Juni Sprogmentorordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2012. Sprogmentorordningen"

Transkript

1 Juni 2012 Sprogmentorordningen

2 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor på virksomheden? Trin 1: Afklaring af dansksproglige færdigheder Trin 2: Find en virksomhed og indgå aftale Trin 3: Find sprogmentoren og giv redskaber Trin 4: Aftale om rammer og mål Argumenter til virksomheden for at igangsætte sprogmentorordningen Hvornår er sprogmentorordningen en god idé? Privat løntilskud og virksomhedspraktik har vist sig at være en effektiv vej til beskæftigelse også for etniske minoriteter 1. Der er imidlertid forskel på, i hvor høj grad ledige med etnisk minoritetsbaggrund modtager løntilskud og virksomhedspraktik sammenlignet med ledige med dansk oprindelse. Én af årsagerne kan være, at arbejdsgiveren eller jobcenteret vurderer, at der er risiko for, at den lediges dansksproglige niveau ikke er tilstrækkeligt. Et godt dansk bliver med andre ord ofte en forudsætning for, at en ledig med ikke-vestlig baggrund kan få adgang til arbejdsmarkedet, også når det gælder virksomhedspraktik eller en stilling i løntilskud. SEBI vil med denne guide sætte fokus på muligheden for at sprogtræne på arbejdspladsen ved hjælp af en sprogmentor. Brugen af sprogmentorer kan øge etniske minoriteters muligheder for at indgå i virksomhedsrettet aktivering, fastholde beskæftigelse og opnå kompetenceudvikling. Sproget giver samtidig adgang til udviklingen af en lang række andre kompetencer. Det fremgår af en evaluering af et sprogmentorprojekt i Skive Sprogcenter at: Virksomhedspraktik og sprogmentorskab øger udlændingens kulturforståelse, kendskab til danske arbejdsmarkedsnormer og giver et socialt fodfæste, der virker fremmende for integrationen Denne guide giver anvisninger til, hvordan jobcentret kan sætte gang i arbejdet med at benytte sprogmentorer. Guiden er derfor relevant for den jobcentermedarbejder, der møder borgere med etnisk minoritetsbaggrund, som deltager eller har deltaget i danskuddannelse, men for hvem sproget stadig er en barriere for at komme i arbejde. Foregår på virksomheden Guiden bygger på erfaringer fra sprogcentre samt aktiverings- og ansættelsesforløb, hvor sprogmentorer har haft stor betydning, fordi læringen er foregået i praksis på arbejdspladsen. SEBI vil gerne takke Skive Sprogcenter, Temponik, Rose Poultry og Hvidbjerg Børnehave for input til guiden. En rundspørge blandt virksomheder viser, at tre ud af fire virksomheder forventer, at der er sproglige udfordringer i forbindelse med at ansætte borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Samtidig viser det sig, at kun 22 procent af virksomhederne kender til muligheden for sprogtræning på arbejdspladsen. Foreningen Nydansker 1 Med etniske minoriteter menes her indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

3 05 Hvad er en sprogmentor? En mentors rolle kan omfatte faglige, sociale og sproglige aspekter. Ved en sprogmentor forstås her en mentor med et stærkt fokus på udviklingen af den lediges danskkundskaber. Det faglige og sociale kommer til at indgå som en del af det sproglige aspekt, der skal hjælpe sprogmentor og mentee til at opnå sproglige resultater. Når guiden omtaler mentorer, er det i henhold til mentorordningen som beskrevet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LAB, og Lov om integration af udlændinge, LIU. I et sprogmentorforløb optræder forskellige aktører: Jobcentermedarbejderen Mentee en som her er en ledig med ikke vestlig baggrund, der har brug for sprogtræning Sprogmentoren for eksempel en ansat på virksomheden, der melder sig til at være sprogstøtte for mentee Sprogeksperten typisk en dansklærer fra sprogcenteret Virksomheden En sprogmentor kan være en medarbejder på virksomheden, men det kan også være en af jobcenterets eller sprogcenterets egne medarbejdere, som fungerer som sprogmentor, mens den ledige er på virksomheden. I denne guide tages udgangspunkt i, at mentor er en ansat på den virksomhed, hvor mentee er i aktivering eller beskæftigelse. Hvem kan være sprogmentor? Sprogmentoren skal hjælpe mentee med at udvikle de dansksproglige kompetencer, som er nødvendige for at indgå både socialt og fagligt på arbejdspladsen. Det er vigtigt at have et godt kendskab til arbejdsopgaverne og kulturen på arbejdspladsen. Sprogmentoren kan eksempelvis illustrere, hvordan arbejdsopgaver udføres via billeder af arbejdsredskaber eller via ordlister, som omfatter de mest anvendte udtryk på arbejdspladsen. Samtidig kan mentoren drøfte dagligdagens opgaver og situationer med mentee.

4 07 Fordelen ved at udpege en sprogmentor blandt virksomhedens ansatte er, at den ledige hurtigere lærer det sprog, der skal til, for at kunne varetage præcis de arbejdsopgaver virksomheden efterspørger. Når virksomhedens leder skal finde en sprogmentor, er det vigtigt, at han eller hun vælger en person der har lyst til og interesse i at arbejde med sprogtræning. SEBI sætter fokus på en sprogmentorordning, hvor en ansat, og ikke en leder, på arbejdspladsen påtager sig sprogmentorrollen. Det har en god effekt, når sprogmentoren er en af virksomhedens ansatte, for dermed er mentoren en del af dagligdagen på arbejdspladsen, og sprogtræningen bliver et led i samværet med kolleger og blandt kolleger. Kirsten Christensen har fungeret som sprogmentor for en piccoline på sin arbejdsplads. Hun siger: Det at være sprogmentor handler om at tale, tale og tale. Som ny i virksomheden og med et andet sprog, er det en stor hjælp med en, der har tid til at træne sproget. Man lærer hurtigt at tale højt og tydeligt og ikke at bruge for mange billedlige udtryk som ben i næsen, og hvad vi ellers kan finde på at sige i Danmark Hvordan etableres et forløb med sprogmentor på virksomheden? Dette afsnit fortæller kort om etableringen af et sprogmentorforløb på en virksomhed - fra afklaringen af borgerens danskkompetencer, over udpegning af en sprogmentor, til indgåelse af aftale med virksomheden om blandt andet rammer og mål. Det er vigtigt at understrege, at selv om guiden bygger på erfaringer fra forløb, der er iværksat af sprogcentre, så kan initiativet til at benytte sprogmentorer lige så vel tages af jobcentret. Trin 1: Afklaring af dansksproglige færdigheder Først er det vigtigt som jobcentermedarbejder at foretage en individuel vurdering af den lediges dansksproglige kompetencer. Hvordan er den lediges skriftlige og mundtlige danskkundskaber? (Dette kan afklares i samarbejde med en dansklærer fra sprogskolen) Hvilke sproglige barrierer har den ledige for at kunne komme i praktik, løntilskud eller ordinært job? Hvordan vurderes den lediges dansksproglige kompetencer i praksis ved udførelse af arbejdsopgaver? Er der behov for at kombinere virksomhedspraktikken med en sprogmentor på arbejdspladsen? Er der behov for yderligere at kombinere med et forløb på en sprogskole? Afdækningen af kandidatens sproglige kompetencer kan varetages af en medarbejder i jobcentret, eventuelt i samarbejde med en dansklærer. De sproglige kompetencer vurderes i forhold til de specifikke jobfunktioner, som den ledige/nyansatte skal varetage i virksomheden. På den baggrund tilrettelægges et forløb i et samarbejde mellem virksomheden, jobcentermedarbejderen og eventuelt dansklæreren fra sprogskolen. 2 I guiden benyttes begrebet mentee om den ledige med anden etnisk baggrund end dansk, der skal sprogtrænes.

5 09 Eksempel på afdækning af dansksproglige behov Begynd med at optage fem minutters samtale med borgeren Kom i løbet af samtalen ind på: Gloser fra arbejdsområdet Beskrivelse af arbejdsopgaver Samtale- og omgangsformer på arbejdspladsen Fastsættelse af sproglige mål Vurder ud fra dette: Ordforråd Udtale (hvor let er borgeren at forstå) Kilde: Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet Trin 2: Find en virksomhed og indgå aftale Det er vigtigt indledningsvis at sætte virksomheden grundigt ind i, hvad et sprogmentorforløb indebærer. Dernæst indgås aftale med virksomheden om praktik/løntilskud/ansættelse med støtte og opkvalificering af sproget ved hjælp af en sprogmentor. Endelig ansøger virksomheden om tilskud til en mentorordning, som søges på baggrund af de ressourcer, virksomheden bruger på introduktion eller fastholdelse i form af timeantal og timeløn. Økonomi: Jobcentret dækker udgifter til sprogmentorens løn og kan tilbyde uddannelse af kommende sprogmentorer Der gives 50 procent refusion til jobcentret ved brug af mentorordningen Nogle virksomheder har klare fortrin i forhold til at arbejde med sprogmentorforløb. Ligesom nogle arbejdspladser og -situationer egner sig bedre til sprogtræning end andre. I et supermarked er der f.eks gode muligheder for at give den ledige arbejdsopgaver, der indebærer kundekontakt. Og sprogmentoren i en børnehave kan i forvejen være præget af en pædagogisk og sprogkompetent tilgang. Jeanett var analfabet, så her brugte jeg mange billeder, og vi talte og spillede spil, det gjorde det nemmere for hende at lære sprog Grethe, sprogmentor i børnehave Trin 3: Find sprogmentoren og giv redskaber Indledningsvis udpeger virksomheden en sprogmentor. Det er bedst, hvis det er en kollega, der skal have tæt, daglig kontakt til mentee, og som derfor kan indgå som støtte i forbindelse med arbejdsopgaver. Erfaringer viser, at ledere sjældent har den fornødne tid til, i tilstrækkelig grad, at følge mentee i det daglige. Fælles modersmål mellem mentor og mentee er ikke nødvendigvis en fordel. På et sprogmentorkursus på sprogskolen klædes sprogmentor på og får udleveret materiale til sprogtræningen på virksomheden. Det anbefales, at kurset ligger i starten af forløbet, da sprogmentoren kan være usikker på, hvordan sprogstøtten skal foregå. Kurset kan eksempelvis vare ½ - 1 dag og omhandle følgende emner: Formålet med sprogstøtte på virksomheden Sprogmentorens rolle og funktion Mentorens adfærd Lovgivning: Mentorordningen er beskrevet i: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 14, Integrationsloven kapitel 4, 23d og 24a

6 11 sprogmentorens opgaver Det er vigtigt, at sprogmentoren udviser interesse for mentee og er opmærksom på at inddrage mentee i samtaler under pauser, ved sociale arrangementer mv. Sprogmentoren kan indlede sprogtræningen med samtaler om personlige emner som familieliv, personlig baggrund, kulturelle forhold og fremtidsdrømme. Udover at mentor og mentee lærer hinanden at kende, vil samtalerne give mulighed for at parterne skiftes til at lytte og fortælle under sprogtræningen. Sprogmentoren kan introducere forskellige praktiske redskaber over for mentee. Det kan for eksempel være: Illustrationer: Billeder af genstande kan gøre det lettere at forklare og forstå arbejdsgange. Notesbog: Mentee kan bruge en notesbog til noter, tanker og overvejelser undervejs samt til at indsætte billeder af arbejdsgange og forklaringer. Mobiltelefon med kamera og optager er lille og let at have med rundt, så der kan optages lyd og billeder i forbindelse med for eksempel arbejdsinstruktioner eller information fra møder. Samtidig kan mentee selv indtale kommentarer. Virksomhedsmappe kan bruges til at samle informationsmateriale som for eksempel lønsedler, beskeder fra virksomheden, information om fagforeninger, nyhedsbreve, referater fra opfølgningsmøder etc. Mappen kan bruges som udgangspunkt for samtaler mellem mentor og mentee. Trin 4: Aftale om rammer og mål På et formøde mellem jobkonsulenten, dansklæreren, sprogmentoren, mentee en og eventuelt lederen forventningsafstemmes i forhold til, hvilke sproglige mål der særligt er behov for at arbejde med, eller som mentee en har et ønske om at nå.

7 13 Rammer Dernæst aftales rammer for den lediges sprogtræning på virksomheden. Det vurderes i det enkelte tilfælde, hvor mange sprogmentortimer, der er behov for ugentligt, samt hvornår og hvordan sprogstøtten skal foregå. Det er rart med klare aftaler, så ved jeg, at torsdag fra kl.10 til 11 skal der bruges ekstra energi på mentee Steffen, sprogmentor på en produktionsvirksomhed. Det anbefales, at sprogmentoren har mulighed for at hjælpe mentee direkte i arbejdssituationen. Mentor og mentee aftaler spilleregler indbyrdes, for eksempel hvornår det er i orden at rette sproget samt at stille spørgsmål til sproget. Opfølgning En tæt kontakt mellem jobcenter og virksomhed er vigtig. Hvis der opstår problemer undervejs i forløbet, kan jobcentermedarbejderen bistå den ledige og virksomheden med sparring. Udviklingen af kandidatens dansksproglige kompetencer evalueres løbende med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere støtte og undervisning, for at kandidaten kan udvikle sine faglige og sproglige færdigheder på arbejdspladsen. Der aftales opfølgningsmøder, hvor jobcentermedarbejderen og/eller dansklæreren kommer ud og besøger virksomheden cirka en gang om måneden. Udover jobcentermedarbejderen og/eller dansklæreren deltager typisk mentor, mentee og mentees leder. På møderne drøftes blandt andet udvikling og værktøjer. Argumenter til virksomheden for at igangsætte sprogmentorordningen Det er jobcentermedarbejderen, der introducerer muligheden for at tilbyde støtte fra en sprogmentor til en virksomhed. Formålet med dette afsnit er at give inspiration til samtalen med virksomheden. Generelt set får en mindre andel af ledige med etnisk minoritetsbaggrund tilbudt virksomhedsrettet aktivering end ledige med dansk oprindelse. Manglende danskkompetencer kan blive anset som en barriere for at kunne varetage arbejdsopgaver på en virksomhed. Jobcentermedarbejderen kan bringe muligheden for at etablere en sprogmentorordning i spil, når der er usikkerhed om, hvorvidt den lediges dansksproglige kompetencer matcher virksomhedens krav. En sprogmentorordning på arbejdspladsen kan give virksomheden og den ledige følgende fordele: Den daglige sprogtræning kan varetages af en af virksomhedens ansatte, så sprogtræningen nemt kan integreres i hverdagen. Den ledige bliver opkvalificeret sprogligt i forhold til specifikke arbejdsopgaver, som varetages i virksomheden. Den sproglige opkvalificering gør, at medarbejderen vil kunne varetage nye arbejdsopgaver, så arbejdspladsen får det fulde udbytte af medarbejderens kompetencer Virksomheden får en socialt ansvarlig profil og arbejdspladsen præges af mangfoldighed God sproglig forståelse og deltagelse i det sociale liv på arbejdspladsen fremmer medarbejderens arbejdsglæde og stolthed Den ledige får øget motivation og tryghed i udførelsen af arbejdsopgaver Måske har den ledige tilstrækkelige sproglige kompetencer til at udføre arbejdsopgaverne, men har brug for en opkvalificering af almene danskkompetencer for at kunne indgå i det sociale fællesskab på virksomheden. Det kan også være, at der er særlige arbejdsopgave, som den ledige har svært ved. For eksempel at læse mails og følge med i møder. På opfølgningsmøderne aftales det, hvordan der kan sættes målrettet ind på at løse vanskelighederne.

8 15 Hvornår er sprogmentorordningen en god idé? Sprogmentorordningen kan være en god idé: Når den ledige er usikker på, om det dansksproglige niveau er tilstrækkeligt i forhold til en konkret aktivering eller ansættelse Når jobcentermedarbejderen er usikker på, om borgeren er klar til aktivering eller ansættelse Når virksomheden er usikker på den lediges sproglige kompetencer i forhold til de krav, der stilles i jobbet Sprogmentorordningen giver mulighed for at afklare og forbedre de sproglige kompetencer i et aktiverings- eller ansættelsesforløb. Derudover kan ordningen benyttes som fastholdelsesredskab i forhold til ordinært ansatte, som er i risiko for at miste deres job, fordi deres dansksproglige niveau ikke lever op til virksomhedens krav. Når den ledige er usikker Samtidig kan tilbuddet om at finansiere en sprogmentor være en vigtig brik i forhold til at få en aftale om praktik eller løntilskud på plads, når virksomheden er i tvivl om, hvorvidt de sproglige færdigheder rækker. Lovgivningen, LAB og LIU, giver også mulighed for at benytte mentorer, og dermed også sprogmentorer, i forbindelse med fastholdelse. 23-årige kurdiske Mohammed havde været i praktik i en måned, da en produktionsvirksomhed i Skive besluttede at give ham muligheden for at indgå i et sprogmentorforløb. Mohammed blev på virksomheden opfattet som meget kommanderende, og han havde svært ved at løse arbejdsopgaverne. Sprogmentoren Steffen, var hurtigt i stand til at gennemskue den uhøflige opførsel som noget, der bundede i sproglige vanskeligheder. Han lærte blandt andet Mohammed korrekt ordstilling ved eksempelvis at spørge Vil du hjælpe mig? i stedet for: Du skal hjælpe mig!. Efter seks måneders sprogtræning, var Mohammed blevet meget bedre til sproget, en dygtig medarbejder og ikke mindst en vellidt kollega. Han blev ansat på virksomheden. Manglende sprogkompetencer kan være en udfordring på flere måder. Virksomheden kan være i tvivl om, hvorvidt den ledige er i stand til at indgå i arbejdsmiljøet, og den ledige kan føle sig usikker både fagligt og socialt. Et utilstrækkeligt fagspecifikt ordforråd kan gøre det vanskeligt for den ledige at forstå arbejdsgangen. Den ledige kan også have et behov for opkvalificering af sproglige kompetencer, som ikke direkte relateres til udførelsen af arbejdsopgaver på virksomheden, men handler om at kunne kommunikere i sociale og kollegiale sammenhænge. Et forløb med sprogmentor kan imødegå den sociale sprogusikkerhed, og virksomheden kan aktivt sikre, at mentee lærer det nødvendige fagsprog. Når jobcentermedarbejderen eller virksomheden er usikker Sprogtræning er i sprogmentorordningen en opgave, der løftes af virksomheden og ikke alene af en sprogskole. Muligheden for at benytte en sprogmentor kan være det, der gør, at man som jobcentermedarbejder tør tro på, at en ledig er klar til praktik eller løntilskud, selv om der stadig kan være nogle sproglige vanskeligheder. Tekst og research: Anne Frisenette Kilder: Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (2010): Sprogmentorer på virksomheder Als Research (2011): Inspiration i praksis - inspiration fra etniske jobkonsulenter i jobcentrene Forening Nydansker: Konklusioner på baggrund af virksomhedsturnéen (notat) Design: Hjort&Mikkelsen Oplag: 350 Dato: Juni 2012

9 Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Telefon:

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Indledning Spørgeguiden har to overordnede formål: - behovsafklaring som grundlag for læringsplan/rettesnor for læreren - anledning til refleksion for

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION Din virksomhed kan gøre en forskel for at opkvalificere flygtninge til at komme ude på det danske arbejdsmarked. ALLE KAN BIDRAGE Den bedste integration og læring

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk Inspiration til jobcentre Dette katalog omhandler god praksis på arbejdsmarkedsrettede kurser for jobcentre, der vil igangsætte danskundervisning for flygtninge/indvandrere

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

ORDINÆRE LØNTIMER FOR BORGERE I RESSOURCEFORLØB

ORDINÆRE LØNTIMER FOR BORGERE I RESSOURCEFORLØB ORDINÆRE LØNTIMER FOR BORGERE I RESSOURCEFORLØB fakta om borgerens økonomi I denne guide kan du læse: 1 H vorfor det giver mening for borgerne at få ordinære løntimer i deres ressourceforløb 2 Hvordan

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Mangfoldighedstilbud August 2009

Mangfoldighedstilbud August 2009 Mangfoldighedstilbud stholdelsesberedskab 1 2 3 Danskundervisning på arbejdspladsen Oplever I, at begrænsede danskkundskaber hos medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk er en udfordring for

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Tjeklisten til mentorer Klik på et punkt for at gå direkte til indholdet

Tjeklisten til mentorer Klik på et punkt for at gå direkte til indholdet Tjeklisten til mentorer Klik på et punkt for at gå direkte til indholdet Introduktion...2 De 10 råd...6 INDEN...6 START...6 UNDERVEJS...6 AFSLUTNING...7 Råd 1. Vær godt forberedt til opgaven...8 Uddybning...8

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent København, 26. oktober 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og beskæftigelsesregionerne har i september 2009 igangsat en landsdækkende 2 årig kampagne med det

Læs mere

Virksomhedspraktik. Løntilskudsansættelser

Virksomhedspraktik. Løntilskudsansættelser 1 Kvalitetsstandarder vedr. virksomhedspraktik og løntilskuds - pladser til afklaring og opkvalificering af ledige Standard nr. 5 Vejledning til testvirksomhederne Virksomhedspraktik Løntilskudsansættelser

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen

Mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen Mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen - en undersøgelse af brugen af mentorordninger i arbejdet med beskæftigelse af nydanskere Af Susie Skov Nørregård, MentorKompagniet i samarbejde med Foreningen

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent Sabro, 23. november 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere