BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr Revisionen af regnskabet for året 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006"

Transkript

1 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret

2 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Side Revisionens formål, udførelse, omfang og ansvarsfordeling Side 3 2 Redegørelse for den udførte revision Side Revisionsstrategi, revisionsplan og forvaltningsrevision Side Den løbende revision Side Den afsluttende revision Side Rapportering og revisionsbemærkninger Side 7 3 Årsregnskabet Side Kommunens årsregnskab for Side Ledelsens regnskabserklæring Side Revisionspåtegning Side 10 4 Revision af årsregnskabet Side Årsregnskabets opbygning og indhold Side Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Side Budget- og bevillingskontrol Side Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Side Personskat Side Tilskud og udligning Side Den kommunale købsmomsordning Side Lønninger og vederlag Side Renter Side Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Side Anlægsvirksomhed i øvrigt Side Forsyningsvirksomheder Side Balancen Side Anlægsaktiver Side Omsætningsaktiver Side Likvide beholdninger Side Hensatte forpligtelser Side Lånoptagelse Side Gældsforpligtelser Side 21

3 Side Egenkapital Vurdering af kommunens økonomi Indledning Udvikling i likviditeten Overholdelse af kassekreditreglen Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer Løbende revision Forretningsgange Sagsbehandling Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Særlig gennemgang på fleksjobområdet Afgivne revisionsberetninger vedrørende Revisionsberetninger afgivet til Brønderslev Byråd Revisionens bemærkninger Takstfinansierede materielle anlægsaktiver Fejlbogføring boligsikring/boligydelse Side 21 Side 22 Side 22 Side 22 Side 23 Side 24 Side 24 Side 25 Side 25 Side 25 Side 26 Side 26 Side 27 Side 29 Side 29 Side 30 Side 30 Side 30 Bilag 1 Oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for Bilag 2 Områder med særlige rapporteringskrav Bilag 3 lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet Bilag 4 Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet Bilag 5 Lovpligtig redegørelse til SKAT Bilag 6 Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bilag 7 Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Side 32 Side 34 Side 36 Side 45 Side 51 Side 53 Side 58

4 Side 3 Til Brønderslev Byråd Kommunernes Revision A/S (KR) har den 13. september 2006 afsluttet revisionen af Brønderslev Kommunes regnskab for året Brønderslev Kommune er i kraft af kommunalreformen pr. 1. januar 2007 sammenlagt med Dronninglund Kommune. Regnskabet for 2006 er således det sidste for Brønderslev Kommune, og i henhold til 43 stk. 1 i Lov om revision af den kommunale inddeling har byrådet i Brønderslev Kommune ansvaret for at afgive regnskabet til revision samt for efterfølgende at træffe afgørelse om eventuelt fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets godkendelse. Samtidig fastlægger lovens 36, at de nye byråd pr. 1. januar 2007 indtræder i de rettigheder og pligter, som byrådene i sammenlægningskommunerne har påtaget sig. Om den afsluttende revision afgives følgende beretning: 1 Generelt 1.1 Revisionens formål, udførelse, omfang og ansvarsfordeling Der udøves en fremadrettet revision, som understøtter byrådets og ledelsens bestræbelser på at udvikle og effektivisere den kommunale virksomhed. Revisionen udføres i tæt samarbejde med såvel kommunens ledelse som medarbejdere. Det tilstræbes at imødegå og rette eventuelle fejl og mangler inden regnskabsafslutningen, således at bemærkninger så vidt muligt undgåes. Revisionen er planlagt og udført efter bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og er tilrettelagt under hensyntagen til reglerne i regulativet for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Det er den kommunale ledelses ansvar at sikre, at kommunens mål, strategier og handlingsplaner foreligger, og at der foretages resultatopfølgning. Ledelsen har ansvaret for at aflægge regnskab for anvendelsen af midlerne. Ved forvaltningen er kommunens ledelse forpligtet til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn.

5 Side 4 Det er ledelsens ansvar at opbygge hensigtsmæssige administrative systemer og hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af økonomien, samt at love og andre regler overholdes. Ledelsen tilrettelægger kommunens registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen med henblik på at give et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet. Det indebærer, at der skal tilrettelægges en forvaltning, der omfatter de nødvendige økonomistyrings- og regnskabssystemer, herunder interne kontroller, så der kan aflægges et pålideligt regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, og at de tilsigtede resultater er opnået inden for de udstukne rammer. Det er revisors ansvar at planlægge og udføre revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik samt danske revisionsstandarder, og herunder gennemgå og vurdere, om ledelsen har opfyldt sine forpligtelser til at sikre, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved udførelse af byrådets beslutninger. Formålet med den afsluttende revision af Brønderslev Kommunes regnskab er at efterprøve, om w årsregnskabet er korrekt opstillet på grundlag af bogføringen w årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og forskrifter samt byrådets beslutninger w byrådets afgørelse om revisionens bemærkninger til tidligere årsregnskaber foreligger, og at afgørelsen ikke giver anledning til yderligere bemærkninger w årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens samlede finansielle stilling og den økonomiske forvaltning.

6 Side 5 2 Redegørelse for den udførte revision 2.1 Revisionsstrategi, revisionsplan og forvaltningsrevision Revisionsstrategi KR s revisionsstrategi tager udgangspunkt i almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper for revision af kommunale regnskaber. Revisionen sker i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. Der foretages ikke detailgennemgang af alle områder, idet der lægges vægt på væsentlige og risikofyldte elementer. Revisionen er gennemført ved kontrol af udvalgte forretningsgange og interne kontroller, herunder en stikprøvevis gennemgang af bilag og bogføring. Revisionsplan Revisionsstrategien udmønter sig i en konkret revisionsplan, der er udarbejdet på baggrund af kommunens budget (foreliggende virksomhedsplaner - hvis sådanne måtte foreligge) og KR s generelle kendskab til kommunen. I vurderingen af de revisionsmæssige risici tager vi udgangspunkt i kvaliteten af den interne kontrol og kommunens ledelsestilsyn. Desuden fokuserer vi på de områder, kommunen prioriterer højt. I revisionsplanen er revisionshandlingerne på lovmæssige og væsentlige områder indarbejdet. Planen har været drøftet med kommunens ledelse for at imødekomme kommunens forventninger til nytteværdien af revisionen. Lovpligtig forvaltningsrevision Som anført i bemærkningerne til 42 i Styrelsesloven omfatter den lovpligtige revision både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision. Den løbende forvaltningsrevision udføres som en integreret del af den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Udgangspunktet herfor er bl.a. analyser og vurderinger, som understøtter den almindelige revision af regnskabet. Med baggrund i disse revisionshandlinger på udvalgte områder har vi vurderet, hvorvidt kommunens ressourcer anvendes økonomisk hensigtsmæssigt i forhold til de fastsatte målsætninger.

7 Side Den løbende revision Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen. Der henvises til de afgivne beretninger vedrørende den løbende revision. Forretningsgange Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen af det enkelte område. Der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Tilsvarende er der ved revision af udvalgte forretningsgange på det sociale område fokuseret på, hvorvidt kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende procedurer, der sikrer, at gældende lovgivning overholdes, samt at it-systemerne anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har stikprøvevis efterprøvet forretningsgangene ved at følge sagsbehandlingen af kommunens dispositioner, eksempelvis udbetaling af sociale ydelser og lønninger. Kasseeftersyn Vi har i årets løb foretaget uanmeldt kasseeftersyn af likvide beholdninger ved kommunens hovedkasse og andre væsentlige kasser. Formålet er at konstatere, hvorvidt kommunens likvide aktiver er korrekt registreret i overensstemmelse med de respektive pengeinstitutters oplysninger. Mål og bevillinger Vi har undersøgt, om foretagne dispositioner er i overensstemmelse med fastlagte mål, bevillinger, byrådets og udvalgenes øvrige beslutninger samt love og andre forskrifter, herunder bestemmelserne i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner".

8 Side 7 Rapporterings- og informationssystemer Kommunens systemer for rapporterings- og informationsstyring er vurderet ud fra et princip om hensigtsmæssig forvaltning og administration. KR har løbende - under hensyntagen til omkostninger og risici - fremsat forslag til forbedringer. Om den løbende revision henvises til delberetning nr Den afsluttende revision Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl, d.v.s. at regnskaberne er korrekte og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. I det omfang vore vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer m.v. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 2.4 Rapportering og revisionsbemærkninger Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under kapitel 8 Revisionens bemærkninger. Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis w regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger w der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser w lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom w der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler w de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt.

9 Side 8 Orientering og kommentarer De orienteringer og kommentarer, som revisionen har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit. Generelt er alle vore konklusioner drøftet med den administrative ledelse og de berørte forvaltninger inden udformningen af den endelige beretning. Vi henleder i øvrigt opmærksomheden på følgende bilag, som er vedlagt beretningen: w Bilag 1 - oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for 2006 w Bilag 2 - indeholder områder med særlige rapporteringskrav w Bilag 3 - indeholder lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen w Bilag 4 - indeholder lovpligtig redegørelse til Socialministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen w Bilag 5 - indeholder lovpligtig redegørelse til SKAT, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen w Bilag 6 - indeholder lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen w Bilag 7 - indeholder lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen.

10 Side 9 3 Årsregnskabet 3.1 Kommunens årsregnskab for 2006 Det reviderede regnskab for 2006 har omfattet Brønderslev Kommunes årsberetning samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold til de gældende regler for regnskabsaflæggelse skal udarbejdes. Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. Kortfristede gældsforpligtelser Positive tal = overskud/tilgodehavender. Negative tal = underskud/gæld. Oprindeligt budget -2,2-14,7-14,1 Ultimo ,2 85,3-362,9-111,5-272,2-0,6-133,3 Regnskab 1,8-54,3-17,2-41,1-57,9 Ultimo ,4 58,4-274,8-121,1-332,1 0,5-117,4

11 Side Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet Revisionspåtegning Revisionspåtegning (konklusion) På baggrund af den udførte revision har vi forsynet Brønderslev Kommunes årsberetning 2006 med følgende påtegning: Til Byrådet i Brønderslev Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Brønderslev Kommune for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, der aflægges efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Økonomiudvalget har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor

12 Side 11 interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af økonomiudvalget anvendte regnskabspraksis er passende, om de af økonomiudvalget udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser.

13 Side 12 4 Revision af årsregnskabet 4.1 Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i de gældende regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m. Vi har ligeledes påset, om tilsynsmyndighedens godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil en sådan kræves. Vi har påset, om de opførte aktiver og passiver i balancen har været undergivet fornøden kontrol. Endvidere har vi undersøgt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret. Endelig er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med eksterne institutioner, forsyningsvirksomheder m.v., som kommunen fører regnskab for, er korrekt opgjort. Ved hjælp af vore forskellige analyseværktøjer DataAnalyse og SaldoAnalyse har vi anvendt regnskabsanalytiske revisionsmetoder for at minimere den samlede revisionsrisiko. Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i regnskabet og for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her været afstemninger, analyser af konti m.v., fysisk kontrol, efterregning, stikprøvevis kontrol af bilag samt gennemgang af skriftlige aftaler. Konklusion Det er vor opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 4.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. I denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer.

14 Side 13 Konklusion Det er vor opfattelse, at forrretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende. 4.3 Budget- og bevillingskontrol Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveauer er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. Konklusion Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret væsentlige overskridelser af de meddelte bevillinger. De steder, hvor der er mindreforbrug, har forvaltningen årsagsforklaret denne i bemærkningerne i regnskabet under de enkelte forvaltninger. I forhold til korrigeret budget udviser regnskabets resultat i alt en besparelse/et mindreforbrug på ca. 47 mio. kr., heraf er 45,9 mio. kr. søgt overført til De uforbrugte bevillinger for 2006, der er søgt overført til 2007, er specificeret i regnskabet. Det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. 4.4 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Den afsluttende revision har omfattet opfølgning på eventuelle bemærkninger fra tidligere revisionsbesøg, herunder en gennemgang af kommunens afgørelser med hensyn til fremsatte bemærkninger og efterlevelse af eventuelle berigtigelser. Konklusion Opfølgningen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer.

15 Side Personskat Vi har kontrolleret, at de indtægtsførte skatter er i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. Endvidere har vi påset, at skatterne er bogført og periodiseret korrekt, jf. gældende konteringsregler. Det bemærkes, at den udførte revision - i et vist omfang - baserer sig på it-systemer, der henhører under andre myndigheders ansvarsområde. Konklusion Det er vor opfattelse, at skattebeløbene er korrekt optaget i regnskabet. 4.6 Tilskud og udligning Tilskud og udligning er sammenholdt med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdede opgørelser. Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering er i overensstemmelse med konteringsreglerne. Konklusion Det er vor opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb er korrekt optaget i regnskabet. 4.7 Den kommunale købsmomsordning Vi har ved den afsluttende revision fokuseret på kommunens administration af området, hvor vi har påset, at bidrag til udligningsordningen stemmer med modtagne oplysninger, samt at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. Vi har haft særlig fokus på, om kommunens artskontering er korrekt, da den har direkte indflydelse på købsmomsrefusionerne.

16 Side 15 Konklusion Det er vor opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet, og at såvel bidrag til som refusion fra udligningsordningen er korrekt optaget i regnskabet. 4.8 Lønninger og vederlag Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne. Vi har ved revisionen af årsregnskabet undersøgt kommunens forretningsgange m.v. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne cpr-numre m.v. Lønudbetalingen til den administrative ledelse og personalet på Løn- og personalekontoret er gennemgået. Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet. Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn m.v. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat m.v. er afregnet og afstemt. Konklusion De interne kontroller udføres på betryggende vis i henhold til gældende regler. Gennemgangen af lønudbetalingen til den administrative ledelse samt Lønkontorets personale har vist, at der ikke er foretaget væsentlige fejludbetalinger. De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget. Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold m.v. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat m.v. dokumenteret. 4.9 Renter Vi har undersøgt, om kommunen i tilstrækkeligt omfang har afstemt renteudgifter og -indtægter til eksternt dokumentationsmateriale.

17 Side 16 Konklusion Det er vor opfattelse, at renteudgifter og -indtægter er korrekt afstemt og optaget i regnskabet Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 For kommuner, der helt eller delvist indgår i en sammenlægning den 1. januar 2007, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsat bestemmelser for regulering af anlægsmæssige og lignende dispositioner samt andre økonomiske dispositioner med økonomiske konsekvenser. Dette medfører bl.a., at Sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen skal godkende w anlægsprojekter, der strækker sig ind i 2007 w indgåelse af leje- og leasingkontrakter og andre kontrakter, som indebærer udgiftsmæssige bindinger i 2007 w tillægsbevillinger til driftsbudgettet og rådighedsbeløb på anlægsbudgettet inden for beløbsgrænser på 0,5 mio. kr. for perioden 1. januar april 2006 og 0,1 mio. kr. for perioden 1. maj december Reglerne medfører endvidere, at Sammenlægningsudvalget kan pålægge byrådet at nedsætte rådighedsbeløb og driftsbevillinger afsat på budgettet for 2006 Vi har undersøgt, om kommunen har indhentet godkendelse for projekter, der er omfattet af godkendelsesordningen, og om kommunen har efterkommet eventuelle pålæg fra Sammenlægningsudvalget. Konklusion Kommunen har i fornødent omfang indhentet Sammenlægningsudvalgets godkendelse, og Sammenlægningsudvalget har ikke udstedt pålæg om nedsættelse af bevillinger eller andre beslutninger af væsentlig økonomisk betydning.

18 Side Anlægsvirksomhed i øvrigt Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er en korrekt sondring mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vor gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens kasse- og regnskabsregulativ overholdes. Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning i forhold til aflæggelsen følges. Konklusion Det er vor vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med kommunens retningslinier og gældende lovgivning Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv ; d.v.s. at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter spildevand, renovation, varme og vand. Vi har ved revisionen påset, at w andele af administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne er beregnet og bogført i overensstemmelse med byrådets beslutning w renter af mellemværender med forsyningsvirksomhederne er beregnet og bogført i overensstemmelse med lovgivningens krav w reglerne for udvikling i kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne i 2005 og 2006 er overholdt w mellemværenderne med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i balancen w forsyningsvirksomhederne har registreret alle aktiver, herunder lageret. Vi har efterprøvet tilstedeværelsen af de registrerede aktiver w taksterne inden for de forbrugerfinansierede områder spildevand og renovation følger lovgivningens krav og er i overensstemmelse med byrådets beslutninger. Vi har vurderet, om takstfastsættelsen opfylder kravene til hvile i sig selv -virksomhed

19 Side 18 w forretningsgangene for betaling af tilslutningsbidrag samt løbende bidrag til de enkelte forsyningsområder er tilrettelagt med henblik på at sikre korrekt afkrævning af bidrag. Konklusion Det er vor vurdering, at den samlede økonomiske styring af forsyningsområdet er indrettet med henblik på at opfylde lovkrav, byrådets beslutninger samt at sikre, at de etablerede forretningsgange på væsentlige områder er betryggende i kontrolmæssig henseende og tilrettelagt hensigtsmæssigt. Takstfastsættelsen opfylder kravene til, at forsyningsvirksomhederne over tid kan hvile i sig selv samt at mellemværende med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i balancen. Det fremgår ikke af kommunens regnskab for 2006, at der er foretaget deponering i henhold til gældende regler for udvikling i mellemværendet med forsyningsvirksomhederne. Revisionen har ved gennemgangen ikke fået forelagt en beregning på området, og vi kan derfor ikke konkludere, om kommunen har fulgt gældende regler på området Balancen Kommunens balance er primært revideret ved at sikre, at der foreligger afstemninger for samtlige balancekonti. For at sikre korrekt udvisende i regnskabet er der så vidt muligt foretaget stikprøvevis gennemgang af de specificerede beløb til eksternt materiale, og kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn er vurderet. Konklusion Ved afslutningen af revisionen mangler vi at modtage enkelte afstemninger af balancekonti, men det er vor vurdering, at disse ikke indeholder beløb, som kan ændre regnskabet væsentligt. Der er fra forvaltningen modtaget en liste over de resterende konti. Den stikprøvevise kontrol af modtagne afstemninger bekræfter indhold og beløb for de enkelte konti. Det er vor vurdering, at kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne, om end organisationsændringer m.v. har bevirket, at ikke alle afstemninger er færdige rettidigt.

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere