Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV : SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod"

Transkript

1 Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV : SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding)

2 2 1. Uoverensstemmelsen Uoverensstemmelsen angår, om en selvejende institution, der driver en døgninstitution for børn og unge i henhold til en overenskomst med en kommune, er arbejdsgiver i overenskomstmæssig forstand for sine ansatte, således at en afskedigelsesnævnssag ved afskedigelse af institutionens ansatte skal anlægges mod institutionen, eller om en sådan sag kan anlægges mod kommunen. 2. Påstande Klager har nedlagt påstand om, at indklagede skal anerkende, at Københavns Kommune er rette indklagede i sag ved Afskedigelsesnævn nedsat i henhold til overenskomsten nr , stk. 8 (tidligere nr , stk. 9). Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. 3. Sagens behandling ved faglig voldgift Sagen er den 22. juni 2010 forhandlet for en faglig voldgifts med undertegnede højesteretsdommer Børge Dahl som opmand og følgende sidedommere: Forhandlingsleder Karsten Esbjerg og faglig sekretær Uffe Thorup Kristensen, SL, kontorchef Karsten Thystrup og konsulent Kristian Simonsen, KL. Der er under forhandlingen afgivet forklaringer af konsulent Kjeld Sandahl Skov, SL, konsulent Birthe Dam Hansen, KL, formand for bestyrelsen i den selvejende institution Egelundshuset, Henrik Sälan, tidligere forstander ved Egelundshuset Torben Olsen og personalekonsulent Maria Bach Sørensen, KL. Parterne er enige om, at sagen afsluttes ved afsigelse af kendelse som angivet i arbejdsretslovens 28, stk. 5, 2. pkt. 4. Sociallovgivningen mv. Ifølge lov om social service 67, stk. 1 og 2, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af sociale eller ad-

3 3 færdsmæssige problemer eller på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Det er i 67, stk. 4, angivet, at døgninstitutioner kan oprettes og drives af en kommune, af en region, eller som selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indgår aftale med. Loven viderefører en ordning, hvorefter sociale opgaver løses ved hjælp af selvejende institutioner med driftstilskud fra det offentlige. Denne ordning med selvejende institutioner som led i løsningen af offentlige socialopgaver blev oprindelig administreret af Socialstyrelsen under Socialministeriet. Med bistandsloven i 1976 overgik opgaven til det amtskommunale regi, og med kommunalreformen henhører den nu i væsentlig grad under kommunerne. Denne organisering af, hvad der i dag anses for en offentlig socialforsorgsopgave, udspringer historisk af, at der er tale om en opgave, hvis varetagelse oprindelig var overladt til privat virksomhed eller velgørenhed, som i mange år var helt dominerende på området. Ordningen med fortsat inddragelse af selvejende institutioner i socialt arbejde bygger på en antagelse om, at de selvejende institutioner er baseret på et værdifuldt folkeligt engagement og giver et mere varieret udbud. Det er i kommunestyrelseslovens 67, stk. 1, bestemt, at løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale i kommunal tjeneste skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn, og at velfærdsministeren kan bestemme, at også løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale ved selvejende institutioner, med hvilke kommuner indgår overenskomst med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte forpligtelser, skal godkendes af nævnet. 5. Overenskomstgrundlaget 5.1. Hovedaftale Det hedder i Hovedaftale mellem KL og SL bl.a.: 1 Hvem er omfattet Stk. 1 Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for 1. KL og de kommuner og øvrige ansættelsesmyndigheder i KL s forhandlingsområde, som er omfattet af en kollektiv overenskomst indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund.

4 4 2. Socialpædagogernes Landsforbund og medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund, som er omfattet af en kollektiv overenskomst indgået mellem Socialpædagogernes Landsforbund og KL. Bemærkning: Ved øvrige ansættelsesmyndigheder forstås bl.a. fælleskommunale selskaber, som er oprettet med hjemmel i 60 i Lov om kommunernes styrelse, og selvejende dag- og døgninstitutioner Pædagogoverenskomsten I Overenskomsten for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. hedder det bl.a.: 1 Hvem er omfattet Stk. 1 Overenskomsten omfatter socialpædagoger 1. i KL s forhandlingsområde, der ansættes ved de i 2 nævnte institutioner mv. 2. i virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv. Bemærkning: KL s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs 60, trafikselskaber, alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutioner for voksne, jf. kap. 11, 19 og 20 i lov om social service, som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. KL meddeler Socialpædagogernes Landsforbund, når der indgås serviceaftale med en virksomhed. Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, findes i KL s Løn og Personale, afsnit Hvor kan man ansættes A) I KL s forhandlingsområde bortset fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

5 5 B) i Københavns Kommune 1. Selvejende botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvormed kommunen har indgået aftale, jf. servicelovens (LBK nr. 979 af 1. oktober 2008) 67, stk. 2, 107 og 108, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse tilbud. 2. Selvejende døgninstitutioner for børn og unge, jf. servicelovens (LBK 979 af 1. oktober 2008) 67, stk. 1 og 3, hvormed kommunen har indgået aftale i henhold til servicelovens 67, stk. 4, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse institutioner. 3. Selvejende boformer (forsorgshjem, krisecentre m.v.), hvormed kommunen har indgået aftale i henhold til 109 og 110 i serviceloven (LBK nr. 979 af 1. oktober 2008). 4. Selvejende plejehjem, hvormed kommunen har indgået aftale i henhold til 192 i serviceloven (LBK nr. 979 af 1. oktober 2008). 5. Selvejende institutioner for stofmisbrugere, hvormed kommunen har indgået aftale. 19 Opsigelse Stk. 1 Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120 dages reglen) finder ikke anvendelse. Bemærkning: Der er mellem overenskomstens parter enighed om at henstille følgende til kommunalbestyrelserne: "Når en ansat afskediges, fordi hans stilling inddrages, f.eks. hvis institutionen eller afdelingen nedlægges, skal kommunalbestyrelsen tilstræbe at søge pågældende beskæftiget i anden stilling. Som led i disse bestræbelser henstilles, at personaleorganisationen ved opsigelse af driftsoverenskomster og omstruktureringer af større omfang orienteres, inden der træffes endelig beslutning herom, og at afskedigelser - uanset det i stk. 1, omtalte opsigelsesvarsel - sker med længst muligt varsel i det enkelte tilfælde. Påtænkt uansøgt afsked Stk. 2 Samtidig med at der i henhold til Forvaltningsloven fremsendes meddelelse til den ansatte om påtænkt uansøgt afsked vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Socialpædagogernes Landsforbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3 Socialpædagogernes Landsforbund underrettes skriftligt om påtænkt uansøgt afskedigelse.

6 6 Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, med mindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres landsforbundet herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at den ansatte har fået kopi af meddelelsen om påtænkt uansøgt afsked med henblik på eventuel udlevering til landsforbundet. Bemærkning: Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at foranstående meddelelse ikke er fornøden i forbindelse med vikarers og andre midlertidigt ansattes fratræden, for så vidt fratræden finder sted som aftalt ved ansættelsen. Den nævnte underretning sendes til: Socialpædagogernes Landsforbund, Brolæggerstræde 9, 1211 København K Bemærkning: Underretningen kan sendes pr. post eller som . Stk. 4 Socialpædagogernes Landsforbund kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden forinden afskedigelse finder sted, hvis landsforbundet ikke finder, at afskedigelsen bør finde sted, eller hvis landsforbundet ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst. Den afskedigende myndighed kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 3 uger efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Uansøgt afsked Stk. 5 Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Socialpædagogernes Landsforbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 6 Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 5, underrettes Socialpædagogernes Landsforbund skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er tilstede, med mindre dette strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold.

7 7 Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres landsforbundet om dette forhold i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om påtænkt uansøgt afsked med henblik på eventuel udlevering til landsforbundet. Stk. 7 Socialpædagogernes Landsforbund kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis landsforbundet skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens/institutionens forhold. Landsforbundet kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 6 nævnte meddelelse. Afskedigelsesnævn Stk. 8 Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i kommunen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan Socialpædagogernes Landsforbund kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 7. Et sådan krav skal fremsættes over for kommunen inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til KL. Stk. 9 Et afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af KL og 2 af Socialpædagogernes Landsforbund, hvorefter disse i forening peger på en opmand. Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmand. Kan enighed om indstilling ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets formand. Stk. 10 Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden, idet afskedigelsesnævnet er omfattet af bestemmelserne i kapitel 2 i Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. For afskedigelsesnævnet kan afhøres parter og vidner. Afskedigelsesnævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis afskedigelsesnævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens forhold, kan det pålægges kommunen at afbøde virkningerne af opsigelsen. Det kan herved pålægges den ansættende myndighed, såfremt den pågældende og den ansættende myndighed ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, da at betale den pågældende en godtgørelse, hvis størrelse fastsættes af afskedigelsesnævnet og skal være afhængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet ved institutionen. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode

8 8 svarende til det dobbelte af arbejdsgiverens opsigelsesvarsel over for den ansatte. Afskedigelsesnævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af afskedigelsesnævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 6. Vedtægter for den selvejende institution Det er oplyst, at Egelundshuset i 1943 blev oprettet som børnehjem i privat regi af Bodil Petersen og drevet af denne i lejede lokaler. I 1954 købte Kong Frederik VII s Stiftelse paa Jægerspris ejendommen, og der blev indgivet en lejekontrakt om vederlagsfri brug mellem stiftelsen og Den selvejende institution Egelundshuset om ejendommen, hvori børnehjemmet blev drevet med tilskud fra Socialstyrelsen under Socialministeriet. Det hedder i Vedtægt for Den selvejende institution Skole og behandlingshjemmet Egelundshuset : 1. Den selvejende institutions navn er Egelundshuset. Dens hjemsted er Egelundsvej 10, 3630 Jægerspris. 2. Den selvejende institutions kapital, herunder de institutionen tilhørende bygninger, der er beliggende på Kong Frederik den syvendes Stiftelse tilhørende ejendom, matr.nr. 1 g og 1 k af Gerlev by og sogn, er henlagt til fremme af det formål at virke som behandlingshjem for børn og unge. Der henvises i øvrigt til den af indgåede lejekontrakt mellem Stiftelsens bestyrelse og behandlingshjemmets tilsynsråd om behandlingshjemmets benyttelse af arealer og bygninger på ovennævnte ejendom. Den nævnte lejekontrakt er den tinglyst på ejendommen. 3. Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift.

9 9 4. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, 3 medlemmer udpeges af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse. 2 medlemmer af Jægerspris kommunalbestyrelse. 1 medlem udpeges af Borgerrepræsentationen i København. Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale råd. 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand, som indkalder til og leder møder. Næstformand vælges også af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. 6. Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker udover institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning. Indgåelse og ophævelse af overenskomst mellem den selvejende institution og Københavns kommune, samt indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning af et flertal af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved overenskomst mellem bestyrelsen og Københavns kommune, jævnfør Servicelovens 51. Til at forpligte institutionen kræves underskrift af formanden og 3 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan ikke uden Københavns kommunes samtykke afhænde, pantsætte, udleje eller på anden lignende måde råde over institutionens bygninger eller lade dem benytte på anden måde end til behandlingsformål i overensstemmelse med den med Københavns kommune indgåede overenskomst. Anvendelse af institutionens bygninger til andet formål, end det i 2 bestemte, kræver forudgående godkendelse af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse i Jægerspris. 7. Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen, dog således at ansættelse af leder sker under forbehold af Københavns kommunes godkendelse, jfr. overenskomsten med Københavns kommune.

10 10 Lederen har ansvaret for den pædagogiske og administrative ledelse af institutionen. 8. Institutionens regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget revisor, hvis ansættelse og afskedigelse skal godkendes af Københavns kommune. 9. Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtigelser. 10. Ændringer af vedtægten kræver tilslutning fra et flertal af bestyrelsens medlemmer. Herudover kræver ændring af vedtægten godkendelse af Københavns kommune. Om stedfundne vedtægtsændringer skal der ske underretning til Kong Frederik den Syvendes Stiftelse i Jægerspris, hvis forudgående godkendelse kræves til eventuelle ændringer af denne vedtægts 2, 4 og 6, stk. 6 og 11, stk I tilfælde af institutionens ophør skal kapitalen med tilslutning fra et flertal af bestyrelsens medlemmer og med godkendelse af Københavns kommune, anvendes til et andet formål inden for børne- og ungdomsforsorgen. Såfremt dette ikke er muligt, vil kapitalen være at anvende til et andet socialt eller sundhedsmæssigt formål, som Kong Frederik den Syvendes Stiftelse kan acceptere. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, kan i begge tilfælde spørgsmålet indbringes for Socialministeriet. 12. Denne vedtægt træder i kraft den og samtidig hermed er institutionens hidtidige vedtægt af ophævet. ************************************************************************ Det tilføjes, at der med virkning fra den i henhold til daværende lov er indgået overenskomst med Københavns kommune om institutionens drift.

11 11 7. Driftsoverenskomsten mellem kommune og den selvejende institution Egelundshuset mv. I overenskomst mellem Københavns kommune og Egelundshuset om institutionens drift som døgninstitution for børn og unge hedder det: Den for institutionen gældende vedtægt optages inden d. 31. december 1976 til revision efter nærmere forhandling mellem overenskomstparterne. I henhold til i lov om social bistand indgås følgende overenskomst: 1. Antallet af pladser i institutionen fastsættes til 24 børn i alderen 2-16 år, jfr. 15. Pladserne er til rådighed for Københavns kommune til brug for anbringelse af egne eller andre kommuners børn og unge. Stk. 2. Institutionen må respektere de aftaler om belægning af pladser, som Københavns kommune måtte indgå med andre amtskommuner eller Frederiksberg kommune. 2. Optagelse i plads på institutionen sker efter aftale mellem barnets opholdskommune og institutionens ledelse, jfr. 99 i lov om social bistand. 3. Institutionens leder har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige drift af institutionen, der skal udøves i overensstemmelse med de regler, der måtte blive fastsat af socialministeriet, jfr. 98 i lov om social bistand, og af Københavns kommune. Stk. 2. Kommunens repræsentanter har adgang til, når som helst at bese institutionen og tale med børnene og med institutionens personale. 4. Takst for kommunernes anvendelse af pladser på institutionen fastsættes af Københavns kommune. 5. Antallet af stillinger ved institutionen og disse stillingers art fastsættes på institutionens af Københavns kommune godkendte årsbudget. Stk. 2. Avancementsstillinger kan alene oprettes med godkendelse af Københavns kommune. 6. Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af Københavns kommune godkendte budget, jfr. 7 og 9. Stk. 2. Ansættelse og afskedigelse af personale i normerede stillinger, derunder institutionens leder, sker under forbehold af Københavns kommunes godkendelse. Institutionen må ved opslag af normerede stillinger tage forbehold herom.

12 12 7. Løn- og andre ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes i henhold til de af Københavns kommune efter forhandling med de for institutionens personale forhandlingsberettigede personaleorganisationer fastsatte bestemmelser. 8. Udbetaling af lønninger sker ved institutionens foranstaltning. 9. Københavns kommune afholder institutionens udgifter til driften som døgninstitution for børn og unge på grundlag af det af Københavns kommune godkendte årsbudget og i henhold til retningslinier fastsat af kommunen. Årsbudgettet skal omfatte både drift og status. Stk. 2. Forslag til budget for institutionen udarbejdes af institutionen efter et af Københavns kommune godkendt skema og indsendes til kommunen inden en af denne fastsat frist. Stk. 3. Bestyrelsen forpligter sig til nøje at overholde det af Københavns kommune godkendte budget, samt til at indhente fornøden tilladelse til dækning af uforudsete udgifter, før disse afholdes. Bestyrelsen sikrer en løbende budgetkontrol efter de regler, der er fastsat af Københavns kommune. 10. Institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af institutionen efter de regler, der er fastsat af Københavns kommune. Institutionen indsender regnskabet til Københavns kommune inden en af denne fastsat frist. Stk. 2. Regnskabet revideres af en af Københavns kommune godkendt revisor. 11. Til imødegåelse af institutionens daglige udgifter udbetaler Københavns kommune efter særlig aftale forskud. Stk. 2. Betaling af ejendomsudgifter eller udgifter til husleje sker ved institutionens foranstaltning. 12. Den endelige fastsættelse af Københavns kommunes betaling af udgifter til institutionens drift sker på grundlag af institutionens årsregnskab, der ligesom budgettet skal omfatte både driftsregnskab og status og aflægges i overensstemmelse med budgettets kontoplan. 13. De udgifter, som Københavns kommune måtte udrede til institutionens om- eller tilbygning, til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Stk. 2. Inventar, der er finansieret som anført i stk. 1, eller over et af Københavns kommune godkendt budget, må ikke fjernes fra institutionen uden kommunens samtykke. 14. Institutionen må ikke uden Københavns kommunes forudgående samtykke afhænde, pantsætte eller udleje institutionens faste ejendom(me) eller benytte ejendommen(e) til andet formål end til børneforsorgsformål, jfr. bistandslovens

13 13 Stk. 2. Institutionen kan ikke uden Københavns kommunes forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån ej heller ved mellemregning med andre institutioner eller ændringer i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende. Stk. 3. Institutionens midler må ikke udlånes eller på anden måde anvendes til formål, der ikke er godkendt af Københavns kommune. Stk. 4. Foretagender, der skal finansieres ved optagelse af lån, må ikke påbegyndes, forinden institutionen har opnået Københavns kommunes samtykke til finansiering ved lån. 15. Hvis en af parterne ønsker revision af overenskomstens bestemmelser eller anser en strukturændring af institutionen, evt. en ændring af elevnormeringen for at være nødvendig, kan forhandling herom optages, uden at opsigelse efter 16 finder sted. 16. Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til den første i en måned. Om overenskomster som denne hedder det som indledning til den i bilag 3 til Socialministeriets cirkulære nr. 69 af 29. marts 1976 medtagne standardoverenskomst: Før en kommunalbestyrelse indgår overenskomst som nedenstående med en selvejende institution, bør det påses, at der for institutionen er en vedtægt, og at denne indeholder regler om bestyrelsens sammensætning og valg af bestyrelse og om, at institutionens formue i tilfælde af, at institutionen ophæves, tilfalder et andet social formål, og hvilken myndighed der skal godkende dette. Det bør i forbindelse med indgåelse af overenskomst fastsættes, hvilke af de administrative funktioner, der for et kommunalt hjem udføres af den kommunale forvaltning, som skal udgøres af hjemmet eller af en organisation, der står bag hjemmet, og hvilken betaling, udover betalingen for personer på hjemmet, kommunen skal yde herfor. I Socialministeriets vejledning af 18. december 1985 til kommuner og amtskommuner om visse vedtægts- og overenskomstforhold for selvejende institutioner hedder det bl.a.: Indledning. I forbindelse med bistandslovens ikrafttræden blev der i socialministeriets cirkulære af 18. marts 1976 om bistandslovens bestemmelser om institutionerne under amtskommunerne og i socialministeriets cirkulære af 29. marts 1976 om institutioner under kommunerne og

14 14 visse særlige plejehjem udsendt en række vejledende bestemmelser om selvejende institutioners ledelse og drift. I cirkulærerne blev som bilag optrykt standardvedtægter og standardoverenskomster for de forskellige institutionstyper. Ved bistandslovens vedtagelse var det en forudsætning, at de private organisationer som hidtil skulle deltage i løsning af opgaverne på det sociale område. Det af socialministeren nedsatte kontaktudvalg til frivillige organisationer og sociale netværk i øvrigt har imidlertid måttet konstatere, at der siden bistandslovens ikrafttræden er sket indskrænkninger i de selvejende institutioners handlefrihed. Med henblik på at præcisere, at de enkelte kommuner og amtskommuner har mulighed for at give de selvejende institutioner vide rammer for arbejdet, gennemgås i det følgende nogle forhold vedrørende de selvejende institutioners vedtægter og overenskomster, der er af særlig betydning for institutionernes fortsatte virksomhed. Vejledningen gælder også for foreningsejede institutioner, som ikke ved bistandslovens ikrafttræden skulle overgå til at være selvstændige. 1. Ansættelse og afskedigelse af lederen på en selvejende institution. Lederen af en selvejende institution ansættes og afskediges af institutionens bestyrelse. I standardoverenskomsterne på området er anført, at ansættelse og afskedigelse sker under forbehold af kommunalbestyrelsens/amtsrådets godkendelse. Socialministeriet skal henlede kommunernes og amtskommunernes opmærksomhed på, at det ved udformningen af godkendelsesbestemmelsen i standardoverenskomsterne har været en forudsætning, at der var tale om en efterfølgende godkendelse af bestyrelsens beslutning på baggrund af den af bestyrelsen iværksatte ansættelsesprocedure. I den af KL ved Info nr P24 udsendte vejledning Nyt forslag til standarddriftsoverenskomst mellem kommuner og selvejende daginstitutioner hedder det bl.a.: Resumé KL har i samarbejde med de selvejende døgninstitutioners paraplyorganisationer udarbejdet et mere tidssvarende eksempel på standard-driftsoverenskomst til regulering af forholdet mellem kommune og en selvejende daginstitution. Det nye eksempel på standarddriftsoverenskomst er vedlagt. Sagen De selvejende daginstitutioner udgør et centralt alternativ til kommunale daginstitutioner og er dermed med til at sikre en værdifuld mangfoldighed på dagtilbudsområdet. Forholdet

15 15 mellem en selvejende daginstitution og kommunen er reguleret i en driftsoverenskomst, som indeholder bestemmelser om de økonomiske og indholdsmæssige rammer for driften. Socialministeriet har siden 1976 udarbejdet forslag til driftsoverenskomster, og det seneste forslag findes i Socialministeriets Vejledning om Dagtilbud mv. til børn Lov om Social Service fra Der er efterhånden opstået et behov for at gøre dette forslag mere tidssvarende, og de selvejende daginstitutioners paraplyorganisationer og KL er derfor blevet enige om i fællesskab at udarbejde en ny standarddriftsoverenskomst. Vedlagte forslag til standarddriftsoverenskomst er således resultatet af et samarbejde mellem repræsentanter fra Daginstitutioners Lands-Organisation (DLO), Frie Børnehaver og Fritidshjem samt KL. Den nye standarddriftsoverenskomst kan bruges som inspiration til lokale forhandlinger om indgåelse af nye driftsoverenskomster eller ændringer af allerede eksisterende driftsoverenskomster. Standarddriftsoverenskomsten er således alene et eksempel/forslag, idet det naturligvis står de lokale parter frit for at indgå en aftale, der i højere grad er tilpasset lokale forhold og ønsker. Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel for driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune. Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som daginstitution for børn og unge (foreningens navn)/om (institutionens navn) drift som daginstitution for børn og unge. Der er for institutionen oprettet vedtægt, der den er godkendt af Kommune, som grundlag for denne driftsoverenskomst. Ifølge lov om social service har kommunen det overordnede ansvar for dagtilbuddene i kommunen. De selvejende daginstitutioner indgår i kommunens tilbudsstruktur og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn. Selvejende daginstitutioner er omfattet af dagtilbuddenes arbejde. Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende daginstitutioner. Institutionen er omfattet af bl.a. offentlighedsloven og forvaltningsloven. I henhold til 9, 12, 14 og 15 i lov om social service samt 16 om tilsyn i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indgås følgende overenskomst: 6.

16 16 Stk. 1. Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af kommunen godkendte budget, f. 7 og 9. Stk. 2 Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder sker under forbehold af kommunens godkendelse. Institutionen må ved opslag af stillingen tage forbehold herom. Ansættelse kan ikke meddeles før kommunens godkendelse foreligger. Stk. 3 Samme fremgangsmåde følges ved følgende stillinger: 7 Stk. 1 Løn og andre ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes i henhold til de af KL efter forhandling med de for institutionens personale forhandlingsberettigede personaleorganisationer indgåede overenskomster og fastsatte bestemmelser. Institutionen er underlagt Kommunernes Lønningsnævns kompetence og løntilsyn. Stk. 2 Bestyrelsen har kompetence til at forhandle og indgå aftaler med de faglige organisationer om lokal løndannelse. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der er budgetmæssig dækning for sådanne aftalte løn-elementer og at aftalen holder sig inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer/lokale aftaler/rammer. 8 Stk. 1 Beregning og udbetaling af lønninger sker ved institutionens foranstaltning. Alternativ: Beregning og udbetaling af lønninger sker ved kommunens foranstaltning. 9 Stk. 1 Kommunen afholder institutionens udgifter til driften som daginstitution til børn på grundlag af det af kommunen godkendte årsbudget og i henhold til retningslinjer fastsat af kommunen. Institutionen er således omfattet af de af kommunalbestyrelsen fastsatte ret-

17 17 ningslinjer for personalenormering, evt. retningslinjer om vippenormering, pengene følger barnet samt andre retningslinjer om anvendelse af driftsmidlerne, herunder økonomisk selvforvaltning, rammestyring m.v. Stk. 2 Budget udarbejdes af kommunen på baggrund af oplysninger fra den selvejende institution. Hvor lønudbetalingen sker af en administrator, udformes budget på baggrund af oplysninger fra administrator. Bestyrelsen er forpligtet til, på ethvert tidspunkt, at meddele kommunen de oplysninger, som forlanges til brug for tilsyn med at forpligtelserne i 10, stk. 1, overholdes. Hvor bestyrelsen vælger at lade administrationen, herunder lønudbetaling, varetage af en administrator, er bestyrelsen forpligtet til at sikre, at administrator holder institutionens driftstilskud adskilt fra andre midler herunder administrators egne midler på en særlig konto. Bestyrelsen skal overholde de af Indenrigsministeriet fastsatte regler om budget og kasse- /regnskabsspørgsmål. Stk. 3 Institutionen forpligter sig til nøje at overholde det af kommunen godkendte budget samt til at indhente fornøden tillægsbevilling til dækning af uforudsete udgifter, før disse afholdes. Institutionen foretager en løbende budgetkontrol efter regler, der er fastsat af kommunen. Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter med et opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder, uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. Løbende kontrakter skal kunne opsiges frit til udløb efter maksimalt 6 måneder. Institutionen er dog omfattet af retningslinjer for budgetadministration jfr. 9, stk. 1. Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter til finansiering af formål, som ikke har den fornødne bevillingsmæssige hjemmel i det af kommunalbestyrelsen godkendte budget. Huslejeaftaler skal altid godkendes af kommunen. 10 Stk. 1. Institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af institutionen. Når institutionen selv varetager de nævnte opgaver, indsendes regnskabet til kommunen inden en af denne fastsat frist. Alternativ: Institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af kommunen.

18 18 Stk. 2 Regnskabet revideres af en af kommunen godkendt revisor. Det er oplyst, at Egelundshuset sideløbende har haft andre aktiviteter og i 2002 indgik aftale med Jægerspris Kommune om specialundervisning. 8. Ansættelsesforholdene ved den selvejende institution Egelundshuset Den selvejende institution Egelundshuset har eget CVR-nummer. Institutionen har selv ansat og afskediget personalet. Personalet har således i henhold til deres ansættelsesbreve været ansat af Bestyrelsen for Behandlingshjemmet Egelundshuset. Afskedigelser er tilsvarende foretaget af Egelundshuset. I forbindelse med en afskedigelse i 1999 anmodede SL i et brev til Egelundshuset om, at medarbejderen blev fritstillet i opsigelsesperioden. SL har endvidere foretaget anmeldelse af tillidsrepræsentantvalg til Egelundshuset. Af en indsendt anmeldelse af arbejdsulykke fremgår, at Egelundshuset er arbejdsgiver og har Tryg-Baltica som forsikringsselskab. I en omfattende Håndbog for Egelundshuset indeholdende vision, personalepolitik mv. er der et organisationsdiagram for Egelundshuset med Bestyrelsen i toppen. Det er oplyst, at Egelundshuset i sin personaleadministration har været bistået af KFBU, Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge, der bl.a. har forestået lønkørslen, ydet rådgivning i konkrete personalesager og stillet diverse standarder, f.eks. til ansættelsesbreve, til rådighed. Kommunen har vedrørende lokalløn med SL indgået forhåndsaftaler omfattende ansatte på Egelundshuset. 9. Opsigelse af driftsoverenskomsten og afvikling af den selvejende institution I 2008 måtte Egelundshusets bestyrelse i forbindelse med overvejelser i anledning af institutionens regnskab for 2007 og udmeldinger fra Københavns Kommune om strukturændringer og hermed forbundne afregningsprincipper konstatere, at institutionen under de givne økonomiske forhold ikke kunne drives videre som hidtil med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Bestyrelsen ønskede i første omgang institutionen videreført som et af Frederikssund Kommune godkendt opholdssted for børn, men forhandlinger herom og andre alternativer førte imidlertid ikke frem. Drøftelserne mellem Københavns Kommune og institutionen mundede ud i, at kommunen den 10. juli 2008 opsagde driftsoverenskomsten. Da det ikke lykkedes at finde

19 19 en model for videreførsel af institutionen, besluttede bestyrelsen at søge den afviklet og i den forbindelse at opsige hele personalet. Af referater af møder afholdt i den forbindelse mellem kommunen, institutionen og SL fremgår, at det var kommunens opfattelse, at Egelundshusets bestyrelse har ansvaret for personalet er afskedigende myndighed med fuldt personaleansvar og at det er Egelundshuset, der forhandler vedrørende personalet. Opsigelserne af personalet er afgivet af institutionen. I forbindelse med afviklingen af den selvejende institution er der i april 2009 indgået en aftale mellem institutionen og Kong Frederik VII s Stiftelse paa Jægerspris med baggrund i den på ejendommen tinglyste lejekontrakt fra 1957, hvorefter institutionen ikke skulle betale leje om vederlagsfri overdragelse af Egelundshusets bygninger med inventar og driftsmidler. Civilstyrelsen har i et brev af 10. december 2008 tilladt opløsning af Egelundshuset på betingelse af, at Københavns Kommune fører tilsyn med, at kapitalen uddeles i overensstemmelse med 11 i fondens vedtægt. 10. Afskedigelsesnævnssagen Kravet om godtgørelse støttes på Bemærkningen til Overenskomstens 19, stk. 1, idet det er SL s opfattelse, at Københavns Kommune skal anses for arbejdsgiver for Egelundshusets personale og derfor har haft pligt til at søge de afskedigede omplaceret til andre stillinger i kommunen, hvilket ikke er sket. 11. Opmandens bedømmelse Det må medgives klager som ikke bestrider, at Egelundshuset er en selvstændig juridisk person at en selvejende institution med opgavebestemt driftsoverenskomst, hvorefter de opgavebestemte driftsudgifter afholdes af kommunen, er undergivet en særdeles intens kommunal styring, som sætter snævre grænser for, hvad institutioner med kommunalt dækket løn kan have af personale til udførelse af den aftalte drift. Dette forhold indebærer imidlertid ikke i sig selv, at den selvejende institution ikke kan anses for et selvstændigt arbejdsretligt subjekt. Det må tværtimod anses for udgangspunktet efter dansk rets almindelige regler, at en sådan selvstændig institution er selvstændig erhvervsdrivende, jf. herved Højesterets dom af 12. december 1997 (UfR 1998 s. 247) og selvstændig arbejdsgiver, jf. herved Arbejdsrettens dom af 6. maj 1993 i sag nr (AT 1993 s. 28) og Højesterets

20 20 domme af 6. december 2005 (UfR 2006 s. 782), 23. august 2001 (UfR 2001 s. 2348), 18. oktober 2000 (UfR 2001 s. 83 landsrettens dom for så vidt angår Arbejdsministeriet i sag om bortvisning foretaget af AMU-Center) og 22. juni 1998 (UfR 1998 s. 1322). I retspraksis er afskedigelsessager da også anlagt mod den selvejende institution, jf. Højesterets dom af 23. maj 1997 (UfR ), Østre Landsrets dom af 8. april 1992 (UfR 1992 s. 759), Højesterets dom af 27. januar 1989 (UfR 1989 s. 249), Randers Byrets dom af 4. august 1980 (UfR 1981 s. 681), Højesterets dom af 28. januar 1976 (UfR 1976 s. 181) og Østre Landsrets dom af 28. november 1972 (UfR 1973 s. 240) samt Vestre Landsrets dom af 27. maj 2008 i sag B , Østre Landsrets dom af 8. september 2006 i sag B m.fl. og Vestre Landsrets dom af 25. august 1982 i sag B 997/1980. Der skal foreligge særlige forhold, hvis en fondsansat skal kunne holde andre end fonden ansvarlig som arbejdsgiver, jf. herved Østre Landsrets dom af 10. maj 2010 i sagerne B og B (ansættelsesforhold såvel formelt som reelt indgået med selvstændig fond (etableret til drift af botilbud) som arbejdsgiver de ansatte ikke bibragt forventning om anden reel arbejdsgiver) sammenholdt med Tilkendegivelse af 20. december 2007 i en afskedigelsesnævnssag mellem SL for et antal medlemmer og Vejle Amt (de pågældende medlemmer var opsagt fra arbejde på en selvejende institution efter Vejle Amts opsigelse af driftsoverenskomst med institutionen, og Amtet havde sendt såvel agterskrivelse som opsigelsesbreve til de ansatte, hvis ansættelsesbreve var udfærdiget på amtets brevpapir pædagogerne blev anset for ansat inden for døgninstitutionsområdet for børn og unge i Vejle Amt med den konsekvens, at der påhvilede amtet omplaceringspligt efter overenskomstens 17 (nu 19)). I overensstemmelse med det anførte hedder det på BUPL s hjemmeside bl.a.: SELVEJENDE INSTITUTIONER På 4 områder adskiller de kommunale og de selvejende institutioner sig i dag.

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE En positiv forskel der giver mangfoldighed Selvejende daginstitutioner drives på nogle områder efter samme regler som de kommunale daginstitutioner. Men

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere