Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser."

Transkript

1 Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever der ikke havde afleveret deres gamle skolebøger. Det var bl.a. gået ud over sønnen. Han klagede også over at skolen havde krævet erstatning for en bog som sønnen ikke havde afleveret. Ombudsmanden lagde til grund at skolen først havde udleveret skolebøger i det nye skoleår efter at skolebøger fra det gamle skoleår enten var blevet afleveret eller betalt for, eller en dialog mellem skolen og hjemmet var påbegyndt. Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 17. januar 2012 Erstatning uden for kontraktforhold Almindelige emner 1.9 Forvaltningsret 2.3 Ministeriet udtalte at kommunens pligt til at stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed gælder selv om eleverne ikke har leveret de undervisningsmidler tilbage som de tidligere har fået udleveret. Kommunen skal således stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed for alle elever, også elever som ikke har afleveret undervisningsmidler skolen tidligere har stillet til rådighed. Ombudsmanden var enig i ministeriets retsopfattelse. Skolens praksis med at tilbageholde undervisningsmidler var efter ombudsmandens opfattelse kritisabel. Ombudsmanden behandlede også spørgsmålet om erstatning for bortkomne skolebøger. Det spørgsmål måtte efter ombudsmandens opfattelse løses ud fra dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. Ombudsmanden gennemgik generelt den del af erstatningsretten der har betydning for vurderingen. Ombudsmanden udtalte bl.a. at eleven må komme med en plausibel og overbevisende forklaring på at en bog er gået tabt på hændelig vis, hvis eleven skal kunne fritages for ansvar. Kommunerne vil i øvrigt i vidt omfang kunne rette kravet mod elevens forældre. Det følger af en lov om hæftelse for børns erstatningsansvar. (J.nr )

2 Sagen drejede sig om en skole der ikke ville udlevere nye skolebøger til elever som ikke havde afleveret deres gamle skolebøger. Sagen drejede sig også om elevers erstatningsansvar for bortkomne skolebøger. Det var en forælder, A, til en dreng på skolen som klagede til ombudsmanden. I en udtalelse til A skrev ombudsmanden sådan: Ombudsmandens udtalelse 1. Genstand for min undersøgelse Min undersøgelse omfatter to forhold: (X)-skolens udskudte udlevering af skolebøger i det nye skoleår til elever der ikke har afleveret deres skolebøger fra det gamle skoleår, og hjemmelsgrundlaget for den (pkt. 2 nedenfor). Hjemmelsgrundlaget for kommunens opkrævning af betaling for ikkeafleverede skolebøger (pkt. 3 nedenfor). I relation til sidstnævnte punkt har jeg valgt at lave en overordnet beskrivelse af den del af erstatningsretten som efter min opfattelse har betydning for spørgsmålet om erstatning for ikke-afleverede skolebøger. Jeg tager således ikke stilling til om din søn må anses for erstatningsansvarlig i den konkrete sag. Det skyldes særligt at en vurdering af det spørgsmål vil kræve en afklaring af bevisspørgsmål, både ved bedømmelsen af om der foreligger det fornødne ansvarsgrundlag, og ved udmålingen af en eventuel erstatnings størrelse. Ombudsmandsinstitutionen er ikke egnet til at afklare sådanne bevisspørgsmål fordi ombudsmanden i almindelighed ikke har mulighed for at afhøre vidner i en sag, men behandler klager på skriftligt grundlag. Ombudsmanden behandler derfor normalt ikke sager der vedrører spørgsmål om erstatning efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Jeg henviser til ombudsmandslovens 16, stk. 1, hvorefter ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Min gennemgang tager endvidere kun sigte på ansvaret for den elev der har fået skolebøgerne udleveret. Jeg gennemgår således ikke erstatningsreglerne med henblik på den situation hvor en elev er ansvarlig for at en anden elevs skolebøger er bortkommet. 2/25

3 2. (X)-skolens udskudte udlevering af skolebøger i det nye skoleår til elever der ikke har afleveret deres skolebøger fra det gamle skoleår, og hjemmelsgrundlaget for den Som jeg skrev i mit brev af 22. december 2010 til Vallensbæk Kommune, mener jeg at det må lægges til grund at (X)-skolen først har udleveret skolebøger i det nye skoleår efter at skolebøger fra det gamle skoleår enten er blevet afleveret eller betalt for, eller en dialog mellem skolen og hjemmet er påbegyndt. På baggrund af (X)-skolens notat af 7. januar 2011 må jeg dog også lægge til grund at skolen efter den 24. august 2010 har udleveret skolebøger, også til elever der ikke havde opfyldt et af de tre nævnte kriterier. Undervisningsministeriet henviser i udtalelsen af 27. september 2011 til mig til bestemmelserne i 2, stk. 1, 2. punktum, 49, stk. 1, 50, stk. 7, 2. og 3. punktum, og 19, stk. 1, 1. punktum, i folkeskoleloven (nu lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010). Bestemmelserne lyder sådan: 2. ( ) Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 49. Alle udgifter til folkeskolens undervisning m.v., herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand i henhold til 20, stk. 3, sygeundervisning i henhold til 23, stk. 2, og udgifter til befordring i henhold til 26, stk. 3, påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis påhviler staten eller andre. 50. ( ) Stk. 7. ( ) Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevernes forplejning under lejrskoler og skolerejser. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug. 19. De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. ( ) Ifølge Undervisningsministeriet følger det af disse regler at udgangspunktet er at alle undervisningsmidler der er nødvendige for at gennemføre en undervisning i overensstemmelse med folkeskolelovens bestemmelser, skal stilles gratis til rådighed af kommunen. Ministeriet anfører at der derfor ikke kan opkræves betaling for nødvendige undervisningsmidler der benyttes som led i 3/25

4 den almindelige undervisning. Kommunens pligt til at stille de nødvendige undervisningsmidler vederlagsfrit til rådighed kan ikke begrænses af elevernes manglende tilbagelevering af tidligere udleverede undervisningsmidler. Kommunen skal således stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed for alle elever, herunder elever som ikke har afleveret undervisningsmidler som skolen tidligere har stillet til rådighed. Jeg er enig i ministeriets retsopfattelse. Det er således min opfattelse at skolens praksis frem til den 24. august 2010 var i strid med folkeskolelovens bestemmelser om at kommunerne har pligt til at stille de nødvendige undervisningsmidler vederlagsfrit til rådighed. Jeg mener det er kritisabelt at der har været en sådan praksis. Jeg har gjort Vallensbæk Kommune bekendt med min opfattelse. 3. Hjemmelsgrundlaget for Vallensbæk Kommunes opkrævning af betaling for ikke-afleverede skolebøger Vallensbæk Kommune sendte den 16. august 2010 en opgørelse til dig og din hustru over undervisningsmateriale som jeres søn ikke havde afleveret. Det drejede sig om to bøger til en værdi af i alt 237,50 kr. Skolen skrev at jeres søn ikke kunne få udleveret nye skolebøger før han havde afleveret de to bøger på opgørelsen. Hvis bøgerne var bortkommet, bad kommunen jer om at indbetale 237,50 kr. på skolens kontor med det samme så jeres søn igen kunne få udleveret/låne bøger. Det viste sig efterfølgende at der kun var tale om én bog til en værdi af 100 kr. (Dit brev af 20. august 2010 til kommunen). Undervisningsministeriet har i sin udtalelse af 27. september 2011 til mig skrevet at folkeskoleloven ikke indeholder bestemmelser om betaling for ikkeafleverede undervisningsmidler, og at spørgsmålet derfor må løses efter dansk rets almindelige regler om erstatning. På baggrund af kommunens udtalelser i sagen sammenholdt med (X)-skolens notater som kommunen har henvist til (se sagsfremstillingen nedenfor), må jeg forstå forholdet sådan at Vallensbæk Kommune også mener at spørgsmålet om erstatning for bortkomne skolebøger skal afgøres på grundlag af dansk rets almindelige regler om erstatning. Det er jeg enig i. I det følgende har jeg som nævnt indledningsvis lavet en overordnet gennemgang af den del af erstatningsretten som har betydning for vurderingen af spørgsmålet om skoleelevers erstatning for bortkomne skolebøger. 4/25

5 3.1. Erstatning i eller uden for kontrakt I erstatningsretten sondres der mellem erstatning i kontrakt (kontraktsansvar) og erstatning uden for kontrakt (deliktsansvar). Se bl.a. Bo von Eyben, Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 7. udgave (2011), s. 25 ff, Bernhard Gomard, Obligationsret, 2. del, 4. udgave ved Torsten Iversen (2011), s. 177 f, og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, 5. udgave (1989), s. 26 f. Grænsedragningen imellem erstatning i og uden for kontraktsforhold kan være vanskelig. (Lærebog i erstatningsret, s. 26 f). Når en skole udleverer skolebøger til en elev, må det kunne lægges til grund at skolen som minimum registrerer (manuelt eller elektronisk) hvilket materiale der er udleveret, modtagerens navn og dato for udleveringen. Det kunne derfor overvejes om et ansvar for bortkomne skolebøger er et kontraktsansvar. Udleveringen af skolebøger følger imidlertid direkte af lovgivningen, jf. ovenfor om at alle undervisningsmidler der er nødvendige for at gennemføre en undervisning i overensstemmelse med folkeskolelovens bestemmelser, skal stilles gratis til rådighed af kommunen. Det er kommunen/skolen der bestemmer hvilket materiale der skal bruges for at gennemføre undervisningen, og skolen udleverer undervisningsmaterialet til eleven som ikke har indflydelse på hvilket materiale han eller hun modtager. Skolen er således efter loven forpligtet til at udlevere materialet, og eleven er forpligtet til at modtage det. På den baggrund mener jeg ikke der kan være tale om kontraktsansvar. Der må efter min opfattelse i stedet være tale om et deliktsansvar det vil sige erstatning uden for kontrakt. Det må bl.a. indebære at DL om lån til brug (altså i kontraktsforhold) ikke kan finde anvendelse. Efter den bestemmelse er en låntager objektivt ansvarlig for at tilbagelevere den lånte ting i uskadt stand. Om DL 5-8-1: Se bl.a. Bernhard Gomard, Obligationsret, 2. del, s Det antages i øvrigt at bestemmelsen i DL kun gælder for myndige personer, dvs. personer over 18 år. Det følger af landsretsdommene i Ugeskrift for Retsvæsen V og Ø. Landsretten udtalte således at den særlige ansvarsregel i DL må antages at have som forudsætning at låntageren er myndig, og at der derfor alene bliver tale om erstatningsansvar hvis det følger af de almindelige erstatningsregler, dvs. en culpabedømmelse. Se også Lassen, Obligationsrettens specielle del, 4. udgave ved Henry Ussing (1931), s Se dog Bernhard Gomard, Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontraktsforhold (1958/uændret optrykt 1990), s. 337 og 5/25

6 339 med forskellige synspunkter om fortolkning af dommen i Ugeskrift for Retsvæsen Ø. Gomard skriver på s. 339 (som retspolitisk betragtning, går jeg ud fra) at det for så vidt angår lån til brug ikke synes urimeligt at pålægge den umyndige fuldt ansvar, og at dommen i Ugeskrift for Retsvæsen Ø ikke er et sikkert præjudikat for den modsatte opfattelse. Ansvar for bortkomne skolebøger må altså bedømmes på grundlag af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontraktsforhold Dansk rets almindelige ansvarsgrundlag Dansk rets almindelige ansvarsgrundlag er den såkaldte culparegel. Traditionelt fremstilles culpareglen sådan at der indtræder ansvar for den skade som forvoldes ved en handling eller undladelse der kan tilregnes en person som forsætlig eller uagtsom. Lærebog i erstatningsret gennemgår og kritiserer den traditionelle/klassiske culpadefinition af hvornår en person har handlet uagtsomt, fordi den indbefatter et moment af moralsk fordømmelse (s. 86 ff). Fremstillingen skriver (s. 88 f) at domspraksis i stedet synes at vise at domstolene tager udgangspunkt i om den handling eller undladelse de skal vurdere, afviger fra et adfærdsmønster som var anerkendt på tidspunktet for handlingen/undladelsen. Om culpareglen: Se nærmere bl.a. Lærebog i erstatningsret, s. 83 ff, A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, s. 29 ff, og Bernhard Gomard, Moderne erstatningsret (2002), s. 33 ff. Der vil også som det fremgår af de foregående afsnit kunne ifaldes ansvar for undladelser. Se bl.a. Lærebog i erstatningsret, s. 67 f, og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, s. 111 ff. Det er fastlæggelsen af grænsen mellem den uagtsomme og den ikkeuagtsomme adfærd (de såkaldte hændelige skader) der er erstatningsrettens hovedproblem, jf. Lærebog i erstatningsret, s. 86. Når det almindelige culpaansvar anvendes, er det som udgangspunkt skadelidte der har bevisbyrden for at skadevolderen har handlet uagtsomt i den forstand at skadelidte må sandsynliggøre at den måde som skadevolderen handlede på, ikke var den rette. (Lærebog i erstatningsret, s. 121 f). Erstatningsansvar forudsætter også at andre betingelser, bl.a. om årsagssammenhæng og økonomisk tab, er opfyldt, jf. bl.a. Lærebog i erstatningsret, s. 23 ff Børns erstatningsansvar Det erstatningsretlige udgangspunkt er at børn ifalder selvstændigt erstatningsansvar for deres skadegørende handlinger på samme grundlag som an- 6/25

7 dre. Det følger af 24 a, 1. punktum, i erstatningsansvarsloven (lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005), hvorefter børn under 15 år er erstatningspligtige for skadegørende handlinger efter samme regler som personer over den alder. Når man vurderer om et barn har handlet culpøst, sammenligner man dog med et normalt barn på samme alder; ikke en voksen. Den culparegel der gælder for børns erstatningsansvar, kan formentlig i dag formuleres sådan at et barn ifalder ansvar hvis det har handlet anderledes end børn på dets egen alder normalt handler (eventuelt ville have handlet) i den samme situation, jf. Lærebog i erstatningsret, s. 124, og Erstatningsansvarsloven med kommentarer af Jens Møller og Michael S. Wiisbye, 6. udgave (2002), s Om børns erstatningsansvar: Se bl.a. Lærebog i erstatningsret, s. 123 ff, og Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 513 ff med omtale af retspraksis og juridisk litteratur på området. Se også Bernhard Gomard, Børns erstatningsansvar, 2. udgave (1980), bl.a. kapitel 3 (s. 97 ff) om hvad der nærmere ligger i at den almindelige erstatningsregel også gælder for børn. Ved vurderingen af om en skoleelev har handlet culpøst i relation til bortkomne skolebøger, må det altså vurderes om barnet har handlet anderledes end børn på dets egen alder normalt handler. Det er ikke muligt at redegøre mere detaljeret for hvornår en skoleelev i almindelighed må siges at handle ansvarspådragende i den situation. Det må bero på den konkrete sags omstændigheder. Som en generel rettesnor mener jeg dog at der må gælde følgende: Man må efter min opfattelse kunne gå ud fra at skoleelever i almindelighed (også børn i 0. klasse) ved at de bøger de får udleveret, skal afleveres (ubeskadigede) tilbage til skolen efter brug. Det betyder også at eleverne har pligt til at drage omsorg for de skolebøger de har fået i deres varetægt. Hvis en elev skal kunne fritages for ansvar hvilket altså vil sige at eleven ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt kræver det efter min opfattelse at eleven kan komme med en plausibel og overbevisende forklaring på at bogen er gået tabt på hændelig vis. 7/25

8 3.4. Betydningen af om kommunen (som skolens ejer) har forsikret skolebøgerne Kun ansvar for skade forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed Jeg mener det har formodningen imod sig at kommunerne (i almindelighed) forsikrer skolebøger, da det næppe vil kunne betale sig for kommunerne. Jeg har dog ikke foretaget en undersøgelse af kommunernes forsikringspraksis på området, men har i det følgende valgt blot at beskrive hvad der gælder hvis en kommune har tegnet forsikring for skolebøger. Det har nemlig betydning for elevens erstatningsansvar om kommunen har forsikret skolebøgerne. Det er således udgangspunktet efter erstatningsansvarslovens 19, stk. 1, at en skadevolder ikke er erstatningsansvarlig hvis skaden er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring. Der gælder dog undtagelser fra dette udgangspunkt, jf. særligt 19, stk. 2, nr. 1. Bestemmelsen i 19 lyder sådan: 19. I det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, er der ikke erstatningsansvar. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, såfremt: 1) den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller Se om bestemmelsen bl.a. Lærebog i erstatningsret, s. 443 ff, og Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 409 ff. For så vidt angår bortkomne skolebøger, indebærer 19, stk. 1, sammenholdt med stk. 2, nr. 1, altså at skoleeleven ikke er erstatningsansvarlig når bortkomsten er forvoldt ved simpel uagtsomhed, hvis skaden er dækket af en tingsforsikring. Hvis skolebøgerne er dækket af en forsikring, bliver afgrænsningen mellem simpel og grov uagtsomhed altså afgørende. Det fremgår af lovforarbejderne at afgrænsningen af grov uagtsomhed skal ske gennem domstolenes praksis, jf. Lærebog i erstatningsret, s. 448 ff, med nærmere omtale af retspraksis. I Lærebog i erstatningsret står der sammenfattende på s. 451 at det ikke lader sig gøre at definere begrebet grov uagtsomhed, og det konkluderes at den mest dækkende beskrivelse formentlig er den som er anvendt i flere af de refererede domme: At den udviste adfærd indebar en indlysende fare for den skade som faktisk indtrådte. I Erstatningsansvarsloven med kommentarer anfører forfatterne bl.a. (s. 513) at antallet af retsafgørelser om børns erstatningsansvar er faldet markant 8/25

9 hvilket formentlig til dels skyldes indførelsen af erstatningsansvarslovens 19 i Det anføres også at de skader som børn forvolder, sjældent er forvoldt ved grov uagtsomhed Selvforsikring Der er eksempler på at kommuner har undladt at tegne forsikring ud fra en bevidst overvejelse om at kommunen mener at det bedst kan betale sig at være sin egen forsikrer ( selvforsikring ). Her gælder reglen i erstatningsansvarslovens 20 der lyder sådan: 20. Staten, en kommune eller en anden offentlig institution, der i almindelighed er selvforsikrer, er stillet, som om forsikring var tegnet, jf. 19. Foreligger der selvforsikring i erstatningsansvarslovens 20 s forstand, er selvforsikreren altså stillet som om forsikring var tegnet, jf. 19. En kommune er imidlertid ikke som staten altid omfattet af reglen i 20. Det forudsætter nemlig at kommunen i almindelighed er selvforsikrer. Afgørende for om en offentlig myndighed i almindelighed er selvforsikrer, er ifølge lovbemærkningerne om den konsekvent undlader at forsikre sig (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, sp. 114). En offentlig institution der undlader at forsikre sig mod bestemte skadestyper (delvis selvforsikring), er afhængig af forsikringsundladelsens omfang ikke omfattet af bestemmelsen, jf. Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 455, og Lærebog i erstatningsret, s. 446, med omtale af Højesterets dom i Ugeskrift for Retsvæsen H. I den sag blev en skoleelev der havde smadret en rude på sin skole, ikke fritaget for ansvar over for kommunen der havde tegnet forsikring inden for alle sædvanlige brancher, men ikke for glasskader. I Erstatningsansvarsloven med kommentarer står der på s. 455 at i hvert fald staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er omfattet af erstatningsansvarslovens 20. I Højesteretsdommen trykt i Ugeskrift for Retsvæsen H er Århus Kommune ikke anset for omfattet af erstatningsansvarslovens 20. Et vigtigt spørgsmål er imidlertid om erstatningsansvarslovens 20 finder anvendelse med hensyn til alle former for skader, herunder skader som der normalt ikke bliver tegnet eller måske slet ikke kan tegnes forsikring imod. Det fremgik af 1 i det dagældende cirkulære om statens selvforsikring (cirkulære nr. 24 af 26. februar 1975) at selvforsikringen omfatter ( ) alle risici, som normalt dækkes ved forsikringstegning. Med henvisning hertil anfører Erstatningsansvarsloven med kommentarer på s. 456 at det formentlig må antages at bestemmelsen i erstatningsansvarslovens 20 alene finder an- 9/25

10 vendelse hvis der er tale om en risiko der i almindelighed er forsikringsbar, og forsikringen tillige har en vis udbredelse blandt ikke-selvforsikrere. I 1 i det gældende cirkulære om selvforsikring i staten mv. (offentliggjort i Retsinformation som cirkulære nr af 9. december 2005) fremgår imidlertid nu blot at staten er selvforsikrer ( ). Som jeg skrev ovenfor, mener jeg det har formodningen imod sig at kommunerne (i almindelighed) forsikrer skolebøger. Hvis forsikring af skolebøger ikke har en vis udbredelse blandt ikke-selvforsikrere, må det derfor overvejes om bestemmelsen i erstatningsansvarslovens 20 overhovedet kan finde anvendelse i relation til bortkomne skolebøger. Se nærmere om selvforsikring i bl.a. Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 449 ff, Lærebog i erstatningsret, s. 445 f, og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, s. 466 ff Lempelse af erstatningsansvaret Ovenfor under afsnit 3.3 har jeg omtalt erstatningsansvarslovens 24 a, 1. punktum. Under anvendelse af reglen i 24 a, 1. punktum, må man tage stilling til om det skadegørende barn er erstatningsansvarligt. Hvis det spørgsmål besvares bekræftende, kan lempelsesreglen i bestemmelsens 2. punktum føre til at erstatningen skal nedsættes eller endog bortfalde. Bestemmelsen i 24 a lyder i sin helhed sådan: 24 a. Barn under 15 år er erstatningspligtigt for skadegørende handlinger efter samme regler som personer over denne alder. Dog kan erstatningen nedsættes eller endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt på grund af manglende udvikling hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre. Lempelsesreglen i 24 a er en lex specialis i forhold til den generelle lempelsesregel i 24 (se nedenfor). I praksis vil afgørelser om lempelse efter 24 a oftest fremstå som resultatet af en helhedsvurdering af sagens konkrete omstændigheder, jf. Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 517 ff. Hvis skoleeleven er over 15 år, må hjemlen til eventuel lempelse søges i den generelle lempelsesregel i erstatningsansvarslovens 24 der lyder sådan: 24. Erstatningsansvar kan nedsættes eller bortfalde, når ansvaret vil virke urimeligt tyngende for den erstatningsansvarlige, eller når ganske særlige omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til skadens størrelse, ansvarets beskaffenhed, skadevolderens forhold, 10/25

11 skadelidtes interesse, foreliggende forsikringer samt omstændighederne i øvrigt. Stk. 2. Under tilsvarende betingelser som angivet i stk. 1 kan der ses helt eller delvis bort fra skadelidtes medvirken til skaden. Ved krav om erstatning til den, der har mistet en forsørger, gælder det samme om afdødes medvirken. Bestemmelsen forudsættes kun anvendt rent undtagelsesvist som en art sikkerhedsventil for tilfælde hvor de erstatningsretlige regler ville føre til et urimeligt resultat (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, spalte 119). Om bestemmelsen: Se bl.a. Erstatningsansvarsloven med kommentarer, s. 485 ff, Lærebog i erstatningsret, s. 459 ff, og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, s. 477 ff Opgørelse af erstatningskravet Grundprincippet for erstatningsberegning er at skadelidte skal stilles i samme økonomiske situation som før skaden indtrådte. Det betyder at skadelidte skal have sit fulde tab erstattet, men at han ikke må opnå nogen berigelse. Det er endvidere sædvanligt at fremhæve at skadelidte har pligt til at begrænse sit tab, jf. Lærebog i erstatningsret, s Bortkomne skolebøger må sidestilles med totalskadede skolebøger. Det betyder at kommunen har krav på at få bogens værdi erstattet. En tings værdi kan imidlertid bestemmes på forskellig måde, og her er det navnlig genanskaffelsesværdien og salgsværdien der kan komme på tale. (Lærebog i erstatningsret, s. 321). Selv om forsikringsrettens almindelige skadebegreb ikke er direkte anvendeligt i erstatningsretten fordi forsikring hviler på en aftale mellem parterne, er det den almindelige opfattelse at princippet i forsikringsaftalelovens 37 som udgangspunkt er bestemmende for erstatningsberegningen vedrørende værditab ved totalskade. (Lærebog i erstatningsret, s. 321 f). 37, stk. 1 og 2, i forsikringsaftaleloven (lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006) lyder sådan: 37. Med de i 38 og 75 nævnte undtagelser ansættes tingens værdi til det beløb, der efter priserne umiddelbart før forsikringsbegivenheden ville kræves til genanskaffelse af den tilintetgjorte eller beskadigede genstand med rimeligt fradrag for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Stk. 2. Ved indbogenstande, personlige brugsgenstande og lignende sker der dog kun fradrag for værdiforringelse ved alder og brug, for så vidt genstandenes nytteværdi for den sikrede derved er væsentlig nedsat. 11/25

12 Bestemmelsen er nærmere omtalt af bl.a. Ivan Sørensen, Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 1. udgave (2000), s. 150 ff, og Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave (2010), s. 357 ff. Det er den sikrede der har bevisbyrden for genstandens værdi, jf. Forsikringsaftaleloven med kommentarer, s Det vil således være skolen/kommunen der har bevisbyrden for den bortkomne skolebogs værdi. Hvis den bortkomne skolebog skal udgå af undervisningen (f.eks. fordi den er forældet), og skolen derfor ikke skal genanskaffe bogen, ses skolen ikke at have lidt et tab og har derfor heller ikke noget erstatningskrav, jf. forsikringsaftalelovens 37, stk. 1, om nedsat anvendelighed. Der kan dog opstå en situation hvor en elev (f.eks. kort tid efter skoleårets start) smider en bog væk som eleven fortsat skal bruge i sin undervisning, men som altså skal udgå af undervisningen i det kommende skoleår. I den situation vil skolen være nødt til at genanskaffe bogen til eleven selvom bogen skal udgå af undervisningen i det kommende skoleår. Skolen har derfor i den situation lidt et tab og har derfor også et erstatningskrav (forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt). Hvis den bortkomne skolebog er slidt, opstår spørgsmålet om hvorvidt der skal ske fradrag for værdiforringelse ved alder og brug. I private husstande vil bøger være omfattet af begrebet indbogenstande, personlige brugsgenstande og lignende i forsikringsaftalelovens 37, stk. 2. For bøger i private husstande skal der således kun ske fradrag for værdiforringelsen hvis deres nytteværdi for den sikrede derved er væsentligt nedsat. Se Ankenævnet for Forsikrings kendelse i Forsikrings- og erstatningsretlig samling af domme og kendelser (FED) 1994, s. 247, hvor ankenævnet udtalte at forsikringsselskabet efter de foreliggende oplysninger ikke havde sandsynliggjort at bøgernes nytteværdi var væsentligt nedsat før skaden. Af forarbejderne til bestemmelsen i 37, stk. 2, fremgår bl.a. (RT , tillæg B, sp. 552): Da genstande af de i ændringsforslaget nævnte art selv efter nogen tids benyttelse hyppigt vil have væsentligt samme brugsværdi for den sikrede som nye, har udvalget ment, at det udtrykkeligt bør fremgå af loven, at der i sådanne tilfælde ikke skal ske fradrag i erstatningen, fordi genstandens omsætningsværdi på grund af brugen er forringet. Begrebet nytteværdi kan således også forstås som brugsværdi, jf. Forsikringsaftaleloven med kommentarer, s /25

13 De hensyn som forarbejderne anfører, gør sig efter min opfattelse også gældende for skolebøger: I det omfang skolen vil fortsætte med de samme skolebøger i undervisningen, vil deres brugsværdi ikke være (væsentligt) nedsat. Det fører efter min opfattelse til at genanskaffelsesværdien for bortkomne skolebøger som udgangspunkt ikke skal reduceres med fradrag for værdiforringelse ved alder og brug. For så vidt angår bøger der er så slidte at de ikke vil kunne genbruges af en ny elev, skal jeg dog bemærke følgende: Man kan tænke sig den situation at en elev ikke længere skal bruge den nu bortkomne skolebog i sin undervisning (f.eks. ved skoleårets udgang). Hvis det kan lægges til grund at bogen var så slidt at en ny elev ikke ville kunne bruge bogen, mener jeg ikke at skolen kan siges at have lidt et tab: Skolen skulle nemlig alligevel have genanskaffet bogen. Det må imidlertid være eleven der har bevisbyrden for at bogen var så slidt at den ikke ville kunne bruges af en ny elev, og det vil kunne vise sig vanskeligt at løfte den bevisbyrde. Anderledes forholder det sig i den situation hvor en elev smider en bog væk som eleven fortsat skal bruge i sin undervisning (f.eks. kort tid efter skoleårets start). Uanset at det kan lægges til grund at bogen var så slidt at den efter skoleårets udgang ikke ville kunne bruges af en ny elev, mener jeg at skolen godt kan siges at have lidt et tab. På det tidspunkt hvor bogen bortkom, stod skolen nemlig ikke over for alligevel at skulle genanskaffe bogen. I det tilfælde mener jeg heller ikke der skal ske fradrag for værdiforringelse ved alder og brug. Opgørelsen af erstatningskravet kan herefter kort sammenfattes sådan: En skole/kommune må som udgangspunkt kunne opgøre erstatningskravet for den bortkomne skolebog til genanskaffelsesværdien, forudsat at bogen fortsat skal bruges i undervisningen. Hvad angår værdiforringelse ved alder og brug (slid), må udgangspunktet være at der ikke skal ske fradrag for det. Dette udgangspunkt vil dog kunne fraviges hvis eleven kan løfte bevisbyrden for at en bortkommen bog som eleven ikke længere skal bruge i sin undervisning, (f.eks. ved skoleårets udgang) var så slidt at den ikke ville kunne bruges af en ny elev; i den situation kan kommunen ikke siges at have lidt et tab Forældrenes hæftelse for barnets erstatningsansvar I den foreliggende sag sendte Vallensbæk Kommune kravet til dig og din hustru, jf. skolens opgørelse af 16. august /25

14 Efter dansk rets almindelige erstatningsregler hæfter forældre ikke for deres børns skadegørende handlinger. Det kræver derfor en særlig lovhjemmel for at forældre kan pålægges et sådant hæftelsesansvar. Ved lov nr. 363 af 13. maj 2009 om hæftelse for børns erstatningsansvar er der i et vist omfang skabt en sådan hjemmel. Loven trådte i kraft den 1. juli Lovens 1 og 2 lyder sådan: 1. Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil kr. for hver skadegørende handling eller undladelse. Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for det i stk. 1 nævnte beløb. 2. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden. Med loven er der skabt hjemmel til at den som har forældremyndighed over et barn der er hjemmeboende, hæfter objektivt for barnets skadeforvoldelse med op til kr. pr. skadegørende handling eller undladelse som barnet er ansvarlig for efter dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa-reglen). Forældremyndighedsindehaverens ansvar er objektivt i den forstand at det udløses uanset om han eller hun selv kan bebrejdes at skaden er sket. I bemærkningerne til lovens 1, stk. 1, siges bl.a. at hæftelsen kun gælder hvis et ansvar kunne gøres gældende mod det skadevoldende barn, men det er ikke en betingelse at barnets ansvar er fastslået ved dom eller forlig. (Lovforslag nr. 96, Folketingsåret , 1. samling, fremsat den 17. december 2008). Loven bygger på en udtalelse af 15. september 2008 fra Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet. Ved en gennemlæsning af lovbemærkningerne der i afsnit 4.1 gengiver ungdomskommissionens overvejelser, er det klart at loven har et kriminalpræventivt sigte; dvs. et sigte der (klart) afviger fra denne sags problemstilling om bortkomne skolebøger. Det kunne tale for at loven ikke finder anvendelse i sager om ansvar for bortkomne skolebøger. På den anden side er loven helt generelt formuleret idet den taler om (alle) skadegørende handlinger eller undladelser, ligesom bemærkningerne taler generelt om skadevoldende handlinger. Loven stiller heller ikke krav om at den skadegørende adfærd skal være sket forsætligt altså med vilje eller at den skadegørende adfærd samtidig skal være strafbar. På den baggrund er det min opfattelse at forældre ifalder hæftelsesansvar for deres børns erstatningsansvar i forbindelse med bortkomne skolebøger i overensstemmelse med lovens betingelser. 14/25

15 Som det fremgår, gælder beløbsbegrænsningen på kr. for hver skadegørende handling eller undladelse. Man kan tænke sig den situation at en elev (som opfylder det almindelige ansvarsgrundlag) ikke er i stand til at aflevere et (større) antal skolebøger ved årets udgang. Hvis værdien af skolebøgerne sammenlagt overstiger beløbsgrænsen på kr., har det altså betydning om alle bøgerne er bortkommet ved den samme handling/undladelse, eller om de er bortkommet løbende ved forskellige handlinger/undladelser. Her må eleven have bevisbyrden for at alle bøgerne er bortkommet ved den samme handling/undladelse. Problemet har næppe væsentlig praktisk betydning, da selv den samtidige bortkomst af mange bøger normalt vil kunne rummes inden for beløbsgrænsen på kr. Lovbemærkningerne omtaler også erstatningsansvarslovens 24 a, 2. punktum, om lempelse af erstatningsansvaret for børn under 15 år, og den almindelige lempelsesregel i 24 i relation til nedsættelse af hæftelsen for forældrene. Ungdomskommissionen bemærker (lovbemærkningerne afsnit 4.1.6) at den skadelidte som udgangspunkt selv må gøre sit krav gældende over for forældrene. Det siges videre at det må forventes at mange forældre vil betale i mindelighed hvis hæftelsen ikke er alt for økonomisk tyngende for dem, også fordi de fleste formentlig vil finde det rimeligt at man som forælder må hjælpe til inden for rimelighedens grænser hvis ens barn har forvoldt skade. Hvis forældrene ikke betaler i mindelighed, må sagen i sidste ende afgøres ved domstolene. Sammenfattende mener jeg at loven om hæftelse for børns erstatningsansvar indebærer at kommunerne er berettigede til at rette kravet om erstatning for bortkomne skolebøger til forældrene (forudsat at lovens betingelser er opfyldt) Sagen må i sidste ende afgøres af domstolene Du skriver i dine bemærkninger af 25. oktober 2011 til mig at dansk rets almindelige erstatningsregler ikke giver kommunen adgang til på folkeskoleområdet at opkræve erstatningsbeløb direkte uden om domstolene hvor kravets berettigelse og størrelse først må fastslås. Da det ikke er sket, mener du at pengene er opkrævet uretmæssigt og må tilbagebetales. Jeg er ikke enig i det du skriver. Hvis en kommune mener at en elev efter dansk rets almindelige regler om erstatning er ansvarlig for bortkomsten af en skolebog, må kommunen gøre 15/25

16 sit krav gældende over for eleven/elevens forældre. Hvis eleven/forældrene ikke er enige i kravets eksistens og/eller størrelse, må sagen i sidste ende afgøres af domstolene. Se også bemærkningerne til lov om hæftelse for børns erstatningsansvar som jeg har omtalt ovenfor i afsnit Sammenfatning om erstatningsspørgsmålet På baggrund af min gennemgang ovenfor kan spørgsmålet om erstatning for bortkomne skolebøger sammenfattes sådan: Erstatning for bortkomne skolebøger må bedømmes på grundlag af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontraktsforhold. Det er dansk rets almindelige ansvarsgrundlag der finder anvendelse dvs. culpareglen. Børn ifalder selvstændigt erstatningsansvar for deres skadegørende handlinger på samme grundlag som andre. Når man vurderer om et barn har handlet culpøst, sammenligner man dog med et normalt barn på samme alder; ikke en voksen. Hvis en elev skal kunne fritages for ansvar fordi eleven ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt kræver det efter min opfattelse at eleven kan komme med en plausibel og overbevisende forklaring på at bogen er gået tabt på hændelig vis. Det har betydning for elevens erstatningsansvar om skolebøgerne er forsikret fra kommunens side. Hvis det er tilfældet, er eleven nemlig kun erstatningsansvarlig hvis han/hun har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. En mulig lempelse af erstatningsansvaret kan komme på tale efter den særlige lempelsesregel for børn i erstatningsansvarslovens 24 a eller den generelle lempelsesregel i samme lovs 24. Princippet i forsikringsaftalelovens 37 må som udgangspunkt være bestemmende for opgørelsen af erstatningskravet for de bortkomne skolebøger. Det betyder at en skole/kommune som udgangspunkt må kunne opgøre erstatningskravet for den bortkomne skolebog til genanskaffelsesværdien, forudsat at bogen fortsat skal bruges i undervisningen. Hvad angår værdiforringelse ved alder og brug (slid), må udgangspunktet være at der ikke skal ske fradrag for det. Dette udgangspunkt vil dog kunne fraviges hvis eleven kan løfte bevisbyrden for at en bortkommen bog som eleven ikke længere skal bruge i sin undervisning, (f.eks. ved skoleårets udgang) var så slidt at den ikke ville kunne bruges af en 'ny elev: I den situation kan kommunen ikke siges at have lidt et tab. Kommunen vil i medfør af lov om hæftelse for børns skadegørende handlinger kunne rette kravet om erstatning for bortkomne skolebøger til forældrene (forudsat af lovens betingelser er opfyldt). 16/25

17 Hvis der ikke kan opnås enighed om kravets eksistens og/eller størrelse, må spørgsmålet i sidste ende afgøres af domstolene. Sagsfremstilling I et brev af 16. august 2010 skrev X-skolen til A og A s hustru under overskriften Ang. Manglende aflevering af skolebøger at skolen har været nødt til at stramme op omkring udlevering samt udlån af skolebøger, da utrolig mange af skolens elever ikke har afleveret deres bøger fra sidste skoleår. Det betød at A s søn ikke kan få udleveret skolebøger før han har afleveret den/de nedenstående. Det drejede sig om to bøger til en værdi af i alt 237,50 kr. Skolen skrev afslutningsvis at hvis bogen/bøgerne er bortkommet bedes I indbetale kr. 237,50 på skolens kontor med det samme, så ( ) kan få udleveret/låne bøger. I et brev af 20. august 2010 klagede A til Vallensbæk Kommune. A skrev bl.a. at hans søn kun manglede at aflevere en bog til en værdi af 100 kr., og at hans søn den 18. august 2010 havde betalt beløbet. A s søn havde imidlertid endnu ikke den 20. august 2010 modtaget bøger mv. I relation til erstatning for bortkomne skolebøger skrev A bl.a.: [Folkeskolelovens; min bemærkning] 49: Alle udgifter til folkeskolens undervisning m.v., påhviler kommunerne (medmindre kommunen vil gøre hver elev erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler og således gøre gældende, at den mindreårige har handlet groft uagtsomt. Det vil formentlig være svært at få Retten til at gå med hertil, al den stund det næppe ligger uden for den gennemsnitlige adfærd for en skoleelev at miste en enkelt bog i løbet af skoleforløbet. Da Vallensbæk Kommune endnu ikke selv udgør den dømmende magt, vil denne strategis gennemførelse kræve retssager, som både er besværlige og dyre for kommunen, hvorfor strategien ikke har en fornuftig gang på jorden. Derfor er det måske fristende at forfalde til en sammenkobling mellem erstatningskrav og sanktion altså en slags revolver-incassopolitik). I et svar af 26. august 2010 skrev Vallensbæk Kommunes borgmester sådan til A: Tak for dit brev fra den 20. august Indledningsvis vil jeg oplyse, at (X)-skolens procedure i forbindelse med elevers manglende aflevering af bøger ikke har været drøftet med eller forelagt Kommunalbestyrelsen eller Skoleafdelingen. Vi overlader det trygt til skolerne at finde de rette procedurer, når eleverne ikke afleverer udlånt materiale. 17/25

18 (X)-skolens ledelse har oplyst at man fra i år har givet besked om at de nye bøger blev udleveret ved tilbagelevering af sidste års bøger, eller ved erstatning af de bøger, der ikke er tilbageleveret. Årsagen er, at der gennem de senere år har været udgifter på bortkomne bøger i størrelsesordenen kr til kr årligt. For enkelte elever udgør de bortkomne bøger op til kr. Den nye procedure har ikke haft til hensigt at fraholde elever adgang til undervisningsmuligheder, men at sikre en hurtig dialog mellem skole og hjem for at minimere de omkostninger der hidtil har været forbundet med manglende bogafleveringer. I de tilfælde hvor elever og forældre ikke har været enige i skolens erstatningskrav, er der udleveret bøger til eleverne efter forældrene har kontaktet skolen. Da der hersker berettiget tvivl om den reelle praksis i forbindelse med den nuværende procedure, vil (X)-skolen hurtigst muligt rette op på den manglende udlevering af bøger til enkelte elever. Proceduren vil derefter blive tilrettet, således at der ikke er tvivl om at skolens praksis i forbindelse med udlevering af undervisningsmaterialer både nu og fremover er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Afslutningsvis vil jeg nævne, at udelukkelse fra undervisningsaktiviteter ikke indgår eller har indgået som en del af skolens politik i forbindelse med manglende bogafleveringer. Jeg finder det i øvrigt helt på sin plads, at skolerne strammer op, så det får konsekvenser for elever og forældre, der ikke afleverer udlånt undervisningsmateriale rettidigt, og dermed pålægger vores folkeskoler helt unødvendige ekstra udgifter. Den 25. oktober 2010 klagede A til mig (mit j.nr ) over kommunens sammenkædning af manglende aflevering af skolebøger fra det gamle skoleår med retten til at få udleveret bøger i det nye skoleår. A klagede også over kommunens opkrævning af betaling for ikke-afleverede bøger. A henviste til at alle undervisningsmidler ifølge folkeskoleloven skal betales af kommunen. Alternativt skal kommunen følge dansk rets almindelige erstatningsregler der indebærer, at det bevises, at der er handlet med forsæt samt forudsætter en retlig vurdering af den gennemsnitlige adfærd for årige skoleelever. 18/25

19 Den 4. november 2010 sendte jeg A s klage videre til Vallensbæk Kommune som en anmodning fra A om at kommunen tog stilling til hans klagepunkter. I et brev af 15. november 2010 skrev Vallensbæk Kommune sådan til A: Folketingets Ombudsmand har 4. november 2010 videresendt dine klager over kommunens/(x)-skolens praksis her i kommunen. Dine klager omhandler: 1) Elevers manglende aflevering af skolebøger sammenholdt med udlevering af skolebøger i et nyt skoleår 2) Opkrævning af erstatning for ikke afleverede bøger Ad 1) Vallensbæk Kommune giver dig medhold i, at skolen ikke kan nægte at udlevere bøger eller nødvendigt undervisningsmateriale på trods af, at gamle bøger ikke skulle være afleveret. Af borgmesterens svar i mail af 26. august 2010 fremgår det, at skolens procedure ikke har haft til hensigt at fraholde elever adgang til undervisningsmuligheder. Kommunens praksis tilsidesætter ikke gældende ret, og (X)-skolen har bekræftet, at alle aktuelle skolebøger og materiale altid udleveres til alle elever. (X)-skolen beklager og erkender dog, at den skriftlige udmelding herom har været uhensigtsmæssigt formuleret. Ad 2) På samme måde som offentlige biblioteker i Danmark agerer, forbeholder Vallensbæk Kommune sig ret til at opkræve erstatning for ikke afleveret materiale/bøger, som er udlånt af skolen (jævnfør almindelige erstatningsregler). Vallensbæk skolers praksis er dog langt mere lempelig, idet tvivlstilfælde i forhold til årsag og skyld altid vil komme eleven til gode. Vi henviser samtidig til (X)-skolens notat af 11. november 2010, som vedlægges dette svar. I det omtalte notat af 11. november 2010 skrev X-skolen sådan: I forhold til (A) s klage, er der to helt konkrete spørgsmål at forholde sig til: 19/25

20 Sammenkædning af manglende aflevering af skolebøger fra det gamle skoleår med retten til at få udleveret bøger i det nye skoleår. (X)-skolen har oplevet en stigende tendens til at udlånte materialer ikke tilbageleveres. Den manglende tilbagelevering betyder dels en stor økonomisk merudgift for skolen, men er i lige så høj grad problematisk i forhold til opstarten af det nye skoleår, hvor klassetrinnet ikke har det antal bøger til rådighed, som er forventeligt. De nye klasser kommer altså til at mangle bøger indtil nye bøger er leveret. For at imødegå problematikken har (X)-skolen valgt ikke at udlevere de nye bøger til eleverne, før der var afregnet for det tidligere skoleår. Hensigten har været at få de manglende bøger tilbageleveret subsidiært at få erstattet bøgerne så nyindkøb ikke belaster skolens budget. I tilfælde hvor der ikke har været enighed omkring bortkomst og eventuel erstatning af bøgerne har hensigten været hurtigt at skabe kommunikation mellem skole og hjem omkring problematikken. (X)-skolen erkender, at de skriftlige udmeldinger har givet udtryk for at skolen på intet tidspunkt ville udlevere bøger såfremt bortkomne bøger ikke blev tilbageleveret eller erstattet. Det har ikke været hensigten at vores indsats skulle fortolkes således, og det er i praksis heller ikke sket. (X)-skolen har altså ikke i praksis afholdt elever fra at få udleveret de nødvendige undervisningsmaterialer. I de få tilfælde hvor der ikke har været enighed mellem skole og hjem, har der, når ses bort fra (A) s tilfælde, været en fornuftig dialog, og problematikken er blevet løst. (A) har mig bekendt ikke haft kontaktet skolens kontor. Opkrævning af betaling for ikke afleverede bøger (X)-skolen har for et par år siden indført DES-systemet, som betyder at alle taskebøger er stregkodet. Udlevering af bøger sker sammen med en lærer, således at der ikke er tvivl om, at udlånet sker korrekt. Den enkelte elev har herefter ansvaret for den pågældende bog, indtil den afkodes ved tilbagelevering. Det er en kendsgerning, at en del elever ikke påtager sig dette ansvar og fx lader bøgerne ligge frit i klasserummet efter skoletid med eventuelle 20/25

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000*

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* Anmeldelse: Festskrift for FED FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* NFT 3/2001 af adjunkt, ph.d. Lisbeth Kjærgaard, Aarhus Universitet Lisbeth Kjærgaard lk@jura.au.dk Forsikrings- og

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/ fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/ fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Forslag. Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar

Forslag. Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar 2008/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-702-0109 Fremsat den 17. december 2008 af justitsministeren (Brian

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere