Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform"

Transkript

1 Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

2 Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes i Fredensborg Kommune for at opfylde Regeringens tre overordnede mål for folkeskolen i forbindelse med den nye folkeskolereform. Det er målet med gennemførslen af kompetenceudviklingsplanen, at den enkelte leder og det pædagogiske personale på skolerne i Fredensborg Kommune udstyres med de rette kompetencer til at imødekomme de krav folkeskolereformen fordrer. Kompetenceudviklingsplanen er produktet af en arbejdsgruppes drøftelser og praktiske indsigt i behovet for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Arbejdsgruppen består af skoleledere, områdeledere, repræsentanter fra de faglige organisationer og konsulenter fra Center for Skole og Dagtilbud. Arbejdsgruppen har i samarbejde opsat kommunale mål, der på sigt vil opfylde Regeringens tre overordnede mål med den nye folkeskolereform. Deltagerne i arbejdsgruppen er: Sidsel Vang områdeleder i Børnehusene Endrup Janine Wright Jørgensen områdeleder i Børnehusene Humlebæk Kirsten Birkving skoleleder på Kokkedal Skole Lars Nyborg skoleleder på Langebjergskolen Nils Wulf fællestillidsrepræsentant for DLF Kreds 36 Rikke Krogh Henriksen fællestillidsrepræsentant for BUBL Charlotte Mandøe souschef i Center for Personale og HR Solveig Ryel pædagogisk konsulent i Center for Skole og Dagtilbud Sille Annette Larsen konsulent i Center for Skole og dagtilbud Anne-Marie Bech pædagogisk konsulent i Center for Skole og Dagtilbud Desuden vil alle skoler og områdeinstitutioner blive hørt og deres kommentarer vil blive indarbejdet i den endelige kompetenceudviklingsplan. På vegne af arbejdsgruppen for kompetenceudvikling Områdeleder og formand Sidsel Vang

3 Indledning Regeringen ønsker med den nye skolereform at understøtte følgende overordnede mål: folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis En afgørende forudsætning for at opfylde disse overordnede mål er, at der gennemføres kompetenceudvikling af lærere og pædagoger (pædagogiske personale). Kompetenceudvikling handler om at opnå ny viden og færdigheder. Kompetenceudvikling kan skabe ny retning, motivere, fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere samt bidrage til at forny og udvikle organisation, så fremtidens krav om en bæredygtig og spændende skoledag honoreres. Det er derfor afgørende, at kompetenceudviklingsplanen er dynamisk, og at igangsatte kompetenceudviklingsforløb baseres på forskning/erfaringer, hvor kompetenceudvikling har bidraget til øget trivsel og læring. Et partsudvalg 1 nedsat af Undervisningsministeriet har fastlagt en række pejlemærker med det formål at inspirere kommunerne i kompetenceudviklingen af det pædagogiske personale. Pejlemærkerne er som følger: 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag 2. Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus. 3. Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner 4. Kommunal kompetenceplan i en inddragende proces 5. Opfølgning på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækning 6. Systematisk arbejde med kompetenceudvikling 7. Fokus på medarbejdernes engagement i læringen 8. Tilrettelæg kompetenceudviklingen, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel. Pejlemærkerne fra Undervisningsministeriet er i udarbejdelsen af kompetenceudviklingsplanen i Fredensborg Kommune inddraget i de kommunale mål, som arbejdsgruppen har fremsat. 1 bestående af medlemmer fra Kommuners Landsforening KL, Danmarks Lærerforening DLF, pædagogernes fagforening BUPL, den faglige organisation FOA, skolelederforeningen og Uddannelsesministeriet samt Undervisningsministeriet.

4 Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune giver pejlemærkerne, udstedt af Undervisningsministeriets, en retning for, hvordan kommunen og de enkelte skoler kan gennemføre kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i folkeskolen hen i mod Kompetenceudviklingsplanen (KU-planen) er dynamisk og indeholder på nuværende tidspunkt forslag og anbefalinger til, hvordan skolerne og forvaltningen i samarbejde kompetenceudvikler det pædagogiske personale og ledere. KU-planen har således til formål at ruste ledere og medarbejdere til at indfri reformens overordnede mål samt de mål, der er formuleret i Fredensborg Kommunens publikation På vej mod en ny Skoledag. Det er væsentligt at anerkende, at kompetenceudvikling kan foregå på mange måder. Det kan f.eks. være gennem praksisnære forløb, kurser, refleksion og videndeling på tværs af faggrupper. Det er vigtigt at basere kompetenceudviklingen på den nyeste forskning samt indsatser, der har vist positive resultater. Kompetenceudviklingsplanen i Fredensborg Kommune indeholder: A. en plan for fuld linjefagsopdækning i 2020 B. en plan for implementering af viden og værktøjer, der muliggør trivsel og læring hos alle elever C. en retning for uddannelse af relevante vejledere og ressourcepersoner D. en retning for uddannelse af ledere E. mulige puljer til finansiering af kompetenceudvikling Arbejdsgruppens arbejde med KU-planen løber med følgende tidsramme: 27.februar 2014 Første præsentation for skoleledere og områdeledere 6. marts 2014 Møde for skoleledere og områdeledere 13. marts 2014 Møde for skoleledere og områdeledere 18. marts 2014 Styregruppemøde 7.april 2014 BSU

5 Mål A: Fuld linjefagsdækning i Ét af Regeringens overordnede mål med skolereformen er, at: folkeskolen skal udfordre alle eleverne så de bliver så dygtige, de kan. En vej til at opfylde dette mål er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse. I Fredensborg Kommune er der udarbejdet en kommunal oversigt over linjefagsdækningen for alle folkeskolens fag (bilag 1). Denne oversigt danner udgangspunkt for den fagfaglige kompetenceudvikling i de forskellige fag i årene For at opfylde målet i KL og regeringens aftale om en kompetencedækning på 85 pct. i 2016 samt tilsvarende målsætning om 95 pct. kompetencedækning i 2018 foreslår arbejdsgruppen, at der iværksætte kompetenceudviklingsforløb indenfor følgende fag: Pr. august 2015: matematik og historie Pr. august 2016: dansk og og natur/teknik Pr. august 2017: xx-fag og xx-fag Pr. august 2018: xx-fag og xx-fag Pr. august 2019: xx-fag og xx-fag Pr. august 2020: er der fuld linjefagsdækning på alle fag. Der vil desuden i skoleåret blive oprettet et kommunalt 35 timers kursus i det nye fag håndværk og design. Arbejdsgruppen anbefaler at: 1. kommunen opretter lokale hold, når behovet for linjeuddannelse er 10 personer eller flere. Fordelen ved at oprette lokale hold er at undervisningen kan praksisgøres og i større udstrækning tilpasses skolernes og læreres behov. Derudover fremmes netværksdannelse inden for de forskellige fag. 2. Pladserne på de kurser, der bliver arrangeret af skolerne og kommunen i fællesskab vil blive fordelt med tre pladser til de store skoler og to pladser til de små skoler. 3. skolerne selv sikrer at kompetenceudvikle lærere i de fag, hvor behovet er færre end 10 personer. 4. skolerne vurderer den enkelte lærers behov, når læreren har tilsvarende kompetencer, skolerne derefter ved behov sender læreren til en screening hos f.eks. UCC. (bilag 2 ses uddannelsesmuligheder i tråd med skolernes behov) Endvidere anbefaler arbejdsgruppen,

6 at skolerne uddanner et tilstrækkeligt antal lærere, der er kvalificerede til at undervise elever, der er i risiko for at udvikle dysleksi. Denne anbefaling er i tråd med kommunens strategi på læseområdet, om bl.a. at reducere antallet af svage læsere. For skolerne indebærer en sådan opkvalificering et årligt kursus bestående af seks timer til de pågældende lærere. Arbejdsgruppen anbefaler, at forvaltningen i samarbejde med skolerne sammensætter uddannelsen, hvortil hver skole forinden har indgivet deres behov for lærere med kompetence inden for området. Denne uddannelse vil foregå lokalt. Mål B: At sætte viden og værktøjer i spil der muliggør inklusion, trivsel og læring hos alle elever To af Regeringens overordnede tre mål med reformen er at: folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater, tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis For at opfylde ovenstående to mål, sikre opfyldelse af regeringens mål om inklusion af 96 % af alle elever og imødekomme Fredensborg Kommunes inklusionsstrategi, igangsætte et fælles praksisnært kompetenceudviklingsforløb med fokus på: klasseledelse relationskompetencer didaktiske kompetencer samarbejde mellem lærere og pædagoger forældresamarbejdet Kompetenceudviklingsforløbet tager udgangspunkt i: 1. videndeling i praksis: forskning viser, at de bedste resultater for videndeling opnås ved at inddrage deltagernes hverdag, og derved foregå i praksis frem for enkeltstående kurser 2. viden tilførsel om specifikke emner, også foregår f.eks. ved kurser eller workshops Kernen i dette kompetenceudviklingsforløb bygger på den viden, der allerede findes i praksis. Kompetencerne til at arbejde med klasseledelse, relationer og didatik er allerede tilstede, de skal bare gøres tilgængelige og synlige så de kan deles og danne udgangspunkt for udvikling af ny pædagogisk praksis.

7 Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at: skolerne uddanner fire til fem læringsvejledere i det kommende skoleår. Disse læringsvejledere skal i de følgende år stå for den videre uddannelse af de øvrige lærere og pædagoger inden for de pågældende områder. Skoleåret : uddannelse af læringsvejledere fra hver skole deltager én AKT-leder, samt tre til fire lærere og/eller pædagoger fra hver skole i ét kursusforløb på i alt tre dage og to skolebesøg på en anden af kommunens skoler af én uges varighed. Deltagerne i dette forløb bliver opkvalificeret til at være skolernes nye læringsvejledere, som fremover medvirker til uddannelse af de øvrige lærere i kommunerne. Det er vigtigt, at der på hver skole, ud over AKTlederen, deltager mindst en lærer og en pædagog. Skoleåret : integrering af læringsvejledere på skolerne alle lærere deltager i et lignende kompetenceudviklingsforløb, dvs. tre hele kursusdage og en uges besøg på en anden skole. Forløbet er styret af AKT-vejlederne og de nyuddannede læringsvejledere. yderligere videntilførsel kan ske på kurser, workshops, temadage efter skolernes behov. Læringsvejlederne vil blive løbende kompetenceudviklet gennem hele forløbet læringsvejlederne vil være en del af skolernes ressourcecentre, men vil også udgøre et kommunalt netværk af læringsvejledere, som konstant skal have fokus på nyudvikling indenfor de nævnte fokusområder. Arbejdsgruppen anbefaler, at forløbet planlægges i et samarbejde med AKTlederne, Center for Skole og Dagtilbud og UCC/Århus Kommune. Der vil løbende være behov for større og mindre kompetenceudviklings. Det kan være indenfor områderne børn med diagnoser, opstilling af læringsmål og opfølgning på disse, undervisningsdifferentiering. Disse forløb vil blive oprettet efter behov. Mål C: Uddannelse af relevante vejledere og ressourcepersoner Uddannelse af ressourcepersoner/vejledere relaterer sig til alle Regeringens tre overordnede mål. Vejledere/ressourcepersoner vil vejlede kollegaer, have kontakt til Undervisningsministeriets ressourcecenter og forskere, være mentorer for nyuddannede lærere og pædagoger samt etablere faglige netværk, med dem selv som tovholdere, hvor vidensdeling er central.

8 Derudover vil vejledere/ressourcepersoner få et særligt ansvar for at tage initiativer, der stimulerer den faglige debat. Ressourcepersoner/vejledere vil på den måde sikre, at ny viden og metoder på konkrete fagområder bliver kanaliseret ud til lærere og pædagoger. For en succesfuld brug af vejledere/ressourcepersoner er det er vigtigt, at disse personer er kvalificerede til at dokumentere og evaluere på effekten af de igangsatte initiativer. Fredensborg Kommune har god erfaring med ressourcepersoner/vejledere, eksempelvis har læsevejledere stor succes med at øge elevernes faglige udbytte i læsningen. Skoleåret 2014/2015 afdække behovet og muligheden for at uddanne ressourcepersoner, der kan sikre høj faglighed, videndeling og netværksdannelse blandt det pædagogiske personale undersøge hvilke erfaringer der allerede er i Fredensborg Kommune i samarbejde med skolerne udarbejdes en plan for kompetenceudviklingen af ressourcepersoner/vejledere indtil år Målet D: Ledernes arbejde med kompetenceudvikling Opfyldelsen af Regeringens mål afhænger dels af, hvordan lederne skaber ejerskab og motivation blandt medarbejdere for reformens hensigter, og følger op på medarbejderens kompetenceudvikling. Det er afgørende, at lederen: understøtter medarbejderens anvendelse af kompetenceudviklingen understøtter samarbejdet mellem lærere og pædagoger udarbejder og følger op på en kompetenceudviklingsplan for skolens medarbejdere har øje for medarbejdernes engagement i læringen Obs: skolens ledere har deltaget i et 3-dages kompetenceudviklingsforløb hos COK med det formål at få information og inspiration vedr. arbejdet med skolereformen. Desuden har skoleinspektørerne en Master of Business Coaching. Der vil i årene fremover i et samarbejde med kommunens Center for Personale og HR, Center for skole og dagtilbud og skolerne løbende blive iværksat relevante kompetenceudviklingsforløb for skolernes ledere.

9 Mål E. Kompetenceudviklingsmidler Følgende potentielle udviklingspuljer og respektive ansøgningsfrister er undersøgt: Undervisningsministeriet har afsat én milliard kroner til efteruddannelse. Fredensborg Kommune har af den pulje i 2014 fået tildelt kr. Denne pulje er øremærket til: kompetenceudvikling i folkeskolens fag pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus uddannelse af vejledere og ressourcepersoner A.P. Møller fonden: ansøgningsfristen er den 2. maj Første pulje frigives primo maj 2014, og anden pulje frigives primo september Denne pulje er øremærket til: kompetenceudvikling generelt Ansøgningen udarbejdes centralt. Kompetencefonden: løbende ansøgningsfrist. Denne pulje er øremærket til: pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus Forslag til fordeling af midler ved fælles kompetenceudvikling: kommunen betaler kurser/undervisnings/rådgivning skolerne betaler tid

10

11

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere