Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ekstraordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesudvalget Mødet Mandag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at Kommunalbestyrelsens dagsorden for fremtiden vil blive bragt ud mandagen før Kommunalbestyrelsesmødet. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-13/06-B Budget 2006: Budgetrevision 1 Som led i kommunens økonomiske politik forelægges budgetrevision 1, som er en tidlig orientering og vurdering af væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for budget Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt. Administrationen undersøger, hvorvidt Karlebo Kommune budgetterer med ombygning af Farvergården i 2006 eller i 2007, hvorefter budgetteringen rettes ind herefter. Administrationen undersøger posteringen vedr. udbud af kommunens forsikringer nærmere. Tillægsbevillingen på kr. vedrørende ændrede overenskomster i forbindelse med omdannelse af Trommen til kommunal institution finansieres over tillægsbevillingsreserven, som herefter vil udgøre kr. Administrationen udarbejder nyt skema over de budgetmæssige korrektioner til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af punktet den 30. januar Side 5 ØU-14/06-D Effektvurderinger af nye budgetmål Administrationen fremlægger til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning forslag om tilrettelæggelse af effektvurderinger af nye budgetmål i Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt. Side 11 ØU-15/06-D Fordeling af engangsposter i budget I budgetaftalen mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten er det aftalt, at den præcise fordeling af engangsposter mellem årene i budgetperioden fastlægges inden starten af Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt med den bemærkning, at det budgetterede beløb på 0,5 Økonomiudvalget Side 3

4 mio. kr. i 2006 til projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i skøjtehallen også skal dække projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i boldspilhallen. Side 15 ØU-16/06-B Beregningsgrundlag for produktivitetsforbedringer Administrationen har arbejdet videre med grundlaget for realisering af de produktivitetsforbedringer der blev indarbejdet i budget Beslutning: Økonomiudvalget : Ad 1) Godkendt. Administrationen vurderer, hvorvidt det er muligt også at lægge en rammebesparelse ind på vederlaget til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Ad 2) Det brugerfinansierede område skal ligeledes indgå i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringer med den konsekvens, at taksterne skal nedsættes. Side 17 TMU-110/05-B Projekt for 5 boliger - vejadgang fra Cristinavej Sagen om vejadgang for en parcel til Cristinavej blev udsat ved udvalgsmødet den 30. november 2005 idet udvalget ønskede en dialog med de berørte parter inden man behandlede sagen. Herudover har såvel ansøger som naboer fremsendt nye breve, som nu indgår i udvalgets beslutningsgrundlag. Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt med stemmerne 8-1 idet Henrik Klitgaard (B) undlod at stemme. Side 20 Økonomiudvalget Side 4

5 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-13/06-B Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget 2006: Budgetrevision 1 Resume Som led i kommunens økonomiske politik forelægges budgetrevision 1, som er en tidlig orientering og vurdering af væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for budget Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende tillægsbevillingerne vedrørende de budgetneutrale omplaceringer mellem udvalgene (totalrammestyring) samt effekten i overslagsårene at administrationen bemyndiges til at gennemføre yderligere budgetneutrale omplaceringer vedrørende eksempelvis indvendig vedligeholdelse, udenomsarealer og løn (totalrammestyring) samt effekten i overslagsårene at tillægsbevillingen på kr. til Farvergården godkendes med finansiering på kommunens kasse at tillægsbevillingen på kr. vedrørende ændrede overenskomster i forbindelse omdannelse af Trommen til kommunal institution godkendes med finansiering på kommunens kasse samt effekten i overslagsårene at tillægsbevillingen på kr. vedrørende udbud af kommunens forsikringer godkendes samt effekten i overslagsårene, og at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om finansieringen. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag Økonomiudvalget Side 5

6 Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner af budget Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til eventuelle ændringer i forbruget. Budgetrevision 1 indeholder administrationens vurdering af ændringer i centrale budgetforudsætninger siden budgetvedtagelsen. Dette er eventuelle ændringer i forudsætninger vedrørende løn- og prisudviklingen samt ændringer som følge af aftalen om Finanslov. Der kan undtagelsesvist medtages øvrige ændringer. Eksempler i denne budgetrevision er effekten af indførelse af totalrammestyring samt enkelte sager, som Kommunalbestyrelsen har behandlet siden budgetvedtagelsen. Budgetrevisionerne 2 og 3 indeholder bl.a. administrationens vurdering for tilpasninger i budgettet (tillægsbevillinger) eller tilpasninger i aktivitetsniveauet. Budgetrevision 3 indeholder også administrationens opfølgning på de mål, som Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Budgetrevisionerne 1, 2 og 3 forelægges Kommunalbestyrelsen henholdsvis d. 30. januar, 19. juni samt d. 18. september. Budgetrevision 1 gennemgår følgende forudsætninger i vedtaget budget 2006: Lønudvikling Prisudvikling Finanslov 2006 Totalrammestyring Beskæftigelsesudvalget Enkeltstående budgetmæssige korrektioner LØNUDVIKLING Vedtaget budget 2006 er baseret på forudsætninger om den generelle lønudvikling fra KL. Der er ikke udmeldt ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen. Administrationen vurderer, at der ikke skal indarbejdes korrektioner til budget 2006 som følge af den generelle lønudvikling. Såfremt KL udmelder ændrede forudsætninger om den generelle lønudvikling, vil administrationen vurdere behovet for budgetkorrektioner og forelægge vurderingen for Kommunalbestyrelsen. PRISUDVIKLING Vedtaget budget 2006 er baseret på forudsætninger om den generelle prisudvikling fra KL. Der er ikke udmeldt ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen. Administrationen vurderer, at der ikke skal indarbejdes korrektioner til budget 2006 som følge af den generelle prisudvikling. Såfremt KL udmelder ændrede forudsætninger om den generelle prisudvikling, vil administrationen vurdere behovet for budgetkorrektioner og forelægge vurderingen for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Side 6

7 FINANSLOV 2006 Regeringen og Dansk Folkeparti indgik d. 7. november 2005 aftale om finansloven for De vigtigste områder for kommunerne vedrører følgende: Ældreområdet Folkeskolen Vilkårene for børnefamilierne Kommunernes økonomi: Revurdering af budget 2006 Ældreområdet På ældreområdet indeholder finansloven bl.a. punkter til en bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Fra og med 2006 anvendes der derfor yderligere 500 mio. kr. årligt til ældreområdet. Pengene skal først og fremmest bruges til at skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede service. Blandt andet for at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen oprettes der en ansøgningspulje på 441 mio. kr. i Kommunerne kan søge om puljemidlerne under følgende temaer: Øget aktivitet Digitalisering Øget valgfrihed og fleksibilitet I 2006 afsættes 5 mio. kr. til udvikling og kvalitetssikring på hjemmehjælpsområdet. Plejeboliggaranti Der indføres en plejeboliggaranti, der skal sikre, at borgere, som er visiteret til plejehjem, højest skal vente to måneder på at få tilbud om en plads. Garantien indfases i årene , hvorfra den træder i kræft. Der kan anvendes 54 mio. kr. af de i alt 500 mio. kr. til ældreområdet til indførelse af plejeboliggarantien. KL mener, at udgifterne til indførelse af garantien med stor sikkerhed langt vil overstige det beløb, som der med forliget lægges op til. Folkeskolen Minimumstimetallet i dansk i klasse samt timetallet i historie i klasse forøges med én time ugentligt. Der er afsat et rammebeløb på 16 mio.kr. i 2006, 55 mio.kr. i 2007, 114 mio.kr. i 2008 og 187 mio.kr. i 2009 samt ca. 232 mio.kr. ved fuld indfasning. Lærernes kompetencer skal i højere grad suppleres med målrettet efteruddannelse. Der anvendes 25 mio.kr. i 2006 og 50 mio.kr. årligt i perioden 2007 til 2009 til at styrke og målrette efteruddannelsesindsatsen for lærere og skoleledere. Vilkår for børnefamilier Den maksimale forældrebetaling for en plads i et dagtilbud for et barn under 3 år sænkes fra 33 til 25 pct. af udgifterne pr. 1. januar 2006 og pr. 1. januar 2007 sænkes den maksimale forældrebetaling for børn fra 3 år og til skolealderen fra 33 til 25 pct. af udgifterne. Økonomiudvalget Side 7

8 Kompensationen til kommunerne er i finansloven øget i forhold til økonomiaftalerne fra i sommer. For KL-kommunerne er kompensationen øget med 107 mio. kr., hvoraf andelen til Hørsholm Kommune er omkring 0,9 mio. kr. Dette statstilskud er ikke indarbejdet i vedtaget budget Merindtægten indarbejdes i budgetrevision 3, når det præcise beløb udmeldes. Økonomi revurdering af budget 2006 I finanslovsaftalen udtrykkes enighed om, at rammerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2006 skal respekteres, og at en eventuel aftaleoverskridelse vil skulle adresseres. Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2006, at der iværksættes et arbejde med henblik på at styrke rammerne for budgetsamarbejdet, som skal resultere i, at der etableres mekanismer, som sikrer overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og den faktiske udvikling i den kommunale økonomi. Der henvises til særskilt dagsordenpunkt om dette emne, som Økonomiudvalget har behandlet på mødet på mødet d. 12/ TOTALRAMMESTYRING Der er pr. 1/ indført totalrammestyring i Hørsholm Kommune, hvilket bl.a. betyder, at kommunens selvbærende enheder har overtaget ansvaret for indvendig vedligeholdelse, vand, varme og el samt udenomsarealer. Disse udgifter har hidtil været budgetteret under Teknik- og Miljøudvalget men skal nu flyttes til de enkelte selvbærende enheder, som bl.a. ligger under Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 31/ godkendt sagen vedrørende totalrammestyring (ØU-114/05-B). Det er besluttet, at administrationen fremlægger de budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg, som formelt kræver en godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Status for de budgetneutrale omplaceringer, som er gennemført, fremgår af bevillingsskemaet. Herudover udestår et mindre antal omplaceringer, som endnu ikke er på plads, fordi der har vist sig behov for et yderligere udredningsarbejde for at sikre at budgetterne er så korrekte som muligt. Det drejer sig eksempelvis om budgetter til indvendig vedligeholdelse og udenomsarealer. Administrationen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på beregningerne af de endelige lønbudgetter pr. institution, således at der opnås overensstemmelse mellem kommunens lønbudgetteringsværktøj og økonomisystemet. Ligeledes oprettes der en central pulje til udmøntning ved langtidssygdom og barsel. I den forbindelse vil der være behov for at foretage omplaceringer, som går på tværs af såvel udvalg som politikområder, herunder udmøntning af dele af den afsatte lønpulje under Økonomiudvalget. Det skal præciseres, at omplaceringerne samlet set ikke vil medføre merudgifter i forhold til det vedtagne budget I forhold til overgangen til totalrammestyring søges der således bevilling til de allerede gennemførte omplaceringer (indgår i punktets bevillingsskema) samt til de omplaceringer, der skal foretages på baggrund af administrationens udredningsarbejde. For daginstitutionerne kan det oplyses at konsekvenserne af harmoniseringen er indarbejdet for den enkelte institution. Økonomiudvalget Side 8

9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 19/ sagen vedrørende ændring af styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommune (KB-53/05-B). En af ændringerne er, at der skal oprettes et Beskæftigelsesudvalg, som skal varetage såvel det beskæftigelsesmæssige som det arbejdsmarkedsmæssige område. Budgettet for Beskæftigelsesudvalget realiseres ved at omplacere budgetmidler fra Social- og Sundhedsudvalget. Administrationen forbereder arbejdet med bl.a. de økonomiske konsekvenser af etableringen af Beskæftigelsesudvalget, hvorefter Kommunalbestyrelsen får forelagt sagen til beslutning. ENKELTSTÅENDE BUDGETMÆSSIGE KORREKTIONER Farvergården Budgettet på kr. i 2005 blev ved budgetrevision 3 taget ud af budgettet for Ved en fejl blev det ikke lagt ind i budgettet for Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling i 2006 på kr. til Farvergården. Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning. Udbud af kommunens forsikringer Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 28/ godkendt sagen vedrørende udbud af kommunens forsikringer (ØU-126/05-B). Den årlige forsikringspræmie vurderes at stige med kr. fra 2006 og frem. Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling i 2006 på kr. til politikområde 80, og at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om finansieringen. Trommen: Ændrede overenskomster ved omdannelse til kommunal institution Økonomiudvalget har på mødet d. 17/ godkendt sagen vedrørende overenskomster i Trommen i forbindelse med omdannelsen til kommunal institution (ØU-138/05-B). Budgettet skal øges med kr. i 2006 og frem som følge af anvendelsen af en anden overenskomst. Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling i 2006 på kr. til politikområde 62. Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning. Økonomiudvalget Side 9

10 Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 13 Bygningsvedligeholdelse Drift Institutioner for børn og unge Drift Undervisning Drift Børn og unge med særlige behov Anlæg Sundhed, Ældre Drift Trommen Drift Administration & planlægning Drift Finansiering Drift Budgetrevision 1 (i alt) Drift Anlæg I alt Beslutning Økonomiudvalget : Godkendt. Administrationen undersøger, hvorvidt Karlebo Kommune budgetterer med ombygning af Farvergården i 2006 eller i 2007, hvorefter budgetteringen rettes ind herefter. Administrationen undersøger posteringen vedr. udbud af kommunens forsikringer nærmere. Tillægsbevillingen på kr. vedrørende ændrede overenskomster i forbindelse med omdannelse af Trommen til kommunal institution finansieres over tillægsbevillingsreserven, som herefter vil udgøre kr. Administrationen udarbejder nyt skema over de budgetmæssige korrektioner til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af punktet den 30. januar Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-14/06-D Sagsbehandler: Morten Winge Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Effektvurderinger af nye budgetmål Resume Administrationen fremlægger til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning forslag om tilrettelæggelse af effektvurderinger af nye budgetmål i Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender administrationens forslag til tilrettelæggelse af effektvurderinger af nye mål i 2006 og sender forslaget videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Forslaget indebærer, at en række af de bevillinger, der er indarbejdet i budget 2006, først vil blive endeligt frigivet, når der foreligger en politisk godkendt plan for gennemførelse og evaluering/effektvurdering af initiativerne. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag Brev fra borgmesteren til Kommunalbestyrelsens medlemmer af 23. august Sagsfremstilling Borgmesteren gjorde i august 2005 gældende overfor Kommunalbestyrelsens medlemmer, at han ønskede en tættere opfølgning på de nye mål, der indarbejdes i budgettet, for så vidt angår de resultater/effekter, der opnås. For at gribe opgaven konkret an foreslås det, at de nye budgetmål inddeles i fire kategorier, og at målene håndteres lidt forskelligt afhængig af den kategori, målet placeres i. Baggrunden for at foreslå en forskellig behandling af de nye initiativer er, at de er meget Økonomiudvalget Side 11

12 forskellige både med hensyn til, hvor godt defineret de er allerede og hvor mange penge, der er bevilget. Tankegangen er således, at mål, som enten er helt præcist defineret i forvejen (udvidelse af antallet af KBmedlemmer) eller er præcist defineret og kommer til senere behandling (anlægsprojekter som eksempelvis elevatoren i Fritidshuset), slet ikke skal gøres til genstand for yderligere behandling derudover (måltype *). Til denne kategori er også henregnet merbevillingen til børn og unge med særlige behov (8 mio. kr. i 2006), fordi denne bevilling i forvejen følges tæt op omkring fastlæggelse af serviceniveau m.m. mål som er ret velbeskrevne og hvor området er godt dokumenteret i forvejen, skal følges op af et konkret målbart effektkrav, som godkendes politisk i det relevante fagudvalg og Økonomiudvalget (måltype 1). Eksempel: Bygningsvedligeholdelse. Der kan tages udgangspunkt i den seneste bygningsgennemgang og fastlægges en plan for indhentelse af efterslæb ud fra de prioriteter, som ikke kan rummes inden for den nuværende ramme. For mål som ikke er så velbeskrevne på forhånd, men som alligevel har en klar hensigt og/eller en væsentlig økonomisk volumen (måltype 2) udarbejdes en egentlig projektbeskrivelse til politisk godkendelse i fagudvalg og Økonomiudvalget forud for iværksættelse af initiativet. Eksempel: IT-handleplan. Anvendelse af de afsatte midler sker, når der er lavet en (revideret) investeringsplan, som politikerne i Børn- og skoleudvalget har godkendt For mindre eller ikke så klart formulerede mål (måltype 3) foreslås, at effektvurderingen finder sted ved en afrapportering til fagudvalget, når året er gået over: a. Hvad pengene er anvendt til b. Hvilke aktiviteter der er gennemført c. Hvilke resultater, der er nået d. Forslag til måling af resultater (fremadrettet) e. Erfaringer til fremadrettet anvendelse Eksempel: De mindre beløb, der er afsat på BSU s område foreslås håndteret på denne måde, bl.a. fordi der er tale om mindre beløb, hvor det er en god idé at muliggøre en kreativ anvendelse. Et forslag til fordeling af de nye budgetmål mellem de tre kategorier er angivet i oversigten. De budgetmål, som er stjernemarkeret, anbefales fritaget for effektmålspligt, fordi de enten er defineret meget præcist, eller fordi det er anlægsprojekter, hvor selve projektet og behandlingen af dette vil give den fornødne mulighed for at følge op på det. Hvis der tages udgangspunkt i augustkonferencen og budgetaftalen er der tale om følgende nye mål (nummer i parentes henviser til forslag til effektmålsmetode, anført nedenfor): Økonomiudvalget Side 12

13 TMU (1) Forhøjelse af pulje til bygningsvedligehold kr. Anlæg (2) Forskønnelsespulje kr. BSU (3) Timeramme til danskundervisning kr. (3) Heltidsundervisning kr. (2) Ungdomsskolen efter flytning kr. (2) Rengøring af toiletter på skoler kr. (2) Pulje til undervisningsmidler kr. (2) IT-handleplan kr. (3) Børn med særlige forudsætninger kr. * Pulje til Pengene Følger Barnet kr. (3) Specialklasser, Usserød kr. * Merudgifter politikområde kr. Anlæg *Toiletfaciliteter *Ungdomsskolen kr kr. SSU (3) Forbedrede arbejdsbetingelser for personalet kr. (2) Kørselsordning for beboere på plejehjem kr. KFU * Styrkelse af KFU s midler til fremme af kulturlivet kr. (2) Driftstilskud til foreninger i egne lokaler kr. Anlæg *Skaterbane *Elevator i fritidshuset *Caroline-Mathilde salen *Banekapacitet i Idrætsparken kr kr kr kr. ØU (1) Skatteområdet kr. (2 - individuelt) Sundhedsfremme-pulje kr. (3) Strukturreform kr. * KB-udvidelse kr. (2) Venskabsbysamarbejde kr. Økonomiudvalget Side 13

14 Beslutning Økonomiudvalget : Godkendt. Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-15/06-D Sagsbehandler: Morten Winge Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Fordeling af engangsposter i budget Resume I budgetaftalen mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten er det aftalt, at den præcise fordeling af engangsposter mellem årene i budgetperioden fastlægges inden starten af Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller en revideret fordeling af engangsposter til Kommunalbestyrelsen med baggrund i vedlagte aftale mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten om udmøntning af budgetaftalens pkt. 7. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag 1. Budgetaftalen mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten, inklusiv bilag. Sagsfremstilling Allerede på Augustkonferencen, hvor de fleste af de nye initiativer i budget blev defineret i enighed mellem de tre daværende partier i Kommunalbestyrelsen, blev det drøftet, hvorvidt det var realistisk og ønskværdigt at forudsætte en stor andel af engangsudgifterne afholdt allerede i I forbindelse med de politiske forhandlinger blev dette spørgsmål taget op, og i den endelige budgetaftale (af 19. september 2005) mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten blev indføjet et punkt 7: Økonomiudvalget Side 15

16 Partierne er enige om, at engangsindtægter og engangsudgifter - bl.a. dem, der fremgår af bilag 1 - med hensyn til tidsfølge skal bearbejdes yderligere for at sikre det mest hensigtsmæssige forløb. Bilag 3 indeholder et af administrationen udarbejdet eksempel på en tilpasning. Tilpasningen skal være besluttet inden 31. december Beslutning Økonomiudvalget : Godkendt med den bemærkning, at det budgetterede beløb på 0,5 mio. kr. i 2006 til projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i skøjtehallen også skal dække projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i boldspilhallen. Økonomiudvalget Side 16

17 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-16/06-B Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Beregningsgrundlag for produktivitetsforbedringer Resume Administrationen har arbejdet videre med grundlaget for realisering af de produktivitetsforbedringer der blev indarbejdet i budget Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget: 1. godkender den, i tabel 1, reviderede opgørelse af produktivitetsforbedringsbeløbet 2. tager stilling til, hvorvidt det brugerfinansierede område skal indgå i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringer, og i så fald, hvorvidt forbedringen skal have som konsekvens, at taksterne nedsættes eller at det brugerfinansierede områdes kassebeholdning forhøjes. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag 1. Fordeling af produktivitetsforbedringer - Politikområde 30 Institutioner for børn og unge 2. Fordeling af produktivitetsforbedringer - Politikområde 41 Sundhed, ældre 3. Brev om udmøntning af produktivitetsforbedringer Sagsfremstilling Som led i de afsluttende, politiske forhandlinger om budget besluttede et politisk flertal at indarbejde en forudsætning om produktivitetsforbedring fra 2007 og frem. Produktivitetsforbedringen blev indarbejdet som henholdsvis 1,3 pct. i 2007 og 1,6 pct. fra 2008 og frem af kommunens samlede lønbudget. Økonomiudvalget Side 17

18 Således er der i det vedtagne budget indarbejdet produktivitetsforbedringer på i alt kr. i 2007 og kr. i 2008 og Samlet produktivitetsforbedring til realisering: Ved indregning af produktivitetsforbedringerne, er der medtaget områder, hvor det er administrationens vurdering, at en realisering ikke er mulig. Således har administrationen i tabel 1 opstillet en revideret opgørelse af den samlede produktivitetsforbedring. Tabel 1: Revideret opgørelse af produktivitetsforbedring (hele kr.): og frem Note: Produktivitetsforbedring Vedtaget budget Produktivitetsforbedring på Redningsberedskabet Produktivitetsforbedring på vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer Produktivitetsforbedring Til realisering: Note 1: Redningsberedskabet drives som et 60-selskab i samarbejde med Søllerød Kommune, således at Hørsholm Kommunes finansiering heraf sker via et årligt driftsbidrag. Administrationen vurderer derfor, at det ikke er muligt direkte at realisere den indarbejdede produktivitetsforbedring. Note 2: Da vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer er fastsat via en bekendtgørelse er det administrationens vurdering, at den indarbejdede produktivitetsforbedring på Kommunalbestyrelsens vederlag skal tages ud af det samlede beløb til realisering. Således anbefaler administrationen, at den samlede produktivitetsforbedring reduceres, således at denne i 2007 udgør kr. og kr. fra 2008 og fremefter. Det brugerfinansierede område: I det vedtagne budget indgår det brugerfinansierede område ikke i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringerne. En årsag hertil er, at en sådan produktivitetsforbedring ikke vil have nogen likviditetsmæssig effekt for kommunens skattefinansierede kassebeholdning, idet den opnåede mindreudgift enten skal tilgå forbrugerne via lavere takster eller forhøje det brugerfinansierede områdes kassebeholdning. Med dette udgangspunkt anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt der politisk ønskes, at der skal realiseres en produktivitetsforbedring på det brugerfinansierede område. I bekræftende fald skal der tages stilling til, hvorvidt en sådan skal have som konsekvens, at taksterne nedsættes eller at det brugerfinansierede områdes kassebeholdning forhøjes. Produktivitetsforbedringens effekt og den videre proces: Efter Økonomiudvalgets behandling, vil administrationen fortsætte arbejdet med udmøntningen af produktivitetsforbedringerne, således at det vil være praktisk muligt at realisere disse fra den 1. januar Økonomiudvalget Side 18

19 Direktionen har i november 2005 besluttet, at produktivitetsforbedringerne skal realiseres via en forholdsmæssig reduktion af de enkelte lønbudgetter. I tabel 2 er det skitseret, hvor meget lønbudgetterne på de enkelte politikområder vil blive reduceret. Tabel 2: Produktivitetsforbedring pr. politikområde (hele kr.): Politikområde Prod.forb Prod.forb og frem 11 Veje og grønne områder Miljø - Skattefinansieret Bygningsvedligeholdelse Institutioner for børn og unge Undervisning Børn og unges sundhed Børn og unge med særlige behov Sundhed, ældre Social og arbejdsmarked Kultur Idrætsparken (art 1.3) Økonomiudvalget Sammentælling I de vedlagte Bilag er der vist eksempler på en underopdeling af 2 politikområder (Institutioner for børn og unge og Sundhed, ældre). Således er det her muligt at se konsekvensen af produktivitetsforbedringen for den enkelte selvbærende enhed under det pågældende politikområde. OBS: Som led i implementeringen af totalrammestyring, arbejder administrationen i øjeblikket på en harmonisering af lønbudgetterne for de selvbærende enheder. Således vil der efterfølgende kunne fremkomme minimale ændringer til det talgrundlag der ligger til grund for tabel 2 samt de to bilag. Når administrationen har udarbejdet det endelige talmateriale for realiseringen af produktivitetsforbedringerne, vil lederne blive orienteret om konsekvensen for deres respektive selvbærende enheder. Til brug for denne orientering har administrationen udarbejdet en skrivelse, som er vedlagt som bilag 3. Den endelige udmøntning af produktivitetsforbedringerne i budget vil finde sted som tekniske korrektioner, senest til det budgetoplæg der bliver forelagt på Kommunalbestyrelsens augustkonference Beslutning Økonomiudvalget : Ad 1) Godkendt. Administrationen vurderer, hvorvidt det er muligt også at lægge en rammebesparelse ind på vederlaget til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Ad 2) Det brugerfinansierede område skal ligeledes indgå i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringer med den konsekvens, at taksterne skal nedsættes. Økonomiudvalget Side 19

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn-

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere