%%?%5$9/="42(00%0/2,,: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9A8%)$/'%9/="42(00%0/2,,:" name="description"> %%?%5$9/="42(00%0/2,,: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9A8%)$/'%9/="42(00%0/2,,:">

!"#$%&'(&)*+,-"%.&)*+,&/"%0,+,&)%&.$!+##+,& & &!!!!!!!!!!! "#$%!!! &#'()!*+,!-!!!./0/1/0%)#/2%0"!34)$%2#5'!67!/8#"%)9!)%2/0#8%!0/2!!!!,,:!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'(&)*+,-"%.&)*+,&/"%0,+,&)%&.$!+##+,& & &!!!!!!!!!!! "#$%!!! &#'()!*+,!-!!!./0/1/0%)#/2%0"!34)$%2#5'!67!/8#"%)9!)%2/0#8%!0/2!!!!,,:!!"

Transkript

1 "#$%'()*+,-"%.)*+,/"%0,+,)%.$+##+, "#$% #'()*+,-./0/1/0%)#/2%0"34)$%2#5'67/8#"%)9)%2/0#8%0/2,,: #'()*+: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9>%%?%5$9/="42(00%0/2,,: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9A8%)$/'%9/="42(00%0/2,,: #'()*+:B ;<"%)=)%8%34)$%2067?#2$%0C6%9?416/)/0#8048%)=2#?,,D #'()*+:E ;<"%)=)%8%34)$%2067?#2$%0C6%9"/12%$%$/0/,,D #'()*+:F ;<"%)=)%8%5%"'%4')/3#"?%4)#%50%)#5'9E5$2/5$G($2/5$9)%2/0#8%0/2,,H #'()*+:I ;<"%)=)%8%5%"'%4')/3#"?%4)#%50%)#5'9E5$2/5$G($2/5$9,,H 6)4J%501<""#'34)$%2#5' #'()*+HK K)('%5/384L646M)%"645"34)$%2067/8#"%)9)%2/0#8%0/2,,* #'()*+N. O8#"%)5%"=)('/3?45?())%5J%)9)%2/0#8%0/2,,* #'()*+NP O8#"%)5%"4634)$)#5'%)0#22<"%)5%41/0$%20/'%,,Q #A42$5#5'"6)<'%$%2<"%)/?0#8#0%0%) #'()QK O50/22<"%)%9$%)%))%6)<"%50%)%01%$?411%50/)%)9A42$5#5'%)9,,Q "6R)'"172%22%)1%5#5'%)#%5)%$/?0#45%2?450%?"09)%2/0#8%0/2 S/=%2*+,- E58428%)#5'"34)1%)9040/248%)"#'0,,T S/=%2*+:-M 4)$%2#5'/32<"%)=)%8%67"4J#/2%"3<)%)U/="42(00%0/2V,,T S/=%2*+:OM 4)$%2#5'/32<"%)=)%8%67%15%?/0%'4)#%)U/="42(00%0/2V,,W S/=%2*+:KM 4)$%2#5'/32<"%)=)%8%67%15%?/0%'4)#%)U)%2/0#8%0/2V,,W 111

2 Figur 5.1 C : Samlede data fordelt på aviser, relative tal (n = 2416) Ekstra Bladet B.T. Politiken Berlingske Tidende MetroXpress Nyhedsavisen,,X :,X QX HX :HX DHX Figur 5.2 F: Læserbreve fordelt på aviser i weekenden, absolutte tal (n = 254) Politiken Ekstra Bladet 67 B.T. 59 Berlingske Tidende Kort læserbrev Langt læserbrev Figur 5.2 G: Læserbreve fordelt på aviser i hverdage, absolutte tal (n = 897) Ekstra Bladet 211 Politiken B.T. Berlingske Tidende MetroXpress Nyhedsavisen Kort læserbrev Langt læserbrev 112

3 Figur 5.2 H: Læserbreve fordelt på kildetyper, komparativt overblik (n =1072) B.T Berlingske Tidende Ekstra Bladet MetroXpress 67 3 Nyhedsavisen Politiken % 20% 40% 60% 80% 100% Borgere/civile Eksperter Repræsentant for interesseorganisation Politikere Journalister Diplomater/embedsmænd Figur 5.2 I: Læserbreve fordelt på kildetype, samlede data (n = 1072) Borger/civil aktør 81% Journalist 3% Ekspert 3% Diplomat/ embedsmand 0.3% Repræsentant for interesseorg. 5% Repræsentant for interesseorganisation Politiker Borger/civil aktør Journalist Ekspert Diplomat/embedsmand Politiker 8% 113

4 Figur 5.2 J: Læserbrevenes geografiske orientering, fordeling på indland/udland (n = 1072) B.T Berlingske Tidende Ekstra Bladet MetroXpress Nyhedsavisen Pol % 20% 40% 60% 80% 100% Indland Begge Udland Figur 5.2 K: Læserbrevenes geografiske orientering, fordeling på indland/udland, procentmæssig fordeling (n = 1072) Begge 7% Udland 4% Indland 89% 114

5 Figur 5.4 B: Brugen af voxpop, respons fordelt på aviser, procentfordeling (n = 245) 22% 11% 24% 1% 42% B.T. Ekstra Bladet MetroXpress Nyhedsavisen Politiken Berlingske Tidende Figur 5.9 D: Avisernes brug af konkurrencer, procentfordeling Berlingske Tidende 5% Politiken 3% B.T. 7% MetroXpress 17% Ekstra Bladet 68% 115

6 Figur 5.9 E: Avisernes opfordringer til læserne om at deltage i holdningsprægede læseraktiviteter, absolutte tal (n = 166) MetroXpress Nyhedsavisen "# # '# Berlingske Tidende Politiken # %# # $# Ekstra Bladet $# %# %'# B.T. "# '"# '# Avisen opfordrer læserne til at: Kontakte brevkasse/panel Deltage i web-debat Deltage i debat pr. /SMS Deltage i web-afstemning Figur 6 B: Antal læsere, der er repræsenteret med kommentarer, holdninger, spørgsmål eller meninger i en redaktionel kontekst; procentmæssig fordeling. MetroXpress 7% Berlingske Tidende 11% Nyhedsavisen 5% Ekstra Bladet 32% Ekstra Bladet B.T. Politiken Berlingske Tidende Politiken 20% B.T. 25% MetroXpress Nyhedsavisen 116

7 Tabel 5.1 C: Involveringsformer, total oversigt Ekstra Bladet B.T. Politiken Berlingske Tidende MetroXpress Nyhedsavisen samlet Kort læserbrev Langt læserbrev Brevkasseindlæg Voxpop-svar Panelkommentarer Panelundersøgelse Spørgsmål fra deltagere i læserpanel Øvrige læserindlæg Læseranmeldelser Uddrag fra blogs Afstemning fra web Læsernes billeder Øvrige former Sociale arrangementer og abonnementsfordele Konkurrencer Læserne opfordres til at annoncere at deltage i debat pr. /sms at kontakte brevkasse/panel at sende billeder ind at sende tips at deltage i web-afstemning at deltage i web-debat SMS-hilsner [rubrikken] Læserservicering I øvrigt mener jeg Total Tabel 5.2 C: Læserbreve kodet på sociale sfærer, fordeling i absolutte tal. Politiken Ekstra Bladet Berlingske Tidende B.T. MetroXpress Nyhedsavisen Samlet Erhvervsliv og arbejdsmarked Intimsfæren Kulturel offentlighed Magt- og retsudøvelse Naturafhængighed Politisk offentlighed Velfærdsstatens anliggender

8 Tabel 5.2 A: Læserbreve kodet på emnekategorier, fordeling i absolutte tal. Politiken Ekstra Bladet Berlingske B.T. MetroXpress Nyhedsavisen samlet Politiske aktører Medier, journalistik og presse Religion Kulturelle værdier Lovgivning Konflikt og skandale Arbejdsmarked Alm. menneskeligt Uddannelse Massekultur Institutioner og organisationer Sundhed De royale Retsvæsen og kriminalitet Levet kultur Natur og miljø Statens forvaltning Flygtninge/indvandrere Samfundsforhold generelt Politi Sport Trafik, infrastruktur og byggeri Parlamentarisme/konstitutionelle forhold Køn og ligestilling Økonomi generelt Dyrevelfærd Militær og terrorisme Diplomati og forhandling Pasning og pleje Borgerlig uro Historie Udvikling, nødhjælpsarbejde og menneskerettigheder Handel og finans Landbrug og industri Forskning Kunst SAMLET

9 Tabel 5.2 B: Læserbreve kodet på emnekategorier, fordeling i relative tal. Politiken Ekstra Bladet Berlingske B.T. MetroXpress Nyhedsavisen samlet Politiske aktører Medier, journalistik og presse Religion Kulturelle værdier Lovgivning Konflikt og skandale Arbejdsmarked Alm. menneskeligt Uddannelse Massekultur Institutioner og organisationer Sundhed De royale Retsvæsen og kriminalitet Levet kultur Natur og miljø Statens forvaltning Flygtninge/indvandrere Samfundsforhold generelt Politi Sport Trafik, infrastruktur og byggeri Parlamentarisme/konstitutionelle forhold Køn og ligestilling Økonomi generelt Dyrevelfærd Militær og terrorisme Diplomati og forhandling Pasning og pleje Borgerlig uro Historie Udvikling, nødhjælpsarbejde og menneskerettigheder Handel og finans Landbrug og industri Forskning Kunst SAMLET

10 "#$%1(2)34"4%-*+5#+34"4% R2'%5$%/8#"%)#5$'7)#/5/2C"%5MZ42#0#?%59K%)2#5'"?%S#$%5$%9K+S+9P?"0)/K2/$%0 [CA%$"/8#"%54'\%0)4]6)%""+R2'%5$%"%?0#45#5$'7)#??%"41%16#)#MP^%5$41"/8#"%5 U/5545J%0#22<'#Z42#0#?%59::GH9:NGH4'QG*:YYTV S#)"$/'$+,TGHG:YYT($?41K%)2#5'"?%S#$%5$%4'K+S+#??%6'/+/3"0)%^?%+.%R8)#'% /8#"($'#8%2"%)3)/$%55%$/'U0#)"$/',TGHG:YYTV#5$'7)$%)34)#??%#$/0/1/0%)#/2%0+)/8/2'%0%) "?%01%$A%5=2#?67/0?(55%46)%0A42$%%00)48<)$#'0%16#)#"?')(5$2/'34)/0"/11%52#'5% /8#"%)5%+ \%0)4]6)%""($?41#??%3)%$/'$+HG*G:YYTU_04)%K%$%$/'V+Z7$%55%=/'')(5$%) [CA%$"/8#"%54'"7=2%8%03)/"4)0%)%0"41/5/2C"%4=^%?0+)/8/2'%0/3[CA%$"/8#"%5UHG*G:YYTV %)34)%0/'%)1%$A%5=2#?67/0?(55%2/8%%5?416/)/0#8(5$%)"R'%2"%/32<"%)#58428%)#5'%5# ')/0#"/8#"%)5%`$%0=%0C$%)$4'9/0$/0/1<5'$%53)/')/0#"/8#"%)5%#??%%)3(2$0($ 0#23)%$""0#22%5$%#34)A42$0#2/0"/11%52#'5%1%$$%R8)#'%/8#"34)1/0%)+\%0)4]6)%"" ($?411%)A8%)?%52R)$/'%22%)"R5$/'+.%)34)%)2R)$/'"($'/8%5/3[CA%$"/8#"%54'"7=2%8%0 "4)0%)%03)/`$%00%($3)/%0R5"?%419/0$%5?8/50#0/0#8%/5/2C"%"?/2?(55%'#8%%5?416/)/0#8 #5$"#'0#')/0#"/8#"%)5%"(5#8%)"67A8%)$/'%+ [%$%5"07%5$%8#2'#8%%548%)"#'048%)$/0/1/0%)#/2%0"34)$%2#5'67=%"0%10%?4$5#5'"?/0%'4)#%)`?4$5#5'"8%^2%$5#5'%5?5C00%)"#'$%?8/50#0/0#8%/5/2C"%a)%"(20/0%)9A84)/3 $%32%"0%%)0#2'<5'%2#'%#%548%)"#'0#=#2/',U0/=%2*+,-V9"+,,T+ '9"3GDHAA68 K%)2#5'"?%S#$%5$%MU,Y,aDTT Z42#0#?%5UHY,aHDT9HDNaWNHV \%0)4]6)%""UNY,a,Y*:V9 [CA%$"/8#"%5U,,YYa,,:H9,,D:a,,DQ9,,DNa,,NN9:YYYa:Y,:V9 K+S+U:,YYa:H:N9:H*Ya:*T:9:*NDa:QWY9:WW,a:N,*V P?"0)/K2/$%0UDYYYaDTWYV E.5(1)%2R=%)#??%?450#5(%)2#'03)/YaDTWY+.%=)('%""412R=%5(1)%9 $8"+"41)%3%)%5J%9A8#"$%)%)=%A4834)/0"2746#/8#"%54'0^%??%46 67?4$5#5'%)5%+ J9/C8A K%0%'5%)$%34)"?%22#'%/8#"($'#8%2"%)9$8"+M K%)2#5'"?%S#$%5$%9Z42#0#?%59\%0)4]6)%""9[CA%$"/8#"%59K+S+9P?"0)/ K2/$%0+ K%0%'5%)$%34)"?%22#'%#58428%)#5'"34)1%)`=%"0%11%2"%5/3 "#$%)=/"%)%067%58()$%)#5'/3/5/2C"%%5A%$%5" 120

11 '%5)%1<""#'%0#2AR)"34)A42$90%?"0%5"34)11<""#'%?%5$%0%'59 2<"%)%5"64"#0#45#?411(5#?/0#45%59"/10#5$A42$%0"?/)/?0%)+ R2'%5$%?/0%'4)#%)/662#J%)%"##5$A42$"/5/2C"%5"41=%0%'5%2"%)34) 2<"%)#58428%)#5'%5""#$M OM2<"%)=)%8% /,?4)02<"%)=)%8 /:2/5'02<"%)=)%8 KM=)%8?/""%#5$2<' -M84L646a"8/).M2<"%)6/5%2%) $,a6/5%2?411%50/)%) $:a6/5%2(5$%)"r'%2"%) $Da"6R)'"1723)/$%20/'%#2<"%)6/5%2 PMR8)#'%2<"%)#5$2<' BM/3"0%15#5'3)/>%= EM2<"%)5%"=#22%$%) FMR8)#'%34)1%) E??%/22%?/0%'4)#%)##5$A42$"/5/2C"%534)%"?)#8%)9/02<"%)5%" #58428%)#5'($1R50%)"#'#0%?"02#'0#5$A42$+R2'%5$%?/0%'4)#%)%)?/)/?0%)#"0#"?8%$/0$%#??%#58428%)%)2<"%)5%#%5)%$/?0#45%2?450%?"0 b1%5#"0r))%')/$#5$?)%$"%)2<"%)#58428%)#5'%5"?411%)j#%22% 6%)"6%?0#8%)M IM?45?())%5J%) ;M/5545J%)#5'/3"4J#/2%4'?(20()%22%/))/5'%1%50%)4' /=455%1%50"34)$%2%.%)($48%)A/)/5/2C"%54'"7#$%50#3#J%)%0%5)<??%?/0%'4)#%)9$%) #22("0)%)%)9A84)$/5/8#"%)5%67"0)/0%'#"?8#"34)"R'%)/0#58428%)% 2<"%)5%#=%"0%10%/?0#8#0%0%)+ \MO8#"%)5%4634)$)%)2<"%)5%0#2/0M \,M/5545J%)% \:M$%20/'%#$%=/06)+%a1/#2G_\_ \DM?450/?0%=)%8?/""%G6/5%2 \HM"%5$%=#22%$%)#5$ \*M"%5$%0#6" \QM$%20/'%#>%=a/3"0%15#5' \TM$%20/'%#>%=a$%=/0 O5/2C"%5A/)$%"($%5$%3#5%)%0%5)<??%1%)%"5<8)%?/0%'4)#%)9$%) #??%3#5$%)/58%5$%2"%6708<)"/3/8#"34)1/0%)5%91%5?5C00%)"#'0#2 %5?%20%/8#"($'#8%2"%)+.#""%?/0%'4)#%)%)=2%8%0($34)1%01%$A%5=2#? 121

12 67/0#5$?)%$"%$%2<"%)/?0#8#0%0%)9$%)%)34)/0C6#"?%4'"6%J#3#??%0#2 /0#5$'7#48%5"07%5$%?/0%'4)#%)M [M_\_aA#2"5%)UP?"0)/K2/$%0V cm2<"%)"%)8#j%)#5'uz42#0#?%5v ZM#R8)#'01%5%)^%'UP?"0)/K2/$%0V [%$%534)3R2'%)$%3#5#0#45%)/3/5/2C"%5"#58428%)#5'""#$%#+S%?"0%58#2 8<)%2%$"/'%0/3%5)<??%540%)4'34)?2/)#5'%)9$%)%?"62#J#0%)%)9A8#2?% 8/2'4'3)/8/2'9$%)A/)8<)%05R$8%5$#'%#34)=#5$%2"%1%$?4$5#5'"6)4J%""%5+ "#$ '(%#)#%*%+,,, P534)1/2#"%)%00%?"00C6%"/11%5"/0/3, A42$5#5'"0#2?%5$%'#8%2"%)9/)'(1%50%)4'1%5#5'%)9$%) 6)4$(J%)%"/32<"%)%1%$A%5=2#?67433%502#''R)%2"%+ ;<"%)=)%8%5%6)4$(J%)%"/32<"%)%U4'/5$)%?#2$%)V4'"%5$%"0#2 )%$/?0#45%5($%5A454)/)%22%)/5$%5=%0/2#5'`430%62/J%)%" 2<"%)=)%8%#%5"<)2#'"%?0#45%22%)#%5=%"0%10$%2/3/8#"%5+ -./0./0B E/5/2C"%5"?%25%"1%22%10434)1%)34)2<"%)=)%8%M /,MI4)02<"%)=)%8M0C6#"?,YYa:*Y4)$91/?"+,*YY /5"2/'U0%'51%$1%22%1)(1V+ /:M;/5'02<"%)=)%8M,*YYaHYYY/5"2/'` c6#5#45""0436)4$(j%)%0/3?2(11%"?)#=%50%)%22%)3/"0%?411%50/04) 1%$0/'%"#??%+I411%50/)%)"?)%8%0/3/8#"%5"%'5%^4()5/2#"0%) 1%$0/'%"?(59"73)%10"?)#=%50%5"#5$2<'%)62/J%)%0=2/5$0/8#"%5" R8)#'%2<"%)=)%8%a1%5A8#""?)#=%50%5"?)#8%)3/"067$%55%62/$"98#2 #5$2<''%0#??%#5$'7#$/0/1/0%)#/2%0+ -%1#2,3"14.4/%#+,, $/0/1/0%)#/2%0`)(=)#??%)5%%)34)=%A42$0^4()5/2#"0%)9642#0#?%)%4' )%6)<"%50/50%)34)#50%)%""%4)'/5#"/0#45%)+e_0/5$6(5?0e3(5'%)%)"41 %5"2/'"2%$%)/)0#?%24'"?)#8%"430%/3/8#"%5"$%=/0)%$/?0R)+ e\/5$/'"=)4?e?4$%"a%22%)%#??%"412<"%)=)%8%b$%)%)0/2%41%0 6/5%2?411%50/)%)U"%$%3#5#0#45%)96(5?0D$,V#"0R))%')/$%5$ $%J#$%)%$%2<"%)=)%8%+\/5$/'")(=)#??%5eE5$=2#?e"?)#8%"/33/"0% $%=/00R)%)4'#5$'7)#??%#/5/2C"%5U"%3+%?"+,QGH9:DGH9DYGHV+.#""% /5/2C"%%5A%$%)8#2$%)34)#??%=2#8%?4$%067%15%?/0%'4)#%)670)4$" /362/J%)#5'%5=2/5$0$%0R8)#'%2<"%)"

13 I6?8CMN86EEM;<"%)=)%8%5%(5$%))(=)#??%5eK)%8%0#2\%0)4]6)%""e%) 0C6#"?671/?"+,YY4)$4'?4$%"$%)34)"41eI4)02<"%)=)%8e+.%5 3/"0%9$/'2#'%)(=)#?eS)%A()0#'%e?4$%"#??%"412<"%)=)%8%9$/$%)%) 0/2%41%534)134)84L646U"%5%$%534)96(5?0DJV+ 9.9M;<"%)=)%8%5%34)$%2%)"#'48%):"#$%)(5$%)=%0%'5%2"%5 e;<"%)5%")%$/?0#45e+_/102#'%2<"%)=)%8%%)?4$%0"41e?4)0 2<"%)=)%8eU$8"+1/?"+,*YY/5"2/'V+.%5$/'2#'%)(=)#?e./'%5" "6R)'"172e%)#??%1%$0/'%0U"%6/5%2?411%50/)%)96(5?0D$,V9$/ )(=)#??%5")%"645$%50%)%)3/"0%$%20/'%)%3)/K+S+"$%=/06/5%2+ +FE?8;=;76?M;<"%)?411%50/)%))(=)#J%)%0(5$%)e#R8)#'01%5%)^%'e %)#??%?/0%'4)#"%)%0"412<"%)=)%8%+\%$%52<5'$%670C6#"?,*aDY 4)$?8/2#3#J%)%)#5$2<''%5%#??%0#2=%0%'5%2"%5e2<"%)=)%8%eU"%6(5?0 D6V+.%0"/11%'<2$%)$%R8)#'%2<"%)0#2=($U?45?())%5J%)9_($4?(9 _\_a=%"?%$%)4')%?2/1%)v9$%)($'r)e.#5%"#$%)e+ 1%$0/'%0`)(=)#??%)5%eZ42#0#"??411%50/)e9eE50%)5/0#45/2?411%50/)e9eE50%)8#%>e9e\%$#%?)#0#?e9eO5/2C"%e9eS_e9eI411%50/)e9 e.%=/064)0)<0e9es%5$%5"e9ef$"c5e"/10e?)45#??%5e%)#??%%5$%2/3 $/0/1/0%)#/2%09$/)(=)#??%)5%6)4$(J%)%"/3^4()5/2#"0%)934)3/00%)%9 %?"6%)0%)4'642#0#?%)%9$8"+6)43%""#45%22%9=%0/20%"?)#=%50%)+ d(=)#??%5e;<"%)5%1%5%)e#5$%a42$%)?4)0%2<"%)=)%8%u0c6#"?,yy 4)$V+;<"%)=)%8%67,*YY/5"2/'4'$%)48%)?4$%""41e2/5'0 2<"%)=)%8+ K/'"#$%5/3"R5$/'""%?0#45%5eg#$%5"?/=4'.%=/0e#5$%A42$%) $%"($%5%0"04)046"27%04'#22("0)%)%046#5#45"#5$2<'9$%)0C6#"?"?)#8%" /3642#0#?%)%4'%?"6%)0%)+.%55%)(=)#??4$%".33%,"412<"%)=)%8b$%0 '<2$%)3R2'%5$%#5$2<'MeKR)5%3^%)5"C5"1/$)%"#32C00%)4$eUQG*9/3 _#'()$K/))%009TQ,*/5"2/'V`e;/$4"/22%=2#8%)#'0#'%A75$8<)?%)%e U:NGH9/3_0%%5[%66%);/)"%59%?"0%)52%?04)67df-9*WWH/5"2/'V`e.% "4J#/2%A%'5"6<2%"?/232C00%"5(eU::GH9/3K%)0%2B//)$%)9*WQD/5"2/'V+ 4)"#$%5672R)$/'""%?0#45%5e.%=/0e#5$%A42$%)2#'%2%$%"%5)<??% $%=/0#5$2<'U1%$#22("0)/0#45%)V9$%)#??%?/5?/)/?0%)#"%)%""41 '<5'"%2<"%)=)%8%b4'$%)34)#??%%)?4$%0Meg%5"0)%%)=2%8%00#2./5"?42?%6/)0#eU:WGH9/3\/')%0A%g%"0/'%)4'\/)0#5;#$%'//)$9 QQ,T/5"2/'V`e_8<)0/0'#8%g4)A%))%3#5'%)%5eU*G*9/3;%5%O5$%)"%59 S()/59I8#5349*W:Q/5"2/'V9 1%$0/'%0`$%0"/11%'<2$%)?)45#??%5+e_C5"6(5?0e# 1/5$/'""%?0#45%5/3K%)2#5'"?%K("#5%""?8/2#3#J%)%)2#'%2%$%"#??%"41 2<"%)=)%89$/?2(11%5%)34)=%A42$0?411%50/04)%)4'%?"6%)0%)+ d(=)#??%)5%ec6#5#45eu:tyyahyyy/5"2/'v4'ei411%50/)euj/+hyyy /5"2/'V?4$%""41e2/5'02<"%)=)%8e`)(=)#??%5ed%62#?e4'$%R8)#'% 2<"%)=)%8%U0C6#"?J/+,YYY/5"2/'V?4$%""41e?4)02<"%)=)%8e+ 123

14 124 d(=)#??%5ei411%50/)e%)#??%?4$%0"412<"%)=)%8$+,g*9$/ "?)#=%50%59;/)"B%$%'//)$9%)3/"0?411%50/04)#K%)2#5'"?%S#$%5$%" %#$5#%*36((%.417'/M ;<"%)5%"%'5%34)%"6R)'"2%)9?411%50/)%)4'"6R)'"1720#2 /8#"%59$%)($34)1%"1%$A%5=2#?67/0376)/?0#"?/58#"%5$%%22%) 6)43%""#45%22%)7$3)//8#"%5+I(52<"%)5%""6R)'"172?4$%"#$%55%?/0%'4)#b/8#"%5""8/)#5$'7)#??%#$/0/1/0%)#/2%0+ -%1#2,3"14.4/%#M "41%5=)%8?/""%`A%)?/52<"%)5%)#5'%#5$%22%)%a1/#2%"6R)'"1729 "41Z42#0#?%5'#8%)"8/)67+e.%5=/)=%)%$%'%$eU04)"$/'")(=)#?9, "%?0#459#5$2/5$V3(5'%)%)4'"7"41%5=)%8?/""%`2<"%)5%"0#22%) "6R)'"17294'^4()5/2#"0%)A^<26%)1%$/""#"0/5J%3)/%?"6%)0%)4' 6)43%""#45%22%?#2$%)+ 9.9BeK+S+=75$%0e?4$%""41=)%8?/""%#5$2<'b"%284132%)% /5/2C"%%5A%$%)#??%%)$%J#$%)%$%"6R)'"17291%5#"0R))%')/$ 3)%1"07)"416%)"452#'%0/5?%)9"17/5%?$40%)9)%32%?"#45%)?<)2#'A%$"a4'3R2%2"%"6)4=2%1/0#??%)+ _8/)%5%?4$%""41864%73"$$%406#%#,U"%6(5?09D$,V+ #$-"98"8:(*6#+,, K%0%'5%2"%5*"98"8)%3%)%)%)0#2%534)134)2<"%)#58428%)#5'9$%) )%6)<"%50%)%)/21#5$%2#'%1%55%"?%)"A42$5#5'%)4' 1%5#5'"0#2?%5$%'#8%2"%)41%5'#8%5"/'#%51%$#%)%0?450%?"0+,E 5CA%$"1%$#%)5%8#2%584L6460C6#"?8<)%0#2)%00%2/'0 41?)#5'?41=#5/0#45%5/3%0"6R)'"17241%5/?0(%2"/'%22%) =%'#8%5A%$4'$%5"6450/5%0#2?%5$%'#8%2"%/3A42$5#5'%)4'1%5#5'%) 3)/%5%22%)32%)%8#2?7)2#'%)%"645$%50%)+E$%534)"0/5$$%0%)1#5%)%" #5$A42$%0#%584L646/3"/11%5"6#22%01%22%1%5)<??%34)"?%22#'% /?0R)%)b)%"645$%50%)9^4()5/2#"0%)4')%$/?0#45%22%?#2$%)+ [%$%534)=%"?)#8%"$%0#23<2$%9$%)^3+2/C4(04'34)13)%1"07)"41%5 0)/$#0#45%284L64691%5"41/22#'%8%2#??%%)=2%8%0?4$%067$%55%?/0%'4)#+.%56)#1<)%')(5$8#20C6#"?8<)%9/0)%"645$%50%)5%#??% 3)%1"07)"418#2?7)2#'0($8/2'0%b1%5#"0%$%0%)=2%8%0"%2%?0%)%09 34)$#$%A/)54'2%"6%J#3#??%%'%5"?/=%)9%56)43%""#45%2%?"6%)0#"% %22%)67/5$%517$%=%"#$$%)=%"0%10%34)($"<05#5'%)34)/0?(55% =%"8/)%/8#"%5""6R)'"172+

15 ;<7/%41%,%#,.33%,3"1%0,("$,*"98"8M Z42#0#?%5,WGH9"+HMDJA%3%)=2#8%)"6()'0419A84)$/5$%0?/5=2#8% 2%00%)%/08<)%433%502#'0/5"/02%$%)+d%"645$%50%)5%%)($8/2'0 6'/+$%)%""0#22#5'"=%0%'5%2"%+ =2#8%)=%$041/0%8/2(%)%6)4^%?0%0+d%"645$%50%)5%%)8/2'06'/+ $%)%"$%20/'%2"%#%?"6%$#0#45%5+ Z42#0#?%5:WGH9"+DMH34)"?%)%3)/IR=%5A/85"f5#8%)"#0%0'#8%) $%)%"=($67i$%0'4$%2#8i+P5)%2#'#45"?)#0#?%)9%53/)1/J%(09%5 I#%)?%'//)$"a34)"?%)4'$C)%%0#?%)$%20/'%)+.%%)($8/2'06'/+/3 $%)%"3/'2#'%?8/2#3#?/0#45%)+ Z42#0#?%5DG*9"+DM:342?%"?42%%2%8%)4'=4)'1%"0%)#j)A("9[#J42/# k/11%5u_v9($0/2%2"%)"#'41042%)/5j%4'$#/24'6'/+%0 $%=/0/))/5'%1%50+d%"645$%50%)5%%)8/2'06'/+/3$%)%" 1%$8#)?%5#/))/5'%1%50%0+ K%)2#5'"?%S#$%5$%:HGH9"+WM:$%20/'%)%3)/ 34)%$)/'"/))/5'%1%50%0eZ/)043B#"04)Ce($0/2%2"%)41$%)%" #50%)%""%34)642#0#?+d%"645$%50%)5%%)8/2'06'/+$%)%"$%20/'%2"%# /))/5'%1%50%0+ K%)2#5'"?%S#$%5$%:G*9"+,Ya,,MD342?%"?42%a%2%8%)=2#8%)"6()'0% 41%55C%?"/1%5"0%"0+.%1%$8#)?%)934)$#$%A/)2#'%A/) '%55%1'7%00%"0%5+d%"645$%50%)5%%)"72%$%"($8/2'0934)$#$% A/)$%)#'0#'%34)($"<05#5'%)34)/0?(55%=%"8/)%^4()5/2#"0%5" "6R)'"172+ K+S+:YGH9"+,NMP5)<??%2<"%)'%5%)%)%$%?411%50/)%)%)?4$%0 "41R8)#'%2<"%)#5$2<'UE.:,W*a:,NDV+;<"%)5%"?411%50/)%) "0/11%)1%$"04)"/5$"C52#'A%$3)/2<"%)=)%8%4'K+S+"5%0a$%=/0 U$#0+=0V+.%)%)"72%$%"#??%0/2%41%5^4()5/2#"0#"?%22%))%$/?0#45%2 =%/)=%^$%084L646+I411%50/)%)5%3)%1"07)#??%"41"8/) 67"6R)'"172b"41#%50)/$#0#45%284L646+ K+S+:WGH9"+,Qa,TMK+S+"6R)'%)34)"8/)"JA%3%54'34)"?%22#'%$/5"?% "42$/0%)9$%)%)($"0/0#45%)#;#=/545(5$%)[941$%"%)$%)%" $/'2#'$/'"41%5"2/'"=/$%3%)#%lB%)%))%"645$%50%)($8/2'06'/+ $%)%"6)43%""#454'%?"6%)0#"%+ P?"0)/K2/$%0::GH9"+:YM./5"?%)%1%$($%52/5$"?=/'')(5$ ($0/2%)"#'41/08<)%$/5"?%)+B%)%))%"645$%50%)5%($8/2'06'/+ $%)%"%05#"?%=/'')(5$4'$%)%"3R)"0%A75$"#5$"#'0# #50%')/0#45""6R)'"172+2%)%/3)%"645$%50%)5%%)642#0#?%)%+ K%"8/)%2"%)5%?/5$%)34)#??%?/)/?0%)#"%)%""41%50)/$#0#45%2 84L646+ [CA%$"/8#"%5,NGH9"+:DMB%)=2#8%)%5)<??%?%5$0%U_#""%#"?%)9 [/"/)IA/$%)18+V"6()'041$%e^4??%)1%$1("#?#R)%)5%le+ [CA%$"/8#"%5:YGH"+:T4':HGH"+:,MS43)/5"?%8<2'%)%($0/2%) "#'418/2'%0+.%=)('%"#0441'/5'%4'"8/)%)67%5)<??% 34)"?%22#'%"6R)'"172+E$%534)"0/5$3(5'%)%)$%#??%"418#2?7)2#'% )%"645$%50%)b1%5#"0R))%')/$"41?#2$%)+E.,,DYa,,D,4'E.a,,DTa,,DW?/5$%)34)#??%=%0%'5%""4184L

16 '#$'(%#864%7%#+ [CA%$"/8#"%5:*GH"+,YM%5)<??%642#0#?%)%=2#8%)"6()'041.di" "6/)%62/5%)+d%"645$%50%)5%)%6)<"%50%)%)%5=)%$0($"5#0/3$% 642#0#"?%6/)0#%)+ O8#"%)5%"=)('/32<"%)6/5%2%)/?0#8%)%)2<"%)%5#%5)<??%34)"?%22#'% #58428%)#5'"34)1%)+.%)"?%25%"1%22%13R2'%5$%(5$%)?/0%'4)#%)M $,b6/5%2?411%50/)%)m%5a42$5#5'"6)<'%034)134)#58428%)#5'9$%) 3)%13R)%)2<"%)5%"#5$#8#$(%22%?411%50/)%)9/)'(1%50%)4' A42$5#5'%)41%5'#8%5"/'9%56%)"45%22%)%0=%"0%100%1/+ Z/5%2?411%50/)%)=%0%'5%).33%/8#"%)5%"=)('/32<"%)6/5%2%)"41 %5)%""4()J%#?8/50#0/0#8%(5$%)"R'%2"%)+ $:a6/5%2(5$%)"r'%2"%)m%5=%0%'5%2"%34)$%50c6%2<"%)/?0#8#0%09$%) #58428%)%)/8#"%5"3/"0%6/5%2$%20/'%)%"41)%"645$%50%)#%5?8/50#0/0#8(5$%)"R'%2"%9$%)"<00%)34?("67%5=%"0%10"/'%22%)%0 0%1/9"41)%$/?0#45%5A/)8/2'0/034?("%)%67+f5$%)"R'%2"%)5%" )%"(20/0%)=)('%"0C6#"?"41)%""4()J%34)^4()5/2#"0%)4')%$/?0#45%22% 1%$/)=%^$%)#34)=#5$%2"%1%$"6%J#3#??%A#"04)#%)4'=%"0%10% /)0#?%2"%)#%)+;<"%)5%$%20/'%)8%$/0=%"8/)%%5)<??%34)"?%22#'% "6R)'"1729$%)0C6#"?8#28<)%0#2'<5'%2#'%452#5%+f5$%)"R'%2"%5 )%"(20/0%)3)%13R)%"4'34)1#$2%"#%0')/3#"?2/C4(01%$A%58#"5#5'0#2 0/296)4J%5034)$%2#5'%)18+ $D"6R)'"1723)/$%20/'%)%#2<"%)6/5%2M"6R)'"172934)1(2%)%0/3 /8#"%5"6/5%2$%20/'%)%0#2=)('"41)%$/?0#45%2%22%)^4()5/2#"0#"? )%""4()J%#34)=#5$%2"%1%$#50%)8#%>/3=%"0%10%?#2$%)b4'$%)34) "07)/53R)0#"#53(2$%2<5'$%#/8#"%5+I/0%'4)#%5#5$=%3/00%)?(5$% "6R)'"1729"41%)'%5'#8%0#3(2$0%?"0b4'"/10#$#'/5'#8%) 6/5%2$%20/'%)%5"#$%50#0%0+ -%1#2,3"14.4/%#+ 9.9Me./'%5""6R)'"172e=%"07)/3?4)0%#50%)8#%>"1%$$%20/'%)%3)/ K+S+"$%=/06/5%2+4)$%55%)(=)#?'<2$%)$%09/02<"%)5%"1%5#5'%)4' A42$5#5'%)%)=2#8%)5%$"?)%8%04')%$#'%)%0/3$%)%$/?0#45%22% 1%$/)=%^$%)%67$%=/0)%$/?0#45%567=/'')(5$/30%2%345#50%)8#%>" 1%$6/5%2$%20/'%)5%+.%)%)/20"7#??%0/2%412<"%)=)%8%b1%541?411%50/)%)0#2%0($8/2'0"6R)'"1729"41$%=/0)%$/?0#45%5"%28A/) $%3#5%)%0+ 864%73"$$%406#%#+.%)34)%)$%0#??%?4$%067%15%?/0%'4)#%)+ c5"$/'"/8#"%5"es%%5/'%6/5%2e=%"07)/3%06/5%2/30%%5/'%)%9$%) 126

17 '#8%)2<"%)5%"8/)67%0('%502#'0"6R)'"172b4'"7A%)%)"8/)%5%%)?4$%0"41864%73"$$%406#%#+ I4)0=%"?)#8%2"%/3/8#"%)5%"2<"%)6/5%2%)M I6?8CMN86EEO;D6=6?%)46%)/0#45/2#"%)%0452#5%+f5$%)"R'%2"%)5% "%5$%"0#2=)('%)%56)+%a1/#2+.%20/'%)5%8#214$0/'%460#2D "6R)'%"?%1/%)A8%)175%$+B8%)175%$8#2$%20/'%)5%371(2#'A%$34) /0=%"8/)%54'2%%?"0)/9'%5%)%22%"6R)'%"?%1/%)41%15%)"7"4104'9 )%^"%)914=#20%2%345%)4'1%0)4]6)%""+.%)1%$$%20/'%)1/5#%5 175%$2#'%6)<1#%24$0)<?5#5'+\%0)4]Z)%"""6R)'%)4'"741/?0(%22% =%'#8%5A%$%)4'$%"04)%5CA%$"A#"04)#%)+.#""%1#5#a/3"0%15#5'%)8#2 4'"7'#8%$%20/'%)5%1(2#'A%$34)/08#5$%6)<1#%)+d%"(20/0%0/3 "6R)'%"?%1/%)5%4'1#5#a/3"0%15#5'%)5%8#2=2#8%6(=2#J%)%0452#5% %22%)=2#8%=)('0#/8#"%5+E3R2'%\%0)4]6)%""U:QGH:YYTV=%"07) \%0)4]6)%""Z/5%2%0/3:QYY)%"645$%50%)#/2$%)"')(66%5,WaHY7)+ +FE?8;O;D6=6?ME"?)#8%5$%"0(5$%?"#"0%)%)P?"0)/6/5%2%04' _64)0"6/5%2%0#??%2<5'%)%`1%56)+,G*:YYT=%"04$P?"0)/Z/5%2%0/3 NYYY$%20/'%)%`_64)0"6/5%2%0A/8$%,W+YYY$%20/'%)%+P5$%2/3$#""% 2<"%)%37)1(2#'A%$34)/0$%20/'%"41i2<"%)a%?"6%)0i4'$%)1%$=2#8% )%6)<"%50%)%0#/8#"%5#34)1/3864%73"$$%406#%#,%22%)8%$/0 34)1(2%)%"6R)'"1729"41/8#"%5"^4()5/2#"0%)?/5=)('%##50%)8#%>"+ ;<"%)%9$%)$%20/'%)/?0#80#6/5%2%)5%937)$%"($%51(2#'A%$34)/0 8#5$%6)<1#%)+P?"0)/K2/$%0"6/5%2%)/$1#5#"0)%)%"4' 46%)/0#45/2#"%)%"452#5%+ (#$=*#./%,7'(%#.417'/M K%0%'5%)2<"%)'%5%)%)%046#5#45""0439$%)#??%%)34)1/2#"%)%0#'<5'"% /8#"%5"0)/$#0#45%22%34)1/0%)4''%5)%)4'$%)34)#??%?/5?4$%""41 =)%8?/""%#5$2<'96/5%2?411%50/)%)92<"%)=)%8%%0J+`<*#./%, 7'(%#.417'/=)('%"430%0#2/0(5$%)"0R00%)%$/?0#45%20'%5%)%)%0 #5$A42$9$8"+/)0#?2%)93%/0()%"9?/16/'5%)%0J+ I/0%'4)#%5"/12%)/22%$%2<"%)#5$2<'9$%)=#$)/'%)1%$A42$5#5'%)4' 46#5#45""04391%5"41#??%?/5?4$%"67/5$)%?/0%'4)#%)+ )#$'(%#64$%71%7(%+,, K%0%'5%)%5'%5)%9$%)#58428%)%)2<"%)%5#)422%9A84)A/5GA(5 3)%13R)%)"#5%"(=^%?0#8%8()$%)#5'%)/3/?0(%22%?(20()6)4$(?0%)a 0C6#"?3#219?45J%)0%)90%/0%)a34)%"0#22#5'%)18+ *#$>11#6/,#6,)7"/(+,, I/0%'4)#%5$<??%)48%)?411%50/)%)4'A42$5#5'%)9$%)%)=2%8%0 '%5%)%)%0#=24'"67/8#"%)5%"$#'#0/2%62/034)14''%5460)C?0# 6/6#)/8#"%5+ 127

18 P5=24'$%3#5%)%""41%5A^%11%"#$%9A84)#5$A42$%046$/0%)%" ^<852#'01%$?4)0%0%?"0%)U?/2$%0#5$2<'%22%)64"0%)V1%$1(2#'A%$ 34)9/02<"%)%5?/5?411%50%)%$%%5?%20%#5$2<'+E5$A42$%08#2430% 8<)%'%5%)%)%0/3%5?2/)6%)"452#'/3"%5$%)9$8"+)7"//%#%4+_41)%'%2 R5"?%)=24''%)%5/0"0/)0%%5$#/24'1%$2<"%)%5+ K%0%'5%)2<"%)5%"=%$R11%2"%/3/?0(%22%"6R)'"1729$%)0C6#"? 3)%1"0#22%"1%$04%22%)0)%"8/)a1(2#'A%$%)`/3"0%15#5'%)5%%) 0#2'<5'%2#'%675CA%$"1%$#%)5%"$#'#0/2%62/034)19A84)2<"%)%5'#8%) "#51%5#5'0#2?%5$%8%$/0?2#??%67$%5"8/)1(2#'A%$9"41=%$"0 )%6)<"%50%)%)8%$?411%5$%"A42$5#5'+d%"(20/0%)5%"?8/50#0/0#8% $/0/U$%20/'%)5%")%"645"34)$%2067$%0#2'<5'%2#'%"8/)1(2#'A%$%)V 3)%1"0#22%"$%)%30%)#34)1/3')/3#?4'G%22%)0%?"0#/8#"%5+ -#$'(%#4%(,).77%1%#+ I/0%'4)#%5$<??%)48%)2<"%)5%"%'5%=#22%$%)9"73)%10$%3)%1"07) 1%$%5/5'#8%2"%/32<"%)%5"#$%50#0%0+.#$=*#./%,"#$%#+, d%6)<"%50%)%)%51<5'$%8/)#%)%$%2<"%)/?0#8#0%0%)9$%)#??%%) 46%)/0#45/2#"%)%0"41%5$%2/3/8#"%)5%"#5"0#0(0#45/2#"%)%$%34)1%)34) 2<"%)#58428%)#5'b4'"41A%22%)#??%?8/2#3#J%)%)"#'0#2=%0%'5%2"%5 <*#./%,7'(%#.417'/9$//?0#8#0%0%)5%#??%%)A42$5#5'"4)#%50%)%$%+.%55%?/0%'4)##5$=%3/00%)$%"($%5%5)<??%/?0#8#0%0%)9$%)#??% $#)%?0%#58428%)%)2<"%)%5#/8#"%5b1%5"41/$)%""%)%)2<"%)%51%$ A%5=2#?67/0/?0#8%)%4'#58428%)%8%$?411%5$%67/5$%58#"+ /#$A"43B##%4C%#+,, K%0%'5%)%51<5'$%34)"?%22#'%?411%)J#%22%/?0#8#0%0%)9$%)/?0#8%)%) 2<"%)5%8%$/00#2=C$%%5R?4541#"?'%8#5"0`2<"%)5%"#58428%)%"8%$/0 2R"%46'/8%)9=%"8/)%"6R)'"17218+b4'$%20/'%)8%$/0#5$"%5$% 2R"5#5'%5G"8/)%00#2/8#"%5+I(5?45?())%5J%)1%$6)<1#%)%)=2%8%0?4$%067$%55%?/0%'4)#+ -%1#2,3"14.4/%#+,,, - $%5"04)%?)C$"4'08<)"41"R5$/'%5U_R5$/'"2#8V%)#??% 1%$0/'%09$/$%)#5'%56)<1#%)%)67"6#2+ - "/,3B70B#%77%,6##64/%$%40%#,"/,6)"44%$%40("#1%7%2 - I2/""%2400%)#%0%)#??%?4$%0"413"43B##%4C%9$/$%0#??%%) Z42#0#?%5"%289$%)"07)34)$%0+ -?2/""%2400%)#%)%)#??%?4$%09$//8#"%5#??%"%28($248%)6)<1#%)+ 128

19 -.%5$/'2#'%_($4?4U4']i%5V%)#??%?4$%0"41?45?())%5J%)9$/ $%)#5'%56)<1#%)($24$$%"+ 0#$D"C.67%,"/,3B70B#%77%,, 6##64/%$%40%#,"/,, 6)"44%$%40("#1%7%+,, O?0#8#0%0%)9$%)"#'0%)67/0#58428%)%2<"%)5%#%5"4J#/24'G%22%)?(20()%2?450%?"0+.%55%?/0%'4)#)%3%)%)%)0#2/8#"%)5%"644"4C%#.4//3 =%"0%10%R?4541#"?%34)$%2%4'0#2=($9$%))%00%"14$/8#"%5" /=455%50%)4'G%22%)3/"0%2<"%)%+, -%1#2,3"14.4/%#+, O5545J%)3)//8#"%)5%"/=455%1%50"34)$%2%1%$0/'%"?(59"73)%10$% )%3%)%)%)0#2"4J#/2%/))/5'%1%50%)4'=%'#8%5A%$%) U$%=/0/))/5'%1%50%)9?45J%)0%)%0J+V34)2<"%)5%`/5545J%)#5'%)41 0#2=($67=R'%)9=%?2<$5#5'"'%5"0/5$%91("#?4"8+P)#??%1%$0/'%0+ d%?2/1%)34)z42#0#?%5z2("?4)0%0%)#??%1%$0/'%0+ _73)%1032%)%/))/5'%1%50%)/5545J%)%"#%5%5?%20)(=)#?9?4$%" #5$A42$%0=240"41m5/5/2C"%%5A%$+ I9P?*.(%4,"8"#1#%#,,,,,,,,,7'(%#4%+,,.#""%?/0%'4)#%)#22("0)%)%)9A84)$/5/8#"%)5%67"0)/0%'#"?8#"34)"R'%) /0#58428%)%2<"%)5%#=%"0%10%/?0#8#0%0%)+O5/2C"%%5A%$%)5%%)#??% '%5%)%)%0/32<"%)5%b1%5/3/8#"%59$%)3)%1"<00%)%5)<??% 34)"?%22#'%"8"#1#.4/%#9$%)6734)"?%22#'8#"34)"R'%)/0"0#1(2%)%4' 3)%1%2"?%%02<"%)%5'/'%1%50+ R2'%5$%?/0%'4)#%)%)#$%50#3#J%)%0`2<"%)5%"4634)$)%"0#2/0M \,M/5545J%)% \:M$%20/'%#$%=/06)+%a1/#2G_\_ \DM?450/?0%=)%8?/""%G6/5%2 \HM"%5$%=#22%$%)#5$ \*M"%5$%0#6" \QM$%20/'%#>%=a/3"0%15#5' \TM$%20/'%#>%=a$%=/0 1#$DED:F.7(4%#+, K%0%'5%)?4)0%96)#8/0%=%"?%$%)9(34)1%22%A#2"5%)4'?411%50/)%)9 "412<"%)5%#5$"%5$%)8#/_\_+.%55%34)134)#58428%)#5'8#2430% 8<)%34)=(5$%01%$%51#5$)%R?4541#"?($'#309$%)3/"0"<00%)/3 /8#"%5U4'0%2%"%2"?/=%0V+ [cspm?(5#p?"0)/k2/$%0%)$%55%?/0%'4)#=2%8%0#$%50#3#j%)%0+ d(=)#??%5e3)/1#'0#2$#'e%)0#2'<5'%2#'%a8%)$/'#g.4%,d.1%#+ 2#$'(%#(%#*.C%#.4/+,,, 129

20 3#$,H,<*#./0,$%4%#,I%/+ Q9R66F6D7SL<687;> I/0%'4)#%5$<??%)48%)$%5"C"0%1/0#"%)%$%9)%$/?0#45%22%"%)8#J%)#5' /32<"%)5%`=%0%'5%2"%5)%3%)%)%)0#2$%5?2(11%G)(=)#?U#Z42#0#?%5V9 $%)=)#5'%))%00%2"%)934)?2/)%))%$/?0#45%22%=%"2(05#5'%)4'6)#4)#0%0%)9 )%3%)%)%)2<"%)5%"?)#0#?4'"8/)%)67A%58%5$%2"%)9?4))#'%)%)3%^24' 1#"34)"07%2"%)18+ [cspm?(5#z42#0#?%5%)$%55%i2<"%)/?0#8#0%0i)%'#"0)%)%0+z42#0#?%5%) $%5%5%"0%/8#"9$%)6)#4)#0%)%)$%55%93/"0%)%$/?0#45%22%"%)8#J%)#5'/3 2<"%)5%, K%0%'5%)%5=%"0%10%)(=)#?U#P?"0)/K2/$%0V9$%)'#8%)2<"%)5%" 1(2#'A%$34)/03)%13R)%?4)0%U,*aDY4)$V?411%50/)%)41 $/'"/?0(%22%"/'%)4'6%)"45%)+.#"0#5?0#45%56)<J#"%)%)41/5/2C"%%5A%$%)5%%)=2%8%0)%'#"0)%)%0 67%5A8%)$/'%22%)#>%%?%5$%5+ ;<7/%41%,3"14.4/(360%/"#.%#,*%1#<#%#,3B4,7'(%#)#%*%+,JK:LM, T9-:U86 4)/0=%2C"%0%1/0#"?%0#2AR)"34)A42$8#2$%5?8/50#0/0#8% #5$A42$"/5/2C"%?/0%'4)#"%)%2<"%)=)%8%5%67%5)<??%"4J#/2%"3<)%)M \/'0a4')%0"($R8%2"%98%23<)$""0/0%5"/52#''%5$%)9%)A8%)8"2#84' /)=%^$"1/)?%$95/0()/3A<5'#'A%$9642#0#"?433%502#'A%$9?(20()%2 433%502#'A%$9#50#1"3<)%54'/21%51%55%"?%2#'%%15%)+ \%$($'/5'"6(5?0#$#""%?/0%'4)#%)?/5/5/2C"%5678#"%$%1%)% 48%)4)$5%$%($8#?2#5'"0)<?#34)A42$0#22<"%)=)%8%5%"0%1/0#"?%34?(" 4'/8#"%)5%")%$/?0#45%22%6)<3%)%5J%)4'6)#4)#0%)#5'#0%1/0#"%)#5'%5 4'=%A/5$2#5'%5/3"/13(5$%0"34)"?%22#'%=%"0/5$$%2%b$8"+"4J#/2% "3<)%)+.%%5?%20%%15%?/0%'4)#%)UE/20D*V3/2$%)67%51%)%48%)4)$5%062/5 #5$(5$%)%5)<??%"4J#/2%"3<)%)UE/20QV9$%)0#2"/11%5($'R)%5 "/13(5$"1<""#'040/2#0%0+ P5"/12%048%)"#'048%)%15%?/0%'4)#%)4'"4J#/2%"3<)%)%)0#2'<5'%2#' #=#2/'D9$%)4'"7#5$=%3/00%)$%3#5#0#45%)/3$%%5?%20%?/0%'4)#%)+ 130

21 I(52<"%)=)%8%U?4)0G2/5'0V%)?4$%067%15%?/0%'4)#%)`$%)%)=2%8%0?4$%067,a*%15%?/0%'4)#%)6)+2<"%)=)%8+E5$A42$"=%"0%11%2"%5/3 $%%5?%20%?/0%'4)#%)%)0#2'<5'%2#'#=#2/'D9"#$%,D:a+P5"/12%0 48%)"#'048%)?4$5#5'%)5%U)%2/0#8%4'/="42(00%0/2V34)%3#5$%"#=#2/',9 "+,,Wa,,N+ g%$)+?4$5#5'%)m 67%15%?/0%'4)#%) 67%15%?/0%'4)#%)+ +FE?8;=;76?MeER8)#'01%5%)^%'e%)?4$%0"%6/)/0"41%5"6%J#3#? "#$UZVb4'%)$%)34)#??%?4$%067%15%?/0%'4)#%)+ W907=;D7S"D7=;D7 I(5;<"%)=)%8%?4$%"67$%55%?/0%'4)#+ Z/)/1%0)%5%A%58#"%)0#22<"%)=)%8%0"'%4')/3#"?%34?("9$8"+41 #5$A42$%0)%3%)%)%)0#28%)$%5($%534)./51/)?UB17641V%22%)5/0#45/2% /52#''%5$%)U V+I/0%'4)#%5)%//%$<??%)48%)2<"%)=)%8%9A8#" 34?("#5?2($%)%)=7$%5/0#45/2%4'#50%)5/0#45/2%34)A42$+ I4$5#5'")%"(20/0%)%)8%$2/'0#=#2/',93#'()*+:FGI"#$%,,H+ P5=%"0%11%2"%/32<"%)=)%8""?)#=%50%56)43%""#459=/'')(5$%22%) J#8#2%"0/5$+R2'%5$%?/0%'4)#%)#5$'7)M $#6241/0G%1=%$"1<5$ )%6)<"%50/5034)#50%)%""%4)'/5#"/0#45 ^4()5/2#"0 %?"6%)0 642#0#?%) =4)'%)GJ#8#2/?0R) [csp O?/$%1#?%)%8#2=2#8%?/0%'4)#"%)%0"41 %3(8%#0%#9A8#"$%($0/2%)"#'41%15%)9$%)8%$)R)%) $%)%"%'%56)43%""#45+4)3/00%)%8#2?(5?/)/?0%)#"%)%""41%?"6%)0%)9"73)%10$%"?)#8%)41 2#00%)/0()4'=R'%)b%22%)"8#2$%=2#8%?/0%'4)#"%)%0"41=4)'%)%GJ#8#2% /?0R)%)+O1=/""/$R)%)8#2=2#8%?4$%0"41$#6241/0%)G%1=%$"1<5$+ I4$5#5'")%"(20/0%)%)8%$2/'0#=#2/',93#'()*+:BGE9"#$%,,D+ 131

ABCDEFABBDDD B BAA D

ABCDEFABBDDD B BAA D ABCDEFABBDDD B BAA D AB CDEFF C E!!" "!#"! $%&AC'A%()(* AB ' +(%& C (,&(+ -,$$CAF'&A &$%(&+ &. ((%+(&(&(C(C C/&C0(A((+&1( 2&$((((F A CDBEFEBEBCEBCFBE CFFBEBB BBBBABBFEAF!"# B BAA D E.D&(.$C (&(F 3DA+(C(AB

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

!"#$%&'()"*'+& #",-!&

!#$%&'()*'+& #,-!& !"#$%&'()"*'+& #",-!&!!"#$%"&'"()*+,*)%*-.*"$"/0%*1"/*--*/"2(1$*)1*+"&'" 2+&3*..$&)*--*"$"4&--./&.*5"! "#$%&'($!')!*'+,'!-.&(&$!/+%0!!!!!! 1)2$(&34!)5,!136,5#5(54&!54!-6354,')&! 1',0+7!83&9$,7&6$6!:;

Læs mere

LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010

LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010 LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010 INDHOLD Vælg batteri 4 Produktsortiment 12 Expert Endurance 12 Expert 14 Professional Power 16 Professional 18 Forklaringer og bemærkninger 23 Tabel 25 Tabel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

Befolkningens brug af it 2011 Endelig (v. 13)

Befolkningens brug af it 2011 Endelig (v. 13) Spørgsmål og til Befolkningens brug af it 2011 Endelig (v. 13) Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_ Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer, START internet og mobiltelefon.

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE www.hella.com/wiperblades Viskerblade fra HELLA Som førende partner til de mest kendte europæiske køretøjsproducenter har HELLA siden 1899 udviklet kvalitetskomponenter

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Bilag 2: Kodemanual, casestudie af finanslovsforhandlinger Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Kodekategori Variabler Beskrivelse 0. Løbenummer Skriv tal Første kodede enhed får tallet 1 og derfra

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere