Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00"

Transkript

1 Amager d Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d kl Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland 1. Valg af dirigent og referent 2. Protokol og beretning (se medsendte vedlagte/vedhæftede beretning) 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (se vedlagte/vedhæftede) 4. Budget og bevillinger (se vedlagte/vedhæftede) 5. Indkomne forslag (se vedlagte/vedhæftede) : Vedligeholdelse af veje, jf. Landvæsensnævnskendelse 536,afsnit F Retningslinier for Naturpleje, Bevoksning og orden Vedtægtsændringer 6. Valg, jf Evt. Grundejerforeningens hjemmeside : ebbeloekkestrand.dk Grundejerforeningens kontaktmail :

2 Bilagsliste: 1. Beretningen 2. Revideret regnskab (vi skal lige have revisorerne til at underskrive dette) 3. Budget og bevillinger, nu tilrettet med de rigtige tal for medlemskontingent 125 matrikler og vejbidrag 131 matrikler 4. Forslag vedr. de 1o lodder 5. Retningslinier for Naturpleje, m.v. 6. Vedtægtsændringer

3 Bestyrelsens beretning i forb.m. Generalforsamlingen d i Grf. Ebbeløkke Strand Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen d Siden da er der blevet afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder i løbet af året. Disse møder har behandlet flg. emner : Økonomiske og organisatoriske emner : Det har fra starten været bestyrelsens hensigt at få adskilt Grundejerforeningen og Drænfonden fra hinanden. Dette er nu endelig fuldført ved oprettelse af to selvstændige konti. Det har i den sammenhæng krævet en del arbejde at få gennemført en oprydning og opdatering af medlemskartoteket, og herunder få en afklaring af hvilke medlemmer, der er bidragspligtige medlemmer af Drænfonden. Dette har medført en del møder med Odsherred Kommune, ligesom en landinspektør er blevet anvendt som konsulent. Vi har endvidere gennemført en ajourføring af foreningens økonomi, herunder inddrivelse af oparbejdede restancer og opgørelse over skyldige beløb mellem Drænfonden og Grundejerforeningen. Da vi nu har kapacitet til selv at forestå regnskabsføring og bogholderi har vi valgt at opsige aftalen med den tidligere administrator med udgangen af Kommunikation : Bestyrelsen har meget tidligt fået oprettet en kontaktmail : Bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmerne til at sende os deres adresse, bl.a. hensyn til at kunne sende meddelelser direkte ud til medlemmerne og ikke mindst at kunne spare på dyre portoudgifter til udsendelse af div. materialer. Der er endelig oprettet en hjemmeside : ebbeloekkestrand.dk Temadrøftelser i bestyrelsen : Som man kan se i den udsendte dagsorden er der fra bestyrelsen stillet 3 forslag til vedtagelse på Generalforsamlingen. Indholdet af disse forslag har medført mange konstruktive diskussioner i bestyrelsen. De 3 forslag er flg., som vedlagt/vedhæftet indkaldelsen til Generalforsamlingen : Vedligeholdelsesbidrag til dræning af vejene, jf. afsnit F i Landvæsensnævnets kendelse nr Retningslinier for Naturpleje, bevoksning og orden. Vedtægtsændringer med bl.a. konsekvensrettelser i fh.t. adskillelse af grundejerforening og drænfond, plus mere nutidige sproglige formuleringer. Tak til : Henrik Søndergaard, Æblehegnet 5, for oplæg vedr. Retningslinier for Naturpleje, bevoksning og orden Vejformanden Badebrosformand og sjakket med op- og nedtagning af badebroen De frivillige som har hjulpet med de praktiske opgaver med bl.a. opstarten til at få grundejerforeningen på fode igen,udsendelse af div. materialer, m.v., plus de mange som i løbet af året har tilkendegivet deres opbakning til bestyrelsens arbejde og initiativer.

4 Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand Årsregnskab for året 2014 Resultatopgørelse Udgifter Indtægter Kontingenter ,00 Vejbidrag ,00 Tilskud badebro 1.800,00 Tilbageført kontigent 1.500,00 Vedligeholdelse af veje etc ,85 Badebro op/ned, vedligeholdelse 1.500,00 Generalforsamling 2.875,10 Bestyrelsesmøder 501,01 Repræsentation 169,00 Forsikringer og medlemsskaber 3.170,19 Porto 205,00 Gebyr 200,00 Gebyr PBS 609,77 Kontorartikler 729,00 Regnskabsadministration ,00 I alt , ,00 Årets overskud 4.506,08 Balance pr Aktiver Gæld Egenkapital Kapital primo ,90 Årets resultat 4.506,08 Kapitalkonto ultimo positiv ,98 Aktiver/gæld: Bank ,68 Afsat regnskab ,00 Mellemregning Drænfond ,70 Tilgodehavender ,00 Medlem betalt for meget 950,00 I alt , ,70 Aktiver/gæld i alt ,98 Ovenstående regnskab er revideret og godkendt - og likvidbeholdning er bekræftet af Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand's interne revisorer, den 2015 intern revisor intern revisor

5 Drænfonden Ebbeløkke Strand Årsregnskab for året 2014 Udgifter Indtægter Kontingenter ,00 Ekstraordinær kontingent ,00 Tilbageført kontingent 3.950,00 EL- forbrug 2.249,78 Bidrag til Pumpelaget ,00 Diverse omkostninger, landinspektør mm 2.575,00 Generalforsamling 1.437,55 Bestyrelsesmøder 250,00 Porto 102,50 Gebyr 100,00 Gebyr PBS 305,00 Kontorartikler 364,50 Regnskabsadministration ,00 I alt , ,00 Årets overskud ,67 Balance pr Aktiver Gæld Egenkapital Kapital primo, negativ (63.621,97) Årets resultat ,67 Kapitalkonto ultimo negativ (12.993,30) Aktiver/gæld: Mellemregning Grundejerforening ,70 Forudopkrævet kontingent ,00 Afsat regnskab ,00 I alt , ,00 Aktiver/gæld i alt (12.993,30) Ovenstående regnskab er revideret og godkendt - og likvidbeholdning er bekræftet af Drænfonden Ebbeløkke Strands interne revisorer, den 2015 intern revisor intern revisor

6 Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand Kontingent 300, Vejbidrag 150, Budget 2015 Udgifter Indtægter Kontingent ,00 Vejbidrag ,00 Tilskud badebro (indtægt) 700,00 Tilskud til veje (indtægt) Tilbageført kontingent 4.000,00 Vedligeholdelse af veje ,00 Vejandel drænfond - 10 andele 5.750,00 Vejtilskud til "Kragemose" 4.000,00 Vedligeholdelse af fællesarealer Badebro 1.000,00 Generalforsamling 5.000,00 Bestyrelsesmøder 1.000,00 Kørselsgodtgørelse 500,00 Forskringer/kontingenter 3.000,00 Porto 1.000,00 Gebyrer 500,00 Kontorhold/administration 2.000, , ,00 Årets resultat (overskud) , , ,00 kr antal DRÆNFONDEN Antal medlemmer 71 Budget 2015 Bidrag 575,00 udgifter indtægter Bidrag fra lodsejere ,00 Bidrag fra GEF for veje 10 parter 5.750,00 Bidrag til pumpelag ,00 El 2.000,00 Generalforsamling 600,00 Bestyrelsesmøder 200,00 Kørselsgodtgørelse 200,00 Porto 500,00 Gebyrer 100,00 Betalingsservice/Nets 400,00 Kontorhold 500, , ,00 Driftsresultat (overskud) , , ,00

7 Forslag til vedtagelse på Generalforsamlingen i Grf. Ebbeløkke Strand : Bidrag til vedligeholdelse af vejene ændring af partsdeling i Kendelse 536 Indledning : Det er efterhånden en kendsgerning i Danmark, at regn er et fænomen som har mange udtryk lige fra det almindelige bygevejr til det voldsomme skybrud, som falder med store mængder vand på relativ kort tid. Dette billede kan de fleste af os formentlig også genkende, når vi kører ned ad Tjørneholmvej til vores sommerhusområde og her ind imellem oplever det som om, man deltager som en levende spiller i Händels 'Watermusic' med tilhørende regnkaskader og vandpantomimer ud til alle sider af bilen. Händels musik havde premiere d. 17. juli mens nedenstående forslag har sit 'udspring' (!) i en lidt nyere dato : Forslaget tager udgangspunkt i den oprindelige tekst i Landvæsensnævnets Kendelse d afsnit F., som samlet er grundlaget for etableringen af Dræningsfonden under Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand. Afsnit F. i denne kendelse omhandler 'den fremtidige vedligeholdelse', dels ved at der oprettes et pumpelag og dels ved at der defineres 'det fremtidige vedligeholdelsesbidrag'88 :(citat).. Det fremtidige vedligeholdelsesbidrag fastsættes til 1 part pr. lod. Grundejerforeningerne pålægges parter for vejene således : Solåsen 5 parter, Ebbeløkke Strand 10 parter, Kragemosegården 10 parter og Hedebo 5 parter... Bestyrelsen har i juli måned 2014 kontaktet landinspektørkontoret v/kia Nielsen i Nykøbing for rådgivning bl.a. vedr. afgrænsning af Drænfondens bidragspligtige matrikler og en tolkning af afsnit F. i Landvæsensnævnets Kendelse. Den autoriserede landinspektør svarer flg. :.. Jeg tolker bestemmelserne i afsnit F således, at Grundejerforeningen Ebbeløkke Strands bidrag til vedligeholdelsen af afvandingssystemet skal fordeles på 99 parter...(= 89 matrikler plus de 10 lodder) I samarbejde med Odsherred Kommune er de bidragspligtige matrikler imidlertid nu kortlagt til 71 plus de 10 lodder, i alt 81 parter. I forb.m. en afklaring af ovennævnte afsnit F. i Landvæsensnævnets Kendelse har bestyrelsen rettet henvendelse til Odsherred Kommune m.henbl.p. hjælp til en tolkning af dette afsnit, m.v. Odsherred Kommune svarer i et brev d til bestyrelsen flg. : Ændring af partsdeling i kendelse. - Hvis I ønsker at ændre på hvem der skal betale til dræningsfonden skal I beskrive hvad I vil ændre og hvordan I ønsker den nye fordeling af parter skal være. Dette forslag skal I sende til alle berørte parter (dvs. dem som har parter nu og dem, som I ønsker skal bidrage fremover og som ikke har parter nu). Hvis I får ændringen godkendt af alle parter, nuværende og fremtidige skal I sende den nye fordeling af parter til kommunen. Så kan vi godkende den nye fordeling jf. 62 i vandløbsloven. : 62. Uanset at forholdene ved et vandløb eller anlæg tidligere er fastlagt ved aftale, eller at der tidligere er truffet afgørelse herom, kan der fastsættes nye bestemmelser vedr. vandløbet eller anlægget, hvis de faktiske forhold har ændret sig, eller hvis den tidligere aftale eller afgørelse må anses for utilstrækkelig. Der vil være 4 ugers klagefrist for alle berørte parter.

8 Såfremt bare én ikke ønsker ændringen, og I stadig ønsker at ændre på fordelingen og I ikke kan opnå enighed med alle parter, skal sagen indbringes for taksationskommissionen, jf. 35 stk. 3 i vandløbsloven. Bestyrelsen vil endelig gøre opmærksom på, at de opr. matrikler nr. 1 i (7.607 m2) og 1 g (6.465 m2), strandstykket til hhv. højre og venstre side af Tjørneholmvej, samt matr.nr. 1 f (6.860 m2), som er resterne efter udstykning, trekanten og en stor del af vejene i området ejes af Grundejerforeningen. På denne baggrund anbefaler en enig bestyrelse, at grundejerforeningen fremover årligt betaler Drænfonden et beløb, svarende til 10 lodder/årlige bidrag, som fastsættes på det årlige Drænmøde.

9 Forslag til : Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand's Retningslinjer for Naturpleje, Bevoksning og Orden Grundejerforeningen Ebbeløkke Strands retningslinjer for naturpleje, bevoksning og orden skal til enhver tid være i overensstemmelse med Grundejerforeningens Vedtægter, gældende lovgivning og offentlige planer, herunder lokalplaner og bygningsvedtægter for området, tinglyste Servitutter, Naturbeskyttelsesloven, Hegnsloven samt Naboretlige Grundsætninger. Retningslinjerne er udarbejdet i dialog med Naturstyrelsen og Odsherred Kommunes Naturteam. Grundejerforeningens regelsæt baserer sig på fornuftig hensyntagen til naboer og omboende samt grundejernes fælles interesse i at værne om Ebbeløkke Strand som et attraktivt fritidshusområde. Naturpleje: Miljøministeriet har udpeget 252 naturområder i Danmark som Internationale Naturbeskyttelsesområder, de såkaldte Natura 2000-områder. For disse områder har Naturstyrelsen udarbejdet planer for at bevare og beskytte udvalgte arter og naturtyper. Ebbeløkke Strand er et sådan område, benævnt Natura 2000-område 154. Du finder planen her: Med udpegningen som Natura 2000-område følger, at Kommunalbestyrelsen skal iværksætte de foranstaltninger, som fremgår af Handleplanen til gennemførelse af Natura 2000-planen og at grundejerforeningen skal understøtte handleplanen. Du kan læse handleplanen her: Hvis grundejerforeningen har konkrete ønsker til igangsættelse af naturplejetiltag, har kommunen mulighed for at yde økonomisk støtte hertil. 35 Strandarealer Regler for vore strandarealer følger Naturbeskyttelsesloven, herunder at der ikke må foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende Stranden er åben for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april september skal hunde føres i snor. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil. Grundejerforeningen skal lade strandarealet matr.nr. 1G henligge som hidtil og med respekt for den tinglyste brugsret for de omhandlede parceller.(maj 2000) 1

10 Grundejerforeningen Ebbeløkke Strands retningslinjer for naturpleje, bevoksning og orden på vore fælles strandarealer er specificeret her: 1. Vegetation. For at understøtte Natura 2000-planen samt Naturbeskyttelsesloven 3, nedskæres den højere vegetation (fx hyben og gyvel) med 2-3 års mellemrum efter badesæsonen for at sikre fortsat variation i vegetationen. Bestyrelsen forestår nedskæringen. 2. Anlæg. Ved etablering af anlæg (f.eks. ophalerspil til både) kræves dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Opstilling af fælles ophalerspil for grundejerforeningens medlemmer må kun ske efter tilladelse fra Naturstyrelsen. Bestyrelsen forestår eventuelle ansøgninger herom. Opstilling af private ophalerspil på strandarealerne er forbudt. 3. Badebroen. På den ordinære generalforsamling vælges en formand for badebroen. Vedkommende sammensætter et hold frivillige, som har til opgave at opsætte og nedtage badebroen. På badebroen er monteret et skilt, som fortæller, at badebroen er ejet af Grf. Ebbeløkke Strand og brug af broen sker på eget ansvar. Jf. reglerne om 'almindelig strandret' gælder det, at der er fri adgang til og på badebroen, uden at man som sådan tager ophold på badebroen. Bestyrelsen henstiller i øvrigt til, at der i sommerperioden tages hensyn til at bevare sandområdet fri for sten omkring broen. 4. Borde, bænke eller tilsvarende. Opstilling af fælles borde, bænke eller lignende for grundejerforeningens medlemmer må kun ske efter tilladelse fra Naturstyrelsen. Bestyrelsen forestår eventuel ansøgning herom. Opstilling af private borde, bænke eller tilsvarende på strandarealerne er forbudt. 5. Opbevaring af både på stranden. Som nævnt i Naturbeskyttelsesloven 22 er det tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. Kortvarigt fortolkes som højest en dag. Grundejerforeningen giver imidlertid mulighed for, at grundejere, som er medlem af Ebbeløkke Strand Grundejerforening, kan opbevare deres både på strandarealet i perioden 1. april til 31. oktober. Oplæg af både må ikke spærre stier eller lignende og må på ingen måde hindre eller genere offentlighedens lovlige færdsel på strandarealerne. Alle både skal være forsynet med tydelig markering af ejers matrikelnummer, f.eks. 1cl. Den enkelte bådejer har selv ansvar for, at båden markeres tydeligt og utvetydigt. Bestyrelsen gives bemyndigelse til at fjerne både, der ikke er forsynet med en sådan markering. Det påhviler den enkelte grundejer at fjerne sin båd inden 31. oktober. Bestyrelsen gives bemyndigelse til at lade efterladte både fjerne for ejerens regning. Bevoksning: Fælleshegn, egne hegn samt hegn langs vej og fællesarealer For at værne om Ebbeløkke Strand som et attraktivt og imødekommende fritidshusområde henstiller Grundejerforeningen, at kun levende hegn benyttes som afskærmning mod vej, fællesarealer og naboer. Såvel hegn langs veje og fællesarealer i området, fælleshegn (hegn i skel) og egne hegn (på egen grund langs skel) er omfattet af Hegnsloven, som siger at hegn såvel levende som faste 2

11 100 skal rejses helt på egen grund, og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid holdes inden for skellinjen. Se i øvrigt Hegnsloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Anden bevoksning på egen grund Grundejerforeningen henstiller til, at samtlige grundejere orienterer sig i og følger de gældende regler i hegnsloven og evt. særlige deklarationer. Orden: 1. Vedligeholdelse af grund og hegn Se afsnittet vedr.' Anden bevoksning på egen grund.'(http://hegnsloven.dk/retsprak.html) 2. Haveaffald Odsherred Kommune henstiller, at alt haveaffald hurtigst muligt bringes til Genbrugsstationen på Odden, Oddenvej 241 B, 4583 Sjællands Odde. Grundejerforeningen opfordrer kraftigt til at følge kommunens henstilling om at undlade at afbrænde haveaffald, da det er til gene for naboer og derfor ikke er tilladt. Afbrænding af affald øger desuden brandrisikoen, som i forvejen er høj på grund af de mange nåletræs-hegn i området. Desuden kan kravet om sikkerhedsafstand ved afbrænding ikke overholdes. (se senere link nr. 5 på side 4) Det påhviler den enkelte grundejer at fjerne sit haveaffald. Grundejerforeningen henstiller til, at haveaffald ikke henligger i længere perioder, hverken langs veje eller på egen grund. Dette af hensyn til den almene orden i området og af hensyn til brandfare i tørre perioder Græsslåning / Øvrige motordrevne maskiner Grundejerforeningen henstiller, at alle grundejere viser hensyn ved brug af motordrevne haveredskaber/maskiner. Det henstilles at begrænse brugen af sådanne maskiner til tidsrummet Græsslåning med motorplæneklippere og anden brug af støjende havemaskiner skal på lørdage og søndage være afsluttet inden kl Opbevaring af både, campingvogne m.m. på egen grund Grundejerforeningen henstiller, at grundejerne afstår fra permanent at opbevare affald, byggematerialer, udtjente både og campingvogne m.m. synligt på egen grund. 5. Vejbelægning/Belysning m.m. Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand er et naturskønt fritidsområde, og foreningen ønsker at bevare områdets karakter. Derfor ønskes den nuværende vejbelægning med overvejende grusveje bevaret. Bestyrelsen kan dog inden for godkendt budget vælge at lade udsatte vejstrækninger støvbehandle. Grundejerforeningen ønsker ikke opsat vejbelysning i området. Det henstilles endvidere, at grundejerne udviser hensyn til naboer og omboende ved etablering af udendørs belysning, som ikke må blænde eller oplyse området unødigt. 3

12 Orden på strandareal / fællesareal / området i øvrigt Alle grundejere opfordres til at deltage i en årlig fælles arbejdsdag for strand- og områderensning, vedligeholdelse af fællesarealet Solkrogen (Trekanten) samt badebroudlægning. Dato for den fælles arbejdsdag meldes ud af bestyrelsen. Alle grundejere opfordres til at udvise et fælles ansvar for at holde stranden/området rent og pænt hele året, ved bl.a. at fjerne alt affald og placere det i affaldsbeholderne. Grundejere, der udlejer deres hus, opfordres til at sikre sig fornøden affaldskapacitet og sikre ekstra tømning til forsvarlig opbevaring af alt affald. Se her: Spørgsmål vedr. efterlevelse af grundejerforeningens vedtægter samt dette regelsæt for naturpleje, bevoksning og orden i Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand skal altid søges løst i mindelighed direkte af de involverede grundejere. Hvis parterne mod forventning ikke finder en fælles løsning, henvises til gældende lovgivning. Grundejerforeningens bestyrelse kan ikke påtage sig at rådgive, mægle eller træffe afgørelser i eventuelle tvister mellem grundejere. Eventuelle hegnssyn og civile søgsmål er således et privat anliggende mellem de implicerede grundejere, der i givet fald begærer/anlægger sådanne for egen regning og risiko. Generelt gælder det, at bestyrelsen opfordrer til, at alle udviser behørigt hensyn og villighed til overholdelse af ovenstående retningslinjer. Anvendelse af badebro, ophalerspil, m.v. sker på eget ansvar og bestyrelsen fraskriver sig i denne sammenhæng derfor ethvert forsikringsmæssigt ansvar. Nyttige links: 1. Hegnsloven lovbekendtgørelse nr. 59 af https://www.retsinformation.dk/forms/r0900.aspx?s21=hegnsloven&s22=%7c10%7c 2. Naboretlige Grundregler 3. Naboretlige Domsafgørelser 4. Lov om Naturbeskyttelse lovbekendtgørelse nr af (ny lovbekendtgørelse) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Bekendtgørelse nr. 900 af https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Odsherred Kommunes affaldsregulativ 7. Om Natura 2000 i Sejerøbugten - a. Natura 2000-område 154 b. c. planer /plan /154-sejeroe/ d. 4 Vedtaget på Grf. Ebbeløkke Strand s generalforsamling d. xx

13 Forslag til nye vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN EBBELØKKE STRAND 1. Beliggenhed og optageområde Stk. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen EBBELØKKE STRAND, som omfatter parceller udstykket fra matr. nr. 1 i, 1 f og 5 a alle af Ebbeløkke by, Højby sogn. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, hvorunder den i enhver henseende hører. Stk. 3 Grundejerforeningen ejer matr.nr. nuværende 1 i og 1 g, strandstykket på hhv. højre og venstre side af Tjørneholmvej, samt matr.nr. 1 f, som er resterne efter udstykning, trekanten og en del af vejene i området. Gældende vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN EBBELØKKE STRAND 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen EBBELØKKE STRAND, som omfatter parceller udstykket fra matr. nr. 1 i, 1 f og 5 a alle af Ebbeløkke by, Højby sogn. Foreningens hjemsted er Trundholm kommune, under Nykøbing Sjælland købstad og Dragsholm birks jurisdiktion, hvorunder den i enhver henseende hører. Der oprettes en dræningsfond, der varetager de fælles interesser for de grundejere, der har pligt til at bidrage til at deltage i drift og vedligeholdelse af dræningsanlæg Ebbeløkke Strand. Stk. 4 Der oprettes en Dræningsfond, der varetager de fælles interesser for de grundejere, der har tinglyst pligt til at bidrage til at deltage i drift og vedligeholdelse af dræningsanlæg i Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand. (Se dræningsfondens vedtægter) Stk. 5 Grundejerforeningen betaler årligt til Dræningsfonden et samlet beløb, svarende til ti lodder eller ti bidragspligtige beløb, jf. Landvæsensnævnets Kendelse d afsnit F Medlemskreds Stk. 1 Medlemmer er ejerne af de matrikler, hvor medlemskab er tinglyst. Stk. 2 Desuden er medlemmer af foreningen så vidt muligt de til enhver tid værende ejere af selvstændige sommerhusgrunde udstykket fra de i 1 nævnte parceller. Stk. 3 Grundejere hvis grund er udstykket fra den 2. Pligt til at være medlem har enhver ejer af en grund, udstykket fra de i 1 nævnte stamparceller, hvilken bestemmelse køberen er blevet gjort bekendt med ved købet. Dette er endvidere tinglyst som servitutstiftende på grunden. Grundejere der ikke er pligtige til medlemskab kan optages som medlemmer med fuld stemmeret, men uden medejerskab af foreningens arealer. Grundejere hvis grund er 1 emne! Dette sidste afsnit er under forudsætning af generalforsamlingens beslutning vedr. dette

14 oprindelige matr. 1 g kan optages som frivillige medlemmer. Stk. 4 Et medlem med tinglyst medlemskab kan ikke udtræde af foreningen, med mindre det overdrager sine rettigheder til en ny ejer. I sådant tilfælde indbetaler det nye medlem evt. restancer; først når disse er betalt, og den nye ejer har påtaget sig de samme forpligtelser som de øvrige medlemmer, bortfalder ethvert krav på det afgående medlem. udstykket fra den oprindelige matr. 1 g kan optages som medlem af grundejerforeningen og herved opnå medejerskab af matr. 1 g. Stk. 5 Et medlem med frivilligt medlemskab kan udtræde af foreningen ved skriftligt med 3 mdr. s varsel, men til et kalenderårs udgang at meddele bestyrelsen sin beslutning 3. Formål Stk. 1 Foreningens formål er at værne og fremme medlemmernes fælles interesser vedrørende deres grunde i så vid udstrækning foreningens vedtægter rækker, samt sørge for god ro og orden opretholdelse på foreningens område. I det tilfælde, hvor foreningens vedtægter intet foreskriver, træffer bestyrelsen de nødvendige beslutninger under ansvar over for generalforsamlingen. 4. Kontingent Stk. 1 Hvert medlem betaler kontingent helårligt forud; kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Stk. 2 Ekstra kontingent på et samlet beløb på kr kan udskrives, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt. Yderligere kontingentudskrivning kan besluttes på en ekstraordinær generalforsamling. Stk. 3 Medlemmerne er pligtige til at meddele bopælsforandring til formanden eller kassereren senest 14 dage efter flytning. 3. Foreningens formål er at værne og fremme medlemmernes fælles interesser vedrørende deres grunde i så vid udstrækning foreningens love og vedtægter rækker, samt sørge for god ro og ordens opretholdelse på foreningens område. I det tilfælde, hvor foreningens love intet foreskriver, træffer bestyrelsen de nødvendige beslutninger under ansvar over for generalforsamlingen. 4. Hvert medlem betaler kontingent helårligt forud; kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent og andre tilgodehavender hos medlemmerne vil blive genopkræver 2 gange med et tillægsgebyr på kr. 50 pr opkrævning. Er beløbet med tillæg derefter ikke kassereren i hænde senest 14 dage efter fremsendelsen af genopkrævningen, er kassereren berettiget til uden yderligere advis, at lade beløbet inddrive ad rettens vej, skadesløst for foreningen. Ekstra kontingent på kr kan udskrives, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt. Yderligere kontingentudskrivning kan besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.

15 Medlemmerne er pligtige at meddele bopælsforandring til formanden eller kassereren senest 14 dage efter flytning. 5. Ordensbestemmelser Med henvisning til enhver tid gældende love og regler : Stk. 1 På grunden må der ikke drives nogen form for næringsvej eller haves oplag, ligesom der ikke må drives fabrik, næringsdrift eller anden virksomhed, der ved støj, røg eller ilde lugt samt på anden måde kan forvolde de omkringboende ulemper. Stk. 2 Der må intetsteds indrettes værtshushold eller lignende. Denne bestemmelse gælder også husdyrhold, bortset fra hunde og katte, for så vidt disse ikke er til gene for naboerne. Stk. 3 Medlemmerne er ansvarlige for de skader, som de eller deres børn mv. forårsager på hegn, beplantninger o.l. Stk. 4 Klager og andre henvendelser vedrørende foreningens forhold skal indgives skriftligt til bestyrelsen. Stk. 5 Såfremt ejeren af en parcel efter gentagne skriftlige opfordringer fra foreningen stadig forsømmer vedligeholdelse af grund og vej således, at det er til væsentlig gene for naboerne, vil arbejdet på grundejerforeningens foranledning blive udført for ejerens regning. Stk. 6 Grundejerforeningen har vedtaget deres egne Retningslinier for Naturpleje, Bevoksning og Orden 2 Et medlem kan ikke udtræde af foreningen, med mindre det overdrager sine rettigheder til en ny ejer. I sådant tilfælde indbetaler det nye medlem indskud og evt. restancer; først når dette er betalt, og den nye ejer har påtaget sig de samme forpligtelser som de øvrige medlemmer, bortfalder ethvert krav på det afgående medlem. 5. På grunden må der ikke drives nogen form for næringsvej eller haves oplag, ligesom der ikke må drives fabrik, næringsdrift eller anden virksomhed, der ved støj, røg eller ilde lugt samt på anden måde kan forvolde de omkringboende ulempe. Der må intetsteds indrettes værtshushold eller lignende. Denne bestemmelse gælder også husdyrhold, bortset fra hunde og katte, for så vidt disse ikke er til gene for naboerne. Ved overtrædelse af denne bestemmelse er bestyrelsen berettiget til helt at forbyde medlemmet husdyrhold. Medlemmerne er ansvarlige for de skader, som de eller deres børn mv. forårsager på hegn, beplantninger o.l. Klager og andre henvendelser vedrørende foreningens forhold skal indgives skriftligt til bestyrelsen. Såfremt ejeren af en parcel efter gentagne skriftlige opfordringer fra foreningen stadig forsømmer vedligeholdelse af grund og vej således, at det er til væsentlig gene for naboerne, vil det arbejde på grundejerforeningens foranledning blive udført for ejerens regning. Både må kun henlægges på strandens vestre del inden for det afmærkede område til højre for badebroen. 2 Under forudsætning af at disse retningslinier bliver vedtaget på generalforsamlingen.

16 6. Generalforsamlingen Stk. 1 Foreningens interesser varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Ebbeløkke Strand området en lørdag formiddag i maj, og varsles og indkaldes af bestyrelsen. Stk. 3. Med indkaldelse til generalforsamlingen udsendes en dagsorden, som skal indeholde alle forslag om vedtægtsændringer og andre væsentlige tiltag. Disse forslag skal være fremsendt til bestyrelsen senest 15. april. Stk. 4. Indkaldelsen skal udsendes med mindst 14 dages varsel. Kun medlemmer samt deres samlever, jf. dog stk. 5, sidste punktum, har adgang til generalforsamlingen. Stk. 5. Intet medlem kan afgive mere end een stemme. Stemme kan afgives ved et andet medlem eller stedfortræder ved skriftlig fuldmagt. Der kan ikke stemmes ved mere end een fuldmagt. Skifteretter, værger, kuratorer i boer, bestyrelser for stiftelser, selskaber o.l. kan møde på generalforsamlingen og afgive stemme for vedkommende medlem. Stk. 6. Stilles på generalforsamlingen forslag om skriftlig afstemning skal dette ske, når blot 1 medlem ønsker det. Stk. 7. Almindeligt stemmeflertal er afgørende for forslagets vedtagelse eller forkastelse. På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte. Til vedtægtsændringer eller tillæg til vedtægterne kræves dog mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. I modsat fald er forslaget bortfaldet på den ordinære generalforsamling. Bortfaldet forslag kan genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Genfremsatte 6. Foreningens medlemmer hæfter for de på generalforsamlingen lovligt vedtagne beslutninger, og i øvrigt skal alle de på grunden hvilende forpligtelser over for stat og kommune m.v. samt de tinglyste deklarationer fuldt ud respekteres og kan ikke omstødes af nogen generalforsamlingsbeslutning. Medlemmerne har ikke byggepligt, men grundene skal til enhver tid fremtræde således, at de ikke virker skæmmende på omgivelserne. 7. Foreningens interesser varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og revisionen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Ebbeløkke Strand området en lørdag formiddag i maj, og indvarsles af bestyrelsen. Ved indkaldelse til generalforsamlingen udsendes en dagsorden, som skal indeholde alle forslag om lovændringer og andre væsentlige tiltag. Disse forslag skal være fremsendt til bestyrelsen senest 15. april. Indkaldelsen skal udsendes med mindst 14 dages varsel. Kun medlemmer med eller uden ægtefælle har adgang til generalforsamlingen. Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Stemme kan afgives ved et andet medlem eller stedfortræder ved skriftlig fuldmagt. Der kan ikke stemmes ved mere end een fuldmagt. Skifteretter, værger, kuratorer i boer, bestyrelser for stiftelser, selskaber o.l. kan møde på generalforsamlingen og afgive stemme for vedkommende medlem. Stilles på generalforsamlingen forslag om skriftlig afstemning skal dette ske, når blot 1 medlem stemmer for. Almindeligt stemmeflertal er afgørende for forslagets vedtagelse eller forkastelse.

17 forslag kan vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte. 7. Valg Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på : 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer, jf. 10, stk. 3. Stk. 2 Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Stk. 3 Alle valg gælder for 2 år, dog således at formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår på ulige år, næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår på lige år. Stk. 4 På den ordinære generalforsamling foretages endvidere valg af et vejudvalg bestående af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem i forvejen er medlem af bestyrelsen. Dette valg gælder ligeledes for en periode på 2 år. På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på; 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene vælges som sekretær. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Alle valg gælder for 2 år, dog således at formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår på ulige år, næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår på lige år. På den ordinære generalforsamling foretages endvidere valg af et vejudvalg bestående af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem i forvejen er medlem af bestyrelsen. Dette valg gælder ligeledes for en periode på 2 år. stk. 5 Drænfonden udpeger efterfølgende ét medlem af grundejerforeningens bestyrelse. Stk. 6 På den ordinære generalforsamling foretages: a) valg af dirigent (og referent) b) bestyrelsens beretning c) forelæggelse af det reviderede regnskab d) indkomne forslag e) budget og bevillinger f) valg g) eventuelt Stk. 6 Vedtagne beslutninger noteres i referatet fra generalforsamlingen og underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres herefter snarest muligt i skabet ved trekanten og lægges På den ordinære generalforsamling foretages; a) valg af dirigent b) protokol og beretning c) forelæggelse af det reviderede regnskab d) budget og bevillinger e) indkomne forslag f) valg g) eventuelt. På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte. Til lovændringer eller tillæg til lovene kræves dog mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. I

18 ud på Grundejerforeningens hjemmeside. 8. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes ifølge beslutning enten af generalforsamling, bestyrelse, formand, et flertal i bestyrelsen eller et forlangende rettet til bestyrelsen af mindst 1/3 af medlemmerne. Fremkommer begæring herom, skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens fremsættelse. Det skal af begæringen fremgå hvilket emne, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 2. Forslag, der skal behandles, må indgives skriftligt samtidig med begæringen. modsat fald er forslaget bortfaldet på den generalforsamling. Vedtagne beslutninger noteres i referatet fra generalforsamlingen og underskrives af dirigenten. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ifølge beslutning enten af generalforsamling, bestyrelse eller et forlangende rettet til bestyrelsen af mindst 1/3 af medlemmerne. Fremkommer begæring herom, skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. Forslag, der skal behandles, må indgives skriftligt samtidig med begæringen. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 9. Bestyrelsen Stk. 1 Bestyrelsen og suppleanter oppebærer intet honorar, men skal være berettiget til at debitere foreningen for udgifter i forb.m. hvervet, herunder rejseudgifter, diæter o.lign., jf. takster fastsat af Skatterådet. Stk. 2 Kassereren oppebærer et administrationsgebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Stk. 3 Bestyrelsen vælger en sekretær. Stk. 4 Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at have sendt afbud, betragtes vedkommende som værende udtrådt af bestyrelsen og suppleanten indkaldes. Stk. 5 Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret 9. Bestyrelsen får deres repræsentationsudgifter godtgjort med kr. 50,00 for 1/2 dag, og kr.100,00 for 1/1 dag. Kassereren oppebærer et administrationsgebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Dette beløb er kassereren berettiget til at tilbageholde af kassen efter betalingsfristens udløb mod behørig dokumentation. Ved uoverensstemmelser mellem formand og bestyrelsesflertal i en for foreningen vigtig sag, er de hver for sig berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som da afgør sagen. Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at have sendt afbud, betragtes vedkommende som værende udtrådt af bestyrelsen og suppleanten

19 10. Formanden Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Stk. 2 Formanden leder foreningen mellem bestyrelsesmøderne i samarbejde med bestyrelsen og er den korresponderende i foreningens anliggender og skal til enhver tid varetage medlemmernes interesser. indkaldes. 10. Formanden er i samarbejde med bestyrelsen den korresponderende i foreningens anliggender og skal til enhver tid varetage medlemmernes interesser. Formanden er i samråd med bestyrelsen bemyndiget til at repræsentere foreningen i alle forhold. Stk. 3 Formanden er i samråd med bestyrelsen bemyndiget til at repræsentere foreningen i alle forhold. 11. Bestyrelsens arbejde Stk. 1 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i tilfælde af formandens forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Stk. 3 Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget. Stk. 4 Kasseren gennemgår på begæring foreningens økonomiske situation, herunder oversigt over tilgodehavende medlemskontingenter. 11. Bestyrelsen afholder møde, når den finder det fornødent, hvor kassereren efter anmodning er pligtig at fremlægge kasseekstrakt og restancefortegnelse. Mødet er beslutningsdygtigt, når 3 medlemmer er til stede. Ved bestyrelsesmøder, hvor der skal behandles sager under vejudvalgets områder, deltager den respektive formand i disse forhandlinger. ved bestyrelsesmøder føres en forhandlingsprotokol, som skal oplæses på den ordinære generalforsamling i forbindelse med beretningen om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling. Protokollen skal ved hvert bestyrelsesmøde underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Stk. 5 Ved bestyrelsesmøder, hvor der skal behandles sager under vejudvalgets områder, deltager den respektive formand i disse forhandlinger Stk. 6 Et bestyrelsesmedlem må ikke selv deltage i forhandling eller afstemning af en sag i hvilken vedkommende selv, vedkomendes samlever eller vedkommendes børn, forældre eller søskende har

20 særinteresser. Stk. 7 Ved bestyrelsesmøder udfærdiges et elektronisk referat, som i punktform refereres på den ordinære generalforsamling i forb.m. beretningen om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling. Det elektroniske referat udsendes umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde til bestyrelsens medlemmer, hvorefter medlemmerne indenfor 10 dage har mulighed for at kommentere og endelig godkende dette. Det godkendte referat offentliggøres herefter snarest muligt i skabet ved trekanten og lægges ud på Grundejerforeningens hjemmeside. 12. Kontingent Stk. 1 Kontingentet fastsættes og opkræves til dækning af eet års løbende udgifter. Stk. 2 Beholdningen budgetteres til eet års forbrug. Stk. 3 Forudser bestyrelsen ekstraordinære udgifter i det kommende år, opkræves beløbet ekstraordinært som forhøjet kontingent. (jf. 4.) 14. Tegningsret og regnskab Stk. 1 Foreningens midler skal indsættes på foreningens bankkonto, hvorpå der kun kan hæves mod underskrift af kassereren og formanden, eller i dennes fravær næstformanden. Foreningens regnskab afsluttes den 31. december og skal fremlægges for revisorerne til bilagskontrol og kritisk revision senest den 25. januar. Stk. 2 Revisorerne reviderer regnskabet og forvisser sig om, at de påførte aktiver er til stede, hvorefter regnskabet fremlægges for bestyrelsen til gennemsyn. Revisorerne har ret til på ethvert tidspunkt at få indsigt i foreningens regnskab og bogføring. 12. Kontingentet fastsættes og opkræves til dækning af eet års løbende udgifter. Beholdningen budgetteres til eet års forbrug. Forudser bestyrelsen ekstraordinære udgifter i det kommende år, opkræves beløbet ekstraordinært som forhøjet kontingent. Foreningens midler skal indsættes på foreningens bank- eller postgirokonto, hvorpå der kun kan hæves mod underskrift af kassereren og formanden, eller i dennes fravær næstformanden. Foreningens regnskab afsluttes den 31. december og skal fremlægges for revisorerne til bilagskontrol og kritisk revision senest den 25. januar. Revisorerne reviderer regnskabet og forvisser sig om, at de påførte aktiver er til stede, hvorefter regnskabet fremlægges for bestyrelsen til gennemsyn. Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision.

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN.

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 20-10-99 Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 1. Foreningens navn Foreningens navn er : GRUNDEJERFORENINGEN LYSTGÅRDSPARKEN. 2. Foreningens lokalområde Foreningen består af området Lystgårdsparken

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005 Vedtægter for grundejerforeningen Boeslum Plantage. 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Boeslum Plantage. Dens hjemsted er Boeslum, 8400 Ebeltoft. 2. Formål. Foreningen formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Vedtægter Foreningens navn er Grundejerforeningen Firhøj. Dens område er det i vedtægterne medfølgende kort, identisk med lokalplan 2.9. Et nyt boligområde nord for Særslev og 2.10. En udvidelse af boligområdet

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen. Skibsbyggervej / Styrmandsvej. Revideret april 2013

LOVE. for. Grundejerforeningen. Skibsbyggervej / Styrmandsvej. Revideret april 2013 LOVE for Skibsbyggervej / Styrmandsvej Revideret april 2013 1. Foreningens formål er at forestå og vedligeholde de under foreningens område hørende private veje, stier og forsyningsledninger samt varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere