Akut PCI Møde i Hjertefølgegruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akut PCI Møde i Hjertefølgegruppen 22.10.2013"

Transkript

1 Akut PCI Møde i Hjertefølgegruppen

2 Akut PCI i Region Sjælland Hjertefølgegruppen Kvalitets Audit 2012 Akut PCI i Roskilde Risiko Akut PCI i Roskilde Gevinst Guidelines og international praksis

3 Kvalitets Audit 2012 Status i Region Sjælland Baggrund Sundhedsstyrelsens rundspørge til hjertecentrene har afdækket Styrelsen havde ikke data der beskrev kvaliteten af behandlingstilbuddet da man afslog Region Sjællands ansøgning om tilladelse til akut PCI De data der er kommet ind fra centrene har afdækket Mangelfuld datagrundlag/indrapportering, ingen standardisering hvorfor data fra centrene ikke kan sammenlignes og kvaliteten på landsplan ikke kan bedømmes. Konsekvens Kvalitets Audit 2012 Region Sjælland har gennemført kvalitetsaudit for STEMI-behandlingen i 2012 for at tilvejebringe et grundlag for debat og informeret beslutning 112 FMC EKG Ankomst Start Wire Kald Første Medicinske Kontakt Diagnose Ankomst PCI-center Start KAG Første PCI-wire

4 Akut PCI ved STEMI Status kvalitet Region Sjælland %# 75%# 50%# 25%# Målopfyldelse+ESC/DCS+ Tiden+fra+FMC+7l+Wire+ Region#Sjælland#2012,#n#=#352# Kvalitets Audit 2012 overfor Standarder Standard: FMC- wire < 90 minu5er: Kun 12% af pa=enter fra Region Sjælland nåede målet. Bør være så høj som muligt i hht Europæiske og Amerikanske STEMI guidelines. Standard: FMC- wire < 120 minu>er: Kun 47% af pacenter fra Region Sjælland nåede målet. Bør være tæt på 100% i hht NICE, Amerikanske, Europæiske og Danske STEMI- guidelines. Standard: FMC- wire < 150 minu5er Behandlingskvalitet som ved thrombolyse eller ringere når målet overskrides. Kun 66% af STEMI pa=enterne fra Region Sjælland nåede målet i %# <#90#minu.er# <#120#minu.er# <#150#minu.er# Behandlings=lbudet for STEMI- pa=enter i Region Sjælland lever ikke op =l na=onale og interna=onale kvalitetsmål (ref.1-4) 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

5 Akut PCI ved STEMI Status kvalitet Region Sjælland 2012 Tid$fra$FMC$+l$wire/ballon$ Region"Sjælland" "(ref.6,7)" Median"Gd"="Tiden"hvor"50%"er"nået"frem"Gl"behandling" Kvalitets Audit 2012 overfor publicerede data Sammenligning med publika=oner udgået fra Rigshospitalet 2012 og " 120" 60" 0" SA SA SA + VA København" Kort" Langt" " " " Perioden (ref.7) København" SA + VA Lu7" Land" " " Perioden (ref.6) Region"Sjælland" SA + VA + RA Audit" 2012" Fundet i Kvalitets Audit 2012 stemmer overens med publicerede opgørelser fra Region Sjælland. Det =lsyneladende fald i =derne er forklaret af forskelle i popula=onerne idet kun Kvalitets Audit 2012 indeholder alle pa=enter fra Roskilde Amt (RA) tæt på Rigshospitalet. Kvaliteten af STEMI- behandling i Region Sjælland bedømt på =den =l akut behandling er ikke ændret meget siden 2005, og er fortsat markant ringere end den var i København for 8 år siden. 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

6 Tid til Akut PCI i 2012 Svenske landsting og Region Sjælland Uppsala Stockholm Örebro Östergötland Värmland Västmanland Kalmar Blekinge Jönköping Gotland Västra Götaland Gävleborg Skåne Dalarna Sörmland Norrbotten Halland Jämtland Västerbotten Västernorrland Kronoberg Region Sjælland Figur 2b. Start av reperfusionsbehandling inom rekommenderad tid (90 min) från reperfusionsgrundande EKG till målgruppen STEMI/LBBB bland hjärtinfarktspatienter <80 år, per landsting (i kvalitetsindex tilldelas sjukhusen landstingets snitt), ,5 poäng Medel: 73 % 1 poäng Andel (%) Kvalitets Audit 2012 overfor Sverige Målopfyldelse for den Svenske standard: Tid fra Ekg =l Start procedure < 90 minu5er. Opgjort for de 21 Svenske lands=ng. Omfa5er kun pa=enter < 80 år. Samme opgørelse for Region Sjælland viser en målopfyldelse på betydeligt lavere niveau end i Sverige, på trods af at svenskerne har betydeligt større geografiske og klima=ske udfordringer. Kilde ref 8 : Årsrapport, SWEDEHEART 2012, Figur 19 Kvalitet af behandlings=lbud er bedre i hele Sverige end i Region Sjælland. Fundet bekræfes af publicerede data (ref. 5-8) 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

7 Akut PCI uden hjertekirurgi Lægevidenskabelig dokumentation Alle publicerede arbejder inklusive et systema=sk review og meta- analyse, finder at hjertekirurgisk =lstedeværelse, herunder de højt specialiserede stø5efunk=oner der følger med hjertekirurgisk ak=vitet, ikke har betydning for overlevelsen ved planlagt eller akut PCI på højvolumen centre som Roskilde. I overensstemmelsen hermed er hjertekirurgisk =lstedeværelse ikke et krav i aktuelle guidelines for STEMI- behandling fra ESC, ACC/AHA eller NICE. PCI- centeret i Roskilde opfylder alle forudsætninger for planlagt og akut PCI ak=vitet i Europæiske, NICE og Amerikanske guidelines. Kilde: Int J Cardiol PCI with and without on- site coronary artery bypass surgery. A systema=c review and meta- analysis (ref.9)

8 Død efter akut PCI i Sverige På centre med og uden hjertekirurgi Pilenne angiver PCI- centre med hjertekirurgisk =lstedeværelse Der er ingen sammenhæng imellem hjertekirurgisk =lstedeværelse og dødelighed ved akut PCI. Fundet fra Sverige er i fuld overensstemmelse med resultatet i samtlige 12 lægevidenskabelige publika=oner der har fokuseret på de5e spørgsmål. Kilde: Årsrapport, SWEDEHEART 2011, Figur 26. (ref.10)

9 Forsinkelse til Akut PCI Transport direkte til PCI-centeret bedst Tid$fra$FMC$+l$Ankomst$ Region#Sjælland#2012# Median,#minuBer# 81# 182# 149# 70% 18% 12% Direkte#fra# skadested# Fra#skadested# via#lokalsygehus# Fra# lokalsygehus# Kvalitets Audit 2012 Direkte transport =l PCI- centeret er en forudsætning for hur=g behandling. 78% blev telemedicinsk visiteret, 24% blev transporteret i helikopter. Transport fra skadested 70% Klart hur=gste behandlingsvej. Omfa5er ikke kun ukomplicerede =lfælde men også pa=enter i shock og genoplivet efer hjertestop. Transport fra skadested via lokalsygehus 18% Kun 20% (5% af den samlede popula=on) kørte =l lokalsygehuset pga behov for stabilisering før lang transport. Transport fra lokalsygehus 12% Op=mering omfa5er hur=gere ru=ner på lokalsygehusene og ved folkeoplysning om at ringe 112 ved brystsmerter. 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

10 Præhospital beredskab 2012 Tid på Skadested og Transporttid Apoplexi og STEMI Apoplexi" STEMI" Tid$fra$112$*l$Ankomst$ Region$Sjælland$2012,"median9d" n=176"apolpexi/roskilde,"n=352"stemi/rigshospitalet" 0" 30" 60" 90" 120" Respons9d" Tid"på"skadestedet" TransporFd" Kvalitets Audit 2012 Respons=d og =d på skadestedet afviger ikke betydeligt imellem Apoplexi og STEMI pa=enter. Den samlede =d fra 112 =l ankomst på behandlingsstedet er betydeligt kortere for Apoplexi- end for STEMI- pa=enter og den 38 minu>er længere transporjd er udslagsgivende. Baggrunden herfor er at flere Apoplexi pa=enter kommer direkte =l behandlingsstedet fordi det er nærmeste sygehus eller fordi den ekstra transporjd =l behandlingsstedet frem for nærmeste sygehus er lille. Helikoptertransport blev anvendt hos væsentligt færre Apoplexi- (12%) end STEMI- pa=enter (24%) 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

11 Akut PCI på Rigshospitalet minutters unødig forsinkelse Flere Lokale direkte =l PCI- centeret PCI- center er Lokalsygehus Direkte Adgang Kortere Transportvej Forskel på transport af Apoplexi og STEMI Forskellen ligger i organiseringen og ikke i hvilken akut sygdom pa=enterne har. Kortere transportvej 60% Realiseres fra første dag ved akut PCI i Roskilde. PCI- center er lokalsygehuset 10 % Alle i lokalområdet køres direkte =l PCI- centeret. Realiseres fra første dag ved akut PCI i Roskilde. Flere lokale direkte Cl PCI- centeret 20 % Flere fra de omgivende lokalområder køres direkte =l PCI- centeret pga den kortere transporjd. Ankomst direkte i laboratoriet 10% Direkte adgang fra ambulancen =l opera=onsstuerne i Roskilde. Realiseres fra første dag ved akut PCI i Roskilde. 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

12 Akut PCI ved STEMI Betydning af Arteriel Adgangsvej OR (fixed): 0.56 (95% Cl ) Forklaring Arbejdsgruppen for PCI under det Europæiske Cardiologiske Selskab (ESC) anbefaler i en aktuel publika=on (ref.17) at man anvender en pulsåre i armen (arteria radialis) frem for en fra lysken ved akut PCI. Baggrunden er at flere randomiserede studier har vist en overlevelsesgevinst ved adgang via armen og at en metaanalyse på grundlag af 4400 pa=enter viser det samme. Størrelsen af denne overlevelsesgevinst er stor i de anførte studier og det er rimeligt at antage at den også vil være betydelig i almindelig klinisk praksis. Kilde: EAPCI Consensus Doc (ref.17)

13 Akut PCI ved STEMI Dødsfald før PCI er gennemført Region Sjælland 2012 Diagnose Akut PCI 7/27 (25%) af pa=enter visiteret =l akut PCI døde inden de nåede at få behandlingen. Det er sandsynligt at nogle havde overlevet ved hur=gere behandling. Gruppens størrelse er betydelig og afspejler behandlingskvalitet men monitoreres ikke i Danmark Dødsfald på lokalsygehus (85) eller skadested (4). Ikke akut PCI pga: hjertestop, døende, andre sygdomme, sen præsenta=on. Dødsfald før gennemført PCI 4 før ankomst =l PCI- center 3 efer ankomst =l PCI- center Dødsfald under indlæggelse efer gennemført PCI

14 Dødsfald efter akut PCI er gennemført Opgørelse efter 1 år er misvisende 4S Studiet Lancet 1994 (ref.15) Den fordel der kan være ved én behandlingsstrategi frem for en anden bliver nogen gange større over =d. Et godt eksempel på de5e ses i 4S studiet, der danner grundlag for behandling med sta=n ved iskæmisk hjertesygdom på grund af en overlevelsesgevinst der først blev manifest efer mere end 1 års opfølgning. Havde man insisteret på at vurdere effekten af sta=n efer 30- dage eller 1 år ville man ikke have set nogen overlevelsesgevinst og man ville ikke anbefale sta=nbehandling =l alle med iskæmisk hjertesygdom sådan som hele verden er enige om at gøre i dag. En =lgang hvor man insisterer på at vurdere effekt af en behandling efer 30- dage eller 1 år, når man véd at effekten er meget større efer længere opfølgning, er e=sk og lægevidenskabeligt problema=sk.

15 Dødsfald efter akut PCI er gennemført Opgørelse efter 1 år er misvisende Terkelsen JAMA 2010 (ref.16) Terkelsen har i sin ar=kel i JAMA 2010 fundet at forsinkelse =l akut PCI er selvstændig prædiktor for død i mul=variat analyse og at den nega=ve effekt af forsinkelse s=ger over =d. De viste univariate kurver fra ar=klen, illustrer princippet om at overdødelighed relateret =l forsinkelse (højden på de farvede kasser) er lille ved kort og meget større ved lang opfølgning. Hvis man udelukkende interesserer sig for hvad der sker det første år efer akut PCI vælger man altså med vilje at se bort fra det meste af den overdødelighed der er relateret =l forsinkelse!!! 112 FMC EKG Ankomst Start Wire

16 Akut PCI ved STEMI Dødsfald efter akut PCI er gennemført 6" 3" 0" Unødige(dødsfald(hvert(år( blandt"pa6enter"der" når"frem"6l"akut"pci"i"live" Tidsbesparelse" 20"minu3er" 1"års"opfølgning" Tidsbesparelse" 40"minu3er" Lang"opfølgning" Med hjælp fra 2 uarængige biosta=s=kere ved Københavns og Århus Universiteter har Region Sjælland udregnet hvilken betydning reduk=on i =den =l akut PCI har for overlevelsen. Grundlaget er den model for lang=dsoverlevelsen hos pa=enter der når frem =l akut PCI i live som Terkelsen har præsenteret i sin ar=kel i JAMA 2010 (ref 16). Denne Excel- formel er anvendt =l beregningerne Overlevelse efer reduk=on i forsinkelse = EKSP(LN( overlevelse i % )/POTENS(1,1; reduk=on i forsinkelse i minu5er /60))*100% Søjlediagrammet viser hvor mange liv der hvert år går tabt på grund af unødig forsinkelse på henholdsvis 20 og 40 minu5er og hvordan korjds opfølgning undervurderer antallet af unødigt tabte liv. I eksemplet er valgt overlevelse på 90% og 75% svarende =l korjds og lang=ds opfølgning i Terkelsens ar=kel. Pa=entantallet er sat =l FMC EKG Ankomst Start Wire

17 Akut PCI i Roskilde Beregning af overlevelsesgevinst 10" 5" 0" Unødige(dødsfald(hvert(år( Pga"organisa8on"af"Akut"PCI" Sundhedsstyrelsen" "e?er"pci" (8d)" "før"pci" (8d)" Region"Sjælland" "e?er"pci" (adgangsvej)" Region Sjælland har beregnet den samlede posi=ve effekt af akut PCI i Roskilde =l 5-10 unødige dødsfald forhindret hvert år. De indregnede effekter udgøres af 1) at flere når frem =l behandling i live, 2) at de der når frem =l behandling lever længere på grund af mindre skader på hjertet og 3) lavere risiko for død relateret =l blødning ved adgang via armen. Beregningen baserer sig på publicerede data, relevant opfølgnings=d og observerede =dsgevinster (ref. 1-7,9,11-17) Sundhedsstyrelsen beregning baserer sig på en lægevidenskabeligt bedømt indlysende forkert observa=ons=d, fik=ve =dsgevinster og modregning af en risiko relateret =l hjertekirurgi som der ikke er lægevidenskabeligt belæg for.

18 Akut PCI i Region Sjælland Guidelines og international praksis ESC Guidelines 2012 PCI centeret i Roskilde opfylder alle forudsætninger ACC/AHA Guidelines 2013 PCI centeret i Roskilde opfylder alle forudsætninger NICE Guidelines 2013 PCI centeret i Roskilde opfylder alle forudsætninger Praksis i andre lande Akut PCI uden hjertekirurgi på adressen er praksis i alle andre europæiske lande

19 Akut PCI i Region Sjælland Referencer

20 Kvalitets Audit 2012 Misforhold: Rapporteret vs Publiceret

21 Hjertekirurgi efter Akut KAG Aktivitet for Region Sjælland 2012 Hjertekirurgi* Indenfor*1*døgn*e2er*akut*KAG,*n=17* Tid fra ankomst på Rigshospitalet Cl start operacon (median): Kirurgi planlagt (8 pa=enter): > 18 =mer Kirurgi ikke planlagt (9 pa=enter): > 4 =mer Overflytning mhp Akut KAG 9 pa=enter Kirurgi planlagt før overflytning 8 pa=enter Det er vig=gt at gøre sig klart hvilke pa=enter den anvendte sta=s=k omfa5er i de5e =lfælde var hjertekirurgi planlagt før overflytning =l Rigshospitalet hos halvdelen af pa=enterne hvorfor akut PCI i Roskilde aldrig ville komme på tale. De aku5e hjertekirurgiske opera=oner der her er tale om kræver betydelig forberedelses=d. Akut undersøgelse i Roskilde frem for på Rigshospitalet indebærer =dligere beslutning om opera=on, transport af en diagnos=sk aylaret pa=ent, og måske hur=gere opera=on

22 Decentralisering? Ikke i forhold til specialeplanen " 2" 1" 0" 3" 2" 1" 2010$%$SSTs$Specialeplan$ Befolkningsunderlag"(mio)" Gento+e" Skejby" Rigshospitalet" Odense" Ålborg" 2014%&%PPCI%i%Region%Sjælland% Befolkningsunderlag"(mio)" I Sundhedsstyrelsens specialeplan fra 2010 blev strukturen med akut PCI på 5 centre ikke anfægtet. I 2011 blev akut ak=vitet på PCI- centeret i Gentofe inds=llet på foranledning af Region Hovedstaden der samlede hjertekirurgien på Rigshospitalet af drifsmæssige hensyn. Ved =lladelse =l akut PCI i Region Sjælland vil strukturen fra Specialeplanen i 2010 være genetableret. PCI- centeret i Ålborg vil som dengang være landets mindste og centeret i hovedstaden landets største. PCI- centeret i Roskilde vil modsvare det største i Sverige. Tilladelse =l akut PCI i Region Sjælland vil derfor hverken medføre udtynding af volumen eller af eksper=se i forhold =l Specialeplanen fra " Rigshospitalet" Skejby" Odense" Roskilde" Ålborg"

23 Akut KAG ikke STEMI Udrednings- og behandlingskompetence En person ringer 112. Han er svært hæmodynamisk påvirket men har ikke ST-elevation i Ekg og vurderes at kunne fejle et nedenstående. Hvor kører Ambulancen ham hen til akut udredning og behandling? Akut hjertesvigt nærmeste Sygehus Akut klapsygdom nærmeste Sygehus Lungeemboli nærmeste Sygehus Aortadissektion nærmeste Sygehus Perikarditis nærmeste Sygehus Hjertetamponade nærmeste Sygehus Bornholmsk syge nærmeste Sygehus Pneumothorax nærmeste Sygehus Subaracnoidal blødning nærmeste Sygehus Akut udredning og behandling af alle disse =lstande foregår i Danmark på nærmeste sygehus. Det gælder uanset om sygehuset har hovedfunk=on, regionsfunk=on eller er en højt specialiseret enhed. Kompetencen =l at modtage disse pa=enter er altså =l stede på Roskilde Sygehus, som den er det på landets øvrige sygehuse.

24 Akut PCI ved STEMI Dødsfald inden PCI kan gennemføres Erfaringer fra litteraturen Diagnose Akut PCI 35% (10%+25%) af de pa=enter der kunne behandles med akut PCI døde indenfor 30 dage efer STEMI- diagnosen var s=llet, men før akut PCI kunne udføres. Det ville have været meningsfuldt at monitorere omfanget af disse dødsfald efer indførelse af akut PCI 25% 10% 10% 65% Risiko ved transport for høj Kardiogent shock og ustabile Behandles på lokalsygehus 30- dages dødelighed 67% Død efer beslutning om transport men før akut PCI 30- dages dødelighed 100% Når frem =l akut PCI i live 30- dages dødelighed 6% Kilder: PRAGUE- 1, PRAGUE- 2, DANAMI- 2 (ref.11-14)

Danske Torpare medlemsanalyse 2015

Danske Torpare medlemsanalyse 2015 Danske Torpare medlemsanalyse 2015 1) * Angiv hvor du har din hjemadresse. Danmark Sverige Andet land Husstandsstørrelse (antal personer registreret på adressen) 2) * Voksne 3) Børn (0-17) 4) * Postnummer

Læs mere

Verden er til at forandre. Peter Emmerich Hansen

Verden er til at forandre. Peter Emmerich Hansen Verden er til at forandre. Peter Emmerich Hansen Udfordringsbilledet Midt- og Vestjylland: Behov for somatiske sengepladser i 2020 Aktuel kapacitet i Hospitalsenhed Vest: 613 somatiske sengepladser Hospitalet

Læs mere

Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6

Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6 Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6 Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Lidt om Triple Aim Triple Aim er et universelt metoderedskab,

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften ved Mikkel Malby Schoos, MD, PhD Baseret på PhD afhandlingen: Prehospital Organization and Risk Stratification in ST Segment Elevation Myocardial

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Potentialet i mødemarkedet i Sverige - Markedsoverblik

Potentialet i mødemarkedet i Sverige - Markedsoverblik Potentialet i mødemarkedet i Sverige - Markedsoverblik Baggrund Formålet med denne rapport er at kortlægge, hvilke brancher VisitDenmark skal have fokus på i forhold til mødebooking på det svenske marked

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Selskab for Akut Medicin Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling DCS

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs Retningslinier for præhospital og interhospital transport af hjertepatienter Udkast til høring planlagt til 11. juni 2007

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Turistundersøgelsen 2014

Turistundersøgelsen 2014 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Turistundersøgelsen 2014 Forretnings- / ferierejsende Dansk September 2013 Us. nr. 3000 + 0 + 0 Overnatningsform: Udfyldes uden at spørge IP. Hotel... 1 Feriecenter... 2 Vandrerhjem...

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt

Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Destination Bornholm December 2013 1 Titel: Tematurisme

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Evaluering af velfærdsteknologier

Evaluering af velfærdsteknologier Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen Præsenta@on Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Formålet med donordetektion er: At optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan?

Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan? Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan? Jesper Damsgaard, projektlæge ved Forskningsenheden, Infek:onsmedicinsk afd. Q, AUH, Skejby 19/03-2014 Disposi'on (lærebogsstof)

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Valgfri periode i Västerås

Valgfri periode i Västerås Valgfri periode i Västerås En sommerdag i August 2004 fik vi den tossede ide, at kontakte HanneWissing med henblik på vores valgfri periode på 7. Semester. Vi havde talt om at tage til udlandet i praktik

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Den danske indsats - status. Frede Olesen

Den danske indsats - status. Frede Olesen Den danske indsats - status Overordnet! Pakkeforløb har betydet kortere vente3der for mange pt. Godt!! Diagnosecentre bliver bedre og bedre nu mere end 15 i de 5 regioner! Læger og pa3enter gladere! Selve

Læs mere

160413 Opsamling EC sidste gang.notebook. April 16, 2013

160413 Opsamling EC sidste gang.notebook. April 16, 2013 Alle var forberedte Det var godt når I refererede l hinanden l arkler l undersøgelser l klip Når I var kildekriske Når I brugte egne figurer Når I lavede sammenligninger 1 tænk over kropsprog stemmeføring

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliterings Database Høringsrapport

Dansk Hjerterehabiliterings Database Høringsrapport Dansk Hjerterehabiliterings Database Høringsrapport November 2012 1 Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Årsrapport 2012. VestDansk Hjertedatabase. Aktiviteter og resultater

Årsrapport 2012. VestDansk Hjertedatabase. Aktiviteter og resultater VestDansk Hjertedatabase Aktivitet og resultat for invasiv kardiologi og hjertekirurgi 1/1 Vtil 31/12 KAG, PCI, Hjerte-CT og Operationer Region Nord Region Midt Region Syddanmark Årsrapport Aktiviteter

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til. Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør

CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til. Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør Agenda Klinisk Logis/k hvad er klinisk logis/k hvordan passer det ind i et hospitals

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

KVINDER OG HJERTESUNDHED

KVINDER OG HJERTESUNDHED KVINDER OG HJERTESUNDHED - en rapport om sundhedsadfærd og hjertesygdom blandt kvinder UDGIVET AF HJERTEFORENINGEN OG STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kvinder og hjertesundhed - en rapport om sundhedsadfærd

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Projektbeskrivelsesforløb. Naturvidenskab & Sundhedsvidenskab

Projektbeskrivelsesforløb. Naturvidenskab & Sundhedsvidenskab Projektbeskrivelsesforløb Naturvidenskab & Sundhedsvidenskab Hvem er vi Kirs%ne Jacobsen; ph.d. studerende, cand.scient. i biokemi og molekylær biologi, Ins%tut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Randers Regionshospitalerne Silkeborg og Hammel Neurocenter

Læs mere