Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ekstraordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesudvalget Mødet Mandag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at Kommunalbestyrelsens dagsorden for fremtiden vil blive bragt ud mandagen før Kommunalbestyrelsesmødet. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-13/06-B Budget 2006: Budgetrevision 1 Som led i kommunens økonomiske politik forelægges budgetrevision 1, som er en tidlig orientering og vurdering af væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for budget Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt. Administrationen undersøger, hvorvidt Karlebo Kommune budgetterer med ombygning af Farvergården i 2006 eller i 2007, hvorefter budgetteringen rettes ind herefter. Administrationen undersøger posteringen vedr. udbud af kommunens forsikringer nærmere. Tillægsbevillingen på kr. vedrørende ændrede overenskomster i forbindelse med omdannelse af Trommen til kommunal institution finansieres over tillægsbevillingsreserven, som herefter vil udgøre kr. Administrationen udarbejder nyt skema over de budgetmæssige korrektioner til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af punktet den 30. januar Side 5 ØU-14/06-D Effektvurderinger af nye budgetmål Administrationen fremlægger til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning forslag om tilrettelæggelse af effektvurderinger af nye budgetmål i Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt. Side 11 ØU-15/06-D Fordeling af engangsposter i budget I budgetaftalen mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten er det aftalt, at den præcise fordeling af engangsposter mellem årene i budgetperioden fastlægges inden starten af Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt med den bemærkning, at det budgetterede beløb på 0,5 Økonomiudvalget Side 3

4 mio. kr. i 2006 til projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i skøjtehallen også skal dække projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i boldspilhallen. Side 15 ØU-16/06-B Beregningsgrundlag for produktivitetsforbedringer Administrationen har arbejdet videre med grundlaget for realisering af de produktivitetsforbedringer der blev indarbejdet i budget Beslutning: Økonomiudvalget : Ad 1) Godkendt. Administrationen vurderer, hvorvidt det er muligt også at lægge en rammebesparelse ind på vederlaget til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Ad 2) Det brugerfinansierede område skal ligeledes indgå i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringer med den konsekvens, at taksterne skal nedsættes. Side 17 TMU-110/05-B Projekt for 5 boliger - vejadgang fra Cristinavej Sagen om vejadgang for en parcel til Cristinavej blev udsat ved udvalgsmødet den 30. november 2005 idet udvalget ønskede en dialog med de berørte parter inden man behandlede sagen. Herudover har såvel ansøger som naboer fremsendt nye breve, som nu indgår i udvalgets beslutningsgrundlag. Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt med stemmerne 8-1 idet Henrik Klitgaard (B) undlod at stemme. Side 20 Økonomiudvalget Side 4

5 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-13/06-B Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget 2006: Budgetrevision 1 Resume Som led i kommunens økonomiske politik forelægges budgetrevision 1, som er en tidlig orientering og vurdering af væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for budget Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende tillægsbevillingerne vedrørende de budgetneutrale omplaceringer mellem udvalgene (totalrammestyring) samt effekten i overslagsårene at administrationen bemyndiges til at gennemføre yderligere budgetneutrale omplaceringer vedrørende eksempelvis indvendig vedligeholdelse, udenomsarealer og løn (totalrammestyring) samt effekten i overslagsårene at tillægsbevillingen på kr. til Farvergården godkendes med finansiering på kommunens kasse at tillægsbevillingen på kr. vedrørende ændrede overenskomster i forbindelse omdannelse af Trommen til kommunal institution godkendes med finansiering på kommunens kasse samt effekten i overslagsårene at tillægsbevillingen på kr. vedrørende udbud af kommunens forsikringer godkendes samt effekten i overslagsårene, og at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om finansieringen. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag Økonomiudvalget Side 5

6 Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner af budget Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til eventuelle ændringer i forbruget. Budgetrevision 1 indeholder administrationens vurdering af ændringer i centrale budgetforudsætninger siden budgetvedtagelsen. Dette er eventuelle ændringer i forudsætninger vedrørende løn- og prisudviklingen samt ændringer som følge af aftalen om Finanslov. Der kan undtagelsesvist medtages øvrige ændringer. Eksempler i denne budgetrevision er effekten af indførelse af totalrammestyring samt enkelte sager, som Kommunalbestyrelsen har behandlet siden budgetvedtagelsen. Budgetrevisionerne 2 og 3 indeholder bl.a. administrationens vurdering for tilpasninger i budgettet (tillægsbevillinger) eller tilpasninger i aktivitetsniveauet. Budgetrevision 3 indeholder også administrationens opfølgning på de mål, som Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Budgetrevisionerne 1, 2 og 3 forelægges Kommunalbestyrelsen henholdsvis d. 30. januar, 19. juni samt d. 18. september. Budgetrevision 1 gennemgår følgende forudsætninger i vedtaget budget 2006: Lønudvikling Prisudvikling Finanslov 2006 Totalrammestyring Beskæftigelsesudvalget Enkeltstående budgetmæssige korrektioner LØNUDVIKLING Vedtaget budget 2006 er baseret på forudsætninger om den generelle lønudvikling fra KL. Der er ikke udmeldt ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen. Administrationen vurderer, at der ikke skal indarbejdes korrektioner til budget 2006 som følge af den generelle lønudvikling. Såfremt KL udmelder ændrede forudsætninger om den generelle lønudvikling, vil administrationen vurdere behovet for budgetkorrektioner og forelægge vurderingen for Kommunalbestyrelsen. PRISUDVIKLING Vedtaget budget 2006 er baseret på forudsætninger om den generelle prisudvikling fra KL. Der er ikke udmeldt ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen. Administrationen vurderer, at der ikke skal indarbejdes korrektioner til budget 2006 som følge af den generelle prisudvikling. Såfremt KL udmelder ændrede forudsætninger om den generelle prisudvikling, vil administrationen vurdere behovet for budgetkorrektioner og forelægge vurderingen for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Side 6

7 FINANSLOV 2006 Regeringen og Dansk Folkeparti indgik d. 7. november 2005 aftale om finansloven for De vigtigste områder for kommunerne vedrører følgende: Ældreområdet Folkeskolen Vilkårene for børnefamilierne Kommunernes økonomi: Revurdering af budget 2006 Ældreområdet På ældreområdet indeholder finansloven bl.a. punkter til en bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Fra og med 2006 anvendes der derfor yderligere 500 mio. kr. årligt til ældreområdet. Pengene skal først og fremmest bruges til at skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede service. Blandt andet for at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen oprettes der en ansøgningspulje på 441 mio. kr. i Kommunerne kan søge om puljemidlerne under følgende temaer: Øget aktivitet Digitalisering Øget valgfrihed og fleksibilitet I 2006 afsættes 5 mio. kr. til udvikling og kvalitetssikring på hjemmehjælpsområdet. Plejeboliggaranti Der indføres en plejeboliggaranti, der skal sikre, at borgere, som er visiteret til plejehjem, højest skal vente to måneder på at få tilbud om en plads. Garantien indfases i årene , hvorfra den træder i kræft. Der kan anvendes 54 mio. kr. af de i alt 500 mio. kr. til ældreområdet til indførelse af plejeboliggarantien. KL mener, at udgifterne til indførelse af garantien med stor sikkerhed langt vil overstige det beløb, som der med forliget lægges op til. Folkeskolen Minimumstimetallet i dansk i klasse samt timetallet i historie i klasse forøges med én time ugentligt. Der er afsat et rammebeløb på 16 mio.kr. i 2006, 55 mio.kr. i 2007, 114 mio.kr. i 2008 og 187 mio.kr. i 2009 samt ca. 232 mio.kr. ved fuld indfasning. Lærernes kompetencer skal i højere grad suppleres med målrettet efteruddannelse. Der anvendes 25 mio.kr. i 2006 og 50 mio.kr. årligt i perioden 2007 til 2009 til at styrke og målrette efteruddannelsesindsatsen for lærere og skoleledere. Vilkår for børnefamilier Den maksimale forældrebetaling for en plads i et dagtilbud for et barn under 3 år sænkes fra 33 til 25 pct. af udgifterne pr. 1. januar 2006 og pr. 1. januar 2007 sænkes den maksimale forældrebetaling for børn fra 3 år og til skolealderen fra 33 til 25 pct. af udgifterne. Økonomiudvalget Side 7

8 Kompensationen til kommunerne er i finansloven øget i forhold til økonomiaftalerne fra i sommer. For KL-kommunerne er kompensationen øget med 107 mio. kr., hvoraf andelen til Hørsholm Kommune er omkring 0,9 mio. kr. Dette statstilskud er ikke indarbejdet i vedtaget budget Merindtægten indarbejdes i budgetrevision 3, når det præcise beløb udmeldes. Økonomi revurdering af budget 2006 I finanslovsaftalen udtrykkes enighed om, at rammerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2006 skal respekteres, og at en eventuel aftaleoverskridelse vil skulle adresseres. Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2006, at der iværksættes et arbejde med henblik på at styrke rammerne for budgetsamarbejdet, som skal resultere i, at der etableres mekanismer, som sikrer overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og den faktiske udvikling i den kommunale økonomi. Der henvises til særskilt dagsordenpunkt om dette emne, som Økonomiudvalget har behandlet på mødet på mødet d. 12/ TOTALRAMMESTYRING Der er pr. 1/ indført totalrammestyring i Hørsholm Kommune, hvilket bl.a. betyder, at kommunens selvbærende enheder har overtaget ansvaret for indvendig vedligeholdelse, vand, varme og el samt udenomsarealer. Disse udgifter har hidtil været budgetteret under Teknik- og Miljøudvalget men skal nu flyttes til de enkelte selvbærende enheder, som bl.a. ligger under Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 31/ godkendt sagen vedrørende totalrammestyring (ØU-114/05-B). Det er besluttet, at administrationen fremlægger de budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg, som formelt kræver en godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Status for de budgetneutrale omplaceringer, som er gennemført, fremgår af bevillingsskemaet. Herudover udestår et mindre antal omplaceringer, som endnu ikke er på plads, fordi der har vist sig behov for et yderligere udredningsarbejde for at sikre at budgetterne er så korrekte som muligt. Det drejer sig eksempelvis om budgetter til indvendig vedligeholdelse og udenomsarealer. Administrationen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på beregningerne af de endelige lønbudgetter pr. institution, således at der opnås overensstemmelse mellem kommunens lønbudgetteringsværktøj og økonomisystemet. Ligeledes oprettes der en central pulje til udmøntning ved langtidssygdom og barsel. I den forbindelse vil der være behov for at foretage omplaceringer, som går på tværs af såvel udvalg som politikområder, herunder udmøntning af dele af den afsatte lønpulje under Økonomiudvalget. Det skal præciseres, at omplaceringerne samlet set ikke vil medføre merudgifter i forhold til det vedtagne budget I forhold til overgangen til totalrammestyring søges der således bevilling til de allerede gennemførte omplaceringer (indgår i punktets bevillingsskema) samt til de omplaceringer, der skal foretages på baggrund af administrationens udredningsarbejde. For daginstitutionerne kan det oplyses at konsekvenserne af harmoniseringen er indarbejdet for den enkelte institution. Økonomiudvalget Side 8

9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 19/ sagen vedrørende ændring af styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommune (KB-53/05-B). En af ændringerne er, at der skal oprettes et Beskæftigelsesudvalg, som skal varetage såvel det beskæftigelsesmæssige som det arbejdsmarkedsmæssige område. Budgettet for Beskæftigelsesudvalget realiseres ved at omplacere budgetmidler fra Social- og Sundhedsudvalget. Administrationen forbereder arbejdet med bl.a. de økonomiske konsekvenser af etableringen af Beskæftigelsesudvalget, hvorefter Kommunalbestyrelsen får forelagt sagen til beslutning. ENKELTSTÅENDE BUDGETMÆSSIGE KORREKTIONER Farvergården Budgettet på kr. i 2005 blev ved budgetrevision 3 taget ud af budgettet for Ved en fejl blev det ikke lagt ind i budgettet for Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling i 2006 på kr. til Farvergården. Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning. Udbud af kommunens forsikringer Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 28/ godkendt sagen vedrørende udbud af kommunens forsikringer (ØU-126/05-B). Den årlige forsikringspræmie vurderes at stige med kr. fra 2006 og frem. Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling i 2006 på kr. til politikområde 80, og at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om finansieringen. Trommen: Ændrede overenskomster ved omdannelse til kommunal institution Økonomiudvalget har på mødet d. 17/ godkendt sagen vedrørende overenskomster i Trommen i forbindelse med omdannelsen til kommunal institution (ØU-138/05-B). Budgettet skal øges med kr. i 2006 og frem som følge af anvendelsen af en anden overenskomst. Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling i 2006 på kr. til politikområde 62. Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning. Økonomiudvalget Side 9

10 Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 13 Bygningsvedligeholdelse Drift Institutioner for børn og unge Drift Undervisning Drift Børn og unge med særlige behov Anlæg Sundhed, Ældre Drift Trommen Drift Administration & planlægning Drift Finansiering Drift Budgetrevision 1 (i alt) Drift Anlæg I alt Beslutning Økonomiudvalget : Godkendt. Administrationen undersøger, hvorvidt Karlebo Kommune budgetterer med ombygning af Farvergården i 2006 eller i 2007, hvorefter budgetteringen rettes ind herefter. Administrationen undersøger posteringen vedr. udbud af kommunens forsikringer nærmere. Tillægsbevillingen på kr. vedrørende ændrede overenskomster i forbindelse med omdannelse af Trommen til kommunal institution finansieres over tillægsbevillingsreserven, som herefter vil udgøre kr. Administrationen udarbejder nyt skema over de budgetmæssige korrektioner til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af punktet den 30. januar Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-14/06-D Sagsbehandler: Morten Winge Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Effektvurderinger af nye budgetmål Resume Administrationen fremlægger til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning forslag om tilrettelæggelse af effektvurderinger af nye budgetmål i Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender administrationens forslag til tilrettelæggelse af effektvurderinger af nye mål i 2006 og sender forslaget videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Forslaget indebærer, at en række af de bevillinger, der er indarbejdet i budget 2006, først vil blive endeligt frigivet, når der foreligger en politisk godkendt plan for gennemførelse og evaluering/effektvurdering af initiativerne. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag Brev fra borgmesteren til Kommunalbestyrelsens medlemmer af 23. august Sagsfremstilling Borgmesteren gjorde i august 2005 gældende overfor Kommunalbestyrelsens medlemmer, at han ønskede en tættere opfølgning på de nye mål, der indarbejdes i budgettet, for så vidt angår de resultater/effekter, der opnås. For at gribe opgaven konkret an foreslås det, at de nye budgetmål inddeles i fire kategorier, og at målene håndteres lidt forskelligt afhængig af den kategori, målet placeres i. Baggrunden for at foreslå en forskellig behandling af de nye initiativer er, at de er meget Økonomiudvalget Side 11

12 forskellige både med hensyn til, hvor godt defineret de er allerede og hvor mange penge, der er bevilget. Tankegangen er således, at mål, som enten er helt præcist defineret i forvejen (udvidelse af antallet af KBmedlemmer) eller er præcist defineret og kommer til senere behandling (anlægsprojekter som eksempelvis elevatoren i Fritidshuset), slet ikke skal gøres til genstand for yderligere behandling derudover (måltype *). Til denne kategori er også henregnet merbevillingen til børn og unge med særlige behov (8 mio. kr. i 2006), fordi denne bevilling i forvejen følges tæt op omkring fastlæggelse af serviceniveau m.m. mål som er ret velbeskrevne og hvor området er godt dokumenteret i forvejen, skal følges op af et konkret målbart effektkrav, som godkendes politisk i det relevante fagudvalg og Økonomiudvalget (måltype 1). Eksempel: Bygningsvedligeholdelse. Der kan tages udgangspunkt i den seneste bygningsgennemgang og fastlægges en plan for indhentelse af efterslæb ud fra de prioriteter, som ikke kan rummes inden for den nuværende ramme. For mål som ikke er så velbeskrevne på forhånd, men som alligevel har en klar hensigt og/eller en væsentlig økonomisk volumen (måltype 2) udarbejdes en egentlig projektbeskrivelse til politisk godkendelse i fagudvalg og Økonomiudvalget forud for iværksættelse af initiativet. Eksempel: IT-handleplan. Anvendelse af de afsatte midler sker, når der er lavet en (revideret) investeringsplan, som politikerne i Børn- og skoleudvalget har godkendt For mindre eller ikke så klart formulerede mål (måltype 3) foreslås, at effektvurderingen finder sted ved en afrapportering til fagudvalget, når året er gået over: a. Hvad pengene er anvendt til b. Hvilke aktiviteter der er gennemført c. Hvilke resultater, der er nået d. Forslag til måling af resultater (fremadrettet) e. Erfaringer til fremadrettet anvendelse Eksempel: De mindre beløb, der er afsat på BSU s område foreslås håndteret på denne måde, bl.a. fordi der er tale om mindre beløb, hvor det er en god idé at muliggøre en kreativ anvendelse. Et forslag til fordeling af de nye budgetmål mellem de tre kategorier er angivet i oversigten. De budgetmål, som er stjernemarkeret, anbefales fritaget for effektmålspligt, fordi de enten er defineret meget præcist, eller fordi det er anlægsprojekter, hvor selve projektet og behandlingen af dette vil give den fornødne mulighed for at følge op på det. Hvis der tages udgangspunkt i augustkonferencen og budgetaftalen er der tale om følgende nye mål (nummer i parentes henviser til forslag til effektmålsmetode, anført nedenfor): Økonomiudvalget Side 12

13 TMU (1) Forhøjelse af pulje til bygningsvedligehold kr. Anlæg (2) Forskønnelsespulje kr. BSU (3) Timeramme til danskundervisning kr. (3) Heltidsundervisning kr. (2) Ungdomsskolen efter flytning kr. (2) Rengøring af toiletter på skoler kr. (2) Pulje til undervisningsmidler kr. (2) IT-handleplan kr. (3) Børn med særlige forudsætninger kr. * Pulje til Pengene Følger Barnet kr. (3) Specialklasser, Usserød kr. * Merudgifter politikområde kr. Anlæg *Toiletfaciliteter *Ungdomsskolen kr kr. SSU (3) Forbedrede arbejdsbetingelser for personalet kr. (2) Kørselsordning for beboere på plejehjem kr. KFU * Styrkelse af KFU s midler til fremme af kulturlivet kr. (2) Driftstilskud til foreninger i egne lokaler kr. Anlæg *Skaterbane *Elevator i fritidshuset *Caroline-Mathilde salen *Banekapacitet i Idrætsparken kr kr kr kr. ØU (1) Skatteområdet kr. (2 - individuelt) Sundhedsfremme-pulje kr. (3) Strukturreform kr. * KB-udvidelse kr. (2) Venskabsbysamarbejde kr. Økonomiudvalget Side 13

14 Beslutning Økonomiudvalget : Godkendt. Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-15/06-D Sagsbehandler: Morten Winge Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Fordeling af engangsposter i budget Resume I budgetaftalen mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten er det aftalt, at den præcise fordeling af engangsposter mellem årene i budgetperioden fastlægges inden starten af Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller en revideret fordeling af engangsposter til Kommunalbestyrelsen med baggrund i vedlagte aftale mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten om udmøntning af budgetaftalens pkt. 7. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag 1. Budgetaftalen mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten, inklusiv bilag. Sagsfremstilling Allerede på Augustkonferencen, hvor de fleste af de nye initiativer i budget blev defineret i enighed mellem de tre daværende partier i Kommunalbestyrelsen, blev det drøftet, hvorvidt det var realistisk og ønskværdigt at forudsætte en stor andel af engangsudgifterne afholdt allerede i I forbindelse med de politiske forhandlinger blev dette spørgsmål taget op, og i den endelige budgetaftale (af 19. september 2005) mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten blev indføjet et punkt 7: Økonomiudvalget Side 15

16 Partierne er enige om, at engangsindtægter og engangsudgifter - bl.a. dem, der fremgår af bilag 1 - med hensyn til tidsfølge skal bearbejdes yderligere for at sikre det mest hensigtsmæssige forløb. Bilag 3 indeholder et af administrationen udarbejdet eksempel på en tilpasning. Tilpasningen skal være besluttet inden 31. december Beslutning Økonomiudvalget : Godkendt med den bemærkning, at det budgetterede beløb på 0,5 mio. kr. i 2006 til projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i skøjtehallen også skal dække projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i boldspilhallen. Økonomiudvalget Side 16

17 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-16/06-B Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Beregningsgrundlag for produktivitetsforbedringer Resume Administrationen har arbejdet videre med grundlaget for realisering af de produktivitetsforbedringer der blev indarbejdet i budget Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget: 1. godkender den, i tabel 1, reviderede opgørelse af produktivitetsforbedringsbeløbet 2. tager stilling til, hvorvidt det brugerfinansierede område skal indgå i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringer, og i så fald, hvorvidt forbedringen skal have som konsekvens, at taksterne nedsættes eller at det brugerfinansierede områdes kassebeholdning forhøjes. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag 1. Fordeling af produktivitetsforbedringer - Politikområde 30 Institutioner for børn og unge 2. Fordeling af produktivitetsforbedringer - Politikområde 41 Sundhed, ældre 3. Brev om udmøntning af produktivitetsforbedringer Sagsfremstilling Som led i de afsluttende, politiske forhandlinger om budget besluttede et politisk flertal at indarbejde en forudsætning om produktivitetsforbedring fra 2007 og frem. Produktivitetsforbedringen blev indarbejdet som henholdsvis 1,3 pct. i 2007 og 1,6 pct. fra 2008 og frem af kommunens samlede lønbudget. Økonomiudvalget Side 17

18 Således er der i det vedtagne budget indarbejdet produktivitetsforbedringer på i alt kr. i 2007 og kr. i 2008 og Samlet produktivitetsforbedring til realisering: Ved indregning af produktivitetsforbedringerne, er der medtaget områder, hvor det er administrationens vurdering, at en realisering ikke er mulig. Således har administrationen i tabel 1 opstillet en revideret opgørelse af den samlede produktivitetsforbedring. Tabel 1: Revideret opgørelse af produktivitetsforbedring (hele kr.): og frem Note: Produktivitetsforbedring Vedtaget budget Produktivitetsforbedring på Redningsberedskabet Produktivitetsforbedring på vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer Produktivitetsforbedring Til realisering: Note 1: Redningsberedskabet drives som et 60-selskab i samarbejde med Søllerød Kommune, således at Hørsholm Kommunes finansiering heraf sker via et årligt driftsbidrag. Administrationen vurderer derfor, at det ikke er muligt direkte at realisere den indarbejdede produktivitetsforbedring. Note 2: Da vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer er fastsat via en bekendtgørelse er det administrationens vurdering, at den indarbejdede produktivitetsforbedring på Kommunalbestyrelsens vederlag skal tages ud af det samlede beløb til realisering. Således anbefaler administrationen, at den samlede produktivitetsforbedring reduceres, således at denne i 2007 udgør kr. og kr. fra 2008 og fremefter. Det brugerfinansierede område: I det vedtagne budget indgår det brugerfinansierede område ikke i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringerne. En årsag hertil er, at en sådan produktivitetsforbedring ikke vil have nogen likviditetsmæssig effekt for kommunens skattefinansierede kassebeholdning, idet den opnåede mindreudgift enten skal tilgå forbrugerne via lavere takster eller forhøje det brugerfinansierede områdes kassebeholdning. Med dette udgangspunkt anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt der politisk ønskes, at der skal realiseres en produktivitetsforbedring på det brugerfinansierede område. I bekræftende fald skal der tages stilling til, hvorvidt en sådan skal have som konsekvens, at taksterne nedsættes eller at det brugerfinansierede områdes kassebeholdning forhøjes. Produktivitetsforbedringens effekt og den videre proces: Efter Økonomiudvalgets behandling, vil administrationen fortsætte arbejdet med udmøntningen af produktivitetsforbedringerne, således at det vil være praktisk muligt at realisere disse fra den 1. januar Økonomiudvalget Side 18

19 Direktionen har i november 2005 besluttet, at produktivitetsforbedringerne skal realiseres via en forholdsmæssig reduktion af de enkelte lønbudgetter. I tabel 2 er det skitseret, hvor meget lønbudgetterne på de enkelte politikområder vil blive reduceret. Tabel 2: Produktivitetsforbedring pr. politikområde (hele kr.): Politikområde Prod.forb Prod.forb og frem 11 Veje og grønne områder Miljø - Skattefinansieret Bygningsvedligeholdelse Institutioner for børn og unge Undervisning Børn og unges sundhed Børn og unge med særlige behov Sundhed, ældre Social og arbejdsmarked Kultur Idrætsparken (art 1.3) Økonomiudvalget Sammentælling I de vedlagte Bilag er der vist eksempler på en underopdeling af 2 politikområder (Institutioner for børn og unge og Sundhed, ældre). Således er det her muligt at se konsekvensen af produktivitetsforbedringen for den enkelte selvbærende enhed under det pågældende politikområde. OBS: Som led i implementeringen af totalrammestyring, arbejder administrationen i øjeblikket på en harmonisering af lønbudgetterne for de selvbærende enheder. Således vil der efterfølgende kunne fremkomme minimale ændringer til det talgrundlag der ligger til grund for tabel 2 samt de to bilag. Når administrationen har udarbejdet det endelige talmateriale for realiseringen af produktivitetsforbedringerne, vil lederne blive orienteret om konsekvensen for deres respektive selvbærende enheder. Til brug for denne orientering har administrationen udarbejdet en skrivelse, som er vedlagt som bilag 3. Den endelige udmøntning af produktivitetsforbedringerne i budget vil finde sted som tekniske korrektioner, senest til det budgetoplæg der bliver forelagt på Kommunalbestyrelsens augustkonference Beslutning Økonomiudvalget : Ad 1) Godkendt. Administrationen vurderer, hvorvidt det er muligt også at lægge en rammebesparelse ind på vederlaget til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Ad 2) Det brugerfinansierede område skal ligeledes indgå i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringer med den konsekvens, at taksterne skal nedsættes. Økonomiudvalget Side 19

20 Økonomiudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: TMU-110/05-B Sagsbehandler: Jane Mollerup Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Projekt for 5 boliger - vejadgang fra Cristinavej Resume Sagen om vejadgang for en parcel til Cristinavej blev udsat ved udvalgsmødet den 30. november 2005 idet udvalget ønskede en dialog med de berørte parter inden man behandlede sagen. Herudover har såvel ansøger som naboer fremsendt nye breve, som nu indgår i udvalgets beslutningsgrundlag. Forslag Det foreslås at drøfte sagen. Teknik- og Miljøudvalget : Udvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen, at der skabes vejadgang til Christinavej for den i projektet viste vestlige parcel under forudsætning af, at der fremsendes endelig udstykningssag fra landinspektør indeholdende dokumentation for, at der kan etableres en grund, som overholder byplanvedtægtens krav om minimum 1000 m2 grundstørrelse. Ansøger gøres opmærksom på, at kommunens stillingtagen kun vedrører det offentligretlige grundlag, og at de private servitutter kan vanskeliggøre eller umuliggøre realisering af projektet. Der vil ikke blive givet byggetilladelse, før der foreligger en approbation af udstykningsandragendet fra Kort og Matrikelstyrelsen. Sagen videresendes til behandling i ØU og KB. Marianne Preiss (C). Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Økonomiudvalget Side 20

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. april 2009 Mandag 27.04.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere