976 s. 181) og Østre Landsrets dom af 28. november 1972 (UfR 1973 s. 240) samt Vestre Landsrets dom af 27. maj 2008 i sag B , Østre Landsrets dom af 8. september 2006 i sag B m.fl. og Vestre Landsrets dom af 25. august 1982 i sag B 997/1980. Der skal foreligge særlige forhold, hvis en fondsansat skal kunne holde andre end fonden ansvarlig som arbejdsgiver, jf. herved Østre Landsrets dom af 10. maj 2010 i sagerne B og B (ansættelsesforhold såvel formelt som reelt indgået med selvstændig fond (etableret til drift af botilbud) som arbejdsgiver de ansatte ikke bibragt forventning om anden reel arbejdsgiver) sammenholdt med Tilkendegivelse af 20. december 2007 i en afskedigelsesnævnssag mellem SL for et antal medlemmer og Vejle Amt (de pågældende medlemmer var opsagt fra arbejde på en selvejende institution efter Vejle Amts opsigelse af driftsoverenskomst med institutionen, og Amtet havde sendt såvel agterskrivelse som opsigelsesbreve til de ansatte, hvis ansættelsesbreve var udfærdiget på amtets brevpapir pædagogerne blev anset for ansat inden for døgninstitutionsområdet for børn og unge i Vejle Amt med den konsekvens, at der påhvilede amtet omplaceringspligt efter overenskomstens 17 (nu 19)). I overensstemmelse med det anførte hedder det på BUPL s hjemmeside bl.a.: SELVEJENDE INSTITUTIONER På 4 områder adskiller de kommunale og de selvejende institutioner sig i dag.

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Børnehaven Troldehøjen beliggende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune Køge, den 2015 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune Køge, den 2015 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende institutioner

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej og Esbjerg Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej og Esbjerg Kommune Driftsaftale mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej og Esbjerg Kommune Formål Ifølge slovens kapitel 1 har Byrådet det overordnede ansvar for dagtilbuddene i Esbjerg kommune. De s elvejende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen og.

Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen og. Børne- og Ungdomsforvaltningen 6. december 2007 Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen og. Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST. mellem

Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST. mellem GENTOFTE KOMMUNE Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST mellem Gentofte Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution [navn]. Institutionen har til huse i ejendommen beliggende

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret DRIFTSOVERENSKOMST mellem Aarhus Byråd og Den selvejende institution Døgncentret 06.06 2012 Driftsoverenskomst Mellem Byrådet i Aarhus Kommune og den selvejende institution Døgncentret, beliggende Reykjaviksgade

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Strandlyst Boliger, Lundeborg. 1. Strandlyst Boliger, Lundeborg er en selvejende institution, der drives i lejede plejeboliger og servicearealer beliggende Strandstien

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Børnehuset Novrupvej

Børnehuset Novrupvej 1 Institutionens forankring VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Børnehuset Novrupvej Den selvejende institutions navn er Børnehuset Novrupvej beliggende Novrupvej 8-10, 6705 Esbjerg Ø. Institutionen

Læs mere

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune, Center for Handicap og Psykiatri og Fontænehuset Frederikshavn September 2014 Driftsoverenskomst Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Der

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Jonstrupvang- Bebyggelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 223-102024 JTL/usk 24.05.2006 VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Fonden Boformen Gaia. 1.2 Fondens adresse og hjemsted er Bøgelunden 25, 9320 Hjallerup. 2. Stiftelse

Læs mere

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter VEDTÆGT for den selvejende institution Østbyens Børnecenter 1 Institutionens forankring Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter for. Bestyrelse 2.1 Levuk ledes af en frivillig bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Et medlem udpeges af

Vedtægter for. Bestyrelse 2.1 Levuk ledes af en frivillig bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Et medlem udpeges af Vedtægter for den selvejende institution LEVUK 1 Formål 1.1 Levuk er en selvejende institution som er stiftet den 16. august 2004 af Landsforeningen LEV. Den selvejende institutions hjemsted er Hillerød

Læs mere

Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1 Til regionsrådsmødet 11. maj 2014 Ændringsforslag til sag 1. rammerne for de selvejende tilbud i den sociale

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO 1. Børnehaven Troldebo er en selvejende institution under Dansk Kvindesamfund Koldingkreds med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen 1. Forankring Den selvejende privatinstitution foreningen Solvangen er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Solvangen og drives i henhold

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Love og Vedtægter for Sønderskovhjemmet

Love og Vedtægter for Sønderskovhjemmet Love og Vedtægter for Sønderskovhjemmet 01.01.2007 1. Oprettelse og hjemsted Sønderskovhjemmet er en selvejende institution, oprettet i 1918. Hjemmet er beliggende Skovstræde 7, 4891 Toreby L. Ejendommens

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske

1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske 1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er Georgs Æske, Skansevej 20,A 3400 Hillerød. Institutionen har hjemsted i Hillerød

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune

Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune Køge september 2015 Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Det Grønne Hus om centerets drift som Agenda 21 Center for Køge Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Driftsoverenskomst. Københavns Kommune. centerbestyrelsen for selvejecentret Lavuk Stjernen

Driftsoverenskomst. Københavns Kommune. centerbestyrelsen for selvejecentret Lavuk Stjernen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen DU Handicap NOTAT 17-12-2012 Sagsnr. 2012-24583 Dokumentnr. 2012-960814 Sagsbehandler Lisbeth W. Jørgensen Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune og centerbestyrelsen

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Døgncentret

Vedtægt for den selvejende institution Døgncentret Vedtægt for den selvejende institution Døgncentret 07. juni 2012 Fondens / institutionens navn er: Døgncentret 1 Navn og hjemsted Døgncentret er en selvejende institution stiftet af Kristelig Forening

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Jerne Børnehave. 1 Institutionens navn Den selvejende private institutions navn er Jerne Børnehave, Brovangen 5, 6700 Esbjerg.

Jerne Børnehave. 1 Institutionens navn Den selvejende private institutions navn er Jerne Børnehave, Brovangen 5, 6700 Esbjerg. Vedtægter for Den private institution Jerne Børnehave I forbindelse med overgangen fra selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune til selvejende daginstitution med privat drift

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Vedtægt Bilag 3.4 Side 1 af 6 Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000 Roskilde

Vedtægt Bilag 3.4 Side 1 af 6 Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000 Roskilde Side 1 af 6 Vedtægt for den private institution Vuggestuen Korallen 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1340 af 8. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN I medfør af 67, stk. 1 og 5, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Vedtægt. den selvejende børnehave. Børnehaven Spirehuset

Vedtægt. den selvejende børnehave. Børnehaven Spirehuset Side 1 Vedtægt for den selvejende børnehave Børnehaven Spirehuset Side 2 1 Den selvejende børnehaves navn er: Børnehaven Spirehuset Børnehaven har hjemsted i Vejen Kommune, og beliggende på adressen: Møgelmosevej

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Det selvejende dagtilbud Fyrtårnet. Svendborg Kommune

Partnerskabsaftale mellem. Det selvejende dagtilbud Fyrtårnet. Svendborg Kommune Partnerskabsaftale mellem Det selvejende dagtilbud Fyrtårnet og Svendborg Kommune Denne partnerskabsaftale er udarbejdet i samarbejde mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Fyrtårnet, 5700 Svendborg,

Læs mere

Gårdbørnehaven Kaptajngården Vestergade 19, 5672 Broby. Tlf

Gårdbørnehaven Kaptajngården Vestergade 19, 5672 Broby. Tlf Gårdbørnehaven Kaptajngårdens Vedtægt 2016 Gårdbørnehaven Kaptajngården Vestergade 19, 5672 Broby. Tlf. 72 53 04 22 - kaptajngaarden@fmk.dk www.kaptajngaarden.dk 1 Institutionens forankring Den selvejende

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægt for den private institution Vandpytten

Vedtægt for den private institution Vandpytten Vedtægt for den private institution Vandpytten 1. Institutionens navn Stk. 1. Den private institutions navn er Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød, cvr. nr. 35420835. Institutionen har hjemsted

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Rudolf Steiner Børnehaven i Humlebæk 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Rudolf Steiner Børnehaven i Humlebæk, beliggende Langebjergvej 118, Humlebæk i Fredensborg

Læs mere