Kompetenceudviklingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016"

Transkript

1 Kompetenceudviklingsplan Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Pejlemærker for kompetenceudvikling i folkeskolen: Den kommunale kompetenceplan kan med fordel udarbejdes som en samlet plan for kommunens kompetenceudviklingsindsats i en årrække. Kompetenceplanen kan indeholde konkrete beskrivelser af politisk prioriterede indsatsområder og kompetencebehovet i relation til kommunens mål, de valgte opkvalificeringsaktiviteter, og hvorfor de bliver valgt, samt tilgange til at udvælge og motivere medarbejdere. Kompetenceplanen udgør en stærkere strategisk ramme om kommunens kompetenceudvikling, hvis den ikke alene omfatter en plan for efterog videreuddannelsesindsatsen i relation til målet om fuld kompetencedækning, men også indeholder planer/ rammer for øvrige indsatser. Kompetenceudvikling skal for at have størst mulig effekt forankres i de lokale mål og strategier for implementering af alle dele af skolereformen, herunder målet om fuld kompetencedækning, styrket lærer-pædagogsamarbejde, understøttende undervisning, fremme af trivsel og uddannelsesparathed mv. Der bør udvikles rammer for en løbende dialog mellem Fagcentret og skoleledelserne (inklusiv SFO-ledelserne) om kompetenceudviklingsindsatsen baseret på systematisk genereret viden om ressourceforbrug, anvendelsesformål, effekt mv. Derudover bør Fagcenteret indgå i dialog med de valgte repræsentanter fra lærer- og pædagogmedarbejdergrupperne om skolernes strategiske implementering af skolereformen via kompetenceudvikling. Kommunen kan eksempelvis vælge at nedsætte lokale partsudvalg med repræsentation af interessenter for at give sparring om skolernes strategiske implementering af skolereformen via kompetenceudvikling Lokale mål jf. ledelsesgrundlaget: KU-planen skal endvidere understøtte lokale indsatser jf. Det fælles ledelsesgrundlag: Ledelsesgrundlaget skal generelt understøtte udviklingen af det fælles skolevæsen på alle niveauer og skal således medtænkes som løbende udvikling af videndelingskultur og tværgående ressourcetænkning. Ledelsesgrundlaget har fokus på effekt og resultater af lærernes og pædagogerne arbejde med børnene, og det er ledelsens ansvar at sikre, at de rette medarbejderressourcer og kompetencer er til stede, og at disse reelt anvendes til at opnå de ønskede resultater Ledelsesgrundlaget har værdi, når det anvendes aktivt. Det vil sige at den enkelte skole formulerer hvilken egen praksis, der følger af ledelsesgrundlaget. Og det vil sige, at fagcentret løbende følger op på ledelsesgrundlagets anvendelse og oplevede værdi. 1

2 At iværksætte nye tiltag, justere på allerede besluttede eller bevare eksisterende kræver opmærksomhed og opfølgning fra ledelsen. Opfølgning er en gammel ledelsesdyd, som ofte forsømmes i en fortravlet hverdag, og dermed tabes meget på gulvet Hildebrandt og Brandi, 2004 Disse krav og forventninger til skolernes ledelse er således gældende: 1. Sæt tydelige mål, ha forventninger til lærernes og pædagogerne arbejde og giv løbende feedback 2. Skab rum for faglig dialog om undervisningen 3. Understøt lærernes og pædagogernes teamsamarbejde, så der er fokus på en evidensorienteret undervisningspraksis, elevernes læringsudbytte samt teamenes analyse og refleksion over egen praksis 4. Skab en feedforward-og en feedbackkultur, hvor lærere og pædagoger i alle sammenhænge har fokus på såvel elevens ønskede som realiserede læringsudbytte 5. Brug resursepersonerne strategisk 6. Følg op på kompetenceudvikling 7. Skab konkrete rammer og processer, der fremmer lærernes og pædagogernes forståelse for og tryghed ved inklusionsopgaven. Økonomi Som led i folkeskolereformen er der i årene afsat i alt 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger. Heraf er forudsat, at 834 mio. kr. afholdes af kommunerne og 166 mio. kr. af staten til afledte taxameterudgifter mv. Midlerne til kommunerne er afsat på finansloven for 2014 på Undervisningsministeriets område, jf Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger med 64,1 mio. kr. i 2014 og 128,3 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne fordeles til kommunerne efter antallet af elever i folkeskolen og udmeldes af Undervisningsministeriet konkret for hvert af årene primo finansåret. Midlerne kan alene anvendes til udgifter direkte forbundet med efteruddannelsesaktivitet, dvs. selve kursusudgiften. Anvendes de årligt udmeldte statslige midler ikke fuldt ud til direkte kursusudgifter for lærere og pædagoger, vil de uforbrugte midler kunne opspares og anvendes i efterfølgende regnskabsår inden for perioden til og med Kommunerne skal anvende de statslige midler under hensyntagen til de indsatsområder, der fremgår af boks 1 i bilag 2 til Aftale om kommunernes økonomi for 2014: Fuld kompetencedækning samt under hensyntagen til de pejlemærker, som et partsudvalg for efteruddannelse udarbejder til inspiration for den lokale udmøntning af midlerne. Det forudsættes, at kommunerne udarbejder en samlet plan for kompetenceudvikling i folkeskolen, hvori anvendelsen af midlerne inden for de prioriterede områder for lærere og pædagoger fremgår. Lokalt set ser den økonomiske ramme sådan ud Efter og videreuddannelse til lærere og pædagoger i folkeskolen: 2

3 årligt Der arbejdes på en endelig afklaring af hvilke udgifter de udmeldte midler præcist kan dække, men jf. erfaringer fra bl.a. kompetenceudvikling i læringsprojektet må det påregnes, at der kan komme udgifter til kompetenceløft, der skal afholdes decentralt. Til videreuddannelse af ledere: Det er udmeldt ud, at der er afsat 60 mio. i ; udmøntes disse efter samme metode som til lærere og pædagoger, vil det betyde at Sorø kommune vil få i alt for de tre år. Der må jf. erfaringer fra blandt andet læringsprojektet påregnes forbrug af yderligere midler til kompetenceudvikling udover de nationalt tildelte midler; disse vil skulle afholdes af skolerne selv. Der vil i øvrigt blive afsøgt i projektet om der er yderligere/alternative finansieringsmuligheder i f.eks. fonde, fagforeninger, særlige indsatser med fordelagtig økonomi som Innovatøruddannelse Tilrettelæggelse Kompetenceudviklingen skal tilrettelægges, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel. Det gælder både den formelle og uformelle kompetenceudvikling. Det betyder, at kompetenceudviklingsforløb skal tilrettelægges ud fra en klar idé om, hvilken viden og færdigheder der skal udvikles, så det har en positiv effekt på elevernes læring og trivsel og med udgangspunkt i målgruppens behov og skolens kontekst. Faktorer der har betydning for effekten af kompetenceudvikling: Kontinuitet, praksisnærhed, Transfer (kompetenceudvikling konkret omsat til praksis), kollektiv kompetenceudvikling, evidensinformeret kompetenceudvikling (tydelig inddragelse af forskning og viden) Kompetenceudviklingsplanen skal både rumme de fælles tiltag, der gælder for alle ledelser, for alle medarbejder, alle skoler og de tiltag som den enkelte skole anser for nødvendige i forhold til lokale indsatser. Konkret: Kompetenceløft af skoleledere iværksættes i 2 kvartal af indeværende skoleår (2013/14) og de samlede ledelsers løft iværksættes senest ved skoleåret 2014/15 s start. Det fælles kompetenceløft af medarbejderne iværksættes 1. Kvartal Lokale indsatser iværksættes efter behov, og vil løbende figurere i den samlede kompetenceplan 3

4 Opfølgning Den lokale udmøntning af kompetenceudviklingen i en inddragende proces vil ske inden for en sammenhængende styringskæde baseret på mål og opfølgning. Fagcentret følger systematisk op på kompetenceudviklingen og dækningen af undervisningskompetence på kommunens skoler. Det er Fagcentrets opgave i samarbejde med skoleledelserne at sikre, at de politisk besluttede rammer efterleves, og at der sikres sammenhæng mellem de politiske mål og den konkrete aktivitet på skolerne. Fagcentret følger systematisk op på, hvorledes skolelederne udvælger og motiverer deres medarbejdere og understøtter medarbejdernes anvendelse af de kompetencer, de erhverver sig i forbindelse med opkvalificeringen. Oversigt over indsatser og forløb. Skemaet nedenfor giver et overblik over grupper af medarbejdere, de behov der ses i forhold til reformen, og foreslåede indsatser, endvidere indeholder skemaet en kolonne med relevante afsnit fra Partsudvalgets indstillinger. Fokusgruppe Partsudvalgets udtalelser Behov jf. udvalg mv. Indsats Ledere Strategisk kompetenceudvikling skal have større fokus i ledelsesarbejdet i den samlede skoleledelse. Kompetenceudvikling skal i denne sammenhæng forstås bredt. Det er både den traditionelle efteruddannelse og videreuddannelse i form af kursusaktiviteter, og det er udvikling af medarbejdernes kvalifikationer gennem for eksempel supervision, jobbytte, rokering, sidemandsoplæring, deltagelse i Lederne skal tættere på opgaven - vejlede/rådgive/sparring/processtyring af undervisning. Fokus på pædagogisk ledelse og uddelegering af opgaver. Fokus på lederen som coach og sparringspartner. Coachingforløb - Leder - Lederteam - ledelsesteam Årligt seminar med fokus på gensidig udvikling, sparring, inspiration, tilførsel af ny viden og videndeling Halvårlige temadage med konkret 4

5 netværk, fagteams og andre læring-påjobbet-aktiviteter. Ledelse i forhold til ny arbejdstidsaftale. Forandringsledelse, innovation, teknologi, inklusion (jf. nyt ledelsesgrundlag) fagligt ledelsesfokus i forhold til ledelse af forandring og andre ledelsesfaglige indsatsområder Medarbejdere (lærere, pædagoger, pæd. medhjælpere) Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus. Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende og varieret skoledag. Hvis de nye elementer skal have den ønskede virkning på elevernes læring og trivsel, og inklusionen skal lykkes, ønsker parterne, at der sikres kvalitet og sammenhæng i skoledagen. Det vil en udvikling af skolens pædagogik og metoder i et styrket samarbejde mellem lærere, pædagoger og det øvrige pædagogiske personale, som faciliteres af skoleledelserne, herunder SFO-ledere, også bidrage til. Løft af faglige kompetencer og styrkelse af relationskompetencer er begge nødvendige for at nå reformens mål om bedre læring og trivsel for alle Fra undervisning til læring: Opdateret fagsyn, innovativ undervisning, teknologi i undervisning, teori/praksiskobling, arbejde evidensbaseret Målstyring og Evaluering Mangfoldige læringsformer, organisationsformer, samarbejdsformer- og kompetencer i forh. t team Relations-kompetencer og viden om elevforudsætninger Generel opkvalificering for alle i forhold til at gå fra undervisning til læring Aktionslæringsforløb tæt på kerneopgaven lokale og fælles Indsatser med egne eksisterende ressourcer, f.eks. - Faglige Temadage ved skoleårets start med workshops - Faglige, pædagogiske, didaktiske workshops i forhold til de løbende behov - Alle medarbejdere på diplommodul i inklusion 5

6 Uddannelse af vejledere / ressourcepersoner De faglige miljøer på skolerne kan også styrkes gennem en øget og bedre anvendelse af vejledere/ressourcepersoner, der har særlige kompetencer/opgaver på tværs af faggrænserne. Det skal sikres at vejledere mv. er tilstrækkeligt opkvalificeret/uddannet i forhold til teknologi, innovation, forandring, proces mv. Nye typer af vejledere/ressourcepersoner kan uddannes/udpeges (hvis kompetencer allerede er til stede) for at understøtte de dele af reformen der handler om bevægelse, kobling mellem teori og praksis, anvendelse af elever som ressourcer, udvikling af klasserumsledelse, udnyttelse natur/uderum i læring Opkvalificerende kurser for eksisterende vejledere Kurser/forløb mhp. at udvikle pædagoger som ressourcepersoner i den understøttende undervisning med fokus på f.eks. bevægelse, uderum, natur og samarbejde Der er behov for konkret at udvikle strukturelt og organisatorisk omkring rammesætningen af vejlederes/ressourcepersoners virke, for mere effektivt at kunne bruge funktionerne målrettet. Særligt fokus kan lægges på udvikling af læringscentre/biblioteker og på hvilke fagligheder der med fordel kan tilknyttes, samt hvordan disse kan organiseres så de tydeligt understøtter det faglige arbejde i hverdagen. 6

7 Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Linjefagsdækning) Med aftalen om en folkeskolereform indføres et mål om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i de faglige miljøer på skolerne kan også styrkes gennem en øget og bedre anvendelse af vejledere/ressourcepersoner, Fælles og samlende tilgang til kompetenceløft i forhold til at styrke det tværfaglige samarbejde omkring eleverne, Fælles koordinering, men det er udlagt til skolerne at afdække behov/sikre nødvendig dækning. I forhold til indholdet og tilrettelæggelse af kompetenceudviklingen er det vigtigt at tænke i effektive modeller, herunder for eksempel anerkendelse af realkompetencer, aktionslæring og et fleksibelt udbud på professionshøjskolerne For lærere, der allerede har undervisningserfaring, efteruddannelse mv. inden for et givent fag, vil professionshøjskolerne således kunne tilbyde komprimerede, skræddersyede undervisningsforløb Lokale indsatser Beskrives af skolerne efterfølgende Beskrives af skolerne efterfølgende Beskrives af skolerne efterfølgende Alle Videndeling (Sorø-indsats) Videndeling skal forstås bredest mulig og den tænkes som en motor for den faglige udvikling, trivslen blandt eleverne mv. - men der kræves en kulturforandring. Kommunikationsvejene skal være tydeli- For at videndeling kan få den ønskede effekt på den løbende faglige opdatering og være med til at effektivisere omkring forberedelse kræver dette et kulturudviklingsarbejde lokalt og centralt, så videndeling bliver en kendt og anvendt del af det faglige arbejde. Workshops Struktureres og Indarbejdes målrettet i mødeaktivitet, planlægningsaktivitet, evt. uddannes/udpeges videndelings-eksperter. 7

8 ge for alle - og hvor skal det foregå? Den kommunale vidensdeling skal prioriteres i skoleledergruppen - opgaven skal have de fornødne rammer til at opgaven kan løses meningsfuldt. Der er behov for at udvikle/etablere/beslutte/implementer de platforme der kan facilitere den ønskede videndeling og erfaringsudveksling Spor for perioden fra Beskrives af fagcentret i samarbejde med arbejdsgruppen inden sommerferien 2014 Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (linjefag) Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus. Uddannelse af vejledere / ressourcepersoner Indsats kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt lederudvikling Medarbejder-udv. lokalt Medarbejder-udv. fælles Indsats Linjefag lokalt 8

9 Linjefag fælles indsats 9

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere