Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen, Lærke Jensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget Service og Økonomi mv.for Udvalget for Kultur og Planlægning Budgetkontrol pr. 30. september 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning Fortsat drøftelse af udmøntning af rammebesparelser for vedtaget ved budgetforliget for 2013 og overslagsårene Forventet merforbrug i regnskab 2012 og budget 2013 vedrørende den Kollektiv Trafik Frigivelse af anlægsmidler på havnen Principbeslutning - evt lokalplanlægning for landbrugsejendom, Hovedvejen De frie kulturmidler Underholdning på Bølgen Svendborg Blues & Roots festival Syng Sydfyn Korfestival Åbne Bagdøre Principiel stillingtagen til CRA-S Kunsthåndværkermarked BaggårdTeatrets regnskab 2011/ Senioridræt Årshjul over planlagte friluftsprojekter i de blå områder i Svendborg Kommune Orientering Næste møde Lukket - Kulturpriser Lukket - Ejendomshandel...24

2 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Godkendelse af dagsorden 09/39368 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Godkendt. 2. Budget Service og Økonomi mv.for Udvalget for Kultur og Planlægning 12/30678 Beslutningstema: LON Godkendelse af budgetmateriale 2013 bestående af publikationen Service og Økonomi samt bilag der ikke optrykkes. Sagsfremstilling: Budgetmateriale 2013 består af: Service og Økonomi Service og Økonomi 2013 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområderne, herunder forslag til mål for 2013, beskrivelse af økonomi, udvalgte takster, tabeller og nøgletal. Samt bilag der lægges på nettet Investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt oversigt over udvalgets takster for Lovgrundlag: Lov om kommunal styrelse samt kommunens budgetprocedure. Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetmaterialet godkendes. Bilag: Åben - Fælles Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi 2013 Åben - Investringsoversigt - UKP Åben - Anlæg : KP 1

3 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Åben - Takstoversigt, budget 2013 UKP Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Godkendt. 3. Budgetkontrol pr. 30. september 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning 12/25172 Beslutningstema: LON Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. september 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning. Sagsfremstilling: Økonomi og Indkøb fremsender budgetkontrol pr. 30. september 2012 på Udvalget for Kultur og Planlægnings budgetområde. Drift Budgetkontrollen viser et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter til busdrift på 3,2 mio. kr. samt merudgifter på havne på 2,3 mio. kr. Modsat forventes mindreforbrug på kultur og fritid med 1,3 mio. kr., mindreudgifter til Plan og Erhverv med 0,4 mio. kr. samt mindreudgifter til færger med 0,6 mio. kr. Anlæg Udviser et samlet mindreforbrug på 13,2 mio. kr., hvilket primært skyldes at rammen for Svendborg Idrætscenter ikke udnyttes fuldt ud at rammen til vedligeholdelse samt sikring af havnens værdier ikke udnyttes fuldt ud mindreindtægter på jordsalg i Tankefuld mindreudgifter til byfornyelse Der henvises i øvrigt til det vedlagte tekstdokument, der beskriver budgetkontrollen på de enkelte politikområder. Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetkontrollen pr. 30. september 2012 på Udvalget for Kultur og Planlægnings område tages til efterretning. 2

4 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Bilag: Åben - UKP's budgetkontrol pr Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Taget til efterretning, dog således at der søges om en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedr. ekstraordinær merudgift på havneområdet vedr. elafgifter for perioden Fortsat drøftelse af udmøntning af rammebesparelser for vedtaget ved budgetforliget for 2013 og overslagsårene 12/31493 Beslutningstema: LON Fortsat drøftelse af Byrådets udmeldte sparekrav til vedtaget ved budgetforliget for 2013 og overslagsårene. Sagsfremstilling: Den 23. september 2012 blev der indgået forlig om budgettet for Forliget indebærer, at der dels er vedtaget konkrete sparemål (selektive besparelser), dels er vedtaget rammebesparelser for de respektive fagudvalg. De samlede besparelser for Udvalget for Kultur og Planlægning udgør 1,288 mio. kr. i 2014 stigende til 1,718 mio. kr. i På Udvalget for Kultur og Planlægnings møde den 9. oktober 2012 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til et sparekatalog på grundlag af indmeldinger fra det politiske niveau samt administrationens vurderinger. Der er vedlagt udkast til sparekatalog med besparelsesmuligheder til drøftelse og prioritering. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Direktionen indstiller, at sparekatalog med besparelsesmuligheder drøftes og prioriteres. Bilag: Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : 3

5 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Drøftet og genoptages på næste møde. 5. Forventet merforbrug i regnskab 2012 og budget 2013 vedrørende den Kollektiv Trafik. 10/32846 Beslutningstema: ANB Forventet merforbrug i regnskab 2012 og budget 2013 vedrørende den kollektive trafik. Sagsfremstilling: Udvalget for Kultur og Planlægning blev på udvalgsmødet d. 4. september 2012 under budgetkontrollen orienteret om, at der i indeværende år samt i 2013 er en økonomisk udfordring for den kollektive trafik. Svendborg Kommune har siden 2010 arbejdet med den nye Kollektiv Trafikplan som trådte i kraft pr. 12. august 2012, og endt EU-udbud samt efter sidste økonomimøde med Trafikselskabet FynBus, forventes der merudgifter på 3,2 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i Tallene kan ændre sig væsentlig. Administrationen har udarbejdet et notat, der redegør for situationen med de usikkerheder, der er forbundet med merforbruget samt hvilke handlemuligheder, der er for medfinansiering i regnskab 2012 og budget Endvidere foreligger budgetopfølgning fra FynBus. Økonomiske konsekvenser: I vedlagte notat redegøres der for de forventede merudgifter og det skønnes på nuværende tidspunkt, at det vil se således ud: Forventet regnskab 2012 For 2012 skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,2 mio. kr., der dog er forbundet med en vis usikkerhed, idet flere tal er baseret på skøn. Udvalget har tidligere peget på finansiering af 0,7 mio. kr. via råderumspuljen. For at reducere risikoen for det forventede merforbrug er der mulighed for at: reducere budgettet til teletaxi reducere budgettet til variabel kørsel (op til 0,28 mio. kr.) 4

6 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Et eventuelt merforbrug kan søges finansieret via Økonomiudvalgets råderumspulje. Det skal bemærkes, at FynBus budgetsikkerhedsmodel betyder, at merforbruget først opkræves 2 år efter, hvilket vil være i Budget 2013 For 2013 skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,8 mio. kr., der dog er forbundet med en vis usikkerhed, idet flere tal er baseret på skøn, herunder må forventes et mindreforbrug på teletaxi. For at reducere risikoen for det forventede merforbrug eller finansiere merforbruget er der mulighed for at: reducere budgettet til teletaxi reducere budgettet til variabel kørsel (op til 0,7 mio.kr.) stoppe incitamentsaftale (op til 0,75 mio. kr.) undersøge om kl. 12-afgang kan fjernes (op til 0,735 mio. kr.) anvende bufferpulje under Busdrift (op til 0,46 mio. kr.) finansiering via Økonomiudvalgets råderumspulje (pt. ingen budget) Indstilling: Direktionen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning kl. 12-afgang i landdistrikterne på lokalruterne undersøges med henblik på mulighed for fjernelse og forelægges udvalget eventuelt merforbrug for 2012 (opkræves i 2014) finansieres af Økonomiudvalgets råderumspulje (overføres fra 2012 til 2014) incitamentsaftalen ophører ultimo 2012 bufferpuljen under busdrift indgår som medfinansiering fra 2013 Økonomiudvalgets råderumspulje finansierer evt. resterende merforbrug, ligesom evt. mindreforbrug tilgår puljen jf. hidtil praksis for 2013 og frem. Bilag: Åben - Endeligt statusnotat vedr. busdriften, oktober 2012 Åben - Budgetopfølgning fra Fynbus Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstillingen tiltrådt. 5

7 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Frigivelse af anlægsmidler på havnen /25498 Beslutningstema: HAS Frigivelse af anlægsmidler til sikring af havnens værdier og af rådighedsbeløb til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en handlingsplan til sikring af havnens værdier for perioden 2011 til Handlingsplanen omhandler reparation af kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer og forsyningsforhold i Svendborg Havn, i ø- og lystbådehavnene samt ved broanlæggene i Svendborg Sund. Det samlede budget for årene udgør mio. kr. 24. Svendborg Havn anmoder om frigivelse af det delbudget, der er afsat for Der er endvidere i budget 2012 afsat en pulje til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene. Disse midler skal finansiere større vedligeholdelsesopgaver vedrørende bygninger, materiel og havneudstyr samt forbedring og driftsoptimeringsopgaver. Svendborg havn anmoder om frigivelse af denne pulje. I praksis er der ikke nogen klar adskillelse mellem anvendelsen af de to anlægspuljer, idet kun meget få af havnens projekter kan knyttes entydigt til den ene af puljerne. Som hovedregel vil der i forbindelse med gennemførelsen af de opgaver, der er defineret inden for sikringsbudgettet, samtidig ske en opsamling på andre påkrævede opgaver og ønskede opgraderinger på samme konstruktion. Følgende arbejder indgår i planlægningen af anlægsopgaver i 2012: Svendborg Havn: Renovering af bolværk og pullerter på Helges Kaj (kr ) Reparation af kajindfatning ved Havnepladsen (Gule pakhus) (kr ) Udskiftning og opsætning af nye anoder på Hudes Plads og Frederikskajen flere kajstræk (kr ) Særeftersyn på Frederikskajen (kr ) Pølsefugning på Nordre Kaj (kr ) Fortsættelse af aktiviteter fra 2011 inden for udskiftning af anoder på Østre Kaj og Frihavnen (kr ) Fortsættelse af aktiviteter fra 2011 inden for renovering af kaj i Sydhavnen (kr ) Fortsættelse af aktiviteter fra 2011 inden for renovering af fendere og bolværkshamre (kr ) 6

8 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Fortsættelse af aktiviteter fra 2011 inden for renovering af el- og vandforsyninger (kr ) Etablering af ISPS-sikrede faciliteter (kr ) Opsætning af overvågningsudstyr på ISPSsikrede faciliteter (kr ) Ændring af færdselsskiltning og ISPS-skiltning på havneområder (kr ) Oprensning af havnebassin (kr ) Svendborg Lystbådehavn: Bidrag til planlægningsarbejder vedr. udvidelse af havnen jf. finansieringsmodel (kr ) Udskiftning af pontonbro (kr ) Rantzausminde Lystbådehavn Påbegynde udskiftning af bro 6 (kr ) Lundeborg lystbådehavn Fortsættelse af aktiviteter fra 2011 inden for udskiftning af anoder (kr ) Øhavne: Bidrag til ny toiletbygning, Skarø (kr ) Renovering af broanlæg og fenderværker (kr ) Anløbsbroer: Færdiggørelse af Vindebyørebroen og Christiansmindebroen (opsætning af el og belysning) (kr ) Generelt: Udskiftning af fortøjningspæle (kr ) Renovering af fyrlinjer (kr ) Bygningsvedligeholdelse (kr ) Ingeniør- og rådgiverydelser (kr ) Økonomiske konsekvenser: Der er i budget 2012 afsat kr til sikring af havnens værdier og kr til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene. Den 7

9 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den samlede beløbsramme for anlægsopgaver på Svendborg Havns budget er altså kr Indstilling: Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at der frigives kr til fortsættelse af handlingsplanen for sikring af havnens værdier og til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Udsættes til næste møde. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstillingen tiltrådt. 7. Principbeslutning - evt lokalplanlægning for landbrugsejendom, Hovedvejen 24 12/35164 Beslutningstema: MOC Principbeslutning om udarbejdelse af lokalplan for etablering af vognmandsvirksomheden Vester Skerninge Biler på ejendommen Hovedvejen 24, 5771 Stenstrup. Sagsfremstilling: Vognmand Ejnar Larsen ansøger d. 21. august 2012 Svendborg Kommune om udarbejdelse af en lokalplan for ejendommen Hovevdejen 24, Kirkeby med henblik på at etablere en transportvirksomhed med plads til mindst 100 enheder af forskellig art, samt at få anlægget brugbart til formålet og at få grunden til at tage sig pænt ud i forhold til omkringliggende vejanlæg. Ejeren af Vester Skerninge Biler af 1974 Aps, erhvervede d den nedlagte landbrugsejendom Hovedvejen 24, 5771 Stenstrup med tilhørende jord på 3,7 ha af Vejdirektoratet. Virksomheden ansøger samme dato Svendborg Kommune, Miljø og Teknik om en landzonetilladelse til anvendelse af ejendommen til liberalt erhverv. Ansøgningen begrundes med, at virksomheden Vester Skerninge Biler er vokset fra biler i 1976 til nu i 2009 at omfatte 76 biler, busser og 8

10 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den taxaer. Med den nuværende placering på Fåborgvej 31 i Vester Skerninge er der opstået miljømæssige problemer med støj i forhold til naboer mm. Hele virksomheden ønskes flyttet til den erhvervede landbrugsejendom med henblik på at etablere et nyt domicil med gode til og frakørselsmuligheder i forhold til en kundekreds, der dækker hele Svendborg Kommune og som sikrer udvidelsesmuligheder. Svendborg Kommune giver - på baggrund af yderligere indhentede oplysninger fra virksomheden - en landzonetilladelse d. 25. november Afgørelsen annonceres med klagevejledning d. 2. december I tilladelse gives der mulighed for indretning af: administration og portnerbolig i stuehus, værksted/servicehal i del af driftsbygninger, overbygning af gårdsplads, chaufførstue og velfærdsfaciliteter i resten af driftsbygninger og areal mod syd som parkeringsareal for busser, taxibiler og personale. Der stilles krav om forbedrede vejadgangsforhold fra den gamle A9 og der skal sikres bortskaffelse af spildevand og andre miljøfarlige væsker. Der dispenseres samtidig for beliggenhed indenfor den 300 skovbyggelinje i henhold til 16 naturbeskyttelsesloven. Klagesag Svendborg Kommunes landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje bliver af Danmarks Naturfredningsforening d. 15. dec 2009 påklaget til Naturklagenævnet. Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse efter de hidtil gældende regler. Den 6. maj 2011 træffer Natur- og Miljøklagenævnet på baggrund af besigtigelse af arealet sin afgørelse, som ændrer kommunens landzonetilladelse og dispensation til etablering af vognmandsvirksomhed et afslag. Natur- og Miljøklagenævnet lægger i deres afgørelse vægt på, at et af formålene med landzonebestemmelserne er at sikre, at landskabelige hensyn tilgodeses, og at udviklingen sker i overensstemmelse med planlægningen på området. Bestemmelserne skal således modvirke spred byvækst og uplanlagt erhvervsudvikling i det åbne land. I forhold til naturbeskyttelseslovens 17, stk. 1 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende inden for en afstand af 300 m fra skovbryn. Erhverv, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene vil som hovedregel henvises til erhvervsområder i byzonen. Formålet med skovbyggelinjen er bl.a, at sikre skovenes værdi som landskabselement. Flertallet af klagenævnets medlemmer har i den konkrete sag vurderet, at vognmandsvirksomheden vil komme til at ligge i et værdifuldt landskab. 9

11 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Endvidere er det indgået i nævnets vurdering, at der findes udlagte erhvervsområder i Svendborg Kommune, hvor en vognmandsvirksomhed kan etablere sig. Ejeren af ejendommen for landzonetilladelsen har ikke benyttet sig af muligheden inden for 6 måneder fra afgørelsens annoncering at indbringe afslaget for domstolene. Afgørelsen står derfor ved magt. Sammenhæng med kommuneplanen Svendborg Kommune har i forbindelse med seneste kommuneplanrevison været i forhandling med Miljøcenter Odense (daværende statslige myndighed nu Naturstyrelsen) og uden resultat forsøgt at udlægge nye erhvervsarealer tæt på motorvejstilslutningen ved Stenstrup/Kirkeby. Myndighedens afvisning begrundedes bl.a med beskyttelsesinteresserne for de særlige grundvandsinteresser i området. Det fremgår af de statslige udmedlinger i forbindelse med kommuneplanrevisionen, at kommunen bør vise tilbageholdenhed med at placere erhverv langs motorveje og ikke nærmere end 250 m. Denne holdning er optaget i kommuneplanen, som retningslinje. Der er således i de seneste lokalplaner for erhverv langs motorvejen lagt vægt på at fastholde en smuk og naturmæssig uberørthed ved indkørslen til Svendborg By ad den nye motorvej mellem Svendborg og Odense. Det kan oplyses, at kommunen kan tilbyde ledige lokalplanlagte og byggemodnede erhvervsarealer ved Kirkeby, ved Odensevej/Helagervej og i Erhverv Øst ved Ørbækvej velegnet til vognmandsvirksomhed. De fremtidige planlægningsmuligheder Plankontoret vurderer, at kommunen har en planlægningsret til udarbejdelse af en lokalplan for vognmandsvirksomhed på ejendommen Hovedvejen 24 i overensstemmelse med planlovens bestemmelser, men realiseringen af byggeriet for vognmandsforretningen vil forsat være afhængig af, at man opnår en dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje. Der vil ligeledes være en overvejende sandsynlighed for et veto mod planerne fra naturstyrelsen i forhold til erhverv enten i det åbne land eller såfremt området ønskes overført til byzone. Juridisk udtalelse Kommunens juridiske kontor vurderer, at en dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med en vedtaget lokalplan ved en fornyet klage vil føre til samme resultat i Natur- og Miljøklagenævnet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Lov om planlægning Lov om Naturbeskyttelse. 10

12 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget drøfter sagen at der træffes beslutning om ikke at igangsætte en lokalplanprocedure i modstrid med afgørelsen i Natur- og Miljøklagenævnet det pålægges administrationen at kontakte grundejeren, Ejnar Larsen for at tilbyde hjælp til at finde egnet erhvervsgrund til hans vognmandsforretning. Bilag: Åben - Planlægningsmuligheder for Vester Skerninge biler_ukp.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Venstres byrådsgruppe ønsker sagen fremsendt til byrådet. 8. De frie kulturmidler 12/33308 Beslutningstema: PL Behandling af ansøgninger om tilskud fra De frie kulturmidler i Sagsfremstilling: I henhold til retningslinier for bevilling af tilskud til kulturelle arrangementer fra de frie kulturmidler, har der været opslag med indkaldelse af ansøgninger over kr. til arrangementer i første halvår Ved ansøgningsfristens udløb er der indkommet ansøgninger for i alt kr., der fordeler sig på følgende 5 ansøgninger: 1. Underholdning på Bølgen tilskud kr. 2. Blue s Roots Festival tilskud kr. 3. Litteraturfestival Ord Over Svendborg tilskud kr. 4. Korfestival Syng Sydfyn tilskud kr. 5. Åbne Bagdøre 5762 tilskud kr. Indstilling: 11

13 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Direktionen indstiller, at sagen oversendes til udvalgets behandling. Bilag: Åben - De Frie kultumidler - oversigt 2013 Åben - De Frie kulturmidler - oversigt 2012 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Til orientering. 9. Underholdning på Bølgen 12/33758 Beslutningstema: PL Behandling af ansøgning indgået 1. oktober 2012 fra Bølgen v/jørgen Andersen. Sagsfremstilling: Jørgen Andersen søger på vegne af 13 lokale foreninger om et tilskud på kr. til gennemførelse af underholdning på BØLGEN fra den 20. juni til den 22. august 2013 i lighed med den underholdning, der fandt sted i sommeren Der planlægges afholdt underholdning indenfor dans, sang, teater og show, i alt 20 gange med gratis entré. Foreningerne vil på denne måde gerne vise deres kundskaber og håber derved at være med til at styrke det frivillige foreningsliv i kommunen samtidig med, der skabes aktiviteter til glæde for gæstesejlere, turister og byens befolkning. Arrangementerne afvikles i samarbejde med Havnekontoret, der vil håndtere administrationen af hele forløbet og herudover bidrager med et kontant tilskud på kr. Udgiftsbudgettet er på kr., der foruden nærværende ansøgning og tilskuddet fra Havnekontoret søges dækket ind med sponsorater på kr. Der budgetteres med et honorar på kr. til hver deltagende forening. Administrationens bemærkninger: Ansøgningen opfylder de generelle krav til ansøgninger fra de frie kulturmidler og modtog på den baggrund et tilskud til aktiviteterne i 2012 på kr. ( kr kr. fra Havnekontoret). Opmærksomheden henledes på udvalgets beslutning om, at der ikke kan opnås tilskud fra mere end én kommunal kasse. Ansøgningen har været til udtalelse hos Musikrådet, der udtaler: 12

14 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Musikrådet er meget positivt stemt overfor underholdning på havnen og finder, at netop Bølgen som ramme er helt rigtigt valgt. Projektet skaber liv på havnen til gavn for svendborgenserne, og samtidig kan Svendborg vise sit kulturansigt udadtil ikke mindst for byens sejlende turister. Endelig får en lang række lokale aktører indenfor bl.a. sang og musik en mulighed for at træde op. Rådet er dog af den opfattelse, at programmet mangler bredde og variation samt en smule kant. Svendborg er spækket med udøvende kunstner inden for stort set alle kulturområder, som med garanti gerne ville tage imod en invitation til at være med. Og programmet ville hermed kunne præsenteres uden for mange gentagelser. Indstilling: Direktionen indstiller, at sagen oversendes til udvalgets behandling. Bilag: Åben - Ansøgning fra Bølgen Åben - Regnskab 2012 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Der bevilges kr., således at det samlede kommunale tilskud udgør kr. 10. Svendborg Blues & Roots festival /33468 Beslutningstema: PL Behandling af ansøgning til Blues & Roots Festival Sagsfremstilling: Foreningen Blues n Roots søger kr. i tilskud til Svendborg Blues n Roots Festival d maj Festivalen fandt sted første gang i 2012, og er foreningens satsning på en samlet begivenhed, der skaber opmærksomhed omkring bluesmiljøet på både Fyn og i resten af landet. Bluesforeningen ønsker i 2013 at præsentere tre internationale og to af de bedste danske bluesnavne, samt en række lokale bluesmusikere. 13

15 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Foreningens primære samarbejdspartner er Borgerforeningen Kulturhus Svendborg og Restaurant Strandlyst, der er foreningens daglige spillested. Som noget nyt vil bluesfestivalen i 2013 genoplive Vintage Show (udstilling/salg af guitarer og plader) på Kulturtorvet og på den måde inddrage det lokale og regionale erhvervsliv som samarbejdspartnere. Til denne aktivitet er der gratis adgang. Forventede indtægter til bluesfestivalen Statens Kunstråd kr. Svendborg Kommune kr. Entréindtægter kr. Standleje kr. Sponsorer, fonde m.m kr. I alt kr. Administrationens bemærkninger: Foreningen Blues n Roots oplyser, at det honorarstøttede koncertprogram for 2013 ikke sammenblandes med budgettet for bluesfestivalen. Bluesfestivalen opnåede i kr. i kommunal støtte fra PR-puljen. Ansøgningen opfylder de generelle krav til ansøgninger til De frie kulturmidler. Udtalelse fra Svendborg Musikråd: Selv om bluesmusikken i Svendborg er rigt repræsenteret året igennem især på spillestedet Strandlyst og i Kulturhus Borgerforeningen, kan en bluesfestival over tre aftener sætte ekstra fokus på bluesgenren og medvirke til, at byen fortsat lyser godt op på det musikalske landkort. Formanden for foreningen Peter Stæhr, der i øvrigt også er medindehaver af et af festivalens to spillesteder Strandlyst, har sammen med bestyrelsen og konsulent for foreningen og daglig leder af festivalens andet spillested Borgerforeningen Jan Aaskov skruet et alsidigt og professionelt program sammen, hvor både internationale og danske musikere, herunder en række lokale står på scenen. Der er desuden blevet plads til et nyt tiltag i forhold til den første festival i 2012, idet arrangørerne også ønsker at præsentere et mindre Vintage Show i Borgerforeningen, hvor lokale og regionale samlere får mulighed for at udstille og sælge guitarer og plader. Musikrådet bemærker dog, at der ikke er en medfinansiering fra foreningens tætte samarbejdspartnere det private spillested Strandlyst og den selvejende institution Borgerforeningen. Rådet kan desuden ikke få øje på den store fornyelse i koncertprogrammet, og der er flere af navnene som går igen i forhold til foreningens øvrige koncertprogram for 2013, hvortil Svendborg Kommune har bevilget honorarstøtte. Indstilling: Direktionen indstiller, at sagen oversendes til udvalgets behandling. 14

16 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Bilag: Åben - Budget Blues n Roots Festival 2013 Åben - Blues n Roots festival 2013 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Der bevilges kr. under forudsætning af, at der ikke ydes andre kommunale tilskud f.eks. PR-puljen. 11. Syng Sydfyn Korfestival /33591 Beslutningstema: PL Behandling af ansøgning til korfestivalen Syng Sydfyn Sagsfremstilling: Foreningen Syng Sydfyn søger et tilskud på kr. til korfestivalen SyngSydfyn d. 21. maj til 9. juni Foreningen beskriver en udvikling både publikums- og deltagermæssigt siden starten i Ambitionsniveauet har været at udvikle en sydfynsk korfestival med internationalt format. Den lokale forankring med afsæt i deltagelse af kommunens mange kor har været, og er fortsat, afsættet for festivalen. I 2013 udvikles samarbejdet på tværs af kommunegrænserne yderligere med inddragelse af samarbejdspartnere fra Fåborg/Midtfyn, Østfyn og Odense og de mange forskellige slags kor, der findes på Fyn. Festivalen i 2013 tematiseres i to spor: Kunsten at skrive for kor, en åben masterclass for unge komponister/korarrangører, der skal skrive en sats for et at festivalens kor. Formålet er ny læring, erfaringer og kvalitetsudvikling for de deltagende fynske kor. Balticum, festivalens internationale dimension. Formålet er, på højt niveau, inspiration mellem en stærk baltisk korkkultur og danske folkelige kortraditioner. Der udover ønsker festivalen af præsentere kor på et højt nationalt niveau. Forventede indtægter til korfestivalen: Egen betaling Entréindtægter Fondsmidler, andre puljer, Kulturregion Fyn Svendborg Kommune I alt kr kr kr kr kr. Festivalens mange samarbejdspartnere vil stille lokaler og personale gratis til rådighed, som ellers udgør en stor udgiftspost. Administrationens bemærkninger: 15

17 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den I 2012 støttede Svendborg Kommune korfestivalen med kr. Ansøgningen opfylder de generelle krav til De frie kulturmidler. Udtalelse fra Svendborg Musikråd: Musikrådet, der selv igennem årene har sat fokus på korområdet med store korarrangementer, var meget positiv overfor projektet lige fra første gang initiativtageren Poul Balslev fremlagde ideen for rådet tilbage i Rådet har siden da været med i planlægningen af de to tidl. meget velbesøgte korfestivaler i 2011 og 2012, idet rådet er repræsenteret i Syng Sydfyns bestyrelse med et par repræsentanter. Et godt forarbejde er hvert år blev lagt for dagen - og det er blevet til mange fine og genremæssige forskellige korarrangementer/aktiviteter. I 2013 er det igen det lokale aspekt, der er selve aksen omkring festivalen. For korfestivalen er i høj grad afhængig af det kæmpe engagement, som de lokale korsangere lægger i projektet bl.a. med masser af koncerter. Udover korbesøg udefra, en kormarathon, stemmer fra øhavet, flash-mobs rundt i byen og mulighed for at skabe korkontakter både nationalt og internationalt byder festivalen desuden på et par nyskabelser i form af et samarbejde med Baltikum og en komponist/arrangør workshop. Denne workshop er bl.a. tænkt som en højnelse af niveauet for alle dem, der skriver for kor lokalt og måske en mulighed for at få sine kompositioner ud over kommunens grænser. Syng Sydfyn er med andre ord mere end godt på vej og vil ganske sikkert blive bemærket uden for Sydfyn. Ikke mindst fordi festivalen ikke blot dækker bredt i Svendborg Kommune men nu også har bredt sine vinger ud til Fåborg/Midtfyn, Odense og Østfyn. Festivalen kan dermed for alvor være med til at brande Svendborg som spændende og meget aktiv kor- og musikby. Indstilling: Direktionen indstiller, at sagen oversendes til udvalgets behandling. Bilag: Åben - Ansøgningsskema til de frie kulturmidler 2013.DOC Åben - Ansøgning og budget Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Der bevilges kr. 12. Åbne Bagdøre /33477 Beslutningstema: PL 16

18 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Behandling af ansøgning fra foreningen Åbne Bagdøre Der ansøges om tilskud til Åbne Døre i pinsen Arrangementet blev holdt første gang i pinsen 2012 og blev støttet med kr. fra puljen til lokale initiativer. Sagsfremstilling: Der ansøges om et tilskud fra De frie Kulturmidler på kr. Foreningen Åbne Bagdøre lægger med Åbne Døre op til en årlig tilbagevendende tradition. Under Åbne Døre er det muligt at besøge atelier, værksteder, haver og anderledes byggeri samt få guidede ture og gode historier/oplevelser i postnummer Åbne Døre kickstartes i V. Skerninge Krosal med en fælles udstilling i ugen op til pinse. Det bemærkes, at foreningen Tåsingekunst, der har holdt Åbne Døre de sidste to år fik afslag på deres ansøgning om tilskud fra De frie Kulturmidler. Økonomiske konsekvenser: Der opereres med et total budget på kr. På udgiftssiden indgår udgifter til annoncering, udvikling af pr- materialet, kursus og support af deltagerne, et katalog m.m. Foreningen har egen hjemmeside. På indtægtssiden er der indtægter fra aktive medlemskaber og annoncesalg på i alt kr. Der søges endvidere fonde, puljer og sponsorater. Indstilling: Direktionen indstiller, at sagen oversendes til udvalgets behandling. Bilag: Åben - Åbne Bagdøre i pinsen 2013 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Udsættes til decembermødet. 13. Principiel stillingtagen til CRA-S Kunsthåndværkermarked 12/30718 Beslutningstema: PL Udvalget anmodes om stillingtagen til fremtidig kommunale engagement i CRA-S Kunsthåndværkermarked. 17

19 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Markedet blev gennemført første gang juli 2012, støttet af Svendborg Kommune både hvad angår administrativ og praktisk hjælp samt økonomi. Sagsfremstilling: Projektet CRA-S er forankret i Billedkunstrådet og såvel ide som initiativ udspringer således fra dette råd. Det skal bemærkes, at administrationen er sekretariat for rådet. I forhold til CRA-S 2012 bidrog Svendborg Kommune dels med administrativ og praktisk hjælp samt økonomi i form af kr kr. fra PR- puljen og kr kr. fra De frie Kulturmidler. Billedkunstrådet ønsker, at Svendborg Kommune også fremover er en del af CRA-S, for at være med til at understøtte og sikre CRA-S visionen om CRA-S som andet og mere end et kunsthåndværkermarked, men som en vigtig del af byens store tilbagevendende events. Billedkunstrådet foreslår, at Svendborg Kommune og Billedkunstrådet aftaler et partnerskab i forhold til projektet. Den kommunale deltagelse ønskes primært i form af rådgivning og økonomi. Administrativt tidsforbrug aftales mellem Billedkunstrådet og ledelsen i Kultur og Fritidsafdelingen. Det er med baggrund i indeværende års arrangement Billedkunstrådets vurdering, at der vil være et kommunalt støttebehov i 2013 på kr kr., hvilket er indstillet fra PR-udvalgets side, men endnu ikke godkendt i Økonomiudvalget. Administrationen bemærker, at man i forbindelse med budgetforliget for 2013 har besluttet at overføre PR-udvalget pulje til Svendborg-Alliancen. Det er på nuværende tidspunkt ikke kendt, om Svendborg-Alliancen følger den prioritering som PR-udvalget har fremlagt for initiativer i Billedkunstrådet anmoder derfor udvalget om at disponere det nævnte beløb fra "De Frie Kulturmidler" således, at beløbet frigives hvis Svendborg-Alliancen ændrer PR-udvalgets prioritering. Projektet er nærmere beskrevet i den vedlagte CRA-S rapport, der blev udarbejdet efter markedet og som er en status- og evalueringsrapport. Økonomiske konsekvenser: Besluttes det, at eventen CRA-S gennemføres i 2013 med kommunalt engagement, kan dette påvirke "De frie Kulturmidler" med kr Indstilling: Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsafdelingen udformer en aftale om partnerskab med Billedkunstrådet m.h.p. at gøre CRA-S til en årligt tilbagevendende begivenhed 18

20 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den ledelsen i Kultur og Fritidsafdelingen aftaler størrelsen af den kommunale administrative og rådgivende indsats med Billedkunstrådet der disponeres kr af De Frie Kulturmidler til CRA-S i 2013 beløbet frigives, såfremt der ikke opnås støtte fra PR-puljen/Svendborg Alliancen. Bilag: Åben - Endelig rapport CRA-S 2012 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstillingen tiltrådt for så vidt angår punkt 1 og 2. Udvalget anbefaler Svendborg Alliancen, at de fortsat støtter markedet som PR-puljen hidtil har gjort. 14. BaggårdTeatrets regnskab 2011/12 12/35142 Beslutningstema: PL Godkendelse af regnskab for perioden 1. juli 2011 til 30. juni Sagsfremstilling: Den selvejende institution BaggårdTeatret fremsender regnskab 2011/12 til godkendelse i henhold til aftale om teatrets virke som egnsteater i Svendborg Kommune. Regnskabet, der udviser et overskud på kr. er godkendt på bestyrelsens møde den 4. oktober Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Indstilling: Direktionen indstiller til fremsendelse til Byrådets godkendelse, at regnskabet godkendes. Bilag: Åben - Regnskab underskrevet.pdf Åben - Revisionsprotokollat underskrevet.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstillingen tiltrådt. 19

21 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Senioridræt 12/22038 Beslutningstema: Drøftelse af henvendelse fra Svendborg Senior Idræt Sagsfremstilling: Svendborg Senior Idræt er en frivillig forening under Folkeoplysningsloven. Senioridræt startede i 1987 som et kommunalt projekt, og har siden da været etableret, som et fast tilbud forankret i Fritidsafdelingen i Svendborg Kommune. I forbindelse med budget 2011 besluttede Udvalget for Kultur og Planlægning at halvere budgettet til Senioridræt. Konsekvensen blev bl.a. en øget brugerbetaling, og som konsekvens deraf, en mindre brugertilbagegang. I marts 2012 besluttede Udvalget for Kultur og Planlægning, at Svendborg Senior Idræt skulle udskilles fra kommunen. Svendborg Senior Idræt giver seniorer i Svendborg Kommune mulighed for at deltage på styrkehold, luntehold, basishold eller turbohold. Siden projektets start i 1987, er omfanget af tilbud øget fra 1-2 hold til ca. 25 hold, og de sidste år har borgere benyttet tilbuddene. Med foreningens nuværende økonomi, og med den nuværende brugerbetaling, er det ikke muligt at fastholde de tilbud foreningen tilbyder i dag. Foreningen har prioriteret, at en del af lunteholdene må lukke. Lunteholdene er for de svageste seniorer og bliver hvert år brugt af ca. 150 borgere. Frivillige idrætsforeninger hører til under Folkeoplysningsloven, hvor der er mulighed for at søge om støtte via Folkeoplysningsmidler. Foreningen vil, med de aktiviteter den tilbyder i dag, have et årligt underskud på kroner. Foreningen søger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om midler til at drive lunteholdene. Ansøgningen er på kr. i 2012 og kr. i årene fremover. Der er ikke afsat en pulje til formål, som disse, i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets økonomiske ramme. Økonomiske konsekvenser: 20

22 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Der er en udgift på kr. i 2012 og kr. i overslagsårene, såfremt udvalget imødekommer ansøgningen. Indstilling: Direktionen indstiller, at Udvalget drøfter henvendelsen fra Svendborg Senior Idræt Bilag: Åben - Høringssvar senioridræt Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Udvalget har ikke afsat pulje til formål som disse, hvorfor sagen oversendes til Udvalg for Kultur og Planlægning. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Der bevilges kr. i år og kr. i årene fremover. Der skal indgås en skriftlig aftale om foreningens leverancer på de konkrete hold. 16. Årshjul over planlagte friluftsprojekter i de blå områder i Svendborg Kommune 12/10805 Beslutningstema: Team Natur Præsentation af årshjul , som viser planlagte friluftsprojekter i Svendborg Kommune i de blå områder det vil sige ved sø, å og hav. Svendborg Kommune blev i august måned 2012 udpeget som Danmarks Friluftskommune 2012, og prisåret går frem til september 2013, hvor en ny kommune udpeges som årets friluftskommune. Sagsfremstilling: Ansøgning Svendborg Kommune ansøgte i juni måned 2012 Friluftsrådet om at blive Danmarks Friluftskommune 2012 indenfor temaet friluftsliv i de blå områder - det vil sige ved sø, å og hav se vedlagte bilag 1. Svendborg Kommune, Danmarks Friluftskommune 2012 Den 13. august 2012 meddelte Friluftsrådet, at de havde valgt Svendborg Kommune som årets friluftskommune. 21

23 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Kommunen udsendte 15. august 2012 pressemeddelelse herom se bilag 2. Prisoverrækkelse Kommunen planlagde prisoverrækkelse af friluftsprisen og udsendte den 11. september 2012 om den forestående begivenhed se bilag 3. Prisen blev efterfølgende den 18. september 2012 overrakt af Friluftsrådet til Svendborg Kommunes borgmester Curt Sørensen ved et festligt arrangement på Skansen ved Vindebyøre. Beskrivelse af arrangementet - se bilag 4. Årshjul for friluftsprojekter Vedlagte årshjul synliggør mange af de beskrevne friluftsprojekter, som ligger til grund for at Svendborg Kommune blev valgt som årets friluftskommune. En del af friluftsprojekterne er gennemført før august 2012 og kan derfor ikke ses i årshjulet, som går fra august 2012 til september De planlagte friluftsprojekter fra ansøgningen samt nye friluftsprojekter i de blå områder kan således ses i vedlagte årshjul - se bilag 5. Økonomiske konsekvenser: Friluftsrådet har givet tilsagn til Svendborg Kommune om støtte til de beskrevne aktiviteter og projekter. Støtten vil være på i alt kr. For at få udbetalt beløbet skal Svendborg Kommune for hvert enkelt projekt sende en ansøgning til Friluftsrådet. Der vil udover et administrativt tidsforbrug ikke være udgifter til aktiviteter og projekter for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Ingen. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at sagen tages til efterretning. Bilag: Åben - bilag 1 - Ansøgning fra Svendborg Kommune, Danmarks Friluftskommune 2012.pdf Åben - bilag 2 - Pressemeddelelse - Svendborg Kommune vinder fornem pris som Danmarks Friluftskommune 2012 Åben - bilag 3 - Pressemeddelelse - Svendborg Kommune fejrer overrækkelse af prisen Danmarks Friluftskommune 2012 den 18. september 2012 Åben - bilag 4 - beskrivelse af arrangement ved prisoverrækkelsen Åben - bilag 5 - Årshjul for friluftsprojekter i Svendborg Kommune Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : 22

24 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Godkendt. Fraværende: Mogens Stampe og Jens Munk. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Taget til efterretning. 17. Orientering 09/39368 Beslutningstema: Sager til orientering. Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmer: Administrationen: Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Til orientering. 18. Næste møde 09/39368 Beslutningstema: 4. december 2012 kl Lukket - Kulturpriser /

25 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Beslutningstema: PL Uddeling af Ungdomstalentprisen 2012 og Kulturprisen Sagsfremstilling: Priserne uddeles ved et offentligt arrangement lørdag den 8. december 2012 kl i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Kulturprisen til person eller gruppe af personer bosiddende i Svendborg Kommune, der har ydet en ekstraordinær indsats for at sætte Svendborg på det kulturelle landkort. Det kan både være en kunstner eller en kulturperson. Prisen består af en skulptur samt en cittaslowkurv med kulturgavekort. Ungdomstalentprisen til et ungt menneske mellem år eller en gruppe af unge, der har vist et ekstraordinært kunstnerisk talent inden for musik, billedkunst, litteratur, teater, dans eller film. Prismodtageren skal have boet størstedelen af sit liv i Svendborg Kommune. Prisen består af en skulptur samt et rejselegat. Indstillingsudvalget bestående af repræsentanter fra Kulturelt Samråd, Billedkunstrådet, Musikrådet, BaggårdTeatret, Svendborg Bibliotek og B&U Teatret fremsender prioriteret indstilling til hver af de to priser, som det fremgår af vedlagte notat med bilag. Økonomiske konsekvenser: Udgiften til kulturpriserne/prisuddelingen på op til kr. er tidligere besluttet afsat af rammen de frie kulturmidler. Indstilling: Direktionen indstiller, at sagen oversendes til udvalgets beslutning. Bilag: Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstillingen fra Indstillingsudvalget følges: Kulturprisen går til: daglig leder af SAK Helle Wisbech Ungdomstalentprisen går til: Katrine Hoffmeyer 20. Lukket - Ejendomshandel 11/13439 Beslutningstema: 24

26 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den NLI Salg af Aasiaatvej 3, matr. nr. 16-a Sørup, Svendborg Jorder, beliggende i Erhvervsområde NV. Sagsfremstilling: I det udbyggede Erhvervsområde NV ejer Svendborg Kommune et areal, Aasiaatvej 3, på m². Grunden er aldrig blevet solgt på grund af arealets udformning, dårlige bundforhold og placering af en sø på ca. 400 m², der er omfattet af 3 i Naturbeskyttelsesloven. Ejeren af den tilgrænsende erhvervsejendom, Bodøvej 3, har vist interesse i at erhverve kommunens grund til brug for afvanding af sin ejendom. Hans ejendom er nemlig belastet af, at overfladevand fra Aasiaatvej 3 trænger ind på denne. Aasiaatvej 3 er i dag meget tilgroet og der har i flere år ikke være foretaget nogen pleje af arealet. Miljø og Teknik skønner, at løsning af vandproblem, fældning, oprydning, oprensning af vandhul vil beløbe sig til et engangsbeløb på ca kr. hvortil skal tillægges 6 kloakbidrag til ca kr. for afledning af vand. Hertil skal påregnes en årlig driftsudgift på ca kr. Danbolig Erhverv har fastsat grundens markedsværdi til kr. Kommunen har herefter haft grunden til salg i offentlig udbud fra den 1. oktober til den 22. oktober Der er fremsendt et købstilbud fra ejeren af nabogrunden, A.T. Møller A/S, Bodøvej 3 lydende på ,50 kr. til anvendelse som grønt område. Økonomiske konsekvenser: Købesummen på ,50 kr. med fradrag af sælgeromkostninger tilskrives jordforsyningskontoen. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Indstilling: Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at matr. nr. 16-a Sørup, Svendborg Jorder sælges til A.T. Møller A/S for ,50 kr. administrationen bemyndiges til på byrådets vegne at forestå handlens gennemførelse. Bilag: Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. 25

27 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den

28 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:10 Bruno Hansen Flemming Madsen Gert Rasmussen Bo Hansen Morten Petersen Ulrik Sand Larsen Lærke Jensen 27

29 Bilag: 2.1. Fælles Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. november Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

30 Side 1 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde Udvalget for Kultur og Planlægning omfatter følgende opgaver: Erhvervskontakten, erhvervs- og lystbådehavne, kollektiv trafik, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne, Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns Museum, Musikskolen og Ungdomsskolen. Bibliotek Musikskole Svendborg Bibliotek skal udvikles og styrkes som kulturhus og medborgerhus i samarbejde med borgere, kommunale kollegaer samt nationale samarbejdspartnere. I Svendborg Musikskole vil vi i 2013 have fokus på vores tværfaglige samarbejde med de øvrige relevante kommunale institutioner og eksterne samarbejdspartnere. Ungdomsskole Kultur og fritid Reel medindflydelse. Alle klubber skal have et klubråd, der får reel medindflydelse på, hvad der skal ske i klubberne. Udvalget for Kultur og Planlægning har besluttet, at der skal udarbejdes en kulturstrategi som skal sætte rammen for den kulturelle udvikling frem til Kulturstrategien skal afløse den kulturplan der blev vedtaget i 2006.

31 Side 2 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Erhvervskontakten Sekretariat Erhvervskontakten skal fungere som én indgang til kommunen for alle virksomheder, iværksættere og borgere, der ønsker at igangsætte nye fysiske aktiviteter. Sekretariatet har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele sektorområdet. Erhvervskontakten samler byggesagsbehandling, industrimiljøsagsbehandling, lokalplanlægning, byfornyelse, øvrig fysisk planlægning samt GIS i én enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet og serviceorienteret betjening til borgere og virksomheder. Svendborg Kommune ønsker at medvirke til at skabe øget vækst på Sydfyn, og der skal derfor være fokus på at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens borgere og virksomheder. I Erhvervskontakten vil der på denne baggrund være fokus på en helhedsorienteret og løsningsbaseret dialog omkring borgeres og virksomheders ønsker for byggeri og udvidelser af aktiviteter. Der vil herudover være opmærksomhed på, at der opleves korte sagsbehandlingstider på området. Trafik Svendborg Byråd traf den 28. august 2012 en principbeslutning som fastslår, at Svendborg Havn skal udvikles til en maritim byhavn. Der er efterfølgende igangsat en proces mod udarbejdelse af en udviklingsplan for Svendborg Havn, som skal munde ud i en realiseringsplan.

32 Side 3 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalget for Kultur og Planlægning Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Institutioner 39,0 38,4 38,5 38,5 38,5 - Bibliotek 26,0 26,0 25,9 25,9 25,9 - Musikskole 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 - Ungdomsskole 7,2 6,7 7,0 7,0 7,0 Kultur og fritid 60,2 60,1 56,8 55,3 55,3 Erhvervskontakten 9,0 8,8 8,7 8,7 8,7 Sekretariat 4,4 5,5 3,5 3,1 3,1 Trafik 26,7 33,3 31,9 31,9 31,9 - Busdrift 21,7 27,7 27,6 27,6 27,6 - Færgedrift 7,6 7,5 7,0 7,0 7,0 - Lufthavn 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 - Havne -3,2-2,6-3,3-3,3-3,3 Drift i alt 139,3 146,1 139,4 137,5 137,5 Anlæg: Kultur og fritid 34,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Erhvervskontakten 25,9 18,2 6,5-13,5-13,4 - Jordforsyning 6,0 2,5 2,2-17,8-17,8 - Byfornyelse 5,0 1,1 1,1 1,1 1,1 + - Øvrige angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver 14,9 mindreudgift/merindtægt 14,6 3,2 3,2 3,2 Trafik 5,3 10,4 7,3 9,3 3,3 Anlæg i alt 66,0 33,4 18,6 0,6-5,3 Budgetændringer Udvalget for Kultur og Planlægning Mio. kr. 205,3 179,5 158,0 138,1 132,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

33 Side 4 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Budgetændringer - Drift Løn ti ldigitaliseringskonsulent, fra ØKU Løn flyttet til IT Rengøring af haller ifm. idrætsskoleprojekt, fra B&U Telefoniprojekt indkøb 2011, til EU Organisationspulje samt HK-grundlønsforbedr Indkøbsbesp. på gas Teknisk service Tåsingehallen og Skåruphallen, fra B&U Overførsler Busdrift, udbud til effektiviseringspuljen Tilpasning af overførsel fra EU Mobilindkøb jan/feb 2012, til EU Tilgængelighedspulje - til SU Prisfremskrivning Mobilindkøb 1 halvår 2012, til EU Konkurrenceudsættelse entreprenørafdelingen Busdrift, omlægning til åben kørsel, fra B&U Besparelse færgedrift Besparelse SG-huset Fordeling rammebesparelse Medfinansiering af helhedsplan i Hømarken og Jægermarken Stadepladser og udeservering Mobilindkøb til EU Teknisk service Thurøhallen, fra B&U Telefoni til anlæg Indkøbsbesp. på multimaskiner mv Budgetændringer drift i alt Budgetændringer - Anlæg Tankefuld, afdrag på lån Terminalprojekt til UMT Pulje til lokale initiativer, fra ØKU Tilpasning af overslagsår 2016, sikring af havnens værdier Byens rum, kommunal andel Naturama, vedligeholdelse Busdrift, lejeudgift til Buk A/S Telefoni Tankefuld, Johannes Jørgensens vej Havneudvikling Budgetændringer anlæg i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet for 2013 udgør 146,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,9 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2013 i det vedtagne budget Stigningen skyldes hovedsageligt overførsler fra 2011 samt prisfremskrivning og budgettilpasninger vedr. busdriften. Stigningen modsvares dog af et fald vedr. overførsel til Udvalget for Miljø og Teknik vedrørende konkurrenceudsættelse på entreprenørafdelingen på 2,5 mio. kr.

34 Side 5 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Anlæg Anlægsbudgettet for 2013 udgør 33,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,8 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2013 i det vedtagne budget Stigningen skyldes hovedsageligt prioriteringer fra budgetforliget for 2013 vedrørende Byens rum, Naturama og havneudvikling. Bibliotek Rammebetingelser Lov om biblioteksvirksomhed: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne. Hvad vil vi i 2013: Udvikling og styrkelse af af Svendborg Bibliotek som kulturhus og medborgerhus Tema: Svendborg Bibliotek skal udvikles og styrkes som kulturhus og medborgerhus i samarbejde med borgere, kommunale kollegaer samt nationale samarbejdspartnere. At styrke og tydeliggøre bibliotekets platform som Svendborg Kommunes største kulturinstitution, som medvirker til at understøtte værdien af demokratiske og kompetente medborgere. Biblioteket skal være en dynamisk faktor i den fremtidige Kulturstrategi, Byudvikling og Havneudvikling, hvor der skal sættes fokus på bibliotekets rolle som det åbne og attraktive mødested som kan være med til at samle by og havn. Mål: At styrke og nyskabe kulturelle tiltag, At øge tilgængeligheden - fysisk og virtuelt, At skabe inspiration og læring, At udvikle og markedsføre adgang til e-ressourcer, At skabe nye venskaber og netværk At skabe professionel udvikling af bibliotekets medarbejdere og ledelse, At biblioteket og bibliotekets brugere er en aktiv del af Kulturstrategi Veje til målet: Kulturelle tiltag Bibliotekets profil som kulturinstitution styrkes. Antallet af kulturarrangementer intensiveres og kvalificeres. Kulturprofilen rettes mod og sammen med alle borgere. Der vil ske særlige tiltag for og med ungegrupper. Børnekulturelle tiltag i stadig udvikling og samarbejde med andre aktører. Litterære Bogcafeer udvikles sammen med borgerne. Ungegrupper indtager biblioteksrummet til fælles sessions. Inspiration og læring Der afholdes læringssessions for borgerne i IT færdigheder hver uge i vinterhalvåret. Både i samarbejde med borgerservice, andre kommunale partnere, foreninger og frivillige. Tilgængelighed I 2013 øges åbningstiden på hovedbiblioteket til kl. 21 mandage. Dette tiltag evalueres efterår 2013 i samarbejde med brugerne og medarbejdere. Der etableres personlig telefonbetjening i Lokalbiblioteket i Gudme. I forbindelse med etablering af det åbne (selvbetjente) bibliotek i Gudme ultimo 2012, skabes et tæt samarbejde med lokale borgere, der gradvist i 2013 får større rådighed over lokalerne og skaber brugerdrevne studieklubber, kulturaktiviteter mv.

35 Side 6 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Det er hensigten, at erfaringerne fra Gudme Bibliotek inddrages i de fremtidige løsninger med bedre tilgængelighed og medproducerende borgere. Der foretages brugerundersøgelse i de 6 lokalbiblioteker i E-ressourcer Fokus på bibliotekets e-ressourcer i samarbejde med de Fynske biblioteker. Der ombudgetteres gradvist midler til e-ressourcer ved omorganiseringer. I 2013 sker nye forhandlinger med rettighedshaverne på landsplan, som vil få indflydelse lokalt. Samarbejde på landsplan om Danskernes Digitale Bibliotek, hvor alle digitale ydelser til borgerne skal have fælles strategiske og økonomiske mål. Netværk og venskaber De Fynske Biblioteker arbejder strategisk med samarbejde om udviklingsprojekter som kultur, markedsføring, erhvervsservice og brugere. Afrapporteringer fra projektgrupper maj Der ansøges om statsmidler i 2013 til nye, fælles brugerundersøgelser: Next Users som en fortsættelse af Non Users - undersøgelsen i ErhvervsPunkt er bibliotekets bidrag til at styrke kommunens bestræbelser for en god og frugtbar kontakt med erhvervslivet. I 2013 vil der skabes samarbejde om 2 3 nye arrangementer på biblioteket hvor førende, nationale foredragsholdere skaber debat og åbenhed. Nye venskaber med uddannelsesinstitutioner og folkeskolen. Informationsmøder og tilbud om netværk til lærere og elever på uddannelsesinstitutioner. Nye tilbud om biblioteksmøder med skolebibliotekarerne og folkeskolens ældste elever. Professionel Udvikling Interne læringsmodeller udvikles. Morgenuniversitet for ansatte med eksterne foredragsholdere. Tema i 2013 er styrkelse af bibliotekets udvikling. Der inviteres venner og gæster til morgenuniversitet. Der fremlægges nyt ledelsesimage for Svendborg Bibliotek i Kulturstrategi Biblioteket er en aktiv og strategisk samarbejdspartner i Kulturstrategi Ses i sammenhæng med projekterne om Byudvikling, Havneudvikling, hvor der skal arbejdes med bibliotekets mulige udbygning og nybygning sammen andre uddannelses- og kulturinstitutioner og eventuelle investorer. Bibliotekets medarbejdere er en aktiv del af Kulturforvalterne. Der arrangeres borgermøder i bibliotekerne foråret Der afholdes inspirationsmøder for ansatte med eksterne gæster. Der udarbejdes katalog for bibliotekets rolle i kulturstrategien. Bibliotekets vision og mission udvikles i samarbejde med borgere og andre aktører i 2013, også set i sammenhæng med KulturStrategi Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet for Biblioteket udgør 26,0 mio. kr. i 2013, hvilket stort er uændret i forhold til Der er dog i 2013 indregnet en reduktion på 0,5 mio. kr. i forbindelse med organisationstilpasning, denne reduktion modsvares dog delvist af den almindelige prisfremskrivning.

36 Side 7 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Tabeller og nøgletal Budget 2012 Budget 2013 Udlån/bødetakster børn (under 16 år) Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Udlån/bødetakster voksne Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Takster incl. moms (kr.) Erhvervsservice pr. time Musikskole Rammebetingelser Musikskolen hører under musikloven. For at kunne opretholde statstilskud skal Musikskolen give undervisningstilbud til alle børn og unge i alderen 0-25 år. Musikskolen sikrer, at tilbuddene gives lokalt, og at der opbygges et musikkulturelt miljø omkring Musikkens Hus og to kernesteder decentralt. Musikskolen medvirker til og indgår i kulturelle arrangementer. Hvad vil vi i 2013: Tværfaglighed netværk, Helhed i opgaveløsningen Tema: I Svendborg Musikskole vil vi i 2013 have fokus på vores tværfaglige samarbejde med de øvrige relevante kommunale institutioner og eksterne samarbejdspartnere. Her tænkes specielt på folke- og friskoler samt dagpleje og daginstitutioner i Svendborg kommune. Vi vil have fokus på fælles opgaveløsning med borgernes behov i centrum og forsøge at sikre, at borgerne har mulighed for at få fuld udbytte af de serviceydelser musikskolen leverer. Vi vil forsøge, at sikre helhed i den musikalske fødekæde, i musikskolen, så der er mulighed for kvalitative musisk/kreative tilbud og oplevet sammenhæng for borgerne fra 0-25 år (den aldersgruppe musikskoleloven dækker). Vi vil arbejde for, at børn og unge har mulighed for at benytte sig af musikskolens tilbud uanset om de er i dagpleje, daginstitution, Helhedsskole, SFO, ungdomsuddannelse mm.

37 Side 8 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Mål: Målet er at få gennemført konkrete initiativer, projekter, samarbejder med musikskolens samarbejdspartnere, til gavn for vores brugere, eller sekundært have afdækket eventuelle barrierer og/eller ressourcebehov for at nå målet. Veje til målet: Musikskolen vil tage initiativ til og invitere til mere forpligtende samarbejde og dialogmøder med relevante samarbejdspartnere i løbet af Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet for Musikskolen udgør 5,7 mio. kr. i 2013, hvilket stort er uændret i forhold til Der er dog i 2013 indregnet en reduktion på 0,4 mio. kr. i forbindelse med organisationstilpasning, denne reduktion modsvares dog delvist af den almindelige prisfremskrivning. Tabeller og nøgletal Musikskole Budget 2012/2013 Rytmik, musikalsk grundskole 160 Sammenspil 130 Kor Gratis Eneundervisning: 20 min min min 495 Talentlinie 550 Ungdomsskole Rammebetingelser Lovgrundlaget er lov 411 om ungdomsskoler af 13. Juni 1990 og lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskolens lovgivning er todelt med en kommunal forpligtende skal-del med et alsidigt undervisningstilbud, og en kan-del, som bygger på en kommunal beslutning, der kan indeholde knallertkøreskole, heltidsundervisning, andre aktiviteter som kan indgå i kommunens samledes ungdomspolitik, ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed. Det frie lærer-/medarbejdervalg af engagerede og gode voksne uanset køn, alder og uddannelse giver mulighed for at skabe fleksible og forandringsparate ungdomsmiljøer.

38 Side 9 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Hvad vil vi i 2013: Reel medindflydelse og medproducerende borgere Tema: Reel medindflydelse Mål: Alle klubber skal have et klubråd, der får reel medindflydelse på, hvad der skal ske i klubberne. Veje til målet: Demokrati skal læres, derfor knytter vi til dette projekt en tovholder, der skal hjælpe de unge til at begå sig i systemet. De skal lære noget om dagsordener, referater, virksomhedsplaner, indsatsområder etc. Det budget de får, skal bruges på aktiviteter, der hjælper med at opfylde målene i virksomhedsplanen. Der skal stilles krav til dem. De får deres eget budget som de skal forvalte efter retningslinjer, de selv er med til at udforme. Budgettet skal alene gå til aktiviteter for unge, altså ingen løn, rengøring etc. Budget pr. klub kr. Vi har pt. 4 klubber. Det målbare mål: Næste gang vi er inviteret i det politiske udvalg er det de unge, der fortæller om deres Ungdomsskole. Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet for Ungdomsskolen udgør 6,7 mio. kr. i 2013, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end i Dette skyldes at budgettet i 2013 indeholder en negativ overførsel fra 2011 på 0,3 mio. kr., mens budgettet i 2012 indeholder en positiv nettooverførsel fra 2009 og 2010 på 0,2 mio kr. Tabeller Årstal Elever i målgruppe Brugere % brugere 07/ ,26% 08/ ,18% 09/ ,29% 10/ ,69% 11/ ,19%

39 Side 10 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Kultur og fritid Rammebetingelser Folkeoplysningsloven Hvad vil vi i 2013: Kulturstrategi Tema: Kultur. Mål: At udvikle Svendborg Kommunes Kulturstrategi Udvalget for Kultur og Planlægning har besluttet, at der skal udarbejdes en kulturstrategi som skal sætte rammen for den kulturelle udvikling frem til Kulturstrategien skal afløse den kulturplan der blev vedtaget i Udviklingen påbegyndes oktober 2012 og løber frem til den endelige politiske beslutning i september Veje til målet: Processen vil omfatte en vekselvirkning mellem borgerinddragelse, politiske statusmøder og administrativt arbejde. Borgerinddragelse Borgerinddragelse vil tage afsæt i mødefora under forskellige former, som giver reel mulighed for at få synspunkter, tanker og ideer frem. Produkterne af disse møder, vil blive forelagt det politiske niveau til diskussion og eventuel beslutning i forhold til kulturstrategien. Møderne vil blive tilrettelagt således, at deltagerne ikke alene medproducerer og danner netværker, men også inspireres til at tænke i tværfaglige baner. Yderligere vil der blive lagt vægt på, at nye målgrupper inddrages i borgerprocessen, og at lokalområderne gives rig mulighed for at deltage i møde på biblioteker og forsamlingshuse. Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet for Kultur og fritid udgør 60,1 mio. kr. i 2013, hvilket stort set er uændret i forhold til Budgettet i 2013 indeholder dog en overførsel fra 2011 på 2,0 mio. kr. samt den almindelige prisfremskrivning, denne modsvares dog delvis af overførsel til Udvalget for Miljø og teknik vedrørende konkurrenceudsættelse på entreprenørafdelingen på 2,5 mio. kr. Budgettet for 2012 indeholder en positiv nettooverførsel på 0,6 mio. kr. Anlæg Anlægsbudgettet for Kultur og fritidsområdet på 4,8 mio. kr. består af budget til rådighedsramme på 2,4 mio. kr. samt pulje til lokale initiativer på 2,0 mio. kr. Hertil kommer budget til vedligeholdelse af Naturama på 0,4 mio. kr. som blev prioriteret ved budgetforliget for Erhvervskontakten Rammebetingelser Erhvervskontakten samler byggesagsbehandling, industrimiljøsagsbehandling, lokalplanlægning, byfornyelse, øvrig fysisk planlægning samt GIS i én enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet og serviceorienteret betjening til borgere og virksomheder. Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning.

40 Side 11 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Hvad vil vi i 2013: Forbedret erhvervsservice for byggesager og lokalplaner Tema: Svendborg Kommune ønsker at medvirke til at skabe øget vækst på Sydfyn, og der skal derfor være fokus på at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens borgere og virksomheder. Der skal blandt andet derfor være fokus på en helhedsorienteret og løsningsbaseret dialog omkring erhvervsbyggesager og lokalplaner, og der skal arbejdes for en kort sagsbehandlingstid. Der skal desuden udvikles et nyt digitalt koncept for lokalplaner. Mål: Målet er i 2013 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt to uger for en byggetilladelse, der alene gives efter Bygningsreglementet. Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst til der meddeles byggetilladelse. Målet er inden udgangen af 2013 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt otte uger for en tilladelse, der også omfatter en landzonetilladelse og/eller en afgørelse efter anden lovgivning (Miljøloven, Planloven eller lignende). Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst, til der meddeles byggetilladelse. Et nyt digitalt koncept for lokalplaner, der sikrer nemmere styring, større overblik og andres deltagelse i processen, ibrugtages senest 1. juli Veje til målet: I 2012 er der udviklet et koncept for hurtig sagsbehandling af fuldt oplyste erhvervsbyggesager, og dette søges videre implementeret i Der skal sættes yderligere fokus på forhåndsdialogen med de professionelle ansøgere, og gennem en helhedsorienteret og løsningsbaseret tilgang samt ved hjælp af en let tilgængelig og oplysende bygherrevejledning skal det arbejdes for, at der bliver tilvejebragt gode gennemarbejdede ansøgningsmaterialer, for dermed at øge muligheden for en kort sagsbehandlingstid. Der skal opsamles erfaringer fra mødet med ansøgere i dialog med disse. Vi må ikke lade muligheden glide af hænde for, at borgere og erhvervsliv kan få luft for forslag til forbedringer af deres inddragelse og behandling i processen. Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet for Erhvervskontakten udgør 8,8 mio. kr. i 2013, hvilket er et lille fald i forhold til Dette skyldes dog at budgettet i 2012 indeholder overførsler på 0,6 mio. kr., mens der i 2013 kun er tale om overførsler på 0,1 mio. kr. Der er dog i 2013 tilført midler i forbindelse med organisationstilpasning på netto 0,2 mio. kr. samt den almindelige prisfremskrivning. Anlæg Ved budgetforliget for 2013 blev udgifter til omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum samt havneudvikling prioriteret. Anlægsbudgettet på 18,2 mio. kr. består således af budget til jordforsyningen på 2,5 mio. kr., byfornyelse på 1,1 mio. kr., havneudvikling og analyser mv. på 3,2 mio. kr. samt omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum på 11,4 mio. kr.

41 Side 12 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Sekretariat Rammebetingelser Sekretariatet har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele sektorområdet. Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet for sekretariatet udgør i ,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til Dette skyldes, at budgettet for 2013 er korrigeret for diverse ændringer vedr. organisationstilpasning på nette 0,1 mio. kr. Hertil kommer at budgettet i 2013 er tilført midler til boligsocial helhedsplan samt handelsunderstøttende aktiviteter i bymidten samt midler overført fra Erhvervsudvalget. Trafik Rammebetingelser Kontrakt med trafikselskabet Fynbus. Forpagtningsaftale vedr. Sydfyns Flyveplads. Hvad vil vi i 2013: Forberede og vikling havneorganisationen til de nye roller i fremtidens maritime byhavn samt sikre den fortsatte drift af nuværende aktiviteter. Tema: Svendborg Byråd traf den 28. august 2012 en principbeslutning som fastslår, at Svendborg havn skal udvikles til en maritim byhavn. Der er efterfølgende igangsat en proces mod udarbejdelse af en udviklingsplan for Svendborg Havn, som skal munde ud i en realiseringsplan. Havneorganisationens rolle i udviklingsperioden er, at stille sig til rådighed i processen, se muligheder og være åbne og klar til forandringer. Det er samtidig havnens opgave, at videregive de muligheder og ideer, som bemærkes/ses i nærmiljøet. Mål: Det er vanskeligt at opsætte præcise målbare mål, imens havnens udviklingsplan er under udarbejdelse, men følgende indsatsområder har fokus: Fastholdelse af sikker drift i erhvervshavnen, herunder opretholdelse af terrorsikring indtil andet besluttes. Aktiv i opstarten af anløb af 2 Ærøfærger. Aktiv i udvikling og implementering af midlertidige aktiviteter med relevante samarbejdspartnere. Fortsættelse af projekt sikring af havnens værdier, herunder håndterer udfordringer i forbindelse med, at udvidelsen af Svendborg Lystbådehavn er endeligt aflyst. Veje til målet: Åbenhed, samarbejde og forandringsparathed samt løbende tilpasning af organisationen.

42 Side 13 af 13 Acadresag: Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Service og Økonomi Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet for Trafik udgør 33,3 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning på 6,6 mio. kr. i forhold til Dette skyldes at budgettet i 2013 er tilført midler på 2,6 mio. kr. vedr. tilpasninger af busdriften. Samtidig er busdriften i 2012 også tilpasset, idet der er tilført midler fra busdriften til råderumspuljen/effektiviseringspuljen på 2,8 mio. kr. Herudover er der i 2013 tale om overførsler fra 2011 på 1,4 mio. kr. hvilket i 2012 var 0,6 mio. kr. Anlæg Anlægsbudgettet for havne/lystbådehavne samt busdrift udgør i ,4 mio. kr. og vedrører budget til sikring af Havnens værdier med 7,1 samt rådighedsramme på 2,2 mio. kr. Hertil kommer budget vedrørende forlig med Arriva, hvor der betales for leje af garage. Budgettet på 1,1 mio. kr. er tilført fra Udvalget for Miljø og Teknik.

43 Bilag: 2.2. Investringsoversigt - UKP Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. november Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

44 Investeringsoversigt , fordelt på projekter Budget/re- Beskrivelse sultatomr Samlet 1.000kr. UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING Budgetramme U I N Kultur og Fritid U I N Rådighedsramme U I N Naturama U I N Pulje til lokale initiativer U I N Fysisk planlægning U I N Jordforsyning U I N Byfornyelse U I N Havneudvikling U I N Svendborg Havn, analyse m.v. U I N Omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum U I N Trafik U I N Forlig vedr. Arriva U I N Samlet rådighedsramme - Trafik og Havne U I N Side 1

45 Samlet Side 2

46 Bilag: 2.3. Anlæg : KP Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. november Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

47 Budget 2013 Anlægsbudget Kultur- og Planlægningsudvalget Kultur og Fritid: kr Rådighedsramme Naturama Pulje til lokale initiativer I alt = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg Resume: Generel vedligehold og anlæg af mindre projekter inden for idrætsområdet. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings og anlægspulje på Kultur og fritidsområdet. Midlerne har været brugt dels til anlæg af mindre byggeprojekter, renovering af idrætsfaciliteter, og i en periode hensat for at etablere større projekter som f.eks. fodboldbaner Multihus på Gl. Skaarupvej. Midlerne har været prioriteret i samarbejde med Svendborg Idræts Samvirke. Midlerne vil fremover blive anvendt på tilsvarende måde. En del af bevillingen er ikke brugt ved udgangen af 2011 og i forbindelse med budgetvedtagelse for 2012 blev det besluttet at beløbet flyttes til Naturama Resume: Kultur og Fritid har igennem flere år haft vedligeholdelsesforpligtelsen på Naturamas bygninger, uden at der har været afsat midler til det. Nu har bygningen nået et forfaldsniveau, hvor det bliver tydeligt, at der ikke er afsat vedligeholdelsesmidler til den. Sagsfremstilling: Det naturhistoriske Museum Naturama har siden overgangen fra kommunal drift til selvejende institution pr. 1. januar 2008 modtaget tilskud fra Kultur og Fritid, da museumsområdet henhører under direktørområdet Kultur, Erhverv og Udvikling. Overgangen betød samtidig, at Naturama, mod et forhøjet driftstilskud, fremover fik modregnet en del at dette tilskud til husleje for brug af bygningerne på Dronningemaen 30. Bygningen er efterhånden nået en alder, hvor de første større vedligeholdelsesudgifter melder sig. Der afsættes derfor 406 t.kr. til dette. 11

48 Budget 2013 Anlægsbudget Kultur- og Planlægningsudvalget 3. Pulje til lokale initiativer Resume: Pulje til medfinansiering af lokale initiativer. Sagsfremstilling: Der afsættes midler i 2013 og fremefter til området. Beløbet skal understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. Udvalget har efterfølgende udarbejdet principper for udmøntning af puljen, principperne er godkendt af forlighedspartierne. 12

49 Budget 2013 Anlægsbudget Kultur- og Planlægningsudvalget Plan og GIS: kr Tankefuld, etape 1 og Jordforsyning, landdistrikter Byfornyelse Havneudvikling Svendborg Havn, analyser m.v Omdannelse af torvet og tilg I alt = udgift, - = indtægt 4. Tankefuld, etape 1 og 2 Tankefuld etape Projektudvikling Vejføring Byggemodning Arkæologi og bydelscenterplads Jorderhvervelse, og arkæologi Grunde og veje Kloakbidrag 384 Salgsfremme Afdrag på lån (ØKU) Udgifter i alt Salg Salg (jorderhvervelse 2013) "Risikopulje" I alt (Kultur- og planl.) I alt (Økonomiudvalget) Tankefuld etape Projektudvikling Udgifter i alt

50 Budget 2013 Anlægsbudget Kultur- og Planlægningsudvalget Resume: Projekt byggemodning Tankefuld etape 1 og 2 Sagsfremstilling: I 2013 færdiggøres 1. Etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord. Der anlægges stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg. Der nedlægges kloakker og forsyningsledninger til el og vand ligesom der anlægges og beplantes fælles grønne friarealer. På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) foretages arkæologiske undersøgelser og evt. udgravninger samt etablering af stabilt færdselsunderlag. De første centergrunde kan herefter sættes til salg. Etableringen af vejføringen til Tankefuld Torv (Johannes Jørgensensvejs forlængelse) er budgetmæssigt udsat til der kommer bedre salg af byggegrunde i området. I 2013 og 2014 er der afsat midler til arkæologiske undersøgelser og byggemodning af grunde langs Hellegårdsvej. Igangsættelse heraf afventer salget i foråret Der budgetteres med salg af byggegrunde i 2013 for 19,5 mio. kr. med en tilknyttet risikopulje på 7,8 mio. kr., hvis salget ikke går som forventet på grund af det svage boligmarked i disse år. Budgetterne for salg af byggegrunde (og salg af jord) i 2015 og 2016 forudsætter etablering af kommunale byggegrunde langs Hellegårdsvej og etablering af Johannes Jørgensens vejs forlængelse. Etape 2 af byggemodningen igangsættes i 2015 med pulje afsat til projektering og arkæologiske undersøgelser. 5. Jordforsyning, landdistrikter Resume: Pulje til byggemodning i landdistrikter. Sagsfremstilling: Der er (fra 2011) afsat en rådighedsramme til byggemodning i landdistrikter. Byggemodningen er forudsat udgiftsneutral, hvorfor der er afsat en pulje på +/- 5 mio. kr. 6. Byfornyelse Resume: Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte by- og landsbyområder, skabe velfungerende boliger og byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Sagsfremstilling: Der er afsat en rådighedsramme til at igangsætte områdefornyelse i landsbyer og mindre lokalområder, til at understøtte private ejere til bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme, samt til udgifter til lovpligtigt at afhjælpe skimmelsvamp problemer. En del af bevillingen er ikke brugt ved udgangen af 2011 og i forbindelse med budgetvedtagelse for 2012 blev det besluttet at beløbet flyttes til

51 Budget 2013 Anlægsbudget Kultur- og Planlægningsudvalget 7. Havneudvikling Resume: Dette budgettema relaterer sig både til vækststrategiens indsatsområde Bykvalitet og Strategi Svendborg Kommune 2012 s emne Investering i byudvikling. Aktiviteterne i dette budgettema skal videreføre den udviklingsproces der er igangsat i Svendborg Havn. Aktiviteterne kan f.eks. være: etablering af strategiske samarbejder med store fonde som er afgørende for at der kommer arealer til offentlige formål på havnen, udvikling og afklaring af forskellige selskabskonstruktioner (OPP, OPI, A/S mv), investorpleje og salgsarbejde, midlertidige og permanente aktiviteter på havnen (kunst, idræt, fritidstilbud), arealopkøb og investeringer i infrastruktur. Sagsfremstilling: Udviklingsplanen for Svendborg Havn bliver lavet af to medarbejdere i Planafdelingen samt eksterne konsulenter. Den hidtidige aflønning af disse medarbejdere samt honorar til brug for konsulentydelser har været dækket af 2,1 mio kr på anlægsbudgettet. Dette beløb forudsættes fastholdt. Såfremt byrådet som led i Udviklingsplanen for Svendborg Havn beslutter sig for at arbejde efter et scenarie for en Maritim Industrihavn forudsættes denne nuværende bemanding som minimum opretholdt. Såfremt grundlaget for Udviklingsplanen i stedet besluttes at være en Maritim Byhavn, starter i 2013 en ny fase, hvor mange nye elementer af Udviklingsplanen skal realiseres. Samtidig skal der løbende følges op med detailplanlægning. Denne fase må forventes at strække sig over en længere årrække, afhængig af konjunkturudviklingen. Det er administrationens vurdering, at realiseringen af et scenarie for en Maritim Byhavn vil være en så stor og kompliceret proces, at det ikke alene kan løses af de nuværende planmedarbejdere. Hverken ift antal medarbejdere eller de kompetencer, der i øvrigt er til rådighed i Svendborg Kommune. Vurderingen af ressourcebehovet er forbundet med stor usikkerhed fordi karakteren og indholdet af udviklingsplanen endnu ikke er fastlagt politisk, ligesom projektets organisering enten som rent kommunalt eller i et partnerskab heller ikke er kendt pt. Kompetence- og ressourcebehovet ved arbejdet med en Maritim Byhavn er som tillæg til den eksisterende bemanding på to planmedarbejdere herunder vurderet for 2013 og fremefter: Projektledelse: projekt- og procesledelse, kontakt til investorer Kommunikation: Information, markedsføring, interessentvaretagelse, borgerinddragelse, mediekontakt, intern kommunikation Jura: analyse og udvikling af selskabskonstruktioner, partnerskaber, fondsdannelse, salgsaftaler, lejeaftaler Bygge- og anlægsteknik: byggemodningsbudgetter, driftmodeller og -budgetter Økonomi og fundraising: økonomimodeller på projekt- og samfundsniveau, fundraising Kultur/idræt/fritid: midlertidige og permanente aktiviteter Derudover omfatter anlæg, som angivet herover, allerede med virkning fra 2013 midler til gennemførelse af midlertidige aktiviteter på havnen i overensstemmelse med byrådets beslutning herom, f.eks. etablering af faciliteter for kreative erhverv og kunstnere, events, koncerter, fritidsaktiviteter osv. 15

52 Budget 2013 Anlægsbudget Kultur- og Planlægningsudvalget Anlæg Årsværk Mio kr/år Projektledelse 1,0 Kommunikation og formidling 0,5 Jura 0,5 Bygge- og anlægsteknik 0,5 Økonomi og fundraising 0,5 Ialt 3,0 1,98 Midlertidige aktiviteter 2,03 *Ved budgetforliget for blev der bevilliget 1,2 mio. kr. årligt Fra 2014 vil der, som konsekvens af en beslutning om Udviklingsplan for Svendborg havn endvidere uafhængigt af modelvalg skulle afsættes midler til etablering af offentlige byrum i tilknytning til de første etaper af havneudviklingen. I første omgang er det forudsat, at der skal ske omlægning af Jessens Mole og nyetablering af et offentligt byrum ifm Nordre Kaj. Omlægning af Jessens Mole er overslagsmæssigt beregnet til 6 mio kr og forudsættes gennemført ifm en udvikling af kvarteret mellem Jessens Mole og trafikterminalen i Et nyt byrum ved Ndr. Kaj er overslagsmæssigt beregnet til 16,5 mio kr og forudsættes etableret i Svendborg Havn, analyser mv. Resume: Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen. Sagsfremstilling: Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i havneområdet. Idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag. Der kan blive tale om at uddybe arealer på baggrund af konkurrence, forhandling o.a. Der skal udarbejdes en masterplan for havnen, og konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge den overordnede havneplanlægning er det vigtigt at sikre kvalitet, liv og mangfoldighed i området. Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og rådgivning. 16

53 Budget 2013 Anlægsbudget Kultur- og Planlægningsudvalget 9. Omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum Resume: Byens rum er en social, kulturel og kommerciel platform for borgernes trivsel og erhvervslivets økonomi. Sagsfremstilling: Formål: Byrådet vil skabe sammenhæng mellem bymidte og det nye havnekvarter og vil, at bymidten skal udvikles til et kvalitativt, aktivt område, som byder på oplevelse i en struktur af forskellige byrum. Formålet er at understøtte det byliv og de attraktioner, der allerede er samtidig med, at der sættes rammer for bedre fodgængerforbindelser med aktivitetspunkter og opholdsmuligheder. Forud for konkrete anlægsprojekter har Realdania støttet to delprojekter: Analyse af byens kvaliteter og svagheder samt strategiplan for overgangszonen mellem Møllergade og Jessens Mole. På baggrund af resultatet ønsker Udvalget for Kultur og Planlægning, at sammenhængen i bymidten markeres med et karakterfuldt, rekreativt byrumsforløb mellem Krøyers Haven, Torvet og havnekvarteret og at Torvet, der historisk set er bymidtens centrale mødested, prioriteres som anlægsprojekt i med indledende forarbejder fra efteråret

54 Budget 2013 Anlægsbudget Kultur- og Planlægningsudvalget Trafik: kr Forlig vedr. Arriva Rådighedsramme Sikring af havnens værdier I alt = udgift, - = indtægt 10. Forlig vedr. Arriva Resume: Indgåelse af forlig med Arriva. Sagsfremstilling: Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg Kommune i 2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, således de lejer sig ind i et garageanlæg på ejendommen beliggende Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg, som eje af Buk A/S. Der er indgået ny aftale med Arriva indtil 31. juli Rådighedsramme - Trafik og havne Resume: Rammebeløb til vedligehold og forbedringer i kommunens. Sagsfremstilling: Historisk har rammebeløbet udgjort ca. 0,3 mio. kr. årligt og primært været benyttet til småarbejder i de kommunale lystbådehavne. I Budget 2013 og frem der i forbindelse med budgetforliget afsat ekstra midler til udbedring af uundgåelige mangler i de kommunale lystbådehavne og bådebroer Udgifterne skyldes primært et trængende behov for udskiftning/renovering af broer, molehoveder, elinstallationer samt toiletfaciliteter. 18

55 Budget 2013 Anlægsbudget Kultur- og Planlægningsudvalget 12. Sikring af havnens værdier Resume: Sikring af havnens værdier. Sagsfremstilling: Svendborg Havn har i samarbejde med COWI implementeret et arkiv- og vedligeholdelsessystem Port97 vedrørende havnens og samtlige ø- og lystbådehavnes anlæg med elektronisk registrering over alle anlæg, indeholdende vedligeholdelsesstand samt vedligeholdelsesplaner. Som et produkt af Port97 er der udarbejdet et vedligeholdelsesbudget for overslags årene Det samlede budget for årene 2013 til 2015 udgør ca. 17,0 mio. kr. Budgettet omhandler udelukkende kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold. Således er bygninger, materiel og forbedringer, herunder driftseffektiviserende tiltag ikke inkluderet i budgettet. Budgettet omhandler ikke kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold på værftsområderne på Frederiksøen. 19

56 Bilag: 2.4. Takstoversigt, budget 2013 UKP Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. november Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

57 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31 dage 50,00 50,00 0,00% Afhentning ved bud 150,00 150,00 0,00% Voksne Overskridelse af lånetiden 10,00 10,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 40,00 40,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 100,00 100,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31 dage 230,00 230,00 0,00% Afhentning ved bud 330,00 330,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Ovenstående takst er momspligtig. Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2011/ /2013 Rytmik, musikalsk grundskole md. 155,00 160,00 3,23% Musikværksted md. 155,00 160,00 3,23% Kor md. 120,00 Gratis Eneundervisning 20 min. 322,00 330,00 2,48% 25 min. 402,00 415,00 3,23% 30 min. 484,00 495,00 2,27% Holdundervisning (3 elever sammen) 30 min. 0,00 195,00 NY Holdundervisning (2 elever sammen) 30 min. 275,00 285,00 3,64% Talentlinie md. 535,00 550,00 2,80% Sammenspil md. 45,00 Gratis Hørelære md. 73,00 80,00 9,59% Sammenspil for elever, der ikke modtager undervisning i musikskolen md. 120,00 130,00 8,33% Instrumentleje md. 116,00 120,00 3,45% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Svendborg badstue og svømmehal: Svømmebad børn (3-15 år) 20,00 20,00 0,00% Svømmebad pensionister 20,00 20,00 0,00% Svømmebad voksne 30,00 30,00 0,00% 20 x pensionist 300,00 300,00 0,00% 20 x voksne 500,00 500,00 0,00% Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00% Bassin pr. time 1.000, ,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Side 1

58 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Svendborg Svømmeland Svømmeland Pr. barn (3-15 år) 30,00 30,00 0,00% Pr. pensionist 30,00 30,00 0,00% Pr. voksen 60,00 60,00 0,00% 10 x barn (3-15 år) 250,00 250,00 0,00% 10 x pensionist 250,00 250,00 0,00% 10 x voksen 500,00 500,00 0,00% 20 x barn (3-15 år) 400,00 400,00 0,00% 20 x pensionist 400,00 400,00 0,00% 20 x voksen 800,00 800,00 0,00% 10 x kombi barn/voksen 250,00 250,00 0,00% Halvårskort voksen 1.500, ,00 0,00% Årskort voksen 2.500, ,00 0,00% Halvårskort børn/pensionister 800,00 800,00 0,00% Årskort børn/pensionister 1.350, ,00 0,00% Morgensvømning kl. 8-9 Pr. voksen 30,00 30,00 0,00% Morgensvømning kl x voksen 500,00 500,00 0,00% Morgensvømning kl. 8-9 Halvårskort 900,00 900,00 0,00% Morgensvømning kl. 8-9 Årskort 1.500, ,00 0,00% Helsebad Benyttelse af helsebassinet betales ikke særskilt Ovenstående billetter giver adgang til både svømmeland og helsebassin, såfremt dette er ledigt. Helsebassinet lejes ofte ud til lejeprisen. Sol enkelt 30,00 Udgår 10 x 250,00 Udgår Sol + svømmeland enkelt 75,00 Udgår 10 x 650,00 Udgår 20 x 1.000,00 Udgår Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00% Sportsbassin pr. time 1.500, ,00 0,00% Svømmebane pr. time 250,00 250,00 0,00% Varmtbandsbassin pr. time 700,00 700,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Flyveplads: (Inkl. moms) Startafgift: Luftfartøjer til og med kg. 70,00 75,00 7,14% Årskort 850,00 900,00 5,88% Pensionistkort over 65 år 600,00 650,00 8,33% Luftfartøjer over kg. 140,00 150,00 7,14% Årskort 850,00 900,00 5,88% + for hver påbegyndt kg. over kg. 425,00 450,00 5,88% Svævefly og ultralette fly 70,00 75,00 7,14% Årskort 850,00 900,00 5,88% Pensionistkort over 65 år 600,00 650,00 8,33% Erhvervsmæssige luftfartøjer op til kg. 70,00 75,00 7,14% Erhvervsmæssige luftfartøjer over kg. 130,00 150,00 15,38% Årskort 2.830, ,00 5,12% Over kg , ,00 5,12% + for hver påbegyndt kg. over kg. 920,00 0,00 bortfalder Åbningsafgift pr. påbegyndt time 285,00 300,00 5,26% Opholdsafgift pr. døgn 40,00 45,00 12,50% Jordleje til hangarer og bygninger i 1. oktober 1994 priser*: (excl. moms) Lejen udgør med 3 måneders opsigelse, pr. m2 16,00 16,00 0,00% Lejen udgør med 5 års opsigelse, pr. m² 17,00 17,00 0,00% Lejen udgør med 10 års opsigelse, pr. m² 18,00 18,00 0,00% Lejen udgør med 20 års opsigelse, pr. m² 22,00 22,00 0,00% *Lejen pristalsreguleres hvert år den 1. januar. Gebyr for opkrævning ved manglende betaling/indskrivning i flyvepladsjournal 155,00 165,00 6,45% Side 2

59 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Hyrevognsbevillinger: Taksterne reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 Behandling af ansøgning 685,00 450,00-34,31% Bevilling/tilladelse 1.515, ,00-2,38% Førerkort 120,00 109,00-9,17% Påtegning på toldattest 165,00 154,00-6,67% Trafikbøger + fremstillingspris pr. ekspedition 42,00 26,00-38,10% Bevillingsnummerplade + fremstillingspris pr. ekspedition 52,00 39,00-25,00% Færgedrift, ruten Svendborg - Skarø - Drejø, ruten Svendborg - Hjortø: Fastboende mod dokumentation: Voksen 0,00 0,00 0,00% Barn 4-12 år 0,00 0,00 0,00% Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 0,00% Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 80,00 80,00 0,00% Op til 2,5 m længde 80,00 80,00 0,00% Op til 5,0 m længde 160,00 160,00 0,00% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 470,00 470,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 80,00 80,00 0,00% Pendlerkort bil pr. mdr. 1075, ,00 0,00% Ikke fastboende: Voksen 100,00 100,00 0,00% Barn 4-12 år 60,00 60,00 0,00% Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 440,00 440,00 0,00% Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 220,00 220,00 0,00% Cykler/knallerter 35,00 35,00 0,00% Cykelanhænger 35,00 35,00 0,00% Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 95,00 95,00 0,00% Op til 2,5 m længde 95,00 95,00 0,00% Op til 5,0 m længde 190,00 190,00 0,00% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 750,00 750,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 95,00 95,00 0,00% Køretøjer - over 2,15 m bred Op til 2,5 m længde 190,00 190,00 0,00% Op til 5,0 m længde 380,00 380,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 190,00 190,00 0,00% Vinterrabat for brede erhvervskøretøjer: I perioden 1/10-31/5 ydes 50% rabat til erhvervskørertøjer med en bredde over 2,15 m I perioden 1/10-31/5 kan grupper over 10 personer rejse på børnerabatkort Stykgods: Indtil 100 kg 40,00 40,00 0,00% 101 kg kg 60,00 60,00 0,00% 201 kg kg 120,00 120,00 0,00% 501 kg kg 150,00 150,00 0,00% Ekstrature med Højestene 5.800, ,00 0,00% Ekstrature med Hjortøboen før kl : alm. Billettakst + tillæg 1.850, ,00 0,00% Ekstrature med Hjortøboen efter kl : alm. Billettakst + tillæg 2.600, ,00 0,00% HELGE Lang tur, enkelt, voksen 60,00 60,00 0,00% Lang tur, enkelt, barn 30,00 30,00 0,00% Lang tur, dobbelt, voksen 120,00 120,00 0,00% Lang tur, dobbelt, barn 60,00 60,00 0,00% Kort tur, enkelt, voksen 30,00 30,00 0,00% Kort tur, enkelt, barn 15,00 15,00 0,00% Kort tur, dobbelt, voksen 60,00 60,00 0,00% Kort tur, dobbelt, barn 30,00 30,00 0,00% Aftentur, voksen 120,00 120,00 0,00% Aftentur, børn 60,00 60,00 0,00% Chartertur 2 timer (min) 5.000, ,00 0,00% Tillæg pr. ekstra time 2.500, ,00 0,00% Cykel 30,00 30,00 0,00% Side 3

60 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Lystbådehavnene Faste liggepladser i lystbådehavnene: Svendborg - og Rantzausminde lystbådehavn, Trafik og Pr. kvadratmeter 148,00 155,00 4,73% Sydhavn " - do - Grundtakst 800,00 800,00 0,00% Lundeborg Pr. kvadratmeter 46,00 50,00 8,70% Lundeborg Grundtakst 2.500, ,00 4,00% Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre Pr. kvadratmeter 123,00 130,00 5,69% Skarø og Drejø " - do - Grundtakst 800,00 800,00 0,00% Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø) pr. fod 885,00 885,00 0,00% Indskud broer 515,00 515,00 0,00% Indskud Lundeborg Pr. kvadratmeter 1.605, ,00 0,00% Slæbested isætning eller optagning bomåbning/pr.gang 50,00 50,00 0,00% Årskort (max. 40 bomåbninger) 775,00 800,00 3,23% Kranløft Rantzausminde, selvbetjening ½ time 100,00 100,00 0,00% Jolleplads på land (harmonisering) 1.285, ,00 1,17% Vinterplads på land - 1/10-31/3 (bådejere uden fast bådeplads) pr. m 2 båd 115,00 115,00 0,00% Vinterplads på vand - 1/10-31/3 - gæstesejlere pr. m 2 båd + hel grundtakst 80,00 100,00 25,00% Vinteropbevaring Krøyers Pakhus - 1/10-30/4 incl. El pr. m 2 båd 200,00 100,00-50,00% Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser 500,00 500,00 0,00% Administrationsgebyr ved bytning af plads 500,00 500,00 0,00% Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn Både indtil 9 meter overnatning 140,00 150,00 7,14% - mellem 9 og 12 meter overnatning 180,00 180,00 0,00% overnatning 230,00 230,00 0,00% overnatning 290,00 290,00 0,00% - over 20 meter overnatning 390,00 400,00 2,56% Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 530,00 400,00-24,53% Afgift statsskibe pr. person 50,00 60,00 20,00% Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde), Rantzausminde Lystbådehavn og Lundeborg Lystbådehavn: Både indtil 9 meter overnatning 130,00 140,00 7,69% - mellem 9 og 12 meter overnatning 160,00 160,00 0,00% overnatning 210,00 210,00 0,00% overnatning 260,00 260,00 0,00% - over 20 meter overnatning 360,00 400,00 11,11% Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 500,00 400,00-20,00% Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn: Både indtil 9 meter overnatning 120,00 130,00 8,33% - mellem 9 og 12 meter overnatning 150,00 150,00 0,00% overnatning 180,00 180,00 0,00% overnatning 230,00 230,00 0,00% - over 20 meter overnatning 330,00 400,00 21,21% Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 500,00 400,00-20,00% Kajakker overnatning 30,00 30,00 0,00% Gæstesejlere 1/4-30/9, min 1 mdr., rabat 25% overnatning jfr. bådlængde Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund: Alle længder overnatning - alle 100,00 100,00 0,00% Lejrskoleskibe 300,00 300,00 0,00% Trafikhavnen Skibsafgifter Pr. anløb / dag Pr. bruttoton, excl. moms 3,53 3,58 1,42% Pr. måned Pr. bruttoton, excl. moms 16,83 17,07 1,43% Ærøfærgen Månedsafgift, excl. moms , ,81 1,40% Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4) Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 27,07 27,45 1,40% Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 21,54 21,84 1,39% Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 16,55 16,78 1,39% Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4) Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 29,76 30,18 1,41% Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 23,83 24,16 1,38% Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 11,07 11,22 1,36% Vareafgifter Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b. Ton, excl. moms 19,65 19,93 1,42% Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1. Ton, excl. moms 5,40 5,48 1,48% Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a. Ton, excl. moms 7,65 7,76 1,44% Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2. Ton, excl. moms 12,50 12,68 1,44% Færgetrafik - vareafgift Kr./enhed-retur, excl. moms 62,02 62,89 1,40% Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed. Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder. Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe" Ferskvand (minimum 10 ton) Ton, excl. moms 55,54 56,32 1,40% UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT Side 4

61 TAKST TAKST VED LOV El, midletidig tilslutning kwt 3,75 3,75 0,00% El, fast tilslutning kwt 3,00 3,00 0,00% Kran, betingelser jfr. "Regulativ for Svendborg Havns Kraner" Arbejde med lastning/losning af skibe - kran m/fører: Med krog pr. time 840,00 850,00 1,19% Med grab pr. ton 11,36 11,52 1,41% Minimum med grab pr. time 840,00 850,00 1,19% Entreprenørarbejde: Kran m/fører pr. time 840,00 850,00 1,19% Lystbåde: Optagning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 840,00 850,00 1,19% Isætning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 840,00 850,00 1,19% Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn) efter én uge gæstepris pr. døgn se gæstehavns priser Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje" pr. påbegyndt time 760,00 800,00 5,26% Mandskabsleje / trosseføring Kranfører / håndværker pr. time 360,00 400,00 11,11% Tillæg overtid 50% pr. time 180,00 200,00 11,11% Tillæg overtid 100% pr. time 360,00 400,00 11,11% Normaltid og overtid Normaltid Overtid 50%Overtid 100% Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søn- og helligdage alle timer Ved udkald betales pr. påbegyndt time, minimum 3 timer - tillæg Lodsbåd / (slæbebåd) m/fører Lodsbåd pr. time - minimum , ,00 1,38% Slæbebåd pr. time - minimum , ,00 1,38% Projektør pr. time - minimum , ,00 1,38% Miljø Tømning af stor container m 2 kontakt havnen Tømning af lille container m 2 kontakt havnen Spildolie liter 1,37 1,39 1,46% Øvrige lejemål Arealleje for gods m 2 /mdr. 70,00 70,00 0,00% Krøyers pakhus dg 4.000, ,00 0,00% Bølgen pr. døgn 1.250,00 500,00-60,00% Parkeringsplads mdr. 310,00 330,00 6,45% Reklameskab skab pr. sæson (maj-okt.) 4.000, ,00 0,00% Reklameskab, havnearrangement pr. påbegyndt 14 dg. 500,00 500,00 0,00% Reklameskab, gratis, ikke kommercielle arrangementer gratis gratis Øvrige takster Byens skilte og facader (lokalplan) 45,00 45,00 0,00% Byfornyelsesbeslutninger Udgår Byplanvedtægter Udgår Lokalplaner Udgår Rapporter m.v.: trykkeomkostninger Temaplan til kommuneplan Udgår Turistkort (eksisterende) - ved nyt oplag: produktionsprisen 25,00 25,00 0,00% Side 5

62 Bilag: 3.1. UKP's budgetkontrol pr Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. november Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

63 Side 1 af 4 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalget for Kultur og Planlægning Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Institutioner 38,1 39,0 39,1 39,1 0,0 - Bibliotek 25,5 26,0 26,0 26,0 0,0 - Musikskole 5,8 5,8 5,9 5,9 0,0 - Ungdomsskole 6,8 7,2 7,2 7,2 0,0 Kultur og fritid 56,4 60,2 58,1 56,8-1,3 Plan og erhverv 8,0 9,0 9,6 9,2-0,4 Sekretariat 5,6 4,4 4,1 4,2 0,1 Trafik 28,0 26,7 27,5 32,3 4,8 - Busdrift 25,0 21,7 22,8 26,0 3,2 - Færgedrift 6,3 7,6 7,3 6,7-0,6 - Lufthavn 0,5 0,6 0,6 0,5-0,1 - Havne -3,8-3,2-3,2-0,9 2,3 Drift i alt 136,2 139,3 138,4 141,6 3,2 Heraf overførs til 2013/2014-3,2 Anlæg: Kultur og fritid 4,7 34,8 43,7 28,1-15,6 Plan og erhverv 8,5 25,9-20,2-16,3 3,9 - Jordforsyning 6,5 6,0-35,1-24,5 10,6 - Byfornyelse -0,2 5,0 6,2 1,0-5,2 - Øvrige 2,2 14,9 8,7 7,3-1,4 Trafik 3,6 5,3 8,5 7,0-1,5 Anlæg i alt 16,8 66,0 32,1 18,8-13,2 Heraf overførs til ,2 Udvalget for Kultur og Planlægning i alt 153,0 205,3 170,5 160,4-10,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

64 Side 2 af 4 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsler fra ,3 Løn, digitaliseringskonsulent mv. flyttet til IT -0,4 Udmøntning af diverse besparelser, tilgængelighedspulje mv. -0,1 Tilretning af budgetter ifm. budgekontrollen pr. 31. marts ,4 Tilretning af budgetter ifm. idrætsskoleprojekt, rengøring 0,3 Budgettilpasninger vedr. busdrift 1,1 Budgettilpasninger vedr. konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingen -2,5 Driftsbevillinger i alt -0,9 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsler fra ,9 Budget vedr. terminalprojekt flyttet til UMT -10,0 Budget vedr. pulje til lokale initiativer flyttet fra ØKU 3,0 Budget vedr. Tankefuld, etape 1-21,2 Køb af Poulineskoven 2,7 Tåsinge Boldklub, nyt klubhus, flyttet fra Børn og Unge 3,0 Salg af Christiansmindevej ,5 Christiansmindevej 16-18, renovering, til UMT -0,3 Anlægsbevillinger i alt -34,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udvikling i forventet regnskab Ved budgetkontrollen pr var der tale om et forventet regnskab på 143,6 mio. kr. mod et forventet regnskab pr på 141,6 mio. kr. Forskellen skyldes hovedsageligt konkurrenceudsættelse af entreprenørafdelingen med 2,5 mio. kr., idet denne ikke længere udgiftsføres under udvalget. Hertil kommer forventninger om mindreforbrug på kultur og fritidsområdet med 1,3 mio. kr. Der er dog tilsvarende forventninger om faldende indtægter på havneområdet med 0,3 mio. kr. og øgede udgifter vedr. elregning til SKAT på 0,3 mio. kr. Herudover er der tilført netto 1,1 mio. kr. vedr. busdriften fra Børn og Unge. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 3,2 mio. kr. Afvigelsen vedrører hovedsageligt: Mindreforbrug på kultur og fritidsområdet på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes at udgifter til diverse projekter først afholdes i Mindreforbrug på Plan og Erhverv på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes en mindreudgift på lån til støttet boligbyggeri på 0,2 mio. kr. samt mindreforbrug på løn på 0,2 mio. kr. Merforbrug på Busdriften på 3,2 mio kr., hvilket skyldes øget ejerbidrag til Fynbus. Merudgift er sammensat af mindreindtægter på grund af arbejde med ny trafikterminal samt udgifter til

65 Side 3 af 4 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget incitamentsaftale, variabel kørsel, cross border leasing, telekørsel, samt en udgift til infotainment i busserne, som udvalget tidligere har har peget på bør dækkes af råderumspuljen. Mindreforbrug på Færgedriften på 0,6 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at der i 2012 ikke forventes afholdt udgifter til reparation af hovedmotorer. Merforbrug på havne på 2,3 mio. kr., hvilket skyldes omsætningsnedgang på erhvervshavnen med 0,5 mio. kr. samt mindreindtægt vedr. gæstesejlere med 0,4 mio. kr. Hertil kommer en merudgift for 2012 på 0,3 mio. kr. vedr. afregning af el, idet SKAT ikke længere anerkender den hidtil anvendte praksis. Herudover er der tale om en merudgift for på 1,1 mio. kr. vedr. afregning af el, idet SKAT har gennemgået afregningerne tilbage til Tiltag til budgetoverholdelse Erhvervs- og lystbådehavnene forventer et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget søges, gennem en meget stram økonomisk styring, minimeret mest muligt inden udgangen af Det vurderes dog ikke at være muligt for udvalget, at løse merforbruget på 1,1 mio. kr. vedrørende el-afgiften for inden for egne rammer. Der vil ligeledes i 2013 blive effektueret yderligere tiltag for at minimere merforbruget. Busdrift Der henvises til særskilt dagsordenspunkt, hvor et eventuelt merforbrug søges finansieret af råderumspuljen. Dette vil ske i forbindelse med regnskabsafslutningen. Anlæg: Udvikling i forventet regnskab Ved budgetkontrollen pr var der tale om et forventet regnskab på 18,9 mio. kr., hvilket stort set er uændret i forhold til budgetkontrollen pr , Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 13,2 mio. kr. Afvigelsen vedrører: Mindreforbrug på Kultur og fritidsområdet på 15,6, mio. kr., hvilket primært skyldes at rammen vedr. Svendborg Idrætscenter ikke er fuldt udnyttet. Mindreindtægt på Plan og Erhverv på 4,0 mio. kr. Mindreindtægten er sammensat af en mindreindtægt på jordforsyningen på netto 10,6 mio. kr. samt mindreforbrug på byfornyelse på 5,2 mio. kr. og øvrige anlæg på 1,4 mio. kr. Mindreforbrug på Trafikområdet på 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes at rammerne til vedligeholdelse samt sikring af havnens værdier ikke er fuldt udnyttet. Mindreindtægten på jordforsyningen kan bl.a. henføres til manglende salg af grunde i Tankefuld. Der er endvidere budgetteret med en indtægt for Tankefuld på 4,1 mio. kr. for 2. halvår af 2012 som ligeledes vil blive søgt overført til 2013, såfremt det ikke realiseres i Der henstår en ikke frigivet udgiftsramme på 8,8 mio. kr. og indtægtsramme på 5,0 mio. kr. til byggemodning i landzone, som indtil videre forventes overført til 2013.

66 Side 4 af 4 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Tabeller Overnatninger/gæstesejlere Lokation Sted ændring % Gæstehavn havn (10,24) Rantzausm. havn (29,72) Runde havn (17,68) Lundeborg Havn (9,73) Skarø ø (3,88) Drejø ø ,76 Hjortø ø (19,14) I alt (7,08) Svendborg Havns Lystbådehavne har haft en samlet tilbagegang af gæstesejlere (antal bådovernatninger) på 7,09%. Havnen vurderer, at det skyldes dårligt vejr.

67 Bilag: 5.1. Endeligt statusnotat vedr. busdriften, oktober 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. november Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

68 Forventet merforbrug i regnskab 2012 og 2013 vedrørende Kollektiv Trafik. Udvalget for Kultur og Planlægning blev på udvalgsmødet d. 4. september 2012 under budgetkontrollen orienteret om, at der i indeværende år samt i 2013 er en økonomisk udfordring for den kollektive trafik. Svendborg Kommune har siden 2010 arbejdet med den nye Kollektiv Trafikplan som trådte i kraft pr. 12. august 2012 og efter endt EU-udbud samt sidste økonomimøde med Trafikselskabet FynBus, forventes der merudgifter på 3,2 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i Der er dog væsentlig usikkerhed omkring tallene. Det at buskørslen i kommunen har været i EU-udbud, gør at kommunen er underlagt de rammer der er i kontrakterne. Dette betyder at der kun kan justeres på køreplantimerne og udstyret, inden for det der i kontrakten er muligt i kontraktperioden. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, Svendborg Tlf Fax. 1. november 2012 Sagsid: 10/32846 Notat oprettet af: KSEANB Ud over den kørsel, der ligger i kontakterne, har kommunen bestilt teletaxi og bybustaxi som udføres via Flextrafik i FynBus og jf. udvalgsmøde den 6. december 2011 blev det besluttet at bestille tilkøb for i alt 1,9 mio. kr., indenfor den forventede ramme til lokalruter, dubleringskørsel, teletaxa mv. Nedenfor redegøres for baggrunden for de forventede resultater samt for handlemuligheder for finansiering. Forventet regnskab 2012 Økonomiske konsekvenser Den kollektive trafikplan trådte i kraft den 12. august 2012 og FynBus har i september 2012 fremsendt skøn på forventet ejerbidrag for 2012 på 28,6 mio. kr., hvilket er en merudgift i forhold til budgettet på 25,4 mio. kr. på 3,2 mio. kr. Heraf er 650 t.kr. øremærket til infotainment i bybusserne, hvilket udvalget på møde den 6. marts 2012 har besluttet finansieret via råderumspuljen såfremt der ikke var plads indenfor busdriftsbudgettet. Årsagen til det resterende merforbrug på 2,5 mio. kr. kan henføres til korrektion vedr. telekørsel på 0,3 mio. kr., udgifter til crossboarderleasing på 0,2 mio. kr., udgifter til variabel kørsel på 0,3 mio. kr., udgifter til incitamentsaftale på 0,7 mio. kr., manglende indtægter ifm. med ny trafikterminal på 0,7 mio. kr. samt regulering for 2011 med 0,3 mio. kr. Det fremgår af materialet fra FynBus at resultatet kan ændres væsentligt, ligesom der er årsagsforklaring tilknyttet de enkelte poster.

69 Udgifterne til variabel kørsel er tidligere besluttet i UKP og har været forudsat medtaget i FynBus bud, hvilket efterfølgende har vist sig ikke at være tilfældet. Udgifterne til incitamentsaftalen har ikke tidligere fremgået af FynBus bud. Det er IKKE muligt fra fravælge incitamentsaftalen i Udgiften til infotainment i busserne er som nævnt tidligere besluttet finansieret via råderumspuljen. Herudover kan nævnes at FynBus i august 2011 forventede at Svendborg Kommune skulle have 3,0 mio. kr. tilbagebetalt for Beløbet blev tilført råderumspuljen. Det har dog senere vist sig at det reelle beløb der skulle tilbagebetales for 2011 kun blev på 2,7 mio. kr. og der er således reguleret med 0,3 mio. kr. for meget. Det skal bemærkes, at FynBus budgetsikkerhedsmodel betyder at merforbruget først opkræves 2 år efter, hvilket vil være i Finansieringsmuligheder Teletaxi: Kommunen har i indeværende år afsat 2 mio. kr. til teletaxi for kørsel i landdistrikterne og i midtbyen. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at regne på det faktiske behov, men der kan jf. opgørelse fra FynBus oplyses at kommunen i perioden 12. august til 31. august 2012 har haft en omkostning på ca. 40 t.kr. Der forventes at foreligge forbrug pr på udvalgsmødet. Variabel/dublerings kørsel Udvalget har besluttet at tillægge budgettet en økonomisk buffer i tilfældet af, at de lokalruter der skal løfte transporten af elever direkte fra Thurø til Nymarksskolen og fra tidligere Vestre skole distrikt til Rantzausminde Skole, får kapacitetsproblemer. Såfremt denne buffer fjernes, betyder det at FynBus ikke umiddelbart kan indsætte ekstra busser, uden at høre kommunen først, om det er det der ønskes og om de kan finansieres. Det betyder at elever ved stoppestederne kan opleve at bussen kører forbi og udvalget vil hen over året, komme til at tage stilling til hvorvidt en dublerings kørsel skal finansieres, såfremt/når behovet opstår. Der er i 2012 afsat 281 t. kr. til denne kørsel. De nævnte ruter træder først i kraft i uge 43, og derfor vides det endnu ikke, hvorvidt det vurderede behov for dublerings busser er en realitet. Behovet er baseret ud fra det antal elever, der har tilkende givet, at de ville benytte bussen hvis den blev etableret. Såfremt der ikke bliver behov for dubleringskørslen, vil bufferne blive modregnet den totale merudgift. Side 2 af 6

70 Budget 2013 Økonomiske konsekvenser Udgifter til den kollektive trafikplan 2012 blev iflg. den tekniske rapport prisfastsat til 26,2 mio. kr. Hertil blev der på UKP s møde den 6. december 2011 besluttet tilkøb på 1,9 mio. kr., indenfor den forventede ramme, således udgiften til trafikplanen blev på i alt 28,1 mio. kr. Den budgetlagte udgift til FynBus var i 2012 (forudsat uændret i 2013) på 24,2 mio. kr., hvortil skulle lægges 3,5 mio. kr. for lukket skolekørsel, idet det blev forudsat at den nye trafikplan kunne løfte 60% af denne opgave. Hertil kommer indtægt fra Arriva for leje af garageanlæg vedr. bybusser på 0,6 mio. kr. Disse indtægter modsvares dog af udgifter til almindelig vedligeholdelse af skilte, læskærme mv. på 0,5 mio. kr. I alt et budget på 27,8 mio. kr. FynBus har i oktober 2012 fremsendt skøn på ejerbidrag for 2013 på 29,6 mio. kr., hvilket er en merudgift i forhold til budgettet på 27,8 mio. kr. på 1,8 mio. kr. Som nævnt under forventet regnskab 2012 hersker der stor usikkerhed omkring udgiften til teletaxa, hvorfor det kan vise sige at den forventede merudgift bliver mindre samt at bufferne til variabel kørsel kun vil blive brugt, såfremt behovet opstår. Årsagen til det ændrede skøn fra FynBus kan henføres til korrektion vedr. telekørsel på 0,7 mio. kr., udgifter til variabel kørsel på 0,7 mio. kr. samt udgifter til incitamentsaftale på 0,75 mio. kr. Som nævnt under forventet regnskab 2012 er udgifterne til variabel kørsel tidligere besluttet i UKP og har været forudsat medtaget i FynBus bud, hvilket efterfølgende har vist sig ikke at være tilfældet, ligesom udgifter til incitamentsaftalen ikke tidligere har fremgået af FynBus bud. Det er muligt fra 2013 at fravælge incitamentsaftalen. Desuden har kommune i takt med den nye køreplan imødekommet nogle af de ønsker borgerne har peget på kunne gøres bedre. Dette har givet en merudgift på kr. i budget Afslutningsvis skal det bemærkes, at busdrifts budget for 2013 indeholder historiske budgetbevægelser i forhold til Økonomiudvalgets råderumspulje og effektiviseringspulje: kr Finansiering fra råderumspulje (budget 2011) Bidrag til råderumspulje (budget 2012) Til effektiviseringspuljen efter udbud (i 2012) -917 Netto -815 Side 3 af 6

71 Busdrifts budget for 2013 er således netto reduceret med 815 t.kr. i forhold til disse 2 puljer. Finansieringsmuligheder Teletaxi: Kommunen har på nuværende tidspunkt budgetteret teletaxi løsningen totalt for både kørsel i landdistrikterne og midtbyen med 4,7 mio. kr. Ordningen har kørt siden 12. august 2012, og det på nuværende tidspunkt for tidligt at regne på, hvad det faktiske behov i kommunen vil være i 2013, før vi har nogle flere måneder at læne os op ad. Det vil være forventeligt at behovet vokser i takt med at borgerne får kendskab til produktet, og da teletaxiløsningen er behovsbestemt. Det er derfor usikkert hvor økonomien lander, men såfremt udvalget ønsker det, kan budgettet nedskrives. Konsekvensen ved at nedskrive budgettet på teletaxi, er at kommunen måske ikke vil kunne finansierer tilbuddet. Teletaxi er i mange områder stort set eneste tilbud for kollektiv trafik, kommunen tilbyder til borgerne. Det er ligeledes i midtbyen i aftentimerne samt størstedelen af en weekend også eneste tilbud for kollektiv trafik, der tilbydes til borgerne, ud over de strækninger der dækkes af regionale busruter. En del borgerne har allerede på nuværende tidspunkt henvendt sig til kommunen med ønsket om at gøre teletaxaløsningen mere fleksibelt, og med et nedskrevet budget, vil det alt andet lige gøre det sværere for kommunen, at imødekomme disse ønsker. Det der ønskes er fjernelse af at max 6 personer kan bestille samtidigt, mulighed for bestilling fra landdistrikterne i tidsrummet mellem kl , omstigningsmulighed i midtbyen med bybustaxi til banegården, hvor borgerne skal videre med det sammen for at nævne nogle af dem. Incitamentsaftale: Incitamentsaftalen i Svendborg er en del af et projekt der er igangsat af FynBus med tilskud fra trafikstyrelsen, hvor baggrunden var at entreprenørerne/chaufførerne skulle have motivation for at yde en bedre service og dermed sikre flere buskunder, højere kundetilfredshed, færre kundeklager (primært den regionale del) og mere tilfredse chauffører. FynBus igangsatte dette i Svendborg og Odense kommuner, og hvis dette skal fortsætte, har aftalen siden 2012 skulle finansieres af kommunen selv. Konsekvensen ved at træde ud af denne aftale er, at chaufførerne vil miste den aflønnet bonus de får på nuværende tidspunkt for at yde en ekstra service. Det må derfor være forventeligt, at motivationen hos chaufførerne må være aftagende, som kan have indflydelse på kundetilfredsheden i kommunen. Variabel/dublerings kørsel: Side 4 af 6

72 Udvalget har besluttet at tillægge budgettet en økonomisk buffer i tilfældet af, at de lokalruter der skal løfte transporten af elever direkte fra Thurø til Nymarksskolen og fra tidligere Vestre skole distrikt til Rantzausminde Skole får kapacitetsproblemer. Såfremt denne buffer fjernes, betyder det at FynBus ikke umiddelbart kan indsætte ekstra busser, uden at høre kommunen først, om det er det der ønskes og om de kan finansieres. Det betyder at elever ved stoppestederne kan opleve at bussen kører forbi og udvalget vil hen over året komme til at tage stilling til hvorvidt en dublerings kørsel skal finansieres, såfremt/når behovet opstår. De nævnte ruter træder først i kraft i uge 43, og derfor vides det endnu ikke, hvorvidt det vurderede behov for dublerings busser er en realitet. Behovet er baseret ud fra det antal elever, der har tilkende givet at de ville benytte bussen hvis den blev etableret. Der er i Budget 2013 afsat 675 t.kr. til denne kørsel. Såfremt der ikke bliver behov for dubleringskørslen, vil bufferne blive modregnet den totale merudgift. Fjernelse af kl. 12 afgang i landdistrikterne på lokalruterne: Under udarbejdelse af den nye kollektive trafikplan, arbejdede Børn og Unge sideløbende med at indføre Helhedsskole, hvor 0-3 klasses elever går i skole fra ca. kl ca. kl Dette giver mulighed for at fjerne busafgangen kl. 12 i landdistrikterne, hvilket allerede er gjort i Stokkebæk- og Vestermarsskolens distrikt, såfremt det kan holdes indenfor kontraktens rammevilkår. Det kan dog være vanskeligt at fjerne en busafgang midt i et skoleår, men fjerner kommunen denne afgang hos de øvrige skoler i landdistrikterne, vil dette kunne give en besparelse på op mod 735 t.kr. med helårsvirkning. Ved fjernelse til nyt skole år 2013/2014 vil dette medføre en besparelse på op mod 306 t.kr. i Konsekvensen ved at fjerne denne afgang, vil være at elever fra 4. klasse ikke længere har mulighed for at komme direkte hjem fra skole de dage hvor de får fri kl De vil først kunne komme med bussen hjem omkring kl. 13. Hvor mange børn der vil blive berørt og om der vil være krav om at anvende lukket kørsel med medfølgende udgifter må kortlægges for at give et retvisende beslutningsgrundlag, hvorfor det anbefales, at denne del forelægges udvalget efter indhentning af oplysninger fra skolerne. Bufferpulje. Kommunen får lige nu en årlig lejeindtægt vedr. garageanlægget på Gotlandsvej fra de regionale busser på 460 t.kr. som indgår i en bufferpulje fra 2013 under Busdrift. Denne lejeindtægt kan tilføres området og være medfinansierende såfremt udvalget ønsker dette. Side 5 af 6

73 Økonomiudvalgets råderumspulje For 2013 er der ikke afsat midler i råderumspuljen. Hvis den hidtidige praksis skal opretholdes skal uomgængelige merudgifter under busdrift finansieres herfra, ligesom mindreforbrug tilgår puljen. Sammenfatning Forventet regnskab 2012 For 2012 skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,2 mio. kr., der dog er forbundet med en vis usikkerhed, idet flere tal er baseret på skøn. Udvalget har tidligere peget på finansiering af 0,5 mio. kr. via råderumspuljen. For at reducere risikoen for det forventede merforbrug er der mulighed for at: reducere budgettet til teletaxi reducere budgettet til variabel kørsel (op til 0,28 mio. kr.) Et eventuelt merforbrug kan søges finansieret via Økonomiudvalgets råderumspulje. Budget 2013 For 2013 skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,8 mio. kr., der dog er forbundet med en vis usikkerhed, idet flere tal er baseret på skøn. For at reducere risikoen for det forventede merforbrug eller finansiere merforbruget er der mulighed for at: reducere budgettet til teletaxi reducere budgettet til variabel kørsel (op til 0,7 mio.kr.) stoppe incitamentsaftale (op til 0,75 mio. kr.) undersøge om kl. 12-afgang kan fjernes (op til 0,735 mio. kr.) anvende bufferpulje under Busdrift (op til 0,46 mio. kr.) finansiering via Økonomiudvalgets råderumspulje (pt. ingen budget) Side 6 af 6

74 Bilag: 5.2. Budgetopfølgning fra Fynbus Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. november Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 Bilag: 7.1. Planlægningsmuligheder for Vester Skerninge biler_ukp.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. november Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

94 UKP den 6. november 2012 Drøftelse af planlægningsmuligheder for ny placering af vognmandsforretningen -Vester Skerninge Bilerne. Principbeslutning for igangsættelse af lokalplan.

95 Hovedvejen 24 3,7 ha

96 Hovedvejen 24 set mod syd fra Hovedvejen 24 set mod syd fra motorvejsrampe.

97 Ejendommens bygningsmæssige tilstand bør vurderes nærmere, idet en Ejendommens bygningsmæssige tilstand bør vurderes nærmere, idet en væsentlig ombygning eller nedrivning i planlovens forstand sidestilles med nybyggeri.

98 Landzonetilladelse d l til: 25. november 2009 Indretning af administration og portnerbolig i stuehus Værksted/servicehal i del af driftsbygninger Overbygning af gårdsplads Chaufførstue og velfærdsfaciliteter i resten af driftsbygninger Areal mod syd som parkeringsareal for busser, taxibiler og personale Der stilles krav om forbedrede vejadgangsforhold fra den gamle A9 Der skal sikres bortskaffelse af spildevand og andre miljøfarlige væsker Der dispenseres samtidig for beliggenhed indenfor den 300 skovbyggelinje i naturbeskyttelsesloven

99 Hovedvejen 24 Motorvej Landejendommens d areal set fra syd her udlægges parkeringsareal for 76 busser mm. Motorvejen er ud for ejendommen nedgravet, derfor frit udsyn til skovbrynene.

100 Klagen DN: stor industrivirksomhed ved motorvej er i strid med statslige udmelding om min. 250 m til motorvej. Frygter præcedensvirkningen. Svendborg har ledige industriområder med samme gode beliggenhed Forureningsfaren fra spildevand Beliggenhed inden for skovbyggelinjen. Natur- og Miljøklagenævn: Ophævede - på åbaggrund af besigtigelse - landzonetilladelsen og dispensationen fra skovbyggelinjen d. 6. maj 2011 med følgende begrundelse : Formålet er at hindre spredt by- og erhvervsmæssig udvikling i det åbne land. Hensynet til oplevelsen af skovbryn og natur Praksis med afslag til vognmandsvirksomheder i det åbne land Henvisning til nærliggende industriområder i Svendborg

101 Retssag mod Naturklagenævnet Grundejeren (og klageren) kunne have indbragt afgørelsen for domstolene senest 6 mdr. Dette er ikke sket. Afgørelsen står ved magt at zonetilladelse l og dispensation fra skovbyggelinje er ophævet.

102 Er lokalplanlægning for vognmandsvirksomhed en mulighed? Ja - men en Ja, der kan lokalplanlægges landzonelokalplan har for et erhvervsområde i hjemmel i samme love, som byzone. Denne mulighed vil landzonetilladelsen så på meget sandsynligt blive afvist baggrund af NKN s afgørelse af Naturstyrelsen, da byzoner vil en klagesag med normalt skal udvikle sig fra overvejende sandsynlighed byen og ud efter og ikke betyde samme afgørelse. som en ø midt i det åbne land. Dispensation fra skovbyggelinje med samme udgangspunkt.

103 Fælles for begge typer lokalplaner er at indholdet kun kan realiseres på betingelse af, at der opnås dispensation fra skovbyggelinjen Fornyet dispensation vil med stor sandsynlighed blive set på med skærpet opmærksomhed af både klager og klagemyndighed. Der er ingen bonusvirkning mellem lokalplan og ophævelse af naturbeskyttelseslinjer.

104 Bemærkninger fra Plan: NKN s vurderinger bygger på en besigtigelse af arealet Hensynet til beskyttelse af skovbrynet vurderes velbegrundet jf. foto med nedgravet motorvej. Kommunen har tilstrækkeligt med ledige industriarealer omkring den nye erhvervesområde /Odensevej/Helagervej eller i Kirkeby Ejendommen er allerede er i så dårlig stand, at det er tvivlsomt t om den reelt kan opfylde kravene til en ny og moderne virksomhed uden en total ombygning/nedrivning. Dette vil sandsynligvis være i strid med planlovens bestemmelser og derfor blive betragtet som nybyggeri. I kommuneplanen og de nye lokalplaner langs motorvejen er der lagt vægt på at fastholde en smuk og naturmæssig uberørthed ved indkørslen til Svendborg By etablering af vognmandsvirksomhed d vil have en uheldig præcedensvirkning.

105 Ledige erhvervsarealer i området nær motorvejen (1-2 km).

106 Politisk annoncerede lempelser i planloven for erhverv i landzonen Lovforslag tidligst på vej i 2013 Lempelsen vil sandsynligvis gælde for: Udvidelse og nybyggeri for mindre erhverv, der allerede er etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger Der skal gives zonetilladelse, men såfremt det ikke strider mod væsentlige hensyn til natur, miljø, planlægning l eller naboer kan der meddeles afslag. Det vil forsat være en forudsætning, at der opnås dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

107 Erhvervsområde ved Odensevej / Miljøvej med ledig kapacitet. Lokalplanen indeholder bestemmelser for facadevirksomheder, ede men også zonering for andre typer virksomheder uden facadekrav.

108 Bilag: 8.1. De Frie kultumidler - oversigt 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. november Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

109 Opdateret De frie kulturmidler 2013 Kontonumre: Budget 2013 uden fremskrivning og overførsler Varekøb m/m Tjenesteydelser u/m Overført fra Tjenesteydelser m/m I alt Budget Tilskud Dato Sag Tekst/ansøger Afslag Ansøgt Bevilget Bogført værdi Restbudget Bemærkninger Faste bevillinger Fast Svendborg Musikråd-"Svb.Musikkens By"(ikke hvert år!) Fast Kulturkalender (månedlige regninger) Fast Abon. Kultunaut Fast Kulturpris/Ungtomstalentpris Fast 08/24163 UKP Modeljernbaneklub - Sørupvej FAST indtil 30/ Fast Foreningen Norden Fast årligt driftstilskud - Fast Bunkermuseet i Ollerup Fast årligt driftstilskud Fast 12/13289 BH Svendborg Handicapfestival-underskudsgaranti årig tilskud inkl. I underskudsgaranti (fast tilskud tidl ) Fast Børnekulturelt Netværk Overføres til egen konto på biblioteket Fast Billedkunstrådet Overføres til egen konto Bevilget i 2012 udbetales i 2013 Kulturstrategi Tåsinge Museum Bevilget i samarbejdsaftalensaftalens løbetid indtil /38298 UKP Honorarstøtte Rytmisk Råstof Inkluderet i samarbejdsaftale /29270 UKP Honorarstøtte Folk for Folk /29261 UKP Honorarstøtte Giants Steps /27794 UKP Honorarstøtte Blues'n Roots Frie Kulturmidler Ansøgninger på vej 12/33468 Blue's Roots Festival /33591 Korfestival Syng Sydfyn /33479 Litteraturfestival Ord over Svendborg International Klaverfestival i Ollerup /33758 Underholdning på Bølgen /33477 Åbne bagdøre

110 00) Opdateret

111 Bilag: 8.2. De Frie kulturmidler - oversigt 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. november Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

112 Dato Sag Tekst/ansøger Afslag Ansøgt Bevilget Bogført værdi Restbudget Bemærkninger Faste bevillinger Fast Svendborg Musikråd-"Svb.Musikkens By"(ikke hvert år!) trykudg. Fast Kulturkalender (månedlige regninger) Fast Abon. Kultunaut Fast Kulturpris/Ungtomstalentpris Fast 08/24163 UKP Modeljernbaneklub - Sørupvej FAST indtil 30/ Fast Foreningen Norden Fast årligt driftstilskud - udb Fast Bunkermuseet i Ollerup Fast årligt driftstilskud - eludgift-udb. 30/5-12 Fast 12/13289 BH Svendborg Handicapfestival-underskudsgaranti årig tilskud inkl. I underskudsgaranti (fast tilskud tidl ) Fast Børnekulturelt Netværk /6-12 Overføres til egen konto på biblioteket Fast Billedkunstrådet Overføres til egen konto Aktiviteter bevilget i ikke afregnet /3770 UKP Ollerup Efterskole og Vor frue Kirke-musisk værk fornyelse og udvikling af kommunens kulturliv/lokal forankring /10582 UKP Egebjerg Friskoles Kulturklub-foredr./underskudsgaranti /16687 BH StandUp Svendborg - underskudsgaranti Underskudsgaranti anvendes ikke/lili /27931 UKP Bjarne Bekker-infostander til Øhavssamlingerne på Skarø /25279 BH Team barneleg-t-shirts til cykelløb , udb. 16/ /32294 BH Drejø Beboerforening - den store rejse-julemarked Bevilget i til udbetaling i /29270 UKP Honorarstøtte Folk for Folk ok /29261 UKP Honorarstøtte Giants Steps ok /30311 UKP Honorarstøtte Rytmisk Råstof ok /27794 UKP Honorarstøtte Blues'n Roots Afslag /16601 UKP Svendborg Kammermusikforening(4-årig) udb. 21/2-12Bevilget- Kulturaftale-4 årig overgang bevilget for /33744 UKP Den Fynske opera- Valdemars Slot-underskudsg udb.18/ /33764 UKP SyngSydfyn - korfestival udb 3/ /33538 UKP Jørgen Andersen-Musik,sang,teater og Dans lili -Penge skal overføres til havnekontoret 1/ UKP B&U Teatret - aktivitetstilskud 2012 incl. 4-årig Brian udbetaler /42414 BH SFB-Motionsløb Valdemars Slot 12-lejefritagelse mobilscene Posteringsbilag OK /42582 BH PS Fyn - tilskud huskunstnerordning udb 19/ /33129 BH International Klaveruge i Ollerup-underskudsgaranti udb.31/ /34124 BH Visens Venner-tilskud til jubilæumarranggem Birgitte BH Drejø Beboerforening-leje forsamlingshus alm. formål BH Skarø Beboerforening-leje forsamlingshus alm formål udb. 27/ /2600 BH SG atletik Svendborgløbet 2012-lejefrit. Mobilscene Posteringsbilag OK /3340 BH Sydfynske Billedmagere Afslag Birgit /25350 BH Svendborg Byhistoriske Arkiv-udstil. Nordre lukker Lili /27392 BH Odense Symfoniorkester-skolekoncert overføres til SG /2915 BH Ord over Svendborg 2012-børne-og ungdomslitteraturfest Birgitte /2312 BH SG Kvindeløb 2012-sonsorering af toiletvogn ca udb.11/ /1146 BH Huskunstnerord. SVB unge og litteraturen Birgitte /138 BH Ord over Svendborg Lyrikspor udb.19/ /44259 BH Svendborg Fortælleværksted-underskudsgaranti Birgitte /38726 BH Broholm Gods-DM i dressur kr betales af direktionen /6464 BH Studerende på SIMAC-grupperejse Afslag /5260 BH B&U Teatret-skolers transport til undervisningsforløb udb. 29/ /4739 UKP Svendborg Blues'n Roots-tilskud til festival Afslag Birgitte /33786 UKP Svendborg Skyttekreds-HCA City Games Per sagsbehandler-reduceret til /2527 UKP Svendborg badmintonklub-hca City Games Aflyst Peter Mouritsen oplyser at arrangementet blev aflyst Opdateret De frie kulturmidler 2012 Kontonumre: Budget Varekøb m/m Overført fra 2009 (50%) Tjenesteydelser u/m Overført fra Tjenesteydelser m/m I alt Budget Tilskud

113 Opdateret /34409 UKP Venskabsbybesøg i Bodø skal omkonteres til venskabsby??? /9609 BH Dansekompagniet sart-underskudsgarnati /11368 BH Tåsinge Pigeteaters sommerforestilling Afslag /6897 BH Peder Most Garden-crossover Big band /6575 BH Skarøfestival-telteleje-mobilscene Posteringsbilag ok /9934 BH Ollerupskolerne - Grundlovsarrangement-underskudsg underskudsgaranti-lejefritagelse /13442 BH Verden pået Fad - foredrag Afslag /13442 BH Verden på et Fad- Kokke - underskudsgaranti /13442 BH Verden på et Fad- dans udb /6469 Kiefer -Udstilling på SAK "Verden på et Fad" Afslag /16596 UKP Tijana Miskovic- Brecht projekt på SAK udb. 7/ /14345 BH Rytmisk Råstof-kunst i det grønne udb.21/05 12/13282 BH Harmonien- Metalevent- u nderskudsgaranti BSM -Afventer regnskab /15566 UKP Tåsinge museum(4 årig) Bevilget i aftalens løbetid indtil 2014/Lili siger permanent?? 12/14344 BH Streetart /31828 BH Svendborg Fritidsteater(4-årig) BH Codaafgift til SongWritersCorner ingen sag /16616 UKP Børnekulturelt netværk-tillægsbev.kulturel rygsæk /6-12 Overføres til bibliotek kt /9174 UKP Den lille Opera-underskudsgaranti udb.21/9-12 BH Forsorgsmuseet udb. 25/ /3615 ukp JørnAndersen,Birgitte Roslev-bogudg. underskudsgaranti Bev.betaling af bøger underskudg tilbagebet. 12/23801 BH Landsholdssamlinger /23800 BH Bevilling af materialer til Skaterklubben BH Mobilscene til mindehøjtidelighed for Utøya posteringsbilag ok 16/ /14812 BH Lundeborg Borgerfore.Musikmatine-underskudsg BSM BH Frivillige til Dronningens Haveselskab på Fredensborg udb. 7/ BH Gave til Lasse Hanbergs afsked/velkommen ny /41450 UKP Udvikling af Kulturstrategi (37.040) kr. også bevilget i BH Familiekoncert Dyr I Drift-underskudsgaranti (41.040) BH Strøm til Internationalt Fødevaremarked 6375 (47.415) Ansøgninger på vej: /28401 Sydfynske kunstnere-underskudsgaranti /30685 DMF tilksud til levende musikpris

114 Opdateret ) t for 2012

115 Bilag: 9.1. Ansøgning fra Bølgen Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. november Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

116

117

Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Side 1 af 13 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Erhvervskontakten, erhvervs- og lystbådehavne, kollektiv trafik, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne, Folkebiblioteker,

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Side 1 af 13 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 03-05-2011 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 03-05-2011 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 03-05-2011 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 2

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 2 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 13-12-2010 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen Afbud: Morten Petersen, Ulrik Sand

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-08-2012 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Birgit Sørensen, Frank

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 02-04-2007 Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen Afbud:, Pia Dam, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje:

Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje: Notat Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje: Budgetområde 309 Kultur består af 2 hovedområder - Bevillinger til kulturinstitutioner, i alt netto kr. 86,2 mio. kr. -

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Referat. 173 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket

Referat. 173 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket Referat Dato: 17-09-2014 08:30:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 173 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket 175

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere