Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Morten Slotved (C) forlod mødet kl , Jens Frederiksen (UP) forlod mødet kl , Anne Ehrenreich (V) forlod mødet kl og Hanne Lommer (A) forlod mødet kl Bemærkninger til dagsordenen: På mødet deltog to advokater i forbindelse med behandlingen af sagen om Rungsted Havn (ØU-86/07-B). Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (C) orienterede om, at kvoterne for flygtninge i Region Hovedstaden er fordelt for Hørsholm Kommune skal modtage 4 ud af de 110 flygtninge som regionen skal modtage i alt. Tomme boliger Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at Økonomiudvalget på næste ordinære møde ville få forelagt en sag om administrationens tiltag overfor ubeboede boliger. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-86/07-B Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af beslutningsoplæg om etablering af en almennyttig fond Oplæg til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse vedrørende: 1. Juridisk responsum 2. Kommissiorium for det nye 17, stk. 4 udvalg 3. Indstilling om inhabilitet ifm. deltagelse i 17, stk. 4 udvalget 4. Forslag til udpegning af medlemmer til 17, stk. 4 udvalget 5. Forslag om tillægsbevilling på kr. Beslutning: 1. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med tilføjelse til protokollen om, at Henrik Klitgaard (B) ikke var sikker på, at det juridiske grundlag, var i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 21. maj Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med følgende 2 udvidelser af kommissoriet: 1)Offentligheden skal sikres adgang til oplysninger om Rungsted Havn A/S og fonden i henhold til bestemmelserne i offentlighedsloven. 2) Styregruppen udarbejder forslag til, hvordan kommunens udgifter i forbindelse med etablering af fonden kan indgå i overdragelsen af kommunens aktiver. I kommissoriets punkt 1 udgår med almennyttige formål, således at der står Vedtægterne for den erhvervsdrivende fond. 3. Økonomiudvalget noterede sig, at administrationen fandt, at Ove Petersen er inhabil, men der var flertal for, at administrationen snarest tilskrev statsforvaltningen om administrationens vurdering. Protokolleret at Isabella Meyer (C), Hanne Lommer (A) og Henrik Klitgaard (B) fandt, at Ove Petersen er inhabil. 4. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med den ændring, at udvalget skal bestå af 9 medlemmer med den fordeling, at valggruppen COV udpeger 6 medlemmer og valggruppen ABT udpeger 3 medlemmer. 5. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen. Ingen. Side 11 Økonomiudvalget Side 3

4 ØU-85/07-B Kokkedal Slot - status Oplæg på baggrund af statusmøder med Keops Development A/S. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at det i overensstemmelse med bilaget til sagen slettes fra dagsordenspunktet, at køber garanterer personligt for, at køberselskabet opfylder sine forpligtelser overfor kommunen. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Jens Frederiksen (UP). Side 15 ØU-87/07-B Forslag til kommissorium for styregruppen til udvikling af Hørsholm Idrætspark Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. juni 2007 godkendt rapporten udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget vedrørende Hørsholm Idrætsparks fremtidige udvikling, samt bedt Økonomiudvalget udarbejde et kommissorium for den nedsatte styregruppe til den videre proces i udviklingen af Hørsholm Idrætspark. Beslutning: Godkendt med tilføjelse til kommissoriet om, at der løbende i forløbet skal være kontakt med idrætsparkens interessenter samt iværksættes offentlige høring. Morten Slotved (C) og Jens Frederiksen (UP). Side 16 TMU-69/07-B Forslag til lokalplan 137 for området ved Breeltegård og forslag til tillæg 5 til Helhedsplan Med lukningen af Breeltegården frigøres bygningerne, og der skal findes en anden anvendelse for disse. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen med følgende tilføjelser til planforslaget: 6.1 herunder etablering af solvarme, såfremt det er arkitektonisk forsvarligt. 9.3 med mulighed for etablering af ovenlysvinduer, såfremt det er arkitektonisk forsvarligt. Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C) og Anne Ehrenreich (V). Økonomiudvalget Side 4

5 Side 18 ØU-88/07-B Offentlig udbud - Breeltegård Daginstitutionen Breeltegården under afvikling. Efter beslutning om at heltidsundervisningen flyttes til Fredensborg Kommune, skal ejendommen på længere sigt ikke anvendes til kommunale formål. Økonomiudvalget besluttede derfor 24. maj 2007, at ejendommen skal sælges i offentligt udbud med den betingelse, at køber udlejer hovedhuset til Hørsholm Kommune i en periode på maksimalt tre år. Udbudsbetingelser er udarbejdet i overensstemmelse hermed. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet lokalplanens formuleringer indarbejdes i udbudsmaterialet. Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 22 ØU-89/07-B Hørsholm antennelaug Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelse samt lejeforhøjelse som følge af etablering af bolignet i de respektive afdelinger. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Hanne Lommer (A) og Peter Anthonsen (T). Side 23 ØU-90/07-B Årsregnskab 2005/2006 Danske Funktionærers Boligselskab s.m.b.a. samt afdeling Bolbrohaven Årsregnskab fra Danske Funktionærers Boligselskab s.m.b.a. samt afdeling Bolbrohaven fremlægges til godkendelse. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Hanne Lommer (A) og Peter Anthonsen (T). Side 25 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-91/07-O Udmøntning af produktivitetsforbedringer - Opfølgning Med udgangspunkt i tidligere orientering af Økonomiudvalget om udmøntningen af de indarbejdede produktivitetsforbedringer i budget 2007 og frem, fremlægger administrationen opfølgning. Beslutning: Udsat. Ingen. Side 27 ØU-92/07-B Planstrategi 2007 Plan- og Agenda 21 strategien Hørsholm i bevægelse og fremlægges Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet det tilføjes, at illustrationen af bebyggelse ved Askehavegård fjernes og formuleringen om efterspørgsel efter arealer til fritidsformål gøres bredere. Protokolleret at Peter Anthonsen (T) og Hanne Lommer (A) ikke var enige i, at Kommunalbestyrelsen skal være åben overfor bebyggelse ved Askehavegård. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Jens Frederiksen (UP). Side 31 ØU-74/07-O Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Beslutning: Økonomiudvalget Side 6

7 Udsat. Ingen. Side 33 BSU-44/07 Bærbare computere til lærerne Indkøb af bærbare computere til lærerne er vedtaget som politisk mål for Ifølge budgetaftalen er der afsat kr. i 2008 og kr. årligt som et permanent beløb i årene fremover. Udgiften til ordningen vil for indkøb og leasing efter den såkaldte vandfaldsmodel koste kr. årligt. Der mangler altså kr. årligt for at kunne realisere indkøbet. Herudover er der afledte udgifter til service og drift af ordningen. Beslutning: Udsat. Ingen. Side 36 SSU-41/07-B Plejeboligbyggeri i Hørsholm Kommune Ved temamøde den 30. april 2007 drøftede Kommunalbestyrelsen det videre forløb for det fremtidige plejeboligbyggeri. Administrationen fremlægger hermed referatet fra mødet til beslutning hos SSU. En beslutning af temamødets drøftelser er nødvendig for administrationens videre arbejde med plejeboligprojektet. Beslutning: Udsat. Ingen. Side 39 SSU-46/07-B Den ambulante genoptræningsindsats i Hørsholm Kommune efter Sundhedsloven Hospitalsplanen for Region Hovedstaden bevirker at Hørsholm Sygehus skal omdannes til et psykiatrisk center. Hørsholm Kommune har indgået en aftale med Nordsjællands Hospital om at varetage den ambulante genoptræning efter Sundhedsloven fra 1. januar 2007 og den udføres på Hørsholm Sygehus. Da der er usikkerhed om hvor længe denne aftale holder og da der er en gensidig opsigelse af aftalen på ½ år, har administrationen set på alternative løsninger af den samlede ambulante genoptræning. Økonomiudvalget Side 7

8 Beslutning: Sagen blev taget af dagsordnen, da Social- og Sundhedsudvalget ikke havde fremsendt indstilling. Ingen. Side 42 PSB-04/07-B Hørsholm Bymidte - status og konklusioner fra arbejdsgrupper Indstillinger og anbefalinger fra følgende 7 arbejdsgrupper: 1. Betalingsparkering 2. Infrastruktur og trafik 3. Byrum og udstyr 4. Salg og ejerforhold 5. Kulturtorvet 6. Gågaden 7. Kommunikation forelægges med henblik på realisering af intentionerne om at udvikle og forny Bymidten. Herudover forelægges redegørelse for de økonomiske konsekvenser af gruppens forslag samt forslag til det videre forløb. Beslutning: Projektgruppens indstilling på de 8 punkter anbefales til Kommunalbestyrelsen. Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C) og Anne Ehrenreich (V). Side 43 ØU-93/07-B Hørsholm Bymidte - supplerende undersøgelser Kommunens bygherrerådgiver har afsluttet sin rådgivning i henhold til indgået kontrakt. Ny bygherrerådgiver forventes ansat, efter afholdt EU-udbud, pr. 1. sept Der forestår løsning af en række opgaver indtil aftale med en ny rådgiver er på plads. For at sikre fremdriften i projektet foreslår administrationen, at der frigives et rammebeløb til tekniske undersøgelser, kommunikationsopgaver, mødevirksomhed mm., som udføres i perioden juli september Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Side 8

9 Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C) og Anne Ehrenreich (V). Side 49 TMU-59/07-D Usserød Kongevej - arkitektonisk grundlag I forbindelse med udvalgets behandling af byudviklingsprojekter for ejendomme langs Usserød Kongevej, besluttede man at udarbejde en vejledning for den fremtidige byudvikling af facadeejendommene - et byarkitektonisk grundlag - som nu forelægges til godkendelse. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 51 TMU-63/07-D Møllevænget - delvis nedlæggelse af vejareal Kommunalbestyrelsen ønsker en vurdering af mulighederne for at udnytte den vestlige del af Møllevænget til boligformål. Beslutning: Udsat. Ingen. Side 53 TMU-65/07-B Dronningedammen - Bredsikring og ny belysning Den eksisterende bredsikring ved Dronningedammen er flere steder ved at skride ud i søen. Der er derfor på budgettet afsat et beløb på kr til en ny bredsikring af søen. Der er afholdt licitation på udførelse af den type bredsikring (spunsvæg af træ), der tidligere er besluttet anvendt til stedet i Teknik og Miljø udvalgets møde den 1. november Endvidere er indhentet pris fra Dong Energy på belysning af stien om søen. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Hanne Lommer (A) og Peter Anthonsen (T). Økonomiudvalget Side 9

10 Side 56 Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-86/07-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af beslutningsoplæg om etablering af en almennyttig fond Resume Oplæg til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse vedrørende: 6. Juridisk responsum 7. Kommissiorium for det nye 17, stk. 4 udvalg 8. Indstilling om inhabilitet ifm. deltagelse i 17, stk. 4 udvalget 9. Forslag til udpegning af medlemmer til 17, stk. 4 udvalget 10. Forslag om tillægsbevilling på kr. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller følgende til Kommunalbestyrelsen: 1. At det Juridiske notat fra advokatfirmaet Jonas Bruun tages til efterretning og danner baggrund for 17, stk 4 udvalgets videre arbejde. 2. At forslag til kommissiorium og tidsplan godkendes. 3. At Ove Petersen vurderes at være inhabil i relation til deltagelse i det nye 17, stk. 4 udvalg. 4. At udvalget består af 7 medlemmer, som udpeges efter forholdstalsmetoden, således at valggruppe COV udpeger 5 medlemmer og valggruppe ABT udpeger 2 medlemmer 5. At der meddeles en tillægsbevilling på kr. til den videre proces. Bilag 1. Juridisk notat dateret fra Jonas Bruun 2. Udkast til kommissiorium og tidsplan Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling KB-07/07-B Dagsordenspunkt fra en gruppe kommunalpolitikere om Rungsted Havn. Kommunalbestyrelsesmødet fandt sted den Økonomiudvalget Side 11

12 ØU-78/07-B Opfølgning på Kommunalbestyrelsens principbeslutning for en almennyttig fondsløsning for Rungsted Havn. Mødet fandt sted den Sagens fakta Juridisk modelnotat og kommissiorium og tidsplan: De eksterne advokater Poul Heidmann og Claus Høgh Madsen fra Jonas Bruun vil gennemgå modelnotatet og svare på spørgsmål. Det juridiske notat (bilag 1) redegør bl.a. for spørgsmålet om en almennyttig fond contra en erhvervsdrivende fond. Om en fond er almennyttig er uafhængigt af, om den er erhvervsdrivende. En fond er almennyttig, hvis det fremgår af fondens formål. I notatet behandles de hovedopgaver, som skal gennemføres, og de væsentlige problemstillinger, der skal afklares, før der kan ske implementering af principbeslutningen fra De eksterne advokater anslår, at projektet kan gennemføres i løbet af ca. ½ år. I processen er henholdsvis opgaver, som kommunen så at sige har rådighed over: udarbejdelse af vedtægter for fonden, gavebrev, forudgående indhentelse af diverse myndighedsgodkendelser, og henholdsvis opgaver, som kræver forhandling med udenforstående såsom som havnebestyrelsen og Rungsted bådelaug, og hvor disses medvirken til gennemførelsen er afgørende. Derfor er tidsplanen behæftet med en vis usikkerhed. Forslag til kommissiorium og tidsplan for det nye 17, stk. 4 udvalg (bilag 2) er udarbejdet på baggrund af modelnotatet. Inhabilitet: Økonomiudvalget bad administrationen om at undersøge i Statsforvaltningen, hvorvidt inhabilitet ville være til hinder for, at visse kommunalbestyrelsesmedlemmer blev udpeget til medlemmer i det nye 17, stk. 4 udvalg. Administrationen har forespurgt, hvorvidt Ove Petersen som formand for bestyrelsen for Rungsted Havn A/S kan udpeges som medlem af det 17, stk. 4 udvalg, som vil blive nedsat på det kommende kommunalbestyrelsesmøde den Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at oplyse, om kommunen mener, at den pågældende vil være eller ikke være inhabil, samt nærmere begrunde hvorfor, idet statsforvaltningen ikke udøver almindelig responderende virksomhed. Administrationen vurderer, at Ove Petersen som formand for havnebestyrelsen må betragtes som inhabil i forhold til at deltage i den midlertidige udvalg, der skal udarbejde beslutningsgrundlag til Kommunalbestyrelsen, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens principbeslutning om en almennyttig fondsløsning for Rungsted Havn. Administrationens begrundelse er følgende: Ove Petersen er formand for havnebestyrelsen, og opgaven i 17, stk. 4 udvalget er at udarbejde oplæg til kommunalbestyrelsen, som indebærer regulering af privatretlige aftaler mellem havnen og kommunen. Der er derfor efter administrationens vurdering en klar interessekonflikt, som må medføre, at Ove Petersen på betragtes som inhabil og derfor ikke bør deltage i udvalget. Der henvises i den forbindelse til administrationens tidligere drøftelse med Statsforvaltningen, som umiddelbart fandt, at Ove Petersen sammen med de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, som samtidig var medlemmer af havnebestyrelsen, måtte betragtes som inhabil og derfor ikke kunne deltage i Kommunalbestyrelsens Økonomiudvalget Side 12

13 behandling af forslaget fra en gruppe politikere om en almennyttig fondsløsning for Rungsted Havn. Begrundelsen var også her den klare interessekonflikt mellem interesserne i selskabet contra i kommunen i forbindelse med behandling af en sag, der indebærer, at der skal ske privatretlige aftaler mellem havnen og kommunen om blandt andet overdragelse af formuegoder og aktier. Nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg: Økonomiudvalget foreslog Kommunalbestyrelsen at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg med en indstillet sammensætning suppleret med en åben mulighed for at andre kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne blive medlemmer af 17, stk. 4 udvalget. Imidlertid fremgår det af Kommunestyrelsesloven 25, stk. 1, at: Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved forholdstal for hvert udvalg m.v. for sig, jf. dog 27, stk. 1. Ifølge note 2 i den kommenterede kommunestyrelseslov fremgår bl.a.: Bestemmelsen gælder også ved kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer af særlige udvalg efter 17, stk. 4, jf. note 9 til 17, og Forholdstalsvalgmåden kan fraviges, hvis der i kommunalbestyrelsen er enighed om en anden valgmåde. Borgmesteren vurderer, at der ikke i Kommunalbestyrelsen er enighed om at fravige forholdstalsvalgmetoden. Valggruppe COV skal derfor udpege 5 medlemmer og valggruppe ABT skal udpege 2 medlemmer. Udkast til kommissiorium for udvalget er udarbejdet med udgangspunkt heri. Økonomi Jonas Bruun har til dags dato forbrugt kr. Samlet skønnes advokathonoraet for de juridiske dele at beløbe sig til kr. eksklusive moms. Hertil kommer udgifter til revisor og til mæglere for vurdering af jorden. Kommunalbestyrelsen har bevilget kr. til processen, og hermed ansøges om yderligere kr., som finansieres af tillægsbevillingsreserven. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Politikområde: 80. Administration og planlægning Politikområde: Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 Drift Økonomiudvalget Side 13

14 I alt Drift Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Beslutning 1. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med tilføjelse til protokollen om, at Henrik Klitgaard (B) ikke var sikker på, at det juridiske grundlag, var i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 21. maj Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med følgende 2 udvidelser af kommissoriet: 1)Offentligheden skal sikres adgang til oplysninger om Rungsted Havn A/S og fonden i henhold til bestemmelserne i offentlighedsloven. 2) Styregruppen udarbejder forslag til, hvordan kommunens udgifter i forbindelse med etablering af fonden kan indgå i overdragelsen af kommunens aktiver. I kommissoriets punkt 1 udgår med almennyttige formål, således at der står Vedtægterne for den erhvervsdrivende fond. 3. Økonomiudvalget noterede sig, at administrationen fandt, at Ove Petersen er inhabil, men der var flertal for, at administrationen snarest tilskrev statsforvaltningen om administrationens vurdering. Protokolleret at Isabella Meyer (C), Hanne Lommer (A) og Henrik Klitgaard (B) fandt, at Ove Petersen er inhabil. 4. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med den ændring, at udvalget skal bestå af 9 medlemmer med den fordeling, at valggruppen COV udpeger 6 medlemmer og valggruppen ABT udpeger 3 medlemmer. 5. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen. Ingen. Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-85/07-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag GoPro Sagsnummer: Kokkedal Slot - status Resume Oplæg på baggrund af statusmøder med Keops Development A/S. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Anbefales til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at det i overensstemmelse med bilaget til sagen slettes fra dagsordenspunktet, at køber garanterer personligt for, at køberselskabet opfylder sine forpligtelser overfor kommunen. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Jens Frederiksen (UP). Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: Fritid Punkt: ØU-87/07-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Forslag til kommissorium for styregruppen til udvikling af Hørsholm Idrætspark Resume Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. juni 2007 godkendt rapporten udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget vedrørende Hørsholm Idrætsparks fremtidige udvikling, samt bedt Økonomiudvalget udarbejde et kommissorium for den nedsatte styregruppe til den videre proces i udviklingen af Hørsholm Idrætspark. Forslag Det foreslås, Økonomiudvalget drøfter administrationens forslag til kommissorium for styregruppen til udvikling af Hørsholm Idrætspark, bilag 1, og træffer beslutning om kommissoriets endelige udformning. Bilag 1. Forslag til kommissorium for styregruppen for en fremtidig udvikling af Hørsholm Idrætspark. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling ØU-132/06-B, hvor Kommunalbestyrelsen på mødet den besluttede at nedsætte 17 stk. 4 udvalget til en fremtidig udvikling af Hørsholm Idrætspark. ØU-65/07-B, hvor Kommunalbestyrelsen på mødet den besluttede at nedsætte en styregruppe, som forankres i Kultur- og Fritidsudvalget. Styregruppen vil bestå af Kulturog Fritidsudvalgets medlemmer suppleret men ét medlem fra hver af de partier der ikke er repræsenteret i Kultur- og Fritidsudvalget samt yderligere ét medlem fra liste V. På Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2007 blev beslutningen om udarbejdelse af kommissorium for styregruppen for udvikling af Idrætsparken udsat til deres mødet den 16. august Sagens fakta 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til Kommunalbestyrelsen kan resumeres som følger: Økonomiudvalget Side 16

17 Udvalget anbefaler, at Hørsholm Kommunalbestyrelse arbejder mod en fornyelse af den eksisterende idrætspark, således at den kan leve op til udvalgets vision: Idræt og motion i Hørsholm for både elite og bredde Gode rammer for træning, motion og leg for alle aldersgrupper Fastholde og udvikle faciliteter, der kan fungere som samlingssteder, som fremmer socialt samvær for alle borgere. Udvalgets vision omfatter dels en modernisering og fornyelse af de funktioner, som i dag findes i Idrætsparken, og dels en total ny måde at planlægge en idrætspark på, således at området udover at tilgodese idrætten samtidigt kommer borgere i alle aldre til gode vad at tilbyde faciliteter, som kan opfylde et behov for sociale mødesteder og for aktivitetsudfoldelse, som ikke nødvendigvis har sit udspring i organiseret idrætsudfoldelse. Placering af boliger til unge og familier vil understøtte det generelle indtryk af et område, hvor borgere færdes i hverdagen i alle døgnets timer, og hvor borgerne bor i nærområdet, der grænser op til idrætsfaciliteterne. Udvalget ser også udviklingen i Idrætsparken som et element til udvikling af vores skoler (især Vallerødskolen og Rungsted Gymnasium) med henblik på øgede idrætstilbud og mulighed for deltagelse i Team Danmark Eliteidrætskommune. Ligeledes ser udvalget området udviklet med henblik på nyt erhverv og boliger. Udvalget er positivt over for offentlig-privat partnerskab eller offentlig-privat samarbejde (OPP/OPS), hvor private investorer spiller en afgørende rolle. Udvalget har dog ikke taget stilling til det ønskelige i en faseopdeling af projektet. Udvalget anbefaler, at der allokeres ressourcer 1,5 mio. kr. i 2007 til en ekstern proceskonsulent, der kan forberede oplæg til Kommunalbestyrelsens beslutning om, hvilken model projektet skal organiseres og styres. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den Økonomiudvalgets indstilling, idet også de handicappedes forhold indtænkes i den videre udvikling af Idrætsparken. Økonomiudvalget skal på mødet den 21. juni 2007 vedtage styregruppens kommissorium og foreløbig tidsplan for den videre proces. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet at bevillige en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2007 til dækning af omkostningerne i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale og til en ekstern proceskonsulent. Tillægsbevillingen modregnes i Idrætsparkens anlægsbudget for Beslutning Godkendt med tilføjelse til kommissoriet om, at der løbende i forløbet skal være kontakt med idrætsparkens interessenter samt iværksættes offentlige høring. Morten Slotved (C) og Jens Frederiksen (UP). Økonomiudvalget Side 17

18 Økonomiudvalget Fra: Plan og Byg Punkt: TMU-69/07-B Sagsbehandler: Susanne Koch Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Forslag til lokalplan 137 for området ved Breeltegård og forslag til tillæg 5 til Helhedsplan Resume Med lukningen af Breeltegården frigøres bygningerne, og der skal findes en anden anvendelse for disse. Forslag Administrationen indstiller at udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedlagte lokalplanforslag og kommuneplantillæg offentligt fremlægges i perioden 29. august 24. oktober Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt med følgende ændringer: 3.1: Der tilføjes offentlige formål daginstitution 5.5: Formulering ændres til: Vejadgang fra Breeltevej må kun finde sted som vist på kortbilag 2 7.6: 450 m 2 ændres til 650 m 2 9.2: Der tilføjes: Farve skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser. Ingen. Bilag Forslag til lokalplan 137 for Breeltegården, forslag til tillæg 5 til Helhedsplan Sagsfremstilling Økonomiudvalget Side 18

19 Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2006 at lukke Breeltegården som daginstitution. Beslutningen skulle bl.a. ses i lyset af et faldende børnetal og den rationaliseringsgevinst, der ville være i at lukke én institution frem for at reducere i personale og normering på alle kommunens institutioner. Det gav samtidig mulighed for at skabe en blivende lokalitet for ungdomsskolen på Breeltegården. I mellemtiden har det vist sig, at der kan opnås betydelige driftmæssige fordele ved at drive ungdomsskolen i fællesskab med Fredensborg Kommunes ungdomsskole, som har gode fysiske rammer i Nivå. Breeltegårdens bygninger skal således finde anden anvendelse. Ejendommen Breeltegården er beliggende på matr. nr 54 by, Usserød by, Hørsholm som omfatter ca m². Bygningskomplekset har et etageareal på m² og fordeler sig som et trefløjet anlæg bestående af gårdens gamle hovedbygning, som i Helhedsplan er udpeget som bevaringsværdig, den nybyggede nordlænge, laden, der blev nomineret som prismodtager i forbindelse med smukt og godt byggeri og den renoverede vestlænge, stalden. Der er i forbindelse med daginstitutionen anlagt ca 40 Parkeringspladser. Lokalplan 120 Ejendommen er omfattet af lokalplan 120 og omfattet af bestemmelserne for område A 1. Delområdet A1 må kun anvendes til offentlige formål, institutionsformål- og undervisnings formål. Området er pålagt en byggelinie på 5 m fra vejskel. Der skal udlægges parkeringsareal på mindst 1 plads pr. 50 m² etageareal. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30, bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage og ingen del af en bygning må være mere end 8½ m over terræn (niveauplan) Ejendommen er vejbetjent fra Breeltevej Helhedsplanen Ejendommen er beliggende inden for rammeområde 1 B 32 som fastsætter anvendelsen til boliger, åben lav og tæt lav med en maks. bebyggelsesprocent på henholdsvis 25 og 35, mindst 25 % af området skal anvendes til friareal for hele området. Hvis ejendommen skal sælges med henblik på anden anvendelse end offentlige formål vil det være nødvendigt at vedtage en ny lokalplan for området. Hvis ejendommen skal anvendes til andet formål end boliger med tilhørende offentlige formål, vil det kræve en ændring af Helhedsplanens rammebestemmelser. Ny anvendelse Ud fra flere synsvinkler vil det være ønskeligt om Breeltegårdens bygninger kunne bestå og finde en ny anvendelse. Breeltegården udgør med sit trelængede anlæg i sig selv et kulturhistorisk spor, hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig og dermed en del af den lokale kulturhistoriske arv og den nye nordfløj laden - er af høj arkitektonisk kvalitet. Hørsholm Kommune vurderer, at ejendommen vil kunne anvendes hensigtsmæssigt til kontor- og serviceformål i tråd med den anvendelse der gælder for Breelte Nord området, som er omfattet af lokalplan 129. Økonomiudvalget Side 19

20 I den fysiske planlægning opdeles erhvervsanvendelsen i flere forskellige kategorier, bl.a. fremstillingsvirksomhed, administration/kontor/service og lagerformål. De mindst miljøbelastende kategorier er miljøklasserne er 1 og 2 som i en afstand af 20 m kan lokaliseres uden miljøkonflikter som nabo til boligområder. Klasse 1 omfatter: forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik. Klasse 2 omfatter: bogbinderier, elektronikværksteder og f.eks. laboratorier. Den største miljøbelastning i forbindelse med administration/kontor/serviceerhverv er trafikken til og fra arbejdspladsen som højt vurderet vil være 6 ture pr 100 m² etageareal. Fingerplan 2007 og stationsnærhedsprincippet Med henblik på at mindske biltrafikken har det igennem regionplanlægningen været tilstræbt, at store kontorarbejdspladser i hovedstadsområdet blev placeret tæt på knudepunktsstationer med god kollektiv trafik, det såkaldte stationsnærhedsprincip. Herved gives den enkelte mulighed for et friere valg af transport til og fra arbejde. Som eksempel kan nævnes, at på højindkomstarbejdspladsen Ferring International i Ørestaden benytter næsten 60 % af de ansatte dagligt kollektiv transport mellem bolig og arbejde. Dette selvom de ansatte generelt råder over bil og Ferring ligger lige ved det overordnede vejnet. Stationsnærhedsprincippet er videreført med Fingerplan 2007, landsplandirektiv for hovedstadens planlægning. Fingerplanen er netop trådt i kraft 1. august I den fastlægges det, at der inden for det stationsnære kerneområde op til 600 m fra stationen kan placeres kontor og serviceerhverv på mere end m² etageareal mens der uden for stationsnære område kan placeres kontor og serviceerhverv op til m² etageareal. Da Breeltegården er beliggende uden for de stationsnære kerneområder, vil det være muligt at disponere m² etageareal til kontor og serviceerhverv her. Dette svarer omtrent til de eksisterende m² etageareal som er fordelt på 3 længer og som det af arkitektoniske og kulturhistoriske årsager vil være betydningsfuldt at bevare. Med 3 separate længer, gode friarealer og parkeringsarealer kan Breeltegården blive attraktiv for kontor/servicevirksomheder, både flere små, eller færre større virksomheder vil kunne indpasses. Vurdering Miljøet omkring Breeltegården med det 3 længede bygningskompleks, værdifuld træbeplantning og god grønne områder udgør et attraktivt miljø med kulturhistorisk fortælleværdi og er en behagelig kontrast til både de nye villakvarterer mod syd og de store erhvervsbygninger mod nord. Det er derfor vigtigt at bevare bygningsanlægget og bevare det grønne præg gennem fastholdelse af en lav bebyggelsesprocent. Breeltegården vil med held kunne genanvendes til mange formål, herunder kontor og serviceerhverv. En omdannelse af Breeltegården til kontor og serviceerhverv med mulighed for indpasning af mindre interne finværksteds/laboratoriefunktioner og intern udstillings og kursusvirksomhed, vil trafikalt betyde en aflastning af Breeltevej. Ved den nuværende brug til daginstitution med plads til 160 børn og ca. 35 ansatte vurderes at genere 259 ture pr. døgn, mens en konvertering til erhverv omfattende m² etageareal vurderes at Økonomiudvalget Side 20

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn Rapport Til: Kommunalbestyrelsen Vedrørende: Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for Rungsted Havn Bilag: 1. Modelnotat af 13-05-2008 2. Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2009 Torsdag 26.11.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere