Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser."

Transkript

1 Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever der ikke havde afleveret deres gamle skolebøger. Det var bl.a. gået ud over sønnen. Han klagede også over at skolen havde krævet erstatning for en bog som sønnen ikke havde afleveret. Ombudsmanden lagde til grund at skolen først havde udleveret skolebøger i det nye skoleår efter at skolebøger fra det gamle skoleår enten var blevet afleveret eller betalt for, eller en dialog mellem skolen og hjemmet var påbegyndt. Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 17. januar 2012 Erstatning uden for kontraktforhold Almindelige emner 1.9 Forvaltningsret 2.3 Ministeriet udtalte at kommunens pligt til at stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed gælder selv om eleverne ikke har leveret de undervisningsmidler tilbage som de tidligere har fået udleveret. Kommunen skal således stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed for alle elever, også elever som ikke har afleveret undervisningsmidler skolen tidligere har stillet til rådighed. Ombudsmanden var enig i ministeriets retsopfattelse. Skolens praksis med at tilbageholde undervisningsmidler var efter ombudsmandens opfattelse kritisabel. Ombudsmanden behandlede også spørgsmålet om erstatning for bortkomne skolebøger. Det spørgsmål måtte efter ombudsmandens opfattelse løses ud fra dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. Ombudsmanden gennemgik generelt den del af erstatningsretten der har betydning for vurderingen. Ombudsmanden udtalte bl.a. at eleven må komme med en plausibel og overbevisende forklaring på at en bog er gået tabt på hændelig vis, hvis eleven skal kunne fritages for ansvar. Kommunerne vil i øvrigt i vidt omfang kunne rette kravet mod elevens forældre. Det følger af en lov om hæftelse for børns erstatningsansvar. (J.nr )

2 Sagen drejede sig om en skole der ikke ville udlevere nye skolebøger til elever som ikke havde afleveret deres gamle skolebøger. Sagen drejede sig også om elevers erstatningsansvar for bortkomne skolebøger. Det var en forælder, A, til en dreng på skolen som klagede til ombudsmanden. I en udtalelse til A skrev ombudsmanden sådan: Ombudsmandens udtalelse 1. Genstand for min undersøgelse Min undersøgelse omfatter to forhold: (X)-skolens udskudte udlevering af skolebøger i det nye skoleår til elever der ikke har afleveret deres skolebøger fra det gamle skoleår, og hjemmelsgrundlaget for den (pkt. 2 nedenfor). Hjemmelsgrundlaget for kommunens opkrævning af betaling for ikkeafleverede skolebøger (pkt. 3 nedenfor). I relation til sidstnævnte punkt har jeg valgt at lave en overordnet beskrivelse af den del af erstatningsretten som efter min opfattelse har betydning for spørgsmålet om erstatning for ikke-afleverede skolebøger. Jeg tager således ikke stilling til om din søn må anses for erstatningsansvarlig i den konkrete sag. Det skyldes særligt at en vurdering af det spørgsmål vil kræve en afklaring af bevisspørgsmål, både ved bedømmelsen af om der foreligger det fornødne ansvarsgrundlag, og ved udmålingen af en eventuel erstatnings størrelse. Ombudsmandsinstitutionen er ikke egnet til at afklare sådanne bevisspørgsmål fordi ombudsmanden i almindelighed ikke har mulighed for at afhøre vidner i en sag, men behandler klager på skriftligt grundlag. Ombudsmanden behandler derfor normalt ikke sager der vedrører spørgsmål om erstatning efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Jeg henviser til ombudsmandslovens 16, stk. 1, hvorefter ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Min gennemgang tager endvidere kun sigte på ansvaret for den elev der har fået skolebøgerne udleveret. Jeg gennemgår således ikke erstatningsreglerne med henblik på den situation hvor en elev er ansvarlig for at en anden elevs skolebøger er bortkommet. 2/25

3 2. (X)-skolens udskudte udlevering af skolebøger i det nye skoleår til elever der ikke har afleveret deres skolebøger fra det gamle skoleår, og hjemmelsgrundlaget for den Som jeg skrev i mit brev af 22. december 2010 til Vallensbæk Kommune, mener jeg at det må lægges til grund at (X)-skolen først har udleveret skolebøger i det nye skoleår efter at skolebøger fra det gamle skoleår enten er blevet afleveret eller betalt for, eller en dialog mellem skolen og hjemmet er påbegyndt. På baggrund af (X)-skolens notat af 7. januar 2011 må jeg dog også lægge til grund at skolen efter den 24. august 2010 har udleveret skolebøger, også til elever der ikke havde opfyldt et af de tre nævnte kriterier. Undervisningsministeriet henviser i udtalelsen af 27. september 2011 til mig til bestemmelserne i 2, stk. 1, 2. punktum, 49, stk. 1, 50, stk. 7, 2. og 3. punktum, og 19, stk. 1, 1. punktum, i folkeskoleloven (nu lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010). Bestemmelserne lyder sådan: 2. ( ) Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 49. Alle udgifter til folkeskolens undervisning m.v., herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand i henhold til 20, stk. 3, sygeundervisning i henhold til 23, stk. 2, og udgifter til befordring i henhold til 26, stk. 3, påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis påhviler staten eller andre. 50. ( ) Stk. 7. ( ) Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevernes forplejning under lejrskoler og skolerejser. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug. 19. De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. ( ) Ifølge Undervisningsministeriet følger det af disse regler at udgangspunktet er at alle undervisningsmidler der er nødvendige for at gennemføre en undervisning i overensstemmelse med folkeskolelovens bestemmelser, skal stilles gratis til rådighed af kommunen. Ministeriet anfører at der derfor ikke kan opkræves betaling for nødvendige undervisningsmidler der benyttes som led i 3/25

4 den almindelige undervisning. Kommunens pligt til at stille de nødvendige undervisningsmidler vederlagsfrit til rådighed kan ikke begrænses af elevernes manglende tilbagelevering af tidligere udleverede undervisningsmidler. Kommunen skal således stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed for alle elever, herunder elever som ikke har afleveret undervisningsmidler som skolen tidligere har stillet til rådighed. Jeg er enig i ministeriets retsopfattelse. Det er således min opfattelse at skolens praksis frem til den 24. august 2010 var i strid med folkeskolelovens bestemmelser om at kommunerne har pligt til at stille de nødvendige undervisningsmidler vederlagsfrit til rådighed. Jeg mener det er kritisabelt at der har været en sådan praksis. Jeg har gjort Vallensbæk Kommune bekendt med min opfattelse. 3. Hjemmelsgrundlaget for Vallensbæk Kommunes opkrævning af betaling for ikke-afleverede skolebøger Vallensbæk Kommune sendte den 16. august 2010 en opgørelse til dig og din hustru over undervisningsmateriale som jeres søn ikke havde afleveret. Det drejede sig om to bøger til en værdi af i alt 237,50 kr. Skolen skrev at jeres søn ikke kunne få udleveret nye skolebøger før han havde afleveret de to bøger på opgørelsen. Hvis bøgerne var bortkommet, bad kommunen jer om at indbetale 237,50 kr. på skolens kontor med det samme så jeres søn igen kunne få udleveret/låne bøger. Det viste sig efterfølgende at der kun var tale om én bog til en værdi af 100 kr. (Dit brev af 20. august 2010 til kommunen). Undervisningsministeriet har i sin udtalelse af 27. september 2011 til mig skrevet at folkeskoleloven ikke indeholder bestemmelser om betaling for ikkeafleverede undervisningsmidler, og at spørgsmålet derfor må løses efter dansk rets almindelige regler om erstatning. På baggrund af kommunens udtalelser i sagen sammenholdt med (X)-skolens notater som kommunen har henvist til (se sagsfremstillingen nedenfor), må jeg forstå forholdet sådan at Vallensbæk Kommune også mener at spørgsmålet om erstatning for bortkomne skolebøger skal afgøres på grundlag af dansk rets almindelige regler om erstatning. Det er jeg enig i. I det følgende har jeg som nævnt indledningsvis lavet en overordnet gennemgang af den del af erstatningsretten som har betydning for vurderingen af spørgsmålet om skoleelevers erstatning for bortkomne skolebøger. 4/25

5 3.1. Erstatning i eller uden for kontrakt I erstatningsretten sondres der mellem erstatning i kontrakt (kontraktsansvar) og erstatning uden for kontrakt (deliktsansvar). Se bl.a. Bo von Eyben, Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 7. udgave (2011), s. 25 ff, Bernhard Gomard, Obligationsret, 2. del, 4. udgave ved Torsten Iversen (2011), s. 177 f, og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, 5. udgave (1989), s. 26 f. Grænsedragningen imellem erstatning i og uden for kontraktsforhold kan være vanskelig. (Lærebog i erstatningsret, s. 26 f). Når en skole udleverer skolebøger til en elev, må det kunne lægges til grund at skolen som minimum registrerer (manuelt eller elektronisk) hvilket materiale der er udleveret, modtagerens navn og dato for udleveringen. Det kunne derfor overvejes om et ansvar for bortkomne skolebøger er et kontraktsansvar. Udleveringen af skolebøger følger imidlertid direkte af lovgivningen, jf. ovenfor om at alle undervisningsmidler der er nødvendige for at gennemføre en undervisning i overensstemmelse med folkeskolelovens bestemmelser, skal stilles gratis til rådighed af kommunen. Det er kommunen/skolen der bestemmer hvilket materiale der skal bruges for at gennemføre undervisningen, og skolen udleverer undervisningsmaterialet til eleven som ikke har indflydelse på hvilket materiale han eller hun modtager. Skolen er således efter loven forpligtet til at udlevere materialet, og eleven er forpligtet til at modtage det. På den baggrund mener jeg ikke der kan være tale om kontraktsansvar. Der må efter min opfattelse i stedet være tale om et deliktsansvar det vil sige erstatning uden for kontrakt. Det må bl.a. indebære at DL om lån til brug (altså i kontraktsforhold) ikke kan finde anvendelse. Efter den bestemmelse er en låntager objektivt ansvarlig for at tilbagelevere den lånte ting i uskadt stand. Om DL 5-8-1: Se bl.a. Bernhard Gomard, Obligationsret, 2. del, s Det antages i øvrigt at bestemmelsen i DL kun gælder for myndige personer, dvs. personer over 18 år. Det følger af landsretsdommene i Ugeskrift for Retsvæsen V og Ø. Landsretten udtalte således at den særlige ansvarsregel i DL må antages at have som forudsætning at låntageren er myndig, og at der derfor alene bliver tale om erstatningsansvar hvis det følger af de almindelige erstatningsregler, dvs. en culpabedømmelse. Se også Lassen, Obligationsrettens specielle del, 4. udgave ved Henry Ussing (1931), s Se dog Bernhard Gomard, Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontraktsforhold (1958/uændret optrykt 1990), s. 337 og 5/25

6 339 med forskellige synspunkter om fortolkning af dommen i Ugeskrift for Retsvæsen Ø. Gomard skriver på s. 339 (som retspolitisk betragtning, går jeg ud fra) at det for så vidt angår lån til brug ikke synes urimeligt at pålægge den umyndige fuldt ansvar, og at dommen i Ugeskrift for Retsvæsen Ø ikke er et sikkert præjudikat for den modsatte opfattelse. Ansvar for bortkomne skolebøger må altså bedømmes på grundlag af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontraktsforhold Dansk rets almindelige ansvarsgrundlag Dansk rets almindelige ansvarsgrundlag er den såkaldte culparegel. Traditionelt fremstilles culpareglen sådan at der indtræder ansvar for den skade som forvoldes ved en handling eller undladelse der kan tilregnes en person som forsætlig eller uagtsom. Lærebog i erstatningsret gennemgår og kritiserer den traditionelle/klassiske culpadefinition af hvornår en person har handlet uagtsomt, fordi den indbefatter et moment af moralsk fordømmelse (s. 86 ff). Fremstillingen skriver (s. 88 f) at domspraksis i stedet synes at vise at domstolene tager udgangspunkt i om den handling eller undladelse de skal vurdere, afviger fra et adfærdsmønster som var anerkendt på tidspunktet for handlingen/undladelsen. Om culpareglen: Se nærmere bl.a. Lærebog i erstatningsret, s. 83 ff, A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, s. 29 ff, og Bernhard Gomard, Moderne erstatningsret (2002), s. 33 ff. Der vil også som det fremgår af de foregående afsnit kunne ifaldes ansvar for undladelser. Se bl.a. Lærebog i erstatningsret, s. 67 f, og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, s. 111 ff. Det er fastlæggelsen af grænsen mellem den uagtsomme og den ikkeuagtsomme adfærd (de såkaldte hændelige skader) der er erstatningsrettens hovedproblem, jf. Lærebog i erstatningsret, s. 86. Når det almindelige culpaansvar anvendes, er det som udgangspunkt skadelidte der har bevisbyrden for at skadevolderen har handlet uagtsomt i den forstand at skadelidte må sandsynliggøre at den måde som skadevolderen handlede på, ikke var den rette. (Lærebog i erstatningsret, s. 121 f). Erstatningsansvar forudsætter også at andre betingelser, bl.a. om årsagssammenhæng og økonomisk tab, er opfyldt, jf. bl.a. Lærebog i erstatningsret, s. 23 ff Børns erstatningsansvar Det erstatningsretlige udgangspunkt er at børn ifalder selvstændigt erstatningsansvar for deres skadegørende handlinger på samme grundlag som an- 6/25

7 dre. Det følger af 24 a, 1. punktum, i erstatningsansvarsloven (lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005), hvorefter børn under 15 år er erstatningspligtige for skadegørende handlinger efter samme regler som personer over den alder. Når man vurderer om et barn har handlet culpøst, sammenligner man dog med et normalt barn på samme alder; ikke en voksen. Den culparegel der gælder for børns erstatningsansvar, kan formentlig i dag formuleres sådan at et barn ifalder ansvar hvis det har handlet anderledes end børn på dets egen alder normalt handler (eventuelt ville have handlet) i den samme situation, jf. Lærebog i erstatningsret, s. 124, og Erstatningsansvarsloven med kommentarer af Jens Møller og Michael S. Wiisbye, 6. udgave (2002), s Om børns erstatningsansvar: Se bl.a. Lærebog i erstatningsret, s. 123 ff, og Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 513 ff med omtale af retspraksis og juridisk litteratur på området. Se også Bernhard Gomard, Børns erstatningsansvar, 2. udgave (1980), bl.a. kapitel 3 (s. 97 ff) om hvad der nærmere ligger i at den almindelige erstatningsregel også gælder for børn. Ved vurderingen af om en skoleelev har handlet culpøst i relation til bortkomne skolebøger, må det altså vurderes om barnet har handlet anderledes end børn på dets egen alder normalt handler. Det er ikke muligt at redegøre mere detaljeret for hvornår en skoleelev i almindelighed må siges at handle ansvarspådragende i den situation. Det må bero på den konkrete sags omstændigheder. Som en generel rettesnor mener jeg dog at der må gælde følgende: Man må efter min opfattelse kunne gå ud fra at skoleelever i almindelighed (også børn i 0. klasse) ved at de bøger de får udleveret, skal afleveres (ubeskadigede) tilbage til skolen efter brug. Det betyder også at eleverne har pligt til at drage omsorg for de skolebøger de har fået i deres varetægt. Hvis en elev skal kunne fritages for ansvar hvilket altså vil sige at eleven ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt kræver det efter min opfattelse at eleven kan komme med en plausibel og overbevisende forklaring på at bogen er gået tabt på hændelig vis. 7/25

8 3.4. Betydningen af om kommunen (som skolens ejer) har forsikret skolebøgerne Kun ansvar for skade forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed Jeg mener det har formodningen imod sig at kommunerne (i almindelighed) forsikrer skolebøger, da det næppe vil kunne betale sig for kommunerne. Jeg har dog ikke foretaget en undersøgelse af kommunernes forsikringspraksis på området, men har i det følgende valgt blot at beskrive hvad der gælder hvis en kommune har tegnet forsikring for skolebøger. Det har nemlig betydning for elevens erstatningsansvar om kommunen har forsikret skolebøgerne. Det er således udgangspunktet efter erstatningsansvarslovens 19, stk. 1, at en skadevolder ikke er erstatningsansvarlig hvis skaden er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring. Der gælder dog undtagelser fra dette udgangspunkt, jf. særligt 19, stk. 2, nr. 1. Bestemmelsen i 19 lyder sådan: 19. I det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, er der ikke erstatningsansvar. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, såfremt: 1) den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller Se om bestemmelsen bl.a. Lærebog i erstatningsret, s. 443 ff, og Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 409 ff. For så vidt angår bortkomne skolebøger, indebærer 19, stk. 1, sammenholdt med stk. 2, nr. 1, altså at skoleeleven ikke er erstatningsansvarlig når bortkomsten er forvoldt ved simpel uagtsomhed, hvis skaden er dækket af en tingsforsikring. Hvis skolebøgerne er dækket af en forsikring, bliver afgrænsningen mellem simpel og grov uagtsomhed altså afgørende. Det fremgår af lovforarbejderne at afgrænsningen af grov uagtsomhed skal ske gennem domstolenes praksis, jf. Lærebog i erstatningsret, s. 448 ff, med nærmere omtale af retspraksis. I Lærebog i erstatningsret står der sammenfattende på s. 451 at det ikke lader sig gøre at definere begrebet grov uagtsomhed, og det konkluderes at den mest dækkende beskrivelse formentlig er den som er anvendt i flere af de refererede domme: At den udviste adfærd indebar en indlysende fare for den skade som faktisk indtrådte. I Erstatningsansvarsloven med kommentarer anfører forfatterne bl.a. (s. 513) at antallet af retsafgørelser om børns erstatningsansvar er faldet markant 8/25

9 hvilket formentlig til dels skyldes indførelsen af erstatningsansvarslovens 19 i Det anføres også at de skader som børn forvolder, sjældent er forvoldt ved grov uagtsomhed Selvforsikring Der er eksempler på at kommuner har undladt at tegne forsikring ud fra en bevidst overvejelse om at kommunen mener at det bedst kan betale sig at være sin egen forsikrer ( selvforsikring ). Her gælder reglen i erstatningsansvarslovens 20 der lyder sådan: 20. Staten, en kommune eller en anden offentlig institution, der i almindelighed er selvforsikrer, er stillet, som om forsikring var tegnet, jf. 19. Foreligger der selvforsikring i erstatningsansvarslovens 20 s forstand, er selvforsikreren altså stillet som om forsikring var tegnet, jf. 19. En kommune er imidlertid ikke som staten altid omfattet af reglen i 20. Det forudsætter nemlig at kommunen i almindelighed er selvforsikrer. Afgørende for om en offentlig myndighed i almindelighed er selvforsikrer, er ifølge lovbemærkningerne om den konsekvent undlader at forsikre sig (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, sp. 114). En offentlig institution der undlader at forsikre sig mod bestemte skadestyper (delvis selvforsikring), er afhængig af forsikringsundladelsens omfang ikke omfattet af bestemmelsen, jf. Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 455, og Lærebog i erstatningsret, s. 446, med omtale af Højesterets dom i Ugeskrift for Retsvæsen H. I den sag blev en skoleelev der havde smadret en rude på sin skole, ikke fritaget for ansvar over for kommunen der havde tegnet forsikring inden for alle sædvanlige brancher, men ikke for glasskader. I Erstatningsansvarsloven med kommentarer står der på s. 455 at i hvert fald staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er omfattet af erstatningsansvarslovens 20. I Højesteretsdommen trykt i Ugeskrift for Retsvæsen H er Århus Kommune ikke anset for omfattet af erstatningsansvarslovens 20. Et vigtigt spørgsmål er imidlertid om erstatningsansvarslovens 20 finder anvendelse med hensyn til alle former for skader, herunder skader som der normalt ikke bliver tegnet eller måske slet ikke kan tegnes forsikring imod. Det fremgik af 1 i det dagældende cirkulære om statens selvforsikring (cirkulære nr. 24 af 26. februar 1975) at selvforsikringen omfatter ( ) alle risici, som normalt dækkes ved forsikringstegning. Med henvisning hertil anfører Erstatningsansvarsloven med kommentarer på s. 456 at det formentlig må antages at bestemmelsen i erstatningsansvarslovens 20 alene finder an- 9/25

10 vendelse hvis der er tale om en risiko der i almindelighed er forsikringsbar, og forsikringen tillige har en vis udbredelse blandt ikke-selvforsikrere. I 1 i det gældende cirkulære om selvforsikring i staten mv. (offentliggjort i Retsinformation som cirkulære nr af 9. december 2005) fremgår imidlertid nu blot at staten er selvforsikrer ( ). Som jeg skrev ovenfor, mener jeg det har formodningen imod sig at kommunerne (i almindelighed) forsikrer skolebøger. Hvis forsikring af skolebøger ikke har en vis udbredelse blandt ikke-selvforsikrere, må det derfor overvejes om bestemmelsen i erstatningsansvarslovens 20 overhovedet kan finde anvendelse i relation til bortkomne skolebøger. Se nærmere om selvforsikring i bl.a. Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 449 ff, Lærebog i erstatningsret, s. 445 f, og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, s. 466 ff Lempelse af erstatningsansvaret Ovenfor under afsnit 3.3 har jeg omtalt erstatningsansvarslovens 24 a, 1. punktum. Under anvendelse af reglen i 24 a, 1. punktum, må man tage stilling til om det skadegørende barn er erstatningsansvarligt. Hvis det spørgsmål besvares bekræftende, kan lempelsesreglen i bestemmelsens 2. punktum føre til at erstatningen skal nedsættes eller endog bortfalde. Bestemmelsen i 24 a lyder i sin helhed sådan: 24 a. Barn under 15 år er erstatningspligtigt for skadegørende handlinger efter samme regler som personer over denne alder. Dog kan erstatningen nedsættes eller endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt på grund af manglende udvikling hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre. Lempelsesreglen i 24 a er en lex specialis i forhold til den generelle lempelsesregel i 24 (se nedenfor). I praksis vil afgørelser om lempelse efter 24 a oftest fremstå som resultatet af en helhedsvurdering af sagens konkrete omstændigheder, jf. Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 517 ff. Hvis skoleeleven er over 15 år, må hjemlen til eventuel lempelse søges i den generelle lempelsesregel i erstatningsansvarslovens 24 der lyder sådan: 24. Erstatningsansvar kan nedsættes eller bortfalde, når ansvaret vil virke urimeligt tyngende for den erstatningsansvarlige, eller når ganske særlige omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til skadens størrelse, ansvarets beskaffenhed, skadevolderens forhold, 10/25

11 skadelidtes interesse, foreliggende forsikringer samt omstændighederne i øvrigt. Stk. 2. Under tilsvarende betingelser som angivet i stk. 1 kan der ses helt eller delvis bort fra skadelidtes medvirken til skaden. Ved krav om erstatning til den, der har mistet en forsørger, gælder det samme om afdødes medvirken. Bestemmelsen forudsættes kun anvendt rent undtagelsesvist som en art sikkerhedsventil for tilfælde hvor de erstatningsretlige regler ville føre til et urimeligt resultat (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, spalte 119). Om bestemmelsen: Se bl.a. Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 485 ff, Lærebog i erstatningsret, s. 459 ff, og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, s. 477 ff Opgørelse af erstatningskravet Grundprincippet for erstatningsberegning er at skadelidte skal stilles i samme økonomiske situation som før skaden indtrådte. Det betyder at skadelidte skal have sit fulde tab erstattet, men at han ikke må opnå nogen berigelse. Det er endvidere sædvanligt at fremhæve at skadelidte har pligt til at begrænse sit tab, jf. Lærebog i erstatningsret, s Bortkomne skolebøger må sidestilles med totalskadede skolebøger. Det betyder at kommunen har krav på at få bogens værdi erstattet. En tings værdi kan imidlertid bestemmes på forskellig måde, og her er det navnlig genanskaffelsesværdien og salgsværdien der kan komme på tale. (Lærebog i erstatningsret, s. 321). Selv om forsikringsrettens almindelige skadebegreb ikke er direkte anvendeligt i erstatningsretten fordi forsikring hviler på en aftale mellem parterne, er det den almindelige opfattelse at princippet i forsikringsaftalelovens 37 som udgangspunkt er bestemmende for erstatningsberegningen vedrørende værditab ved totalskade. (Lærebog i erstatningsret, s. 321 f). 37, stk. 1 og 2, i forsikringsaftaleloven (lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006) lyder sådan: 37. Med de i 38 og 75 nævnte undtagelser ansættes tingens værdi til det beløb, der efter priserne umiddelbart før forsikringsbegivenheden ville kræves til genanskaffelse af den tilintetgjorte eller beskadigede genstand med rimeligt fradrag for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Stk. 2. Ved indbogenstande, personlige brugsgenstande og lignende sker der dog kun fradrag for værdiforringelse ved alder og brug, for så vidt genstandenes nytteværdi for den sikrede derved er væsentlig nedsat. 11/25

12 Bestemmelsen er nærmere omtalt af bl.a. Ivan Sørensen, Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 1. udgave (2000), s. 150 ff, og Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave (2010), s. 357 ff. Det er den sikrede der har bevisbyrden for genstandens værdi, jf. Forsikringsaftaleloven med kommentarer, s Det vil således være skolen/kommunen der har bevisbyrden for den bortkomne skolebogs værdi. Hvis den bortkomne skolebog skal udgå af undervisningen (f.eks. fordi den er forældet), og skolen derfor ikke skal genanskaffe bogen, ses skolen ikke at have lidt et tab og har derfor heller ikke noget erstatningskrav, jf. forsikringsaftalelovens 37, stk. 1, om nedsat anvendelighed. Der kan dog opstå en situation hvor en elev (f.eks. kort tid efter skoleårets start) smider en bog væk som eleven fortsat skal bruge i sin undervisning, men som altså skal udgå af undervisningen i det kommende skoleår. I den situation vil skolen være nødt til at genanskaffe bogen til eleven selvom bogen skal udgå af undervisningen i det kommende skoleår. Skolen har derfor i den situation lidt et tab og har derfor også et erstatningskrav (forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt). Hvis den bortkomne skolebog er slidt, opstår spørgsmålet om hvorvidt der skal ske fradrag for værdiforringelse ved alder og brug. I private husstande vil bøger være omfattet af begrebet indbogenstande, personlige brugsgenstande og lignende i forsikringsaftalelovens 37, stk. 2. For bøger i private husstande skal der således kun ske fradrag for værdiforringelsen hvis deres nytteværdi for den sikrede derved er væsentligt nedsat. Se Ankenævnet for Forsikrings kendelse i Forsikrings- og erstatningsretlig samling af domme og kendelser (FED) 1994, s. 247, hvor ankenævnet udtalte at forsikringsselskabet efter de foreliggende oplysninger ikke havde sandsynliggjort at bøgernes nytteværdi var væsentligt nedsat før skaden. Af forarbejderne til bestemmelsen i 37, stk. 2, fremgår bl.a. (RT , tillæg B, sp. 552): Da genstande af de i ændringsforslaget nævnte art selv efter nogen tids benyttelse hyppigt vil have væsentligt samme brugsværdi for den sikrede som nye, har udvalget ment, at det udtrykkeligt bør fremgå af loven, at der i sådanne tilfælde ikke skal ske fradrag i erstatningen, fordi genstandens omsætningsværdi på grund af brugen er forringet. Begrebet nytteværdi kan således også forstås som brugsværdi, jf. Forsikringsaftaleloven med kommentarer, s /25

13 De hensyn som forarbejderne anfører, gør sig efter min opfattelse også gældende for skolebøger: I det omfang skolen vil fortsætte med de samme skolebøger i undervisningen, vil deres brugsværdi ikke være (væsentligt) nedsat. Det fører efter min opfattelse til at genanskaffelsesværdien for bortkomne skolebøger som udgangspunkt ikke skal reduceres med fradrag for værdiforringelse ved alder og brug. For så vidt angår bøger der er så slidte at de ikke vil kunne genbruges af en ny elev, skal jeg dog bemærke følgende: Man kan tænke sig den situation at en elev ikke længere skal bruge den nu bortkomne skolebog i sin undervisning (f.eks. ved skoleårets udgang). Hvis det kan lægges til grund at bogen var så slidt at en ny elev ikke ville kunne bruge bogen, mener jeg ikke at skolen kan siges at have lidt et tab: Skolen skulle nemlig alligevel have genanskaffet bogen. Det må imidlertid være eleven der har bevisbyrden for at bogen var så slidt at den ikke ville kunne bruges af en ny elev, og det vil kunne vise sig vanskeligt at løfte den bevisbyrde. Anderledes forholder det sig i den situation hvor en elev smider en bog væk som eleven fortsat skal bruge i sin undervisning (f.eks. kort tid efter skoleårets start). Uanset at det kan lægges til grund at bogen var så slidt at den efter skoleårets udgang ikke ville kunne bruges af en ny elev, mener jeg at skolen godt kan siges at have lidt et tab. På det tidspunkt hvor bogen bortkom, stod skolen nemlig ikke over for alligevel at skulle genanskaffe bogen. I det tilfælde mener jeg heller ikke der skal ske fradrag for værdiforringelse ved alder og brug. Opgørelsen af erstatningskravet kan herefter kort sammenfattes sådan: En skole/kommune må som udgangspunkt kunne opgøre erstatningskravet for den bortkomne skolebog til genanskaffelsesværdien, forudsat at bogen fortsat skal bruges i undervisningen. Hvad angår værdiforringelse ved alder og brug (slid), må udgangspunktet være at der ikke skal ske fradrag for det. Dette udgangspunkt vil dog kunne fraviges hvis eleven kan løfte bevisbyrden for at en bortkommen bog som eleven ikke længere skal bruge i sin undervisning, (f.eks. ved skoleårets udgang) var så slidt at den ikke ville kunne bruges af en ny elev; i den situation kan kommunen ikke siges at have lidt et tab Forældrenes hæftelse for barnets erstatningsansvar I den foreliggende sag sendte Vallensbæk Kommune kravet til dig og din hustru, jf. skolens opgørelse af 16. august /25

14 Efter dansk rets almindelige erstatningsregler hæfter forældre ikke for deres børns skadegørende handlinger. Det kræver derfor en særlig lovhjemmel for at forældre kan pålægges et sådant hæftelsesansvar. Ved lov nr. 363 af 13. maj 2009 om hæftelse for børns erstatningsansvar er der i et vist omfang skabt en sådan hjemmel. Loven trådte i kraft den 1. juli Lovens 1 og 2 lyder sådan: 1. Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil kr. for hver skadegørende handling eller undladelse. Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for det i stk. 1 nævnte beløb. 2. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden. Med loven er der skabt hjemmel til at den som har forældremyndighed over et barn der er hjemmeboende, hæfter objektivt for barnets skadeforvoldelse med op til kr. pr. skadegørende handling eller undladelse som barnet er ansvarlig for efter dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa-reglen). Forældremyndighedsindehaverens ansvar er objektivt i den forstand at det udløses uanset om han eller hun selv kan bebrejdes at skaden er sket. I bemærkningerne til lovens 1, stk. 1, siges bl.a. at hæftelsen kun gælder hvis et ansvar kunne gøres gældende mod det skadevoldende barn, men det er ikke en betingelse at barnets ansvar er fastslået ved dom eller forlig. (Lovforslag nr. 96, Folketingsåret , 1. samling, fremsat den 17. december 2008). Loven bygger på en udtalelse af 15. september 2008 fra Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet. Ved en gennemlæsning af lovbemærkningerne der i afsnit 4.1 gengiver ungdomskommissionens overvejelser, er det klart at loven har et kriminalpræventivt sigte; dvs. et sigte der (klart) afviger fra denne sags problemstilling om bortkomne skolebøger. Det kunne tale for at loven ikke finder anvendelse i sager om ansvar for bortkomne skolebøger. På den anden side er loven helt generelt formuleret idet den taler om (alle) skadegørende handlinger eller undladelser, ligesom bemærkningerne taler generelt om skadevoldende handlinger. Loven stiller heller ikke krav om at den skadegørende adfærd skal være sket forsætligt altså med vilje eller at den skadegørende adfærd samtidig skal være strafbar. På den baggrund er det min opfattelse at forældre ifalder hæftelsesansvar for deres børns erstatningsansvar i forbindelse med bortkomne skolebøger i overensstemmelse med lovens betingelser. 14/25

15 Som det fremgår, gælder beløbsbegrænsningen på kr. for hver skadegørende handling eller undladelse. Man kan tænke sig den situation at en elev (som opfylder det almindelige ansvarsgrundlag) ikke er i stand til at aflevere et (større) antal skolebøger ved årets udgang. Hvis værdien af skolebøgerne sammenlagt overstiger beløbsgrænsen på kr., har det altså betydning om alle bøgerne er bortkommet ved den samme handling/undladelse, eller om de er bortkommet løbende ved forskellige handlinger/undladelser. Her må eleven have bevisbyrden for at alle bøgerne er bortkommet ved den samme handling/undladelse. Problemet har næppe væsentlig praktisk betydning, da selv den samtidige bortkomst af mange bøger normalt vil kunne rummes inden for beløbsgrænsen på kr. Lovbemærkningerne omtaler også erstatningsansvarslovens 24 a, 2. punktum, om lempelse af erstatningsansvaret for børn under 15 år, og den almindelige lempelsesregel i 24 i relation til nedsættelse af hæftelsen for forældrene. Ungdomskommissionen bemærker (lovbemærkningerne afsnit 4.1.6) at den skadelidte som udgangspunkt selv må gøre sit krav gældende over for forældrene. Det siges videre at det må forventes at mange forældre vil betale i mindelighed hvis hæftelsen ikke er alt for økonomisk tyngende for dem, også fordi de fleste formentlig vil finde det rimeligt at man som forælder må hjælpe til inden for rimelighedens grænser hvis ens barn har forvoldt skade. Hvis forældrene ikke betaler i mindelighed, må sagen i sidste ende afgøres ved domstolene. Sammenfattende mener jeg at loven om hæftelse for børns erstatningsansvar indebærer at kommunerne er berettigede til at rette kravet om erstatning for bortkomne skolebøger til forældrene (forudsat at lovens betingelser er opfyldt) Sagen må i sidste ende afgøres af domstolene Du skriver i dine bemærkninger af 25. oktober 2011 til mig at dansk rets almindelige erstatningsregler ikke giver kommunen adgang til på folkeskoleområdet at opkræve erstatningsbeløb direkte uden om domstolene hvor kravets berettigelse og størrelse først må fastslås. Da det ikke er sket, mener du at pengene er opkrævet uretmæssigt og må tilbagebetales. Jeg er ikke enig i det du skriver. Hvis en kommune mener at en elev efter dansk rets almindelige regler om erstatning er ansvarlig for bortkomsten af en skolebog, må kommunen gøre 15/25

16 sit krav gældende over for eleven/elevens forældre. Hvis eleven/forældrene ikke er enige i kravets eksistens og/eller størrelse, må sagen i sidste ende afgøres af domstolene. Se også bemærkningerne til lov om hæftelse for børns erstatningsansvar som jeg har omtalt ovenfor i afsnit Sammenfatning om erstatningsspørgsmålet På baggrund af min gennemgang ovenfor kan spørgsmålet om erstatning for bortkomne skolebøger sammenfattes sådan: Erstatning for bortkomne skolebøger må bedømmes på grundlag af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontraktsforhold. Det er dansk rets almindelige ansvarsgrundlag der finder anvendelse dvs. culpareglen. Børn ifalder selvstændigt erstatningsansvar for deres skadegørende handlinger på samme grundlag som andre. Når man vurderer om et barn har handlet culpøst, sammenligner man dog med et normalt barn på samme alder; ikke en voksen. Hvis en elev skal kunne fritages for ansvar fordi eleven ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt kræver det efter min opfattelse at eleven kan komme med en plausibel og overbevisende forklaring på at bogen er gået tabt på hændelig vis. Det har betydning for elevens erstatningsansvar om skolebøgerne er forsikret fra kommunens side. Hvis det er tilfældet, er eleven nemlig kun erstatningsansvarlig hvis han/hun har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. En mulig lempelse af erstatningsansvaret kan komme på tale efter den særlige lempelsesregel for børn i erstatningsansvarslovens 24 a eller den generelle lempelsesregel i samme lovs 24. Princippet i forsikringsaftalelovens 37 må som udgangspunkt være bestemmende for opgørelsen af erstatningskravet for de bortkomne skolebøger. Det betyder at en skole/kommune som udgangspunkt må kunne opgøre erstatningskravet for den bortkomne skolebog til genanskaffelsesværdien, forudsat at bogen fortsat skal bruges i undervisningen. Hvad angår værdiforringelse ved alder og brug (slid), må udgangspunktet være at der ikke skal ske fradrag for det. Dette udgangspunkt vil dog kunne fraviges hvis eleven kan løfte bevisbyrden for at en bortkommen bog som eleven ikke længere skal bruge i sin undervisning, (f.eks. ved skoleårets udgang) var så slidt at den ikke ville kunne bruges af en 'ny elev: I den situation kan kommunen ikke siges at have lidt et tab. Kommunen vil i medfør af lov om hæftelse for børns skadegørende handlinger kunne rette kravet om erstatning for bortkomne skolebøger til forældrene (forudsat af lovens betingelser er opfyldt). 16/25

17 Hvis der ikke kan opnås enighed om kravets eksistens og/eller størrelse, må spørgsmålet i sidste ende afgøres af domstolene. Sagsfremstilling I et brev af 16. august 2010 skrev X-skolen til A og A s hustru under overskriften Ang. Manglende aflevering af skolebøger at skolen har været nødt til at stramme op omkring udlevering samt udlån af skolebøger, da utrolig mange af skolens elever ikke har afleveret deres bøger fra sidste skoleår. Det betød at A s søn ikke kan få udleveret skolebøger før han har afleveret den/de nedenstående. Det drejede sig om to bøger til en værdi af i alt 237,50 kr. Skolen skrev afslutningsvis at hvis bogen/bøgerne er bortkommet bedes I indbetale kr. 237,50 på skolens kontor med det samme, så ( ) kan få udleveret/låne bøger. I et brev af 20. august 2010 klagede A til Vallensbæk Kommune. A skrev bl.a. at hans søn kun manglede at aflevere en bog til en værdi af 100 kr., og at hans søn den 18. august 2010 havde betalt beløbet. A s søn havde imidlertid endnu ikke den 20. august 2010 modtaget bøger mv. I relation til erstatning for bortkomne skolebøger skrev A bl.a.: [Folkeskolelovens; min bemærkning] 49: Alle udgifter til folkeskolens undervisning m.v., påhviler kommunerne (medmindre kommunen vil gøre hver elev erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler og således gøre gældende, at den mindreårige har handlet groft uagtsomt. Det vil formentlig være svært at få Retten til at gå med hertil, al den stund det næppe ligger uden for den gennemsnitlige adfærd for en skoleelev at miste en enkelt bog i løbet af skoleforløbet. Da Vallensbæk Kommune endnu ikke selv udgør den dømmende magt, vil denne strategis gennemførelse kræve retssager, som både er besværlige og dyre for kommunen, hvorfor strategien ikke har en fornuftig gang på jorden. Derfor er det måske fristende at forfalde til en sammenkobling mellem erstatningskrav og sanktion altså en slags revolver-incassopolitik). I et svar af 26. august 2010 skrev Vallensbæk Kommunes borgmester sådan til A: Tak for dit brev fra den 20. august Indledningsvis vil jeg oplyse, at (X)-skolens procedure i forbindelse med elevers manglende aflevering af bøger ikke har været drøftet med eller forelagt Kommunalbestyrelsen eller Skoleafdelingen. Vi overlader det trygt til skolerne at finde de rette procedurer, når eleverne ikke afleverer udlånt materiale. 17/25

18 (X)-skolens ledelse har oplyst at man fra i år har givet besked om at de nye bøger blev udleveret ved tilbagelevering af sidste års bøger, eller ved erstatning af de bøger, der ikke er tilbageleveret. Årsagen er, at der gennem de senere år har været udgifter på bortkomne bøger i størrelsesordenen kr til kr årligt. For enkelte elever udgør de bortkomne bøger op til kr. Den nye procedure har ikke haft til hensigt at fraholde elever adgang til undervisningsmuligheder, men at sikre en hurtig dialog mellem skole og hjem for at minimere de omkostninger der hidtil har været forbundet med manglende bogafleveringer. I de tilfælde hvor elever og forældre ikke har været enige i skolens erstatningskrav, er der udleveret bøger til eleverne efter forældrene har kontaktet skolen. Da der hersker berettiget tvivl om den reelle praksis i forbindelse med den nuværende procedure, vil (X)-skolen hurtigst muligt rette op på den manglende udlevering af bøger til enkelte elever. Proceduren vil derefter blive tilrettet, således at der ikke er tvivl om at skolens praksis i forbindelse med udlevering af undervisningsmaterialer både nu og fremover er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Afslutningsvis vil jeg nævne, at udelukkelse fra undervisningsaktiviteter ikke indgår eller har indgået som en del af skolens politik i forbindelse med manglende bogafleveringer. Jeg finder det i øvrigt helt på sin plads, at skolerne strammer op, så det får konsekvenser for elever og forældre, der ikke afleverer udlånt undervisningsmateriale rettidigt, og dermed pålægger vores folkeskoler helt unødvendige ekstra udgifter. Den 25. oktober 2010 klagede A til mig (mit j.nr ) over kommunens sammenkædning af manglende aflevering af skolebøger fra det gamle skoleår med retten til at få udleveret bøger i det nye skoleår. A klagede også over kommunens opkrævning af betaling for ikke-afleverede bøger. A henviste til at alle undervisningsmidler ifølge folkeskoleloven skal betales af kommunen. Alternativt skal kommunen følge dansk rets almindelige erstatningsregler der indebærer, at det bevises, at der er handlet med forsæt samt forudsætter en retlig vurdering af den gennemsnitlige adfærd for årige skoleelever. 18/25

19 Den 4. november 2010 sendte jeg A s klage videre til Vallensbæk Kommune som en anmodning fra A om at kommunen tog stilling til hans klagepunkter. I et brev af 15. november 2010 skrev Vallensbæk Kommune sådan til A: Folketingets Ombudsmand har 4. november 2010 videresendt dine klager over kommunens/(x)-skolens praksis her i kommunen. Dine klager omhandler: 1) Elevers manglende aflevering af skolebøger sammenholdt med udlevering af skolebøger i et nyt skoleår 2) Opkrævning af erstatning for ikke afleverede bøger Ad 1) Vallensbæk Kommune giver dig medhold i, at skolen ikke kan nægte at udlevere bøger eller nødvendigt undervisningsmateriale på trods af, at gamle bøger ikke skulle være afleveret. Af borgmesterens svar i mail af 26. august 2010 fremgår det, at skolens procedure ikke har haft til hensigt at fraholde elever adgang til undervisningsmuligheder. Kommunens praksis tilsidesætter ikke gældende ret, og (X)-skolen har bekræftet, at alle aktuelle skolebøger og materiale altid udleveres til alle elever. (X)-skolen beklager og erkender dog, at den skriftlige udmelding herom har været uhensigtsmæssigt formuleret. Ad 2) På samme måde som offentlige biblioteker i Danmark agerer, forbeholder Vallensbæk Kommune sig ret til at opkræve erstatning for ikke afleveret materiale/bøger, som er udlånt af skolen (jævnfør almindelige erstatningsregler). Vallensbæk skolers praksis er dog langt mere lempelig, idet tvivlstilfælde i forhold til årsag og skyld altid vil komme eleven til gode. Vi henviser samtidig til (X)-skolens notat af 11. november 2010, som vedlægges dette svar. I det omtalte notat af 11. november 2010 skrev X-skolen sådan: I forhold til (A) s klage, er der to helt konkrete spørgsmål at forholde sig til: 19/25

20 Sammenkædning af manglende aflevering af skolebøger fra det gamle skoleår med retten til at få udleveret bøger i det nye skoleår. (X)-skolen har oplevet en stigende tendens til at udlånte materialer ikke tilbageleveres. Den manglende tilbagelevering betyder dels en stor økonomisk merudgift for skolen, men er i lige så høj grad problematisk i forhold til opstarten af det nye skoleår, hvor klassetrinnet ikke har det antal bøger til rådighed, som er forventeligt. De nye klasser kommer altså til at mangle bøger indtil nye bøger er leveret. For at imødegå problematikken har (X)-skolen valgt ikke at udlevere de nye bøger til eleverne, før der var afregnet for det tidligere skoleår. Hensigten har været at få de manglende bøger tilbageleveret subsidiært at få erstattet bøgerne så nyindkøb ikke belaster skolens budget. I tilfælde hvor der ikke har været enighed omkring bortkomst og eventuel erstatning af bøgerne har hensigten været hurtigt at skabe kommunikation mellem skole og hjem omkring problematikken. (X)-skolen erkender, at de skriftlige udmeldinger har givet udtryk for at skolen på intet tidspunkt ville udlevere bøger såfremt bortkomne bøger ikke blev tilbageleveret eller erstattet. Det har ikke været hensigten at vores indsats skulle fortolkes således, og det er i praksis heller ikke sket. (X)-skolen har altså ikke i praksis afholdt elever fra at få udleveret de nødvendige undervisningsmaterialer. I de få tilfælde hvor der ikke har været enighed mellem skole og hjem, har der, når ses bort fra (A) s tilfælde, været en fornuftig dialog, og problematikken er blevet løst. (A) har mig bekendt ikke haft kontaktet skolens kontor. Opkrævning af betaling for ikke afleverede bøger (X)-skolen har for et par år siden indført DES-systemet, som betyder at alle taskebøger er stregkodet. Udlevering af bøger sker sammen med en lærer, således at der ikke er tvivl om, at udlånet sker korrekt. Den enkelte elev har herefter ansvaret for den pågældende bog, indtil den afkodes ved tilbagelevering. Det er en kendsgerning, at en del elever ikke påtager sig dette ansvar og fx lader bøgerne ligge frit i klasserummet efter skoletid med eventuelle 20/25

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Tingsskade forvoldt af praktikant Statens erstatningsordning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Erstatningsansvarsloven 24a

Erstatningsansvarsloven 24a Erstatningsansvarsloven 24a af INGRID ELSE KRISTIANSEN Dette bachelorprojekt behandler muligheden for nedsættelse eller bortfald af erstatningsanvar for børn under 15 år, efter erstatningsansvarslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

NOTAT ERSTATNINGSFASTSÆTTELSE EFTER VANDLØBSLOVENS 51

NOTAT ERSTATNINGSFASTSÆTTELSE EFTER VANDLØBSLOVENS 51 NOTAT ERSTATNINGSFASTSÆTTELSE EFTER VANDLØBSLOVENS 51 1. PROBLEMSTILLING 1.1 Nærværende notat omhandler hvad der er indeholdt i tabs-/erstatningsbegrebet i vandløbslovens 51, herunder hvilke principper

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere