Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for opklarende informationer Bilag Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Hjemmeplejen Amager, Hans Bogbinders Allé 3, 2300 København Leder Annette Gyldengren Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 4. december 2014, kl Den 5. december 2014, kl Den 6. december 2014, kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere med forskellig plejetyngde, og omfatter også borgere, der får hjælp på en lørdag. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 dage samt 1 lørdag. Fordelingen har været: 3 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden, og 2 der har haft tilsyn lørdag. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden, og 2 der har haft tilsyn lørdag. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 15 medarbejdere: 14 social- og sundhedshjælpere 1 social- og sundhedshjælperelev Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Manager og sygeplejerske Mette Norré Sørensen, Chefkonsulent og sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Amager. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmeplejen Amager til at være godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering x Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige /eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2014). 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Ledelsen oplyser, at der arbejdes målrettet med sidemandsoplæring af medarbejdere med det formål, at alle medarbejdere skal kunne dokumentere i omsorgssystemet. Hjemmeplejen har medarbejdere ansat, hvor det er nødvendigt at styrke disses skrivefærdigheder ved en særlig indsats. Hjemmeplejen prioriterer, at medarbejderne gives mulighed for sparring omkring dokumentationen. Typisk foregår denne sparring mellem social- og sundhedshjælperne og social- og sundhedsassistenterne. Dokumentationen er generelt et indsatsområde, der løbende prioriteres højt og sættes fokus på. Ledelsen oplyser endvidere, at det er normal procedure, at primærhjælper som minimum en gang om ugen skal have døgn- og ugeplanen op til vurdering med henblik på at sikre ajourføring. Herudover sker ajourføring af døgn- og ugeplanen naturligvis altid ved ændringer i borgernes tilstand og behov. 4

5 Hjemmeplejen arbejder målrettet i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne og har i denne forbindelse haft et udbytterigt samarbejde med et af lokalområdets plejecentre. Hjemmeplejen og plejecentret indgik samarbejde omkring kompetenceudvikling af Hjemmeplejens medarbejdere i forhold til emnet demens. Der blev indgået en læringskontrakt, hvor ca. 40 medarbejdere fra Hjemmeplejen har været i studiepraktik på plejecentret - et forløb over 5 dage. Den altafgørende fokus har været på at give medarbejderne en praksisnær læring. Ledelsen oplyser, at samarbejdet har været meget værdifuldt og lærerigt. Samtidig har det haft den sekundære gevinst, at Hjemmeplejens medarbejdere ind imellem bruger plejecentrets medarbejdere i forhold til faglig sparring, når de står i komplekse problemstillinger i forhold til borgere med demenssygdom. Det er Hjemmeplejens intension, at samarbejdet med plejecentret fortsætter, således at studiepraktikken med den praksisnære læring kan tilbydes endnu flere af Hjemmeplejens medarbejdere. Hjemmeplejens medarbejdere tilbydes ligeledes den obligatoriske demensuddannelse i kommunalt regi. Hjemmeplejen arbejder med et projekt i forhold til Kom trygt hjem. Der er indsat en forløbskoordinator i projektet, som blandt andet sikrer den tværfaglige sparring mellem Hjemmeplejens medarbejdere i forhold til udskrivelser. Forløbskoordinatoren gennemgår ligeledes dokumentationen i forbindelse hermed og tilbyder sparring til medarbejderne med henblik på at sikre størst mulig kvalitet i opgaveløsningen. Den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplaner lever generelt op til kommunens vejledning hertil. Der er sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan, og der er generelt sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og størsteparten af borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Borgerne modtager de planlagte besøg og oplever, at de modtager den hjælp, der er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Kvaliteten af den praktiske hjælp og kvaliteten af den personlige pleje er meget tilfredsstillende. Borgerne inddrages og anvender deres egne ressourcer. Borgerne oplever, at de har god kontakt til medarbejderne og føler sig respekteret i hverdagen. Borgerne får deres medicin, og medarbejderne kan beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden medicinen gives. Medarbejderne har et godt kendskab til borgeren og til døgn og ugeplanen og kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der gøres, for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan ligeledes beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt, tiltaleform og levevis. Mangler Der er ikke fundet i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Der er ikke fundet alvorlige i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at 8 ud af 15 døgn- og ugeplaner individuel og handlevejledende beskrivelser af den visiterede hjælp. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen Amager underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnog ugeplaner, således at disse fremstår individuel og handlevejledende gennem hele døgnet. Tilsynet bemærker, at 2 ud af 15 medarbejdere ikke har kendskab til borgernes døgn- og ugeplan. 2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen Amager igangsættes en dialog med medarbejderne omkring betydningen af at anvende døgn- og ugeplaner som et vigtigt arbejdsredskab i hverdagen. Tilsynet bemærker, at 7 ud af 15 døgn- og ugeplaner beskrivelse af borgernes ressourcer og medinddragelse. 3. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen Amager underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnog ugeplaner, således at disse indeholder beskrivelser af borgernes ressourcer og medinddragelsen, hvor dette er relevant. 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x 91 % x 90 % x 6

7 Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 96 % x 96 % x 83 % x De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov x Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes behov. Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn og ugeplan, og der er sammenhæng mellem den leverede hjælp og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og størsteparten af borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 91 % 8

9 Indikatorer med Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? x Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgernes døgnog ugeplaner. 11 ud af 15 døgn- og ugeplaner beskriver den visiterede hjælp. 1 døgn- og ugeplan har delvise. Her er borgerens hjælp til medicinindtagelse ikke beskrevet. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 3 3 døgn- og ugeplaner har. I en døgn- og ugeplan borgerens visitering til tidlig og sen aftenhjælp at blive beskrevet. Ikke relevant 0 77 % I en anden døgn- og ugeplan er der ikke beskrevet den hjælp, som borgeren oplyser, at han modtager om aftenen. Hjælpen ses heller ikke visiteret. I en tredje døgn-og ugeplan er hjælpen i forhold til visitationen til morgen, let støtte, ikke beskrevet. Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? x Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den hjælp borgerne modtager og borgerens tilstand. Tilsynet observerer, at 1 borger er psykisk ustabil og fremtræder med sår i hovedet og mindre god hygiejne. Borgeren har desuden ikke taget sin medicin. Borgeren skønnes ikke i stand til at klare sig med den nuværende hjælp og støtte. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 97 % Indikator 1.3 Interview borger x Opfyldt Alle 15 borgere mener, at de får den hjælp, de har behov for. Opfyldt 15

10 Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? Ikke relevant 0 Indikator 1.4 Interview med borger Ved borgeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? x Opfyldt 13 borgere tilkendegiver, at de ved, hvordan man kan få hjælp til at klage. 2 borgere er ikke klar over, hvorledes de kan klage. Borgerne informeres af tilsynet om, hvortil der kan rettes en klage. Borgerne oplyser, at der indtil videre ikke har været noget at klage over. x Opfyldt 14 medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet. 1 medarbejder fortæller, at hun vil forsøge at hjælpe borgeren, hvis tilstanden forandrer sig. Medarbejderen som kun kommer og gør rent i hjemmet, er ikke bevidst om, at hun har en observationspligt. Opfyldt 13 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 87 % Opfyldt 14 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 93 % med Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent 10

11 Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp x Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til beskrivelsen af den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplanerne, således at den fremstår individuelt og handlevejledende beskrevet. Tilsynet bemærker, at alle borgere har modtaget alle planlagte besøg. Borgerne modtager den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejder. Medarbejderne kan redegøre for retningslinjerne vedrørende aflysningsårsager og tidsanvendelse. Medarbejderne har generelt kendskab til indholdet i døgn- og ugeplanen i egen vagt. 90 % 11

12 Indikatorer med Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? x Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn-og ugeplanerne er beskrevet individuelt og handlevejledende. 8 ud af 15 døgn- og ugeplaner fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet og lever op til kravene til kommunens vejledning hertil. I forhold til 4 døgn- og ugeplaner er der delvise. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 0 Der ses i disse døgn-og ugeplaner i forhold til punktet generelt om borgeren. Blandt andet beskrivelse af borgers fysiske funktionsniveau i forhold til mobiliseringsgrad og behov for hjælpemidler. Yderligere psykisk normal funktionsniveau, adgangsforhold og tiltaleform. 67 % 3 døgn- og ugeplaner har og lever ikke op til de sundhedsfaglige retningslinjer for dokumentation. I en døgn- og ugeplan er feltet generelt kun beskrevet i en enkelt sætning, som vedrører borgerens sammenfald af ryg og brug af rollator. Døgn- og ugeplanen indeholder ingen oplysninger om hjælpen til "let morgen støtte", som borgeren er visiteret til. En anden døgn-og ugeplan er ikke handlevejledende eller individuel 12

13 beskrevet. Der står kun, at borgeren skal have hjælp til rengøring og let støtte hver 14. dag. I en tredje døgn- og ugeplan er borgerens hjælp til tidlig og sen aften ikke beskrevet handlevejledende. Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? x Opfyldt Alle 15 borgere modtager de planlagte besøg. Opfyldt 15 Ikke relevant 0 Indikator 2.3 Interview med borger Får borgeren den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejdere? x Opfyldt Alle 15 borgere tilkendegiver, at de modtager den aftalte hjælp. Flere borgere påpeger, at hjælpen som ydes fra den faste medarbejder findes meget tilfredsstillende. Opfyldt 15 Ikke relevant 0 13

14 Indikator 2.4 Interview med medarbejder Kender medarbejderen indholdet i instruks for tidsregistrering og aflysningsårsager? x Opfyldt Medarbejderne kender til indholdet i instruks for tidsregistrering og aflysningsårsager. Opfyldt 15 Ikke relevant 0 Indikator 2.5 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? x Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen bør sikre, at alle medarbejdere bliver bekendt med borgernes døgn- og ugeplan. 12 medarbejdere kan redegøre for indholdet i borgernes døgnog ugeplan. 2 medarbejdere har ikke kendskab til borgerens døgn-og ugeplan. En medarbejder, som er elev, oplyser, at hun ikke er blevet præsenteret for borgers døgn- og ugeplan. Opfyldt 12 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 1 86 % En anden medarbejder oplyser, at hun har læst døgn- og ugeplanen og refererer til beskrivelser i denne. Tilsynet konstaterer, at disse beskrivelser ikke fremgår af døgn- og ugeplanen. Indikatoren er ikke relevant i forhold til 1 medarbejder, da medarbejderen ikke har været i hjemmet gennem det sidste år. 14

15 med Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Der er en hygiejnisk forsvarlig standard i de besøgte borgeres boliger. Borgerne tilkendegiver, at de oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. Indikatorer med Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler Indikator 3.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? x Opfyldt Rengøringsstandarden er tilfredsstillende hos alle 15 borgere. x Opfyldt Alle 15 borgere udtrykker stor tilfredshed med den praktiske hjælp. Borgeren oplever, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og Opfyldt 15 Ikke relevant 0 Opfyldt 15 Ikke relevant 0 15

16 ønsker. En borger fortæller, at hun værdsætter, at hun også får hjælp til at betale regninger, idet hun ikke selv kan og ikke har familie til at hjælpe sig. Borgerne som kun modtager rengørings ydelsen er dog mindre tilfreds med ikke at få oplyst et tidspunkt på dagen, hvor hjælpen leveres. En borger fortæller, at hun har gjort sig til vane at ringe til hjemmeplejen den dag, hun skal modtage hjælp for at få oplyst tidspunkt for levering af hjælpen. Denne ordning er borgeren meget tilfreds med. med Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Hovedparten af borgerne fremstår velplejede. Borgerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og vaner. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan den personlige pleje udføres hos borgerne. 96 % Indikatorer med Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat 16

17 Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? x Opfyldt 7 borgere fremstår velplejet. I forhold til 1 borger er målet ikke opfyldt. Borgeren fremtræder usoigneret, har ikke været i bad, som beskrives i døgn-og ugeplanen, og har synlige væskende sår i hovedet. Indikatoren er ikke relevant i forhold til 7 borgere, da de ikke modtager hjælp til personlig pleje. x Opfyldt Borgerne giver udtryk for, at de er tilfredse med tilrettelæggelsen af den personlige pleje. Flere giver udtryk for, at de er meget trygge ved den måde, de får hjælp på. 7 af de interviewede borgere modtager ikke hjælp til personlig hygiejne. Opfyldt 7 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 7 88 % Opfyldt 8 Ikke relevant 7 Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? 17 x Opfyldt Medarbejderne fremstår generelt fagligt kompetente og kan redegøre for borgernes personlige pleje og omsorg. Medarbejderne udviser et omfattende kendskab til borgerne og kan beskrive væsentlige detaljer omkring plejen i relation til at skabe en god oplevelse for borgerne. Indikator er ikke relevant i forhold til 7 borgere, da disse ikke modtager hjælp til personlig Opfyldt 8 Ikke relevant 7

18 pleje, og en medarbejder ikke har været hos borgeren gennem det sidste år. med Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende x Den medicin, som skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet hos alle med undtagelse af en beboer. Borgerne får deres medicin på de aftalte tidspunkter. Medarbejderne ved, hvad de skal kontrollere i forbindelse med medicingivning. 96 % 18

19 Indikatorer med Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den medicin, der skal være givet, på tilsynstidspunktet? x Opfyldt I forhold til 8 borgere er medicinen givet korrekt på tilsynstidspunktet. Hos 1 borger er morgenmedicinen ikke givet. Borgeren har fået låst en medicinæske ud, men medarbejderen har ikke sikret sig, at borgeren har indtaget medicinen under besøget i hjemmet. 6 af de besøgte borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 6 89 % Indikator 5.2 Interview med borger Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? x Opfyldt Alle borgere, der modtager hjælp til medicinindtagelse, tilkendegiver, at de får medicinen på de aftalte tidspunkter. 6 borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 6 19

20 Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? x Opfyldt Medarbejdere kan redegøre for korrekt kontrol af medicinen. 6 af de 15 besøgte borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse, derfor er indikatoren ikke relevant for medarbejderen. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 6 med Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. Beskrivelse af borgernes ressourcer kan i langt højere grad fremgå af døgn- og ugeplanerne. Borgerne oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. Medarbejderne kan redegøre for inddragelsen af borgernes ressourcer i opgaveløsningen og den indsats, der gøres for at fastholde borgernes funktionsevne. 83 % 20

21 Indikatorer med Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelse af borgerens ressourcer? x Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en stor udfordring i for hold til at sikre at borgernes ressourcer bliver beskrevet i døgn-og ugeplanerne. Hos 7 borgere afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelsen af borgernes ressourcer. Der ses for eksempel i en døgnog ugeplan, at borgeren motiveres til at tørre støv af i forbindelse med, at medarbejder gør rent i boligen. 1 døgn- og ugeplan har delvise i forhold til en borgers mentale ressourcer. Tilsynet bemærker, at borgeren er en del hukommelsessvækket. Dette er ikke beskrevet i borgerens døgnog ugeplan. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 7 Ikke relevant 0 50 % I forhold til 7 døgn- og ugeplaner helt beskrivelsen af borgernes psykiske, mentale og sociale ressourcer. Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? 21 x Opfyldt 12 borger oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. I forhold til 3 borgere er det ikke relevant at motivere borgerne, da de stort set klarer det meste selv. En borger fortæller, at hun selv klarer den personlige pleje hver dag, selv om det er meget besværligt for hende og tager lang tid. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 3

22 Borger mener, at det ikke kan nytte at bede om hjælp, blot fordi noget er besværligt. Borger oplever, at lige netop det, at det er besværligt for hende, er medvirkende til at bevare funktionsniveauet. En anden borger fortæller, at hun ofte siger nej tak til hjælp fra eksempelvis en veninde - netop for at kunne holde sig i gang. En tredje borger, har heller ikke brug for motivation. Hun ordner sit køkken og støver af i sit eget tempo, efter at hjemmehjælpen har støvsuget og vasket gulv. Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? x Opfyldt Medarbejderne har stort fokus på, at borgerne skal medinddrages og have medindflydelse på hjælpen. En medarbejder oplyser, at hun laver aftaler med beboeren omkring udførelse af små praktiske opgaver, således at borgeren medinddrages og fastholder sit funktionsniveau. En anden medarbejder er særlig opmærksom på, at borgerens behov for hjælp gerne skulle blive mindre i takt med, at borgeren får det bedre efter en indlæggelse. Medarbejderen har fokus på, at beboeren løbende inddrages i opgaverne i forhold til de visiterede ydelser. Opfyldt 14 Ikke relevant 1 22

23 En tredje medarbejder fortæller, at hun har fokus på, at borgeren selv udfører den personlige pleje ved hjælp af guidning. Medarbejderen fortæller, at det tager tid, men finder det vigtigt for at fastholde borgerens funktionsniveau og livskvalitet. En fjerde medarbejder beskriver, at for at medinddrage borgeren motiverer hun hende til at komme ud i køkkenet og bestemme, hvorledes maden skal smørres. Ved denne indsats mobiliseres borgeren også og fastholder derved sit funktionsniveau. I forhold til 1 medarbejder er indikatoren ikke relevant. Medarbejderen har ikke været hos borgeren gennem det sidste år og har derved ikke kendskab til borgerens nuværende funktionsniveau. 23

24 med Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x Borgerne oplever en god kontakt, en høflig omgangstone og en respektfuld adfærd i hverdagen. Medarbejderne kan redegøre for, hvilke ønsker borgerne har i forhold til tiltaleform, vaner og levevis. Indikatorer med Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview med borger Oplever borgeren god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt med de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis x Opfyldt Alle borgere fortæller om gode relationer til medarbejderne. Mange udtrykker stor glæde ved særligt den/de faste hjælper(e). Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 0 24

25 Indikator 7.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? x Opfyldt Alle interviewede medarbejdere kan forklare, hvilke ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. En medarbejder beskriver, at hun udviser respekt ved at være lyttende og have øjenkontakt med borgeren under dialog. En anden medarbejder, som er social -og sundhedselev, kan redegøre fagligt i forhold til at udvise respekt for borgeren. Eleven har fokus på at virke interesseret og afslappet i sin kommunikation med borgeren. Borger foretrækker en uformel og positiv kommunikation. Eleven oplyser, at respekten for borgeren udvises på mange forskellige måder - og altid skal individuelt afstemmes efter den enkelte borger. En tredje medarbejder beskriver, at han er meget bevidst om at vurdere, hvorledes borgeren ønsker hjælpen leveret. Ofte bruger medarbejderen længere tid, end der er planlagt ved det første besøg hos en ny borger. Medarbejderen mener, at det er vigtig at få skabt et rum, så borgeren kan få tillid til medarbejderen. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 25 I forhold til 1 medarbejder er indikatoren ikke relevant. Medarbejderen har ikke været

26 hos borgeren gennem det sidste år og har derved ikke kendskab til borgerens nuværende funktionsniveau. 26

27 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december

28 4 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Hjemmeplejen Amager, Hans Bogbinders Allé 3, 2300 Københavns S Leder Annette Gyldengren Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg og 6. december 2014 Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data fra 12 borgere, der er fordelt på forskellige plejetyndekategorier og borgere, som modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen, fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn på en lørdag. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen, fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn på en lørdag. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgerens pleje og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observation af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og med medarbejdere. Alle 12 borgere har givet tilsagn om at deltage ved det uanmeldte tilsyn. Tilsynet har gennemført interview med 10 medarbejdere: 1 social- og sundhedsassistent 9 sygeplejersker I forhold til 2 borgere var det ikke muligt at få kontakt med sygeplejersken. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Manager og sygeplejerske Mette Norré Sørensen, Chefkonsulent og sygeplejerske 28

29 5 Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmesygeplejen Amager. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmesygeplejen Amager til at være med ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige /eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2014). 5.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Hjemmeplejen Amager har stort fokus på kvalitetssikring af medicin-området. Hjemmeplejen har indgået partnerskab med et lokalt apotek. I samarbejde med sygeplejerskerne gennemgår farmaceuten borgernes medicin, hvor blandt andet korrekt dokumentation, dosering og administration er i fokus. Farmaceuten tilbyder faglig sparring og undervisning i hjemmepleje-grupperne. Der er foregået undervisning i emner relateret til medicinadministration af creme og salver, påsætning af plastre, øjendrypning, inhalations medicin mm. 29

30 Det er ledelsens erfaring, at undervisningen via farmaceuten er en lærerig proces for medarbejderne. Medarbejderne får mulighed for at stille spørgsmål til en fagperson og fagligt reflektere over de udfordringer, de står over for i hverdagen. På sygeplejeklinikken inviteres borgerne ind til en gennemgang af deres medicin. På en sådan gennemgang er både sygeplejersken og farmaceuten til stede. På dialyseområdet har Hjemmesygeplejen nu fået oplært det nødvendige antal medarbejdere. Ca. 20 sygeplejersker har modtaget undervisning af Rigshospitalets dialyseafdeling. Efter en organisatorisk ændring består Hjemmesygeplejen nu af en stor sygeplejegruppe. Alle sygeplejersker er tilknyttet mindre teams relateret til hver daggruppe af medarbejdere i Hjemmeplejen. Med deltagelse af både social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker afholdes der en gang om ugen kvalitetssikringsmøder i hvert team. Der drøftes konkrete borgere på disse møder, og det aftales altid i forvejen, hvilke borgere der er behov for faglig sparring omkring, så alle medarbejdere har mulighed for at forberede sig optimalt på dialogen. Alle stillinger er besat - også på aftenområdet, som indtil nu har været vanskeligt at besætte. Medarbejderudviklingssamtaler afholdes som påkrævet. I samtalerne er der fokus på afstemning af forventninger og ønsker, som efterfølgende holdes op imod Hjemmesygeplejens behov for faglige kompetencer. Borgerne giver udtryk for, at de modtager de sygeplejeydelser, de er visiteret til og har behov for. Borgerne udtrykker tilfredshed med leveringen af sygeplejeydelser og oplever tryghed ved at modtage hjemmesygepleje. Borgerne oplever respektfuld kommunikation og respekt for den enkeltes levevis. Medarbejderne har kendskab til arbejdsgangen ved ændringer i borgernes tilstand og kan redegøre for de gældende retningslinjer i forhold til levering af sygeplejeydelser. Medarbejderne er fagligt kompetente og ansvarsbevidste og kan redegøre for gældende retningslinjer i forhold til medicindosering og medicinadministration. Medarbejderne har kendskab til de relevante handleplaner og kan fagligt redegøre for, hvorledes der følges op på disse. Medarbejderne har et godt kendskab til den enkelte borger og dennes individuelle ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Mangler Tilsynet har ikke fundet på målniveau på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. Tilsynet observerer doseringsfejl hos 1 ud af 12 borgere. 30

31 5.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmesygeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen generelt har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation i helbredsoplysninger og handleplaner. Herunder bemærker tilsynet, at Hjemmesygeplejen har en mindre udfordring i forhold til at sikre sammenhæng mellem handleplaner og de leverede sygeplejeydelser. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og medicinskema i borgerens hjem Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmesygeplejen igangsætter initiativer, der skal sikre, at dokumentationen i helbredsoplysninger og handleplaner sker ud fra gældende retningslinjer. Tilsynet anbefaler, at dette sker i tæt samarbejde med Hjemmesygeplejens ressourcepersoner på området, og at der tages udgangspunkt i de relevante instrukser på området. 2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmesygeplejen igangsætter initiativer, der skal sikre overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og medicinordinationsskemaet i borgerens hjem. Tilsynet vurderer, at kvalitetssikringen af ovenstående med fordel kan ske i et tæt tværfagligt samarbejde med farmaceuten, som er tilknyttet Hjemmesygeplejen. Punktet kan eventuelt tages op som et tema for undervisning af medarbejderne. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt medicindosering i forhold til alle borgere. 3. Tilsynet anbefaler, at de gældende retningslinjer - Vejledning til medicinhåndtering og dokumentation samt instrukserne på de relevante områder gennemgås og drøftes med medarbejderne. Det er tilsynets vurdering, at de allerede igangsatte initiativer i forhold til samarbejdet med farmaceuten også fremadrettet er medvirkende til at sikre korrekt medicindosering. Emnet vedr. medicindosering bør på trods heraf gentages i dette regi/samarbejde. 31

32 5.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 91 % x x 89 % x 96 % x 91 % x De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 3 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af medicindosering vurderes ud fra et fagligt skøn at være til alvorlige, selvom der er opnået en målopfyldelse på 89 % i pointtildelingen. Baggrunden for vurderingen er, at tilsynet har observeret doseringsfejl i forhold til 1 borger. Den samlede vurdering af hele tilsynsresultatet vurderes på baggrund af ovenstående derfor til at være med. Ifølge vurderingskriterierne, som fremgår af Tilsynskonceptet 2014, er det faglige skøn udslagsgivende for det endelige vurderingsresultat. 32

33 6 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til korrekt udfyldelse af helbredsoplysninger. Tilsynet vurderer, at der er i forhold til at sikre overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger/ handleplaner. Der vurderes sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand. Den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgernes behov, og borgerne oplever, at de modtager de sygeplejeydelser, som de har behov for. 91 % 33

34 Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for indsatser i forhold til ændringer i borgerens behov for sygepleje. Indikatorer med Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er alle 11 områder i helbredsbeskrivelsen udfyldt (jf. embedslægens krav)? x Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af helbredsoplysninger. Hos 7 borgere er helbredsoplysningerne udfyldt korrekt. Hos 1 borger enkelte emner at blive udfyldt. Opfyldt 7 I forhold til 4 borgere helbredsoplysningerne helt at blive udfyldt. Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 0 63 % Indikator 1.2 Dokumentation Stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2? x Tilsynet vurderer, at der generelt er manglende overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger/handleplaner på baggrund af de mangelfulde helbredsoplysninger. Jf. beskrivelsen oven for. Tilsynet vurderer ligeledes, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre udarbejdelse af handleplaner, hvor dette er relevant. I forhold til 2 borgere udarbejdelse af handleplaner. Eksempelvis i forhold til en borgers smertebehandling med smerteplaster, som Hjemmesygeplejen administrerer, og i forhold til en borger i behandling for psoriasis. I forhold til 4 borgere kan tilsynet ikke vurdere indikatoren, idet der ikke er udarbejdet helbredsoplysninger. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 4 88 % 34

35 Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand? Herunder er der taget hånd om observerbare symptomer på helbredsskadelige sundhedsproblemer? x Tilsynet vurderer, at der i forhold til alle 12 borgere er sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand. Opfyldt 12 Ikke relevant 0 Indikator 1.4 Observation Er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred? x Opfyldt. Jf. dog beskrivelsen under indikator 1.1. I forhold til 7 borgere er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle situation. Hos 1 borger observeres delvis sammenhæng. Borgeren fortæller, at hun ikke mere har smerter i armen efter fraktur, hvilket ellers fremgår af helbredsoplysninger. Borgeren brækkede armen for et år siden. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 4 94 % I forhold til 4 borgere kan indikatoren ikke vurderes på baggrund af de manglende helbredsoplysninger. 35

36 Indikator 1.5 Interview med borger Vurderer borgeren, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgerens behov? x Tilsynet vurderer, at alle borgere oplever, at de får den sygeplejehjælp, de har behov for. En borger oplyser at han for kort tid siden er gået ned fra tilsyn hver 2. dag til nu hver 3.dag. Dette går fint, og borger har kun oplevet, at måtte ringe akut x 1 til sygeplejerskerne. Opfyldt 12 IKKE opfyldt 0 Ikke relevant 0 Indikator 1.6 Interview med medarbejder Ved medarbejderen hvad han/hun skal gøre, hvis borgerens behov for sygepleje ændrer sig? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne fremstår fagligt kompetente. Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne har stort fokus på ændringer i borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan redegøre for forebyggende indsatser ved ændringer. Eksempelvis i forhold til borgers tendens til urinvejsinfektioner. Her stixes urinen ved mindste gene, og der tages om nødvendigt kontakt til egen læge med henblik på behandling. Opfyldt 10 Ikke relevant 2 Medarbejdere beskriver, hvorledes funktionsniveauet fastholdes og udvikles ved at tilbyde træning. Hvis borger har tendens til fald observeres dette nøje, og der laves eventuelt scoringer herpå. Medarbejderne er bevidste om betydningen af ajourføring af dokumentationen og det tværfaglige samarbejde ved ændringer i borgers behov. Medarbejder be- 36

37 skriver eksempler på samarbejde med egen læge, visitationen, Hjemmeplejen og kollegial sparring mellem sygeplejersker. En medarbejder fra sygeplejeklinikken oplyser, at man nøje observerer, hvorvidt borgeren har indtaget al sin medicin, når vedkommende kommer og får doseret til 14 dage på klinikken. Hvis borger ikke har taget det hele, drøftes årsagen hertil, og i forhold til nogle borgere overvejes det, hvorvidt borgeren evt. skal have hjælp til medicinindtagelsen. I forhold til 2 borgere kunne der ikke opnås kontakt til medarbejderen. med Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser x Tilsynet vurderer, at alle borgere har modtaget de senest planlagte besøg. 37

38 Indikatorer med Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? x Opfyldt Alle borgere giver udtryk for, at de har modtaget de senest planlagte besøg. Opfyldt 12 Ikke relevant 0 med Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at dokumentationen i forhold til Klient medicin generelt er tilfredsstillende. Medicinen er generelt opbevaret korrekt efter de gældende retningslinjer. Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og medicinskema i borgerens hjem. 89 % 38

39 Der er i 1 tilfælde observeret manglende overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og indhold i doseringsæsken. Bemærkningsfeltet i forhold til x- medicin er korrekt udfyldt. Alle medarbejdere kan med faglig overbevisning redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. Indikatorer med Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Dokumentation Indeholder arket Klient medicin dokumentation iht. gældende retningslinjer om: Præparatnavn? Styrke? Dosis og dosisinterval? Dispenseringsform? Evt. mængde? Til behandling for (Indikation)? Ordineret af? Dato ordination/ seponering? Administrationsmåde? Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin 39 x Opfyldt I forhold til 2 borgere beskrivelse af, hvad et præparat gives for. I forhold til 2 borgere er indikatoren ikke relevant, idet en borger er på dosisdispenseret medicin og en borger ikke modtager hjælp til medicindosering. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 2 90 %

40 Indikator 3.2 Observation Er medicinen, inkl. den doserede, opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer i fht: Doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin er mærket med borgerens navn og personnummer? Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin Indikator 3.3 Observation Er der overensstemmelse ml. Klient medicin i KOS2 og det Medicin ordinationsskema som ligger i borgerens hjem? x Opfyldt I forhold til 8 borgere er doseret medicin opbevaret i henhold til gældende regler. Hos 1 borger der cpr. nr. på 3 doseringsæsker, hvori der er ophældt medicin. Hos 1 borger er aktuel medicin ikke adskilt fra ikke aktuel medicin. Borgerens aktuelle medicin ligger i en pose under sengen. Her observerer tilsynet ligeledes ikke aktuel medicin. I forhold til 2 borgere er indikatoren ikke relevant, idet en borger er på dosisdispenseret medicin, og en borger ikke modtager hjælp til medicindosering. x Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og medicinskema i borgerens hjem Hos 6 borgere observeres sammenhæng mellem Klient medicin i KOS2 og medicinskema i borgerens hjem. Hos 3 borgere er indikatoren ikke opfyldt. Eksempelvis er der på et medicinskema i borgerens hjem foretaget rettelser med blyant, da borgers faste medicin på et enkelt præparat er overgået til PN medicin. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 2 85 % Opfyldt 6 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 3 67 % 40

41 Hos en anden borger er der på medicinskemaet i borgerens hjem ændret på dosisangivelsen med blyant. I et tredje eksempel ligger der et gammelt medicinskema fra 2012 i borgerens hjem. I forhold til 3 borgere er indikatoren ikke relevant. En borger er på dosisdispenseret medicin, og en borger modtager ikke hjælp til medicindosering. Hos den tredje borger kan tilsynet ikke vurdere indikatoren, idet der ikke ligger et medicinskema i hjemmet, da borgeren får medicinen doseret på sygeplejeklinikken. Indikator 3.4 Observation Er der overensstemmelse ml. Klient medicin i KOS2 og indhold i doseringsæsken? x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt medicindosering i forhold til alle borgere. Hos 9 borgere observeres overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS og indhold i doseringsæsken. Hos 1 borger observerer tilsynet 2 doseringsfejl. Doseringsfejlene vedrører følgende: Opfyldt 9 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 2 Mandag - ulige uge: Morgen: 1 tablet doseret for meget. Torsdag - lige uge: Morgen: 1 tablet doseret for meget. 90 % 41

42 Indikator 3.5 Observation Hvis borgeren får x- medicin: Er dokumentationen i KOS2, herunder bemærkningsfeltet udfyldt korrekt? Indikator 3.6 Interview med medarbejder Kender og anvender medarbejderen de gældende retningslinjer for medicindosering, herunder: Ophældning af medicin til en periode af gangen? Medicindosering i æske? Dosisdispensering? Observation af bivirkninger? I forhold til 2 borgere er indikatoren ikke relevant, idet en borger er på dosisdispenseret medicin, og en borger ikke modtager hjælp til medicindosering. x Opfyldt I forhold til 5 borgere er indikatoren ikke relevant. En borger er på dosisdispenseret medicin og en borger modtager ikke hjælp til medicindosering. Tre borgere får ikke x-medicin doseret. x Opfyldt Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for gældende retningslinjer. Tilsynet bemærker ligeledes positivt, at medarbejderne har fokus på andre vigtige elementer omkring medicindoseringen. Eksempelvis fortæller en medarbejder, at borgeren er med i beslutningen om, at medicinen bliver låst inde, og der kun udleveres en æske pr. gang. En anden medarbejder oplyser, at der altid tages en drøftelse med borger om, hvorledes det går med medicinindtagelsen. Opfyldt 7 Ikke relevant 5 86 % Opfyldt 10 Ikke relevant 2 42

43 Borger gives mulighed for at stille spørgsmål til medicineringen, når vedkommende kommer i sygeplejeklinikken. I forhold til 2 borgere er indikatoren ikke relevant, idet der ikke kunne opnås kontakt med medarbejderne. med Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at dokumentationen i forhold til medicinadministration/injektion følger gældende retningslinjer. Der er generelt overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og Medicin ordinationsskema i borgers hjem. Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for observationer i forbindelse med medicinadministration/injektion og har kendskab til gældende retningslinjer. 96 % 43

44 Indikatorer med Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Dokumentation Indeholder arket Klient medicin dokumentation i ht. gældende retningslinjer om: Præparatnavn? Styrke? Dosis og dosisinterval? Dispenseringsform? Evt. mængde? Til behandling for (Indikation)? Ordineret af? Dato ordination/ seponering? Administrationsmåde? Enkeltdosis og maksimal døgndosis for n-medicin? Indikator 4.2 Observation Er der overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og Medicin ordinationsskema som ligger i borgerens hjem? x Opfyldt I forhold til 5 borgere er indikatoren ikke relevant. x Tilsynet vurderer, at der generelt er overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og medicin ordinationsskemaet i borgerens hjem vedr. medicinadministrationen. I forhold til 1 borger er der ikke overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og medicinordinationsskemaet i borgerens hjem vedr. medicinadministrationen. I forhold til 5 borgere er indikatoren ikke relevant. Opfyldt 7 Ikke relevant 5 Opfyldt 6 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 5 86 % 44

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Syvogtyve Tyve ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 0 Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjem og Pleje Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Din Pleje Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Solgavehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Solgavehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Solgavehjemmet Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1 Begrundelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Human Care ApS Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Melby Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Melby Oktober 2013

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Vest Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Frederiksværk Uanmeldt tilsyn november 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december Hvidovre kommune.

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december Hvidovre kommune. Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter VKV Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter VKV Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter VKV Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Ældre og pension Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S Uanmeldt tilsyn November2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn,

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 5. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Aktivitet og træning... 4 3.4 Praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Verdishave Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringsenheden, Plejecentret Hørgården - AMA Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringsenheden, Plejecentret Hørgården - AMA Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringsenheden, Plejecentret Hørgården - Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Midt, gr.

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Midt, gr. Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Midt, gr. 2 & 3 Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 8. december 2016 1. Baggrund, mål og metode

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Sundhed og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere