KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE"

Transkript

1 KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1. Valg af dirigent. Formanden Flemming Tamstorf (244B) bød velkommen og foreslog Jakob Lund Poulsen (240A) (JLP) som dirigent. JLP blev enstemmigt valgt uden modkandidater. Dirigenten gennemgik herefter de udsendte papirer: Indkaldelsen af 12. november 2007 med dagsorden og tilhørende bilag samt den reviderede dagsorden med bilag, der var udsendt den 4. december Bestyrelsen havde foreslået Aase Olesen (254 B) som referent og de to kommunale repræsentanter i bestyrelsen, Erik Rasmussen og Leif Røpke, som stemmetællere. De blev valgt. Dirigenten redegjorde for vedtægternes krav til indkaldelse og forespurgte forsamlingen om der var indvendinger mod generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Da der ikke fremkom indvendinger, konstaterede han, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten redegjorde herefter for punkterne i de to fremsendte dagsordener og fremhævede forskellen, foranlediget af de henvendelser fra medlemmerne, som bestyrelsen havde modtaget efter udsendelsen af den første dagsorden, nemlig den reviderede dagsordens punkt 6.1: afstemning om høfdeløsning eller bølgebryderløsning og punkt 6.2: afstemning om kontantbetaling eller låneoptagelse. På vegne af Anne-Mette Jacobi (132) (A-MJ) henviste advokat Christian Kirkman- Møller (CK-M) til en af ham på A-MJ s vegne fremsendt skrivelse til Kystsikringslaget, hvori det fremføres, at den reviderede dagsorden af 4. december 07 ikke kan anses for at være gyldig. CK-M gjorde bl. a. gældende, at forudsætningerne for beslutningen på den ordinære generalforsamling den 31. maj 2007 var bortfaldet, og at bestyrelsen med den reviderede dagsorden gør reglen om 4 ugers indkaldelsesfrist illusorisk. Helge Hassel (230B) (HH) erklærede sig helt uenig med CK-M Bestyrelsen har en forbandet pligt til at arbejde med sagen, da det har uhyggelige konsekvenser at udskyde den. Det afgørende valg mellem bølgebrydere og høfder er truffet på den ordinære generalforsamling, og der er ingen grund til at gentage dette valg. Han advarede mod at bruge aftenen til formaliteter og henstillede til dirigenten ikke at tage hensyn til CK-M s indvendinger. Asger Jacobsen (162B) refererede til det af ham og Tage Fredgaard indsendte forslag om, at der bør tages stilling til, om det samlede projekt skal fremmes, eller om Page 1 of 7

2 man bør gå tilbage til den successive udbygning, som man har brugt tidligere, og beklagede, at hans forslag ikke var udsendt til medlemmerne. Tage Fredgaard (162A) var enig med sin nabo og beklagede ligeledes, at man ikke havde udsendt de fremkomne henvendelser til samtlige medlemmer. Flemming Søgaard (226) mente, at en fordobling af udgifterne til projektet er en så væsentlig ændring, at det bør tages op til ny vurdering. Anders Frank (176B) spurgte, om man havde indhentet flere tilbud, men dirigenten henviste spørgsmålet til den efterfølgende orientering om projektet som helhed. Morten Samuelsson (254C) fandt det ærgerligt, at formaliteter skulle være afgørende for, at der kunne blive tale om en udsættelse af projektet. CK-M sagde, at man ikke ønskede at blive taget som gidsel for en ny beslutning. Bestyrelsen skal bare give medlemmerne mulighed for at tage stilling til den store fordyrelse. Formålet med indvendingerne er at få foretaget de nødendige undersøgelser for at kunne træffe den endelige beslutning. Henrik Førster (194C) var enig med HH, men fandt det meget uheldigt, hvis det, der besluttes, viser sig ikke at være lovligt. Formanden redegjorde herefter for bestyrelsens overvejelser forud for udsendelsen af den reviderede dagsorden: Bestyrelsen er af den opfattelse, at beslutningen fra den ordinære generalforsamling om et samlet projekt skal bekræftes, når de økonomiske forudsætninger er væsentligt ændret. Den nye relativt mindre forskel mellem de to løsningsmuligheder (høfder kontra bølgebrydere) kunne gøre det relevant endnu en gang at få bekræftet, om generalforsamlingen fortsat ønsker høfder. Den reviderede dagsorden gav efter bestyrelsens opfattelse medlemmerne mulighed for at drøfte de af dem rejste spørgsmål. Formanden orienterede om, at VG blev valgt, efter at der var indhentet tilbud fra i alt tre entreprenører, hvor VG havde fremsendt det billigste tilbud. Derudover var VG den entreprenør, som klart havde de bedste referencer. Efterfølgende har bestyrelsen i øvrigt haft et glimrende samarbejde med VG, der bl.a. i forbindelse med udbedringen af skaden på nr. 234 klart demonstrerede, at Kystsikringslaget har valgt en entreprenør, der ligger langt over det, Kystsikringslaget er vant til. Formanden anførte desuden, at medlemmerne over 2 år har fået endog meget fyldig information om det foreliggende projekt, samt at det alene er vanddybden og den deraf resulterende økonomi, der er ændret. Det ville derfor ikke være mulig at fremsende mere uddybende bilag til illustration af den allerede vedtagne høfdeløsning. Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsat et forslag, der indebar mistillid til bestyrelsen. Dirigenten bemærkede, at der var fremsat berettiget indsigelse mod den reviderede dagsorden. Dirigenten besluttede, at tage indsigelsen til følge og konstaterede herefter, at dagsorden for den ekstraordinæregeneralforsamling, var den, der var udsendt med indkaldelsen af 12. november 2007 til alle medlemmer, hvilket medførte, at der ikke ville kunne stemmes om valget af finansieringsform. Forsamlingen havde ikke bemærkninger hertil. Page 2 of 7

3 Dagsordenen var herefter følgende: Punkt 2. Orientering om status for kystsikringsprojektet. Formanden gennemgik ved plancher hele forløbet fra december 2005 som beskrevet i det udsendte bilag 1. Han understregede, at projektet som hidtil dækker arbejder på hele kyststrækningen, og at fordyrelsen alene relaterer sig til de større vanddybder. Formanden gennemgik endvidere tids- og aktivitetsplanen (punkt 5 på dagsordenen), hvor det er et ønske fra laget side at komme i gang så hurtigt som muligt, gerne allerede i marts, så man kan være færdig inden juli måned. Bestyrelsen skal forhandle lånevilkår med kreditgiver og endelig aftale med VG, som hidtil til fulde har levet op til sit oprindelige tilbud. Den ordinære generalforsamlings beslutning om at forhøje bidraget er stadig tilstrækkelig til at gennemføre det foreliggende projekt. Næstformanden Ole Elleskov Christensen (192) beskrev sin gennemgang af kyststrækningen efter efterårets storme: Bølgebryderne har ikke fået skader, mens skræntfodssikringen mange steder næsten er forsvundet, andre steder svært beskadiget. Hvis ikke det samlede projekt gennemføres nu, vil der være behov for hurtige reparationer. Betonmuren har det nogenlunde, men revnerne er tiltaget, og reparationer vil ikke længere være kosmetiske. De alvorligste skader findes ved nr. 194 og 218. Den store, faretruende skade ved nr. 234 betød, at betonmuren gav sig med fare for brud på den bagvedliggende kloakledning. Den krævede derfor omgående skræntfodssikring, som blev udført godt af VG, og det ser nu fornuftigt ud, og kostede laget henved en halv million. Kystsikringslaget ville formentlig have undgået denne skade, hvis projektet var blevet gennemfør i sommeren 07. Poul Rasmussen, Niras, supplerede formandens indlæg med en gennemgang af strækningens forskellige anlæg. Han advarede mod den successive løsning, der vil betyde, at yderligere materiale vil forsvinde fra kysten i den kommende tid. Der skal anlæg til at holde på materialerne. Derfor anbefalede han en samlet løsning med strandfodring i så stort et omfang, at skræntfod og forstrand udgør minimum 10 m over hele lagets kyststrækning. Den større vanddybde (end antaget) betyder så meget, fordi høfderne får en meget bred bund. Niras havde ved udarbejdelse af skøn over de nødvendige stenmængder benyttet foreliggende opmålte vanddybder fra 1980 erne, og det måtte med beklagelse konstateres, at disse målinger ikke mere er holdbare. En ny komplet opmåling ville kræve indsats af landinspektør. Niels-Christian L.Larsen, VG (N-CL) oplyste, at VG var et relativt lille firma med ansatte Det oprindelige tilbud blev givet ud fra den opgivne mængde sten, - og VG troede heller ikke på, at mængdeangivelsen var korrekt. Efter stikprøvemålingerne er VG nødt til nu at angive, hvor store stenmængder der efter VG s opfattelse skal benyttes, fordi VG ikke ønsker at lave noget, der ikke holder en god kvalitet. Det må erkendes, at alle hævder, at vi kan forvente ekstreme vejrforhold, storme og forhøjet vandstand. Strækningen har vanskelige adgangsforhold, og de store mængder sten, der skal tilføres, ville kræve en lastbiltrafik på omkring 1000 læs, som vil blive en belastning for både beboerne og trafikken på Strandvejen. Derfor har vi foreslået Page 3 of 7

4 tilførsel ad søvejen, som den både bedste og billigste løsning, forudsat at arbejdet gennemføres som et samlet projekt. N-CL ønskede ikke at tage stilling til spørgsmålet høfder kontra bølgebrydere, men anbefalede under alle omstændigheder en løsning med store mængder sten. Morten Timmermann, Miljøafdelingen, Helsingør Kommune orienterede om, at kommunens rolle nu efter strukturreformen er at administrere kystsikringsloven og at være tilsynsmyndighed for kystsikringslagene (økonomisk og teknisk tilsyn). Kommunen hjælper med opkrævning af bidragene og med udarbejdelse af partsfordelingsberegningerne. I den aktuelle sag har Helsingør Kommune via Kystdirektoratet haft lagets ansøgning til høring, og Teknik- og Forsyningsudvalget anerkender lagets behov for kystsikring, men vil lade det være op til laget at afgøre hvilket af de to diskuterede anlæg, der skal udføres. Dog skal de rekreative forhold ikke forringes, og kommunen ville have foretrukket en bølgebryderløsning. Anmodningen om garanti er afvist af byrådet, men laget har fået accept for, at laget må optage lån. Kommunen ejer ca. 13 % af ejendommene og foretrækker en samlet løsning. Efter orienteringerne gav dirigenten forsamlingen adgang til at stille opklarende spørgsmål til teknikerne og bestyrelsen. Det blev som svar på flere forskellige spørgsmål, blandt andet oplyst, - at anlæggets holdbarhed på længere sigt afhænger af klimaudviklingen, - at kystsikring skal vedligeholdes, - at VGs bedste arbejdsperiode er maj juli, - at der ikke er rabat som følge af større stenmængder, men at omkostningerne til anrigning ikke er ændret, hvilket i sig selv er en prisreduktion, - at prisen er uafhængig af vejrliget, - at de foretagne målinger er sket ved to høfder samt ved næsten alle de bølgebrydere, der skal toppes op, - at der er store vandstandsforskelle på strækningen, - at der er ikke foretaget målinger øst for Langebro, - høfdemålingerne er foretaget ud for 244 og 246, fordi den daglige vandstand her var bedst kendt, men i øvrigt er de konstaterede vanddybdeafvigelser anvendt på hele strækningen - at den endelige pris vil kunne afvige fra de angivne kr. 7,1 mio., som dog indeholder et usikkerhedstillæg på 15%. - at VG er indstillet på at gennemføre projektet på basis af det hidtil afgivne tilbud eventuelt bortset fra en mindre pristalsregulering. Til de mange spørgsmål og svar om økonomien oplyste formanden, at det forhøjede bidrag betyder, at vi har et vist økonomisk spillerum i kraft af usikkerhedstillægget på de 15 % og dermed kan gennemføre projektet. Ved uventede yderligere større vanddybder har vi den mulighed at vente med en enkelt høfde, hvis den vedtagne ramme ikke holder. Men VG tror, at målingerne holder, og vi har tillid til VG, der som entreprenør for andre kystsikringslag har et godt ry. Udover de mere tekniske og opklarende spørgsmål gav flere medlemmer udtryk for, at de ønskede en samlet løsning nu og var meget bekymrede ved udsigten til en udsættelse. Page 4 of 7

5 Punkt 3. Kystsikringslagets økonomi. Punkt 4. Beslutning om finansiering af Kystsikringsprojektet. Punkterne blev behandlet under ét. Formanden gennemgik prognosen for 2007, bilag 2, og gjorde opmærksom på, at bestyrelsen hidtil havde fortolket vedtægterne således, at kommunen var pligtig at stå i forskud ved vedligeholdelsesarbejder og mindre anlæg, som man har gjort gennem mange år. Det er imidlertid slut nu. Kommunen vil kun stå i forskud inden for et kalenderår, fordi man finder, at der ikke er bevillingsmæssig dækning for den hidtil benyttede procedure, og det betyder, at Kystsikringslaget ved hvert års begyndelse kun kan råde over det samlede bidrag, som blev vedtaget ved det foregående års generalforsamling. Den store stormskade ved nr. 234 medførte, at laget kun har kunnet betale VGs regning delvis i Ved VGs velvillighed og efter aftale med kommunen blev regningen delt op i to dele, hvilket betyder, at Kystsikringslaget pr. 1. januar 08 efter betaling af den sidste rate til VG og indbetaling af det samlede bidrag for 2008 råder over ca.kr Budget for 2008, bilag 2, vil være afhængigt af, hvilken finansieringsmåde medlemmerne vælger. Formanden understregede, at bestyrelsen er indifferent i spørgsmålet om låneoptagelse eller kontantbetaling. Morten Timmermann tilføjede, at kommunen gerne så en kontantløsning fremmet. Da muligheden for kontantbetaling nu ikke kommer til afstemning på denne generalforsamling, kunne bestyrelsen på nærværende ekstraordinære generalforsamling alene anbefale en bekræftelse af høfdeløsningen baseret på låneoptagelse. Økonomiudvalget har givet tilladelse til låneoptagelsen, og administrationen af betaling af renter og afdrag ligger fortsat hos kommunen. Lånet vil løbe over 12 år og renterne vil udgøre omkring 2,7 mio. kr. Der er intet i vejen for, at laget senere kan låne yderligere, man skal blot have Kommunens tilladelse, som laget vil kunne opnå i løbet af få uger efter en generalforsamlingsvedtagelse Den halve mio.kr. fra kystpuljen gives kun til nyanlæg og kun til en finansiering af en tredjedel af nyanlægget og er således i realiteten tilskud til strandfodringen samt den ene nye høfde, idet høfdeløsningen i øvrigt defineres som retablering af eksisterende anlæg. Kommunen har ønsket, at oversigten over partsfordelingen blev fremlagt på generalforsamlingen, og formanden gjorde opmærksom på, at laget ikke har indflydelse på den. Hvis der er fejl, skal det meddeles til kommunen. Medlemmerne skal altså selv kontrollere, om oplysningerne om ejendomsværdi og grundens bredde er korrekte. På en forespørgsel oplyste formanden, at laget ikke får renter af bidraget i det omfang, det ligger i kommunens kasse, ligesom laget heller ikke har betalt renter, når laget har været i likviditetsmæssigt underskud, samt at det i budgettet anførte beløb på mellemfinansiering formentlig kan reduceres. Det er alene medtaget for en sikkerheds skyld, hvis der skulle opstå likviditetsproblemer. Her indskød Morten Timmermann, at hvis laget valgte den kontante betaling, måtte der forventes en ekstra opkrævning i sommer. Page 5 of 7

6 Eivind Johansen (182) spurgte, om det ikke var urealistisk lavt at budgettere med kr årligt til vedligeholdelse. Dirigenten svarede, at det jo ikke kunne udelukkes, at det kunne blive nødvendigt med yderligere bidrag. Formanden understregede, at det lave beløb, der er budgetteret til skader, forudsatte, at det samlede projekt gennemføres som planlagt. Hvis ikke, bliver det betydeligt dyrere, fordi der så hele tiden vil ske skader på anlægget i lighed med dem, der er set i år. Efter en pause på 10 minutter genoptoges mødet kl Dirigenten opsummerede debatten og fremlagde bestyrelsens forslag, der var sålydende: Bestyrelsen anmoder forsamlingen om at bekræfte mandatet til bestyrelsen til at gennemføre høfdeløsningen således som vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 31. maj 2007, pkt.5, til den reviderede pris kr. 7,1 mio., og at lånefinansiere projektet. Morten Samuelsson ville vide, om et ja til denne formulering ville udelukke, at man efterfølgende kunne stille forslag om kontantbetaling, og Lars Pedersen (152A) ønskede at få en vurdering af, om et forslag om kontantbetaling ville forsinke projektet. Formanden svarede, at det første a conto bidrag til VG skal falde omkring april - maj 2008, og at vedtagelsen af forslaget betyder, at bestyrelsen nu kan sætte høfdeløsningen i gang, men også, at vi ikke kan gå tilbage til successiv udbygning. Det er desuden overvejende sandsynligt, at medlemmerne kan få mulighed for at vedtage kontantbetaling ved en generalforsamling i foråret, såfremt medlemmerne måtte ønske dette. Efter at dirigenten havde konstateret at ingen yderligere ønskede ordet, satte dirigenten bestyrelsen forslag til skriftlig afstemning. For forslaget stemte 72, imod forslaget stemte 15, der var ingen blanke eller ugyldige stemmer. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. Punkt 5. Tids- og aktivitetsplan for Kystsikringsprojektet. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at punktet var blevet udførligt behandlet under de tidligere dagsordens punkter. Punkt 6. Eventuelt. Helge Hassel foreslog en vejledende afstemning, om forsamlingens holdning til valget mellem kontant betaling og finansiering og opfordrede samtidigt bestyrelsen til at arbejde videre med mulighederne til forelæggelse på en senere generalforsamling. Efter debat besluttede dirigenten, at afholde en vejledende afstemning ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede, at håndsoprækningen uden optælling nærmest viste fiftyfifty for forslaget. Page 6 of 7

7 Efter afstemningen ville Erik Sørensen (254 A) vide, om man ikke kunne afgøre dette spørgsmål individuelt. Formandens svar, var umiddelbart nej: Hvis nogle medlemmer vælger lånevejen alene og derefter går konkurs, vil alle være medansvarlige for gælden. Marianne Peschcke-Køedt (236 B) spurgte, om der dog ikke var sikkerhed nok. Svaret var, at kommunen ikke vil administrere en ordning med individuelle betalingsformer. Formanden bemærkede afslutningsvis, at laget nu ikke har et godkendt budget for 2008, men at det måtte kunne nås på den efterfølgende generalforsamling, når betalingsformen var endelig vedtaget. Morten Timmermann bemærkede, at kommunen følger det foreløbige budget for 2008, vedtaget i maj Formanden bad endnu en gang indtrængende medlemmerne om at aflevere deres e- mail adresser for en lettere og billigere kommunikation fra bestyrelsen. Herefter blev dirigenten takket for vel udført arbejde og forsamlingen for vedtagelsen af mandatet til det videre arbejde. Generalforsamlingen hævet. Ålsgårde den 14. december Som dirigent Som referent Jakob Lund Poulsen Aase Olesen Page 7 of 7

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk Rungsted Bådelaug c/o civiløkonom Karsten Eckert Højskolevej 8 2960 Rungsted Kyst Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Møller Andersen Mågevej 9 2970 Hørsholm Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere