Akut PCI Møde i Hjertefølgegruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akut PCI Møde i Hjertefølgegruppen 22.10.2013"

Transkript

1 Akut PCI Møde i Hjertefølgegruppen

2 Akut PCI i Region Sjælland Hjertefølgegruppen Kvalitets Audit 2012 Akut PCI i Roskilde Risiko Akut PCI i Roskilde Gevinst Guidelines og international praksis

3 Kvalitets Audit 2012 Status i Region Sjælland Baggrund Sundhedsstyrelsens rundspørge til hjertecentrene har afdækket Styrelsen havde ikke data der beskrev kvaliteten af behandlingstilbuddet da man afslog Region Sjællands ansøgning om tilladelse til akut PCI De data der er kommet ind fra centrene har afdækket Mangelfuld datagrundlag/indrapportering, ingen standardisering hvorfor data fra centrene ikke kan sammenlignes og kvaliteten på landsplan ikke kan bedømmes. Konsekvens Kvalitets Audit 2012 Region Sjælland har gennemført kvalitetsaudit for STEMI-behandlingen i 2012 for at tilvejebringe et grundlag for debat og informeret beslutning 112 FMC EKG Ankomst Start Wire Kald Første Medicinske Kontakt Diagnose Ankomst PCI-center Start KAG Første PCI-wire

4 Akut PCI ved STEMI Status kvalitet Region Sjælland %# 75%# 50%# 25%# Målopfyldelse+ESC/DCS+ Tiden+fra+FMC+7l+Wire+ Region#Sjælland#2012,#n#=#352# Kvalitets Audit 2012 overfor Standarder Standard: FMC- wire < 90 minu5er: Kun 12% af pa=enter fra Region Sjælland nåede målet. Bør være så høj som muligt i hht Europæiske og Amerikanske STEMI guidelines. Standard: FMC- wire < 120 minu>er: Kun 47% af pacenter fra Region Sjælland nåede målet. Bør være tæt på 100% i hht NICE, Amerikanske, Europæiske og Danske STEMI- guidelines. Standard: FMC- wire < 150 minu5er Behandlingskvalitet som ved thrombolyse eller ringere når målet overskrides. Kun 66% af STEMI pa=enterne fra Region Sjælland nåede målet i %# <#90#minu.er# <#120#minu.er# <#150#minu.er# Behandlings=lbudet for STEMI- pa=enter i Region Sjælland lever ikke op =l na=onale og interna=onale kvalitetsmål (ref.1-4) 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

5 Akut PCI ved STEMI Status kvalitet Region Sjælland 2012 Tid$fra$FMC$+l$wire/ballon$ Region"Sjælland" "(ref.6,7)" Median"Gd"="Tiden"hvor"50%"er"nået"frem"Gl"behandling" Kvalitets Audit 2012 overfor publicerede data Sammenligning med publika=oner udgået fra Rigshospitalet 2012 og " 120" 60" 0" SA SA SA + VA København" Kort" Langt" " " " Perioden (ref.7) København" SA + VA Lu7" Land" " " Perioden (ref.6) Region"Sjælland" SA + VA + RA Audit" 2012" Fundet i Kvalitets Audit 2012 stemmer overens med publicerede opgørelser fra Region Sjælland. Det =lsyneladende fald i =derne er forklaret af forskelle i popula=onerne idet kun Kvalitets Audit 2012 indeholder alle pa=enter fra Roskilde Amt (RA) tæt på Rigshospitalet. Kvaliteten af STEMI- behandling i Region Sjælland bedømt på =den =l akut behandling er ikke ændret meget siden 2005, og er fortsat markant ringere end den var i København for 8 år siden. 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

6 Tid til Akut PCI i 2012 Svenske landsting og Region Sjælland Uppsala Stockholm Örebro Östergötland Värmland Västmanland Kalmar Blekinge Jönköping Gotland Västra Götaland Gävleborg Skåne Dalarna Sörmland Norrbotten Halland Jämtland Västerbotten Västernorrland Kronoberg Region Sjælland Figur 2b. Start av reperfusionsbehandling inom rekommenderad tid (90 min) från reperfusionsgrundande EKG till målgruppen STEMI/LBBB bland hjärtinfarktspatienter <80 år, per landsting (i kvalitetsindex tilldelas sjukhusen landstingets snitt), ,5 poäng Medel: 73 % 1 poäng Andel (%) Kvalitets Audit 2012 overfor Sverige Målopfyldelse for den Svenske standard: Tid fra Ekg =l Start procedure < 90 minu5er. Opgjort for de 21 Svenske lands=ng. Omfa5er kun pa=enter < 80 år. Samme opgørelse for Region Sjælland viser en målopfyldelse på betydeligt lavere niveau end i Sverige, på trods af at svenskerne har betydeligt større geografiske og klima=ske udfordringer. Kilde ref 8 : Årsrapport, SWEDEHEART 2012, Figur 19 Kvalitet af behandlings=lbud er bedre i hele Sverige end i Region Sjælland. Fundet bekræfes af publicerede data (ref. 5-8) 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

7 Akut PCI uden hjertekirurgi Lægevidenskabelig dokumentation Alle publicerede arbejder inklusive et systema=sk review og meta- analyse, finder at hjertekirurgisk =lstedeværelse, herunder de højt specialiserede stø5efunk=oner der følger med hjertekirurgisk ak=vitet, ikke har betydning for overlevelsen ved planlagt eller akut PCI på højvolumen centre som Roskilde. I overensstemmelsen hermed er hjertekirurgisk =lstedeværelse ikke et krav i aktuelle guidelines for STEMI- behandling fra ESC, ACC/AHA eller NICE. PCI- centeret i Roskilde opfylder alle forudsætninger for planlagt og akut PCI ak=vitet i Europæiske, NICE og Amerikanske guidelines. Kilde: Int J Cardiol PCI with and without on- site coronary artery bypass surgery. A systema=c review and meta- analysis (ref.9)

8 Død efter akut PCI i Sverige På centre med og uden hjertekirurgi Pilenne angiver PCI- centre med hjertekirurgisk =lstedeværelse Der er ingen sammenhæng imellem hjertekirurgisk =lstedeværelse og dødelighed ved akut PCI. Fundet fra Sverige er i fuld overensstemmelse med resultatet i samtlige 12 lægevidenskabelige publika=oner der har fokuseret på de5e spørgsmål. Kilde: Årsrapport, SWEDEHEART 2011, Figur 26. (ref.10)

9 Forsinkelse til Akut PCI Transport direkte til PCI-centeret bedst Tid$fra$FMC$+l$Ankomst$ Region#Sjælland#2012# Median,#minuBer# 81# 182# 149# 70% 18% 12% Direkte#fra# skadested# Fra#skadested# via#lokalsygehus# Fra# lokalsygehus# Kvalitets Audit 2012 Direkte transport =l PCI- centeret er en forudsætning for hur=g behandling. 78% blev telemedicinsk visiteret, 24% blev transporteret i helikopter. Transport fra skadested 70% Klart hur=gste behandlingsvej. Omfa5er ikke kun ukomplicerede =lfælde men også pa=enter i shock og genoplivet efer hjertestop. Transport fra skadested via lokalsygehus 18% Kun 20% (5% af den samlede popula=on) kørte =l lokalsygehuset pga behov for stabilisering før lang transport. Transport fra lokalsygehus 12% Op=mering omfa5er hur=gere ru=ner på lokalsygehusene og ved folkeoplysning om at ringe 112 ved brystsmerter. 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

10 Præhospital beredskab 2012 Tid på Skadested og Transporttid Apoplexi og STEMI Apoplexi" STEMI" Tid$fra$112$*l$Ankomst$ Region$Sjælland$2012,"median9d" n=176"apolpexi/roskilde,"n=352"stemi/rigshospitalet" 0" 30" 60" 90" 120" Respons9d" Tid"på"skadestedet" TransporFd" Kvalitets Audit 2012 Respons=d og =d på skadestedet afviger ikke betydeligt imellem Apoplexi og STEMI pa=enter. Den samlede =d fra 112 =l ankomst på behandlingsstedet er betydeligt kortere for Apoplexi- end for STEMI- pa=enter og den 38 minu>er længere transporjd er udslagsgivende. Baggrunden herfor er at flere Apoplexi pa=enter kommer direkte =l behandlingsstedet fordi det er nærmeste sygehus eller fordi den ekstra transporjd =l behandlingsstedet frem for nærmeste sygehus er lille. Helikoptertransport blev anvendt hos væsentligt færre Apoplexi- (12%) end STEMI- pa=enter (24%) 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

11 Akut PCI på Rigshospitalet minutters unødig forsinkelse Flere Lokale direkte =l PCI- centeret PCI- center er Lokalsygehus Direkte Adgang Kortere Transportvej Forskel på transport af Apoplexi og STEMI Forskellen ligger i organiseringen og ikke i hvilken akut sygdom pa=enterne har. Kortere transportvej 60% Realiseres fra første dag ved akut PCI i Roskilde. PCI- center er lokalsygehuset 10 % Alle i lokalområdet køres direkte =l PCI- centeret. Realiseres fra første dag ved akut PCI i Roskilde. Flere lokale direkte Cl PCI- centeret 20 % Flere fra de omgivende lokalområder køres direkte =l PCI- centeret pga den kortere transporjd. Ankomst direkte i laboratoriet 10% Direkte adgang fra ambulancen =l opera=onsstuerne i Roskilde. Realiseres fra første dag ved akut PCI i Roskilde. 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

12 Akut PCI ved STEMI Betydning af Arteriel Adgangsvej OR (fixed): 0.56 (95% Cl ) Forklaring Arbejdsgruppen for PCI under det Europæiske Cardiologiske Selskab (ESC) anbefaler i en aktuel publika=on (ref.17) at man anvender en pulsåre i armen (arteria radialis) frem for en fra lysken ved akut PCI. Baggrunden er at flere randomiserede studier har vist en overlevelsesgevinst ved adgang via armen og at en metaanalyse på grundlag af 4400 pa=enter viser det samme. Størrelsen af denne overlevelsesgevinst er stor i de anførte studier og det er rimeligt at antage at den også vil være betydelig i almindelig klinisk praksis. Kilde: EAPCI Consensus Doc (ref.17)

13 Akut PCI ved STEMI Dødsfald før PCI er gennemført Region Sjælland 2012 Diagnose Akut PCI 7/27 (25%) af pa=enter visiteret =l akut PCI døde inden de nåede at få behandlingen. Det er sandsynligt at nogle havde overlevet ved hur=gere behandling. Gruppens størrelse er betydelig og afspejler behandlingskvalitet men monitoreres ikke i Danmark Dødsfald på lokalsygehus (85) eller skadested (4). Ikke akut PCI pga: hjertestop, døende, andre sygdomme, sen præsenta=on. Dødsfald før gennemført PCI 4 før ankomst =l PCI- center 3 efer ankomst =l PCI- center Dødsfald under indlæggelse efer gennemført PCI

14 Dødsfald efter akut PCI er gennemført Opgørelse efter 1 år er misvisende 4S Studiet Lancet 1994 (ref.15) Den fordel der kan være ved én behandlingsstrategi frem for en anden bliver nogen gange større over =d. Et godt eksempel på de5e ses i 4S studiet, der danner grundlag for behandling med sta=n ved iskæmisk hjertesygdom på grund af en overlevelsesgevinst der først blev manifest efer mere end 1 års opfølgning. Havde man insisteret på at vurdere effekten af sta=n efer 30- dage eller 1 år ville man ikke have set nogen overlevelsesgevinst og man ville ikke anbefale sta=nbehandling =l alle med iskæmisk hjertesygdom sådan som hele verden er enige om at gøre i dag. En =lgang hvor man insisterer på at vurdere effekt af en behandling efer 30- dage eller 1 år, når man véd at effekten er meget større efer længere opfølgning, er e=sk og lægevidenskabeligt problema=sk.

15 Dødsfald efter akut PCI er gennemført Opgørelse efter 1 år er misvisende Terkelsen JAMA 2010 (ref.16) Terkelsen har i sin ar=kel i JAMA 2010 fundet at forsinkelse =l akut PCI er selvstændig prædiktor for død i mul=variat analyse og at den nega=ve effekt af forsinkelse s=ger over =d. De viste univariate kurver fra ar=klen, illustrer princippet om at overdødelighed relateret =l forsinkelse (højden på de farvede kasser) er lille ved kort og meget større ved lang opfølgning. Hvis man udelukkende interesserer sig for hvad der sker det første år efer akut PCI vælger man altså med vilje at se bort fra det meste af den overdødelighed der er relateret =l forsinkelse!!! 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

16 Akut PCI ved STEMI Dødsfald efter akut PCI er gennemført 6" 3" 0" Unødige(dødsfald(hvert(år( blandt"pa6enter"der" når"frem"6l"akut"pci"i"live" Tidsbesparelse" 20"minu3er" 1"års"opfølgning" Tidsbesparelse" 40"minu3er" Lang"opfølgning" Med hjælp fra 2 uarængige biosta=s=kere ved Københavns og Århus Universiteter har Region Sjælland udregnet hvilken betydning reduk=on i =den =l akut PCI har for overlevelsen. Grundlaget er den model for lang=dsoverlevelsen hos pa=enter der når frem =l akut PCI i live som Terkelsen har præsenteret i sin ar=kel i JAMA 2010 (ref 16). Denne Excel- formel er anvendt =l beregningerne Overlevelse efer reduk=on i forsinkelse = EKSP(LN( overlevelse i % )/POTENS(1,1; reduk=on i forsinkelse i minu5er /60))*100% Søjlediagrammet viser hvor mange liv der hvert år går tabt på grund af unødig forsinkelse på henholdsvis 20 og 40 minu5er og hvordan korjds opfølgning undervurderer antallet af unødigt tabte liv. I eksemplet er valgt overlevelse på 90% og 75% svarende =l korjds og lang=ds opfølgning i Terkelsens ar=kel. Pa=entantallet er sat =l FMC EKG Ankomst Start Wire

17 Akut PCI i Roskilde Beregning af overlevelsesgevinst 10" 5" 0" Unødige(dødsfald(hvert(år( Pga"organisa8on"af"Akut"PCI" Sundhedsstyrelsen" "e?er"pci" (8d)" "før"pci" (8d)" Region"Sjælland" "e?er"pci" (adgangsvej)" Region Sjælland har beregnet den samlede posi=ve effekt af akut PCI i Roskilde =l 5-10 unødige dødsfald forhindret hvert år. De indregnede effekter udgøres af 1) at flere når frem =l behandling i live, 2) at de der når frem =l behandling lever længere på grund af mindre skader på hjertet og 3) lavere risiko for død relateret =l blødning ved adgang via armen. Beregningen baserer sig på publicerede data, relevant opfølgnings=d og observerede =dsgevinster (ref. 1-7,9,11-17) Sundhedsstyrelsen beregning baserer sig på en lægevidenskabeligt bedømt indlysende forkert observa=ons=d, fik=ve =dsgevinster og modregning af en risiko relateret =l hjertekirurgi som der ikke er lægevidenskabeligt belæg for.

18 Akut PCI i Region Sjælland Guidelines og international praksis ESC Guidelines 2012 PCI centeret i Roskilde opfylder alle forudsætninger ACC/AHA Guidelines 2013 PCI centeret i Roskilde opfylder alle forudsætninger NICE Guidelines 2013 PCI centeret i Roskilde opfylder alle forudsætninger Praksis i andre lande Akut PCI uden hjertekirurgi på adressen er praksis i alle andre europæiske lande

19 Akut PCI i Region Sjælland Referencer

20 Kvalitets Audit 2012 Misforhold: Rapporteret vs Publiceret

21 Hjertekirurgi efter Akut KAG Aktivitet for Region Sjælland 2012 Hjertekirurgi* Indenfor*1*døgn*e2er*akut*KAG,*n=17* Tid fra ankomst på Rigshospitalet Cl start operacon (median): Kirurgi planlagt (8 pa=enter): > 18 =mer Kirurgi ikke planlagt (9 pa=enter): > 4 =mer Overflytning mhp Akut KAG 9 pa=enter Kirurgi planlagt før overflytning 8 pa=enter Det er vig=gt at gøre sig klart hvilke pa=enter den anvendte sta=s=k omfa5er i de5e =lfælde var hjertekirurgi planlagt før overflytning =l Rigshospitalet hos halvdelen af pa=enterne hvorfor akut PCI i Roskilde aldrig ville komme på tale. De aku5e hjertekirurgiske opera=oner der her er tale om kræver betydelig forberedelses=d. Akut undersøgelse i Roskilde frem for på Rigshospitalet indebærer =dligere beslutning om opera=on, transport af en diagnos=sk aylaret pa=ent, og måske hur=gere opera=on

22 Decentralisering? Ikke i forhold til specialeplanen " 2" 1" 0" 3" 2" 1" 2010$%$SSTs$Specialeplan$ Befolkningsunderlag"(mio)" Gento+e" Skejby" Rigshospitalet" Odense" Ålborg" 2014%&%PPCI%i%Region%Sjælland% Befolkningsunderlag"(mio)" I Sundhedsstyrelsens specialeplan fra 2010 blev strukturen med akut PCI på 5 centre ikke anfægtet. I 2011 blev akut ak=vitet på PCI- centeret i Gentofe inds=llet på foranledning af Region Hovedstaden der samlede hjertekirurgien på Rigshospitalet af drifsmæssige hensyn. Ved =lladelse =l akut PCI i Region Sjælland vil strukturen fra Specialeplanen i 2010 være genetableret. PCI- centeret i Ålborg vil som dengang være landets mindste og centeret i hovedstaden landets største. PCI- centeret i Roskilde vil modsvare det største i Sverige. Tilladelse =l akut PCI i Region Sjælland vil derfor hverken medføre udtynding af volumen eller af eksper=se i forhold =l Specialeplanen fra " Rigshospitalet" Skejby" Odense" Roskilde" Ålborg"

23 Akut KAG ikke STEMI Udrednings- og behandlingskompetence En person ringer 112. Han er svært hæmodynamisk påvirket men har ikke ST-elevation i Ekg og vurderes at kunne fejle et nedenstående. Hvor kører Ambulancen ham hen til akut udredning og behandling? Akut hjertesvigt nærmeste Sygehus Akut klapsygdom nærmeste Sygehus Lungeemboli nærmeste Sygehus Aortadissektion nærmeste Sygehus Perikarditis nærmeste Sygehus Hjertetamponade nærmeste Sygehus Bornholmsk syge nærmeste Sygehus Pneumothorax nærmeste Sygehus Subaracnoidal blødning nærmeste Sygehus Akut udredning og behandling af alle disse =lstande foregår i Danmark på nærmeste sygehus. Det gælder uanset om sygehuset har hovedfunk=on, regionsfunk=on eller er en højt specialiseret enhed. Kompetencen =l at modtage disse pa=enter er altså =l stede på Roskilde Sygehus, som den er det på landets øvrige sygehuse.

24 Akut PCI ved STEMI Dødsfald inden PCI kan gennemføres Erfaringer fra litteraturen Diagnose Akut PCI 35% (10%+25%) af de pa=enter der kunne behandles med akut PCI døde indenfor 30 dage efer STEMI- diagnosen var s=llet, men før akut PCI kunne udføres. Det ville have været meningsfuldt at monitorere omfanget af disse dødsfald efer indførelse af akut PCI 25% 10% 10% 65% Risiko ved transport for høj Kardiogent shock og ustabile Behandles på lokalsygehus 30- dages dødelighed 67% Død efer beslutning om transport men før akut PCI 30- dages dødelighed 100% Når frem =l akut PCI i live 30- dages dødelighed 6% Kilder: PRAGUE- 1, PRAGUE- 2, DANAMI- 2 (ref.11-14)

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 166 Offentligt. Akut PCI i Region Sjælland Sundheds- og forebyggelsesudvalg 03.12.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 166 Offentligt. Akut PCI i Region Sjælland Sundheds- og forebyggelsesudvalg 03.12. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 166 Offentligt Akut PCI i Region Sjælland Sundheds- og forebyggelsesudvalg 03.12.2013 Lav Kvalitet Ulige Adgang til Livsvigtig Behandling 18

Læs mere

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 428 Offentligt Dato 21. august 2013 Sagsnr. 4-1010-39/1 Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Læs mere

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Den 26. oktober 2012 1 3. Specialets højt specialiserede niveau Ansøgning om varetagelse af de højt specialiserede funktioner: Akut koronarangiografi (KAG)

Læs mere

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark Danmarks Apotekerforening Analyse 29. august 2011 Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark af Pernille Langgaard-Lauridsen En analyse som GEOMATIC har

Læs mere

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Anne Kaltoft Formand for bestyrelsen i Hjerteforeningen Ledende overlæge, ph.d., MPM, speciallæge i kardiologi, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

VELFUNGERENDE MARKEDER

VELFUNGERENDE MARKEDER Konkurrencerådet VELFUNGERENDE MARKEDER 02 2017 SVENSKE ERFARINGER MED FRIERE RAMMER I PRAKSISSEKTOREN Sverige har gennemført en reform af sundhedssystemet, som skaber mulighed for mere effektiv konkurrence

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

Danske Torpare medlemsanalyse 2015

Danske Torpare medlemsanalyse 2015 Danske Torpare medlemsanalyse 2015 1) * Angiv hvor du har din hjemadresse. Danmark Sverige Andet land Husstandsstørrelse (antal personer registreret på adressen) 2) * Voksne 3) Børn (0-17) 4) * Postnummer

Læs mere

JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på,

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6

Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6 Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6 Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Lidt om Triple Aim Triple Aim er et universelt metoderedskab,

Læs mere

Verden er til at forandre. Peter Emmerich Hansen

Verden er til at forandre. Peter Emmerich Hansen Verden er til at forandre. Peter Emmerich Hansen Udfordringsbilledet Midt- og Vestjylland: Behov for somatiske sengepladser i 2020 Aktuel kapacitet i Hospitalsenhed Vest: 613 somatiske sengepladser Hospitalet

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 26 Tema om HJERTE-CT Tillæg til ÅRSBERETNING 216 DANSK HJERTEREGISTER Tema om Hjerte-CT, tillæg til ÅRSBERETNING 216 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Mar-n Lamm Overlæge, Sektorchef Ho)esektoren Ortopædkirurgisk afdeling E, AUH. Primært Klinikker. NIP ansvarlig ho)ebrud ON Siden 2012 medlem styregruppe

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital 1 APOPLEKSI Ca. 12.000 apopleksier pr. år i Danmark Apopleksi

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) Område: Regionssekretariatet Afdeling: Regionssekretariatet Journal nr.: 10/747 Dato: 12. maj 2010 Udarbejdet af: E-mail: Telefon: Notat Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe Søgning Store databaser, med kontrollerede emneord: relevante emneord (fx emergency medical services), suppleret med fritekstsøgning (dvs. på ord forekommende i titel, abstract/den fulde tekst, fx prehospital).

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Notat Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens krav til aktivitetsgrundlag for hjertecentre vedtog regionsrådet den 31. maj 2010 at hjemtage hjertekirurgi

Læs mere

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark Sundhedsudvalget Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark 1 Nøgletal om kræft - Danmark Ca. 34.000 nye kræfttilfælde/år (2007-2011) Ca. 15.000 kræftdødsfald/år (2007-2011) Ca. 234.000 danskere

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Cardiologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til?

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Leif Panduro Jensen Ledende overlæge Gentofte Amtssygehus Klinisk ledelse i dag Klinisk ledelse er mindst lige så vigtig

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften ved Mikkel Malby Schoos, MD, PhD Baseret på PhD afhandlingen: Prehospital Organization and Risk Stratification in ST Segment Elevation Myocardial

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Det fremtidige behov for revaskulariserende behandling af iskæmisk hjertesygdom herunder PCI-behandling

Det fremtidige behov for revaskulariserende behandling af iskæmisk hjertesygdom herunder PCI-behandling Det fremtidige behov for revaskulariserende behandling af iskæmisk hjertesygdom herunder PCI-behandling Notat 2003 Det fremtidige behov for revaskulariserende behandling af iskæmisk hjertesygdom herunder

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose Iskæmisk hjertesygdom (IHS) CT af hjertet PhD-studerende Thomas Kristensen Hjerte-CT forskningsenheden Rigshospitalet Førende dødsårsag i den vestlige verden 12.6% af alle dødsfald skyldes IHS I USA dør

Læs mere

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark 20. november 2015 Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark Baggrund og Formål Den landsdækkende akutlægehelikopterordning med 3 beredskaber i

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Hjerte-Kar Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Skal revideres Sygdomsspecifik sundhedsaftale for Hjerte og

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Sekretariatet for Hjertefølgegruppen

Sekretariatet for Hjertefølgegruppen R E F E R A T Sekretariatet for Hjertefølgegruppen Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe Mødedato Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10.45 13.30 Sted Sundhedsstyrelsens mødelokale Hypericum (Værket)

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning af

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

forfatteren som har alle rettigheder. Foredraget må kun gengives med tilladelse. DCS Årsmøde 2011

forfatteren som har alle rettigheder. Foredraget må kun gengives med tilladelse. DCS Årsmøde 2011 Følgende foredrag er udlånt med venlig tilladelse af forfatteren som har alle rettigheder. Foredraget må kun gengives med tilladelse. DCS Årsmøde 2011 Agenda: skjulte dagsorden akut kardiologi 1. DCS understreger,

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

AFRAPPORTERING. Undersøgelse af regionale data for transporttider og overlevelse i forbindelse med primær PCI i Region Midtjylland

AFRAPPORTERING. Undersøgelse af regionale data for transporttider og overlevelse i forbindelse med primær PCI i Region Midtjylland Regionshuset Viborg AFRAPPORTERING Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 02-06-2014 Undersøgelse af regionale data for transporttider

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Akut koronarsyndrom i almen praksis

Akut koronarsyndrom i almen praksis K ARDIOLOGI 181 Akut koronarsyndrom i almen praksis Ellen Ladegaard, Christian Juhl Terkelsen, Jens Flensted Lassen & Troels Martin Hansen Tidligere studier tyder på, at to tredjedele af patienterne med

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Den na&onale kvalitetsdatabase for aku3e pa&entkontakter. Annmarie Lassen Fælles akutmodtagelse Odense Universitetshospital

Den na&onale kvalitetsdatabase for aku3e pa&entkontakter. Annmarie Lassen Fælles akutmodtagelse Odense Universitetshospital Den na&onale kvalitetsdatabase for aku3e pa&entkontakter Annmarie Lassen Fælles akutmodtagelse Odense Universitetshospital Fælles Akutdatabase Præhospitale kontakter Erika Frischknecht Christensen In

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2006 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia:

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia: Dansk Apopleksiregister Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af apopleksi? Fakta om indikatorer og standarder Et behandlingsforløb på et sygehus består typisk af flere forskellige delbehandlinger

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NOTAT. Europæiske retningslinjer for behandling af akut blodprop i hjertet

NOTAT. Europæiske retningslinjer for behandling af akut blodprop i hjertet Regionshuset Viborg NOTAT Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 21-11-2013 Europæiske retningslinjer for behandling af akut blodprop

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 16

DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 16 T I L L Æ G S DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl. 15.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 16 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Frede Olesen, Praktiserende læge, professor, dr.med. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark

Frede Olesen, Praktiserende læge, professor, dr.med. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark , Praktiserende læge, professor, dr.med. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark FO@alm.au.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Ikke- aku5e livstruende hjertesygdomme

Ikke- aku5e livstruende hjertesygdomme Hjerterpakkerne Regeringsgrundlaget Regeringen vil indføre optimale pakkeforløb for forundersøgelse og behandling for patienter med livstruende hjertesygdomme på samme måde som på kræftområdet. Regeringen

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere