%%?%5$9/="42(00%0/2,,: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9A8%)$/'%9/="42(00%0/2,,:" name="description"> %%?%5$9/="42(00%0/2,,: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9A8%)$/'%9/="42(00%0/2,,:">

!"#$%&'(&)*+,-"%.&)*+,&/"%0,+,&)%&.$!+##+,& & &!!!!!!!!!!! "#$%!!! &#'()!*+,!-!!!./0/1/0%)#/2%0"!34)$%2#5'!67!/8#"%)9!)%2/0#8%!0/2!!!!,,:!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'(&)*+,-"%.&)*+,&/"%0,+,&)%&.$!+##+,& & &!!!!!!!!!!! "#$%!!! &#'()!*+,!-!!!./0/1/0%)#/2%0"!34)$%2#5'!67!/8#"%)9!)%2/0#8%!0/2!!!!,,:!!"

Transkript

1 "#$%'()*+,-"%.)*+,/"%0,+,)%.$+##+, "#$% #'()*+,-./0/1/0%)#/2%0"34)$%2#5'67/8#"%)9)%2/0#8%0/2,,: #'()*+: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9>%%?%5$9/="42(00%0/2,,: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9A8%)$/'%9/="42(00%0/2,,: #'()*+:B ;<"%)=)%8%34)$%2067?#2$%0C6%9?416/)/0#8048%)=2#?,,D #'()*+:E ;<"%)=)%8%34)$%2067?#2$%0C6%9"/12%$%$/0/,,D #'()*+:F ;<"%)=)%8%5%"'%4')/3#"?%4)#%50%)#5'9E5$2/5$G($2/5$9)%2/0#8%0/2,,H #'()*+:I ;<"%)=)%8%5%"'%4')/3#"?%4)#%50%)#5'9E5$2/5$G($2/5$9,,H 6)4J%501<""#'34)$%2#5' #'()*+HK K)('%5/384L646M)%"645"34)$%2067/8#"%)9)%2/0#8%0/2,,* #'()*+N. O8#"%)5%"=)('/3?45?())%5J%)9)%2/0#8%0/2,,* #'()*+NP O8#"%)5%"4634)$)#5'%)0#22<"%)5%41/0$%20/'%,,Q #A42$5#5'"6)<'%$%2<"%)/?0#8#0%0%) #'()QK O50/22<"%)%9$%)%))%6)<"%50%)%01%$?411%50/)%)9A42$5#5'%)9,,Q "6R)'"172%22%)1%5#5'%)#%5)%$/?0#45%2?450%?"09)%2/0#8%0/2 S/=%2*+,- E58428%)#5'"34)1%)9040/248%)"#'0,,T S/=%2*+:-M 4)$%2#5'/32<"%)=)%8%67"4J#/2%"3<)%)U/="42(00%0/2V,,T S/=%2*+:OM 4)$%2#5'/32<"%)=)%8%67%15%?/0%'4)#%)U/="42(00%0/2V,,W S/=%2*+:KM 4)$%2#5'/32<"%)=)%8%67%15%?/0%'4)#%)U)%2/0#8%0/2V,,W 111

2 Figur 5.1 C : Samlede data fordelt på aviser, relative tal (n = 2416) Ekstra Bladet B.T. Politiken Berlingske Tidende MetroXpress Nyhedsavisen,,X :,X QX HX :HX DHX Figur 5.2 F: Læserbreve fordelt på aviser i weekenden, absolutte tal (n = 254) Politiken Ekstra Bladet 67 B.T. 59 Berlingske Tidende Kort læserbrev Langt læserbrev Figur 5.2 G: Læserbreve fordelt på aviser i hverdage, absolutte tal (n = 897) Ekstra Bladet 211 Politiken B.T. Berlingske Tidende MetroXpress Nyhedsavisen Kort læserbrev Langt læserbrev 112

3 Figur 5.2 H: Læserbreve fordelt på kildetyper, komparativt overblik (n =1072) B.T Berlingske Tidende Ekstra Bladet MetroXpress 67 3 Nyhedsavisen Politiken % 20% 40% 60% 80% 100% Borgere/civile Eksperter Repræsentant for interesseorganisation Politikere Journalister Diplomater/embedsmænd Figur 5.2 I: Læserbreve fordelt på kildetype, samlede data (n = 1072) Borger/civil aktør 81% Journalist 3% Ekspert 3% Diplomat/ embedsmand 0.3% Repræsentant for interesseorg. 5% Repræsentant for interesseorganisation Politiker Borger/civil aktør Journalist Ekspert Diplomat/embedsmand Politiker 8% 113

4 Figur 5.2 J: Læserbrevenes geografiske orientering, fordeling på indland/udland (n = 1072) B.T Berlingske Tidende Ekstra Bladet MetroXpress Nyhedsavisen Pol % 20% 40% 60% 80% 100% Indland Begge Udland Figur 5.2 K: Læserbrevenes geografiske orientering, fordeling på indland/udland, procentmæssig fordeling (n = 1072) Begge 7% Udland 4% Indland 89% 114

5 Figur 5.4 B: Brugen af voxpop, respons fordelt på aviser, procentfordeling (n = 245) 22% 11% 24% 1% 42% B.T. Ekstra Bladet MetroXpress Nyhedsavisen Politiken Berlingske Tidende Figur 5.9 D: Avisernes brug af konkurrencer, procentfordeling Berlingske Tidende 5% Politiken 3% B.T. 7% MetroXpress 17% Ekstra Bladet 68% 115

6 Figur 5.9 E: Avisernes opfordringer til læserne om at deltage i holdningsprægede læseraktiviteter, absolutte tal (n = 166) MetroXpress Nyhedsavisen "# # '# Berlingske Tidende Politiken # %# # $# Ekstra Bladet $# %# %'# B.T. "# '"# '# Avisen opfordrer læserne til at: Kontakte brevkasse/panel Deltage i web-debat Deltage i debat pr. /SMS Deltage i web-afstemning Figur 6 B: Antal læsere, der er repræsenteret med kommentarer, holdninger, spørgsmål eller meninger i en redaktionel kontekst; procentmæssig fordeling. MetroXpress 7% Berlingske Tidende 11% Nyhedsavisen 5% Ekstra Bladet 32% Ekstra Bladet B.T. Politiken Berlingske Tidende Politiken 20% B.T. 25% MetroXpress Nyhedsavisen 116

7 Tabel 5.1 C: Involveringsformer, total oversigt Ekstra Bladet B.T. Politiken Berlingske Tidende MetroXpress Nyhedsavisen samlet Kort læserbrev Langt læserbrev Brevkasseindlæg Voxpop-svar Panelkommentarer Panelundersøgelse Spørgsmål fra deltagere i læserpanel Øvrige læserindlæg Læseranmeldelser Uddrag fra blogs Afstemning fra web Læsernes billeder Øvrige former Sociale arrangementer og abonnementsfordele Konkurrencer Læserne opfordres til at annoncere at deltage i debat pr. /sms at kontakte brevkasse/panel at sende billeder ind at sende tips at deltage i web-afstemning at deltage i web-debat SMS-hilsner [rubrikken] Læserservicering I øvrigt mener jeg Total Tabel 5.2 C: Læserbreve kodet på sociale sfærer, fordeling i absolutte tal. Politiken Ekstra Bladet Berlingske Tidende B.T. MetroXpress Nyhedsavisen Samlet Erhvervsliv og arbejdsmarked Intimsfæren Kulturel offentlighed Magt- og retsudøvelse Naturafhængighed Politisk offentlighed Velfærdsstatens anliggender

8 Tabel 5.2 A: Læserbreve kodet på emnekategorier, fordeling i absolutte tal. Politiken Ekstra Bladet Berlingske B.T. MetroXpress Nyhedsavisen samlet Politiske aktører Medier, journalistik og presse Religion Kulturelle værdier Lovgivning Konflikt og skandale Arbejdsmarked Alm. menneskeligt Uddannelse Massekultur Institutioner og organisationer Sundhed De royale Retsvæsen og kriminalitet Levet kultur Natur og miljø Statens forvaltning Flygtninge/indvandrere Samfundsforhold generelt Politi Sport Trafik, infrastruktur og byggeri Parlamentarisme/konstitutionelle forhold Køn og ligestilling Økonomi generelt Dyrevelfærd Militær og terrorisme Diplomati og forhandling Pasning og pleje Borgerlig uro Historie Udvikling, nødhjælpsarbejde og menneskerettigheder Handel og finans Landbrug og industri Forskning Kunst SAMLET

9 Tabel 5.2 B: Læserbreve kodet på emnekategorier, fordeling i relative tal. Politiken Ekstra Bladet Berlingske B.T. MetroXpress Nyhedsavisen samlet Politiske aktører Medier, journalistik og presse Religion Kulturelle værdier Lovgivning Konflikt og skandale Arbejdsmarked Alm. menneskeligt Uddannelse Massekultur Institutioner og organisationer Sundhed De royale Retsvæsen og kriminalitet Levet kultur Natur og miljø Statens forvaltning Flygtninge/indvandrere Samfundsforhold generelt Politi Sport Trafik, infrastruktur og byggeri Parlamentarisme/konstitutionelle forhold Køn og ligestilling Økonomi generelt Dyrevelfærd Militær og terrorisme Diplomati og forhandling Pasning og pleje Borgerlig uro Historie Udvikling, nødhjælpsarbejde og menneskerettigheder Handel og finans Landbrug og industri Forskning Kunst SAMLET

10 "#$%1(2)34"4%-*+5#+34"4% R2'%5$%/8#"%)#5$'7)#/5/2C"%5MZ42#0#?%59K%)2#5'"?%S#$%5$%9K+S+9P?"0)/K2/$%0 [CA%$"/8#"%54'\%0)4]6)%""+R2'%5$%"%?0#45#5$'7)#??%"41%16#)#MP^%5$41"/8#"%5 U/5545J%0#22<'#Z42#0#?%59::GH9:NGH4'QG*:YYTV S#)"$/'$+,TGHG:YYT($?41K%)2#5'"?%S#$%5$%4'K+S+#??%6'/+/3"0)%^?%+.%R8)#'% /8#"($'#8%2"%)3)/$%55%$/'U0#)"$/',TGHG:YYTV#5$'7)$%)34)#??%#$/0/1/0%)#/2%0+)/8/2'%0%) "?%01%$A%5=2#?67/0?(55%46)%0A42$%%00)48<)$#'0%16#)#"?')(5$2/'34)/0"/11%52#'5% /8#"%)5%+ \%0)4]6)%""($?41#??%3)%$/'$+HG*G:YYTU_04)%K%$%$/'V+Z7$%55%=/'')(5$%) [CA%$"/8#"%54'"7=2%8%03)/"4)0%)%0"41/5/2C"%4=^%?0+)/8/2'%0/3[CA%$"/8#"%5UHG*G:YYTV %)34)%0/'%)1%$A%5=2#?67/0?(55%2/8%%5?416/)/0#8(5$%)"R'%2"%/32<"%)#58428%)#5'%5# ')/0#"/8#"%)5%`$%0=%0C$%)$4'9/0$/0/1<5'$%53)/')/0#"/8#"%)5%#??%%)3(2$0($ 0#23)%$""0#22%5$%#34)A42$0#2/0"/11%52#'5%1%$$%R8)#'%/8#"34)1/0%)+\%0)4]6)%"" ($?411%)A8%)?%52R)$/'%22%)"R5$/'+.%)34)%)2R)$/'"($'/8%5/3[CA%$"/8#"%54'"7=2%8%0 "4)0%)%03)/`$%00%($3)/%0R5"?%419/0$%5?8/50#0/0#8%/5/2C"%"?/2?(55%'#8%%5?416/)/0#8 #5$"#'0#')/0#"/8#"%)5%"(5#8%)"67A8%)$/'%+ [%$%5"07%5$%8#2'#8%%548%)"#'048%)$/0/1/0%)#/2%0"34)$%2#5'67=%"0%10%?4$5#5'"?/0%'4)#%)`?4$5#5'"8%^2%$5#5'%5?5C00%)"#'$%?8/50#0/0#8%/5/2C"%a)%"(20/0%)9A84)/3 $%32%"0%%)0#2'<5'%2#'%#%548%)"#'0#=#2/',U0/=%2*+,-V9"+,,T+ '9"3GDHAA68 K%)2#5'"?%S#$%5$%MU,Y,aDTT Z42#0#?%5UHY,aHDT9HDNaWNHV \%0)4]6)%""UNY,a,Y*:V9 [CA%$"/8#"%5U,,YYa,,:H9,,D:a,,DQ9,,DNa,,NN9:YYYa:Y,:V9 K+S+U:,YYa:H:N9:H*Ya:*T:9:*NDa:QWY9:WW,a:N,*V P?"0)/K2/$%0UDYYYaDTWYV E.5(1)%2R=%)#??%?450#5(%)2#'03)/YaDTWY+.%=)('%""412R=%5(1)%9 $8"+"41)%3%)%5J%9A8#"$%)%)=%A4834)/0"2746#/8#"%54'0^%??%46 67?4$5#5'%)5%+ J9/C8A K%0%'5%)$%34)"?%22#'%/8#"($'#8%2"%)9$8"+M K%)2#5'"?%S#$%5$%9Z42#0#?%59\%0)4]6)%""9[CA%$"/8#"%59K+S+9P?"0)/ K2/$%0+ K%0%'5%)$%34)"?%22#'%#58428%)#5'"34)1%)`=%"0%11%2"%5/3 "#$%)=/"%)%067%58()$%)#5'/3/5/2C"%%5A%$%5" 120

11 '%5)%1<""#'%0#2AR)"34)A42$90%?"0%5"34)11<""#'%?%5$%0%'59 2<"%)%5"64"#0#45#?411(5#?/0#45%59"/10#5$A42$%0"?/)/?0%)+ R2'%5$%?/0%'4)#%)/662#J%)%"##5$A42$"/5/2C"%5"41=%0%'5%2"%)34) 2<"%)#58428%)#5'%5""#$M OM2<"%)=)%8% /,?4)02<"%)=)%8 /:2/5'02<"%)=)%8 KM=)%8?/""%#5$2<' -M84L646a"8/).M2<"%)6/5%2%) $,a6/5%2?411%50/)%) $:a6/5%2(5$%)"r'%2"%) $Da"6R)'"1723)/$%20/'%#2<"%)6/5%2 PMR8)#'%2<"%)#5$2<' BM/3"0%15#5'3)/>%= EM2<"%)5%"=#22%$%) FMR8)#'%34)1%) E??%/22%?/0%'4)#%)##5$A42$"/5/2C"%534)%"?)#8%)9/02<"%)5%" #58428%)#5'($1R50%)"#'#0%?"02#'0#5$A42$+R2'%5$%?/0%'4)#%)%)?/)/?0%)#"0#"?8%$/0$%#??%#58428%)%)2<"%)5%#%5)%$/?0#45%2?450%?"0 b1%5#"0r))%')/$#5$?)%$"%)2<"%)#58428%)#5'%5"?411%)j#%22% 6%)"6%?0#8%)M IM?45?())%5J%) ;M/5545J%)#5'/3"4J#/2%4'?(20()%22%/))/5'%1%50%)4' /=455%1%50"34)$%2%.%)($48%)A/)/5/2C"%54'"7#$%50#3#J%)%0%5)<??%?/0%'4)#%)9$%) #22("0)%)%)9A84)$/5/8#"%)5%67"0)/0%'#"?8#"34)"R'%)/0#58428%)% 2<"%)5%#=%"0%10%/?0#8#0%0%)+ \MO8#"%)5%4634)$)%)2<"%)5%0#2/0M \,M/5545J%)% \:M$%20/'%#$%=/06)+%a1/#2G_\_ \DM?450/?0%=)%8?/""%G6/5%2 \HM"%5$%=#22%$%)#5$ \*M"%5$%0#6" \QM$%20/'%#>%=a/3"0%15#5' \TM$%20/'%#>%=a$%=/0 O5/2C"%5A/)$%"($%5$%3#5%)%0%5)<??%1%)%"5<8)%?/0%'4)#%)9$%) #??%3#5$%)/58%5$%2"%6708<)"/3/8#"34)1/0%)5%91%5?5C00%)"#'0#2 %5?%20%/8#"($'#8%2"%)+.#""%?/0%'4)#%)%)=2%8%0($34)1%01%$A%5=2#? 121

12 67/0#5$?)%$"%$%2<"%)/?0#8#0%0%)9$%)%)34)/0C6#"?%4'"6%J#3#??%0#2 /0#5$'7#48%5"07%5$%?/0%'4)#%)M [M_\_aA#2"5%)UP?"0)/K2/$%0V cm2<"%)"%)8#j%)#5'uz42#0#?%5v ZM#R8)#'01%5%)^%'UP?"0)/K2/$%0V [%$%534)3R2'%)$%3#5#0#45%)/3/5/2C"%5"#58428%)#5'""#$%#+S%?"0%58#2 8<)%2%$"/'%0/3%5)<??%540%)4'34)?2/)#5'%)9$%)%?"62#J#0%)%)9A8#2?% 8/2'4'3)/8/2'9$%)A/)8<)%05R$8%5$#'%#34)=#5$%2"%1%$?4$5#5'"6)4J%""%5+ "#$ '(%#)#%*%+,,, P534)1/2#"%)%00%?"00C6%"/11%5"/0/3, A42$5#5'"0#2?%5$%'#8%2"%)9/)'(1%50%)4'1%5#5'%)9$%) 6)4$(J%)%"/32<"%)%1%$A%5=2#?67433%502#''R)%2"%+ ;<"%)=)%8%5%6)4$(J%)%"/32<"%)%U4'/5$)%?#2$%)V4'"%5$%"0#2 )%$/?0#45%5($%5A454)/)%22%)/5$%5=%0/2#5'`430%62/J%)%" 2<"%)=)%8%#%5"<)2#'"%?0#45%22%)#%5=%"0%10$%2/3/8#"%5+ -./0./0B E/5/2C"%5"?%25%"1%22%10434)1%)34)2<"%)=)%8%M /,MI4)02<"%)=)%8M0C6#"?,YYa:*Y4)$91/?"+,*YY /5"2/'U0%'51%$1%22%1)(1V+ /:M;/5'02<"%)=)%8M,*YYaHYYY/5"2/'` c6#5#45""0436)4$(j%)%0/3?2(11%"?)#=%50%)%22%)3/"0%?411%50/04) 1%$0/'%"#??%+I411%50/)%)"?)%8%0/3/8#"%5"%'5%^4()5/2#"0%) 1%$0/'%"?(59"73)%10"?)#=%50%5"#5$2<'%)62/J%)%0=2/5$0/8#"%5" R8)#'%2<"%)=)%8%a1%5A8#""?)#=%50%5"?)#8%)3/"067$%55%62/$"98#2 #5$2<''%0#??%#5$'7#$/0/1/0%)#/2%0+ -%1#2,3"14.4/%#+,, $/0/1/0%)#/2%0`)(=)#??%)5%%)34)=%A42$0^4()5/2#"0%)9642#0#?%)%4' )%6)<"%50/50%)34)#50%)%""%4)'/5#"/0#45%)+e_0/5$6(5?0e3(5'%)%)"41 %5"2/'"2%$%)/)0#?%24'"?)#8%"430%/3/8#"%5"$%=/0)%$/?0R)+ e\/5$/'"=)4?e?4$%"a%22%)%#??%"412<"%)=)%8%b$%)%)0/2%41%0 6/5%2?411%50/)%)U"%$%3#5#0#45%)96(5?0D$,V#"0R))%')/$%5$ $%J#$%)%$%2<"%)=)%8%+\/5$/'")(=)#??%5eE5$=2#?e"?)#8%"/33/"0% $%=/00R)%)4'#5$'7)#??%#/5/2C"%5U"%3+%?"+,QGH9:DGH9DYGHV+.#""% /5/2C"%%5A%$%)8#2$%)34)#??%=2#8%?4$%067%15%?/0%'4)#%)670)4$" /362/J%)#5'%5=2/5$0$%0R8)#'%2<"%)"

13 I6?8CMN86EEM;<"%)=)%8%5%(5$%))(=)#??%5eK)%8%0#2\%0)4]6)%""e%) 0C6#"?671/?"+,YY4)$4'?4$%"$%)34)"41eI4)02<"%)=)%8e+.%5 3/"0%9$/'2#'%)(=)#?eS)%A()0#'%e?4$%"#??%"412<"%)=)%8%9$/$%)%) 0/2%41%534)134)84L646U"%5%$%534)96(5?0DJV+ 9.9M;<"%)=)%8%5%34)$%2%)"#'48%):"#$%)(5$%)=%0%'5%2"%5 e;<"%)5%")%$/?0#45e+_/102#'%2<"%)=)%8%%)?4$%0"41e?4)0 2<"%)=)%8eU$8"+1/?"+,*YY/5"2/'V+.%5$/'2#'%)(=)#?e./'%5" "6R)'"172e%)#??%1%$0/'%0U"%6/5%2?411%50/)%)96(5?0D$,V9$/ )(=)#??%5")%"645$%50%)%)3/"0%$%20/'%)%3)/K+S+"$%=/06/5%2+ +FE?8;=;76?M;<"%)?411%50/)%))(=)#J%)%0(5$%)e#R8)#'01%5%)^%'e %)#??%?/0%'4)#"%)%0"412<"%)=)%8%+\%$%52<5'$%670C6#"?,*aDY 4)$?8/2#3#J%)%)#5$2<''%5%#??%0#2=%0%'5%2"%5e2<"%)=)%8%eU"%6(5?0 D6V+.%0"/11%'<2$%)$%R8)#'%2<"%)0#2=($U?45?())%5J%)9_($4?(9 _\_a=%"?%$%)4')%?2/1%)v9$%)($'r)e.#5%"#$%)e+ 1%$0/'%0`)(=)#??%)5%eZ42#0#"??411%50/)e9eE50%)5/0#45/2?411%50/)e9eE50%)8#%>e9e\%$#%?)#0#?e9eO5/2C"%e9eS_e9eI411%50/)e9 e.%=/064)0)<0e9es%5$%5"e9ef$"c5e"/10e?)45#??%5e%)#??%%5$%2/3 $/0/1/0%)#/2%09$/)(=)#??%)5%6)4$(J%)%"/3^4()5/2#"0%)934)3/00%)%9 %?"6%)0%)4'642#0#?%)%9$8"+6)43%""#45%22%9=%0/20%"?)#=%50%)+ d(=)#??%5e;<"%)5%1%5%)e#5$%a42$%)?4)0%2<"%)=)%8%u0c6#"?,yy 4)$V+;<"%)=)%8%67,*YY/5"2/'4'$%)48%)?4$%""41e2/5'0 2<"%)=)%8+ K/'"#$%5/3"R5$/'""%?0#45%5eg#$%5"?/=4'.%=/0e#5$%A42$%) $%"($%5%0"04)046"27%04'#22("0)%)%046#5#45"#5$2<'9$%)0C6#"?"?)#8%" /3642#0#?%)%4'%?"6%)0%)+.%55%)(=)#??4$%".33%,"412<"%)=)%8b$%0 '<2$%)3R2'%5$%#5$2<'MeKR)5%3^%)5"C5"1/$)%"#32C00%)4$eUQG*9/3 _#'()$K/))%009TQ,*/5"2/'V`e;/$4"/22%=2#8%)#'0#'%A75$8<)?%)%e U:NGH9/3_0%%5[%66%);/)"%59%?"0%)52%?04)67df-9*WWH/5"2/'V`e.% "4J#/2%A%'5"6<2%"?/232C00%"5(eU::GH9/3K%)0%2B//)$%)9*WQD/5"2/'V+ 4)"#$%5672R)$/'""%?0#45%5e.%=/0e#5$%A42$%)2#'%2%$%"%5)<??% $%=/0#5$2<'U1%$#22("0)/0#45%)V9$%)#??%?/5?/)/?0%)#"%)%""41 '<5'"%2<"%)=)%8%b4'$%)34)#??%%)?4$%0Meg%5"0)%%)=2%8%00#2./5"?42?%6/)0#eU:WGH9/3\/')%0A%g%"0/'%)4'\/)0#5;#$%'//)$9 QQ,T/5"2/'V`e_8<)0/0'#8%g4)A%))%3#5'%)%5eU*G*9/3;%5%O5$%)"%59 S()/59I8#5349*W:Q/5"2/'V9 1%$0/'%0`$%0"/11%'<2$%)?)45#??%5+e_C5"6(5?0e# 1/5$/'""%?0#45%5/3K%)2#5'"?%K("#5%""?8/2#3#J%)%)2#'%2%$%"#??%"41 2<"%)=)%89$/?2(11%5%)34)=%A42$0?411%50/04)%)4'%?"6%)0%)+ d(=)#??%)5%ec6#5#45eu:tyyahyyy/5"2/'v4'ei411%50/)euj/+hyyy /5"2/'V?4$%""41e2/5'02<"%)=)%8e`)(=)#??%5ed%62#?e4'$%R8)#'% 2<"%)=)%8%U0C6#"?J/+,YYY/5"2/'V?4$%""41e?4)02<"%)=)%8e+ 123

14 124 d(=)#??%5ei411%50/)e%)#??%?4$%0"412<"%)=)%8$+,g*9$/ "?)#=%50%59;/)"B%$%'//)$9%)3/"0?411%50/04)#K%)2#5'"?%S#$%5$%" %#$5#%*36((%.417'/M ;<"%)5%"%'5%34)%"6R)'"2%)9?411%50/)%)4'"6R)'"1720#2 /8#"%59$%)($34)1%"1%$A%5=2#?67/0376)/?0#"?/58#"%5$%%22%) 6)43%""#45%22%)7$3)//8#"%5+I(52<"%)5%""6R)'"172?4$%"#$%55%?/0%'4)#b/8#"%5""8/)#5$'7)#??%#$/0/1/0%)#/2%0+ -%1#2,3"14.4/%#M "41%5=)%8?/""%`A%)?/52<"%)5%)#5'%#5$%22%)%a1/#2%"6R)'"1729 "41Z42#0#?%5'#8%)"8/)67+e.%5=/)=%)%$%'%$eU04)"$/'")(=)#?9, "%?0#459#5$2/5$V3(5'%)%)4'"7"41%5=)%8?/""%`2<"%)5%"0#22%) "6R)'"17294'^4()5/2#"0%)A^<26%)1%$/""#"0/5J%3)/%?"6%)0%)4' 6)43%""#45%22%?#2$%)+ 9.9BeK+S+=75$%0e?4$%""41=)%8?/""%#5$2<'b"%284132%)% /5/2C"%%5A%$%)#??%%)$%J#$%)%$%"6R)'"17291%5#"0R))%')/$ 3)%1"07)"416%)"452#'%0/5?%)9"17/5%?$40%)9)%32%?"#45%)?<)2#'A%$"a4'3R2%2"%"6)4=2%1/0#??%)+ _8/)%5%?4$%""41864%73"$$%406#%#,U"%6(5?09D$,V+ #$-"98"8:(*6#+,, K%0%'5%2"%5*"98"8)%3%)%)%)0#2%534)134)2<"%)#58428%)#5'9$%) )%6)<"%50%)%)/21#5$%2#'%1%55%"?%)"A42$5#5'%)4' 1%5#5'"0#2?%5$%'#8%2"%)41%5'#8%5"/'#%51%$#%)%0?450%?"0+,E 5CA%$"1%$#%)5%8#2%584L6460C6#"?8<)%0#2)%00%2/'0 41?)#5'?41=#5/0#45%5/3%0"6R)'"17241%5/?0(%2"/'%22%) =%'#8%5A%$4'$%5"6450/5%0#2?%5$%'#8%2"%/3A42$5#5'%)4'1%5#5'%) 3)/%5%22%)32%)%8#2?7)2#'%)%"645$%50%)+E$%534)"0/5$$%0%)1#5%)%" #5$A42$%0#%584L646/3"/11%5"6#22%01%22%1%5)<??%34)"?%22#'% /?0R)%)b)%"645$%50%)9^4()5/2#"0%)4')%$/?0#45%22%?#2$%)+ [%$%534)=%"?)#8%"$%0#23<2$%9$%)^3+2/C4(04'34)13)%1"07)"41%5 0)/$#0#45%284L64691%5"41/22#'%8%2#??%%)=2%8%0?4$%067$%55%?/0%'4)#+.%56)#1<)%')(5$8#20C6#"?8<)%9/0)%"645$%50%)5%#??% 3)%1"07)"418#2?7)2#'0($8/2'0%b1%5#"0%$%0%)=2%8%0"%2%?0%)%09 34)$#$%A/)54'2%"6%J#3#??%%'%5"?/=%)9%56)43%""#45%2%?"6%)0#"% %22%)67/5$%517$%=%"#$$%)=%"0%10%34)($"<05#5'%)34)/0?(55% =%"8/)%/8#"%5""6R)'"172+

15 ;<7/%41%,%#,.33%,3"1%0,("$,*"98"8M Z42#0#?%5,WGH9"+HMDJA%3%)=2#8%)"6()'0419A84)$/5$%0?/5=2#8% 2%00%)%/08<)%433%502#'0/5"/02%$%)+d%"645$%50%)5%%)($8/2'0 6'/+$%)%""0#22#5'"=%0%'5%2"%+ =2#8%)=%$041/0%8/2(%)%6)4^%?0%0+d%"645$%50%)5%%)8/2'06'/+ $%)%"$%20/'%2"%#%?"6%$#0#45%5+ Z42#0#?%5:WGH9"+DMH34)"?%)%3)/IR=%5A/85"f5#8%)"#0%0'#8%) $%)%"=($67i$%0'4$%2#8i+P5)%2#'#45"?)#0#?%)9%53/)1/J%(09%5 I#%)?%'//)$"a34)"?%)4'$C)%%0#?%)$%20/'%)+.%%)($8/2'06'/+/3 $%)%"3/'2#'%?8/2#3#?/0#45%)+ Z42#0#?%5DG*9"+DM:342?%"?42%%2%8%)4'=4)'1%"0%)#j)A("9[#J42/# k/11%5u_v9($0/2%2"%)"#'41042%)/5j%4'$#/24'6'/+%0 $%=/0/))/5'%1%50+d%"645$%50%)5%%)8/2'06'/+/3$%)%" 1%$8#)?%5#/))/5'%1%50%0+ K%)2#5'"?%S#$%5$%:HGH9"+WM:$%20/'%)%3)/ 34)%$)/'"/))/5'%1%50%0eZ/)043B#"04)Ce($0/2%2"%)41$%)%" #50%)%""%34)642#0#?+d%"645$%50%)5%%)8/2'06'/+$%)%"$%20/'%2"%# /))/5'%1%50%0+ K%)2#5'"?%S#$%5$%:G*9"+,Ya,,MD342?%"?42%a%2%8%)=2#8%)"6()'0% 41%55C%?"/1%5"0%"0+.%1%$8#)?%)934)$#$%A/)2#'%A/) '%55%1'7%00%"0%5+d%"645$%50%)5%%)"72%$%"($8/2'0934)$#$% A/)$%)#'0#'%34)($"<05#5'%)34)/0?(55%=%"8/)%^4()5/2#"0%5" "6R)'"172+ K+S+:YGH9"+,NMP5)<??%2<"%)'%5%)%)%$%?411%50/)%)%)?4$%0 "41R8)#'%2<"%)#5$2<'UE.:,W*a:,NDV+;<"%)5%"?411%50/)%) "0/11%)1%$"04)"/5$"C52#'A%$3)/2<"%)=)%8%4'K+S+"5%0a$%=/0 U$#0+=0V+.%)%)"72%$%"#??%0/2%41%5^4()5/2#"0#"?%22%))%$/?0#45%2 =%/)=%^$%084L646+I411%50/)%)5%3)%1"07)#??%"41"8/) 67"6R)'"172b"41#%50)/$#0#45%284L646+ K+S+:WGH9"+,Qa,TMK+S+"6R)'%)34)"8/)"JA%3%54'34)"?%22#'%$/5"?% "42$/0%)9$%)%)($"0/0#45%)#;#=/545(5$%)[941$%"%)$%)%" $/'2#'$/'"41%5"2/'"=/$%3%)#%lB%)%))%"645$%50%)($8/2'06'/+ $%)%"6)43%""#454'%?"6%)0#"%+ P?"0)/K2/$%0::GH9"+:YM./5"?%)%1%$($%52/5$"?=/'')(5$ ($0/2%)"#'41/08<)%$/5"?%)+B%)%))%"645$%50%)5%($8/2'06'/+ $%)%"%05#"?%=/'')(5$4'$%)%"3R)"0%A75$"#5$"#'0# #50%')/0#45""6R)'"172+2%)%/3)%"645$%50%)5%%)642#0#?%)%+ K%"8/)%2"%)5%?/5$%)34)#??%?/)/?0%)#"%)%""41%50)/$#0#45%2 84L646+ [CA%$"/8#"%5,NGH9"+:DMB%)=2#8%)%5)<??%?%5$0%U_#""%#"?%)9 [/"/)IA/$%)18+V"6()'041$%e^4??%)1%$1("#?#R)%)5%le+ [CA%$"/8#"%5:YGH"+:T4':HGH"+:,MS43)/5"?%8<2'%)%($0/2%) "#'418/2'%0+.%=)('%"#0441'/5'%4'"8/)%)67%5)<??% 34)"?%22#'%"6R)'"172+E$%534)"0/5$3(5'%)%)$%#??%"418#2?7)2#'% )%"645$%50%)b1%5#"0R))%')/$"41?#2$%)+E.,,DYa,,D,4'E.a,,DTa,,DW?/5$%)34)#??%=%0%'5%""4184L

16 '#$'(%#864%7%#+ [CA%$"/8#"%5:*GH"+,YM%5)<??%642#0#?%)%=2#8%)"6()'041.di" "6/)%62/5%)+d%"645$%50%)5%)%6)<"%50%)%)%5=)%$0($"5#0/3$% 642#0#"?%6/)0#%)+ O8#"%)5%"=)('/32<"%)6/5%2%)/?0#8%)%)2<"%)%5#%5)<??%34)"?%22#'% #58428%)#5'"34)1%)+.%)"?%25%"1%22%13R2'%5$%(5$%)?/0%'4)#%)M $,b6/5%2?411%50/)%)m%5a42$5#5'"6)<'%034)134)#58428%)#5'9$%) 3)%13R)%)2<"%)5%"#5$#8#$(%22%?411%50/)%)9/)'(1%50%)4' A42$5#5'%)41%5'#8%5"/'9%56%)"45%22%)%0=%"0%100%1/+ Z/5%2?411%50/)%)=%0%'5%).33%/8#"%)5%"=)('/32<"%)6/5%2%)"41 %5)%""4()J%#?8/50#0/0#8%(5$%)"R'%2"%)+ $:a6/5%2(5$%)"r'%2"%)m%5=%0%'5%2"%34)$%50c6%2<"%)/?0#8#0%09$%) #58428%)%)/8#"%5"3/"0%6/5%2$%20/'%)%"41)%"645$%50%)#%5?8/50#0/0#8(5$%)"R'%2"%9$%)"<00%)34?("67%5=%"0%10"/'%22%)%0 0%1/9"41)%$/?0#45%5A/)8/2'0/034?("%)%67+f5$%)"R'%2"%)5%" )%"(20/0%)=)('%"0C6#"?"41)%""4()J%34)^4()5/2#"0%)4')%$/?0#45%22% 1%$/)=%^$%)#34)=#5$%2"%1%$"6%J#3#??%A#"04)#%)4'=%"0%10% /)0#?%2"%)#%)+;<"%)5%$%20/'%)8%$/0=%"8/)%%5)<??%34)"?%22#'% "6R)'"1729$%)0C6#"?8#28<)%0#2'<5'%2#'%452#5%+f5$%)"R'%2"%5 )%"(20/0%)3)%13R)%"4'34)1#$2%"#%0')/3#"?2/C4(01%$A%58#"5#5'0#2 0/296)4J%5034)$%2#5'%)18+ $D"6R)'"1723)/$%20/'%)%#2<"%)6/5%2M"6R)'"172934)1(2%)%0/3 /8#"%5"6/5%2$%20/'%)%0#2=)('"41)%$/?0#45%2%22%)^4()5/2#"0#"? )%""4()J%#34)=#5$%2"%1%$#50%)8#%>/3=%"0%10%?#2$%)b4'$%)34) "07)/53R)0#"#53(2$%2<5'$%#/8#"%5+I/0%'4)#%5#5$=%3/00%)?(5$% "6R)'"1729"41%)'%5'#8%0#3(2$0%?"0b4'"/10#$#'/5'#8%) 6/5%2$%20/'%)%5"#$%50#0%0+ -%1#2,3"14.4/%#+ 9.9Me./'%5""6R)'"172e=%"07)/3?4)0%#50%)8#%>"1%$$%20/'%)%3)/ K+S+"$%=/06/5%2+4)$%55%)(=)#?'<2$%)$%09/02<"%)5%"1%5#5'%)4' A42$5#5'%)%)=2#8%)5%$"?)%8%04')%$#'%)%0/3$%)%$/?0#45%22% 1%$/)=%^$%)%67$%=/0)%$/?0#45%567=/'')(5$/30%2%345#50%)8#%>" 1%$6/5%2$%20/'%)5%+.%)%)/20"7#??%0/2%412<"%)=)%8%b1%541?411%50/)%)0#2%0($8/2'0"6R)'"1729"41$%=/0)%$/?0#45%5"%28A/) $%3#5%)%0+ 864%73"$$%406#%#+.%)34)%)$%0#??%?4$%067%15%?/0%'4)#%)+ c5"$/'"/8#"%5"es%%5/'%6/5%2e=%"07)/3%06/5%2/30%%5/'%)%9$%) 126

17 '#8%)2<"%)5%"8/)67%0('%502#'0"6R)'"172b4'"7A%)%)"8/)%5%%)?4$%0"41864%73"$$%406#%#+ I4)0=%"?)#8%2"%/3/8#"%)5%"2<"%)6/5%2%)M I6?8CMN86EEO;D6=6?%)46%)/0#45/2#"%)%0452#5%+f5$%)"R'%2"%)5% "%5$%"0#2=)('%)%56)+%a1/#2+.%20/'%)5%8#214$0/'%460#2D "6R)'%"?%1/%)A8%)175%$+B8%)175%$8#2$%20/'%)5%371(2#'A%$34) /0=%"8/)%54'2%%?"0)/9'%5%)%22%"6R)'%"?%1/%)41%15%)"7"4104'9 )%^"%)914=#20%2%345%)4'1%0)4]6)%""+.%)1%$$%20/'%)1/5#%5 175%$2#'%6)<1#%24$0)<?5#5'+\%0)4]Z)%"""6R)'%)4'"741/?0(%22% =%'#8%5A%$%)4'$%"04)%5CA%$"A#"04)#%)+.#""%1#5#a/3"0%15#5'%)8#2 4'"7'#8%$%20/'%)5%1(2#'A%$34)/08#5$%6)<1#%)+d%"(20/0%0/3 "6R)'%"?%1/%)5%4'1#5#a/3"0%15#5'%)5%8#2=2#8%6(=2#J%)%0452#5% %22%)=2#8%=)('0#/8#"%5+E3R2'%\%0)4]6)%""U:QGH:YYTV=%"07) \%0)4]6)%""Z/5%2%0/3:QYY)%"645$%50%)#/2$%)"')(66%5,WaHY7)+ +FE?8;O;D6=6?ME"?)#8%5$%"0(5$%?"#"0%)%)P?"0)/6/5%2%04' _64)0"6/5%2%0#??%2<5'%)%`1%56)+,G*:YYT=%"04$P?"0)/Z/5%2%0/3 NYYY$%20/'%)%`_64)0"6/5%2%0A/8$%,W+YYY$%20/'%)%+P5$%2/3$#""% 2<"%)%37)1(2#'A%$34)/0$%20/'%"41i2<"%)a%?"6%)0i4'$%)1%$=2#8% )%6)<"%50%)%0#/8#"%5#34)1/3864%73"$$%406#%#,%22%)8%$/0 34)1(2%)%"6R)'"1729"41/8#"%5"^4()5/2#"0%)?/5=)('%##50%)8#%>"+ ;<"%)%9$%)$%20/'%)/?0#80#6/5%2%)5%937)$%"($%51(2#'A%$34)/0 8#5$%6)<1#%)+P?"0)/K2/$%0"6/5%2%)/$1#5#"0)%)%"4' 46%)/0#45/2#"%)%"452#5%+ (#$=*#./%,7'(%#.417'/M K%0%'5%)2<"%)'%5%)%)%046#5#45""0439$%)#??%%)34)1/2#"%)%0#'<5'"% /8#"%5"0)/$#0#45%22%34)1/0%)4''%5)%)4'$%)34)#??%?/5?4$%""41 =)%8?/""%#5$2<'96/5%2?411%50/)%)92<"%)=)%8%%0J+`<*#./%, 7'(%#.417'/=)('%"430%0#2/0(5$%)"0R00%)%$/?0#45%20'%5%)%)%0 #5$A42$9$8"+/)0#?2%)93%/0()%"9?/16/'5%)%0J+ I/0%'4)#%5"/12%)/22%$%2<"%)#5$2<'9$%)=#$)/'%)1%$A42$5#5'%)4' 46#5#45""04391%5"41#??%?/5?4$%"67/5$)%?/0%'4)#%)+ )#$'(%#64$%71%7(%+,, K%0%'5%)%5'%5)%9$%)#58428%)%)2<"%)%5#)422%9A84)A/5GA(5 3)%13R)%)"#5%"(=^%?0#8%8()$%)#5'%)/3/?0(%22%?(20()6)4$(?0%)a 0C6#"?3#219?45J%)0%)90%/0%)a34)%"0#22#5'%)18+ *#$>11#6/,#6,)7"/(+,, I/0%'4)#%5$<??%)48%)?411%50/)%)4'A42$5#5'%)9$%)%)=2%8%0 '%5%)%)%0#=24'"67/8#"%)5%"$#'#0/2%62/034)14''%5460)C?0# 6/6#)/8#"%5+ 127

18 P5=24'$%3#5%)%""41%5A^%11%"#$%9A84)#5$A42$%046$/0%)%" ^<852#'01%$?4)0%0%?"0%)U?/2$%0#5$2<'%22%)64"0%)V1%$1(2#'A%$ 34)9/02<"%)%5?/5?411%50%)%$%%5?%20%#5$2<'+E5$A42$%08#2430% 8<)%'%5%)%)%0/3%5?2/)6%)"452#'/3"%5$%)9$8"+)7"//%#%4+_41)%'%2 R5"?%)=24''%)%5/0"0/)0%%5$#/24'1%$2<"%)%5+ K%0%'5%)2<"%)5%"=%$R11%2"%/3/?0(%22%"6R)'"1729$%)0C6#"? 3)%1"0#22%"1%$04%22%)0)%"8/)a1(2#'A%$%)`/3"0%15#5'%)5%%) 0#2'<5'%2#'%675CA%$"1%$#%)5%"$#'#0/2%62/034)19A84)2<"%)%5'#8%) "#51%5#5'0#2?%5$%8%$/0?2#??%67$%5"8/)1(2#'A%$9"41=%$"0 )%6)<"%50%)%)8%$?411%5$%"A42$5#5'+d%"(20/0%)5%"?8/50#0/0#8% $/0/U$%20/'%)5%")%"645"34)$%2067$%0#2'<5'%2#'%"8/)1(2#'A%$%)V 3)%1"0#22%"$%)%30%)#34)1/3')/3#?4'G%22%)0%?"0#/8#"%5+ -#$'(%#4%(,).77%1%#+ I/0%'4)#%5$<??%)48%)2<"%)5%"%'5%=#22%$%)9"73)%10$%3)%1"07) 1%$%5/5'#8%2"%/32<"%)%5"#$%50#0%0+.#$=*#./%,"#$%#+, d%6)<"%50%)%)%51<5'$%8/)#%)%$%2<"%)/?0#8#0%0%)9$%)#??%%) 46%)/0#45/2#"%)%0"41%5$%2/3/8#"%)5%"#5"0#0(0#45/2#"%)%$%34)1%)34) 2<"%)#58428%)#5'b4'"41A%22%)#??%?8/2#3#J%)%)"#'0#2=%0%'5%2"%5 <*#./%,7'(%#.417'/9$//?0#8#0%0%)5%#??%%)A42$5#5'"4)#%50%)%$%+.%55%?/0%'4)##5$=%3/00%)$%"($%5%5)<??%/?0#8#0%0%)9$%)#??% $#)%?0%#58428%)%)2<"%)%5#/8#"%5b1%5"41/$)%""%)%)2<"%)%51%$ A%5=2#?67/0/?0#8%)%4'#58428%)%8%$?411%5$%67/5$%58#"+ /#$A"43B##%4C%#+,, K%0%'5%)%51<5'$%34)"?%22#'%?411%)J#%22%/?0#8#0%0%)9$%)/?0#8%)%) 2<"%)5%8%$/00#2=C$%%5R?4541#"?'%8#5"0`2<"%)5%"#58428%)%"8%$/0 2R"%46'/8%)9=%"8/)%"6R)'"17218+b4'$%20/'%)8%$/0#5$"%5$% 2R"5#5'%5G"8/)%00#2/8#"%5+I(5?45?())%5J%)1%$6)<1#%)%)=2%8%0?4$%067$%55%?/0%'4)#+ -%1#2,3"14.4/%#+,,, - $%5"04)%?)C$"4'08<)"41"R5$/'%5U_R5$/'"2#8V%)#??% 1%$0/'%09$/$%)#5'%56)<1#%)%)67"6#2+ - "/,3B70B#%77%,6##64/%$%40%#,"/,6)"44%$%40("#1%7%2 - I2/""%2400%)#%0%)#??%?4$%0"413"43B##%4C%9$/$%0#??%%) Z42#0#?%5"%289$%)"07)34)$%0+ -?2/""%2400%)#%)%)#??%?4$%09$//8#"%5#??%"%28($248%)6)<1#%)+ 128

19 -.%5$/'2#'%_($4?4U4']i%5V%)#??%?4$%0"41?45?())%5J%)9$/ $%)#5'%56)<1#%)($24$$%"+ 0#$D"C.67%,"/,3B70B#%77%,, 6##64/%$%40%#,"/,, 6)"44%$%40("#1%7%+,, O?0#8#0%0%)9$%)"#'0%)67/0#58428%)%2<"%)5%#%5"4J#/24'G%22%)?(20()%2?450%?"0+.%55%?/0%'4)#)%3%)%)%)0#2/8#"%)5%"644"4C%#.4//3 =%"0%10%R?4541#"?%34)$%2%4'0#2=($9$%))%00%"14$/8#"%5" /=455%50%)4'G%22%)3/"0%2<"%)%+, -%1#2,3"14.4/%#+, O5545J%)3)//8#"%)5%"/=455%1%50"34)$%2%1%$0/'%"?(59"73)%10$% )%3%)%)%)0#2"4J#/2%/))/5'%1%50%)4'=%'#8%5A%$%) U$%=/0/))/5'%1%50%)9?45J%)0%)%0J+V34)2<"%)5%`/5545J%)#5'%)41 0#2=($67=R'%)9=%?2<$5#5'"'%5"0/5$%91("#?4"8+P)#??%1%$0/'%0+ d%?2/1%)34)z42#0#?%5z2("?4)0%0%)#??%1%$0/'%0+ _73)%1032%)%/))/5'%1%50%)/5545J%)%"#%5%5?%20)(=)#?9?4$%" #5$A42$%0=240"41m5/5/2C"%%5A%$+ I9P?*.(%4,"8"#1#%#,,,,,,,,,7'(%#4%+,,.#""%?/0%'4)#%)#22("0)%)%)9A84)$/5/8#"%)5%67"0)/0%'#"?8#"34)"R'%) /0#58428%)%2<"%)5%#=%"0%10%/?0#8#0%0%)+O5/2C"%%5A%$%)5%%)#??% '%5%)%)%0/32<"%)5%b1%5/3/8#"%59$%)3)%1"<00%)%5)<??% 34)"?%22#'%"8"#1#.4/%#9$%)6734)"?%22#'8#"34)"R'%)/0"0#1(2%)%4' 3)%1%2"?%%02<"%)%5'/'%1%50+ R2'%5$%?/0%'4)#%)%)#$%50#3#J%)%0`2<"%)5%"4634)$)%"0#2/0M \,M/5545J%)% \:M$%20/'%#$%=/06)+%a1/#2G_\_ \DM?450/?0%=)%8?/""%G6/5%2 \HM"%5$%=#22%$%)#5$ \*M"%5$%0#6" \QM$%20/'%#>%=a/3"0%15#5' \TM$%20/'%#>%=a$%=/0 1#$DED:F.7(4%#+, K%0%'5%)?4)0%96)#8/0%=%"?%$%)9(34)1%22%A#2"5%)4'?411%50/)%)9 "412<"%)5%#5$"%5$%)8#/_\_+.%55%34)134)#58428%)#5'8#2430% 8<)%34)=(5$%01%$%51#5$)%R?4541#"?($'#309$%)3/"0"<00%)/3 /8#"%5U4'0%2%"%2"?/=%0V+ [cspm?(5#p?"0)/k2/$%0%)$%55%?/0%'4)#=2%8%0#$%50#3#j%)%0+ d(=)#??%5e3)/1#'0#2$#'e%)0#2'<5'%2#'%a8%)$/'#g.4%,d.1%#+ 2#$'(%#(%#*.C%#.4/+,,, 129

20 3#$,H,<*#./0,$%4%#,I%/+ Q9R66F6D7SL<687;> I/0%'4)#%5$<??%)48%)$%5"C"0%1/0#"%)%$%9)%$/?0#45%22%"%)8#J%)#5' /32<"%)5%`=%0%'5%2"%5)%3%)%)%)0#2$%5?2(11%G)(=)#?U#Z42#0#?%5V9 $%)=)#5'%))%00%2"%)934)?2/)%))%$/?0#45%22%=%"2(05#5'%)4'6)#4)#0%0%)9 )%3%)%)%)2<"%)5%"?)#0#?4'"8/)%)67A%58%5$%2"%)9?4))#'%)%)3%^24' 1#"34)"07%2"%)18+ [cspm?(5#z42#0#?%5%)$%55%i2<"%)/?0#8#0%0i)%'#"0)%)%0+z42#0#?%5%) $%5%5%"0%/8#"9$%)6)#4)#0%)%)$%55%93/"0%)%$/?0#45%22%"%)8#J%)#5'/3 2<"%)5%, K%0%'5%)%5=%"0%10%)(=)#?U#P?"0)/K2/$%0V9$%)'#8%)2<"%)5%" 1(2#'A%$34)/03)%13R)%?4)0%U,*aDY4)$V?411%50/)%)41 $/'"/?0(%22%"/'%)4'6%)"45%)+.#"0#5?0#45%56)<J#"%)%)41/5/2C"%%5A%$%)5%%)=2%8%0)%'#"0)%)%0 67%5A8%)$/'%22%)#>%%?%5$%5+ ;<7/%41%,3"14.4/(360%/"#.%#,*%1#<#%#,3B4,7'(%#)#%*%+,JK:LM, T9-:U86 4)/0=%2C"%0%1/0#"?%0#2AR)"34)A42$8#2$%5?8/50#0/0#8% #5$A42$"/5/2C"%?/0%'4)#"%)%2<"%)=)%8%5%67%5)<??%"4J#/2%"3<)%)M \/'0a4')%0"($R8%2"%98%23<)$""0/0%5"/52#''%5$%)9%)A8%)8"2#84' /)=%^$"1/)?%$95/0()/3A<5'#'A%$9642#0#"?433%502#'A%$9?(20()%2 433%502#'A%$9#50#1"3<)%54'/21%51%55%"?%2#'%%15%)+ \%$($'/5'"6(5?0#$#""%?/0%'4)#%)?/5/5/2C"%5678#"%$%1%)% 48%)4)$5%$%($8#?2#5'"0)<?#34)A42$0#22<"%)=)%8%5%"0%1/0#"?%34?(" 4'/8#"%)5%")%$/?0#45%22%6)<3%)%5J%)4'6)#4)#0%)#5'#0%1/0#"%)#5'%5 4'=%A/5$2#5'%5/3"/13(5$%0"34)"?%22#'%=%"0/5$$%2%b$8"+"4J#/2% "3<)%)+.%%5?%20%%15%?/0%'4)#%)UE/20D*V3/2$%)67%51%)%48%)4)$5%062/5 #5$(5$%)%5)<??%"4J#/2%"3<)%)UE/20QV9$%)0#2"/11%5($'R)%5 "/13(5$"1<""#'040/2#0%0+ P5"/12%048%)"#'048%)%15%?/0%'4)#%)4'"4J#/2%"3<)%)%)0#2'<5'%2#' #=#2/'D9$%)4'"7#5$=%3/00%)$%3#5#0#45%)/3$%%5?%20%?/0%'4)#%)+ 130

21 I(52<"%)=)%8%U?4)0G2/5'0V%)?4$%067%15%?/0%'4)#%)`$%)%)=2%8%0?4$%067,a*%15%?/0%'4)#%)6)+2<"%)=)%8+E5$A42$"=%"0%11%2"%5/3 $%%5?%20%?/0%'4)#%)%)0#2'<5'%2#'#=#2/'D9"#$%,D:a+P5"/12%0 48%)"#'048%)?4$5#5'%)5%U)%2/0#8%4'/="42(00%0/2V34)%3#5$%"#=#2/',9 "+,,Wa,,N+ g%$)+?4$5#5'%)m 67%15%?/0%'4)#%) 67%15%?/0%'4)#%)+ +FE?8;=;76?MeER8)#'01%5%)^%'e%)?4$%0"%6/)/0"41%5"6%J#3#? "#$UZVb4'%)$%)34)#??%?4$%067%15%?/0%'4)#%)+ W907=;D7S"D7=;D7 I(5;<"%)=)%8%?4$%"67$%55%?/0%'4)#+ Z/)/1%0)%5%A%58#"%)0#22<"%)=)%8%0"'%4')/3#"?%34?("9$8"+41 #5$A42$%0)%3%)%)%)0#28%)$%5($%534)./51/)?UB17641V%22%)5/0#45/2% /52#''%5$%)U V+I/0%'4)#%5)%//%$<??%)48%)2<"%)=)%8%9A8#" 34?("#5?2($%)%)=7$%5/0#45/2%4'#50%)5/0#45/2%34)A42$+ I4$5#5'")%"(20/0%)%)8%$2/'0#=#2/',93#'()*+:FGI"#$%,,H+ P5=%"0%11%2"%/32<"%)=)%8""?)#=%50%56)43%""#459=/'')(5$%22%) J#8#2%"0/5$+R2'%5$%?/0%'4)#%)#5$'7)M $#6241/0G%1=%$"1<5$ )%6)<"%50/5034)#50%)%""%4)'/5#"/0#45 ^4()5/2#"0 %?"6%)0 642#0#?%) =4)'%)GJ#8#2/?0R) [csp O?/$%1#?%)%8#2=2#8%?/0%'4)#"%)%0"41 %3(8%#0%#9A8#"$%($0/2%)"#'41%15%)9$%)8%$)R)%) $%)%"%'%56)43%""#45+4)3/00%)%8#2?(5?/)/?0%)#"%)%""41%?"6%)0%)9"73)%10$%"?)#8%)41 2#00%)/0()4'=R'%)b%22%)"8#2$%=2#8%?/0%'4)#"%)%0"41=4)'%)%GJ#8#2% /?0R)%)+O1=/""/$R)%)8#2=2#8%?4$%0"41$#6241/0%)G%1=%$"1<5$+ I4$5#5'")%"(20/0%)%)8%$2/'0#=#2/',93#'()*+:BGE9"#$%,,D+ 131

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

ABCDEFABBDDD B BAA D

ABCDEFABBDDD B BAA D ABCDEFABBDDD B BAA D AB CDEFF C E!!" "!#"! $%&AC'A%()(* AB ' +(%& C (,&(+ -,$$CAF'&A &$%(&+ &. ((%+(&(&(C(C C/&C0(A((+&1( 2&$((((F A CDBEFEBEBCEBCFBE CFFBEBB BBBBABBFEAF!"# B BAA D E.D&(.$C (&(F 3DA+(C(AB

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)! (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1' #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #( +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! & #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

! # ! # $ % * # # % ! # ' #$!!& '! $ % # !, $ "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$" - #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,! 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70 : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

Mono lasertoner Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider. Canon EP-S Lasertoner

Mono lasertoner Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider. Canon EP-S Lasertoner Side 1 Mono lasertoner CANEP-22 Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider CANEP-32 Canon EP-32 sort toner - 5.000 sider CANEP-52 Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider CANEP-A Canon EP-A Lasertoner CANEP-E

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Kim Rindel, 83 a. 83 er modstander

Læs mere

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Page 1 of 40 Tilbage til oversigten Udskriv Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Pkt. Tekst 1 Godkendelse af referat * 2 Gensidig orientering * 3 Opfølgning

Læs mere

Utsalgspriser lagerførte fenderlister Frakt innenfor Norges grenser er inkludert. Prisene er regnet eks. mva. Oppdatert 8.

Utsalgspriser lagerførte fenderlister Frakt innenfor Norges grenser er inkludert. Prisene er regnet eks. mva. Oppdatert 8. T2016A C2002C T2016AVF002F M0010 Topplist T2016A Sort 10,0m 1 146,00 C2002CVF002F M0015 C2002CVF007A M0015 Kantlist C2002C Sort 15,0m Kantlist C2002C Hvit 15,0m 886,00 kr/stk 1 968,00 kr/stk C2002D C1548D

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #( +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! & #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni YuSee Plus... få mere ud af dit tv Nvember 29 '73, fn ffitn,@ Kabel-tv - Bredbånd - Telefni E Følg striberne g p frdelene ved Yu Med Kabel-tv fra YuSee kan du få meget mere dag. Med YuSee Plus kan du se

Læs mere

!"# $"!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74

!# $!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74 !" $"!% & (!" $"!%, -./( 0 10, 4 0 /5. 54 ( $6 7""" 888 // 9 9 :!!!;< (9:===>6!"!? 4!"$"!" /!>";7 =/$"!$ : A4B==!=%=$"C A4B==!=%=66C A4B==%7 $!!>C A4B==%7 7$

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& C&5/&+&"D'E9"$';&/+&"

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()'.4&5+%106&& C&5/&+&D'E9$';&/+& -$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& 74&/)$&'891%3"*:'''7$$0&';.1&/'''8."%'8

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere ilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere V1 Køn: Mand 49,19% 100,00% 40,83% 49,80% 53,82% 54,71% 45,18% 51,67% C CG CG C Kvinde 50,81% 100,00% 59,17% 50,20% 46,18% 45,29% 54,82% 48,33% DEFH EF TOTL

Læs mere

(3 ;3 ) (2 ;0 ) f(x)=3 *x-6 -1 1 2 3 4 5 6. Serie 1 Serie 2

(3 ;3 ) (2 ;0 ) f(x)=3 *x-6 -1 1 2 3 4 5 6. Serie 1 Serie 2 MAT B GSK august 008 delprøven uden hjælpemidler Opg Grafen for en funktion f er en ret linje, med hældningskoefficienten 3 og skærer -aksen i punktet P(;0). a) Bestem en forskrift for funktionen f. Svar

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune Indsendelse #3487 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/98199/submission/3487 Side 1 af 2 09-04-2015 Hvad søger du til? Ny udefaciliteter og udemiljø til Gimle Beskrivelse Den gode idé Midt i Roskilde

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

The Beetle - 2014 Forhandlermonteret ekstraudstyr

The Beetle - 2014 Forhandlermonteret ekstraudstyr Bagagerum Excl. montering Incl. montering Bagagerumsbakke, blød 5C5061160 Pris kr. 549 Pris kr. 549 Elektrisk udstyr Excl. montering Incl. montering Espresso maskine "Handpresso" 12 V 000069641 Pris kr.

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x)

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x) Formelsamlingen 1 Regneregler for middelværdier M(a + bx) a + bm X M(X+Y) M X +M Y Spredning varians og standardafvigelse VAR(X) 1 n n i1 ( X i - M x ) 2 Y a + bx VAR(Y) VAR(a+bX) b²var(x) 2 Kovariansen

Læs mere

& ' ' ( )( ' * + * '( ( (,!! (( *! (' -! (., ( '. (( 1 '! '. )!!* (

& ' ' ( )( ' * + * '( ( (,!! (( *! (' -! (., ( '. (( 1 '! '. )!!* ( "#$ % & * + *, * -., /. *. 1. * 2 - * 2 3 * 4. * 4 5 6 / 37 2 & 8 & 2-6 & 9 : 7 *. #. ; *..3. *,...< *. * 9 6. * -. & *, 2. 8.= *. # * +,. - * *. 6 * 6 * 9 * # 68< 2 & 2 4 9 * 37 & 37 > * - 37 * 3. < #,

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere