Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for fejl og opklarende informationer Bilag Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Leder Hjemmeplejeleder Tina Faarup Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 11. december 2014, kl Den 12. december 2014, kl Den 13. december 2014, kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere med forskellig plejetyngde og omfatter også borgere, der får hjælp i weekenden. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 dage samt 1 weekend. Fordelingen har været: 3 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen, har haft tilsyn i dagtiden. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 2 der har haft tilsyn i dagtiden, og 4 der har haft tilsyn på en lørdag. Af planlægningsmæssige årsager valgte tilsynet, at de 4 borgere der skulle indgå i tilsyn om lørdagen, alle var borgere der havde mere end 8 timers hjælp om ugen. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 14 medarbejdere: 11 social- og sundhedshjælpere 1 sygehjælper 1 social- og sundhedshjælperelev 1 sygeplejestuderende Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Manager og sygeplejerske Mette Norré Sørensen, Chefkonsulent og sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg til at være godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering x Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2014). 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Ledelsen oplyser, at der er arbejdet konstruktivt på anbefalingerne fra sidste tilsyn. For at sikre, at alle medarbejdere er ajourført i forhold til, hvorledes en døgn- og ugeplan skal udarbejdes, er der fabrikeret en let læselig pixivejledning til dette formål. Vejledningen tager udgangspunkt i kommunens Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Ledelsen oplyser, at der har været udfordringer i forhold til at få beskrevet det retningsgivende mål, da det kommer fra den visiterende myndighed og ikke altid er beskrevet i borgerens journal (F2). Der arbejdes forskelligt i de enkelte hjemmeplejegrupper med udarbejdelsen af borgernes døgnog ugeplaner. Nogle steder er det den enkelte medarbejder, der er ansvarlig for at få døgn- og ugeplanen udarbejdet og ajourført. Andre steder er der udvalgt en medarbejder, som i samarbejde med kontaktmedarbejderne, laver døgn- og ugeplanen. 4

5 Ledelsen fortæller, at der arbejdes målrettet med koordineret borgerforløb. Borgerens behov er styrende for, hvilke kompetencer der er behov for. Der er i det daglige arbejde fokus på den rehabiliterende tankegang. Der drøftes ved møderne i de enkelte hjemmeplejegrupper, hvorledes borgernes ressourcer kan anvendes og indtænkes i dagligdagen. Desuden er der fokus på hygiejne, specielt i uge 38, hvor der blev lavet event og workshops. Her blev uniformsetikken blandt andet diskuteret. Hygiejnepunkterne er ligeledes blevet drøftet i Med-udvalget. Ledelsen oplyser, at der arbejdes målrettet med ramme-delegationsopgaver i forhold til støtte til medicinindtagelse, administration af afføringsmidler, øjendrypning og medicinske cremer og hudpleje. Der er udarbejdet instrukser på alle områderne, og samtlige medarbejdere i hjemmeplejen har været igennem et undervisningsforløb. Som noget nyt skal medarbejderen til at dokumentere i handleplanerne. Ledelsen oplyser, at alle stillinger - også afløserne - er besatte med faglærte medarbejdere. Der er ingen ledige stillinger i hjemmeplejen. Den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplaner lever generelt op til kommunens vejledning hertil. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan, og der er generelt sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og størstedelen af borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Borgerne modtager de planlagte besøg og oplever, at de modtager den hjælp, der er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Kvaliteten af den praktiske hjælp og kvaliteten af den personlige pleje er meget tilfredsstillende. Borgerne inddrages og anvender deres egne ressourcer. Borgerne oplever, at de har god kontakt til medarbejderne og føler sig respekteret i hverdagen. Borgerne får deres medicin, og medarbejderne kan beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden medicinen gives. Medarbejderne har et godt kendskab til borgeren og til døgn og ugeplanen og kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der gøres, for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan ligeledes beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt, tiltaleform og levevis. Mangler Der er ikke fundet mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og mangler Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling: 5

6 Bemærkninger Tilsynet bemærker, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn-og ugeplanerne er beskrevet individuelt og handlevejledende. Tilsynet bemærker, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at borgernes ressourcer bliver beskrevet i døgn-og ugeplanerne. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at disse fremstår individuelle og handlevejledende gennem hele døgnet. 2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at disse indeholder beskrivelser af borgernes ressourcer og medinddragelsen, hvor dette er relevant. 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang det er muligt x 95 % x 93 % x 94 % x x x 84 % Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til x 97 % medarbejderne og respekt i hverdagen De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). 6

7 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov x Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes behov. Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den hjælp borgerne modtager og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp generelt svarer til deres behov, og størsteparten af borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 95 % 7

8 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? x Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgernes døgnog ugeplaner. 13 ud af 15 døgn- og ugeplaner beskriver den visiterede hjælp. 1 døgn- og ugeplan har delvise mangler, idet der er visiteret til bad, og dette ikke fremgår af døgn- og ugeplanen. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 1 døgn- og ugeplan er mangelfuld. Døgn- og ugeplanen afspejler den hjælp, som er givet på genoptræningsopholdet, hvor borgeren har været for et stykke tid siden. Ikke relevant 0 90 % Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? x Tilsynet vurderer, at der i forhold til to borgere ikke helt er sammenhæng mellem den hjælp borgerne modtager og borgerens tilstand. Tilsynet observerer, at en borger er meget underernæret og ikke får hjælp til morgenmad. Tilsynet observerer, at borgeren spiser kiks og drikker to glas vand til morgenmad. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 2 Hjemmeplejen kommer hver morgen til let morgenstøtte. Borgeren skønnes ikke i stand til at opretholde en tilstrækkelig ernæringstilstand. Ikke relevant 0 94 % En anden borgers bolig fremtræder i en uhygiejnisk tilstand. Tilsynet ser gamle madrester stående fremme og urent sengetøj. Borgeren har tidligere modtaget en social rengøring og er nu 8

9 visiteret til rengøring hver 14. dag. Tilsynet skønner, at borgeren ikke selvstændigt kan varetage oprydning i sin bolig og ikke har ressourcer til at få fjernet sit husholdningsaffald. Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? x Tilsynet vurderer, at borgerne generelt oplever, at den tildelte hjælp svarer til deres behov. 14 ud af 15 borgere mener, at de får den hjælp, de har behov for. 1 borger vurderer, at den hjælp han får fra hjemmeplejen ikke er tilstrækkelig, da borgeren oplever, at hans helbred er skrøbeligt. Borgeren har netop været indlagt og afventer en aflastningsplads. Desuden fortæller borgeren, at han er visiteret til en plejehjemsplads og afventer tilbud. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 97 % Indikator 1.4 Interview med borger Ved borgeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? x Opfyldt 14 borgere tilkendegiver, at de ved, hvordan man kan få hjælp til at klage. 1 borger er ikke bekendt med klageprocessen. Borgeren informeres af tilsynet om, hvortil der kan rettes en klage. Borgeren oplyser, at der indtil videre ikke har været noget at klage over. Opfyldt 14 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 94 % 9

10 Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? x Opfyldt 14 medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet. 1 medarbejder kunne ikke kontaktes efter tilsynet. Opfyldt 14 Ikke relevant 1 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp x Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til beskrivelsen af den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplanerne, således at den fremstår individuelt og handlevejledende beskrevet. Tilsynet bemærker, at en borger ikke har modtaget alle planlagte besøg. Borgerne modtager den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejder. Medarbejderne kan redegøre for retningslinjerne vedrørende aflysningsårsager og tidsanvendelse. Medarbejderne har generelt kendskab til indholdet i døgn- og ugeplanen i egen vagt. 93 % 10

11 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? x Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn-og ugeplanerne er beskrevet individuelt og handlevejledende. 10 ud af 15 døgn- og ugeplaner fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet og lever op til kravene til kommunens vejledning hertil. 4 døgn- og ugeplaner har delvise mangler. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 I forhold til en døgn- og ugeplan er feltet generelt ikke udfyldt korrekt. Der mangler beskrivelse af det psykiske funktionsniveau, adgangsforhold og tiltaleform. 80 % Desuden er døgn- og ugeplanen ikke tilstrækkelig handlevejledende på et enkelt område. Døgn- og ugeplanen beskriver, at borgeren støttes i hverdagen - det fremgår ikke hvordan. I en anden døgn- og ugeplan mangler feltet generelt ligeledes. Borgeren er i behandling for depression, men der ses ingen beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg. I en tredje døgn-og ugeplan er aftentilsynet ikke beskrevet individuelt og handlevejledende. I en fjerde døgn- og ugeplan, er feltet generelt delvis udfyldt. 11

12 Der mangler beskrivelse af borgerens psykiske og fysiske funktionsniveau. 1 døgn- og ugeplan opfylder ikke kriterierne. Her ses døgn- og ugeplanens generelle felt ligeledes mangelfuldt beskrevet, der står kun beskrevet, at der ikke er kendskab til det retningsgivende mål. I samme døgn- og ugeplan mangler handlevejledende beskrivelse af det ugentlige bad. Dette er den eneste hjælp til personlig pleje borgeren modtager. Tilsynet bemærker, at der er særlige udfordringer i forhold til at motivere borgeren til at modtage hjælpen. Tilsynet gør opmærksom på, at de særlige udfordringer i forhold til motivation af borgeren bør indgå i døgn- og ugeplanen. Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? x Tilsynet vurderer, at størsteparten af borgerne modtager alle planlagte besøg. 14 ud af 15 borgere har modtaget alle planlagte besøg. 1 borgere har ikke modtaget alle aftalte besøg. Opfyldt 14 Borgeren fortæller, at han ikke fik sit middagsbesøg dagen før. Borgeren plejer at være i aktivitetscenter, men grundet sygdom hos borgeren, er dette blevet aflyst. Borgeren har derfor fået Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 94 % 12

13 lovning på et middagsbesøg til at få lavet sin frokost. Hjemmeplejen opdagede, at de havde glemt besøget og kom ved tiden. Indikator 2.3 Interview med borger Får borgeren den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejdere? x Opfyldt 15 borgere tilkendegiver, at de modtager den aftalte hjælp. Flere borgere påpeger, at hjælpen som ydes fra den faste medarbejder, findes meget tilfredsstillende. Opfyldt 15 Ikke relevant 0 Indikator 2.4 Interview med medarbejder Kender medarbejderen indholdet i instruks for tidsregistrering og aflysningsårsager? x Opfyldt Medarbejderne kender til indholdet i instruks for tidsregistrering og aflysningsårsager. 1 medarbejder kan ikke kontaktes efter tilsynet hos borgeren. Opfyldt 14 Ikke relevant 1 Indikator 2.5 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? x Tilsynet vurderer, at langt den største del af medarbejderne har kendskab til borgernes døgn- og ugeplan. 12 medarbejdere kan redegøre for indholdet i borgernes døgnog ugeplan. 2 medarbejdere kan delvis redegøre for borgerens døgn- og ugeplan. En medarbejder fortæller, at han primært har fokus på borgerens handleplan, da borgeren er i et udviklingsforløb, og den leverede Opfyldt 12 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 1 93 % 13

14 ydelsen er af træningskarakter. En anden medarbejder, som er elev, oplyser, at han ikke har det helt store kendskab til borgerens døgn- og ugeplan. 1 medarbejder kunne ikke kontaktes efter tilsynet hos borgeren. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at der generelt er en hygiejnisk forsvarlig standard i de besøgte borgeres boliger. Borgerne tilkendegiver, at de oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 94 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdsx Tilsynet vurderer, at hovedparten af de besøgte boliger fremstår i en forsvarlig hygiejnisk standard. I for hold til 12 borgere er den hygiejnisk standard i de besøgte borgeres boliger tilfredsstillende. Borgerne tilkendegiver, at de oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. I forhold til 1 borger fremtræder Opfyldt 12 Delvis opfyldt 1 14

15 steder Hjælpemidler Indikator 3.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? hjemmet i en mindre tilfredsstillende hygiejnisk tilstand. Tilsynet observerer gammelt husholdningsaffald, som står fremme i stuen, og sengelinned som i den grad trænger til vask. I forhold til 2 borgere er indikator ikke relevant, idet borgerne ikke modtager rengøring. x Opfyldt 12 borgere udtrykker tilfredshed med den praktiske hjælp. Flere borgere udtrykker, at hjælpen leveres med grundighed, og at medarbejderne er fleksible. 1 borger er ikke tilfreds med rengøringshjælpen. Borgeren oplever, at medarbejderne under støvsugning og gulvvask ikke flytter selv de mindste ting på gulvet. I forhold til 2 borgere er indikator ikke relevant, idet borgerne ikke modtager rengøring. Ikke relevant 2 96 % Opfyldt 12 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 2 93 % 15

16 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Borgerne fremstår velplejede. Borgerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og vaner. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan den personlige pleje udføres hos borgerne. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? x Opfyldt Alle borgere fremstår velplejede. Tilsynet observerer, i for hold til en borger, at det er tydeligt, at der er udfordringer i forhold til at motivere borgeren til at modtage hjælpen. Hjemmeplejen gør, hvad der er muligt. Tilsynet observerer, at en anden borger er yderst velplejet efter netop overstået morgenpleje. 6 af de interviewede borgere modtager ikke hjælp til personlig pleje. Opfyldt 9 Ikke relevant 6 16

17 Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? x Opfyldt Borgerne giver udtryk for, at de er tilfredse med tilrettelæggelsen af den personlige pleje. Flere giver udtryk for, at de er meget trygge ved den måde, de får hjælp på. 6 af de interviewede borgere modtager ikke hjælp til personlig hygiejne. x Opfyldt Medarbejderne fremstår fagligt kompetente og kan redegøre for borgernes personlige pleje og omsorg. En medarbejder beskriver, at det er svært at motivere borgeren. Nogle gange forsøges det at tilbyde mindre dele af et bad - eksempelvis tilbydes et fodbad eller en hårvask. Men ofte afslår borgeren. Medarbejderren er opmærksom på udfordringer og gør de nødvendige observationer. En anden medarbejder fortæller, at hjælpen til personlig pleje kun vedrører et ugentligt bad. Badet gives til borgeren, mens hun sidder på en stol i køkkenet. Ikke optimalt, men sådan ønsker borgeren det, hvilket respekteres - trods det, at der er mulighed for brusebad i boligen. I forhold til 7 borgere er indikatoren ikke relevant. Opfyldt 9 Ikke relevant 6 Opfyldt 8 Ikke relevant 7 17

18 Seks af de interviewede borgere modtager ikke hjælp til personlig hygiejne. En medarbejder kunne ikke træffes efter tilsynet hos borgeren. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende x Den medicin, som skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet hos alle borgere. Borgerne får deres medicin på de aftalte tidspunkter. Medarbejderne ved, hvad de skal kontrollere i forbindelse med medicingivning. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den medicin, der skal være givet, på tilsynstidspunktet? x Opfyldt Hos alle borgere er medicinen givet korrekt på tilsynstidspunktet. 7 af de besøgte borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 7 18

19 Indikator 5.2 Interview med borger Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? x Opfyldt Alle borgere, der modtager hjælp til medicinindtagelse tilkendegiver, at de får medicinen på de aftalte tidspunkter. 7 borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 7 Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? x Opfyldt Medarbejderne kan redegøre for korrekt kontrol af medicinen. Tilsynet bemærker, at en medarbejder oplyser, at vedkommende ikke altid tjekker medicinen, inden den gives til borgeren. Medarbejderen oplyser, at han stoler på sygeplejerskernes doseringer. Medarbejder fortæller, at sygeplejerskerne altid skriver, hvis der mangler medicin til efterdosering. Tilsynet gør medarbejderen opmærksom på nødvendigheden af, at vedkommende altid skal tjekke medicinen korrekt inden den gives. I forhold til 8 borgere er indikatoren ikke relevant. Syv borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse, og en medarbejder kunne ikke kontaktes efter tilsynet. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 8 19

20 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. x Beskrivelse af borgernes ressourcer kan i langt højere grad fremgå af døgn- og ugeplanerne. Borgerne oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. Medarbejderne kan generelt redegøre for inddragelsen af borgernes ressourcer i opgaveløsningen og den indsats, der gøres for at fastholde borgernes funktionsevne. 84 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelse af borgerens ressourcer? x Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at borgernes ressourcer bliver beskrevet i døgn-og ugeplanerne. Hos 8 borgere afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelsen af borgernes ressourcer. Der ses for eksempel, at en borger selv skal tømme sin papirkurv, da hun godt selv kan, men blot skal motiveres kraftigt. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 5 Der ses ligeledes eksempel på, at borgeren hjælper til med at feje gulvet, før hjemmeplejen vasker dette. Ikke relevant 0 60 % 20

21 2 døgn- og ugeplaner har delvise mangler i forhold til borgernes mentale ressourcer. Tilsynet bemærker, at begge borgere har en del hukommelsesproblematikker. Dette er ikke beskrevet i borgerens døgn- og ugeplan. I forhold til 5 døgn- og ugeplaner er disse manglefuldt beskrevet i for hold til medinddragelse af borgernes ressourcer. I en døgn- og ugeplan er der ingen fysiske og sociale ressourcer beskrevet. Der foreligger ingen beskrivelse af medinddragelse. Borger har mange fysiske ressourcer - klarer eksempelvis selv alt personlig pleje. I en anden døgn- og ugeplan er de fysiske og psykiske ressourcer generelt beskrevet i forhold til den mentale tilstand og mobiliseringsgrad. Men der mangler beskrivelse af borgerens ressourcer i forhold til den personlige pleje. Beskrivelse af medinddragelse foreligger kun i forhold til at borger hjælper med at tørre af ved opvask. De sociale ressourcer fremgår ikke. I en tredje døgn- og ugeplan ses der ingen mentale og psykiske ressourcer beskrevet. 21

22 Fysiske ressourcer i forhold til mobilitet er beskrevet, men ikke i forhold til plejen, hvor borgeren kan en hel del selv. I en fjerde døgn- og ugeplan er der ingen mentale, fysiske eller sociale ressourcer beskrevet og ingen beskrivelse af, hvorledes borgeren medinddrages i plejen. I en femte døgn- og ugeplan mangler beskrivelsen at medinddragelsen i plejen i forhold til de mentale og fysiske ressourcer. Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? x Opfyldt 14 borger oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. En borger fortæller, at han er meget afhængig af hjælpen. Borger har kun få ressourcer - som inddrages i det omfang, det er muligt. Borger smører eksempelvis selv sin frokost. En anden borger har en del hjælpemidler for at hun kan være mest mulig selvhjulpen. En tredje borger oplever, at han gør alt det der er muligt for ham. Borger fortæller, at han selv køber ind, laver lidt mad og klarer den personlige hygiejne. I forhold til 1 borger er det ikke relevant at motivere borger, da borgeren stort set klarer det meste selv. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 22

23 Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? x Opfyldt 13 medarbejderne har stort fokus på, at borgerne skal medinddrages og have medindflydelse på hjælpen. En medarbejder beskriver, hvorledes borger medinddrages i forhold til selv mindre opgaver - eksempelvis at knappe sine knapper selv og hjælpe ved forflytning. En anden medarbejder fortæller, at hun motiverer borgeren til at komme ud i køkkenet og hjælpe med opvask. Medarbejderen har oplevet, at dette gør, at borgerens stemningsniveau bedres. En tredje medarbejder fortæller, at han spørger borgeren, hvorledes hun ønsker at træne i forbindelse med borgerens mobilitetydelse. Borgeren har ofte et stort ønske om, at træningen skal foregå udendørs, dette efterleves selvfølgelig. 1 medarbejder kan ikke beskrive, hvorledes borgeren medinddrages, og hvilken indsat der gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderen har ikke kendskab til borgerens døgn- og ugeplan, hvor der står beskrevet at borgren kan udfører små opgaver i forbindelse med den udførte rengøring i hjemmet. Opfyldt 13 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 93 % 23

24 1 medarbejder kunne ikke træffes efter tilsynet hos borgeren. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x Borgerne oplever generelt en god kontakt, en høflig omgangstone og en respektfuld adfærd i hverdagen. Medarbejderne kan redegøre for, hvilke ønsker borgerne har i forhold til tiltaleform, vaner og levevis. 97 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview med borger Oplever borgeren god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt med de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis x Tilsynet vurderer, at borgerne oplever gode relationer med de faste medarbejdere. Tilsynet observerer ligeledes, at det har en stor betydning for borgerne, at der ikke kommer for mange forskellige medarbejdere i hjemmet. 13 borgere fortæller om gode relationer til medarbejderne. En borger fortæller at han går til dialysebehandling flere gange om ugen og vil gerne hjælpes i seng af nattevagterne. Dette har aldrig været et problem og fungerer rigtig fint. En anden borger fortæller, at han er meget tilfreds med sin nuværende hjemmehjælper, som er elev. Han kommer til tiden og hjælper ud over rengøringen også med at indstille tv og gå til købmanden. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 0 94 % 24

25 En tredje borger er ligeledes meget tilfreds med hjælpen, så længe den leveres af faste medarbejdere eller afløsere, der har forberedt sig på opgaven - som eksempel den sygeplejestuderende, som var afløser på tilsynsdagen. Borgeren bemærker over for tilsynet, at det er tydeligt, at denne afløser i dag har forberedt sig på besøget og ved, hvad der skal ske. Borgeren er positiv overrasket over, at afløseren blandt andet har stort kendskab til de særlige behov, borgeren har i forhold til sin Parkinsonsygdom. Dette giver en særlig tryghed for borgeren - men sådan er det bestemt ikke med alle afløsere. Borger er yderst tilfreds med sine faste medarbejdere. En fjerde borger værdsætter, at der er tid til dialog. Borgeren oplever medarbejderne som meget hjælpsomme. Borgeren er altid blevet godt behandlet af kommunen og fortæller med stor begejstring, hvorledes han er blevet hjulpet til at få en anden bolig. 2 beboere er delvis tilfredse med hjælpen. 25

26 Den ene borger fortæller, at når den faste medarbejder kommer, er der ingen problemer. Når der kommer vikarer er hjælpen ikke tilfredsstillende. De har ikke tilstrækkeligt kendskab til borgerens behov. Borger fortæller, at den faste medarbejder lige har haft ferie, og borger er bestemt ikke tilfreds med de afløsere, der har været der. En anden borger oplever medarbejderne som meget søde og rare, men der kommer for mange forskellige i borgerens hjem. Borger vil meget gerne have en fast medarbejder. Indikator 7.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? x Opfyldt Alle interviewede medarbejdere kan forklare, hvilke ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. 1 medarbejder kunne ikke træffes efter tilsynet hos borgeren. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 26

27 Københavns INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december

28 4 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Hjemmesygeplejen Nørrebro/Bispebjerg, Fensmarkgade 65, 2200 København N Leder Tina Faarup Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 11. og 12. december 2014, kl samt den 13. december 2014, kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data fra 12 borgere, der er fordelt på forskellige plejetyndekategorier, og borgere som modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen, har haft tilsyn i dagtiden. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 2, der har haft tilsyn i dagtiden, og 4 der har haft tilsyn på en lørdag. Af planlægningsmæssige årsager valgte tilsynet, at de 4 borgere der skulle indgå i tilsyn om lørdagen, alle var borgere der havde mere end 8 timers hjælp om ugen. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgerens pleje og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observation af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og med medarbejdere. Alle 12 borgere har givet tilsagn om at deltage ved det uanmeldte tilsyn. Tilsynet har gennemført interview med 8 medarbejdere, heraf: 8 sygeplejersker 2 medarbejdere har deltaget i interview i forhold til 2 borgere. 1 medarbejder havde ikke tid til at deltage i interview på grund af mange nødkald og indlæggelse af borger. Tilsynet forsøgte at finde andre medarbejdere til interviewet, men forgæves. 1 medarbejder har intet kendskab til den konkrete borger, interview opgives derfor. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Manager og sygeplejerske Mette Norré Sørensen, Chefkonsulent og sygeplejerske 28

29 5 Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmesygeplejen Nørrebro/Bispebjerg. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmesygeplejen Nørrebro/Bispebjerg til alvorlige fejl og mangler ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. x Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2014). 5.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Ledelsen oplyser til tilsynet, at Hjemmesygeplejens medarbejdere har gennemgået undervisning i forhold til sundhedsfaglig dokumentation. Alle nyansatte medarbejdere gennemgår introduktionsforløb omkring udvalgte emner som eksempelvis medicin, hygiejne, dokumentation, lovgivning og etik. Tilsynet får forevist et detaljeret program herfor. Faste medarbejdere tilbydes undervisning i relevante emner inden for sygeplejen med henblik på ajourføring af faglig viden. Alle medarbejdere har blandt andet modtaget undervisning af Rigshospitalet dialyseafdeling i forhold til sygepleje af borgere, der modtager dialysebehandling i hjemmet. 29

30 Der udføres medicinaudits 2 gange årligt, og der er i den forbindelse udarbejdet skemaer til brug for medarbejdernes egen auditering. Ledelsen oplyser, at efterårets auditering endnu ikke er gennemført endeligt. Ledelsen oplyser, at det er forbundet med visse udfordringer, at motivere borgere til at overgå til dosisdispensering, idet borgere har mulighed for at takke nej til tilbuddet. Yderligere opleves en mindre skepsis fra praktiserende læger i forhold til dosisdispensering. Hjemmesygeplejen arbejder målrettet i forhold til at sikre de rette og nødvendige kompetencer, i forhold til at kunne udøve den særlige sygepleje, som mange borgere i lokalområdet har behov for. Borgerne giver udtryk for, at de modtager de sygeplejeydelser, de er visiteret til og har behov for. Borgerne udtrykker tilfredshed med leveringen af sygeplejeydelser og oplever tryghed ved at modtage hjemmesygepleje. Borgerne oplever respektfuld kommunikation og respekt for den enkeltes levevis. Medarbejderne har kendskab til arbejdsgangen ved ændringer i borgernes tilstand og kan redegøre for de gældende retningslinjer i forhold til levering af sygeplejeydelser. Medarbejderne er fagligt kompetente og ansvarsbevidste og kan redegøre for gældende retningslinjer i forhold til medicindosering og medicinadministration. Medarbejderne har generelt et godt kendskab til den enkelte borger og dennes individuelle ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Mangler Tilsynet har ikke fundet mangler på målniveau på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. Alvorlige fejl og mangler Tilsynet konstaterede doseringsfejl hos 5 ud af 12 borgere. 5.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmesygeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at der i forhold til 1 borger ikke ses sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at der sker korrekt markering af doseringsæsker samt korrekt opbevaring af medicinen. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen i højere grad bør sikre, at der er overensstemmelse mellem Klient medicinskema i KOS2 og medicinskema i borgerens hjem. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmesygeplejen igangsætter initiativer, således at det sikres, at medarbejderne har fagligt fokus på borgerens ernæringstilstand. 2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmesygeplejen sikrer korrekt medicindokumentation, medicindosering og opbevaring hos alle borgere. Tilsynet anbefaler, at de gældende retningslinjer - Vejledning til medicinhåndtering og dokumentation samt instrukserne på de relevante områder gennemgås og drøftes med medarbejderne. Tilsynet anbefaler ligeledes, at der ud fra et læringsperspektiv og en anerkendende tilgang tages udgangs- 30

31 Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har en alvorlig og helt særlig udfordring i forhold til at sikre korrekt dosering af medicinen. Der er i 5 tilfælde observeret manglende overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og indhold i doseringsæsken. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har en mindre udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af x-medicin. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation i handleplaner for sygeplejeydelser. punkt i tilsynets observationer i forhold til medicindokumentation, dosering og opbevaring og anvender disse observationer i en drøftelse af, hvorledes den faglige kvalitet sikres hos alle borgere. Tilsynet anbefaler ligeledes, at retningslinjerne i forhold til efterdosering af medicin bør italesættes over for medarbejderne. 3. I forhold til særlig indsats omkring korrekt dosering af medicin, anbefaler tilsynet yderligere, at det italesættes over for medarbejderne, at der ved enhver medicindosering skal ske en egenkontrol i form af eftertælling af tabletterne i alle doseringsæsker. Det er tilsynets overbevisning, at dette kan sikre korrekt medicindosering hos alle borgere. 4. Tilsynet anbefaler, at Hjemmesygeplejen med udgangspunkt i de gældende retningslinjer italesætter over for medarbejderne, hvornår der skal udarbejdes handleplaner i forhold til en sygeplejeydelse. Herunder anbefales det, at der implementeres en fast procedure med henblik på sikring af ajourførte evalueringer i handleplaner hos alle borgere. 31

32 5.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 97 % x x 82 % x x 81 % x De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 3 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af medicindosering vurderes ud fra et fagligt skøn at være til alvorlige fejl og mangler, selvom der er opnået en målopfyldelse på 82 % i pointtildelingen. Den samlede vurdering af hele tilsynsresultatet for Hjemmesygeplejen vurderes derfor til at være til alvorlige fejl og mangler. Begrundelsen for vurderingen skal ses på baggrund af, at der er fundet doseringsfejl hos 5 ud af 12 borgere. Tilsynet gør opmærksom på, at der vil blive udført opfølgende tilsyn i Hjemmesygeplejen igen om ca. 3 måneder. Der henvises til tilsynskoncept Ifølge vurderingskriterierne, som fremgår af Tilsynskonceptet 2014, er det faglige skøn udslagsgivende for det endelige vurderingsresultat. 32

33 6 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov x Der er udarbejdet helbredsoplysninger på alle borgere, og alle 11 områder er udfyldt. Tilsynet vurderer, at helbredsoplysninger generelt stemmer overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2. I forhold til 11 ud af 12 borgere vurderes sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand. Den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgernes behov og borgerne oplever, at sygeplejehjælpen svarer til deres behov. Medarbejderne kan fagligt redegøre for indsatser i forhold til ændringer i borgerens behov. 97 % 33

34 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er alle 11 områder i helbredsbeskrivelsen udfyldt (jf. embedslægens krav)? x Opfyldt Alle 11 områder i helbredsbeskrivelsen er udfyldt for alle borgere. Opfyldt 12 Ikke relevant 0 Indikator 1.2 Dokumentation Stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2? 34 x Opfyldt Hos 11 borgere stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2. I forhold til 2 borgere er der delvis overensstemmelse. Eksempelvis er der hos en borger særligt obs ved borgers smerter. Helbredsoplysninger indeholder beskrivelse af, at borger er i fast smertestillende medicin. Borgeren og sygeplejerske fortæller, at borgeren har ketogan/morfin til selv-administration. Dette fremgår ikke nogen steder. Dette kunne med fordel beskrives i en Opfyldt 10 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 0 92 %

35 handleplan eller under bemærkninger øverst i medicinskema. Hos en anden borger mangler der opfølgning på beskrevet problemstillinger i to handleplaner. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand? Herunder er der taget hånd om observerbare symptomer på helbredsskadelige sundhedsproblemer? x Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand. Tilsynet observerer, at 1 borger er meget underernæret. Der foreligger ingen sygeplejeydelser eller handleplan, som tager hånd om denne problemstilling. Der findes en handleplan af ældre dato,som ikke er vurderet igennem meget lang tid. Sygeplejerske fortæller, at denne handleplan ikke er aktuel mere. Samme borger er visiteret til måling af værdier. Der ses ingen handleplan, hvor disse er beskrevet. Opfyldt 11 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 92 % Indikator 1.4 Observation Er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred? Indikator 1.5 Interview med borger Vurderer borgeren, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgerens behov? x Opfyldt Hos 1 borger ses, at beskrivelsen under "udskillelse af affaldsstoffer" i helbredsoplysninger ikke længere er relevant. Der står, at borgeren lider af kolik, smerter og opkastning, kvalme og er under udredning. Tilsynet konstaterer, at udredning er afsluttet. x Tilsynet vurderer, at borgerne er meget tilfredse med den tildelte sygeplejehjælp, og borgerne oplever, at hjælpen svarer til behovet. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 96 % Opfyldt 12 IKKE opfyldt 0 35

36 Ikke relevant 0 Indikator 1.6 Interview med medarbejder Ved medarbejderen hvad han/hun skal gøre, hvis borgerens behov for sygepleje ændrer sig? x Opfyldt Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for, hvorledes der skal ageres i forhold til ændringer i borgerens behov. Flere medarbejdere beskriver, at deres handling naturligvis er meget afhængig af, hvilken ændring der er tale om. Medarbejderne giver flere relevante eksempler på indsatser ved borgers behov for sygepleje eller anden hjælp. Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne har fokus på betydningen af at sikre ajourføring af den sundhedsfaglige dokumentation. Tilsynet bemærker ligeledes positivt, at medarbejderne har fokus på tværfagligt samarbejde omkring borgerens helhedspleje. I forhold til 2 borgere blev medarbejderne ikke interviewet. Opfyldt 10 Ikke relevant 2 36

37 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser x Tilsynet vurderer, at alle borgere har modtaget de senest planlagte besøg. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? x Opfyldt Ingen borgere har oplevet aflysning eller udeblivelse. Opfyldt 12 Ikke relevant 0 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at dokumentationen i forhold til Klient medicin er tilfredsstillende og lever op til gældende retningslinjer. 82 % Hjemmesygeplejen har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at der sker korrekt markering af do- 37

38 seringsæsker samt korrekt opbevaring af medicinen. Hjemmesygeplejen bør i højere grad sikre, at der er overensstemmelse mellem Klient medicinskema i KOS2 og medicinskema i borgerens hjem. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en alvorlig og helt særlig udfordring i forhold til at sikre korrekt dosering af medicinen. Der er i 5 tilfælde observeret manglende overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og indhold i doseringsæsken. Hjemmesygeplejen har en mindre udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af x-medicin. Alle medarbejdere kan redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. Flere medarbejdere er dog ikke bekendt med regler for efterdosering. 38

39 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Dokumentation Indeholder arket Klient medicin dokumentation iht. gældende retningslinjer om: Præparatnavn? Styrke? Dosis og dosisinterval? Dispenseringsform? Evt. mængde? Til behandling for (Indikation)? Ordineret af? Dato ordination/ seponering? Administrationsmåde? Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin Indikator 3.2 Observation Er medicinen, inkl. den doserede, opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer i fht: Doseringsæsker og x Opfyldt Dokumentationen på Klient medicin lever op til gældende retningslinjer. x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at der sker korrekt markering af doseringsæsker samt korrekt opbevaring af medicinen. Hos 9 borgere observeres korrekt markering af doseringsæsker og korrekt opbevaring af medicinen. Hos 3 borgere er indikatoren ikke opfyldt. Opfyldt 12 Ikke relevant 0 Opfyldt 9 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 0 39

40 andre beholdere med ophældt medicin er mærket med borgerens navn og personnummer? Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin Eksempelvis mangler doseringsæsker markering af navn og cpr. nr. hos to borgere. Hos en tredje borger mangler der både korrekt markering af mere end halvdelen af doseringsæskerne og korrekt adskillelse mellem aktuel og ikke-aktuel medicin. 75 % Indikator 3.3 Observation Er der overensstemmelse ml. Klient medicin i KOS2 og det Medicin ordinationsskema som ligger i borgerens hjem? x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen i højere grad bør sikre, at der er overensstemmelse mellem Klient medicinskema i KOS2 og medicinskema i borgerens hjem. I forhold til 2 borgere er der ikke overensstemmelse. Opfyldt 10 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 83 % Indikator 3.4 Observation Er der overensstemmelse ml. Klient medicin i KOS2 og indhold i doseringsæsken? x Det er tilsynets vurdering, at Hjemmesygeplejen har en stor og helt særlig udfordring i forhold til at sikre korrekt medicindosering i forhold til alle borgere. Vurderingen skal ses på baggrund af, at der er fundet doseringsfejl hos 5 ud af 12 borgere. Doseringsfejl 1: I lørdagsæske er der doseret en tablet for meget om morgenen. Doseringsfejl 2: Der er doseret til 4 uger. Flere æsker er påført bemærkning om, at der skal efterdoseres - disse æsker forholder tilsynet sig ikke til. Opfyldt 7 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 58 % Tilsynet tjekker i alt 18 doseringsæsker. I de 16 af æskerne er der 14 tabletter doseret hver morgen - borger skal ifølge skema have 15 tabletter hver morgen. 40

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere