Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015"

Transkript

1 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

2 Titel: Redegørelse for GKO Odsherred Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø År: 2015 Kort: Copyright Geodatastyrelsen Prototype: 5. udgave april 2015 ISBN nr. Mail til: 2 Redegørelse for GKO Odsherred

3 Må citeres med kildeangivelse. Redegørelse for GKO Odsherred 3

4 Indhold 1. Indledning Sammenfatning Vandindvindingsstruktur Vandforsyninger og kildepladser Andre vandindvindinger Grundvandsressourcen Gennemførte undersøgelser Grundvandsmagasiner og dæklag Geologiske og landskabsmæssige forhold Geologisk og hydrostratigrafisk model Grundvandsmagasiner Dæklag Hydrologiske forhold Overfladerecipienter Vandbalance og potentialeforhold Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande Grundvandskvalitet Naturlige stoffer Vandtype Miljøfremmede stoffer Nitratfront og nitratreduktion Grundvandsressourcens nitratsårbarhed Sammenfatning af grundvandsressourcen Arealanvendelse og forureningskilder Arealanvendelse og planmæssige forhold Byer og råstofområder Beskyttede naturtyper Skov, skovrejsningsområder og særlige følsomme landbrugsområder Landbrugsforhold Landbrugsbedrifter Potentiel nitratudvaskning Forureningskilder Kortlagte jordforureninger Øvrige forureningskilder Områdeafgrænsning Indvindingsoplande Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og områder med drikkevandsinteresser (OD) Nitratfølsomme indvindingsområder Indsatsområder Sammenfatning af grundvandsmæssige problemstillinger Problemstillinger i OSD og indvindingsoplande uden for OSD Redegørelse for GKO Odsherred

5 7.1.1 Nitrat Sprøjtemidler Andre stoffer Øvrige problemstillinger Problemstillinger ved specifikke vandværker Sammenfattende beskrivelse ved Nørre Asmindrup Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Nørre Asmindrup Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Asnæs Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Asnæs Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Bråde Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Bråde vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Bøsserup vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Ebbeløkke Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Ebbeløkke vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Egebjerg Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Egebjerg vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Fårevejle Kirkeby Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Fårevejle Kirkeby Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Fårevejle St. Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Fårevejle St. Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Gelstrup Strands Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Gelstrup Strands Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved GHT`s Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved GHT`s Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Grevinge Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Grevinge Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Højby Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Højby Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Høve Strands Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Høve Strands Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Kelstrup-Jyderup Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Kelstrup-Jyderup vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Kildehuse Strandhuse Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Kildehuse Strandhuse Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Kongepartens Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Kongepartens vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Lumsås Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Lumsås vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Nykøbing Sjælland Vandværk (Kingosvej) Grundvandsmæssige problemstillinger ved Nykøbing Vandværk - Kingosvej Sammenfattende beskrivelse ved Nykøbing Sjælland Vandværk (Nakke) Grundvandsmæssige problemstillinger ved Nykøbing Sj. Vandværk Nakke Sammenfattende beskrivelse for Nykøbing Sjælland Vandværk (Rørmosen) Grundvandsmæssige problemstillinger ved Nykøbing Sjælland Vandværk (Rørmosen) Sammenfattende beskrivelse ved Nyrup Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Nyrup vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Næsgårdens Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Næsgården Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Ordruplund Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Ordruplund Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Rørvig Vandværk Redegørelse for GKO Odsherred 5

6 Grundvandsmæssige problemstillinger ved Rørvig Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Skamlebæk Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Skamlebæk Vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Stårup Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Stårup vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Vig Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Vig vandværk Sammenfattende beskrivelse ved Vig Lyng Vandværk Grundvandsmæssige problemstillinger ved Vig Lyng vandværk Referencer Redegørelse for GKO Odsherred

7 1. Indledning Denne redegørelse er udarbejdet af Naturstyrelsen som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i Odsherred Kortlægningsområde. Redegørelsen skal danne grundlaget for Odsherred Kommunes efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet. Odsherred Kortlægningsområde blev sammen med en række andre kortlægningsområder oprindeligt udpeget af det tidligere Vestsjælland Amt i Regionplan 2001 som ramme for kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. OSD blev udpeget, jf. vejledningen Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser /a/, i hele landet i Regionplan Grundvandskortlægningen og udpegningen af drikkevandsressourcer har lovhjemmel i vandforsyningslovens 11 og 11 a /b/. Grundvandskortlægningen varetages af staten (Naturstyrelsen), mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens 13 /b/ og varetages af kommunerne. Af vandforsyningslovens 11 a fremgår hvilke områder der skal udpeges: 11 a. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges 1) områder med drikkevandsinteresser, 2) områder med særlige drikkevandsinteresser, 3) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne i nr. 2, 4) delområder inden for de områder der er nævnt i nr. 2 og 3, som er særligt følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder) med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening de anses for følsomme over for, og 5) delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder). Der er i perioden 2009 til 2013 gennemført en række undersøgelser i Odsherred Kortlægningsområde. Denne redegørelse sammenfatter resultaterne fra undersøgelserne, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, kvalitet, naturlige beskyttelse, arealanvendelse og forureningskilder. Endvidere er der i denne redegørelse foretaget en afgrænsning af indvindingsoplande og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Der er desuden som led i kortlægningen foretaget mindre justeringer af afgrænsningen af OSD. Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses indsatsområder (IO). Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) afgrænses for sandjorde inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Afgrænsningen af SFI er dog ikke en del af nærværende rapport. Redegørelse for GKO Odsherred 7

8 Baggrunden for afgrænsningen findes i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Rapporterne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside (fanebladet Vandmiljø > Vand i hverdagen og efterfølgende valg af Drikkevand > Initiativer til rent drikkevand > Bedre beskyttelse af følsomme sandjorde mod sprøjtemidler ). Områdeafgrænsningerne er først formelt gyldige, når de er udpeget i en bekendtgørelse med hjemmel i vandforsyningsloven. Forud for vedtagelsen skal bekendtgørelsen offentliggøres i 8 uger. Redegørelsen bliver ikke opdateret i forhold til eventuelle ændringer som følger af høring af bekendtgørelsen. Efter høringen vedtages bekendtgørelsen med de endelige områdeudpegninger. Umiddelbart efter vedtagelsen vises områdeudpegningerne på Danmarks Miljøportal. Senest et år efter at kortlægningen er afsluttet, skal kommunen udarbejde en beskrivelse af udkast til foranstaltninger rettet mod de direkte berørte parter, jf. indsatsplanbekendtgørelsens 4 /c/. Kortlægningen regnes for afsluttet, når kommunen har modtaget den færdige redegørelse. Kortlægningsområdet ligger i Odsherred (Vestsjælland) og udgør i alt 209 km², heraf udgør OSD 113 km². Kortlægningsområdet består af OSD samt indvindingsoplandene til 28 vandværker og et vandværk (Fårevejle Stationsby Vandværk) beliggende udenfor OSD. Indenfor OSD ligger følgende vandværker som er inkluderet i kortlægningen: Nr. Asmindrup Vandværk, Asnæs Vandværk, Bråde Vandværk, Bøsserup Vandværk, Ebbeløkke Vandværk, Egebjerg Vandværk, Fårevejle Kirkeby Vandværk, Gelstrup Strand Vandværk, GHT s Vandværk, Grevinge Vandværk, Højby Vandværk, Høve Strands Vandværk, Kelstrup-Jyderup Vandværk, Kildehuse Strandhuse Vandværk, Kongepartens Vandværk, Lumsås Vandværk, Næsgården Vandværk, Nykøbing Sj. vandforsyning Kingosvej, Nykøbing Sj. vandforsyning Nakke, Nykøbing Sj. vandforsyning Rørmosen, Nyrup Vandværk, Ordruplund Vandværk, Rørvig Vandværk, Skamlebæks Vandværk, Stårup Vandværk, Vig Vandværk og Vig Lyng Vandværk. På Figur 1.1 er vist OSD og indvindingsoplandene til vandværkerne. På Figur 1.1, og på de efterfølgende figurer i redegørelsen, vises OSD og indvindingsoplande, som de fremtræder, efter de er tilpasset kortlægningsresultaterne. Se også kapitel 4. 8 Redegørelse for GKO Odsherred

9 FIGUR 1.1 KORTLÆGNINGSOMRÅDETS AFGRÆNSNING SOM RAMME FOR OSD OG INDVINDINGSOP- LANDE. PÅ KORTET ER VANDVÆRKERNES PLACERING OG BORINGER ENDVIDERE VIST. Redegørelsen er opbygget således: Kapitel 2 består af en sammenfatning af redegørelsen, som giver et hurtigt overblik over problemstillinger i kortlægningsområdet. Kapitel 3 beskriver vandindvindingsstrukturen i området, mens kapitel 4 er et grundlæggende kapitel, som giver et regionalt overblik over områdets geologi og grundvandsforhold i bred forstand. Kapitel 5 redegør for arealanvendelsen og forureningskilderne, mens kapitel 6 omhandler de forskellige områdeafgrænsninger og -justeringer. Endelig er der i kapitel 7 givet en sammenfatning af grundvandsmæssige problemstillinger i området. Referencerne til baggrundsmaterialet, lovgivningen og de respektive vejledninger fremgår af kapitel 8. Referencerne for baggrundsmaterialet i form af de forskellige kortlægninger og undersøgelser er nummeret fortløbende med tal, mens referencerne for lovgivning og vejledninger er angivet med et bogstav. Redegørelse for GKO Odsherred 9

10 2. Sammenfatning Grundvandsressourcen i Odsherred Kortlægningsområde er en forholdsvis stor og vigtig ressource for indvindingen i Odsherred. Ressourcen består af potentielt 5 magasiner, og der indvindes fra alle magasinerne. Magasinerne er udbredt i forskelligt omfang i kortlægningsområdet. På grund af de glacialtektoniske begivenheder gennem Kvartær, som har påvirket aflejringsprocesserne, og de hydrauliske sammenhænge for kvartære aflejringer i Odsherred Kortlægningsområde, er vandkvaliteten ofte forskellig i de enkelte grundvandsmagasiner. Magasinerne i Odsherred Kortlægningsområde består af følgende: Øvre kvartært grundvandsmagasin KS1 Regionalt kvartært grundvandsmagasin KS2 Regionalt og dybt kvartært grundvandsmagasin KS3 Dybt lokalt kvartært grundvandsmagasin KS4 Prækvartært kalkmagasin KS1 : Vandværker i Vejrhøjbuerne (Skamlebæk, Fårevejle Kirkeby, Ordruplund og Fårevejle St. Vandværk) indvinder fra det kvartære grundvandsmagasin KS1. Laget er påvist i store dele af kortlægningsområdet, men er primært aflejret i randmorænestrøgene f.eks. Vejrhøjbuerne og Vigbuen. Laget er mellem ca meter tykt i kortlægningsområdet og er afgrænset opad og nedad af kvartære leraflejringer. Vandkvaliteten i det kvartære grundvandsmagasin KS1 er generelt nitratholdigt og med et forhøjet sulfatindhold (vandtype A og B), hvilket skyldes det tynde lerdæklag over magasinet samt pyritoxidationen i området. I det terrænære kvartære grundvandsmagasin er der påvist høje NVOC værdier. Årsagen til det høje NVOC niveau i de pågældende boringsindtag kan skyldes nedbrydning af organisk stof i de postglaciale aflejringer. Der er endvidere påvist pesticider i magasinet KS2 : Vandværker i Vejrhøjbuerne og Vigbuen (Skamlebæk, Fårevejle Kirkeby, Høve VV og Bråde Vandværk) indvinder fra det kvartære grundvandsmagasin KS2. Laget er tolket i store dele af kortlægningsområdet. Laget er generelt mellem meter tykt i kortlægningsområdet, men i visse områder f.eks. i Vejrhøjbuerne, Jyderup Skov og Egebjerg udgør KS2 en mægtighed på mellem meter. Vandkvaliteten i det kvartære grundvandsmagasin KS2 er generelt nitratfrit, men med et forhøjet sulfatindhold forårsaget af pyritoxidation (Vandtype C). Ved Jyderup Skov er KS2 dog nitratholdigt og har et forhøjet sulfatindhold (Vandtype A), hvilket dels skyldes det tynde lerdæklag og pyritoxidationen i området. I det kvartære grundvandsmagasin er der påvist høje NVOC værdier. Årsagen til det høje NVOC niveau i de pågældende boringsindtag kan skyldes nedbrydning af organisk stof i de postglaciale aflejringer. Der er endvidere påvist fund af pesticider i magasinet. KS3 : Vandværker i den sydlige og nordlige del af Odsherred Kortlægningsområde f.eks. Asnæs, Grevinge, Næsgården, Ordruplund, Rørvig, Nyrup Vandværk og Nykøbing Sjælland Vandforsyning indvinder fra det regionale kvartære grundvandsmagasin KS3. Laget er tolket i hele kortlægningsområdet, og KS3 har den største udbredelse og mægtighed af de kvartære grundvandsmagasiner. Laget er generelt over 15 meter i Odsherred Kortlægningsområde. Vandkvaliteten i det kvartære grundvandsmagasin KS3 er nitratfrit (Vandtype C og D), men der er fundet forhøjet sulfat koncentrationer i enkelte boringsindtag forårsaget af pyritoxidation. I det kvartære grundvandsmagasin er der påvist høje NVOC værdier. Årsagen til det høje NVOC niveau i de pågældende boringsindtag kan skyldes nedbrydning af organisk stof i de postglaciale aflejringer. KS4 : Vandværker i den sydlige del af Odsherred Kortlægningsområde f.eks. Asnæs, Næsgården og Ordruplund Vandværk indvinder fra det kvartære grundvandsmagasin KS4. Laget er primært tolket i den sydlige del af 10 Redegørelse for GKO Odsherred

11 Odsherred Kortlægningsområde. Laget er mellem meter tykt i den sydlige del af Odsherred Kortlægningsområde og udgør her et betydende grundvandsmagasin. Vandkvaliteten i det kvartære grundvandsmagasin er nitratfrit (Vandtype C og D), og der er kun påvist et let forhøjet sulfatindhold i enkelte boringsindtag. Der er endvidere påvist få fund af pesticider i nogle enkelte boringer filtersat i magasinet. Prækvartært kalkmagasin: Vandværker i den nordlige del af Odsherred Kortlægningsområde indvinder primært fra det prækvartære grundvandsmagasin. Laget består af både Grønsandskalk og Bryozokalk og er afgrænset mod syd af Kerteminde Mergel. Laget er generelt over 60 meter tykt i kortlægningsområdet og er afgrænset opad af Kerteminde Mergel og overlejrer Skrivekridt. Vandkvaliteten i det prækvartære kalkmagasin er nitratfrit (Vandtype C og D) og har et lavt sulfatindhold. Der er dog påvist høje koncentrationer af klorid, hvilket primært skyldes opferskning af grundvandet forårsaget af saltvandspåvirkning. I det prækvartære grundvandsmagasin er der påvist høje NVOC værdier. Årsagen til forekomsten af høje NVOC målinger og dermed højt indhold af organisk stof i grundvandet er formodentlig afsmitning fra marine aflejringer. Der er endvidere påvist fund af pesticider i nogle enkelte boringer filtersat i magasinet. Arealanvendelsen i kortlægningsområdet består primært af landbrugsarealer, ca. 68 %. Derudover udgør skove 14 % af arealanvendelsen mens byområder udgør 8 %. De store skovarealer inden for kortlægningsområdet findes i den nordøstlige del af OSD. Ferskvands- og naturområder udgør tilsammen ca. 10 % af kortlægningsområdet og findes spredt i kortlægningsområdet. Inden for OSD og i indvindingsoplandet uden for OSD er der registreret i alt 2 stk. V1 kortlagte lokaliteter og 54 stk. V2 lokaliteter. Forureningslokaliteterne ligger primært omkring bynære områder f.eks. Asnæs, Højby og Nykøbing. Konkrete oplysninger om de enkelte vandværker og sårbarheden for vandværkerne kan læses i afsnit 7. Redegørelse for GKO Odsherred 11

12 3. Vandindvindingsstruktur I dette kapitel beskrives den nuværende vandindvinding i kortlægningsområdet, herunder fordelingen af indvindingstyper og vandmængder. Der er særlig fokus på de almene vandforsyningers indvinding. Indvindingsstrukturen har betydning for hvordan grundvandsressourcen belastes. Der er i kortlægningsområdet i 2014 tilladt en samlet vandindvinding på 3,37 mio. m³. Der blev i 2013 indvundet i alt 2,50 mio. m³, hvor indvindingen til de almene vandforsyninger udgjorde omkring 2,35 mio. m³. 3.1 Vandforsyninger og kildepladser I kortlægningsområdet er der 28 almene vandforsyninger. Den tilladte indvindingsmængde og den aktuelle indvinding i 2014 for hver vandforsyning fremgår af Tabel 3.1. TABEL 3.1 VANDVÆRKERNES TILLADTE OG AKTUELLE INDVINDING. Vandforsyning/kildeplads Aktive boringer Tilladt indvinding (m³) Indvinding i 2014 (m³) Nykøbing Sj. Vandværk, Kingosvej Nykøbing Sj. Vandværk, Rørmosen Nykøbing Sj. Vandværk, Nakke ; & E; ; B; A; ; & og Højby Vandværk & C Stårup Vandværk Nyrup Vandværk ; ; & GHT`s Vandværk ; ; ; ; ; ; ; & Lumsås Vandværk ; & Ebbeløkke Vandværk ; ; og Nr. Asmindrup Vandværk ; ; ; og Kildehuse Strandhuse Vandværk & Bøsserup Vandværk og Gelstrup Strand Vandværk & Egebjerg Vandværk ; og Redegørelse for GKO Odsherred

13 Bråde vandværk ; og Vig Vandværk ; ; & Vig Lyng Vandværk ; & Kongepartens Vandværk ; ; & Rørvig Vandværk, Nakke ; ; ; & Ordruplund Vandværk ; ; & Næsgården Vandværk Fårevejle Kirkebys Vandværk Fårevejle Stationsby Vandværk ; & ; & Skamlebæk Vandværk ; ; & Høve Strands Vandværk ; ; ; & & Kelstrup-Jyderup Vandværk og Grevinge Vandværk ; og Asnæs Vandværk ; ; og Hovedparten af vandforsyningerne indvinder under m³ årligt, mens Odsherred Vandforsyning (Nykøbing Sj. Vandværk og Egebjerg Vandværk), Rørvig, Ebbeløkke, GHT, Grevinge, Nr. Asmindrup og Asnæs Vandværk indvinder over m³/år. Vandvindvindingen til Odsherred Vandforsyning udgør knap 30 % af den samlede vandindvinding til de almene vandforsyninger i kortlægningsområdet. Udviklingen i de almene vandforsyningers indvinding gennem de sidste 28 år er vist på Figur 3.1. Indvindingen i Odsherred Kortlægningsområde har generelt været faldende i perioden , og for flere vandværker er indvindingen halveret i perioden. Indvindingen for mange af vandværkerne i Odsherred Kortlægningsområde må dog forventes at variere meget i løbet af året pga. de store sommerhusområder i Odsherred Kommune. Redegørelse for GKO Odsherred 13

14 FIGUR 3.1 ÅRLIGE INDVINDINGSMÆNGDER FOR VANDVÆRKERNE I KORTLÆGNINGSOMRÅDET. De almene vandforsyningers og kildepladsernes placering fremgår af Figur 3.2 i afsnit Andre vandindvindinger Ud over indvinding af grundvand til almene vandforsyninger er der i kortlægningsområdet indvinding af vand til industriformål, markvanding og gartneri. Beliggenhed af indvindingsanlæggene er vist på Figur 3.2. Oplysningerne stammer fra Jupiter databasen samt supplerende oplysninger fra primært Odsherred Kommune. Der er på Figur 3.2 vist både indvindingsanlæggene og indvindingsboringernes placering. Som det fremgår af Figur 3.2 ligger indvindingsboringerne ikke altid ved det anlæg, de er tilknyttet. 14 Redegørelse for GKO Odsherred

15 FIGUR 3.2 ØVERST: BELIGGENHED AF INDVINDINGSANLÆG. NEDERST: BELIGGENHED AF INDVIN- DINGSBORINGER SAMT ANDRE. Der er ca. 22 markvandingsanlæg, som primært ligger i den sydlige del af Odsherred (Lammefjorden og Sidinge Fjord). Derudover findes et par indvindingsanlæg til industri i den nordlige del af OSD. Der er desuden ca. 25 gartnerianlæg i Odsherred, og de findes primært i den sydlige del af kortlægningsområdet. Redegørelse for GKO Odsherred 15

16 Fordelingen af den tilladte og faktiske indvinding, vurderet ud fra de indberettede vandmængder og fordelt på de enkelte indvindingstyper, er vist på Figur 3.3. Fordeling af tilladte indvindingsmængder 3% 9% Vandværk Markvanding Industri 88% Fordeling af indberettede indvindingsmængder 1% 5% Vandværk Markvanding Industri 94% FIGUR 3.3. FORDELINGEN AF DEN TILLADTE OG DE INDBERETTEDE INDVINDINGSMÆNGDER MEL- LEM DE FORSKELLIGE INDVINDINGSTYPER. DE INDVUNDNE MÆNGDER ER PRIMÆRT DE INDBERET- TEDE MÆNGDER FRA Langt hovedparten af den tilladte indvindingsmængde er givet til almen indvinding, mens den tilladte indvinding til markvanding kun udgør 3 %. Den faktiske indvinding til almen indvinding i 2014 udgjorde 94 %, mens indvindingen til markvanding udgjorde 1 %. Indvinding til industri f.eks. gartneri udgjorde i % af den samlede indvinding. Udover ovennævnte indvindingsanlæg foregår der i kortlægningsområdet indvinding til enkeltindvindere. Disse husholdningsanlæg indvinder i størrelsesordenen 100 til 300 m³ årligt, og den samlede indvinding fra disse anlæg er minimal i forhold til den øvrige indvinding i området. 16 Redegørelse for GKO Odsherred

17 4. Grundvandsressourcen Kapitel 4 er en gennemgang og sammenstilling af de eksisterende kortlægningsresultater. Der tages udgangspunkt i følgende emner: Grundvandsmagasiner og dæklag Hydrologiske forhold Grundvandskvalitet Dataene sammenstilles til en samlet vurdering af ressourcen, herunder sårbarheden af denne. Indledningsvis gennemgås kortlægningsgrundlaget, som består af kortlægningsresultaterne fra de forskellige kortlægninger og modeller, der er udført og opstillet i området. 4.1 Gennemførte undersøgelser Denne redegørelse bygger på en lang række nye og tidligere data og undersøgelser. Her er kort beskrevet de undersøgelser, der er udført i forbindelse med statens afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Der kan læses mere om metoder, data og resultater i de rapporter, der nævnes i referencelisten. På underfanebladet Digitale data og kort og efterfølgende valg af Database med grundvandsrapporter kan følgende findes: Rapporter: Vælg Database med grundvandsrapporter. Geofysisk data: Vælg National geofysisk database (GERDA). Boringsoplysninger og vandkemi: Vælg National boringsdatabase (Jupiter). Hydrostratigrafisk og hydrologisk model: Vælg Model-databasen. Den geografiske udbredelse af de gennemførte undersøgelser, som er refereret i det følgende, fremgår af Figur 4.1. Geofysiske kortlægninger Inden for kortlægningsområdet er der udført SkyTEM /5/, TEM /6/ og MEP /6/, som er fladedækkende geofysiske undersøgelser. De fladedækkende undersøgelser er valgt for at understøtte den geologiske og hydrostratigrafiske model for området, herunder kortlægning af dæklag, magasiner og magasinbund. SkyTEM er en vigtig kortlægningsmetode, hvor data fra store arealer indsamles ned til en dybde på ca. 200 m. MEP er mere nøjagtig i de øvre lag i forhold til SkyTEM. De fladedækkende data blev fulgt op med en seismisk undersøgelse i den nordlige del af kortlægningsområdet, hvor der blev udført 2 seismiske 2D-profiler /7/. Seismikken er udført for at kaste lys over evt. strukturer, aflejringsmønstre eller erosion af sedimenterne i undergrunden som en støtte til den geologiske/hydrostratigrafiske model. Redegørelse for GKO Odsherred 17

18 I forbindelse med grundvandskortlægningen i Odsherred Kortlægningsområde blev der endvidere udført georadar undersøgelser i randmorænestrøgene i Vejrhøjbuerne og Højbybuen ved Ulkerup Skov, /8/. Georadar undersøgelserne blev gennemført for at belyse laghældningen på de overfladenære geologiske aflejringer i randmorænerne. Desuden er der anvendt nogle eksisterende borehulslogs i en række boringer i Odsherred Kortlægningsområde (primært i Vejrhøjbuerne) til nærmere belysning af lagskift, lithologi og for at vurdere den geoelektriske modstand for de geologiske aflejringer. Den arealmæssige udbredelse af de geofysiske kortlægninger fremgår af Figur 4.1 øverst. Kemiske undersøgelser I forbindelse med boringsregistreringen og synkronpejlerunder i Odsherred Kortlægningsområde er der udtaget 23 vandanalyser fordelt på 18 boringer, /9/. Kemianalyserne har til formål at vurdere grundvandskvaliteten og ikke mindst vurdere en eventuel udvikling i kvaliteten i forhold til tidligere analyser. Der er udført en grundvandskemisk kortlægning for Odsherred Kortlægningsområde, /10/, som gennemgår de grundvandskemiske problemstillinger i kortlægningsområdet. Geologisk og hydrostratigrafisk model Der er opstillet en geologisk/hydrostratigrafisk model for Odsherred Kortlægningsområde, /11/. Den geologiske/hydrostratigrafiske model sammenfatter den geologiske forståelse for kortlægningsområdet. For at den hydrostratigrafiske tolkning kan anvendes til en efterfølgende hydrologisk strømningsmodel, strækker den hydrostratigrafiske model sig ud over kortlægningsområdets afgrænsning og afgrænses af den sydlige del af Lammefjorden og Sjællands Odde i den nordlige del af kortlægningsområdet, se Figur 4.1 nederst. Med den hydrostratigrafiske model har det bl.a. været muligt at afgrænse grundvandsmagasinerne og beregne dæklagene (lertykkelseskort). Hydrologisk strømningsmodel På baggrund af den hydrostratigrafiske model er der opstillet en hydrologisk model i værktøjet MIKE SHE, /12/. Modellen er bl.a. anvendt til at bestemme indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, gradientforhold samt strømnings- og potentialeforhold i det enkelte grundvandsmagasin mv. I forbindelse med grundvandskortlægningen i Odsherred har Naturstyrelsen fået udført en georadar undersøgelse (se Figur 4.1 øverst) omfattende bl.a. store dele af Vejrhøjbuerne og et område i og omkring Ulkerup skov, /8/. Formålet med georadar undersøgelsen var at kortlægge glacialtektoniske forstyrrelser i de terrænnære aflejringer. I denne undersøgelse har kun lagenes hældningsretning været af interesse. De ca. 100 målte hældningsretninger i det kortlagte område blev sammenholdt med andre strukturelle oplysninger fra den opstillede Geo- Scene3D model. På Figur 4.1 øverst fremgår det, at stort set hele kortlægningsområdet er dækket af geofysiske undersøgelser, herunder selvfølgelig primært SkyTEM, MEP, TEM og seismik. På kortet i Figur 4.1 nederst er endvidere vist boringer, som enten er beskrevet af brøndborer eller geologisk bedømt af f.eks. GEUS. Alle boringerne i modelområdet er i /11/ opdelt i 2 kvalitetskategorier efter omfanget af de geologiske beskrivelser og boremetode. Kvalitet 1 og 2 er bl.a. de boringer, som er bedømt af geolog eller brøndborer. 18 Redegørelse for GKO Odsherred

19 FIGUR 4.1. ØVERSTE KORT VISER DE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER, DER ER UDFØRT I KORTLÆG- NINGSOMRÅDET. BOREHULSLOGS ER PRIMÆRT UDFØRT I VEJRHØJBUERNE VED ORDRUPLUND. NEDRST KORT VISER DELS BORINGER OPGJORT EFTER LITHOLOGISK BESKRIVELSE (BRØNDBORER ELLER GEOLOGI) SAMT MODELOMRÅDET FOR DEN HYDROSTRATIGRAFISKE/HYDROLOGISKE MO- DEL. Redegørelse for GKO Odsherred 19

20 4.2 Grundvandsmagasiner og dæklag Et af de væsentligste resultater fra den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er en vurdering af udbredelsen af grundvandsmagasinerne og deres dæklag. Denne vurdering bygger i høj grad på den geologiske model/hydrostratigrafiske model, der er opstillet for Odsherred Kortlægningsområdet i 2015, /11/ Geologiske og landskabsmæssige forhold De geologiske aflejringer af kalk (Grønsandskalk og Danienkalk), kvartært sand og ler udgør kortlægningsområdets grundvandsmagasiner og beskyttende dæklag. Derfor er kendskab til aflejringernes fordeling vigtig for de hydrologiske strømningsmønstre, den konkrete mulighed for vandindvinding og for bestemmelse af grundvandets sårbarhed. Desuden er sedimenternes fysiske og mineralogiske egenskaber vigtige for grundvandsstrømningen og vandkemien. Ud over den nuværende opbygning er det vigtigt at kende lagenes dannelseshistorie, da det kan forklare hydrologiske og vandkemiske problemstillinger. Ligeledes er forståelsen af de dybereliggende strukturer i aflejringerne væsentlig, da disse i høj grad har medvirket til udformningen af grundvandsmagasiner og dæklag. Landskabet og de terrænnære jordlag Odsherred Kortlægningsområde er stærkt præget af randmoræner ved Vejrhøj, Vig, Højby og Lumsås. Dannelsen af de karakteristiske randmoræner i Odsherred, Odsherredbuerne, er forårsaget af flere formodentlig samtidige istunger, som var en del af Bælthavsfremstødet i slutningen af sidste istid, /13/. Bakkeområderne i Vejrhøjbuerne er de højeste i hele Odsherred og er visse steder over kote +100 m, f.eks. ved Vejrhøj kote 121 m, se Figur 4.2. Vejrhøjbuerne er karakteriseret af nogle langstrakte småbakker, som overpræger Vig- og Højbybuen, som i højere grad er præget af dødislandskaber og issøbakker, /14/og /15/. Den ældste randmoræne er den ca. 7 km lange og let buede randmoræne, Lumsås, som er knap 50 meter høj, /16/. Landskabselementerne i randmorænerne i Odsherred illustreres bedst med Vejrhøjbuerne. Randmorænen er bueformet med nogle iøjnefaldende langstrakte småbakker på toppen. Den østlige flanke er præget af former dannet ved tilbagesmeltning af dødis, mens den vestlige er gennemskåret af erosionskløfter dannet af smeltevandsløb. Udformningen af landskabets storformer tyder på, at Vejrhøjbuerne er den yngste af israndsbakkerne i Odsherred. De stærkt varierende aflejringsforhold i Vejrhøjbuerne tyder på, at randmorænerne består af opstablede aflejringer transporteret op fra lavningerne i det nuværende Lammefjorden og danner et klassisk eksempel på en glacial hændelse. 20 Redegørelse for GKO Odsherred

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt FASTERHOLT Gebyrfinancieret kortlægning i Fasterholt Generelle Indsatsområde Sagsnr.: 30.5480.01 Juni / 2007 Miljøcenter

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Tønder Kommune Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Februar 2014 Udgivelsesdato : 4. februar 2014 Vores reference : 30.6614.11 Udarbejdet : Klaus Petersen, Charlotte Hessellund Jensen og Anders Brask-Nielsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER

Region Hovedstaden. Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Region Hovedstaden Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Region Hovedstaden Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Rekvirent Rådgiver Region Hovedstaden Orbicon A/S Jens

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Miljøcenter Roskilde Notat til trin 1. Kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed på baggrund af eksisterende data: Geologisk model Slimminge

Miljøcenter Roskilde Notat til trin 1. Kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed på baggrund af eksisterende data: Geologisk model Slimminge Miljøcenter Roskilde Notat til trin 1. Kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed på baggrund af eksisterende data: Geologisk model Kortlægningsområde Slimminge Ny Østergade 7 4000 Roskilde Tlf. 72546500

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune Grundvandsmagasinerne i Tønder Kommune omfatter dybtliggende istidsaflejringer og miocæne sandaflejringer. Den overvejende del af drikkevandsindvindingen finder sted fra istidsaflejringerne, mens de miocæne

Læs mere

NATURSTYRELSEN VESTJYLLAND KORTLÆGNINGSOMRÅDE ØRSLEVKLOSTER TRIN 1

NATURSTYRELSEN VESTJYLLAND KORTLÆGNINGSOMRÅDE ØRSLEVKLOSTER TRIN 1 NATURSTYRELSEN VESTJYLLAND KORTLÆGNINGSOMRÅDE ØRSLEVKLOSTER TRIN 1 Rekvirent Naturstyrelsen Vestjylland Rindumgaards Allé 3 6950 Ringkøbing Halfdan Sckerl harsc@nst.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning G E U S Grundvandskortlægning Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning Introduktion Nærværende inspirationspapir er tænkt som oplæg til udarbejdelse af udbudsmateriale for trin 1 af grundvandskortlægningen.

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser NOVEMBER 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2006/16 Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 Kortlægning af Danienkalk-Skrivekridt grænsen samt forkastninger i denne

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

DK-model2009. Modelopstilling og kalibrering for Nordjylland

DK-model2009. Modelopstilling og kalibrering for Nordjylland DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2010/79 DK-model2009 Modelopstilling og kalibrering for Nordjylland Anker L. Højberg, Maria Ondracek, Per Nyegaard, Lars Troldborg, Simon Stisen &

Læs mere

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Disposition Definition på områder Baggrund for udpegninger tidligere

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Kortlægning af begravede dale i Danmark

Kortlægning af begravede dale i Danmark Kortlægning af begravede dale i Danmark Opdatering 2007 2009 Flemming Jørgensen GEUS og Peter Sandersen Grontmij Carl Bro G E U S 1 Kortlægning af begravede dale i Danmark Særudgivelse Omslag: XXX Repro:

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Hvordan skaffes relevante hydrogeologiske data til sagsbehandling

Hvordan skaffes relevante hydrogeologiske data til sagsbehandling Hvordan virker jordvarmeboringer og hvordan kan de påvirke hydrologi og grundvandskvalitet Hvordan skaffes relevante hydrogeologiske data til sagsbehandling Disposition Lidt om GEUS Introduktion til projekt

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER November 2005 INDHOLD FORORD (1) BAGGRUND (2) Lerindhold, geofysik og sårbarhed

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Potentialekortlægning

Potentialekortlægning Potentialekortlægning Vejledning i udarbejdelse af potentialekort Susie Mielby, Claus Ditlefsen og Henrik Olesen GEO-VEJLEDNING 4 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Formål: Undersøgelsesboringer. Anlæggets art: Alment vandværk. Indvindingsanlæg: Værket i Lejre. Boringernes beliggenhed: Lavringe Kildeplads

Formål: Undersøgelsesboringer. Anlæggets art: Alment vandværk. Indvindingsanlæg: Værket i Lejre. Boringernes beliggenhed: Lavringe Kildeplads HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Eskild Dalsgaard Lund Center for Byg & Miljø D 4646 4953 E eslu@lejre.dk

Læs mere

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg KLOAKOPLANDE - STATUS By/opland Sommerhuse Kloak- Spildevandsbelastning Total Spilde- Separat Fællessytem Renseanlæg Afskærende Tillæg Bemærkninger princip Sommerhuse Byområder Qt Qt Qi areal vand ledningssystem

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 14 boringer 1. sep 2015 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund

Fra boringsdatabasen JUPITER til DK- grund Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund Hans Jørgen Henriksen Danmarks forsyningssituation med ferskvand er enestående, den er baseret på grundvand med hele 99%. Vi har i Danmark en decentral forsyningsstruktur,

Læs mere

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen Indledning I Nordsjælland ligger der to begravede dale, Søndersø dalen og Alnarp-Esrum dalen. Begge dale har været

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

VINDUER OG SPRÆKKER I JORDEN OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE

VINDUER OG SPRÆKKER I JORDEN OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE VINDUER OG SPRÆKKER I JORDEN OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE af Peter Gravesen Vinduer og sprækker er begreber geologer normalt forbinder med hårde krystallinske bjergarter og ikke med løse aflejringer, som f.eks.

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune

Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune Naturstyrelsen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Att.: Gudrun Gulbæk 2. januar 2014 Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune Naturstyrelsen har den 14. november 2013 ansøgt

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark Omegnsstudier. Rapport nr. 3

Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark Omegnsstudier. Rapport nr. 3 D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 1 2 / 125 Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark Omegnsstudier. Rapport nr. 3 Område Kertinge

Læs mere

Geologisk model af RTA-Grunden ved Villavej i Ringe

Geologisk model af RTA-Grunden ved Villavej i Ringe Danmarks og Grønlan Geologiske Undersøgelse Rapport 2006/9 Geologisk model af RTA-Grunden ved Villavej i Ringe En 3-D geologisk model af kildeområde og faneområde Ved den forurenede grund ved den tidligere

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Temadag 1. februar 2012

Temadag 1. februar 2012 Temadag 1. februar 2012 Energianlæg - en trussel for grundvandet? 05-02-2012 1 Karsten Juul Geolog Siden 1991: Vandforsyning Siden 1997: Grundvandskortlægning Siden 2008: Energianlæg baseret på grundvand

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning Kapitel 1. Sammenfatning Opgørelse af den udnyttelige drikkevandsressource i Danmark med udgangspunkt i modelsimulering af det hydrologiske kredsløb baseret på den nationale vandressourcemodel (DK-model)

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kommuneplantillæget er udarbejdet af Miljø

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt Udgiver: Sønderjyllands Amt Redaktion: Sats og tryk: Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen Swing Design Tønder, Laursen Tønder Fotos: Sønderjyllands Amt Adresser: Sønderjyllands Amt Amtsgården Skelbækvej

Læs mere