Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Morten Slotved (C) forlod mødet kl , Jens Frederiksen (UP) forlod mødet kl , Anne Ehrenreich (V) forlod mødet kl og Hanne Lommer (A) forlod mødet kl Bemærkninger til dagsordenen: På mødet deltog to advokater i forbindelse med behandlingen af sagen om Rungsted Havn (ØU-86/07-B). Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (C) orienterede om, at kvoterne for flygtninge i Region Hovedstaden er fordelt for Hørsholm Kommune skal modtage 4 ud af de 110 flygtninge som regionen skal modtage i alt. Tomme boliger Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at Økonomiudvalget på næste ordinære møde ville få forelagt en sag om administrationens tiltag overfor ubeboede boliger. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-86/07-B Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af beslutningsoplæg om etablering af en almennyttig fond Oplæg til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse vedrørende: 1. Juridisk responsum 2. Kommissiorium for det nye 17, stk. 4 udvalg 3. Indstilling om inhabilitet ifm. deltagelse i 17, stk. 4 udvalget 4. Forslag til udpegning af medlemmer til 17, stk. 4 udvalget 5. Forslag om tillægsbevilling på kr. Beslutning: 1. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med tilføjelse til protokollen om, at Henrik Klitgaard (B) ikke var sikker på, at det juridiske grundlag, var i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 21. maj Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med følgende 2 udvidelser af kommissoriet: 1)Offentligheden skal sikres adgang til oplysninger om Rungsted Havn A/S og fonden i henhold til bestemmelserne i offentlighedsloven. 2) Styregruppen udarbejder forslag til, hvordan kommunens udgifter i forbindelse med etablering af fonden kan indgå i overdragelsen af kommunens aktiver. I kommissoriets punkt 1 udgår med almennyttige formål, således at der står Vedtægterne for den erhvervsdrivende fond. 3. Økonomiudvalget noterede sig, at administrationen fandt, at Ove Petersen er inhabil, men der var flertal for, at administrationen snarest tilskrev statsforvaltningen om administrationens vurdering. Protokolleret at Isabella Meyer (C), Hanne Lommer (A) og Henrik Klitgaard (B) fandt, at Ove Petersen er inhabil. 4. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med den ændring, at udvalget skal bestå af 9 medlemmer med den fordeling, at valggruppen COV udpeger 6 medlemmer og valggruppen ABT udpeger 3 medlemmer. 5. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen. Ingen. Side 11 Økonomiudvalget Side 3

4 ØU-85/07-B Kokkedal Slot - status Oplæg på baggrund af statusmøder med Keops Development A/S. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at det i overensstemmelse med bilaget til sagen slettes fra dagsordenspunktet, at køber garanterer personligt for, at køberselskabet opfylder sine forpligtelser overfor kommunen. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Jens Frederiksen (UP). Side 15 ØU-87/07-B Forslag til kommissorium for styregruppen til udvikling af Hørsholm Idrætspark Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. juni 2007 godkendt rapporten udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget vedrørende Hørsholm Idrætsparks fremtidige udvikling, samt bedt Økonomiudvalget udarbejde et kommissorium for den nedsatte styregruppe til den videre proces i udviklingen af Hørsholm Idrætspark. Beslutning: Godkendt med tilføjelse til kommissoriet om, at der løbende i forløbet skal være kontakt med idrætsparkens interessenter samt iværksættes offentlige høring. Morten Slotved (C) og Jens Frederiksen (UP). Side 16 TMU-69/07-B Forslag til lokalplan 137 for området ved Breeltegård og forslag til tillæg 5 til Helhedsplan Med lukningen af Breeltegården frigøres bygningerne, og der skal findes en anden anvendelse for disse. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen med følgende tilføjelser til planforslaget: 6.1 herunder etablering af solvarme, såfremt det er arkitektonisk forsvarligt. 9.3 med mulighed for etablering af ovenlysvinduer, såfremt det er arkitektonisk forsvarligt. Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C) og Anne Ehrenreich (V). Økonomiudvalget Side 4

5 Side 18 ØU-88/07-B Offentlig udbud - Breeltegård Daginstitutionen Breeltegården under afvikling. Efter beslutning om at heltidsundervisningen flyttes til Fredensborg Kommune, skal ejendommen på længere sigt ikke anvendes til kommunale formål. Økonomiudvalget besluttede derfor 24. maj 2007, at ejendommen skal sælges i offentligt udbud med den betingelse, at køber udlejer hovedhuset til Hørsholm Kommune i en periode på maksimalt tre år. Udbudsbetingelser er udarbejdet i overensstemmelse hermed. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet lokalplanens formuleringer indarbejdes i udbudsmaterialet. Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 22 ØU-89/07-B Hørsholm antennelaug Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelse samt lejeforhøjelse som følge af etablering af bolignet i de respektive afdelinger. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Hanne Lommer (A) og Peter Anthonsen (T). Side 23 ØU-90/07-B Årsregnskab 2005/2006 Danske Funktionærers Boligselskab s.m.b.a. samt afdeling Bolbrohaven Årsregnskab fra Danske Funktionærers Boligselskab s.m.b.a. samt afdeling Bolbrohaven fremlægges til godkendelse. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Hanne Lommer (A) og Peter Anthonsen (T). Side 25 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-91/07-O Udmøntning af produktivitetsforbedringer - Opfølgning Med udgangspunkt i tidligere orientering af Økonomiudvalget om udmøntningen af de indarbejdede produktivitetsforbedringer i budget 2007 og frem, fremlægger administrationen opfølgning. Beslutning: Udsat. Ingen. Side 27 ØU-92/07-B Planstrategi 2007 Plan- og Agenda 21 strategien Hørsholm i bevægelse og fremlægges Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet det tilføjes, at illustrationen af bebyggelse ved Askehavegård fjernes og formuleringen om efterspørgsel efter arealer til fritidsformål gøres bredere. Protokolleret at Peter Anthonsen (T) og Hanne Lommer (A) ikke var enige i, at Kommunalbestyrelsen skal være åben overfor bebyggelse ved Askehavegård. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Jens Frederiksen (UP). Side 31 ØU-74/07-O Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Beslutning: Økonomiudvalget Side 6

7 Udsat. Ingen. Side 33 BSU-44/07 Bærbare computere til lærerne Indkøb af bærbare computere til lærerne er vedtaget som politisk mål for Ifølge budgetaftalen er der afsat kr. i 2008 og kr. årligt som et permanent beløb i årene fremover. Udgiften til ordningen vil for indkøb og leasing efter den såkaldte vandfaldsmodel koste kr. årligt. Der mangler altså kr. årligt for at kunne realisere indkøbet. Herudover er der afledte udgifter til service og drift af ordningen. Beslutning: Udsat. Ingen. Side 36 SSU-41/07-B Plejeboligbyggeri i Hørsholm Kommune Ved temamøde den 30. april 2007 drøftede Kommunalbestyrelsen det videre forløb for det fremtidige plejeboligbyggeri. Administrationen fremlægger hermed referatet fra mødet til beslutning hos SSU. En beslutning af temamødets drøftelser er nødvendig for administrationens videre arbejde med plejeboligprojektet. Beslutning: Udsat. Ingen. Side 39 SSU-46/07-B Den ambulante genoptræningsindsats i Hørsholm Kommune efter Sundhedsloven Hospitalsplanen for Region Hovedstaden bevirker at Hørsholm Sygehus skal omdannes til et psykiatrisk center. Hørsholm Kommune har indgået en aftale med Nordsjællands Hospital om at varetage den ambulante genoptræning efter Sundhedsloven fra 1. januar 2007 og den udføres på Hørsholm Sygehus. Da der er usikkerhed om hvor længe denne aftale holder og da der er en gensidig opsigelse af aftalen på ½ år, har administrationen set på alternative løsninger af den samlede ambulante genoptræning. Økonomiudvalget Side 7

8 Beslutning: Sagen blev taget af dagsordnen, da Social- og Sundhedsudvalget ikke havde fremsendt indstilling. Ingen. Side 42 PSB-04/07-B Hørsholm Bymidte - status og konklusioner fra arbejdsgrupper Indstillinger og anbefalinger fra følgende 7 arbejdsgrupper: 1. Betalingsparkering 2. Infrastruktur og trafik 3. Byrum og udstyr 4. Salg og ejerforhold 5. Kulturtorvet 6. Gågaden 7. Kommunikation forelægges med henblik på realisering af intentionerne om at udvikle og forny Bymidten. Herudover forelægges redegørelse for de økonomiske konsekvenser af gruppens forslag samt forslag til det videre forløb. Beslutning: Projektgruppens indstilling på de 8 punkter anbefales til Kommunalbestyrelsen. Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C) og Anne Ehrenreich (V). Side 43 ØU-93/07-B Hørsholm Bymidte - supplerende undersøgelser Kommunens bygherrerådgiver har afsluttet sin rådgivning i henhold til indgået kontrakt. Ny bygherrerådgiver forventes ansat, efter afholdt EU-udbud, pr. 1. sept Der forestår løsning af en række opgaver indtil aftale med en ny rådgiver er på plads. For at sikre fremdriften i projektet foreslår administrationen, at der frigives et rammebeløb til tekniske undersøgelser, kommunikationsopgaver, mødevirksomhed mm., som udføres i perioden juli september Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Side 8

9 Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C) og Anne Ehrenreich (V). Side 49 TMU-59/07-D Usserød Kongevej - arkitektonisk grundlag I forbindelse med udvalgets behandling af byudviklingsprojekter for ejendomme langs Usserød Kongevej, besluttede man at udarbejde en vejledning for den fremtidige byudvikling af facadeejendommene - et byarkitektonisk grundlag - som nu forelægges til godkendelse. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 51 TMU-63/07-D Møllevænget - delvis nedlæggelse af vejareal Kommunalbestyrelsen ønsker en vurdering af mulighederne for at udnytte den vestlige del af Møllevænget til boligformål. Beslutning: Udsat. Ingen. Side 53 TMU-65/07-B Dronningedammen - Bredsikring og ny belysning Den eksisterende bredsikring ved Dronningedammen er flere steder ved at skride ud i søen. Der er derfor på budgettet afsat et beløb på kr til en ny bredsikring af søen. Der er afholdt licitation på udførelse af den type bredsikring (spunsvæg af træ), der tidligere er besluttet anvendt til stedet i Teknik og Miljø udvalgets møde den 1. november Endvidere er indhentet pris fra Dong Energy på belysning af stien om søen. Beslutning: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Hanne Lommer (A) og Peter Anthonsen (T). Økonomiudvalget Side 9

10 Side 56 Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-86/07-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af beslutningsoplæg om etablering af en almennyttig fond Resume Oplæg til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse vedrørende: 6. Juridisk responsum 7. Kommissiorium for det nye 17, stk. 4 udvalg 8. Indstilling om inhabilitet ifm. deltagelse i 17, stk. 4 udvalget 9. Forslag til udpegning af medlemmer til 17, stk. 4 udvalget 10. Forslag om tillægsbevilling på kr. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller følgende til Kommunalbestyrelsen: 1. At det Juridiske notat fra advokatfirmaet Jonas Bruun tages til efterretning og danner baggrund for 17, stk 4 udvalgets videre arbejde. 2. At forslag til kommissiorium og tidsplan godkendes. 3. At Ove Petersen vurderes at være inhabil i relation til deltagelse i det nye 17, stk. 4 udvalg. 4. At udvalget består af 7 medlemmer, som udpeges efter forholdstalsmetoden, således at valggruppe COV udpeger 5 medlemmer og valggruppe ABT udpeger 2 medlemmer 5. At der meddeles en tillægsbevilling på kr. til den videre proces. Bilag 1. Juridisk notat dateret fra Jonas Bruun 2. Udkast til kommissiorium og tidsplan Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling KB-07/07-B Dagsordenspunkt fra en gruppe kommunalpolitikere om Rungsted Havn. Kommunalbestyrelsesmødet fandt sted den Økonomiudvalget Side 11

12 ØU-78/07-B Opfølgning på Kommunalbestyrelsens principbeslutning for en almennyttig fondsløsning for Rungsted Havn. Mødet fandt sted den Sagens fakta Juridisk modelnotat og kommissiorium og tidsplan: De eksterne advokater Poul Heidmann og Claus Høgh Madsen fra Jonas Bruun vil gennemgå modelnotatet og svare på spørgsmål. Det juridiske notat (bilag 1) redegør bl.a. for spørgsmålet om en almennyttig fond contra en erhvervsdrivende fond. Om en fond er almennyttig er uafhængigt af, om den er erhvervsdrivende. En fond er almennyttig, hvis det fremgår af fondens formål. I notatet behandles de hovedopgaver, som skal gennemføres, og de væsentlige problemstillinger, der skal afklares, før der kan ske implementering af principbeslutningen fra De eksterne advokater anslår, at projektet kan gennemføres i løbet af ca. ½ år. I processen er henholdsvis opgaver, som kommunen så at sige har rådighed over: udarbejdelse af vedtægter for fonden, gavebrev, forudgående indhentelse af diverse myndighedsgodkendelser, og henholdsvis opgaver, som kræver forhandling med udenforstående såsom som havnebestyrelsen og Rungsted bådelaug, og hvor disses medvirken til gennemførelsen er afgørende. Derfor er tidsplanen behæftet med en vis usikkerhed. Forslag til kommissiorium og tidsplan for det nye 17, stk. 4 udvalg (bilag 2) er udarbejdet på baggrund af modelnotatet. Inhabilitet: Økonomiudvalget bad administrationen om at undersøge i Statsforvaltningen, hvorvidt inhabilitet ville være til hinder for, at visse kommunalbestyrelsesmedlemmer blev udpeget til medlemmer i det nye 17, stk. 4 udvalg. Administrationen har forespurgt, hvorvidt Ove Petersen som formand for bestyrelsen for Rungsted Havn A/S kan udpeges som medlem af det 17, stk. 4 udvalg, som vil blive nedsat på det kommende kommunalbestyrelsesmøde den Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at oplyse, om kommunen mener, at den pågældende vil være eller ikke være inhabil, samt nærmere begrunde hvorfor, idet statsforvaltningen ikke udøver almindelig responderende virksomhed. Administrationen vurderer, at Ove Petersen som formand for havnebestyrelsen må betragtes som inhabil i forhold til at deltage i den midlertidige udvalg, der skal udarbejde beslutningsgrundlag til Kommunalbestyrelsen, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens principbeslutning om en almennyttig fondsløsning for Rungsted Havn. Administrationens begrundelse er følgende: Ove Petersen er formand for havnebestyrelsen, og opgaven i 17, stk. 4 udvalget er at udarbejde oplæg til kommunalbestyrelsen, som indebærer regulering af privatretlige aftaler mellem havnen og kommunen. Der er derfor efter administrationens vurdering en klar interessekonflikt, som må medføre, at Ove Petersen på betragtes som inhabil og derfor ikke bør deltage i udvalget. Der henvises i den forbindelse til administrationens tidligere drøftelse med Statsforvaltningen, som umiddelbart fandt, at Ove Petersen sammen med de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, som samtidig var medlemmer af havnebestyrelsen, måtte betragtes som inhabil og derfor ikke kunne deltage i Kommunalbestyrelsens Økonomiudvalget Side 12

13 behandling af forslaget fra en gruppe politikere om en almennyttig fondsløsning for Rungsted Havn. Begrundelsen var også her den klare interessekonflikt mellem interesserne i selskabet contra i kommunen i forbindelse med behandling af en sag, der indebærer, at der skal ske privatretlige aftaler mellem havnen og kommunen om blandt andet overdragelse af formuegoder og aktier. Nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg: Økonomiudvalget foreslog Kommunalbestyrelsen at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg med en indstillet sammensætning suppleret med en åben mulighed for at andre kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne blive medlemmer af 17, stk. 4 udvalget. Imidlertid fremgår det af Kommunestyrelsesloven 25, stk. 1, at: Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved forholdstal for hvert udvalg m.v. for sig, jf. dog 27, stk. 1. Ifølge note 2 i den kommenterede kommunestyrelseslov fremgår bl.a.: Bestemmelsen gælder også ved kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer af særlige udvalg efter 17, stk. 4, jf. note 9 til 17, og Forholdstalsvalgmåden kan fraviges, hvis der i kommunalbestyrelsen er enighed om en anden valgmåde. Borgmesteren vurderer, at der ikke i Kommunalbestyrelsen er enighed om at fravige forholdstalsvalgmetoden. Valggruppe COV skal derfor udpege 5 medlemmer og valggruppe ABT skal udpege 2 medlemmer. Udkast til kommissiorium for udvalget er udarbejdet med udgangspunkt heri. Økonomi Jonas Bruun har til dags dato forbrugt kr. Samlet skønnes advokathonoraet for de juridiske dele at beløbe sig til kr. eksklusive moms. Hertil kommer udgifter til revisor og til mæglere for vurdering af jorden. Kommunalbestyrelsen har bevilget kr. til processen, og hermed ansøges om yderligere kr., som finansieres af tillægsbevillingsreserven. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Politikområde: 80. Administration og planlægning Politikområde: Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 Drift Økonomiudvalget Side 13

14 I alt Drift Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Beslutning 1. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med tilføjelse til protokollen om, at Henrik Klitgaard (B) ikke var sikker på, at det juridiske grundlag, var i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 21. maj Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med følgende 2 udvidelser af kommissoriet: 1)Offentligheden skal sikres adgang til oplysninger om Rungsted Havn A/S og fonden i henhold til bestemmelserne i offentlighedsloven. 2) Styregruppen udarbejder forslag til, hvordan kommunens udgifter i forbindelse med etablering af fonden kan indgå i overdragelsen af kommunens aktiver. I kommissoriets punkt 1 udgår med almennyttige formål, således at der står Vedtægterne for den erhvervsdrivende fond. 3. Økonomiudvalget noterede sig, at administrationen fandt, at Ove Petersen er inhabil, men der var flertal for, at administrationen snarest tilskrev statsforvaltningen om administrationens vurdering. Protokolleret at Isabella Meyer (C), Hanne Lommer (A) og Henrik Klitgaard (B) fandt, at Ove Petersen er inhabil. 4. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med den ændring, at udvalget skal bestå af 9 medlemmer med den fordeling, at valggruppen COV udpeger 6 medlemmer og valggruppen ABT udpeger 3 medlemmer. 5. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen. Ingen. Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-85/07-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag GoPro Sagsnummer: Kokkedal Slot - status Resume Oplæg på baggrund af statusmøder med Keops Development A/S. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Anbefales til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at det i overensstemmelse med bilaget til sagen slettes fra dagsordenspunktet, at køber garanterer personligt for, at køberselskabet opfylder sine forpligtelser overfor kommunen. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Jens Frederiksen (UP). Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: Fritid Punkt: ØU-87/07-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Forslag til kommissorium for styregruppen til udvikling af Hørsholm Idrætspark Resume Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. juni 2007 godkendt rapporten udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget vedrørende Hørsholm Idrætsparks fremtidige udvikling, samt bedt Økonomiudvalget udarbejde et kommissorium for den nedsatte styregruppe til den videre proces i udviklingen af Hørsholm Idrætspark. Forslag Det foreslås, Økonomiudvalget drøfter administrationens forslag til kommissorium for styregruppen til udvikling af Hørsholm Idrætspark, bilag 1, og træffer beslutning om kommissoriets endelige udformning. Bilag 1. Forslag til kommissorium for styregruppen for en fremtidig udvikling af Hørsholm Idrætspark. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling ØU-132/06-B, hvor Kommunalbestyrelsen på mødet den besluttede at nedsætte 17 stk. 4 udvalget til en fremtidig udvikling af Hørsholm Idrætspark. ØU-65/07-B, hvor Kommunalbestyrelsen på mødet den besluttede at nedsætte en styregruppe, som forankres i Kultur- og Fritidsudvalget. Styregruppen vil bestå af Kulturog Fritidsudvalgets medlemmer suppleret men ét medlem fra hver af de partier der ikke er repræsenteret i Kultur- og Fritidsudvalget samt yderligere ét medlem fra liste V. På Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2007 blev beslutningen om udarbejdelse af kommissorium for styregruppen for udvikling af Idrætsparken udsat til deres mødet den 16. august Sagens fakta 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til Kommunalbestyrelsen kan resumeres som følger: Økonomiudvalget Side 16

17 Udvalget anbefaler, at Hørsholm Kommunalbestyrelse arbejder mod en fornyelse af den eksisterende idrætspark, således at den kan leve op til udvalgets vision: Idræt og motion i Hørsholm for både elite og bredde Gode rammer for træning, motion og leg for alle aldersgrupper Fastholde og udvikle faciliteter, der kan fungere som samlingssteder, som fremmer socialt samvær for alle borgere. Udvalgets vision omfatter dels en modernisering og fornyelse af de funktioner, som i dag findes i Idrætsparken, og dels en total ny måde at planlægge en idrætspark på, således at området udover at tilgodese idrætten samtidigt kommer borgere i alle aldre til gode vad at tilbyde faciliteter, som kan opfylde et behov for sociale mødesteder og for aktivitetsudfoldelse, som ikke nødvendigvis har sit udspring i organiseret idrætsudfoldelse. Placering af boliger til unge og familier vil understøtte det generelle indtryk af et område, hvor borgere færdes i hverdagen i alle døgnets timer, og hvor borgerne bor i nærområdet, der grænser op til idrætsfaciliteterne. Udvalget ser også udviklingen i Idrætsparken som et element til udvikling af vores skoler (især Vallerødskolen og Rungsted Gymnasium) med henblik på øgede idrætstilbud og mulighed for deltagelse i Team Danmark Eliteidrætskommune. Ligeledes ser udvalget området udviklet med henblik på nyt erhverv og boliger. Udvalget er positivt over for offentlig-privat partnerskab eller offentlig-privat samarbejde (OPP/OPS), hvor private investorer spiller en afgørende rolle. Udvalget har dog ikke taget stilling til det ønskelige i en faseopdeling af projektet. Udvalget anbefaler, at der allokeres ressourcer 1,5 mio. kr. i 2007 til en ekstern proceskonsulent, der kan forberede oplæg til Kommunalbestyrelsens beslutning om, hvilken model projektet skal organiseres og styres. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den Økonomiudvalgets indstilling, idet også de handicappedes forhold indtænkes i den videre udvikling af Idrætsparken. Økonomiudvalget skal på mødet den 21. juni 2007 vedtage styregruppens kommissorium og foreløbig tidsplan for den videre proces. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet at bevillige en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2007 til dækning af omkostningerne i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale og til en ekstern proceskonsulent. Tillægsbevillingen modregnes i Idrætsparkens anlægsbudget for Beslutning Godkendt med tilføjelse til kommissoriet om, at der løbende i forløbet skal være kontakt med idrætsparkens interessenter samt iværksættes offentlige høring. Morten Slotved (C) og Jens Frederiksen (UP). Økonomiudvalget Side 17

18 Økonomiudvalget Fra: Plan og Byg Punkt: TMU-69/07-B Sagsbehandler: Susanne Koch Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Forslag til lokalplan 137 for området ved Breeltegård og forslag til tillæg 5 til Helhedsplan Resume Med lukningen af Breeltegården frigøres bygningerne, og der skal findes en anden anvendelse for disse. Forslag Administrationen indstiller at udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedlagte lokalplanforslag og kommuneplantillæg offentligt fremlægges i perioden 29. august 24. oktober Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt med følgende ændringer: 3.1: Der tilføjes offentlige formål daginstitution 5.5: Formulering ændres til: Vejadgang fra Breeltevej må kun finde sted som vist på kortbilag 2 7.6: 450 m 2 ændres til 650 m 2 9.2: Der tilføjes: Farve skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser. Ingen. Bilag Forslag til lokalplan 137 for Breeltegården, forslag til tillæg 5 til Helhedsplan Sagsfremstilling Økonomiudvalget Side 18

19 Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2006 at lukke Breeltegården som daginstitution. Beslutningen skulle bl.a. ses i lyset af et faldende børnetal og den rationaliseringsgevinst, der ville være i at lukke én institution frem for at reducere i personale og normering på alle kommunens institutioner. Det gav samtidig mulighed for at skabe en blivende lokalitet for ungdomsskolen på Breeltegården. I mellemtiden har det vist sig, at der kan opnås betydelige driftmæssige fordele ved at drive ungdomsskolen i fællesskab med Fredensborg Kommunes ungdomsskole, som har gode fysiske rammer i Nivå. Breeltegårdens bygninger skal således finde anden anvendelse. Ejendommen Breeltegården er beliggende på matr. nr 54 by, Usserød by, Hørsholm som omfatter ca m². Bygningskomplekset har et etageareal på m² og fordeler sig som et trefløjet anlæg bestående af gårdens gamle hovedbygning, som i Helhedsplan er udpeget som bevaringsværdig, den nybyggede nordlænge, laden, der blev nomineret som prismodtager i forbindelse med smukt og godt byggeri og den renoverede vestlænge, stalden. Der er i forbindelse med daginstitutionen anlagt ca 40 Parkeringspladser. Lokalplan 120 Ejendommen er omfattet af lokalplan 120 og omfattet af bestemmelserne for område A 1. Delområdet A1 må kun anvendes til offentlige formål, institutionsformål- og undervisnings formål. Området er pålagt en byggelinie på 5 m fra vejskel. Der skal udlægges parkeringsareal på mindst 1 plads pr. 50 m² etageareal. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30, bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage og ingen del af en bygning må være mere end 8½ m over terræn (niveauplan) Ejendommen er vejbetjent fra Breeltevej Helhedsplanen Ejendommen er beliggende inden for rammeområde 1 B 32 som fastsætter anvendelsen til boliger, åben lav og tæt lav med en maks. bebyggelsesprocent på henholdsvis 25 og 35, mindst 25 % af området skal anvendes til friareal for hele området. Hvis ejendommen skal sælges med henblik på anden anvendelse end offentlige formål vil det være nødvendigt at vedtage en ny lokalplan for området. Hvis ejendommen skal anvendes til andet formål end boliger med tilhørende offentlige formål, vil det kræve en ændring af Helhedsplanens rammebestemmelser. Ny anvendelse Ud fra flere synsvinkler vil det være ønskeligt om Breeltegårdens bygninger kunne bestå og finde en ny anvendelse. Breeltegården udgør med sit trelængede anlæg i sig selv et kulturhistorisk spor, hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig og dermed en del af den lokale kulturhistoriske arv og den nye nordfløj laden - er af høj arkitektonisk kvalitet. Hørsholm Kommune vurderer, at ejendommen vil kunne anvendes hensigtsmæssigt til kontor- og serviceformål i tråd med den anvendelse der gælder for Breelte Nord området, som er omfattet af lokalplan 129. Økonomiudvalget Side 19

20 I den fysiske planlægning opdeles erhvervsanvendelsen i flere forskellige kategorier, bl.a. fremstillingsvirksomhed, administration/kontor/service og lagerformål. De mindst miljøbelastende kategorier er miljøklasserne er 1 og 2 som i en afstand af 20 m kan lokaliseres uden miljøkonflikter som nabo til boligområder. Klasse 1 omfatter: forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik. Klasse 2 omfatter: bogbinderier, elektronikværksteder og f.eks. laboratorier. Den største miljøbelastning i forbindelse med administration/kontor/serviceerhverv er trafikken til og fra arbejdspladsen som højt vurderet vil være 6 ture pr 100 m² etageareal. Fingerplan 2007 og stationsnærhedsprincippet Med henblik på at mindske biltrafikken har det igennem regionplanlægningen været tilstræbt, at store kontorarbejdspladser i hovedstadsområdet blev placeret tæt på knudepunktsstationer med god kollektiv trafik, det såkaldte stationsnærhedsprincip. Herved gives den enkelte mulighed for et friere valg af transport til og fra arbejde. Som eksempel kan nævnes, at på højindkomstarbejdspladsen Ferring International i Ørestaden benytter næsten 60 % af de ansatte dagligt kollektiv transport mellem bolig og arbejde. Dette selvom de ansatte generelt råder over bil og Ferring ligger lige ved det overordnede vejnet. Stationsnærhedsprincippet er videreført med Fingerplan 2007, landsplandirektiv for hovedstadens planlægning. Fingerplanen er netop trådt i kraft 1. august I den fastlægges det, at der inden for det stationsnære kerneområde op til 600 m fra stationen kan placeres kontor og serviceerhverv på mere end m² etageareal mens der uden for stationsnære område kan placeres kontor og serviceerhverv op til m² etageareal. Da Breeltegården er beliggende uden for de stationsnære kerneområder, vil det være muligt at disponere m² etageareal til kontor og serviceerhverv her. Dette svarer omtrent til de eksisterende m² etageareal som er fordelt på 3 længer og som det af arkitektoniske og kulturhistoriske årsager vil være betydningsfuldt at bevare. Med 3 separate længer, gode friarealer og parkeringsarealer kan Breeltegården blive attraktiv for kontor/servicevirksomheder, både flere små, eller færre større virksomheder vil kunne indpasses. Vurdering Miljøet omkring Breeltegården med det 3 længede bygningskompleks, værdifuld træbeplantning og god grønne områder udgør et attraktivt miljø med kulturhistorisk fortælleværdi og er en behagelig kontrast til både de nye villakvarterer mod syd og de store erhvervsbygninger mod nord. Det er derfor vigtigt at bevare bygningsanlægget og bevare det grønne præg gennem fastholdelse af en lav bebyggelsesprocent. Breeltegården vil med held kunne genanvendes til mange formål, herunder kontor og serviceerhverv. En omdannelse af Breeltegården til kontor og serviceerhverv med mulighed for indpasning af mindre interne finværksteds/laboratoriefunktioner og intern udstillings og kursusvirksomhed, vil trafikalt betyde en aflastning af Breeltevej. Ved den nuværende brug til daginstitution med plads til 160 børn og ca. 35 ansatte vurderes at genere 259 ture pr. døgn, mens en konvertering til erhverv omfattende m² etageareal vurderes at Økonomiudvalget Side 20

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30. Ekstaordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30. Ekstaordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30 Ekstaordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn Rapport Til: Kommunalbestyrelsen Vedrørende: Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for Rungsted Havn Bilag: 1. Modelnotat af 13-05-2008 2. Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Forslag. 1. Resume

Indstilling. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Forslag. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. april 2016 Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 26-10-2009 17:30 Mandag 26.10.2009 kl. 12:00 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Takster budget 2010 4 Mødeplan for de politiske

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere