Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ekstraordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesudvalget Mødet Mandag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at Kommunalbestyrelsens dagsorden for fremtiden vil blive bragt ud mandagen før Kommunalbestyrelsesmødet. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-13/06-B Budget 2006: Budgetrevision 1 Som led i kommunens økonomiske politik forelægges budgetrevision 1, som er en tidlig orientering og vurdering af væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for budget Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt. Administrationen undersøger, hvorvidt Karlebo Kommune budgetterer med ombygning af Farvergården i 2006 eller i 2007, hvorefter budgetteringen rettes ind herefter. Administrationen undersøger posteringen vedr. udbud af kommunens forsikringer nærmere. Tillægsbevillingen på kr. vedrørende ændrede overenskomster i forbindelse med omdannelse af Trommen til kommunal institution finansieres over tillægsbevillingsreserven, som herefter vil udgøre kr. Administrationen udarbejder nyt skema over de budgetmæssige korrektioner til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af punktet den 30. januar Side 5 ØU-14/06-D Effektvurderinger af nye budgetmål Administrationen fremlægger til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning forslag om tilrettelæggelse af effektvurderinger af nye budgetmål i Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt. Side 11 ØU-15/06-D Fordeling af engangsposter i budget I budgetaftalen mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten er det aftalt, at den præcise fordeling af engangsposter mellem årene i budgetperioden fastlægges inden starten af Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt med den bemærkning, at det budgetterede beløb på 0,5 Økonomiudvalget Side 3

4 mio. kr. i 2006 til projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i skøjtehallen også skal dække projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i boldspilhallen. Side 15 ØU-16/06-B Beregningsgrundlag for produktivitetsforbedringer Administrationen har arbejdet videre med grundlaget for realisering af de produktivitetsforbedringer der blev indarbejdet i budget Beslutning: Økonomiudvalget : Ad 1) Godkendt. Administrationen vurderer, hvorvidt det er muligt også at lægge en rammebesparelse ind på vederlaget til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Ad 2) Det brugerfinansierede område skal ligeledes indgå i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringer med den konsekvens, at taksterne skal nedsættes. Side 17 TMU-110/05-B Projekt for 5 boliger - vejadgang fra Cristinavej Sagen om vejadgang for en parcel til Cristinavej blev udsat ved udvalgsmødet den 30. november 2005 idet udvalget ønskede en dialog med de berørte parter inden man behandlede sagen. Herudover har såvel ansøger som naboer fremsendt nye breve, som nu indgår i udvalgets beslutningsgrundlag. Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt med stemmerne 8-1 idet Henrik Klitgaard (B) undlod at stemme. Side 20 Økonomiudvalget Side 4

5 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-13/06-B Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget 2006: Budgetrevision 1 Resume Som led i kommunens økonomiske politik forelægges budgetrevision 1, som er en tidlig orientering og vurdering af væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for budget Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende tillægsbevillingerne vedrørende de budgetneutrale omplaceringer mellem udvalgene (totalrammestyring) samt effekten i overslagsårene at administrationen bemyndiges til at gennemføre yderligere budgetneutrale omplaceringer vedrørende eksempelvis indvendig vedligeholdelse, udenomsarealer og løn (totalrammestyring) samt effekten i overslagsårene at tillægsbevillingen på kr. til Farvergården godkendes med finansiering på kommunens kasse at tillægsbevillingen på kr. vedrørende ændrede overenskomster i forbindelse omdannelse af Trommen til kommunal institution godkendes med finansiering på kommunens kasse samt effekten i overslagsårene at tillægsbevillingen på kr. vedrørende udbud af kommunens forsikringer godkendes samt effekten i overslagsårene, og at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om finansieringen. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag Økonomiudvalget Side 5

6 Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner af budget Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til eventuelle ændringer i forbruget. Budgetrevision 1 indeholder administrationens vurdering af ændringer i centrale budgetforudsætninger siden budgetvedtagelsen. Dette er eventuelle ændringer i forudsætninger vedrørende løn- og prisudviklingen samt ændringer som følge af aftalen om Finanslov. Der kan undtagelsesvist medtages øvrige ændringer. Eksempler i denne budgetrevision er effekten af indførelse af totalrammestyring samt enkelte sager, som Kommunalbestyrelsen har behandlet siden budgetvedtagelsen. Budgetrevisionerne 2 og 3 indeholder bl.a. administrationens vurdering for tilpasninger i budgettet (tillægsbevillinger) eller tilpasninger i aktivitetsniveauet. Budgetrevision 3 indeholder også administrationens opfølgning på de mål, som Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Budgetrevisionerne 1, 2 og 3 forelægges Kommunalbestyrelsen henholdsvis d. 30. januar, 19. juni samt d. 18. september. Budgetrevision 1 gennemgår følgende forudsætninger i vedtaget budget 2006: Lønudvikling Prisudvikling Finanslov 2006 Totalrammestyring Beskæftigelsesudvalget Enkeltstående budgetmæssige korrektioner LØNUDVIKLING Vedtaget budget 2006 er baseret på forudsætninger om den generelle lønudvikling fra KL. Der er ikke udmeldt ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen. Administrationen vurderer, at der ikke skal indarbejdes korrektioner til budget 2006 som følge af den generelle lønudvikling. Såfremt KL udmelder ændrede forudsætninger om den generelle lønudvikling, vil administrationen vurdere behovet for budgetkorrektioner og forelægge vurderingen for Kommunalbestyrelsen. PRISUDVIKLING Vedtaget budget 2006 er baseret på forudsætninger om den generelle prisudvikling fra KL. Der er ikke udmeldt ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen. Administrationen vurderer, at der ikke skal indarbejdes korrektioner til budget 2006 som følge af den generelle prisudvikling. Såfremt KL udmelder ændrede forudsætninger om den generelle prisudvikling, vil administrationen vurdere behovet for budgetkorrektioner og forelægge vurderingen for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Side 6

7 FINANSLOV 2006 Regeringen og Dansk Folkeparti indgik d. 7. november 2005 aftale om finansloven for De vigtigste områder for kommunerne vedrører følgende: Ældreområdet Folkeskolen Vilkårene for børnefamilierne Kommunernes økonomi: Revurdering af budget 2006 Ældreområdet På ældreområdet indeholder finansloven bl.a. punkter til en bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Fra og med 2006 anvendes der derfor yderligere 500 mio. kr. årligt til ældreområdet. Pengene skal først og fremmest bruges til at skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede service. Blandt andet for at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen oprettes der en ansøgningspulje på 441 mio. kr. i Kommunerne kan søge om puljemidlerne under følgende temaer: Øget aktivitet Digitalisering Øget valgfrihed og fleksibilitet I 2006 afsættes 5 mio. kr. til udvikling og kvalitetssikring på hjemmehjælpsområdet. Plejeboliggaranti Der indføres en plejeboliggaranti, der skal sikre, at borgere, som er visiteret til plejehjem, højest skal vente to måneder på at få tilbud om en plads. Garantien indfases i årene , hvorfra den træder i kræft. Der kan anvendes 54 mio. kr. af de i alt 500 mio. kr. til ældreområdet til indførelse af plejeboliggarantien. KL mener, at udgifterne til indførelse af garantien med stor sikkerhed langt vil overstige det beløb, som der med forliget lægges op til. Folkeskolen Minimumstimetallet i dansk i klasse samt timetallet i historie i klasse forøges med én time ugentligt. Der er afsat et rammebeløb på 16 mio.kr. i 2006, 55 mio.kr. i 2007, 114 mio.kr. i 2008 og 187 mio.kr. i 2009 samt ca. 232 mio.kr. ved fuld indfasning. Lærernes kompetencer skal i højere grad suppleres med målrettet efteruddannelse. Der anvendes 25 mio.kr. i 2006 og 50 mio.kr. årligt i perioden 2007 til 2009 til at styrke og målrette efteruddannelsesindsatsen for lærere og skoleledere. Vilkår for børnefamilier Den maksimale forældrebetaling for en plads i et dagtilbud for et barn under 3 år sænkes fra 33 til 25 pct. af udgifterne pr. 1. januar 2006 og pr. 1. januar 2007 sænkes den maksimale forældrebetaling for børn fra 3 år og til skolealderen fra 33 til 25 pct. af udgifterne. Økonomiudvalget Side 7

8 Kompensationen til kommunerne er i finansloven øget i forhold til økonomiaftalerne fra i sommer. For KL-kommunerne er kompensationen øget med 107 mio. kr., hvoraf andelen til Hørsholm Kommune er omkring 0,9 mio. kr. Dette statstilskud er ikke indarbejdet i vedtaget budget Merindtægten indarbejdes i budgetrevision 3, når det præcise beløb udmeldes. Økonomi revurdering af budget 2006 I finanslovsaftalen udtrykkes enighed om, at rammerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2006 skal respekteres, og at en eventuel aftaleoverskridelse vil skulle adresseres. Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2006, at der iværksættes et arbejde med henblik på at styrke rammerne for budgetsamarbejdet, som skal resultere i, at der etableres mekanismer, som sikrer overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og den faktiske udvikling i den kommunale økonomi. Der henvises til særskilt dagsordenpunkt om dette emne, som Økonomiudvalget har behandlet på mødet på mødet d. 12/ TOTALRAMMESTYRING Der er pr. 1/ indført totalrammestyring i Hørsholm Kommune, hvilket bl.a. betyder, at kommunens selvbærende enheder har overtaget ansvaret for indvendig vedligeholdelse, vand, varme og el samt udenomsarealer. Disse udgifter har hidtil været budgetteret under Teknik- og Miljøudvalget men skal nu flyttes til de enkelte selvbærende enheder, som bl.a. ligger under Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 31/ godkendt sagen vedrørende totalrammestyring (ØU-114/05-B). Det er besluttet, at administrationen fremlægger de budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg, som formelt kræver en godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Status for de budgetneutrale omplaceringer, som er gennemført, fremgår af bevillingsskemaet. Herudover udestår et mindre antal omplaceringer, som endnu ikke er på plads, fordi der har vist sig behov for et yderligere udredningsarbejde for at sikre at budgetterne er så korrekte som muligt. Det drejer sig eksempelvis om budgetter til indvendig vedligeholdelse og udenomsarealer. Administrationen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på beregningerne af de endelige lønbudgetter pr. institution, således at der opnås overensstemmelse mellem kommunens lønbudgetteringsværktøj og økonomisystemet. Ligeledes oprettes der en central pulje til udmøntning ved langtidssygdom og barsel. I den forbindelse vil der være behov for at foretage omplaceringer, som går på tværs af såvel udvalg som politikområder, herunder udmøntning af dele af den afsatte lønpulje under Økonomiudvalget. Det skal præciseres, at omplaceringerne samlet set ikke vil medføre merudgifter i forhold til det vedtagne budget I forhold til overgangen til totalrammestyring søges der således bevilling til de allerede gennemførte omplaceringer (indgår i punktets bevillingsskema) samt til de omplaceringer, der skal foretages på baggrund af administrationens udredningsarbejde. For daginstitutionerne kan det oplyses at konsekvenserne af harmoniseringen er indarbejdet for den enkelte institution. Økonomiudvalget Side 8

9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 19/ sagen vedrørende ændring af styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommune (KB-53/05-B). En af ændringerne er, at der skal oprettes et Beskæftigelsesudvalg, som skal varetage såvel det beskæftigelsesmæssige som det arbejdsmarkedsmæssige område. Budgettet for Beskæftigelsesudvalget realiseres ved at omplacere budgetmidler fra Social- og Sundhedsudvalget. Administrationen forbereder arbejdet med bl.a. de økonomiske konsekvenser af etableringen af Beskæftigelsesudvalget, hvorefter Kommunalbestyrelsen får forelagt sagen til beslutning. ENKELTSTÅENDE BUDGETMÆSSIGE KORREKTIONER Farvergården Budgettet på kr. i 2005 blev ved budgetrevision 3 taget ud af budgettet for Ved en fejl blev det ikke lagt ind i budgettet for Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling i 2006 på kr. til Farvergården. Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning. Udbud af kommunens forsikringer Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 28/ godkendt sagen vedrørende udbud af kommunens forsikringer (ØU-126/05-B). Den årlige forsikringspræmie vurderes at stige med kr. fra 2006 og frem. Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling i 2006 på kr. til politikområde 80, og at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om finansieringen. Trommen: Ændrede overenskomster ved omdannelse til kommunal institution Økonomiudvalget har på mødet d. 17/ godkendt sagen vedrørende overenskomster i Trommen i forbindelse med omdannelsen til kommunal institution (ØU-138/05-B). Budgettet skal øges med kr. i 2006 og frem som følge af anvendelsen af en anden overenskomst. Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling i 2006 på kr. til politikområde 62. Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning. Økonomiudvalget Side 9

10 Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 13 Bygningsvedligeholdelse Drift Institutioner for børn og unge Drift Undervisning Drift Børn og unge med særlige behov Anlæg Sundhed, Ældre Drift Trommen Drift Administration & planlægning Drift Finansiering Drift Budgetrevision 1 (i alt) Drift Anlæg I alt Beslutning Økonomiudvalget : Godkendt. Administrationen undersøger, hvorvidt Karlebo Kommune budgetterer med ombygning af Farvergården i 2006 eller i 2007, hvorefter budgetteringen rettes ind herefter. Administrationen undersøger posteringen vedr. udbud af kommunens forsikringer nærmere. Tillægsbevillingen på kr. vedrørende ændrede overenskomster i forbindelse med omdannelse af Trommen til kommunal institution finansieres over tillægsbevillingsreserven, som herefter vil udgøre kr. Administrationen udarbejder nyt skema over de budgetmæssige korrektioner til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af punktet den 30. januar Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-14/06-D Sagsbehandler: Morten Winge Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Effektvurderinger af nye budgetmål Resume Administrationen fremlægger til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning forslag om tilrettelæggelse af effektvurderinger af nye budgetmål i Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender administrationens forslag til tilrettelæggelse af effektvurderinger af nye mål i 2006 og sender forslaget videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Forslaget indebærer, at en række af de bevillinger, der er indarbejdet i budget 2006, først vil blive endeligt frigivet, når der foreligger en politisk godkendt plan for gennemførelse og evaluering/effektvurdering af initiativerne. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag Brev fra borgmesteren til Kommunalbestyrelsens medlemmer af 23. august Sagsfremstilling Borgmesteren gjorde i august 2005 gældende overfor Kommunalbestyrelsens medlemmer, at han ønskede en tættere opfølgning på de nye mål, der indarbejdes i budgettet, for så vidt angår de resultater/effekter, der opnås. For at gribe opgaven konkret an foreslås det, at de nye budgetmål inddeles i fire kategorier, og at målene håndteres lidt forskelligt afhængig af den kategori, målet placeres i. Baggrunden for at foreslå en forskellig behandling af de nye initiativer er, at de er meget Økonomiudvalget Side 11

12 forskellige både med hensyn til, hvor godt defineret de er allerede og hvor mange penge, der er bevilget. Tankegangen er således, at mål, som enten er helt præcist defineret i forvejen (udvidelse af antallet af KBmedlemmer) eller er præcist defineret og kommer til senere behandling (anlægsprojekter som eksempelvis elevatoren i Fritidshuset), slet ikke skal gøres til genstand for yderligere behandling derudover (måltype *). Til denne kategori er også henregnet merbevillingen til børn og unge med særlige behov (8 mio. kr. i 2006), fordi denne bevilling i forvejen følges tæt op omkring fastlæggelse af serviceniveau m.m. mål som er ret velbeskrevne og hvor området er godt dokumenteret i forvejen, skal følges op af et konkret målbart effektkrav, som godkendes politisk i det relevante fagudvalg og Økonomiudvalget (måltype 1). Eksempel: Bygningsvedligeholdelse. Der kan tages udgangspunkt i den seneste bygningsgennemgang og fastlægges en plan for indhentelse af efterslæb ud fra de prioriteter, som ikke kan rummes inden for den nuværende ramme. For mål som ikke er så velbeskrevne på forhånd, men som alligevel har en klar hensigt og/eller en væsentlig økonomisk volumen (måltype 2) udarbejdes en egentlig projektbeskrivelse til politisk godkendelse i fagudvalg og Økonomiudvalget forud for iværksættelse af initiativet. Eksempel: IT-handleplan. Anvendelse af de afsatte midler sker, når der er lavet en (revideret) investeringsplan, som politikerne i Børn- og skoleudvalget har godkendt For mindre eller ikke så klart formulerede mål (måltype 3) foreslås, at effektvurderingen finder sted ved en afrapportering til fagudvalget, når året er gået over: a. Hvad pengene er anvendt til b. Hvilke aktiviteter der er gennemført c. Hvilke resultater, der er nået d. Forslag til måling af resultater (fremadrettet) e. Erfaringer til fremadrettet anvendelse Eksempel: De mindre beløb, der er afsat på BSU s område foreslås håndteret på denne måde, bl.a. fordi der er tale om mindre beløb, hvor det er en god idé at muliggøre en kreativ anvendelse. Et forslag til fordeling af de nye budgetmål mellem de tre kategorier er angivet i oversigten. De budgetmål, som er stjernemarkeret, anbefales fritaget for effektmålspligt, fordi de enten er defineret meget præcist, eller fordi det er anlægsprojekter, hvor selve projektet og behandlingen af dette vil give den fornødne mulighed for at følge op på det. Hvis der tages udgangspunkt i augustkonferencen og budgetaftalen er der tale om følgende nye mål (nummer i parentes henviser til forslag til effektmålsmetode, anført nedenfor): Økonomiudvalget Side 12

13 TMU (1) Forhøjelse af pulje til bygningsvedligehold kr. Anlæg (2) Forskønnelsespulje kr. BSU (3) Timeramme til danskundervisning kr. (3) Heltidsundervisning kr. (2) Ungdomsskolen efter flytning kr. (2) Rengøring af toiletter på skoler kr. (2) Pulje til undervisningsmidler kr. (2) IT-handleplan kr. (3) Børn med særlige forudsætninger kr. * Pulje til Pengene Følger Barnet kr. (3) Specialklasser, Usserød kr. * Merudgifter politikområde kr. Anlæg *Toiletfaciliteter *Ungdomsskolen kr kr. SSU (3) Forbedrede arbejdsbetingelser for personalet kr. (2) Kørselsordning for beboere på plejehjem kr. KFU * Styrkelse af KFU s midler til fremme af kulturlivet kr. (2) Driftstilskud til foreninger i egne lokaler kr. Anlæg *Skaterbane *Elevator i fritidshuset *Caroline-Mathilde salen *Banekapacitet i Idrætsparken kr kr kr kr. ØU (1) Skatteområdet kr. (2 - individuelt) Sundhedsfremme-pulje kr. (3) Strukturreform kr. * KB-udvidelse kr. (2) Venskabsbysamarbejde kr. Økonomiudvalget Side 13

14 Beslutning Økonomiudvalget : Godkendt. Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-15/06-D Sagsbehandler: Morten Winge Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Fordeling af engangsposter i budget Resume I budgetaftalen mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten er det aftalt, at den præcise fordeling af engangsposter mellem årene i budgetperioden fastlægges inden starten af Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller en revideret fordeling af engangsposter til Kommunalbestyrelsen med baggrund i vedlagte aftale mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten om udmøntning af budgetaftalens pkt. 7. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag 1. Budgetaftalen mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten, inklusiv bilag. Sagsfremstilling Allerede på Augustkonferencen, hvor de fleste af de nye initiativer i budget blev defineret i enighed mellem de tre daværende partier i Kommunalbestyrelsen, blev det drøftet, hvorvidt det var realistisk og ønskværdigt at forudsætte en stor andel af engangsudgifterne afholdt allerede i I forbindelse med de politiske forhandlinger blev dette spørgsmål taget op, og i den endelige budgetaftale (af 19. september 2005) mellem Det Konservative Folkeparti og Borgerlisten blev indføjet et punkt 7: Økonomiudvalget Side 15

16 Partierne er enige om, at engangsindtægter og engangsudgifter - bl.a. dem, der fremgår af bilag 1 - med hensyn til tidsfølge skal bearbejdes yderligere for at sikre det mest hensigtsmæssige forløb. Bilag 3 indeholder et af administrationen udarbejdet eksempel på en tilpasning. Tilpasningen skal være besluttet inden 31. december Beslutning Økonomiudvalget : Godkendt med den bemærkning, at det budgetterede beløb på 0,5 mio. kr. i 2006 til projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i skøjtehallen også skal dække projektering af renovering af omklædningsfaciliteterne i boldspilhallen. Økonomiudvalget Side 16

17 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-16/06-B Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Beregningsgrundlag for produktivitetsforbedringer Resume Administrationen har arbejdet videre med grundlaget for realisering af de produktivitetsforbedringer der blev indarbejdet i budget Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget: 1. godkender den, i tabel 1, reviderede opgørelse af produktivitetsforbedringsbeløbet 2. tager stilling til, hvorvidt det brugerfinansierede område skal indgå i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringer, og i så fald, hvorvidt forbedringen skal have som konsekvens, at taksterne nedsættes eller at det brugerfinansierede områdes kassebeholdning forhøjes. Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Bilag 1. Fordeling af produktivitetsforbedringer - Politikområde 30 Institutioner for børn og unge 2. Fordeling af produktivitetsforbedringer - Politikområde 41 Sundhed, ældre 3. Brev om udmøntning af produktivitetsforbedringer Sagsfremstilling Som led i de afsluttende, politiske forhandlinger om budget besluttede et politisk flertal at indarbejde en forudsætning om produktivitetsforbedring fra 2007 og frem. Produktivitetsforbedringen blev indarbejdet som henholdsvis 1,3 pct. i 2007 og 1,6 pct. fra 2008 og frem af kommunens samlede lønbudget. Økonomiudvalget Side 17

18 Således er der i det vedtagne budget indarbejdet produktivitetsforbedringer på i alt kr. i 2007 og kr. i 2008 og Samlet produktivitetsforbedring til realisering: Ved indregning af produktivitetsforbedringerne, er der medtaget områder, hvor det er administrationens vurdering, at en realisering ikke er mulig. Således har administrationen i tabel 1 opstillet en revideret opgørelse af den samlede produktivitetsforbedring. Tabel 1: Revideret opgørelse af produktivitetsforbedring (hele kr.): og frem Note: Produktivitetsforbedring Vedtaget budget Produktivitetsforbedring på Redningsberedskabet Produktivitetsforbedring på vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer Produktivitetsforbedring Til realisering: Note 1: Redningsberedskabet drives som et 60-selskab i samarbejde med Søllerød Kommune, således at Hørsholm Kommunes finansiering heraf sker via et årligt driftsbidrag. Administrationen vurderer derfor, at det ikke er muligt direkte at realisere den indarbejdede produktivitetsforbedring. Note 2: Da vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer er fastsat via en bekendtgørelse er det administrationens vurdering, at den indarbejdede produktivitetsforbedring på Kommunalbestyrelsens vederlag skal tages ud af det samlede beløb til realisering. Således anbefaler administrationen, at den samlede produktivitetsforbedring reduceres, således at denne i 2007 udgør kr. og kr. fra 2008 og fremefter. Det brugerfinansierede område: I det vedtagne budget indgår det brugerfinansierede område ikke i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringerne. En årsag hertil er, at en sådan produktivitetsforbedring ikke vil have nogen likviditetsmæssig effekt for kommunens skattefinansierede kassebeholdning, idet den opnåede mindreudgift enten skal tilgå forbrugerne via lavere takster eller forhøje det brugerfinansierede områdes kassebeholdning. Med dette udgangspunkt anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt der politisk ønskes, at der skal realiseres en produktivitetsforbedring på det brugerfinansierede område. I bekræftende fald skal der tages stilling til, hvorvidt en sådan skal have som konsekvens, at taksterne nedsættes eller at det brugerfinansierede områdes kassebeholdning forhøjes. Produktivitetsforbedringens effekt og den videre proces: Efter Økonomiudvalgets behandling, vil administrationen fortsætte arbejdet med udmøntningen af produktivitetsforbedringerne, således at det vil være praktisk muligt at realisere disse fra den 1. januar Økonomiudvalget Side 18

19 Direktionen har i november 2005 besluttet, at produktivitetsforbedringerne skal realiseres via en forholdsmæssig reduktion af de enkelte lønbudgetter. I tabel 2 er det skitseret, hvor meget lønbudgetterne på de enkelte politikområder vil blive reduceret. Tabel 2: Produktivitetsforbedring pr. politikområde (hele kr.): Politikområde Prod.forb Prod.forb og frem 11 Veje og grønne områder Miljø - Skattefinansieret Bygningsvedligeholdelse Institutioner for børn og unge Undervisning Børn og unges sundhed Børn og unge med særlige behov Sundhed, ældre Social og arbejdsmarked Kultur Idrætsparken (art 1.3) Økonomiudvalget Sammentælling I de vedlagte Bilag er der vist eksempler på en underopdeling af 2 politikområder (Institutioner for børn og unge og Sundhed, ældre). Således er det her muligt at se konsekvensen af produktivitetsforbedringen for den enkelte selvbærende enhed under det pågældende politikområde. OBS: Som led i implementeringen af totalrammestyring, arbejder administrationen i øjeblikket på en harmonisering af lønbudgetterne for de selvbærende enheder. Således vil der efterfølgende kunne fremkomme minimale ændringer til det talgrundlag der ligger til grund for tabel 2 samt de to bilag. Når administrationen har udarbejdet det endelige talmateriale for realiseringen af produktivitetsforbedringerne, vil lederne blive orienteret om konsekvensen for deres respektive selvbærende enheder. Til brug for denne orientering har administrationen udarbejdet en skrivelse, som er vedlagt som bilag 3. Den endelige udmøntning af produktivitetsforbedringerne i budget vil finde sted som tekniske korrektioner, senest til det budgetoplæg der bliver forelagt på Kommunalbestyrelsens augustkonference Beslutning Økonomiudvalget : Ad 1) Godkendt. Administrationen vurderer, hvorvidt det er muligt også at lægge en rammebesparelse ind på vederlaget til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Ad 2) Det brugerfinansierede område skal ligeledes indgå i beregningsgrundlaget for produktivitetsforbedringer med den konsekvens, at taksterne skal nedsættes. Økonomiudvalget Side 19

20 Økonomiudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: TMU-110/05-B Sagsbehandler: Jane Mollerup Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Projekt for 5 boliger - vejadgang fra Cristinavej Resume Sagen om vejadgang for en parcel til Cristinavej blev udsat ved udvalgsmødet den 30. november 2005 idet udvalget ønskede en dialog med de berørte parter inden man behandlede sagen. Herudover har såvel ansøger som naboer fremsendt nye breve, som nu indgår i udvalgets beslutningsgrundlag. Forslag Det foreslås at drøfte sagen. Teknik- og Miljøudvalget : Udvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen, at der skabes vejadgang til Christinavej for den i projektet viste vestlige parcel under forudsætning af, at der fremsendes endelig udstykningssag fra landinspektør indeholdende dokumentation for, at der kan etableres en grund, som overholder byplanvedtægtens krav om minimum 1000 m2 grundstørrelse. Ansøger gøres opmærksom på, at kommunens stillingtagen kun vedrører det offentligretlige grundlag, og at de private servitutter kan vanskeliggøre eller umuliggøre realisering af projektet. Der vil ikke blive givet byggetilladelse, før der foreligger en approbation af udstykningsandragendet fra Kort og Matrikelstyrelsen. Sagen videresendes til behandling i ØU og KB. Marianne Preiss (C). Økonomiudvalget : Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Økonomiudvalget Side 20

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere