Den kystnære naturs planterigdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kystnære naturs planterigdom"

Transkript

1 Den kystnære naturs planterigdom Af Flemming Thorning-Lund Fotos af Flemming Thorning-Lund (FTL) og Karin Kjellberg (KK) (Den lange version af den forkortede artikel i det trykte Lommen 44 )

2 Aftenstemning ved Milesøerne. Deltagerne botaniserede flittigt på søbredden samtidig med, at den pragtfulde sommeraften blev nydt i fulde drag. Foto: FTL Danmark kan ikke fremvise den mangfoldighed af forskellige geologiske dannelser, som er så karakteristisk for de to andre skandinaviske lande, Norge og Sverige. Ej heller kan det byde på en topografi, der som i de to nabolande veksler på den mest dramatiske måde. Fladt, som det er, og let tilgængeligt for skiftende agerbrugskulturer igennem lange tider, er der kun få områder i landet, som med nogen ret kan betegnes som egentlig natur. Uberørt natur contra natur i halvkultur Vi ynder at betragte de sidste tilbageværende højmoser som uberørt natur, der aldrig nogensinde har været under plov. Det fornemste eksempel herpå er Lille Vildmose i det østlige Himmerland, landets mægtigste tørvemose, der også er af største internationale interesse. Langs mange af vore kyster finder vi tilsvarende arealer med uberørt eller næsten uberørt natur, hvor naturfoldene er af en sådan karakter, at områderne med god ret kan betegnes som ægte natur. De fornemste eksempler på denne type af næsten uberørt natur finder vi i form af enorme klitsystemer langs den jyske vestkyst fra Blåvand i syd til Skagen Odde i nord. Heroppe møder vi også Nordeuropas største sandmile, Råbjerg Mile. Her er forholdene så barske og jordens bonitet så ringe, at enhver form for egentligt jordbrug har været udelukket. Det er også langs vore kyster, at vi finder nogle af de mest betydningsfulde områder for fritidsmæssig udfoldelse af meget forskellig art. I resten af vort gennemkultiverede land er der næppe områder af blot nogenlunde størrelse, der fortjener betegnelsen oprindelig eller ægte natur. Det betyder dog ikke, at kulturlandskabet i naturmæssig forstand er uinteressant. Tværtom rummer Danmark en mosaik af småbiotoper, der er vævet ind i det stærkt kulturpåvirkede landskab, hvortil der knytter sig betydelige naturinteresser. I løbet af fire intense dage i juni blev naturen på toppen af Danmark grundigt belyst ved besøg på mange forskellige lokaliteter såvel kystnære som beliggende i indlandet. I den beretning NKF botaniserer i Nordjylland, som er gengivet i Lommen 44, beskriver artiklens forfatter, Jan Lundegrén, hvorledes botanikdagene forløb. Den kystnære naturs planterigdom Den kystnære natur nød meget høj prioritet, ikke mindst fordi man i det nordlige Vendsyssel finder nogle af de mest dramatiske og uberørte kyststrækninger i landet. Vort besøg på et par af disse kystnære lokaliteter omtales nærmere i det følgende. Planternes navne er skrevet på dansk. De er ligeledes skrevet med deres latinske navn første gang, de er omtalt i artiklen. 2

3 Græsplæne dannet af Pilledrager. I de lavvandede milesøer fi nder vi et af oddelandskabets mest ejendommelige plantesamfund, hvor Pilledrager og Strandbo i visse år kan optræde i mængde. Bredzonen kan i sådanne år minde om en græsplæne. Foto FTL Råbjerg Mile et vandrende sandbjerg For alle førstegangsbesøgende er det en overvældende oplevelse at møde de enorme bjerge af sand i Råbjerg Mile. Drevet af vinde fra vest vandrer milen i gennemsnit omkring 12 meter mod øst hvert år. Visse år lidt mere andre lidt mindre. Vest for milen finder vi en stor og næsten plan afblæsningsflade, hvor grundvandet binder, hvad der er tilbage af sand. Herinde findes et af oddelandskabets mest interessante plantesamfund knyttet til den udvaskede, altid fugtige bund. Her vi finder vi diminutive arter som Strandbo og Pilledrager (Littorella uniflora og Pilularia globulifera) i de lavvandede søer. I det fugtige sand møder vi bl.a. talrige arter af siv (slægten Juncus) Liden Ulvefod (Lycopodiella inundata), Dværg- Star (Carex oederi subsp. pulchella), den lille skærmplante Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris) og en flerårig underart af Almindelig Stedmoder, Klit- Stedmoder (Viola tricolor subsp. curtisii). Umiddelbart øst for milefronten findes lave krat domineret af Dun-Birk (Betula pubescens). I bunddækket, der domineres af mos, vokser Hjertebladet Fliglæbe (Listera cordata) i tusindvis. Denne lille orkidé, i størrelse én af Nordens mindste, mødte vi i fuld blomstring. Voksestedet er typisk for denne prægtige orkidé. Og takket være de mange plantager, der blev anlagt fra slutningen af 1800 tallet langs den jyske vestkyst som et værn imod sandflugt, er denne smukke plante i dag blevet mindre sjælden, end den var førhen. Hjertebladet Fliglæbe vokser i tusindvis i det mosdominerede bunddække i birkekrat ind til Råbjerg Mile. Foto: FTL Søen ved Råbjerg Mile. Foto: KK 3

4 Knude-Firling i strandkær ved Uggerby. Den altid fugtige bund kan fremvise en lysåben fl ora med mange sjældne plantearter. En af de mest iøjnefaldende er Knude-Firling, der pletvist kan optræde i mængde. Foto: FTL Kystudrykning og kærdannelse nær Hirtshals På strækningen fra Hirtshals til Tværsted sker der i disse år en aflejring af enorme mængder af sand, hvilket har medført og stadig medfører, at kysten populært sagt rykker ud i havet. I løbet af få årtier er der herved dannet en næsten kilometer bred forstrand med lave klitter nærmest havet. Mellem disse klitter og den gamle havskrænt findes et stort, sammenhængende fugtigbundsområde med mange mindre søer. Her får den besøgende til fulde demonstreret, hvorledes landskabelig dynamik og botanisk succession går hånd i hånd. På den gennemvåde bund finder vi en betydelig artsrigdom med et højt antal arter, som er sjældne i Danmark. Arter som: Eng-Troldurt og Høst- Troldurt (Pediculartis palustris subsp. palustris og P. palustris subsp. opsiantha), Knude-Firling (Sagina nodosa), Sump-Forglemmigej (Myosotis laxa), Vand-Mynthe (Mentha aquatica) samt en lang række arter af siv begejstrede deltagerne i botanikkurset. Men størst interesse vakte de rige forekomster af orkidéer, hvoraf de fleste arter var i fuld blomst. Kødfarvet Gøgeurt voksede selskabeligt sammen med Vendsyssel Gøgeurt, Purpur-Gøgeurt og Sump-Hullæbe (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, D. majalis subsp. purpurella D. majalis subsp. purpurella var, majaliformis. og Epipactis palustris). Iblandt lykkedes det at fremvise hybrider imellem et par af arterne. Uggerby strand Foto: KK 4

5 Status for Purpur-Gøgeurt i Danmark og i artens udbredelsesområde i øvrigt Purpur-Gøgeurt har en nordlig udbredelse, der når fra Færøerne over det kystnære centrale Norge og videre herfra til Norddanmark dog med enkelte forekomster længere syd på i landet. Purpur- Gøgeurt forekommer ligeledes i Skotland, i Irland og det nordlige England med spredte populationer langs Nordsø- og Kanalkysten syd for Danmark. Danmark udgør sammen med Skotland og det nordlige og centrale England et kærneområde for arten. Op imod 90 % af den danske bestand af Purpur- Gøgeurt findes i Vendsyssel med de vigtigste lokaliteter spredt langs Nordsøkysten. Varieteten af Purpur-Gøgeurt, Vendsyssel-Gøgeurt, forekommer kun i Danmark. Purpur-Gøgeurt krydser villigt med flere af de øvrige arter af slægten Gøgeurt (Dactylorhiza spp.) Vendsyssel-Gøgeurt Foto: FTL Orkiderigdom i grønklitter og på enge Mellem Ålbæk og Frederikshavn besøgte vi to orkidérige lokaliteter nær kysten. På begge oplevede vi et sandt eventyr. På den ene, en større eng, var mængden af arter som: Mose-Troldurt, Bidende Ranunkel og Djævelsbid (Pedicularis sylvestris, Ranunculus acris og Succisa pratensis) samt en række arter af orkidéer, hvoraf de fleste var i smukkeste blomstring, ganske overvældende. Den betydelige forekomst af Djævelsbid er af største betydning for opretholdelse af en bestand af den smukke, men desværre også udryddelsestruede dagsommerfugl, Hede-Pletvinge (Euphydras aurinia). På et par timer noterede vi ikke mindre end fire forskellige orkidéarter. Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata subsp.maculata), Kødfarvet Gøgeurt og Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) voksede overalt. Bakke-Gøgelilje (Platanthera bifolia subsp. bifolia) var kun i begyndende blomstring, hvorfor den ikke forekom iøjnefaldende, selv om den er almindelig på stedet. Fotogene hybrider imellem flere af arterne blev foreviget og deres forældreophav demonstreret. Den anden lokalitet befinder sig i en langstrakt, fugtig lavning, et rigkær, mellem to rækker af klitter omkring 100 meter fra havet. Den sandede bund er rig på rester af skalgrus, som i en tidligere fase var blevet afsat i opskylzonen af bølgeslaget og derfra, ved vindens virke, transporteret op på forstranden. Den fugtige, skalgrusrige lavning er Orkidérigdom på artsrig eng, Hvideslet, nær Ålbæk. På fotoet ses en hybrid mellem Kødfarvet Gøgeurt og Maj-Gøgeurt. Krydsninger mellem arter inden for slægten Gøgeurt (Dactylorhiza spp.) kan, selv om de modtager arveanlæg fra begge forældrearter, ofte være vanskelige at bestemme i felten. Foto: FTL opstået mellem de klitrækker, der løbende dannes ved den igangværende landhævning. 5

6 Plettet Gøgeurt i mængde på Hvideslet engen ved Napstjert. Den betydelige variation i farver, pletmønstre og blomsterformer, kommer til fulde til udtryk i talstærke populationer. Foto: FTL Også her blev vi på tilsvarende måde beriget ved synet af et sandt blomsterflor. Den smukke Klit- Stedmoder lyste op i den lave vegetation. Men igen gav ikke mindst orkideerne og deres evne til at danne hybrider anledning til gode diskussioner. Blandt kærets dominerende arter nød vi ikke mindst synet af Sump-Hullæbe og Purpur-Gøgeurt, sidstnævnte i smukkeste blomstring. Hist og her så vi enkelte krydsninger mellem Purpur-Gøgeurt og Plettet Gøgeurt. Men også andre interessante arter lykkedes det at finde som fx den lille ejendommelige bregne, Slangetunge (Ophioglossum vulgatum) og det uanseelige halvgræs, Fladtrykt Kogleaks (Blysmus compressus). Sidstnævnte voksede næsten udelukkende, hvor publikum ved deres færdsel i grønklit lavningen havde trådt vegetationen lav og den sandede bund fast. 6 Ådal Hørbyområdet Foto: KK

7 Rigkær og tørvemoser i skøn forening Som et eksempel på kær og enge i indlandet havde vi valgt at besøge et område præget af vandførende ådale nær Hørby syd for Frederikshavn. Området er domineret af landbrug, men på steder, hvor grundvandet står højt, har udviklingen af naturlige plantesamfund haft glimrende betingelser. På de stedvist vældprægede enge dominerer den meterhøje TopStar (Carex paniculata), og her finder vi nogle af de mest spektakulære engplanter i mængde som: Engblomme (Trollius europaeus), Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi), Kær-Høgeskæg (Crepis paludosa), Kødfarvet Gøgeurt og Eng- Forglemmigej (Myosotis palustris). Ejendommeligt og helt uventet var det at finde nogle små områder, hvor næringsfattige højmoselignende plantesamfund var blevet dannet. De havde udviklet sig som puder oven på den våde eng. Særligt besynderligt var det at finde den lille krybende dværgbusk, Tranebær (Vaccinium oxycoccus), som karakterplante på puderne. Skov-Gøgelilje i nærbillede. Arten er stedvist almindelig på den bakkede moræne omkring og syd for Frederikshavn. Forekomsten nær Hørby, hvor vi så arten på et artsrigt overdrev, var domineret af meget høje og kraftige former af stor skønhed. Foto: FTL Se Karin Kjellbergs artsliste nedenfor Og læs også Jan Lundegréns reportage i Lommen 44 s (LINK) Blåhat (Knautia arvensis) og Djævelsbid (Succisa pratensis) gav anledning til megen morskab. Navneforbistringen var stor. Det gav anledning til at rette en Tack till blomsterkungen Linné för hans geniala och universella nomenklatur, som en af deltagerne så rigtigt udtrykte det. Fotos af Blåhat (Knautia arvensis): KK ovenfor - FTL Til højre 7

8 Svenskt namn Latinskt namn Råbjerg mile Bortsttåel Corynephorus canescens Glasbjörk Betula pubescens Klittviol Viola tricolor ssp curtisii Klotgräs Pilularia globulifera Klotpyrola Pyrola minor Krypven Agrostis stolonifera Kärringtand Lotus corniculatus Luddtåtel Holcus lanatus Monke Jasione montana Rundsileshår Drosera rotundifolia Ryltåg Juncus articulatus Sandrör Ammophila arenaria Sandstarr Carex arenaria Spikblad Hydrocotyle vulgaris Spindelblomster Listera cordata Strandlummer Lycopodiella inundata Strandpryl Litorella uniflora Svarttåg Juncus anceps Vide sp Salix sp Vägtåg Juncus bufonius Ältranunkel Ranunculus flammula Ängsull Eriophorum angustifolium Ärtstarr Carex oederi ssp pulchella Östersjötåg Juncus balticus Videsletengen Granspira Pedicularis sylvatica Gulkämpar Plantago maritima Gökblomster Lychnis flos-cuculi Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata Jungfru Marie nycklar x majnycklar Majnycklar Dactylorhiza majalis ssp majalis Nattviol Platanthera bifolia Plattstarr Carex disticha Smörblomma Ranunculus acris Stagg Nardus stricta Stjärnstarr Carex echinata Grönklitt norr om Jerup Fläckiga strandnycklar Dactylorhiza purpurella ssp majaliformis Havtorn Hippophaë rhamnoides Klittviol Viola tricolor ssp curtisii Kustruta Thalictrum minus Monke Jasione montana Ormtunga Ophioglossum vulgatum Plattsäv Blysmus compressus Strandnycklar Dactylorhiza purpurella ssp purpurella Sumpgentiana Gentianella uliginosa Tofsäxing Koeleria glauca Hørbylund gadekær Besksöta Solanum dulcamara Flädervänderot Valeriana sambucifolia Gul iris/svärdslilja Iris pseudacorus Kalmus Acorus calamus Kärrfibbla Crepis paludosa Kärrspira Pedicularis palustris Lånke sp Callitriche sp Skogssäv Scirpus sylvaticus Strätta Angelica sylvestris Stånds Senecio jacobaea Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus Uppländsk vallört Symphytum x uplandicum Vattenmynta Mentha aquatica Vattenmärke Sium latifolium Vattenveronika Veronica anagallis-aquatica Ådal Hørbyområdet Darrgräs Briza media Grusstarr Carex hirta Grönfibbla Crepis capillaris Gökblomster Lychnis flos-cuculi Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata Kärrfibbla Crepis paludosa Luddros? Rosa sherardii Smörboll Trollius europaeus Svärdslilja Iris pseudacorus Tranbär Vaccinium oxycoccos Vattenklöver Menyanthes trifoliata Vippstarr Carex paniculata Åkervädd Knautia arvensis Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata Torrbacke/kärr Hørbyområdet Grönvit nattviol Platanthera chlorantha Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata Jungfrulin Polygala vulgaris Kråkklöver Potentilla palustris Kummin Carum carvi Kärrbräken Thelypteris palustris Ljung Calluna vulgaris Mattlummer Lycopodium clavatum Mynta sp Mentha sp Stånds Senecio jacobaea Topplösa Lysimachia thyrsiflora Trift Armeria maritima Vattenklöver Menyanthes trifoliata 8

9 Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata Äng vid Gærum kirke Duvvicker Vicia hirsuta Jordklöver Trifolium campestre Liten sommarvicker Vicia sativa ssp nigra Rotfibbla Hypochaeris radicata Tjärblomster Lychnis viscaria Trådklöver Trifolium dubium Gærum Hede Plantage Bergtall Pinus mugo Bok Fagus sylvatica Ekorrbär Maianthemum bifolium Jättegran??? Sitkagran Picea sitchensis Skogskovall Melampyrum sylvaticum Skogsstjärna Trientalis europaea Stenmåra Galium saxatile Napstjert Mose Contortatall Pinus contorta Fältmalört Artemisia campestris Klockljung Erica tetralix Pors Myrica gale Stagg Nardus stricta Tuvsäv Trichophorum cespitosum Ängsvädd Succisa pratensis Uggerby klitplantage Finnoxel Sorbus hybrida Harris Cytisus scoparius Hultbräken Phegopteris connectilis Hönsbär Cornus suecica Kambräken Belchnum spicant Klittros Rosa pimpinellifolia Majbräken Athyrium filix-femina Oxel Sorbus intermedia Skogsbräken Dryopteris carthusiana Vitoxel Sorbus aria Vårsköna Claytonia sibirica Kjul-Uggerby strand/plantage Dyblad Hydrocharis morsus-ranae Fläckiga strandnycklar Dactylorhiza purpurella ssp majaliformis Havssäv Bolboschoenus maritimus/scirpus maritimus Klotpyrola Pyrola minor Knutört Sagina nodosa Kärrbräsma Cardamine pratensis ssp paludosa Kärrknipprot Epipactis palustris Kärrspira Pedicularis palustris Kärrsälting Triglochin palustre Kärrtistel Cirsium palustre Rotfibbla Hypochaeris radicata Skogsknipprot ssp Epipactis helleborine ssp holland Strandkrypa Glaux maritima Strandnycklar Dactylorhiza purpurella ssp purpurella Strandråg Leymus arenarius Strandvial Lathyrus japonicus Sumpförgätmigej Myosotis laxa Svarttåg Juncus anceps Sydbläddra Utricularia australis/neglecta Vass Phragmites australis Vattenmynta Mentha aquatica Vide sp Salix sp Vårkorsört Senecio vernalis Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata Ängsskallra Rhinanthus minor Ängsull Eriophorum angustifolium Vandplasken Ag Cladium mariscus Blodnäva Geranium sanguineum Blåsuga Ajuga pyramidalis Brunört Prunella vulgaris Darrgräs Briza media Gräsull Eriophorum latifolium Havssälting Triglochin maritimum Hirsstarr Carex panicea Jungfrulin Polygala vulgaris Kamäxing Cynosurus cristatus Kattfot Antennaria dioica Myskgräs Hierochloë odorata Rödsäv Blysmus rufus Slankstarr Carex flacca Smalfräken Equisetum variegatum Stagg Nardus stricta Stenmåra Galium saxatile Svinrot Scorzonera humilis Trådklöver Trifolium dubium Tätört Pinguicula vulgaris Ältranunkel Ranunculus flammula Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata Uggerby Å Blodnäva Geranium sanguineum Darrgräs Briza media Flenört Scrophularia nodosa Fältmalört Artemisia campestris Fältsippa Pulsatilla pratensis 9

10 Getväppling Anthyllis vulneraria Granspira Pedicularis sylvatica Gul fetknopp Sedum acre Gullklöver Trifolium aureum Hundtunga Cynoglossum officinale Jungfrulin Polygala vulgaris Kamäxing Cynosurus cristatus Klittviol Viola tricolor ssp maritima Kustruta Thalictrum minus Kärrfräken Equisetum palustre Kärrspira Pedicularis palustris Kärrstjärnblomma Stellaria palustris Kärrtistel Cirsium palustre Myskgräs Hierochloë odorata Olvon Viburnum opulus Oxtunga Anchusa officinalis Rosendunört Epilobium hirsutum Sibirisk björnloka Heracleum sphondylium Stagg Nardus stricta Strandnycklar Dactylorhiza purpurella ssp purpurella Strandvial Lathyrus japonicus Svarttåg Juncus anceps Tofsäxing Koeleria glauca Trift Armeria maritima Trådklöver Trifolium dubium Uppländsk vallört Symphytum x uplandicum Vinda sp Convolvulus sp Vårkorsört Senecio vernalis Ängsfryle Luzula multiflora Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata Ängsvädd Succisa pratensis Östersjötåg Juncus balticus Artslisten er sammensat af Karin Kjellberg Sibirisk Vintergrøn Vårsköna Claytonia sibirica Foto: KK Læs også Jan Lundegréns reportage i Lommen 44 s (LINK) 10

11 Grøft med kambregner (Belchnum spicant) Foto: KK

Besigtigelse (tidl. amtslige data)

Besigtigelse (tidl. amtslige data) Besigtigelse (tidl. amtslige data) Stamdata Observationssted Serup Mose Observationssted nr 483M0102.01M Observationssted DBIdent 990011596 Målested Målested nr Målested DBIdent Ansvarlig myndighed Fyns

Læs mere

Turens deltagere. Læsø 2014. Uldstuen - En gammel tanggård

Turens deltagere. Læsø 2014. Uldstuen - En gammel tanggård Turens deltagere Læsø 2014 Uldstuen - En gammel tanggård Indholdsfortegnelse 1 Lenes dagbogsnotater 2-28 Torsdag den 29. maj 2 Lokalitet 1 Frokostpause ved Vorup enge 2 Lokalitet 2 Pause lidt før Frederikshavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15. Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8

Indholdsfortegnelse. Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15. Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8 09-06 06 og 10-06 06-2007 Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15 Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8 Søndag den 10-06-07 Linnés Råshult 10 Höö

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen I N S P I R AT I O N S K ATA L O G T I L R E G N VA N

Læs mere

Nordsjællands Naturhistorisk Forening Øland maj 2009

Nordsjællands Naturhistorisk Forening Øland maj 2009 FUGLELISTE udarbejdet af Frands Jensen. (Systematisk orden) Sortstrubet lom Toppet lappedykker Skarv Fiskehejre Knopsvane Grågås Bramgås Knortegås Gravand Gråand Atlingand Skeand Taffeland Troldand Edderfugl

Læs mere

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter Visse (Genista sp.) 10-40 cm. Halvbusk med grentorne (Engelsk-Visse) (Håret- eller Farve-Visse: uden torne). (Håret-Visse: hårede grene og underside af blade. Farve-Visse: glatte eller randhårede blade).

Læs mere

FLORATJEK FLORATJEK. - EN NEM KVALITETSBEDØMMELSE AF De LYSÅBNE NATURTYPER. Nem kvalitetsbedømmelse af de lysåbne naturtyper

FLORATJEK FLORATJEK. - EN NEM KVALITETSBEDØMMELSE AF De LYSÅBNE NATURTYPER. Nem kvalitetsbedømmelse af de lysåbne naturtyper FLORATJEK FLORATJEK - EN NEM KVALITETSBEDØMMELSE AF De LYSÅBNE NATURTYPER Nem kvalitetsbedømmelse af de lysåbne naturtyper 1 Indhold Indholdsfortegnelse Forord 3 Metode 4 Naturtyperne - Fersk eng 7 - Strandeng

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

PLANTEARTER I PRÆFABRIKEREDE MÅTTER OG SOM PLUGPLANTER

PLANTEARTER I PRÆFABRIKEREDE MÅTTER OG SOM PLUGPLANTER PLANTEARTER I PRÆFABRIKEREDE MÅTTER OG SOM PLUGPLANTER SORTIMENT AF URTER OG STAUDER Urteplugs 2 Miniplugs 5 Maxiplugs 6 ARTSSAMMENSÆTNING AF FÆRDIGE VEGETATIONSMÅTTER Mos-Sedum tagvegetation 7 Sedum-Urt-Græs

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind

Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind 1. Introduktion 1.1 Formål Data fra feltundersøgelserne er indhentet fra hhv. Phønixområdet og ved Bjerggårdssøen. I Phønixområdet udføres undersøgelserne

Læs mere

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.)

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.) Knopurt (Centaurea sp.) 20-100 cm. Stængel grenet. Blomst rødviolet/mørk rødviolet. Blade mørkegrønne, grågrønne, ru. På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund). Foto: Allan Andersen. Skjaller

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven Tid til haven Havetips uge 33 Af: Marianne Bachmann Andersen Planter, der er velegnet til vådområder Godt med nedbør i juli og rekord meget vand i august. Det er svært at forestille sig tidligere sommers

Læs mere

PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016

PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016 PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016 Det er sjældent, vi bruger så lang tid på at botanisere omkring parkeringspladsen, som vi gjorde på denne tur. Der var også et rigtig fint overdrev

Læs mere

Min grønne plet Ordrup Næs

Min grønne plet Ordrup Næs Min grønne plet Ordrup Næs Af Camilla Sønderberg Brok Ordrup Næs i Nordvestsjælland er stedet, hvor jeg har trådt mine botaniske barnesko. Naturen hér er helt specielt med sin afsvedne og bare karakter

Læs mere

Liste over karplanter

Liste over karplanter Liste over karplanter Af Erik Buchwald (695 arter) Forklaringer til floralisten Floralisten omfatter 695 arter (inkl. enkelte hybrider og underarter), hvoraf de 680 med sikkerhed er recente. De 151 var

Læs mere

Flora og naturpleje i Borreby Mose

Flora og naturpleje i Borreby Mose Flora og naturpleje i Borreby Mose Rapport udarbejdet af Biomedia for Slagelse Kommune Januar 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 4 Områdets naturtyper... 5 Områdets botanik...

Læs mere

(alfabetisk artsliste efter dansk navn på side 5) Vedplanter. Acer campestre. corylus avellana. Hippophae rhamnoides. Ærteblomstfamilien

(alfabetisk artsliste efter dansk navn på side 5) Vedplanter. Acer campestre. corylus avellana. Hippophae rhamnoides. Ærteblomstfamilien Samlet artsliste for Sydhavnstippen vedplanter og urter Udarbejdet af biolologi-specialestuderende Line Laursen og Maya Caspersen i 2009, med forbehold for fejlbestemmelse. (alfabetisk artsliste efter

Læs mere

Samgræsning mellem økologiske gæs og drøvtyggere på våde enge

Samgræsning mellem økologiske gæs og drøvtyggere på våde enge Slutrapport over græsrodsforskningsprojektet: Samgræsning mellem økologiske gæs og drøvtyggere på våde enge J.nr. 93S-2462-Å01-01007 Gennemført af og hos: Michael Svane Jørgensen & Birgitte Ravn Olesen

Læs mere

Vestjylland 14. til 17. maj

Vestjylland 14. til 17. maj Filsø Vestjylland 14. til 17. maj Kong Hans Bro Side Indholdsfortegnelse 1 Deltagerliste 2 Lenes dagbogsnotater 3-29 Torsdag den 14. maj 3 Lokalitet 1 Gyldensteen Strand 3 Lokalitet 2 Tågelund Overdrev

Læs mere

Sletten 1947 Follow Up. Kratrydning i genskabelse af biodiversitet på hævet havbund. Kjeldsen A & Hansen MDD Naturhistorisk Museum Molslaboratoriet

Sletten 1947 Follow Up. Kratrydning i genskabelse af biodiversitet på hævet havbund. Kjeldsen A & Hansen MDD Naturhistorisk Museum Molslaboratoriet Sletten 1947 Follow Up. Kratrydning i genskabelse af biodiversitet på hævet havbund. Kjeldsen A & Hansen MDD Naturhistorisk Museum Molslaboratoriet NATURRAPPORTER FRA NATIONALPARK MOLS BJERGE - nr. 5/2015

Læs mere

Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013

Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013 Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013 Arbejdsrapport udført af AGLAJA for Kerteminde Kommune, november 2013 Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013 Arbejdsrapport udarbejdet for Kerteminde

Læs mere

L AFLED OKA AL AFLED R GNV NG AF RE G AF RE F REG AND NING AF REGNV ING AF REG ING AF RE NG AF REGNV G AF RE F RE

L AFLED OKA AL AFLED R GNV NG AF RE G AF RE F REG AND NING AF REGNV ING AF REG ING AF RE NG AF REGNV G AF RE F RE LAR I ENGDRAGET LOK OKAL AFLEDNI ING AF REGNV GNVAND LOKA AL ANVEN ND DEL LSE AF REGNV VAND 1 ENGDRAGET - MILJØMÆSSIG MÆS SIG BÆREDYGTIGHED - LAR - 26.09.2016 HVORFOR LAR? Klimaændringer Ekstremregn Oversvømmelse

Læs mere

Thy Højsommerekskursion 2011

Thy Højsommerekskursion 2011 Bredbægret Ensian Gentianella campestris ssp. Klokke-Ensian Gentiana pneumonanthe Thy Højsommerekskursion 2011 Smalbægret Ensian Gentianella amarella Eng-Ensian Gentianella uliginosa Indholdsfortegnelse

Læs mere

Botanisk monitering og inventering af guldsmede i Lille Vildmose

Botanisk monitering og inventering af guldsmede i Lille Vildmose Botanisk monitering og inventering af guldsmede i Lille Vildmose Med støtte fra Lille Vildmose Naturfond og Aage V. Jensen Naturfond Danmarks Naturfredningsforenings Studenterafdeling i København i samarbejde

Læs mere

Floraliste fra Kværkeby Fuglereservat Opdateret 24. september 2016 af Jon Feilberg

Floraliste fra Kværkeby Fuglereservat Opdateret 24. september 2016 af Jon Feilberg Ahorn Acer pseudoplatanus Røllike Almindelig Achillea millefolium ssp. millefolium Skvalderkål Aegopodium podagraria Hundepersille Stor Aethusa cynapium ssp. gigantea Hvene Almindelig Agrostis capillaris

Læs mere

Dansk Botanisk Forenings tur til Færøerne, 17.-25. juli 2003.

Dansk Botanisk Forenings tur til Færøerne, 17.-25. juli 2003. Dansk Botanisk Forenings tur til Færøerne, 17.-25. juli 2003. 1. Dag, 17/7: Alle mødte i rimelig tid fuld af forventning. Det tog dog nogen tid med indskrivningen af bagage, da transportbåndet strejkede

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind

Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind 1. Introduktion 1.1 Formål Data fra feltundersøgelserne i Tarup-Davinde er indhentet i området Phønix og ved Bjerggårdssøen. I Phønix udføres undersøgelserne

Læs mere

JULI 2015 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION I FLÆDEMOSE

JULI 2015 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION I FLÆDEMOSE JULI 2015 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION I FLÆDEMOSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2015 HOFOR VURDERING AF VEGETATION I

Læs mere

Besigtigelse (tidl. amtslige data)

Besigtigelse (tidl. amtslige data) Besigtigelse (tidl. amtslige data) Stamdata Observationssted Tåsinge, Monnet Observationssted nr 479K0054.01K Observationssted DBIdent 990017008 Målested Målested nr Målested DBIdent Ansvarlig myndighed

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi. WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet

Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi. WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi FØJO II Nature Quality in organic farming WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet I 2001 blev der som led

Læs mere

Højsommerekskursionen Anholt 16-19 August 2012

Højsommerekskursionen Anholt 16-19 August 2012 Opsamlingspause i Ørkenen Højsommerekskursionen Anholt 16-19 August 2012 På vej op ad Sønderbjerg Indholdsfortegnelse 1 Dagmar og Lenes dagbogsnotater 2-43 Torsdag den 16.08 2 Afrejse 2 Lokalitet 1 Gåtur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dagmars dagbogsnotater Torsdag den 5. august 2 Afrejse 2 Lokalitet 1 Aftentur til klitterrænet ved Tisvildeleje 2

Indholdsfortegnelse. Dagmars dagbogsnotater Torsdag den 5. august 2 Afrejse 2 Lokalitet 1 Aftentur til klitterrænet ved Tisvildeleje 2 Indholdsfortegnelse Side Dagmars dagbogsnotater 2-23 Torsdag den 5. august 2 Afrejse 2 Lokalitet 1 Aftentur til klitterrænet ved Tisvildeleje 2 Fredag den 6. august 4 Lokalitet 2 Fra Tibirke Kirke gennemskoven

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2013 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2013 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2013 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har Tarup-Davinde I/S, i samarbejde med Naturskolen Åløkkestedet, foretaget botaniske registreringer i forskellige

Læs mere

ISLAND RUNDT 5.JULI TIL 15.JULI 2005

ISLAND RUNDT 5.JULI TIL 15.JULI 2005 ISLAND RUNDT 5.JULI TIL 15.JULI 2005 BOTANIK ved Inge Margrethe Verland Floraliste Island 5. til 15. juli 2005 Listen er ikke komplet men indeholder langt de fleste arter og i hvert fald de mest interessante

Læs mere

Højsommereskursion til Djursland 02-05 august 2007

Højsommereskursion til Djursland 02-05 august 2007 Leverurt Parnassia palustris Der studeres Højsommereskursion til 02-05 august 2007 Hvepseedderkop Argiope bruennichi Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogs notater. 2-28 Torsdag den 02.08.07

Læs mere

Restaurering af højmoser i Rold Skov

Restaurering af højmoser i Rold Skov LIFE14 NAT/DK/000012 LIFEraisedbogs Restaurering af højmoser i Rold Skov D1 Overvågning af habitatnaturtyper Baselineovervågning Brændemose Juni 2016 Indhold Ansvarsfraskrivelse... 3 Formål... 4 Metode...

Læs mere

Hvad har de sidste 200 års skovdrift betydet for biodiversiteten? Hans Henrik Bruun Biologisk Institut Københavns Universitet

Hvad har de sidste 200 års skovdrift betydet for biodiversiteten? Hans Henrik Bruun Biologisk Institut Københavns Universitet Hvad har de sidste 200 års skovdrift betydet for biodiversiteten? Hans Henrik Bruun Biologisk Institut Københavns Universitet Indirekte evidens Arterne har levestedskrav Forekomst af arter afspejler de

Læs mere

Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø

Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø En kold omgang Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø Af sted på cykel Indholdsfortegnelse 1 Deltagerliste 2 Lenes dagbogsnotater 3-40 Fredag den 31. juli 3 Lokalitet 1 Trustrup Høje 3 Lokalitet

Læs mere

NØGLE TIL DE DANSKE ORKIDÉER

NØGLE TIL DE DANSKE ORKIDÉER NØGLE TIL DE DANSKE ORKIDÉER Tekst og illustrationer af Jimmy Lassen 14 marts 2010 Sådan kan de danske orkidéer kendes fra andre plantefamilier. Der er altid kun en blad- og blomsterbærende stængel. Løvbladene

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Bredmåtter. Anvendelsesområder og fordele Veg Techs bredmåtte kan anvendes på bredder ved søer fx i LAR-anlæg og pryddamme.

Bredmåtter. Anvendelsesområder og fordele Veg Techs bredmåtte kan anvendes på bredder ved søer fx i LAR-anlæg og pryddamme. 30 Bredmåtter Bredmåtter Færdig søbred Bredmåtten er en præfabrikeret plantemåtte med forskellige blandinger af planter, som findes i den danske natur i bred-/fugtigbund-/vandmiljøer. Planterne er dyrket

Læs mere

Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer

Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 599, 2007 Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer 2.udgave Bilag 1 Artsliste med scorer Tabel 45. Arter og underarter

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen

Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen Demonstrationsforsøg med græsningspause i en periode efter en indledende hård afgræsning. Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Fotos:

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

Botanisk overvågning af naturområdet Korevle i 2010 og 2014

Botanisk overvågning af naturområdet Korevle i 2010 og 2014 Notat Botanisk overvågning af naturområdet Korevle i 2010 og 2014 Af Biomedia for Odsherred Kommune Juli 2014 Indhold Opsummering af botanisk overvågning af naturområdet Korevle... 3 Overordnede indtryk

Læs mere

Restaurering af højmoser i Rold Skov

Restaurering af højmoser i Rold Skov Restaurering af højmoser i Rold Skov LIFE14 NAT/DK/000012 LIFEraised Bogs D1 Overvågning af habitatnaturtyper Hjorth s Mose, Langemose, Sortemose og Gårdsø Mose August 2016 Indhold Ansvarsfraskrivelse...

Læs mere

MOSEPLEJEBOGEN Retningslinier for pleje af moser og enge

MOSEPLEJEBOGEN Retningslinier for pleje af moser og enge MOSEPLEJEBOGEN Retningslinier for pleje af moser og enge Udgivet af fredningsstyrelsen, 1985 Udarbejdet af cand. scient. Erik Vinther Plantetegninger af Jens Chr. Schou Omsiag: Ingalill Johansen lay out,

Læs mere

Højsommerekskursion. Horsens 30/07 02/08.2009

Højsommerekskursion. Horsens 30/07 02/08.2009 Inula conyzae Trekløft Alant Alm. Gedehams med støvkøller fra Skov-Hullæbe Højsommerekskursion Horsens 30/07 02/08.2009 Frokostpause på Endelave Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogsnotater

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt. Øland maj 2009. Stor Skallesluger

Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt. Øland maj 2009. Stor Skallesluger Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt Øland maj 2009 Stor Skallesluger Indholdsfortegnelse Side Dagmar Levisen og Lene Køhlers dagbogsnotater 3-29 Torsdag den 21.05 3 Lokalitet 1 - Byrums Rauker

Læs mere

Turrapport. Bornholm. Forsommertur i dagene 4. juni 8. juni

Turrapport. Bornholm. Forsommertur i dagene 4. juni 8. juni Turrapport Bornholm Forsommertur i dagene 4. juni 8. juni 2015 Forord Dette års stortur var henlagt til Danmark og til den del af Danmark, der er meget anderledes end den øvrige del, nemlig Bornholm, øen,

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: Liselotte Sander Johansson. Institut for Bioscience

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: Liselotte Sander Johansson. Institut for Bioscience Interkalibrering Naturtypebestemmelse, vegetationsundersøgelse og registrering af eksterne påvirkninger til brug ved tilstandsvurdering af vandhuller og småsøer

Læs mere

Peter Wind. Seniorbiolog. Bioscience. Science & Technology Aarhus University pwi@dmu.dk. Aarhus University Variationen i den danske flora

Peter Wind. Seniorbiolog. Bioscience. Science & Technology Aarhus University pwi@dmu.dk. Aarhus University Variationen i den danske flora Variationen i den danske flora Peter Wind Seniorbiolog Science & Technology Aarhus University pwi@dmu.dk Artsdiversiteten i den danske flora Kilde: Wind 2000 Karsporepl Nøgenfrøede Tokimbl Enkimbl I alt

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

NORDJYLLAND 17.05-20.05.2007 NATURHISTORISK FORENING FOR NORDSJÆLLAND

NORDJYLLAND 17.05-20.05.2007 NATURHISTORISK FORENING FOR NORDSJÆLLAND NORDJYLLAND 17.05-20.05.2007 NATURHISTORISK FORENING FOR NORDSJÆLLAND Indholdsfortegnelse Side 1 Dagmar Levisen og Lene Køhlers dagbogsnotater fra turen 3-34 Torsdag den 17/05 3 Store Blåkilde 3 Madum

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Besøg biotopen Nåleskov

Besøg biotopen Nåleskov Besøg biotopen Nåleskov Lær om de nøgenfrøede planter og om frøspredning. Få nogle triks til at kende nåletræerne fra hinanden og lær noget om, hvilke vilkår nåletræerne skaber for skovens øvrige planter.

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Botanisk overvågning af naturområdet Korevle i 2010 og 2014

Botanisk overvågning af naturområdet Korevle i 2010 og 2014 Notat Botanisk overvågning af naturområdet Korevle i 2010 og 2014 Af Biomedia for Odsherred Kommune Juli 2014 Indhold Opsummering af botanisk overvågning af naturområdet Korevle... 3 Overordnede indtryk

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen.

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. 42 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. Af gaardbruger G. E. Stangeland. i i_je i det følgende

Læs mere

Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt. Øland maj Stor Skallesluger

Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt. Øland maj Stor Skallesluger Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt Øland maj 2009 Stor Skallesluger Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogsnotater 3-29 Torsdag den 21.05 3 Lokalitet 1 - Byrums Rauker 4 Fredag den 22.05

Læs mere

SKOVUDVIKLING VED Å BO. -Fra bar mark til naturskov

SKOVUDVIKLING VED Å BO. -Fra bar mark til naturskov SKOVUDVIKLING VED Å BO -Fra bar mark til naturskov Mødenotat Møde med Socialdemokraterne vedr. Åbo Skov Til mødet deltog: Steen B. Andersen, byrådsmedlem (S), medlem af miljøudvalget (sba@byr.aarhus.dk

Læs mere

Bäckaskog Slot Vattenriket maj 2011

Bäckaskog Slot Vattenriket maj 2011 Bäckaskog Slot Vattenriket maj 2011 Solnedgangen Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogsnotater 2 34 Fredag den 20.05 2 Lokalitet 1 Stenshuvud 2 Kiviksgraven 5 Lokalitet 2 - Pulken 6 Lokalitet

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER af Irene Engstrøm Johansen, Poul Erik Brander og Lars Nørregaard Madsen Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Årslev Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

Læs mere

Slettestrand (Areal nr. 93)

Slettestrand (Areal nr. 93) Slettestrand (Areal nr. 93) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Områderne ligger mellem Slettestrand og Tranum, og udgør distriktets østligste del. Arealerne afgrænses mod øst af Tranum Strandvej, der samtidig

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

VURDERING AF VEGETATION VED GYRSTINGE SØ

VURDERING AF VEGETATION VED GYRSTINGE SØ APRIL 2014 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION VED GYRSTINGE SØ TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 HOFOR A/S

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Vil du Jiingijamborii med mig?

Vil du Jiingijamborii med mig? Vil du Jiingijamborii med mig? Jiingijamborii er den anden svenske nationale jamboree. Den afholdes i dagene fra den 14.-22. juli 2007, hvor omkring 23.000 drenge- og pigespejdere forventes at drage til

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Besigtigelse af 3-arealer

Besigtigelse af 3-arealer Besigtigelse af 3-arealer Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet /..1 En generel metode til vurdering af naturtilstand Hvor der er behov for en vurdering af tilstand og udvikling

Læs mere

Bekæmpelse af Rynket Rose i Vangså. Oplæg ved: Biolog Karin Ølgaard Madsen Skovfoged John Patuel Hansen

Bekæmpelse af Rynket Rose i Vangså. Oplæg ved: Biolog Karin Ølgaard Madsen Skovfoged John Patuel Hansen Bekæmpelse af Rynket Rose i Vangså Oplæg ved: Biolog Karin Ølgaard Madsen Skovfoged John Patuel Hansen 1 Restoration of Danish Coastal Habitats (REDCOHA) remote sensing på ca 11.000 ha med det formål at

Læs mere

FORÅRSTUR TIL SYDVESTFYN MAJ 2016

FORÅRSTUR TIL SYDVESTFYN MAJ 2016 Naturhistorisk Forening for Nordsjælland FORÅRSTUR TIL SYDVESTFYN 5. 8. MAJ 2016 Torsdag den 5. maj Slipshavn ved Nyborg Kort pause undervejs. Fugle: stenvender 10, alm. Ryle 5, tornsanger 1, gravand 2.

Læs mere

Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger

Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger Jesper Fredshavn Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger FOTO: JESPER FREDSHAVN Gode resultater kræver god planlægning Kortlægning Dokumentation Målopfyldelse Tilstandsvurdering Behovsanalyse

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

PLEJEPLAN FOR USSERØD ÅDAL

PLEJEPLAN FOR USSERØD ÅDAL PLEJEPLAN FOR USSERØD ÅDAL PLEJEPLAN FOR USSERØD ÅDAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Administrative oplysninger 2. Fredningens baggrund, formål og bestemmelser 3. Målsætning for naturplejen 4. beskrivelser 5.

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2014 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland arealvise beskrivelser side 1 Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet

Læs mere

Træer og litteratur. c/d. Ø?7MdR~~aj~W{ ak~~ I!cnd 7 if!

Træer og litteratur. c/d. Ø?7MdR~~aj~W{ ak~~ I!cnd 7 if! ræer og litteratur Ø?7MdR~~aj~W{ c/d ak~~ I!cnd 7 if! a. Fcigus silvaticcl. b. Quercus r6bur. a b D. Bylg Stilk-eg Bøk Eik N. Sv. Bok Sommarek 54 a. S6rbus inte1n1idia. b. S6rbus aucuparia. a b D. N. Sv.

Læs mere

Bilag 8: Floralister fra de forskellige områder (sorteret systematisk).

Bilag 8: Floralister fra de forskellige områder (sorteret systematisk). Bilag 8 1 Bilag 8: Floralister fra de forskellige områder (sorteret systematisk). Indhold: Borris Hede... 1 Borris Hede, mosser og laver... 8 Kalvebod (sammenstillet af amanuensis Alfred Hansen)... 9 Kalø,

Læs mere

FHM 4848, Andreasminde III

FHM 4848, Andreasminde III FHM 4848, Andreasminde III Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Pollenanalyse af jordprøver fra geologisk profi l med fundlag og tørveafl ejringer, FHM 4848, Andreasminde III (FHM 4296/504)

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2013 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø Sønderballe landdistrikt - Topografi & natur En af de største ressourcer i Sønderballe Landdistrikt er landskabet, som udgøres af topografi, kultur og natur. I det følgende ses nærmere på topografien og

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede.

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede. Supplerende forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede. Af Hans Jørgen Degn Udarbejdet for Randbøl Statsskovdistrikt, 2006. 1 Indledning. Den voksende dominans af blåtop er et alvorligt problem på

Læs mere

Naturplejenetværkets træf 2014 ved Vejle den 24. 25. maj

Naturplejenetværkets træf 2014 ved Vejle den 24. 25. maj Naturplejenetværkets træf 2014 ved Vejle den 24. 25. maj Du indbydes hermed til Naturplejenetværkets træf, ved Vejle i weekenden d. 24. - 25 maj fra lørdag kl.10 og med afslutning søndag kl. ca. 16. I

Læs mere

Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet

Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet Niels LützenLandskabsarkitekter MDL PLR Vimmelskaftet 42 A 1162 Kbh. KT: 33 11 66 73 M: 21 69 12 73 Lokal Afledning af Regnvand, forkortet LAR består

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Frøslev Plantage er på ca.1042 ha og er beliggende få kilometer fra den dansk-tyske grænse. Mod øst afgrænses plantagen af motorvej E45. Området kaldet Frøslev Sand blev indtil

Læs mere

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor.

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Harry Gade Tambohusvej 16 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i beskyttet natur Struer Kommune

Læs mere